Припрема за свето причешће

Пёснь }

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ, б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй.

Нбcныхъ и3 стрaшныхъ и3 с™hхъ твои1хъ хrтE, нhнэ т†инъ, и3 б9eственныz твоеS и3 тaйныz вeчери, џбщника бhти и3 менE спод0би tчazннаго, б9е сп7се м0й.

Не tвeржи менE t лицA твоегw2 и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2.

Под8 твоE прибёгъ бlгоутр0біе бlже, со стрaхомъ зовy ти: во мнЁ пребyди сп7се: и3 ѓзъ, ћкоже рeклъ є3си2, въ тебЁ. Сe бо дерзaz на млcть твою2, ћмъ тёло твоE, и3 пію2 кр0вь твою2.

Припёвъ: Прест7а1z трbце, бж7е на1шъ, сла1ва тебЁ.

Трепeщу пріeмлz џгнь, да не њпалю1сz ћкw в0скъ, и3 ћкw травA. Qле стрaшнагw тaинства! Qле бlгоутр0біz б9іz! Кaкw б9eственнагw тёла и3 кр0ве брeніе причащaюсz, и3 нетлёненъ сотворsюсz!

 

Коментарисање није више омогућено.