NASLOVNA » Opšte » Pravilo za čitanje Akatista i Kanona

Pravilo za čitanje Akatista i Kanona

Akatist je molitva koja se obavezno uznosi stojeći. Akatist ima 12 delova od kojih svaki sadrži kondak, koji se završava uzglasom „Aliluja“, i irmos sa grupom stihova, tj. heritizama ili radosnih pozdrava koji počinju rečima „Raduj se“. Poslednja, 25. strofa, predstavlja molitveno obraćanje onome ko se slavi i čita se tri puta.

Kanon  je himna koja sadrži 9 Pesama od kojih se druga skoro uvek izostavlja (osim tokom Velikog Posta, tj. u Velikom Kanonu Svetog Andreja Kritskog). Svaka Pesma počinje irmosom i ima nekoliko tropara odvojenih zajedničkim (istim) stihovima. Završava se katavasijom.

Čitanje Akatista i Kanona u domu odvojeno je od jutarnjeg i večernjeg molitvenog pravila i vrši se na sledeći način.

 

MOLITVE PRE ČITANJA AKATISTA ILI KANONA

Nakon što se prekrstimo izgovorimo:

U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.

Dodajemo sedam molitvi koje se nazivaju Sedmopokloni početak, a izgovaraju se uz pojasne ili zemne poklone.

Bože, budi milostiv meni grešnom. (poklon)

Bože, očisti me grešnog i pomiluj me. (poklon)

Stvoritelju moj, Gospode, pomiluj me. (poklon)

Bezbroj puta sagreših, Gospode, pomiluj me. (poklon)

Vladičice moja, Presveta Bogorodice, spasi me grešnog. (poklon)

Sveti Anđele, Čuvaru moj, od svakog zla sačuvaj me. (poklon)

Sveti (ime Svetitelja kojeg slavimo kao krsnu slavu), moli Boga za mene grešnog. (poklon)

Potom: Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care Nebeski, Utešitelju, Duše Istine, Koji si svuda i sve ispunjavaš; riznico dobara i davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote, i spasi, Blagi, duše naše.

Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (čita se triput, sa krsnim znamenjem i pojasnim poklonom)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj! (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš, Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Gospode, pomiluj! (12 puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu! (poklon)

Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem! (poklon)

 

Psalm 50.

Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrđu Svom očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice Svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i Duh prav obnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja, i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti Svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

 

Simvol Vere

Verujem u jednoga Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog.

I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Jedinorodnog, od Oca rođenog pre svih vekova; Svetlost od Svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog; rođenog, ne stvorenog, jednosuštnog Ocu, kroz Koga je sve postalo;

Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve, i postao čovek;

I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i bio pogreben;

I Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu;

I Koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca;

I Koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, Njegovom carstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospoda, Životvornog, Koji od Oca ishodi, Koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, Koji je govorio kroz proroke.

U jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu.

Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova.

Čekam vaskrsenje mrtvih.

I život budućeg veka. Amin!

 

ČITANJE AKATISTA ILI KANONA

Zatim se počinje sa čitanjem izabranog Akatista ili Kanona na sledeći način.

A) Ako se čita samo jedan Akatist ili Kanon, pročita se u celosti.

B) Ako se čita više od jednog Kanona, prvo se čita prva Pesma prvog Kanona. Ako je stih pre poslednjeg ili pretposlednjeg tropara Slava… I sada…, menja se na sledeći način. Umesto „Slava…“ koristi se stih Kanona, a umesto „I sada…“ koristi se „Presveta Bogorodice, spasi nas“ (ovaj drugi stoji pre Bogorodičnog, tj. tropara Mati Božijoj).

Zatim se čita prva Pesma drugog Kanona, počevši od stiha (čita se samo irmos prvog Kanona), itd. Slava… i sada… koriste se kao stihovi samo pre poslednja dva tropara (ili poslednjeg tropara) poslednjeg Kanona koji se čita.

Zatim se čita treća Pesma prvog Kanona počevši od irmosa, itd. Posle treće Pesme: Gospodi, pomiluj (triput), Slava… i sada… Sjedalen(i). Kada ima više od jednog Kanona, kondaci drugog i ostalih Kanona čitaju se pre Sjedalenâ. Slava… i sada… se čita pre poslednjeg Sjedalena (ili poslednja dva), a ne posle Gospodi, pomiluj kao što je gore slučaj. Zatim se čitaju četvrta, peta i šesta Pesma. Posle šeste Pesme: Gospodi, pomiluj (triput), Slava… i sada… Kondak prvog Kanona. Zatim se čitaju sedma, osma i deveta Pesma.

V) Ukoliko se Akatist čita zajedno sa Kanonom, onda se čita posle šeste Pesme Kanona. Svi kondaci iz Kanona se čitaju posle treće Pesme Kanona u ovom slučaju.

 

Ako se čitaju druge molitve (na primer pre spavanja) završava se ovako posle devete Pesme:

Dostojno je vaistinu Blaženom zvati Tebe Bogorodicu, uvek Blaženu i Preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (čita se triput, sa krsnim znamenjem i pojasnim poklonom)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj! (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš, Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas… i ostatak molitvi pre spavanja.

 

Ako se pak ne čitaju druge molitve završava se ovako:

Dostojno je vaistinu Blaženom zvati Tebe Bogorodicu, uvek Blaženu i Preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

 

MOLITVE NAKON ČITANJA AKATISTA ILI KANONA

Sveti Bože, Sveti Krepki, Sveti Besmrtni, pomiluj nas. (čita se triput, sa krsnim znamenjem i pojasnim poklonom)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj! (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš, Koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe Carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, i na zemlji kao na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Gospode, pomiluj! (triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Otpust: Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

 

Po završetku potrebno je učiniti iste poklone kao i na početku:

Bože, budi milostiv meni grešnom. (poklon)

Bože, očisti me grešnog i pomiluj me. (poklon)

Stvoritelju moj, Gospode, pomiluj me. (poklon)

Bezbroj puta sagreših, Gospode, pomiluj me. (poklon)

Vladičice moja, Presveta Bogorodice, spasi me grešnog. (poklon)

Sveti Anđele, Čuvaru moj, od svakog zla sačuvaj me. (poklon)

Sveti (ime Svetitelja kojeg slavimo kao krsnu slavu), moli Boga za mene grešnog. (poklon)

 

Komentarisanje nije više omogućeno.