NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Psaltir

Psaltir

Psalam 118.
Aliluja. (Veliki Azbučnik=Bukvar Svetih)(Stihova 176: po 8 na 22 jevrejska slova). (MT: Psalam 119)

 1. BLAŽENI su neporočni na putu, (Alef).
  koji hode u zakonu Gospodnjem.
 2. Blaženi su koji istražuju svedočanstva Njegova,
  svim srcem tražiće Njega.
 3. Jer koji čine bezakonje
  ne hodiše putevima Njegovim.
 4. Ti si zapovedio zapovesti Tvoje
  da se čuvaju veoma.
 5. Trebaše da pravo idu putevi moji,
  da čuvaju zakone Tvoje.
 6. Tada se neću postideti,
  kada pazim na sve zapovesti Tvoje.
 7. Ispovediću Ti se, Gospode, u pravosti srca,
  kada naučim sudove pravde Tvoje.
 8. Zakone Tvoje čuvaću,
  nemoj me ostaviti do kraja.
 9. Čime će uspeti mladić na putu svome? (Bet).
  Čuvajući reči Tvoje.
 10. Svim srcem svojim tražah Te,
  ne odbaci me od zapovesti Tvojih.
 11. U srcu svome sakrih reči Tvoje,
  da ne bih sagrešio Tebi.
 12. Blagosloven si, Gospode,
  nauči me zakonima Tvojim.
 13. Usnama mojim objavih
  sve sudove usta Tvojih.
 14. Na putu svedočanstava Tvojih uživah,
  kao u svakom bogatstvu.
 15. O zapovestima Tvojim razmišljaću,
  i razumeću puteve Tvoje.
 16. U zakonima Tvojim učiću se,
  neću zaboraviti reči Tvoje.
 17. Uzvrati sluzi Tvome, (Gimel).
  oživi me, i čuvaću reči Tvoje.
 18. Otvori oči moje,
  i shvatiću čudesa Tvoja iz zakona Tvoga.
 19. Došljak sam ja na zemlji,
  ne skri od mene zapovesti Tvoje.
 20. Zavole duša moja da želi
  sudove Tvoje u svako vreme.
 21. Zapretio si gordima,
  prokleti su koji skreću od zapovesti Tvojih.
 22. Uzmi od mene sramotu i poniženje,
  jer svedočanstva Tvoja istraživah.
 23. Jer knezovi sedoše i klevetahu na me;
  a sluga Tvoj razmišljaše o zakonima Tvojim.
 24. Jer svedočanstva Tvoja poučenje su moje,
  i zakoni Tvoji saveti su moji.
 25. Prilepi se zemlji duša moja, (Dalet).
  oživi me po reči Tvojoj.
 26. Puteve moje objavih, i uslišio si me;
  nauči me zakonima Tvojim.
 27. Putu zakona Tvojih urazumi me,
  i razmišljaću o čudesima Tvojim.
 28. Zadrema duša moja od čamotinje,
  utvrdi me u rečima Tvojim.
 29. Put nepravde udalji od mene,
  i zakonom Tvojim pomiluj me.
 30. Put istine izabrah,
  sudove Tvoje ne zaboravih.
 31. Prilepih se svedočanstvima Tvojim,
  Gospode, nemoj me postideti.
 32. Putem zapovesti Tvojih trčah,
  kada si raširio srce moje.
 33. Zakonopoloži mi, Gospode, put pravila Tvojih, (He).
  i njega ću tražiti svagda.
 34. Urazumi me, i istraživaću zakon Tvoj,
  i čuvaću ga svim srcem mojim.
 35. Vodi me stazom zapovesti Tvojih,
  jer ovu voljom zaželeh.
 36. Prikloni srce moje u svedočanstva Tvoja,
  a ne u gramzivost.
 37. Odvrati oči moje da ne vide sujetu,
  na putu Tvome oživi me.
 38. Postavi sluzi Tvome reč Tvoju,
  radi straha Tvojega.
 39. Ukloni sramotu moju, od koje strahujem,
  jer su sudovi Tvoji dobri.
 40. Evo zaželeh zapovesti Tvoje,
  pravdom Tvojom oživi me.
 41. I da dođe na me milost Tvoja, Gospode, (Vav).
  spasenje Tvoje, po reči Tvojoj.
 42. I odgovoriću rugačima mojim reč,
  jer se pouzdah u reči Tvoje.
 43. I ne uzmi sa usta mojih reč istine do kraja,
  jer se na sudove Tvoje pouzdah.
 44. I čuvaću zakon Tvoj svagda,
  doveka, i u vek veka.
 45. I hođah u širini,
  jer zapovesti Tvoje istraživah.
 46. I govorah o svedočanstvima Tvojim
  pred carevima i ne stiđah se.
 47. I poučavah se u zapovestima Tvojim,
  koje zavoleh veoma.
 48. I podigoh ruke svoje ka zapovestima Tvojim koje zavoleh,
  i uživah u zakonima Tvojim.
 49. Opomeni se reči Tvoje sluzi Tvome, (Zajin).
  kojom si mi dao nadu.
 50. To me uteši u poniženju mome,
  jer reč Tvoja oživi me.
 51. Gordi bezakonovahu do kraja,
  no od zakona Tvoga ne odstupih.
 52. Opomenuh se sudova Tvojih od veka, Gospode,
  i uteših se.
 53. Žalost me obuze od grešnika,
  koji ostavljaju zakon Tvoj.
 54. Psalmopevljivi mi biše zakoni Tvoji
  u mestu boravišta mojega.
 55. Opomenuh se u noći Imena Tvoga, Gospode,
  i sačuvah zakon Tvoj.
 56. To mi se dogodi,
  jer zakone Tvoje istraživah.
 57. Udeo si moj, Gospode, (Het).
  rekoh da čuvam zakon Tvoj.
 58. Pomolih se licu Tvome svim srcem svojim,
  pomiluj me po reči Tvojoj.
 59. Razmišljah o putevima Tvojim,
  i povratih noge moje na svedočanstva Tvoja.
 60. Pripremih se, i ne smutih se,
  da čuvam zapovesti Tvoje.
 61. Užad grešnika sapletoše me,
  ali zakona Tvoga ne zaboravih.
 62. U ponoć ustajah da Ti se ispovedam
  za sudove pravde Tvoje.
 63. Zajedničar sam svih koji Te se boje,
  i koji čuvaju zapovesti Tvoje.
 64. Milosti Tvoje, Gospode, puna je zemlja;
  zakonima Tvojim nauči me.
 65. Dobrotu si učinio sa slugom Tvojim, (Tet).
  Gospode, po reči Tvojoj.
 66. Dobroti i vaspitanju i znanju nauči me,
  jer zapovestima Tvojim poverovah.
 67. Pre no što ponižen bih, ja sagreših,
  zato reč Tvoju sačuvah.
 68. Dobar si, Gospode, i u dobroti Tvojoj
  nauči me zakonima Tvojim.
 69. Umnoži se na meni nepravda gordeljivih,
  a ja ću svim srcem svojim istraživati zapovesti Tvoje.
 70. Usiri se kao mleko srce njihovo,
  no ja se poučavah zakonu Tvome.
 71. Dobro mi je što si me unizio,
  da bih naučio zakone Tvoje.
 72. Dobar mi je zakon usta Tvojih,
  većma od hiljada zlata i srebra.
  (Slava:
  Druga Statija)
 73. Ruke Tvoje stvorile su me, i sazdale su me;(Jod).
  urazumi me, i naučiću se zapovestima Tvojim.
 74. Koji se boje Tebe videće me i obradovaće se,
  jer se na reči Tvoje pouzdah.
 75. Poznah, Gospode, da su sudovi Tvoji pravda,
  i vaistinu si me smirio.
 76. Neka bude milost Tvoja da me uteši,
  po reči Tvojoj sluzi Tvome.
 77. Neka mi dođe milosrđe Tvoje, i živeću,
  jer je zakon Tvoj poučenje moje.
 78. Nek se postide gordeljivci, jer mi nepravedno bezakonovahu;
  a ja ću uživati u zapovestima Tvojim.
 79. Neka mi se povrate koji Te se boje,
  i koji znaju svedočanstva Tvoja.
 80. Neka bude srce moje neporočno u zakonima Tvojim,
  da se ne bih postideo.
 81. Čezne duša moja za spasenjem Tvojim, (Kaf).
  i u reč Tvoju pouzdah se.
 82. Iščileše oči moje za rečju Tvojom,
  govoreći: Kada ćeš me utešiti?
 83. Jer postadoh kao meh na mrazu,
  zakone Tvoje ne zaboravih.
 84. Koliko je dana sluzi Tvome?
  Kada ćeš mi učiniti sud od gonitelja mojih?
 85. Pričahu mi bezakonici uživanja (svoja),
  ali ne kao (što je) zakon Tvoj, Gospode.
 86. Sve su zapovesti Tvoje istina;
  nepravedno me gonjahu, pomozi mi.
 87. Umalo me ne dokrajčiše na zemlji;
  a ja ne napuštah zapovesti Tvoje.
 88. Po milosti Tvojoj oživi me,
  i čuvaću svedočanstva usta Tvojih.
 89. Do veka, Gospode, (Lamed).
  Reč Tvoja ostaje na nebu.
 90. Iz naraštaja u naraštaj istina je Tvoja;
  osnovao si zemlju, i prebiva.
 91. Naredbom Tvojom prebiva dan,
  jer sve i sva služi Tebi.
 92. Da nije zakon Tvoj pouka moja,
  tada bih propao u poniženju mome.
 93. Do veka neću zaboraviti zakone Tvoje,
  jer si me njima oživio.
  (Sredina)
 94. Tvoj sam ja, spasi me,
  jer zakone Tvoje istraživah.
 95. Mene očekivahu grešnici da me pogube;
  svedočanstva Tvoja razumedoh.
 96. Svakoga svršetka videh kraj,
  široka je zapovest Tvoja veoma.
 97. Koliko zavoleh zakon Tvoj, Gospode;(Mem).
  sav dan poučenje je moje.
 98. Većma od neprijatelja mojih umudrio si me zapovešću Tvojom,
  jer je do veka moja.
 99. Većma od svih koji me uče razumedoh,
  jer svedočanstva Tvoja pouka su moja.
 100. Većma od staraca razumedoh,
  jer zapovesti Tvoje istraživah.
 101. Od svakog puta zlog sprečih noge moje,
  da bih sačuvao reči Tvoje.
 102. Od sudova Tvojih ne uklonih se,
  jer si mi Ti postavio zakon.
 103. Kako su slatke grlu mome reči Tvoje,
  većma od meda (i saća) ustima mojim.
 104. Od zapovesti Tvojih razumedoh,
  zato omrzoh svaki put nepravde,
  (jer si mi Ti postavio zakon).
 105. Svetilnik je nogama mojim reč Tvoja, (Nun).
  i svetlost stazama mojim.
 106. Zakleh se i odlučih
  da čuvam sudove pravde Tvoje.
 107. Ponizih se do kraja;
  Gospode, oživi me po reči Tvojoj.
 108. Dobrovoljne (prinose) usta mojih blagovoli, Gospode,
  i sudovima Tvojim nauči me.
 109. Duša je moja u rukama Tvojim svagda,
  i zakona Tvoga ne zaboravih.
 110. Postaviše mi grešnici zamku,
  i od zapovesti Tvojih ne zalutah.
 111. Nasledih svedočanstva Tvoja do veka,
  jer su radost srca moga.
 112. Priklonih srce moje da tvori zakone Tvoje,
  do veka za nagradu.
 113. Bezakonike omrzoh, (Samek).
  a zakon Tvoj zavoleh.
 114. Pomoćnik moj i zaštitnik moj jesi Ti,
  i u reči Tvoje pouzdah se.
 115. Uklonite se od mene, lukavi,
  i istražiću zapovesti Boga mojega.
 116. Zaštiti me po reči Tvojoj, i živeću,
  i ne posrami me od očekivanja moga.
 117. Pomozi mi, i spašću se,
  i poučavaću se u zakonima Tvojim svagda.
 118. Poništio si sve koji odstupaju od zakona Tvojih,
  jer je nepravedna zamisao njihova.
 119. Kao prestupnike smatrah sve grešnike zemlje,
  radi toga zavoleh svedočanstva Tvoja.
 120. Prikuj strahu Tvome telo moje,
  jer se sudova Tvojih bojim.
 121. Učinih sud i pravdu, (Ajin).
  ne predaj me onima koji mi čine nepravdu.
 122. Sačekaj slugu Tvoga na dobro,
  neka me ne klevetaju gordeljivci.
 123. Oči moje iščileše za spasenjem Tvojim,
  i za rečju pravde Tvoje.
 124. Učini sa slugom Tvojim po milosti Tvojoj,
  i zakonima Tvojim nauči me.
 125. Sluga sam Tvoj, urazumi me,
  i poznaću svedočanstva Tvoja.
 126. Vreme je Gospodu činiti;
  razoriše zakon Tvoj.
 127. Radi toga zavoleh zapovesti Tvoje
  većma od zlata i topaza (=dragog kamena).
 128. Radi toga po svima zapovestima Tvojim upravljah se,
  svaki put nepravedan omrzoh.
 129. Čudesna su svedočanstva Tvoja, (Pe).
  toga radi istraživaše ih duša moja.
 130. Objava reči Tvojih prosvetljuje,
  i urazumljuje decu.
 131. Usta svoja otvorih, i privukoh duh,
  jer zapovesti Tvoje zaželeh.
  (Slava:
  Treća Statija)
 132. Pogledaj na me i pomiluj me,
  po sudu onih koji ljube Ime Tvoje.
 133. Korake moje upravi po reči Tvojoj,
  i da ne ovlada mnome ikakvo bezakonje.
 134. Izbavi me od klevete ljudske,
  i čuvaću zapovesti Tvoje.
 135. Lice Tvoje prosvetli na slugu Tvoga,
  i nauči me zakonima Tvojim.
 136. Izvore voda izvedoše oči moje,
  zato što ne sačuvaše zakon Tvoj.
 137. Pravedan si, Gospode, (Sade).
  i pravi su sudovi Tvoji.
 138. Zapovedio si pravdu svedočanstva Tvoja,
  i istinu (Tvoju) veoma.
 139. Izjede me revnost za dom Tvoj,
  jer zaboraviše reči Tvoje neprijatelji moji.
 140. Razžežena je reč Tvoja veoma,
  i sluga Tvoj zavole je.
 141. Mlađi sam ja i unižen,
  zakone Tvoje ne zaboravih.
 142. Pravda je Tvoja pravda do veka,
  i zakon je Tvoj istina.
 143. Tuga i nevolja snađoše me;
  zapovesti Tvoje pouka su moja.
 144. Svedočanstva su Tvoja pravda do veka;
  urazumi me, i živeću.
 145. Zavapih svim srcem mojim; usliši me, Gospode;(Kof).
  zakone Tvoje tražiću.
 146. Zavapih Tebi, spasi me,
  i čuvaću svedočanstva Tvoja.
 147. Pretekoh pre vremena, i zavapih;
  u reči Tvoje pouzdah se.
 148. Pretekoše oči moje jutro,
  da izučavam reči Tvoje.
 149. Glas moj čuj, Gospode, po milosti Tvojoj;
  po sudu Tvome oživi me.
 150. Približiše se koji me gone bezakonjem,
  a od zakona Tvoga udaljiše se.
 151. Blizu si Ti, Gospode,
  i svi su putevi Tvoji istina.
 152. Od početka poznah od svedočanstava Tvojih,
  da si ih do veka osnovao.
 153. Vidi poniženje moje, i izbavi me, (Reš).
  jer zakon Tvoj ne zaboravih.
 154. Sudi sud moj, i izbavi me;
  radi reči Tvoje oživi me.
 155. Daleko je od grešnika spasenje,
  jer zakone Tvoje ne potražiše.
 156. Milosrđe je Tvoje mnogo, Gospode;
  po sudu Tvome oživi me.
 157. Mnogi su progonitelji i tlačitelji moji,
  od svedočanstava Tvojih ne odstupih.
 158. Videh odstupnike, i razjedah se,
  jer reči Tvoje ne sačuvaše.
 159. Vidi da zapovesti Tvoje zavoleh;
  Gospode, milošću Tvojom oživi me.
 160. Početak je reči Tvojih istina,
  i do veka su svi sudovi pravde Tvoje.
 161. Načelnici me progone nizašta, (Šin).
  i od reči Tvojih uboja se srce moje.
 162. Obradovaću se rečima Tvojim,
  kao koji nalazi dobit mnogu.
 163. Na nepravdu omrzoh i zgadih se,
  a zakon Tvoj (vrlo) zavoleh.
 164. Sedam puta na dan hvalih Te
  za sudove pravde Tvoje.
 165. Mir je mnogi ljubiteljima zakona Tvog,
  i nema im spoticanja.
 166. Iščekivah spasenje Tvoje, Gospode,
  i zapovesti Tvoje zavoleh.
 167. Sačuva duša moja zapovesti Tvoje,
  i zavole ih veoma.
 168. Sačuvah zapovesti Tvoje i svedočanstva Tvoja,
  jer su svi putevi moji pred Tobom, Gospode.
 169. Neka se približi moljenje moje preda Te, Gospode;(Tav).
  po reči Tvojoj urazumi me.
 170. Da izađe prozba moja preda Te, Gospode;
  po reči Tvojoj izbavi me.
 171. Izgovoriće usta moja pesmu,
  kada me naučiš zakonima Tvojim.
 172. Govoriće jezik moj reč Tvoju,
  jer su sve zapovesti Tvoje pravda.
 173. Nek bude ruka Tvoja da me spase,
  jer zapovesti Tvoje izabrah.
 174. Zaželeh spasenje Tvoje, Gospode,
  i zakon Tvoj poučenje je moje.
 175. Živeće duša moja, i hvaliće Te,
  i sudovi Tvoji pomoći će mi.
 176. Zalutah kao ovca izgubljena;
  potraži slugu Tvoga, jer zapovesti Tvoje ne zaboravih.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.