NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

S™hй i3 veli1kій pzt0kъ

Vъ t0йže veli1kій četvert0kъ povečerіe glag0lemъ maloe, na nemže poemъ tripёsnecъ. Tvorenіe gospodi1na ґndrea kri1tskagw. Glasъ }.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Mrakъ duši2 moeS razženi2 svэtodavče hrtE b9e, načalor0dnuю tьmY i3zgnavъ bezdnы, i3 daruй mi2 svёtъ povelёnій tvoi1hъ sl0ve, da ќtrenюz slavlю tS.

Ўrasi1sz večerz, i3 ўgot0vasz tebЁ pasha, ćkože reklъ є3si2 hrtE: no їyda na predanіe tvoE poučašesz, i3 shй sъ tob0ю vnЁ tvoeS cэnы2, soglašašesz srebrolю1bіemъ.

Vostaetъ sъ večeri, i3 lentіemъ prepozsyetsz po čreslwmъ hrt0sъ v0leю, i3 preklonsetъ vhю, petrY vopію1щu: nikogdaže moi2 n0zэ ўmheši tv0rče m0й, no nbače njmhй.

Prіstъ hlёbъ vъ rycэ, na predanіe їyda, lьsti1vый ўčeni1kъ, i4mže i3 predanіe sodёla tebЁ, prostiraše n0zэ, i5hže samъ є3si2 njmhlъ i3 lentіemъ njterlъ.

Lobzanіemъ lьsti1vnыmъ їyda togdA ўstA raspiraše tebЁ, i4miže tёlo tvoE sl0ve nedost0йnw njmakaše, vopіS tebЁ: raduйsz ў§tlю, lobzatelь i3 predatelь, rabъ i3 lьstecъ.

Petrъ ćkože zrsše sodэvaєmaz togdA, ќžasomъ njderži1mь bhvъ rabhni njbliči1sz hudhmъ voprošenіemъ: i4bo tveržesz tebE gDa, ne t0kmw ćkože reklъ є3si2, no i3 ćkw vёdalъ є3si2, vs‰ vёdый.

Zaušaetsz ziždi1telь, i3 ўdarsetsz tvarь ponošenіemъ є3gw2: tr0stію bіetsz hotS, i3 vы6šnzz preklonsюtsz: njplevaetsz sudіS, i3 njsnwvanіz vs‰ zemn†z podvizaюtsz.

Slava: Ternіemъ vэnčavaetsz bGъ, zemlю vsю2 ўkrašeй cvёtы, i3 r†nы prіemletъ, i3 terpi1tъ ponošenіe dolgoterpэli1vnw, i3 bagrzni1cu poruganіz n0sitъ, i3 terpi1tъ vs‰ bGъ shй, i3 straždetъ svoeю pl0tію.

I# nhnэ: Da vopіetъ їwannъ, skazyz ўčenіi b9estvennыmi voploщenіe tvoE: sl0vo pl0tь bhvъ i3z8 dv7ы neprel0žnw, i3 prebhstь є3stestv0mъ bGъ ćkože bЁ, ne tstupi1vъ ntečeskihъ є3gw2 nёdrъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pokrыvazй vodami prevhsprєnnzz svo‰, polagazй m0rю predёlъ pes0kъ, i3 soderžaй vs‰: tS poetъ s0lnce, tS slavitъ lunA, tebЁ prin0sitъ pёsnь vsS tvarь, ćkw sodёtelю vsёhъ vo vёki.

NJdэvazй džblaki nb7o ї}se, na prt0lэ slavы crtvuz sъ netlёnnыmъ nc7emъ, tы2 prіemь lentій, si1mъ prepossalsz є3si2 njmhti n0gi brennіi, vesь džgnь shй sl0ve, ѓщe i3 voploti1lsz є3si2.

Ćkože vs‰ njmhvъ, vozlegъ ї}sъ, kъ svoi6mъ ўčenikHmъ glag0letъ: vёste vsi2, čto2 sotvori1hъ nhnэ: w4brazъ bo dahъ vamъ smirenіz vsBmъ: da i4že h0щetъ pervый bhti, da bydetъ vsёhъ poslёdnій proizvolenіemъ.

Či1sti ќbw є3stE, no ne vsi2 vы2, hrt0sъ drugHmъ vozležaщыmъ na večeri rečE: є3di1nъ ќbw kъ drug0mu ne dovёdzщe, rečE, sl0va: tёmže po si1hъ glag0letъ ćvэ i4mz predatelz.

Ćkože sі‰ glag0lz, na gorЁ є3leHnstэй prišedъ, sudіS vsёhъ so ўčeniki2, togdA ќbw glag0laše: prіidi1te i3 p0йdemъ tsю1du, prispё bo ўžE predatelь: nikt0že tveržisz menE, v0leю bo straždY.

Q lestnagw lobzanіz! Raduйsz ў§tlю, hrtY їyda glag0letъ, vkypэ sъ sl0vomъ predastъ na zakolenіe: se bo dadE znamenіe bezzakHnnыmъ: є3g0že ѓzъ lobžY, t0й є4stь, є3g0že predati vamъ njbэщahsz.

Ćtъ bhvъ b9e našъ t bezzak0nnыhъ lюdeй, i3 ne prerekyz tnю1dъ, ni vopіS ѓgnče b9ій, preterpёlъ є3si2 vs‰, i3spыtatisz, i3 sudi1tisz, i3 bіenъ bhti, svszanъ i3 ved0mъ bhti so nryžіi i3 drek0lьmi kъ kaіafэ.

Da raspnetsz, vopіshu є3vreйstіi lю1dіe so sщ7enniki i3 kni1žniki, ї}sъ hrt0sъ. Q lю1dіe nevёrnіi! Čt0 bo sotvori2 kvi1vыйsz, vozdvi1gnuvый lazarz t gr0ba, i3 pytь sotvori1vый čelovёkwmъ na sp7senіe;

Pіlatovu sudi1щu bezzak0nnіi lю1dіe, kričaщe vopіshu: raspni2 sego2, tpusti1 že namъ svszana syщa varavvu, ўbjйcu: hrta že pervэe bi1vъ, vozmi2 vozmi2, raspni2 so ѕlodёi.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Q neskazannagw i3stoщanіz! Q neizglag0lannagw sovёta! Ćkw džgnь shй, njmhlъ є3si2 n0zэ predatelю sp7se: njmhvъ že ne njpali1lъ є3si2, i3 podavaz hlёbъ na večeri, i3 taйnoй slyžbэ naučalъ є3si2.

BGor0dičenъ: Q n0vagw slhšanіz! BGъ sn7ъ ženы2, i3 bezsёmenna ržctvA, bezmyžnaz m™i, i3 roždennoe bGъ: q ўžasnagw slhšanіz! Q začatіz strašnagw! Q dv7ы netlёnnagw ržctvA! Voi1stinnu pače ўmA vs‰, i3 vhše vёdэnіz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, vozdvi1gnuvый r0gъ sp7senіz namъ, vъ domY dv7dovэ džtroka svoegw2: vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravilъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

Paki vы2 spitE, hrt0sъ ў§nkHmъ rečE: bdi1te, pribli1žisz časъ pr0čee, vostanite, i4demъ dryzi moi2, sE predatelь ўčeni1kъ vsю2 spjru i3mёz, grzdetъ predati mS člvэkoubjйcamъ.

Lobzanіe tvoE lьsti1vnoe, i3 cэlovanіe g0rьkoe, komY zoveši lestče; glag0lz bo, raduйsz ravvJ, hrt0sъ ko їydэ vэщaše: dryže, na neže prišelъ є3si2, rečE: ѓщe bo cэlovati prišelъ є3si2, čto2 predlagaeši n0žъ medomъ pomazannый;

Pіlatovu sudi1щu nepovi1nnый sudіS, v0leю prišelъ є3si2 predstati hrtE, i3 i3zbaviti nasъ t dolgHvъ našihъ. Tёmže preterpёlъ є3si2 blgjй pl0tію ўranenъ bhti, da vsi2 prіi1memъ svoboždenіe.

Miloserdіz puči1na, kakw predstoi1tъ džgnь pіlatu, sёnu i3 tr0sti i3 zemli2 syщeй, є3gHže ne njpali2 džgnь b9estvA hrt0sъ, no požidaše terpэli1vnw, i4že є3stestv0mъ svob0dь ćkw člvэkolю1becъ.

Vozmi2 vozmi2, raspni2 glag0lemago hrtA, їudeє vzыvahu pіlatu i3nogdA: seй že rycэ njmыvaše, i3 tr0stію i5mъ pisaše na nego2 vinY, vsBmъ daruющuю bezsmertіe.

Vopію1щe bezzak0nnіi pіlatu i3zli1še: vozmi2 vozmi2, raspni2 hrtA, prosshu ўbi1ti ćkw njsuždena: ne seй li voskRsi2 mє1rtvыz, prokažє1nnыz njči1sti, krovotoči1vuю i3scэli2, razslablєnnыz stzgnyvъ;

Čt0 bo ѕlo2 sotvori2, ćkw vzыvaete velьmi2: vozmi2 vozmi2, raspni2 є3go2; pіlatъ i3nogdA vopіsše lю1demъ neraz{mnыmъ: vinы2 ne njbrэtaю vъ nemъ. Nni1 že g0rьkw vopіshu: vozmi2 vozmi2, raspni2 sp7sa vsёhъ.

Q їudeє bezzak0nnіi! Q nerazymnіi lю1dіe! Ne pomznyste li čto2 t čudesъ hrt0vыhъ, mn0žestvo i3scэlenій; no i3 vseS є3gw2 ne razumёste li b9estvennыz si1lы, ćkože pervіi ntcы2 vaši, nhnэ že i3 vы2 ne razumёste;

Slava: Bіenъ bhvъ ziždi1telю m0й, i3 predalsz є3si2 menE radi raspstisz, da sp7senіe moE posredЁ zemli2 sodёlavъ, i3stoči1ši mjrovi ži1znь: i3 njbezsmertiši čestn0ю tvoeю kr0vію poklansющыzsz tebЁ.

BGor0dičenъ: Ѓgnica tvoS vLko, predstosщi ў krtA, i3 rыdaющi tebE tvorcA vssčeskihъ, zrsše tvoE dolgoterpёnіe: v0leю bo rodi1lsz є3si2 pl0tію, i3 strti vs‰ vъ neй preterpёlъ є3si2, da sp7seši mjrъ.

Poslёdovanіe s™hhъ i3 sp7si1telьnыhъ strteй gDa našegw ї}sa hrtA

Vo s™hй i3 veli1kій četvert0kъ večera, vo v7-й časъ n0щi znamenuetъ. I# sobravšыmsz namъ vo hramъ, blgoslovi1všu sщ7enniku, poemъ načalo po nbhčaю, ćkože ўkazasz vъ četvert0kъ є7 nedёli. Taže šestopalmіe. Posemъ, є3ktenіA veli1kaz, i3 po vozglasэ poemъ, Ґllilyіa, na glasъ }.

I# troparь: E#gdA slavnіi ў§ncы2 na ўmovenіi večeri prosvэщahusz, togdA їyda ѕločesti1vый srebrolю1bіemъ nedygovavъ njmračašesz, i3 bezzakHnnыmъ sudіsmъ tebE pravednago sudію2 predaetъ. Vi1ždь i3mёnій rači1telю, si1hъ radi ўdavlenіe ўpotrebi1vša! Bэži2 neshtыz duši2, ўči1telю takwvaz derznyvšіz: i4že nj vsёhъ blgjй, gDi slava tebЁ. Tri1ždы, k0snw i3 so sladkopёnіemъ.

Taže, є3ktenіA malaz. I# daю1tsz svэщы2 bratіi t є3kklisіarha. I# glag0letъ sщ7ennikъ:

I# nj spod0bitisz namъ:

I# čtetъ pervoe є3đlіe t їwanna, zavёta s™hhъ strteй, začalo m7ѕ:

RečE gDь svoi6mъ ў§nkHmъ: nhnэ proslavisz sn7ъ člvёčeskій:

Konecъ: I# ў§ncы2 є3gw2.

I# skončavšusz є3đlію, poemъ:

Slava dolgoterpёnію tvoemY gDi. I# ѓbіe poemъ ґntіfHnы, povtorsющe vs‰ tropari2.

ҐntіfHnъ №. Glasъ }:

Knszi lю1dstіi sobrašasz na gDa, i3 na hrtA є3gw2.

T0йže: Sl0vo zakonoprestypnoe vozloži1ša na mS, gDi gDi, ne njstavi menE.

Č{vstvіz n†ša či1sta hrt0vi predstavimъ, i3 ćkw dryzi є3gw2, dyšы našz požremъ є3gw2 radi, i3 ne popečenьmi žiteйskimi sougnetaemsz ćkw їyda, no vъ klёtehъ našihъ vozopіi1mъ: dž§e našъ, i4že na nb7sёhъ, t lukavagw i3zbavi nasъ.

Slava, bGor0dičenъ:

Dv7a rodilA є3si2 neiskusobračnaz, i3 dv7a prebыlA є3si2 m™i beznevёstnaz, bcde mRje: hrtA bGa našego moli2 sp7sti1sz namъ.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ v7. Glasъ ѕ7:

TečE glag0lz їyda bezzakHnnыmъ kni1žnikwmъ: čto2 mnЁ h0щete dati, i3 ѓzъ vamъ predamъ є3go2; sredi1 že sovэщavaющihъ samъ stoslъ є3si2 nevi1dimw sovэщavaemый: serdcevёdče, poщadi2 dyšы našz.

Mlctію bGovi poslyžimъ, ćkože marja na večeri, i3 ne stsžimъ srebrolю1bіz, ćkw їyda: da vsegdA so hrt0mъ bGomъ bydemъ.

Slava, bGor0dičenъ:

E#g0že rodilA є3si2 dv7o neizrečennw, vhnu ćkw člvэkolю1bca ne prestaй molsщi, da t bёdъ sp7setъ vs‰ kъ tebЁ pribэgaющыz.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ G. Glasъ v7:

Lazareva radi vostanіz gDi, njsanna tebЁ zvahu dёti є3vrє1йskіz člvэkolю1bče. Bezzak0nnый že їyda ne voshotЁ razumёti.

Na večeri tvoeй hrtE b9e, ў§nkHmъ tvoi6mъ predglag0lalъ є3si2: є3di1nъ t vasъ predastъ mS. Bezzak0nnый že їyda ne voshotЁ razumёti.

Їwannu voprosi1všu: gDi, predasй tS kt0 є3stь; togo2 hlёbomъ pokazalъ є3si2. Bezzak0nnый že їyda ne voshotЁ razumёti.

Na tri1desztihъ srebrenicэhъ gDi, i3 na lobzanіi lьsti1vnomъ, i3skahu їudeє ўbi1ti tS. Bezzak0nnый že їyda ne voshotЁ razumёti.

Na ўmovenіi tvoemъ hrtE b9e, ў§nkHmъ tvoi6mъ povelёlъ є3si2: si1ce tvori1te, ćkože vi1dite. Bezzak0nnый že їyda ne voshotЁ razumёti.

Bdi1te i3 moli1tesz, da ne vni1dete vъ napastь, ў§nkHmъ tvoi6mъ hrtE b9e našъ glag0lalъ є3si2. Bezzak0nnый že їyda ne voshotЁ razumёti.

Slava, bGor0dičenъ:

Sp7si2 t bёdъ rabы6 tvo‰ bcde, ćkw vsi2 po bz7э kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw neruši1mэй stэnЁ i3 predstatelьstvu.

I# nhnэ, t0йže.

Sэdalenъ. (Ne sэdi1mъ že na sicevhhъ sэdalьnahъ, za є4že sщ7enniku kadi1ti s™hй nltarь, no stosщe poemъ |.) Glasъ z7:

Na večeri ў§nki2 pitaz, i3 pritvorenіe predanіz vёdый, na neй їydu njbliči1lъ є3si2, neispravlenna ќbw sego2 vёdый: poznati že vsBmъ hotS, ćkw v0leю predalsz є3si2, da mjrъ i3shiti1ši t čuždagw: dolgoterpэli1ve slava tebЁ.

Slava, konecъ. I# nhnэ, vesь.

Taže: I# nj spod0bitisz namъ:

I# čtetъ sщ7ennikъ vtor0e є3đlіe t їwanna, začalo n7i:

Vo vremz džno, i3zhde ї}sъ so ў§nki2:

Konecъ: No da kdstъ pashu.

Po є3đlіi že poemъ ґntіfHnъ d7.

Glasъ є7:

Dnesь їyda njstavlsetъ ў§tlz, i3 prіemletъ dіavola, njslэplsetsz strastію srebrolю1bіz, tpadaetъ svёta njmračennый: kakw bo možaše zrёti, svэti1lo prodavый na tri1desztihъ srebrenicэhъ; no namъ vozsіS stradavый za mjrъ. Kъ nemyže vozopіi1mъ: postradavый i3 sostradavый čelovёkwmъ, gDi slava tebЁ.

Dnesь їyda pritvorsetъ bGočestіe, i3 tčuždaetsz darovanіz, shй ўčeni1kъ bыvaetъ predatelь: vo nbhčnomъ lobzanіi lestь pokrыvaetъ, i3 predpočitaetъ vLčnіz lюbvE, nesmhslennw rab0tati srebrolю1bію, nastavnikъ bhvъ sob0riщa bezzak0nnagw: mh že i3myщe sp7senіe hrtA, togo2 proslavimъ.

Glasъ №:

Bratolю1bіe stsžimъ ćkw vo hrtЁ bratіz, ґ ne nemlctivnoe є4že kъ bli6žnimъ našыmъ: da ne ćkw rabъ njsydimsz nemi1lostivый, pёnzzeй radi, i3 ćkw їyda raskazvšesz, ničt0že p0lьzuemsz.

Slava, bGor0dičenъ:

Presl†vnaz nj tebЁ glag0lašasz vezdЁ, ćkw rodilA є3si2 pl0tію vsёhъ tvorcA, bcde mRje, vsepёtaz i3 neiskusobračnaz.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ є7. Glasъ ѕ7:

Ўčeni1kъ ў§tlz soglašaše cёnu, i3 na tri1desztihъ srebrenicэhъ prodadE gDa, lobzanіemъ lьsti1vnыmъ predaS є3go2 bezzak0nnikwmъ na smertь.

Dnesь glag0laše ziždi1telь nb7sE i3 zemli2 svoi6mъ ўčenikHmъ: pribli1žisz časъ, i3 prispЁ їyda predasй menE, da nikt0že tveržetsz menE, vi1dz mS na krtЁ posredЁ dvoю2 razbHйniku: straždy bo ćkw člvёkъ, i3 sp7sY ćkw člvэkolю1becъ, vъ mS vёruющыz.

Slava, bGor0dičenъ:

Neizrečennw vъ poslBdnzz začenšaz, i3 r0ždšaz sozdatelz tvoego2, togo2 moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ ѕ7. Glasъ z7:

Dnesь bdi1tъ їyda predati gDa, prevёčnago sp7sa mjra, i4že t pzti2 hlBbъ nashtivšago mn0žєstva. Dnesь bezzak0nnый tmetaetsz ў§tlz, ўčeni1kъ bhvъ, vLku predadE: srebr0mъ prodadE, mannoю nashtivšago čelovёka.

Dnesь krtY prigvozdi1ša їudeє gDa, presёkšago m0re žezl0mъ, i3 provedšago i4hъ vъ pusthnю. Dnesь kopіemъ rebra є3gw2 probod0ša, ćzvami ranivšago i4hъ radi є3gĐpta: i3 želčію napoi1ša, mannu pi1щu i5mъ njdoždi1všago.

GDi, na strtь v0lьnuю prišedъ, vopіslъ є3si2 ў§nkHmъ tvoi6mъ: ѓщe i3 є3di1nagw časA ne vozmog0ste bdёti so mn0ю, kakw njbэщastesz ўmreti menE radi; ponE їydu zri1te, kakw ne spi1tъ, no tщi1tsz predati mS bezzakHnnыmъ. Vostanite, moli1tesz, da ne kto2 menE tveržetsz, zrS menE na krtЁ, dolgoterpэli1ve slava tebЁ.

Slava, bGor0dičenъ:

Raduйsz bcde, nevmэsti1mago vъ nb7sёhъ vmэsti1všaz vo ўtr0bэ tvoeй. Raduйsz dv7o, prbr0kwvъ propovёdanіe, є4юže namъ vozsіS є3mmanyilъ: raduйsz m™i hrtA bGa.

I# nhnэ, t0йže.

Sэdalenъ, glasъ z7:

Kjй tS w4brazъ їydo, predatelz sp7su sodёla, є3dA t li1ka tS ґpclьska razluči2, є3dA darovanіz i3scэlenій liši2, є3dA so džnэmi večersvъ, tebE t trapezы tri1nu; є3dA i3nhhъ n0gi ўmhvъ, tvoi1 že prezrЁ; q koli1kihъ bl†gъ nepamztlivъ bhlъ є3si2! I# tv0й ќbw neblagodarnый njbličaetsz nravъ, togH že bezmёrnoe propovёduetsz dolgoterpёnіe, i3 velіz mlctь.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

E#đlіe G-e, t matfea, začalo Rf:

Vo vremz džno, v0ini є4mše ї}sa ved0ša kъ kaіafэ ґrhіereovi:

Konecъ: Plakasz g0rьkw.

ҐntіfHnъ z7. Glasъ }:

E$mšыmъ tS bezzakHnnыmъ, preterpэvaz, si1ce vopіslъ є3si2 gDi: ѓщe i3 porazi1ste pastыrz, i3 rastoči1ste dvanadesztь nvecъ ў§nki2 mo‰, možahъ vsщše, neželi dvanadeszte lege0nwvъ predstaviti ѓgGlwvъ. No dolgoterplю2, da i3sp0lnztsz, ±že kvi1hъ vamъ prbr0ki moi1mi, bezvBstnaz i3 t†йnaz: gDi slava tebЁ.

Tri1щi tvergsz petrъ, ѓbіe rečennoe є3mY razumЁ, no prinesE kъ tebЁ slezы pokasnіz: b9e, njči1sti mS, i3 sp7si1 mz.

Slava, bGor0dičenъ:

Ćkw vratA sp7si1tєlьnaz, i3 raй krasnый, i3 svёta prisnosyщnagw džblakъ, syщuю s™yю dv7u, vospoi1mъ vsi2 glag0lющe є4й, є4že raduйsz.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ }. Glasъ v7:

Rchte bezzak0nnіi, čto2 slhšaste t sp7sa našegw, ne zak0nъ li položi2, i3 prbr0čєskaz ўčє1nіz; kakw ќbw pomhsliste pіlatu predati, i4že t bGa bGa sl0va, i3 i3zbavitelz dyšъ našihъ;

Da raspnetsz, vopіshu tvoi1hъ darovanій pri1snw naslaždaющіisz, i3 ѕlodёz vmёstw blgodёtelz prošahu prіsti, prvdnikwvъ ўbjйcы: molčalъ že є3si2 hrtE, terpS i4hъ surovstvo2, postradati hotS i3 sp7sti2 nasъ, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, bGor0dičenъ:

Ćkw ne i4mamы derznovenіz za premnHgіz grэhi2 našz, tы2 i4že t tebE r0ždšagosz, moli2 bcde dv7o: mn0gw bo m0žetъ molenіe m™rnee ko blgoserdію vLki. Ne prezri grёšnыhъ molьbы6 vsečctaz, ćkw mlctivъ є4stь, i3 sp7sti2 mogjй, i4že i3 stradati nj nasъ i3zv0livый.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ f7. Glasъ G:

Vostaviša tri1desztь srebrenikwvъ, cёnu cэnennagw, є3g0že njcэni1ša t sыnHvъ ї}levыhъ. Bdi1te i3 moli1tesz, da ne vni1dete vo i3skušenіe, dyhъ ќbw b0drъ, pl0tь že nemoщnA: segw2 radi bdi1te.

Daša vъ snёdь moю2 želčь, i3 vъ žaždu moю2 napoi1ša mS džcta: th že gDi vozstavi mS, i3 vozdamъ i5mъ.

Slava, bGor0dičenъ:

I$že t kzы6kъ, poemъ tS bcde čctaz, ćkw hrtA bGa našego rodilA є3si2, t klstvы čelovёki tob0ю svob0ždšago.

I# nhnэ, t0йže.

Sэdalenъ, glasъ }:

Kakw їyda i3nogdA tv0й ўčeni1kъ, predatelьstvu poučašesz na tS, svečerS lьsti1vnw, navёtnikъ i3 nepravednikъ, šedъ rečE sщ7ennikwmъ: čt0 mi podaete, i3 predamъ vamъ džnago, zak0nъ razori1všago, i3 njskverni1všago subbHtu; dolgoterpэli1ve gDi, slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

E#đlіe d7, t їwanna. Začalo n7f:

Vo vremz džno, ved0ša ї}sa t kaіafы vъ pretHrъ.

Konecъ: PredadE є3go2 i5mъ, da raspnetsz.

ҐntіfHnъ ‹. Glasъ ѕ7:

NJdэsйsz svёtomъ ćkw ri1zoю, nagъ na sudЁ stosše, i3 vъ lani1tu ўdarenіe prіstъ t rykъ, i5hže sozdA: bezzak0nnіi že lю1dіe na krtЁ prigvozdi1ša gDa slavы: togdA zavёsa cRk0vnaz razdrasz, s0lnce pomerče, ne terpS zrёti bGa dosaždaema, є3gHže trepeщutъ vssčєskaz. TomY pokloni1msz.

Ўčeni1kъ tveržesz, razb0йnikъ vozopi2: pomzni1 mz gDi, vo crtvіi tvoemъ.

Slava, bGor0dičenъ:

Ўmiri2 mjrъ, t dv7ы i3zv0livый gDi, pl0tь nosi1ti za rabы6, da soglasnw tebE slavosl0vimъ člvэkolю1bče.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ №i. Glasъ ѕ7:

Za blg†z, ±že sotvori1lъ є3si2 hrtE, r0du є3vreйskomu, raspsti tS njsudi1ša, džcta i3 želči napoi1vše tS, no daždь i5mъ gDi, po dэlHmъ i4hъ, ćkw ne razumёša tvoegw2 snizhoždenіz.

NJ predatelьstvэ ne dov0lьni bhša hrtE, r0di є3vreйstіi, no pokivahu glavami svoi1mi, hulY i3 ruganіe prinossщe: no daždь i5mъ gDi, po dэlHmъ i4hъ, ćkw ne razumёša tvoegw2 smotrenіz.

NižE zemlS ćkw potrzsesz, nižE kamenіe ćkw razsёdesz, є3vrewvъ ўvэщaša, nižE cRk0vnaz zavёsa, nižE mertvыhъ voskrnіe. No daždь i5mъ gDi, po dэlHmъ i4hъ, ćkw tщє1tnыmъ na tS pouči1šasz.

Slava, bGor0dičenъ:

BGa t tebE voploщennago poznahomъ bcde dv7o, є3di1na čctaz, є3di1na blgoslovennaz: tёmъ neprestannw tS vospэvaющe veličaemъ.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ v7i. Glasъ }:

Sі‰ glag0letъ gDь їudewmъ: lю1dіe moi2, čto2 sotvori1hъ vamъ; i3li2 či1mъ vamъ stuži1hъ; slэpcы2 vašz prosvэti1hъ, prokažє1nnыz njči1stihъ, myža syщa na ndrЁ vozstavihъ. Lю1dіe moi2, čto2 sotvori1hъ vamъ: i3 čt0 mi vozdaste; za mannu želčь: za v0du džcetъ: za є4že lюbi1ti mS, ko krty mz prigvozdi1ste. KtomY ne terplю2 pr0čee, prizovY mo‰ kzhki, i3 tji mS proslavztъ so nc7emъ i3 d¦omъ: i3 ѓzъ i5mъ daruю živ0tъ vёčnый.

Dnesь cRk0vnaz zavёsa na njbličenіe bezzak0nnыhъ razdiraetsz, i3 s0lnce lučы2 svo‰ skrыvaetъ, vLku zrS raspinaema.

Zakonopol0žnicы ї}lєvы, їudeє i3 farіseє, li1kъ ґpclьskій vopіetъ kъ vamъ: sE hramъ, є3g0že vы2 razori1ste, sE ѓgnecъ, є3g0že vы2 raspsste, i3 gr0bu predaste: no vlastію svoeю voskrese, ne lьsti1tesz їudeє: t0й bo є4stь, i4že vъ m0ri sp7shй, i3 vъ pusthni pitavый. T0й є4stь živ0tъ, i3 svёtъ, i3 mi1rъ mjrovi.

Slava, bGor0dičenъ:

Raduйsz vratA cRS slavы, ±že vhšnій є3di1nъ pr0йde, i3 paki zapečatlBnna njstavi, vo sp7senіe dyšъ našihъ.

I# nhnэ, t0йže.

Sэdalenъ, glasъ }:

E#gdA predstalъ є3si2 kaіafэ b9e, i3 predalsz є3si2 pіlatu sudіE, nbcnыz si6lы t straha pokolebašasz. E#gda že vozneslsz є3si2 na drevo, posredЁ dvoю2 razbHйniku, vmэni1lsz є3si2 sъ bezzak0nnыmi bezgrёšne, za є4že sp7sti2 čelovёka: neѕl0bive gDi, slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

E#đlіe є7-e, t matfea, začalo r№i:

Vo vremz džno, vi1dэvъ їyda predavый ї}sa:

Konecъ: Ponesti2 krtъ є3gw2.

ҐntіfHnъ Gi, glasъ ѕ7:

Sobranіe їudeйskoe ў pіlata i3sprosi1ša raspsti tS gDi: vinh bo vъ tebЁ ne njbrёtše, povi1nnago varavvu svobodi1ša, i3 tebE prvdnago njsudi1ša, skvernagw ўbjйstva grёhъ naslёdovavše. No daždь i5mъ gDi vozdasnіe i4hъ, ćkw tщє1tnыmъ na tS pouči1šasz.

E#gHže vs‰ ўžasaюtsz i3 trepeщutъ, i3 vsskъ ljzhkъ poetъ, hrtA b9ію si1lu i3 b9ію premydrostь, sщ7ennicы za lani1tu ўdariša, i3 daša є3mY želčь: i3 vs‰ postradati i3zv0li, sp7sti1 nы hotS t bezzak0nій našihъ svoeю kr0vію, ćkw člvэkolю1becъ.

Slava, bGor0dičenъ:

Bcde, r0ždšaz sl0vomъ pače sl0va, sozdatelz svoego2, togo2 moli2 sp7sti2 dyšы našz.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ d7i. Glasъ }:

GDi, i4že razb0йnika spytnika prіemый, vъ kr0vi rycэ njskverni1všago, i3 nasъ sъ ni1mъ pričti2, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Malъ glasъ i3spusti2 razb0йnikъ na krtЁ, velію vёru njbrёte, vo є3di1nomъ mgnovenіi sp7sesz, i3 pervый r†йskaz vratA tverzъ vni1de: i4že togw2 pokasnіe vosprіemый, gDi, slava tebЁ.

Slava, bGor0dičenъ:

Raduйsz, ѓgGlomъ radostь mjra prіemšaz. Raduйsz, r0ždšaz tvorcA tvoego2 i3 gDa. Raduйsz, spod0blьšazsz bhti m™i b9іz.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ є7i. Glasъ ѕ7:

Dnesь visi1tъ na drevэ, i4že na vodahъ zemlю povёsivый: vэncemъ t ternіz njblagaetsz, i4že ѓgGlwvъ cRь: vъ l0žnuю bagrzni1cu njblačaetsz, njdэvazй nb7o džblaki: zaušenіe prіstъ, i4že vo їordanэ svobodi1vый ґdama: gvozdьmi2 prigvozdi1sz ženi1hъ cRk0vnый: kopіemъ probodesz sn7ъ dv7ы. Poklansemsz strtemъ tvoi6mъ hrtE: poklansemsz strtemъ tvoi6mъ hrtE: poklansemsz strtemъ tvoi6mъ hrtE, pokaži2 namъ i3 slavnoe tvoE voskrnіe.

Ne ćkw їudeє prazdnuemъ, i4bo pasha naša za nы2 požresz hrt0sъ: no njči1stimъ sami sebE t vsskіz skvernы, i3 či1stэ pom0limsz є3mY: voskrni2 gDi, sp7si2 nasъ, ćkw člvэkolю1becъ.

Krtъ tv0й gDi ži1znь i3 zastuplenіe lю1demъ tvoi6mъ є4stь, i3 nanь nadёющesz, tebE raspstago bGa našego poemъ, pomi1luй nasъ.

Slava, bGor0dičenъ:

Vi1dzщi tS vi1sima hrtE, tebE r0ždšaz, vopіsše: čto2 strannoe є4že vi1ždu tainstvo, sn7e m0й; kakw na drevэ ўmiraeši pl0tію vodruženъ, ži1zni podatelю;

I# nhnэ, t0йže.

Sэdalenъ, glasъ d7:

I#skupi1lъ nы2 є3si2 t klstvы zak0nnыz, čestn0ю tvoeю kr0vію, na krtЁ prigvozdi1vsz, i3 kopіemъ prob0dsz, bezsmertіe i3stoči1lъ є3si2 čelovёkwmъ, sp7se našъ slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

E#đlіe ѕ7-e, t marka, začalo …z:

Vo vremz džno, v0ini ved0ša ї}sa:

Konecъ: Da vi1dimъ, i3 vёru i4memъ є3mY.

Taže blžє1nnы postavimъ stіhHvъ }, glasъ d7:

Vo crtvіi tvoemъ pomzni2 nasъ gDi, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Blženi ni1щіi d¦omъ, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Blženi plačuщіi, ćkw tji ўtёšatsz.

Blženi kr0tcыi, ćkw tji naslёdztъ zemlю.

Blženi ѓlčuщіi i3 žažduщіi pravdы, ćkw tji nashtztsz.

Drevomъ ґdamъ raS bhstь i3zselenъ, drevomъ že krtnыmъ razb0йnikъ vъ raй vseli1sz. džvъ ќbw vkyšъ, zapovэdь tverže sotv0ršagw, džvъ že sraspinaemь, bGa tS i3spovёda tasщagosz: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Blženi mlctivіi, ćkw tji pomi1lovani bydutъ.

Zak0nu tvorcA t ўčenikA kupi1ša bezzak0nnіi, i3 ćkw zakonoprestypnika, togo2 pіlatovu sudi1щu predstaviša, zovyщe: raspni2, vъ pusthni si6mъ mannodavšago. Mh že prvdnagw razb0йnika podražavše, vёroю zovemъ: pomzni2 i3 nasъ sp7se, vo crtvіi tvoemъ.

Blženi či1stіi serdcemъ, ćkw tji bGa ќzrztъ.

BGoubjйcъ sob0rъ, їudeйskій kzhkъ bezzak0nnый, kъ pіlatu nei1stovnэ zovhй, i3 glag0laše: raspni2 hrtA nepovi1nnago, varavvu že pače namъ tpusti2. Mh že vэщaimъ kъ nemY razb0йnika blgorazymnagw glasъ: pomzni2 i3 nasъ sp7se, vo crtvіi tvoemъ.

Blženi mirotv0rcы, ćkw tji shnove b9іi narekytsz.

ŽivonHsnaz tvo‰ rebra, ćkw i3z8 є3dema i3st0čnikъ i3stoč†ющaz, cRkovь tvoю2 hrtE, ćkw slovesnый napasetъ raй, tsю1du razdэlszsz ćkw vъ nač†la, vъ čethri є3đlіa, mjrъ napasz, tvarь veselS, i3 kzhki vёrnw naučaz poklanstisz crtvію tvoemY.

Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Raspslsz є3si2 menE radi, da mnЁ i3stoči1ši njstavlenіe: probodenъ bhlъ є3si2 vъ rebra, da k†pli ži1zni i3stoči1ši mi2: gvozdьmi2 prigvozdi1lsz є3si2, da ѓzъ glubin0ю strteй tvoi1hъ kъ vыsotЁ deržavы tvoeS ўvэrsemь, zovy ti: živodavče hrtE, slava krtY sp7se, i3 strti tvoeй.

Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ na vы2 lžyщe menE radi.

Raspinaemu tebЁ hrtE, vsS tvarь vi1dzщi trepetaše, njsnov†nіz zemli2 kolebahusz, strahomъ deržavы tvoeS, svэti6la skrыvahusz, i3 cRk0vnaz razdrasz zavёsa, g0rы vostrepetaša, i3 kamenіe razsёdesz, i3 razb0йnikъ vёrnый zovetъ sъ nami sp7se: є4že pomzni2 vo crtvіi tvoemъ.

Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Rukopisanіe naše na krtЁ rasterzalъ є3si2 gDi, i3 vmэni1vsz vъ mertvыhъ, tamošnzgo muči1telz svzzalъ є3si2, i3zbavlь vsёhъ t ќzъ smertnыhъ voskrnіemъ tvoi1mъ, i4mže prosvэti1homsz člvэkolю1bče gDi, i3 vopіemъ tebЁ: pomzni2 i3 nasъ sp7se, vo crtvіi tvoemъ.

Slava:

Nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a s™ago, vsi2 є3dinomydrennw vёrnіi slavosl0viti dost0йnw pom0limsz, є3di1nicu b9estvA, vъ trіehъ syщuю v3postasэhъ, neslіsnnu prebыvaющu, pr0stu, nerazdёlьnu i3 nepristypnu, є4юže i3zbavlsemsz džgnennagw mučenіz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

M™rь tvoю2 hrtE, pl0tію bezsёmennw r0ždšuю tS, i3 dv7u voi1stinnu, i3 po ržctvЁ prebhvšuю netlёnnu, sію2 tebЁ priv0dimъ vъ mltvu vLko mnogomlctive, pregrэšenій proщenію darovatisz vsegdA zovyщыmъ: pomzni2 nasъ sp7se, vo crtvіi tvoemъ.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Razdэli1ša ri6zы mo‰ sebЁ, i3 nj ndeždi moeй metaša žrebій.

Stjhъ: B9e b9e m0й, vonmi1 mi, vskyю njstavilъ mS є3si2;

E#đlіe z7-e, t matfea, začalo rGi:

Vo vremz džno, prišedše v0ini:

Konecъ: Voi1stinnu b9ій sn7ъ bЁ seй. I# polagaetsz čtenіe.

Taže pal0mъ n7. I# posemъ є3đlіe }-e, t luki2, začalo r№i:

Vo vremz džno, vedshu so ї}somъ i3 i4na dvA:

Konecъ: T galіlei zrsщz si1hъ.

I# ѓbіe poemъ tripёsnecъ, tvorenіe gospodi1na kosmы2: їrmosы2 po dvaždы, tropari2 na v7i. Poslэdi2 že їrm0sъ džba li6ka vkypэ. Glasъ ѕ7. Ґkrostjhіsъ, i3li2 kraegranesіe tripёsnca є4stь:

Prosavvat0n te: є4že є4stь: PredsubbHtіe že.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Kъ tebЁ ќtrenюю, miloserdіz radi sebE i3stoщi1všemu neprel0žnw, i3 do strteй bezstrastnw prikl0nšemusz sl0ve b9ій, mi1rъ podaždь mi2 padšemu, člvэkolю1bče.

Ўmhvše n0gi, i3 pred8wči1stivšesz tainstva pričaщenіemъ b9estvennagw nhnэ hrtE tvoegw2, služi1telіe t sіHna na є3leHnskuю g0ru veli1kuю sъ tob0ю vzыd0ša, poю1щe tS člvэkolю1bče.

Zri1te, reklъ є3si2, dryzi, ne b0йtesz: nhnэ bo pribli1žisz časъ, ćtu mi2 bhti, i3 ўbіenu rukama bezzak0nnыhъ: vsi1 že rastočitesz, menE njstavivše, i5hže soberY propovёdati mS člvэkolю1bca.

Kondakъ, glasъ }:

Nasъ radi raspstago, prіidi1te vsi2 vospoi1mъ, tog0 bo vi1dэ mRja na drevэ, i3 glag0laše: ѓщe i3 raspstіe terpi1ši, tы2 є3si2 sn7ъ i3 bGъ m0й.

Jkosъ: Svoego2 ѓgnca ѓgnica zrsщi kъ zakolenію vlek0ma, poslёdovaše mRja prostertыmi vlasы2 so i3nёmi ženami, sі‰ vopію1щi: kamw i4deši čado; česw2 radi sk0roe tečenіe soveršaeši, є3dA drugjй brakъ paki є4stь vъ kanэ galіleйstэй, i3 tamw nhnэ tщi1šisz, da t vodы2 i5mъ vіno2 sotvori1ši; i3dy li sъ tob0ю čado, i3li2 pače poždY tebE; daždь mi2 sl0vo sl0ve, ne molčS mimoidi2 menE, či1stu soblюdhй mS: th bo є3si2 sn7ъ i3 bGъ m0й.

Smnaxarь. Stіhi2 na raspstіe:

Živhй є3si2 b9e tы2, i3 ўmerщvlennый na drevэ:

Q mertvečE nagjй, i3 bGa živagw sl0ve!

Stіhi2 na sraspenšagosz hrtY razb0йnika:

Zaklюčє1nnaz tverze є3dє1mskaz vratA,

Vloži1vъ razb0йnikъ klю1čь, є4že pomzni1 mz.

Vo s™hй i3 veli1kій pzt0kъ, s™ы6z i3 sp7si1tєlьnыz i3 str†šnыz strti soveršaemъ, gDa i3 bGa sp7sa našegw ї}sa hrtA, ±že nasъ radi v0leю prіstъ: njplev†nіz, bіє1nіz, zaušє1nіz, dos†dы, nasmэ‰nіz, bagrsnuю ndeždu, tr0stь, gybu, džcetъ, gvHzdіz, kopіE, i3 po si1hъ vsёhъ, krtъ i3 smertь: ±že vs‰ vъ pzt0kъ sodёzšasz. Po vnegda bo na tri1desztihъ srebrenicэhъ, t dryga i3 ўčenikA pr0danъ bhvъ predadesz, prežde ko ѓnnэ tv0ditsz ґrhіereю, i4že posыlaetъ є3go2 kъ kaіafэ: i3dёže njplevanъ bhstь, i3 zaušaemь po lani1tэ, kypnw že porugaemь i3 posmэvaemь, slhšaše: prorcы2 namъ hrtE, kt0 є3stь ўdarivый tS; Tamw že i3 lžesvidёteli prіid0ša njklevetaющіi, ćkw rečE: razoritE hramъ seй, i3 tremi2 denьmi vozdvi1gnu i5: i3 ćkw rečE sebE sn7a b9іz, є3gdA i3 ґrhіereй hulы2 ne terpS, ri1zu svoю2 rasterzA. Ќtru že bhvšu, tv0ditsz kъ pіlatu vъ pretHrъ: i3 tji ne vnid0ša, glag0letъ, da ne njskvernstsz, no da kdstъ pashu. Pashu že vesь prazdnikъ glag0letъ, i3li2 i3 togdA bhstь, ćkože podobaše: hrt0sъ že prežde є3di1nagw dnE sію2 sotvori2 zak0nnuю pashu, szaklatisz hotS vъ pzt0kъ. I#zšedъ že pіlatъ, voprošaetъ |: nj čes0mъ є3go2 njglag0luюtъ; i3 poneže ničt0že pod0bno njbrёte vo njglag0lanіi, posыlaetъ є3go2 kъ kaіafэ. DŽnъ že paki kъ pіlatu, i4bo t0й bЁ na є3gw2 ўbjйstvo ўstremlszйsz. DŽnъ že glag0letъ: poimi1te є3go2 vы2 i3 raspni1te, i3 po zak0nu vašemu sudi1te. Nni1 že paki glag0lюtъ: ne dost0itъ namъ ўbi1ti nikog0že, raspsti pіlata pooщrsющe. Voprošaetъ že hrtA pіlatъ: ѓщe cRь їudewvъ є4stь; DŽnъ že ne i3spovёduetъ, no vёčnый: ne bo2 t mjra segw2 moE crtvo, glag0letъ. Hots že trэši1ti є3go2 pіlatъ, pervэe ќbw džnэmъ glag0letъ, ni є3di1nыz na nego2 vinы2 blgoli1čnыz njbrэtati. Taže є3di1nago na kjйždo prazdnikъ svsznz nbhčaй trэšati predlagaetъ: i5mže ўg0denъ varavva pače hrtA mni1tsz. Pіlatъ že їudewmъ daruzй, bi1vъ ї}sa prežde, i3zv0ditъ sъ v0inы, vo njdэsnіe njbolčena červlenoe, tern0vыmъ že vэncemъ njbložena, i3 vъ desni1cu є3gw2 tr0stь vloži1vъ, rugaema že t vHinъ, raduйsz, glag0lющihъ, cRю2 їudeйskій. Nbače si1ce ko blgodati porugavsz, paki glag0letъ pіlatъ: ni є3di1nu že smerti vinY njbrэtaю vъ nemъ. Nni1 že, no mы2 є3go2 ўmyčimъ, glag0lющe, ćkw sebE i3menyetъ sn7a b9іz. Si6mъ že glag0lєmыmъ, ї}sъ molčaše, nar0dъ že kričaše kъ pіlatu: raspni2, raspni2 є3go2. Bezčestnoю bo smertію njbloži1ti є3go2 hotshu, da t sredы2 blgyю є3gw2 pamztь sotvorstъ. Pіlatъ že, ѓki bы sramlsz i5hъ, glag0letъ: cRs li vašegw raspnY; Nni1 že ne i3mёti glag0lюtъ i4nagw cRS, no kesarz. Poneže bo hulY rekše, ničt0že ўspёša, na kesarz vozn0sztъ, da ponE si1ce nei1stovstvo i3sp0lnztъ. Glag0lюtъ bo: vsskъ i4že carS sebE tvorsй, prerэkyetъ kesarю. Vъ si1hъ že syщыmъ, ženA kъ pіlatu poslA, snы2 strašnыmi ўbosvšisz, ničt0že, glag0lющi, tebЁ i3 pravedniku džnomu: ўže bo є3gw2 radi mnHgaz vъ noщi2 postradahъ: i3 t0й ўmhvsz, kr0ve džnagw vinY tražaetъ. Nni1 že kričahu: kr0vь є3gw2 na nasъ, i3 na č†da n†ša: ѓщe sego2 njstaviši svob0dna, nёsi drygъ kesarю. Segw2 ќbw ўbosvsz pіlatъ, ѓщe i3 npasnw togo2 vёdый nepovi1nna, krtnomu njsuždenію i3zdaetъ, trэši1vъ varavvu. Sіe že vi1dэvъ їyda, srebreniki povergъ, th0ditъ, i3 tšedъ ўdavlenію sebE predadE, na drevэ njbёsivsz, poslэdi1 že ѕэlw2 nadyvsz rasterzaetsz. V0ini ќbw tr0stію po glavЁ є3gw2 porugavše, njbremensюtъ є3mY krtъ. Taže t kmrinji sjmwna ponydivše, krtъ ponesti2 zadэvaюtъ. NJ časё že tretіemъ na l0bnэmъ mёstэ bhvše, tamw raspinaюtъ є3go2, toboю1du tomY i3 drug†z dvA razbHйnika njbёsivše, da i3 džnъ ćkw ѕlodёй vmэni1tsz. Hydosti že radi, razdэlenіe v0ini ri1zamъ є3gw2 polagaюtъ, žrebіemъ že nešvenuю є3gw2 ndeždu daю1tъ, vsskoe dosadы premn0žestvo dёlaющe. Ne sі‰ že t0čію, no i3 na krtЁ syщu rugaющesz glag0lahu: ўA, razorszй hramъ, i3 tremi2 denьmi sozidazй, sp7si2 samъ sebE. I# paki: i3nы6z sp7sE, sebe li ne m0žetъ sp7sti2; I# paki: ѓщe cRь ї}levъ є4stь, da sni1detъ nhnэ so krtA, i3 vёruemъ vъ nego2. I# ќbw ѓщe i4stinu glag0lahu, podobaše nesumnёnnw kъ nemY pristupi1ti: ne t0čію bo ї}levъ cRь poznavašesz, no i3 vsegw2 mjra. Čt0 bo hotsše, є4že pomrači1tisz s0lncu na časы2 tri2, i3 posredЁ ќbw dnE; da vsBmъ bydetъ strtь kvlena. E$že zemli2 trzsti1sz, kamenію razsэdatisz, protivowbraznoe їudewvъ njbličaющemu: mnHgimъ tэlesє1mъ voskresnuti, vo ўvэrenіe džbщagw voskrnіz, i3 vъ kvlenіe stražduщagw si1lы. Zavёsэ cRk0vnoй razdiratisz, ćkw hramu krsщusz, za є4že vъ nemъ stražduщemu slavimu, i3 mnHgimъ tkrыvaющu nezri6maz. Vъ tretій ќbw časъ raspstsz hrt0sъ, ćkože b9estvennый markъ glag0letъ: t šestagw že časA do devstagw tьmA bhstь, є3gdA i3 l0ggіnъ s0tnikъ presl†vnaz vi1dэvъ, i3 pače s0lnca velьmi2 vozzvA: voi1stinnu sn7ъ bЁ b9ій seй! T razb0йnikwvъ ќbw є3di1nъ dosaždaše ї}su, drugjй že vozbransše є3mY pretS zapreti1telьnэйše, i3 hrtA sn7a b9іz i3spovёduetъ: vёrэ že є3gw2 sp7sъ vozdaS, є4že sъ sob0ю vъ rai2 njbэщavaetъ prebыvanіe. Vsskoй ќbw dosadэ na nemъ i3sp0lnšeйsz, pіlatъ i3 tjtlъ nadpisA na nemъ glag0lющь: ї}sъ nazarzni1nъ, cRь їudeйskій. Ѓщe i3 nni2 vozbranshu ne pisati si1ce, no ćkw džnъ rečE si1ce, pіlatъ že є4že pisahъ, pisahъ, paki proti1vu rečE. Taže sp7su vozrekšu, žaždu: v3ssHpъ so džctomъ є3mY rastvorsюtъ. I# rekъ: soverši1šasz, prekl0nь glavY, predadE d¦ъ. VsBmъ že tšedšыmъ, m™i є3gw2 predstosše ў krtA, i3 sestrA є3S marja kleHpova, ю4že їakwvъ rodi2, kleHpэ bezčadnu ўmeršu, є3щe že i3 їwannъ lюbi1mый є3mY ў§nkъ. Nerazymnіi ќbw їudeє, nižE na krtЁ tэlesE zrёti dovlёemi, prosi1ša pіlata, poneže veli1kій bЁ denь pashi, i3 pzt0kъ, da njsuždennыhъ g0lєni sokrušatsz, ćkw da skorёe smertь prіi1detъ. I# džvэhъ ќbw g0lєni sokruši1ša, є3щe bo ži1vi bshu: na ї}sa že prišedše, ćkw vi1dэša є3go2 ўžE ўmerša, є4že sokruši1ti ќbw, njstaviša. E#di1nъ že nёkto v0inwvъ, l0ggіnъ zov0mый, bez{mnыmъ ўgoždaz, vozdvi1gъ kopіE, vъ desn†z rebra probodaetъ hrtA: i3 ѓbіe i3zhde kr0vь i3 vodA, džvo ќbw ćkw čelovBka, džvo že ćkw pače čelovёka. I#li2, kr0vь ќbw b9estvennыhъ radi njsщ7enій pričastіz, voda že kRщenіz radi. T0й bo dvoet0čnый i3st0čnikъ voi1stinnu, є4že po namъ soderži1tъ tainstvo: sі‰ i3 їwannъ vi1dэvъ svidёtelьstvova, i3 i4stinno є4stь svidёtelьstvo є3gw2, ćkw predstoS pri vsёhъ, i3 vi1dz pi1šetъ: i3 ćkw ѓщe bы lHžnaz i3mёlъ glag0lati, ne bы2 na bezčestіe ўči1telю nepщyєmaz spisalъ. SemY, glag0lюtъ, togdA syщu, sosydomъ nёkimъ t život0čnыhъ rebrъ b9estvennuю i3 pres™yю kr0vь prіsti. Si6mъ že takw preestestvennw sodBznыmъ, poneže kъ večeru bsše ўžE, їHsifъ i4že t ґrіmafea i3sh0ditъ, ў§nkъ prežde, ćkože pr0čіi, ўtaennый, i3 kъ pіlatu prišedъ so derznovenіemъ, ćkw znaemu syщu, pr0sitъ tёlo ї}sovo: džnъ že vzsti povelэvaetъ. I# ќbw sъ krtA sіE snemъ vseblgogovёйnw položi2. I# ўžE prišedšeй n0щi, prih0ditъ nіkodi1mъ, nosS smĐrnы i3 ґlHй, nёkoe smэšenіe, sostr0enoe vremenemъ, i3 plaщani1ceю njbvi1vše, ćkože nbhčaй bЁ їudewmъ tvori1ti, bli1zu položi1ša, vo i3zsёčennomъ t kamene gr0bэ їHsifovэ, i3dёže nikt0že prežde ležA, da ne hrtY voskršu, i3n0mu voskrnіe napi1šutъ. Smэšenію že ґlHa i3 smĐrnы, prilэpi1tєlьnыmъ syщыmъ, є3đljstъ vospomznY, da є3gdA vi1dztъ plaщani1cu i3 sudarь, vo gr0bэ njstavlєnы ne nepщyюtъ ўkradenu є3mY bhti: kakw bo svob0dэ toli1cэй ne syщeй, ćkože i3 tt0rgnuti džnaz si1ce vsaždє1nnaz pl0ti; Sі‰ vs‰ preslavnw bы6všaz vъ togdašnee pztkA vremz, i3 namъ si1hъ vsёhъ pamztь tvori1ti sъ sokrušenіemъ serdca i3 ўmilenіemъ, bGon0snіi ntcы2 povelёša. Vёdomo že ќbw, ćkw vъ šesthй denь sedmi1cы, ćvэ vъ pzt0kъ raspstsz gDь, zaneže i3 vъ šesthй denь i3značala sozdatisz čelovёku. No i3 vъ šesthй časъ dnE na krtЁ povёšenъ bhstь: zanE vъ t0й časъ, ćkože glag0lюtъ, i3 ґdamъ na trečennoe drevo rycэ prosterъ kosnysz, i3 ќmre: podobaše bo v0nьže časъ sokrušenu, vъ t0й paki vozsozdatisz. Vъ vertogradэ že, ćkw i3 ґdamъ vъ rai2. G0rьkoe pitіE: vkušenіe njbrazovaše. Zaušenіe: našu svob0du kvlsše. NJplevanіe, i3 bezčestnoe njbvoždenіe: є4že nj nasъ čestь. Tern0vый vэnecъ: klstvы ćže na nasъ tgnanіe. Bagrsnaz ndežda: za kHžanыz ri6zы, i3 za є4že na nasъ carskuю ќtvarь. Gv0zdіe: vsekonečnoe našegw grэhA nedviženіe. Krtъ: drevo є4že vъ rai2. Pronzє1naz rє1bra: ґdamovo njbrazovahu rebro2, t negHže є4va, t nesže prestuplenіe. KopіE: plamennoe nryžіe mnЁ tvraщaetъ. I#z8 rebrъ vodA: w4brazъ kRщenіz. Kr0vь, i3 tr0stь: i4miže namъ červlenыmi pi1smenы ćkw cRь, drevnee ntečestvo darovA i3 podpisA. Glag0letsz ќbw ґdamovэ glavЁ tamw ležati, i3dёže i3 hrt0sъ glavA vsёhъ raspstsz: krti1sz ќbw hrt0voю kr0vію i3stekšeю. L0bnoe že mёsto glag0letsz, zaneže vъ pot0pэ vostekšeй vnЁ zemli2 ґdamovэ glavЁ, k0sti t0čію nosi1mэ bhti, ćkw nёkoemu čydu zri1momu, ю4že solomHnъ čestію praotca, so vsёmъ svoi1mъ v0instvomъ, kamenіemъ mn0žaйšimъ pokrы2. Tёmže i3 mёsto to2 tt0lэ lіfostrwt0nъ, sjestь, kamenop0stlannoe i3menovasz: Glag0lюtъ ќbw s™hhъ i3zsщnіi, t predanіz i3mёti, i3 samomY ґdamu tamw t ѓgGla pogrebenu bhti. I#dёže ќbw trypъ, tamw i3 nrelъ prіi1de hrt0sъ, vёčnый cRь, n0vый ґdamъ, vethago i3 drevomъ padšago ґdama, drevomъ i3scэlszй. Preestestvennыmъ, i3 є4že nj nasъ neisčetnыmъ tvoi1mъ blgoutr0bіemъ, hrtE b9e, pomi1luй nasъ, ґmi1nь.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: St0lpъ ѕl0bы bGoproti1vnыz, b9estvennіi džtrocы njbliči1ša: na hrta že šataющeesz bezzak0nnыhъ sob0riщe, sovёtuetъ tщє1tnaz, ўbi1ti poučaetsz, živ0tъ deržaщago dlanію: є3g0že vsS tvarь blgoslovi1tъ, slavzщi vo vёki.

T vёždeй ў§nkHmъ nhnэ s0nъ, reklъ є3si2 hrtE, ttrzsi1te, vъ mltvэ že bdi1te, da ne vъ napastь vni1dete, i3 naipače sjmwne: krэpčaйšemu bo b0lій i3skysъ. Razumёй mS petre: є3g0že vsS tvarь blgoslovi1tъ, slavzщi vo vёki.

Skverna sl0va ўstenъ, nikogdaže i3zrekY tebЁ vLko, sъ tob0ю ўmrY ćkw blgorazymenъ, ѓщe i3 vsi2 tvergutsz, vozopi2 petrъ. Ni pl0tь, nižE kr0vь, no nc7ъ tv0й tkrh mi tS: є3g0že vsS tvarь blgoslovi1tъ, slavzщi vo vёki.

GlubinY premydrosti b9estvennыz i3 razuma, ne vsю2 i3spыtalъ є3si2, bezdnu že moi1hъ sudebъ ne posti1glъ є3si2 čelovёče, gDь rečE. Pl0tь ќbw shй ne hvali1sz, tri1ždы bo tveržešisz menE: є3g0že vsS tvarь blgoslovi1tъ, slavzщi vo vёki.

Tricaešisz sjmwne petre, є4že sotvori1ši sk0rw, ćkože rečesz, i3 kъ tebЁ ntrokovi1ca є3di1na prišedši ўstraši1tъ tS, gDь rečE. G0rcэ proslezi1vъ, njbrsщeši mS nbače mlctiva: є3g0že vsS tvarь blgoslovi1tъ, slavzщi vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: ČCtnёйšuю heruv‡mъ, i3 slavnэйšuю bez8 sravnenіz seraf‡mъ, bez8 i3stlёnіz bGa sl0va r0ždšuю, syщuю bcdu tS veličaemъ.

Pagubnoe sob0riщe bGomerzkihъ, lukavnuющihъ bGoubjйcъ s0nmiщe, predstA hrtE tebЁ, i3 ćkw nepravednika vlečaše ziždi1telz vsёhъ, є3g0že veličaemъ.

Zak0na ne razumёющe nečesti1vіi, glasHmъ prbr0čєskimъ poučaющesz votщE, ćkw nvčA vlečahu tS vsёhъ vLku, nepravednw zaklati, є3g0že veličaemъ.

Kzhkwmъ i3zdannuю ži1znь, sъ kni1žniki ўbi1ti sщ7ennicы predahu, ўszvleni samozavi1stnoю ѕl0boю, є3stestv0mъ životodavca, є3g0že veličaemъ.

NJbыd0ša ćkw psi2 mn0zi, i3 ўdariša, cRю2, lani1tu tvoю2 zaušenіemъ, voprošahu tS, tebe že l0žna svidёtelьstvovahu: i3 vs‰ preterpёvъ, vsёhъ sp7slъ є3si2.

Taže, є3xapostіlarій:

Razb0йnika blgorazymnago, vo є3di1nomъ časЁ raevi spod0bilъ є3si2 gDi, i3 menE drevomъ krtnыmъ prosvэti2, i3 sp7si1 mz. Tri1ždы.

Taže, є3đlіe f7, t їwanna, začalo …a:

Vo vremz džno, stoshu pri krtЁ ї}sovэ:

Konecъ: Vozzrstъ nanь, є3g0že probod0ša.

I# ѓbіe: Vsskoe dыhanіe:

Na glasъ G, postavimъ stіhi2 d7. I# poemъ stіhi6rы samoglasnы tri2, povtorsющe pervый:

DvA i3 luk†vnaz sotvori2, pervoroždennый shnъ m0й ї}lь: menE njstavi i3st0čnika vodы2 živ0tnыz, i3 i3skopA sebЁ kladenecъ sokrušennый: menE na drevэ raspstъ, varavvu že i3sprosi2, i3 tpusti2. Ўžasesz nb7o nj semъ, i3 s0lnce lučы2 skrы2: th že ї}lю ne ўsrami1lsz є3si2, no smerti mS predalъ є3si2. NJstavi i5mъ dž§e s™hй, ne vёdztъ bo, čto2 sotvori1ša.

Kjйždo ќdъ s™hz tvoeS pl0ti, bezčestіe nasъ radi preterpЁ: ternіe, glavA: licE, njplev†nіz: čє1lюsti, zaušє1nіz: ўstA vo džctэ rastvorennuю želčь vkysomъ: ўšesA, hulє1nіz ѕločesti6vaz: pleщi2, bіє1nіz, i3 rukA, tr0stь. Vsegw2 tэlesE protzžє1nіz na krtЁ: členove, gvHzdіz: i3 rebra, kopіE. Postradavый za nы2, i3 t strasteй svobodi1vый nasъ, snizšedый kъ namъ člvэkolю1bіemъ, i3 vozneshй nasъ vsesi1lьne sp7se, pomi1luй nasъ.

Raspenšusz ti2 hrtE, vsS tvarь vi1dzщi trepetaše, njsnov†nіz zemli2 pozыbašasz strahomъ deržavы tvoeS: tebё bo voznesšusz dnesь, r0dъ є3vreйskій pogi1be, cRk0vnaz zavёsa razdrasz na dv0e, i3 mertvіi t grobHvъ voskRs0ša: s0tnikъ vi1dэvъ čydo, ўžasesz. Predstosщi že m™i tvoS vopіsše, rыdaющi m™rski: kakw ne vozrыdaю, i3 ўtr0bы moeS ne bію2, zrsщi tS naga ćkw njsuždena, na drevэ vi1szщa; raspnhйsz i3 pogrebhйsz, i3 voskRshй i3z8 mertvыhъ, gDi slava tebЁ.

Slava, glasъ ѕ7:

Sovlek0ša sъ menE ri6zы mo‰, i3 njblek0ša mS vъ ri1zu červlenu, vozloži1ša na glavY moю2 vэnecъ t ternій, i3 vъ desnyю moю2 ryku vdaša tr0stь, da sokrušY i5hъ, ćkw sosydы skudelьniči.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Pleщi2 mo‰ dahъ na r†nы, lica že moegw2 ne tvrati1hъ t zaplevanій, sudi1щu pіlatovu predstahъ, i3 krtъ preterpёhъ za sp7senіe mjra.

Taže є3đlіe ‹-e, t marka, začalo …f:

Vo vremz džno, prіi1de їHsifъ:

Konecъ: Zrsstэ, gdЁ є3go2 polagahu.

Taže: Slava vъ vhšnihъ bGu:

Sщ7ennikъ že є3ktenію2:

I#sp0lnimъ ќtrennюю mltvu:

I# pr0čee po nbhčaю, i3 po vozglasэ:

Ćkw bGъ mlcti:

Ѓbіe, є3đlіe №i, t їwanna, začalo …v:

Vo vremz džno, moli2 pіlata їHsifъ:

Konecъ: Položi1sta ї}sa:

I# poemъ stіhi6rы samoglasnы, džba li6ka vkypэ.

Glasъ №:

VsS tvarь i3zmэnsšesz strahomъ, zrsщi tS na krtЁ vi1sima hrtE: s0lnce njmračašesz, i3 zemli2 njsnov†nіz sotrzsahusz, vs‰ sostradahu sozdavšemu vs‰. V0leю nasъ radi preterpёvый, gDi slava tebЁ.

Glasъ v7:

Stjhъ: Razdэli1ša ri6zы mo‰ sebЁ, i3 nj ndeždi moeй metaša žrebій.

Lю1dіe ѕločesti1vіi i3 bezzak0nnіi, vskyю poučaюtsz tщє1tnыmъ; vskyю životA vsёhъ na smertь njsudi1ša; velіe čydo, ćkw sozdatelь mjra vъ ryki bezzak0nnыhъ predaetsz, i3 na drevo vozvыšaetsz člvэkolю1becъ, da ±že vo ѓdэ ю4zniki svobodi1tъ zovyщыz: dolgoterpэli1ve gDi slava tebЁ.

Stjhъ: Daša vъ snёdь moю2 želčь, i3 vъ žaždu moю2 napoi1ša mS džcta.

Dnesь zrsщi tS nepor0čnaz dv7a na krtЁ sl0ve vozvыšaema, rыdaющi m™rneю ўtr0boю, ўzzvlsšesz serdcemъ g0rcэ, i3 stensщi bolёznennw i3z8 glubinы2 duši2, licE so vlasы2 terzaющi. Tёmže i3 persi bію1щi, vzыvaše žalostnw: ўvы2 mnЁ, b9estvennoe čado, ўvы2 mnЁ, svёte mjra: čto2 zašelъ є3si2 t džčію moє1ю ѓgnče b9ій; tёmže vHinstva bezpl0tnыhъ, trepetomъ soderži1mi bshu, glag0lющe: nepostiži1me gDi slava tebЁ.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2.

Na drevэ vi1dzщi vi1sima hrtE, tebE vsёhъ ziždi1telz i3 bGa, bezsёmennw r0ždšaz tS, vopіsše g0rьkw: sn7e m0й, gdЁ dobr0ta zaйde zraka tvoegw2; ne terplю2 zrёti tS nepravednw raspinaema: potщi1sz u5bo, vostani, ćkw da vi1žu i3 ѓzъ tvoE i3z8 mertvыhъ tridnevnoe voskrnіe.

Slava, glasъ }:

GDi, voshodsщu ti2 na krtъ, strahъ i3 trepetъ napadE na tvarь, i3 zemli2 ќbw vozbranslъ є3si2 pogloti1ti raspinaющihъ tS, ѓdu že povelэvalъ є3si2 i3spusti1ti ю4zniki, na njbnovlenіe čelovёkwvъ, sudіE živhhъ i3 mertvыhъ, ži1znь prišelъ є3si2 podati, ґ ne smertь: člvэkolю1bče slava tebЁ.

I# nhnэ, glasъ ѕ7:

ЎžE njmakaetsz tr0stь i3zrečenіz, t sudeй nepravednыhъ, ї}sъ sudi1mь bыvaetъ, i3 njsuždaetsz na krtъ, i3 straždetъ tvarь, na krtЁ vi1dzщi gDa. No є3stestv0mъ tэlesE, menE radi straždaй blgjй, gDi, slava tebЁ.

Taže, є3đlіe v7i, t matfea, začalo rd7i:

Vo ќtrій denь, i4že є4stь po pztcЁ:

Konecъ: Znamenavše kamenь sъ kustwdjeю.

Taže: Blgo є4stь i3spovёdatisz gDvi:

Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, glasъ d7:

I#skupi1lъ nы2 є3si2 t klstvы zak0nnыz čestn0ю tvoeю kr0vію, na krtЁ prigvozdi1vsz, i3 kopіemъ prob0dsz, bezsmertіe i3stoči1lъ є3si2 čelovёkwmъ, sp7se našъ, slava tebЁ.

Taže, є3ktenіA nbhčnaz. I# tpystъ. Pervый že časъ ne sovokuplsemъ nhnэ, no nj vtor0mъ časЁ dnE.

Skazanіe časHvъ s™agw i3 veli1kagw pztkA, tvorenіe kmrjlla, ґrhіepjskopa ґlexandrjйskagw.

NJ vtor0mъ časЁ dnE klepletъ, i3 njblači1tsz sщ7ennikъ, i3 blgoslovi1všu є3mY, načinaemъ:

CRю2 nbcnый: Tris™0e. Pres™az trbce: §e našъ:

Vozglašenіe: Ćkw tvoE є4stь crtvo:

GDi pomi1luй, v7i.

Slava, i3 nhnэ:

Prіidi1te pokloni1msz: Tri1ždы.

I# glag0lemъ palmы2 sі‰, ±že zdЁ i3z8zvlsюtsz.

Pal0mъ є7: Glag0lы mo‰ vnuši2 gDi, razumёй zvanіe moE. Vonmi2 glasu molenіz moegw2, cRю2 m0й i3 b9e m0й, ćkw kъ tebЁ pomolю1sz gDi. Zaytra ўslhši glasъ m0й, zaytra predstanu ti2, i3 ќzriši mS. Ćkw bGъ ne hotsй bezzak0nіz, tы2 є3si2: ne priseli1tsz kъ tebЁ lukavnuzй, NižE prebydutъ bezzakHnnicы pred8 nči1ma tvoi1ma: voznenavi1dэlъ є3si2 vs‰ dёlaющыz bezzak0nіe. Pogubi1ši vs‰ glag0lющыz lžY, myža kroveй i3 lьsti1va gnušaetsz gDь. Ѓzъ že mn0žestvomъ mlcti tvoeS, vni1du vъ d0mъ tv0й, poklonю1sz ko hramu s™0mu tvoemY, vъ strasэ tvoemъ. GDi, nastavi mS pravdoю tvoeю, vr†gъ moi1hъ radi i3spravi pred8 tob0ю pytь m0й. Ćkw nёstь vo ўstёhъ i4hъ i4stinы, serdce i4hъ syetno, gr0bъ tverstъ gortanь i4hъ, ljzhki svoi1mi lьщahu. Sudi2 i5mъ b9e, da tpadytъ t mhsleй svoi1hъ, po mn0žestvu nečestіz i4hъ i3zri1ni |, ćkw prewgorči1ša tS gDi. I# da vozveselstsz vsi2 ўpovaющіi na tS, vo vёkъ vozraduюtsz, i3 vseli1šisz vъ ni1hъ, i3 pohvalztsz nj tebЁ lю1bzщіi i4mz tvoE. Ćkw tы2 blgoslovi1ši prvdnika gDi, ćkw nryžіemъ blgovolenіz vэnčalъ є3si2 nasъ.

Pal0mъ v7: Vskyю šatašasz kzhcы, i3 lю1dіe pouči1šasz tщє1tnыmъ; Predstaša carіe zemstіi, i3 knszi sobrašasz vkypэ na gDa i3 na hrtA є3gw2: Rast0rgnemъ ќzы i4hъ, i3 tveržemъ t nasъ i4go i4hъ. Živhй na nb7sёhъ posmэetsz i5mъ, i3 gDь porugaetsz i5mъ. TogdA vozglag0letъ kъ ni6mъ gnёvomъ svoi1mъ, i3 ćrostію svoeю smztetъ |. Ѓzъ že postavlenъ є4smь cRь t negw2 nad8 sіHnomъ gor0ю s™0ю є3gw2, Vozvэщazй povelёnіe gDne. GDь rečE ko mnЁ: sn7ъ m0й є3si2 tы2, ѓzъ dnesь rodi1hъ tS. Prosi2 t menE, i3 damъ ti2 kzhki dostosnіe tvoE, i3 njderžanіe tvoE koncы2 zemli2. Ўpaseši | žezl0mъ želёznыmъ, ćkw sosydы skudelьniči sokruši1ši |. I# nhnэ carіe razumёйte, nakaži1tesz vsi2 sudsщіi zemli2. Rab0taйte gDvi so strahomъ, i3 raduйtesz є3mY sъ trepetomъ. Prіimi1te nakazanіe, da ne kogdA prognёvaetsz gDь, i3 pogi1bnete t puti2 pravednagw, є3gdA vozgori1tsz vsk0rэ ćrostь є3gw2. Blženi vsi2 nadёющіisz nanь.

Pal0mъ k7a: B9e b9e m0й, vonmi1 mi, vskyю njstavilъ mS є3si2; daleče t sp7senіz moegw2 slovesA grэhopadenій moi1hъ. B9e m0й, vozzovY vo dni2, i3 ne ўslhšiši, i3 vъ noщi2, i3 ne vъ bezymіe mnЁ. Th že vo s™ёmъ živeši, hvalo2 ї}leva. Na tS ўpovaša ntcы2 naši, ўpovaša, i3 i3zbavilъ є3si2 |. Kъ tebЁ vozzvaša, i3 sp7s0šasz: na tS ўpovaša, i3 ne postыdёšasz. Ѓzъ že є4smь červь, ґ ne čelovёkъ, ponošenіe čelovёkwvъ, i3 ўničiženіe lюdeй. Vsi2 vi1dzщіi mS porugaša mi sz, glag0laša ўstnami, pokivaša glav0ю. ЎpovA na gDa, da i3zbavitъ є3go2, da sp7setъ є3go2, ćkw h0щetъ є3go2. Ćkw tы2 є3si2 i3st0rgій mS i3z8 čreva: ўpovanіe moE t soscY matere moeS. Kъ tebЁ priverženъ є4smь t ložesnъ, t čreva matere moeS, bGъ m0й є3si2 tы2. Da ne tstypiši t menE: ćkw sk0rbь bli1zъ, ćkw nёstь pomogazй mi2. NJbыd0ša mS telьcы2 mn0zi, ю3ncы2 tyčnіi njderžaša mS. Tverz0ša na mS ўstA svo‰, ćkw levъ voshiщazй i3 rыkazй. Ćkw vodA i3zlіshsz, i3 razshpašasz vs‰ kHsti mo‰: bhstь serdce moE, ćkw v0skъ tazй posredЁ čreva moegw2. I$zsše ćkw skudelь krёpostь moS, i3 ljzhkъ m0й prilьpE gortani moemY, i3 vъ perstь smerti svelъ mS є3si2. Ćkw njbыd0ša mS psi2 mn0zi, s0nmъ lukavыhъ njderžaša mS: i3skopaša rycэ moi2 i3 n0zэ moi2. I#sčet0ša vs‰ kHsti mo‰, tji že smotri1ša, i3 prezrёša mS. Razdэli1ša ri6zы mo‰ sebЁ, i3 nj ndeždi moeй metaša žrebій. Th že gDi, ne ўdali2 p0moщь tvoю2 t menE, na zastuplenіe moE vonmi2. I#zbavi t nryžіz dyšu moю2, i3 i3z8 ruki2 pesіi є3dinor0dnuю moю2. Sp7si1 mz t ќstъ lьv0vыhъ, i3 t rHgъ є3dinor0žь smirenіe moE. Povёmъ i4mz tvoE bratіi moeй, posredЁ cRkve vospoю1 tz. Bosщіisz gDa voshvali1te є3go2, vsE sёmz їakwvle proslavite є3go2. Da ўboi1tsz že t negw2 vsE sёmz ї}levo: Ćkw ne ўničiži2, nižE negodovA mltvы ni1щagw, nižE tvrati2 licE svoE t menE: i3 є3gdA vozzvahъ kъ nemY, ўslhša mS. T tebE pohvalA moS, vъ cRkvi veli1cэй i3spovёmsz tebЁ: mltvы mo‰ vozdamъ pred8 bosщimisz є3gw2. Kdstъ ўb0zіi, i3 nashtztsz, i3 voshvalztъ gDa vzыskaющіi є3go2, živA bydutъ serdcA i4hъ vъ vёkъ vёka. Pomznytsz i3 njbratstsz ko gDu vsi2 koncы2 zemli2, i3 pokl0nztsz pred8 ni1mъ vs‰ ntečєstvіz kzы6kъ. Ćkw gDne є4stь crtvіe, i3 t0й njbladaetъ kzhki. Kd0ša i3 pokloni1šasz vsi2 tyčnіi zemli2: pred8 ni1mъ pripadytъ vsi2 nizhodsщіi vъ zemlю: i3 dušA moS tomY živetъ. I# sёmz moE porab0taetъ є3mY: vozvэsti1tъ gDvi r0dъ grzdyщій. I# vozvэststъ pravdu є3gw2 lю1demъ r0ždšыmsz, ±že sotvori2 gDь.

Slava, i3 nhnэ:

Ґllilyіa, tri1ždы.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava, troparь, glasъ №:

Raspenšusz tebЁ hrtE, pogi1be muči1telьstvo, poprana bhstь si1la vražіz: niže bo ѓgGlъ, nižE čelovёkъ, no samъ gDi sp7slъ є3si2 nasъ, slava tebЁ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Čt0 tz narečemъ:

Taže poemъ tropari2 tri2 t dvunadeszti, povtorsющe |. Glag0lemъ že pervый bez8 stіhA, takw bo tvori1mъ i3 vъ pr0čihъ časёhъ vъ pervый troparь. Vo vtorhй že, glag0letъ načenšій li1kъ stjhъ, i3 poetъ i5. Taže paki drugjй li1kъ stjhъ, i3 poetъ i3 t0й i5. Tretій že glag0lemъ na Slava, i3 na I# nhnэ.

Stіhi1ra samoglasna pervagw časA, glasъ }:

Dnesь cRk0vnaz zavёsa, na njbličenіe bezzak0nnыhъ razdiraetsz, i3 s0lnce lučы2 svo‰ skrыvaetъ, vLku zrS raspinaema.

I# paki tyюže drugjй li1kъ.

Taže glag0letъ stjhъ pervый li1kъ:

Vskyю šatašasz kzhcы i3 lю1dіe pouči1šasz tщє1tnыmъ;

I# poemъ nastosщій troparь:

Ćkw nvčA na zakolenіe vedenъ bhlъ є3si2 hrtE cRю2, i3 ćkw ѓgnecъ neѕl0bivый prigvozdi1lsz є3si2 krtY, t bezzak0nnыhъ mužeй, grBhъ radi našihъ člvэkolю1bče.

Stjhъ: Predstaša carіe zemstіi, i3 knszi sobrašasz vkypэ na gDa i3 na hrtA є3gw2.

I# poetъ paki i3 drugjй li1kъ t0йže stjhъ. Taže pervый li1kъ.

Slava:

E$mšыmъ tS bezzakHnnыmъ, preterpэvaz, si1ce vopіslъ є3si2 gDi: ѓщe i3 porazi1ste pastыrz, i3 rastoči1ste dvanadesztь nvecъ ў§nki2 mo‰, možahъ vsщši, neželi dvanadeszte lege0nwvъ predstaviti ѓgGlwvъ. No dolgoterplю2, da i3sp0lnztsz, ±že kvi1hъ vamъ prbr0ki moi1mi, bezvBstnaz i3 t†йnaz: gDi slava tebЁ.

I# nhnэ, paki t0йže.

Prokjmenъ prbr0čestva, glasъ d7:

Serdce є3gw2 sobrA bezzak0nіe sebЁ.

Stjhъ: Blženъ razumэvazй na ni1щa i3 ўb0ga.

Prbr0čestva zaharіina čtenіe. (GlavA №i, st. ‹-Gi.)

Takw glag0letъ gDь: prіimi2 žezlъ m0й d0brый, i3 tvergu є3go2, є4že razori1ti zavёtъ m0й, є3g0že zavэщahъ ko vsBmъ lю1demъ: i3 razori1tsz vъ denь džnый, i3 ўrazumёюtъ hananei džvcы hrani6mыz mnЁ, zanE sl0vo gDne є4stь. I# rekY kъ ni6mъ: ѓщe dobro2 pred8 vami є4stь, dadi1te mzdY moю2, i3li2 trechtesz: i3 postaviša mzdY moю2 tri1desztь srebrєnikъ. I# rečE gDь ko mnЁ: vloži2 | vъ gorni1lo, i3 smotri2 ѓщe i3skušeno є4stь, i4mže w4brazomъ i3skušenъ bhhъ nj ni1hъ. I# prіshъ tri1desztь srebrєnikъ, i3 vloži1hъ i4hъ vъ hramъ gDnь vъ gorni1lo.

Taže ґp0stolъ kъ galatwmъ, začalo sє7i, t polY.

Bratіe, mnЁ da ne bydetъ hvali1tisz, t0kmw nj krtЁ gDa našegw ї}sa hrtA, i4mže mnЁ mjrъ raspssz, i3 ѓzъ mjru. NJ hrtё bo ї}sэ ni njbrёzanіe čto2 m0žetъ, ni newbrёzanіe, no novA tvarь. I# є3li1cы pravilomъ si1mъ ži1telьstvuюtъ, mi1rъ na ni1hъ i3 mlctь, i3 na ї}li b9іi. Pr0čee trudы2 da nikt0že mi2 daetъ: ѓzъ bo ćzvы gDa ї}sa na tёlэ moemъ nošY. Blgodatь gDa našegw ї}sa hrtA, so dyhomъ vašimъ bratіe, ґmi1nь.

Taže є3đlіe t matfea, začalo Ri:

Vo vremz džno, ќtru bhvšu, sovёtъ sotvori1ša vsi2 ґrhіereє:

Čtetъ že vъ rsdъ i3 začalo r№i, rv7i, rGi.

Konecъ: I# mati sы6nu zevedewvu.

Taže: Stwpы2 mo‰ napravi po slovesi2 tvoemY:

Da i3sp0lnztsz ўstA mo‰ hvalenіz:

Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

Kondakъ, glasъ }:

Nasъ radi raspstago prіidi1te vsi2 vospoi1mъ, tog0 bo vi1dэ mRja na drevэ, i3 glag0laše: ѓщe i3 raspstіe terpi1ši, tы2 є3si2 sn7ъ i3 bGъ m0й.

Taže: GDi pomi1luй, m7.

I$že na vsskoe vremz:

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava, i3 nhnэ:

ČCtnёйšuю heruv‡mъ.

I$menemъ gDnimъ blgoslovi2 džtče.

Sщ7ennikъ: B9e, ўщedri nы2:

HrtE svёte i4stinnый:

Posemъ poemъ tretій časъ.

Glag0lemъ: Prіidi1te pokloni1msz: Tri1ždы.

Pal0mъ ld: Sudi2 gDi, njbi1dzщыz mS, pobori2 borю1щыz mS. Prіimi2 nryžіe i3 щi1tъ, i3 vostani vъ p0moщь moю2. I#zsyni mečь, i3 zaklюči2 soproti1vъ gonsщihъ mS: rcы2 duši2 moeй: sp7senіe tvoE є4smь ѓzъ. Da postыdstsz i3 posramztsz i4щuщіi dyšu moю2: da vozvratstsz vspstь, i3 postыdstsz mhslzщіi mi2 ѕl†z. Da bydutъ ćkw prahъ pred8 licemъ vёtra, i3 ѓgGlъ gDnь njskorblsz i5hъ. Da bydetъ pytь i4hъ tьmA i3 p0lzokъ, i3 ѓgGlъ gDnь pogonsz i5hъ. Ćkw tyne skrhša mi2 pagubu sёti svoeS, vsye ponosi1ša duši2 moeй. Da prіi1detъ є3mY sёtь, ю4že ne vёstь, i3 lovi1tva, ю4že skrы2, da njb8i1metъ i5: i3 vъ sёtь da vpadetъ vъ nю2: duša že moS vozraduetsz nj gDэ, vozveseli1tsz nj sp7senіi є3gw2. Vs‰ kHsti mo‰ rekytъ: gDi, gDi, kto2 pod0benъ tebЁ; i3zbavlszй ni1щa i3z8 ruki2 krёplьšihъ є3gw2, i3 ni1щa i3 ўb0ga t rashiщaющihъ є3go2. Vostavše na mS svidёtelє nepravednіi, ±že ne vёdэhъ, voprošahu mS. Vozdaša mi2 luk†vaz voz8 blag†z, i3 bezčadіe duši2 moeй. Ѓzъ že, vnegdA nni2 stužahu mi2, njblačahsz vo vretiщe, i3 smirshъ post0mъ dyšu moю2, i3 mltva moS vъ nёdro moE vozvrati1tsz. Ćkw bli1žnemu, ćkw bratu našemu, takw ўgoždahъ: ćkw plačz i3 sёtuz, takw smirshsz. I# na mS vozveseli1šasz, i3 sobrašasz, sobrašasz na mS r†nы, i3 ne poznahъ: razdэli1šasz, i3 ne ўmili1šasz. I#skusi1ša mS, podražni1ša mS podražnenіemъ, poskrežetaša na mS zubы2 svoi1mi. GDi, kogdA ќzriši; ўstr0й dyšu moю2 t ѕlodёйstva i4hъ, t lє1vъ є3dinor0dnuю moю2. I#spovёmsz tebЁ vъ cRkvi mn0zэ, vъ lю1dehъ tsžcэhъ voshvalю1 tz. Da ne vozraduюtsz nj mnЁ vraždyющіi mi2 nepravednw. Nenavi1dzщіi mS tyne, i3 pomizaющіi nči1ma. Ćkw mnЁ ќbw mi6rnaz glag0lahu, i3 na gnёvъ lesti pomыšlshu. Razširi1ša na mS ўstA svo‰, rёša: blgože blgože, vi1dэša džči naši. Vi1dэlъ є3si2 gDi, da ne premolči1ši: gDi ne tstupi2 t menE. Vostani gDi, i3 vonmi2 sudY moemY, b9e m0й, i3 gDi m0й, na prю2 moю2. Sudi1 mi gDi, po pravdэ tvoeй, gDi b9e m0й, i3 da ne vozraduюtsz nj mnЁ. Da ne rekytъ vъ serdcahъ svoi1hъ: blgože blgože duši2 našeй: nižE da rekytъ: požr0homъ є3go2. Da postыdstsz i3 posramztsz vkypэ raduющіisz ѕlHmъ moi6mъ: da njblekytsz vъ stydъ i3 sramъ velerёčuющіi na mS. Da vozraduюtsz i3 vozveselstsz hotsщіi pravdы moeS: i3 da rekytъ vhnu, da vozveli1čitsz gDь, hotsщіi mi1ra rabY є3gw2. I# ljzhkъ m0й pouči1tsz pravdэ tvoeй, vesь denь hvalЁ tvoeй.

Pal0mъ Ri: B9e, hvalы2 moeS ne premolči2. Ćkw ўstA grёšniča, i3 ўstA lьsti1vagw na mS tverz0šasz, glag0laša na mS ljzhkomъ lьsti1vыmъ: I# slovesы2 nenavi1stnыmi njbыd0ša mS, i3 brašasz so mn0ю tyne. Vmёstw є4že lюbi1ti mS, njbolgahu mS, ѓzъ že molshsz. I# položi1ša na mS ѕl†z za blg†z, i3 nenavistь za vozlюblenіe moE. Postavi na nego2 grёšnika, i3 dіavolъ da stanetъ njdesnyю є3gw2. VnegdA sudi1tisz є3mY, da i3zhdetъ njsuždenъ, i3 mltva є3gw2 da bydetъ vъ grёhъ. Da bydutъ dnje є3gw2 mali, i3 є3pjskopstvo є3gw2 da prіi1metъ i4nъ. Da bydutъ shnove є3gw2 si1ri, i3 ženA є3gw2 vdovA. Dvi1žuщesz da preselstsz shnove є3gw2, i3 vospr0sztъ, da i3zgnani bydutъ i3z8 domHvъ svoi1hъ. Da vzhщetъ zaimodavecъ vs‰, є3li6ka sytь є3gw2, i3 da voshi1tztъ čuždji trudы2 є3gw2. Da ne bydetъ є3mY zastypnika, nižE da bydetъ ўщedrszй sirotы6 є3gw2. Da bydutъ č†da є3gw2 vъ pogublenіe, vъ r0dэ є3di1nomъ da potrebi1tsz i4mz є3gw2. Da vospomznetsz bezzak0nіe ntє1cъ є3gw2 pred8 gDemъ, i3 grёhъ matere є3gw2 da ne njči1stitsz. Da bydutъ pred8 gDemъ vhnu, i3 da potrebi1tsz t zemli2 pamztь i4hъ. Zaneže ne pomznY sotvori1ti mlctь, i3 pognA čelovёka ni1щa i3 ўb0ga, i3 ўmilena serdcemъ ўmertvi1ti. I# vozlюbi2 klstvu, i3 prіi1detъ є3mY: i3 ne voshotЁ blgoslovenіz, i3 ўdali1tsz t negw2. I# njblečesz vъ klstvu ćkw vъ ri1zu, i3 vni1de ćkw vodA vo ўtr0bu є3gw2, i3 ćkw є3leй vъ kHsti є3gw2. Da bydetъ є3mY ćkw ri1za, vъ nю1že njblači1tsz, i3 ćkw p0zsъ, i4mže vhnu njpozsyetsz. SіE dёlo njbolgaющihъ mS ў gDa, i3 glag0lющihъ luk†vaz na dyšu moю2. I# tы2 gDi gDi, sotvori2 so mn0ю i4mene radi tvoegw2, ćkw blga mlctь tvoS. I#zbavi mS, ćkw ni1щъ i3 ўb0gъ є4smь ѓzъ, i3 serdce moE smztesz vnytrь menE. Ćkw sёnь vnegdA ўkloni1tisz є4й, tshsz, strzs0hsz ćkw pryzi. Kwlёna mo‰ i3znemog0sta t postA, i3 pl0tь moS i3zmэni1sz є3lea radi. I# ѓzъ bhhъ ponošenіe i5mъ: vi1dэša mS, pokivaša glavami svoi1mi. Pomozi1 mi gDi b9e m0й, i3 sp7si1 mz po mlcti tvoeй. I# da razumёюtъ, ćkw rukA tvoS sіS, i3 tы2 gDi, sotvori1lъ є3si2 ю5. Proklenytъ tji, i3 tы2 blgoslovi1ši: vostaю1щіi na mS da postыdstsz, rabъ že tv0й vozveseli1tsz. Da njblekytsz njbolgaющіi mS vъ sramotY, i3 njdeždutsz ćkw ndeždeю stud0mъ svoi1mъ. I#spovёmsz gDvi ѕэlw2 ўstы2 moi1mi, i3 posredЁ mn0gihъ voshvalю2 є3go2. Ćkw predstA njdesnyю ўb0gagw, є4že sp7sti2 t gonsщihъ dyšu moю2.

Pal0mъ n7: Pomi1luй mS b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй, i3 po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ njči1sti bezzak0nіe moE. Naipače njmhй mS t bezzak0nіz moegw2, i3 t grэhA moegw2 njči1sti mS. Ćkw bezzak0nіe moE ѓzъ znaю, i3 grёhъ m0й predo mn0ю є4stь vhnu. TebЁ є3di1nomu sogrэši1hъ, i3 lukavoe pred8 tob0ю sotvori1hъ: ćkw da njpravdi1šisz vo slovesёhъ tvoi1hъ, i3 pobэdi1ši vnegdA sudi1ti ti2. Se bo vъ bezzak0nіihъ začatъ є4smь, i3 vo grэsёhъ rodi1 mz mati moS. Se bo i4stinu vozlюbi1lъ є3si2, bezvBstnaz i3 t†йnaz premydrosti tvoeS kvi1lъ mi2 є3si2. NJkropi1ši mS v3ssHpomъ, i3 njči1щusz: njmheši mS, i3 pače snёga ўbэlю1sz: Slyhu moemY dasi radostь i3 veselіe, vozraduюtsz k0sti smirє1nnыz. Tvrati2 licE tvoE t grBhъ moi1hъ, i3 vs‰ bezzakHnіz mo‰ njči1sti. Serdce či1sto sozi1ždi vo mnЁ b9e, i3 d¦ъ pravъ njbnovi2 vo ўtr0bэ moeй. Ne tverži menE t licA tvoegw2, i3 d¦a tvoegw2 s™agw ne timi2 t menE. Vozdaždь mi2 radostь sp7senіz tvoegw2, i3 d¦omъ vLčnimъ ўtverdi1 mz. NaučY bezzakHnnыz putє1mъ tvoi6mъ, i3 nečesti1vіi kъ tebЁ njbratstsz. I#zbavi mS t kroveй b9e, b9e sp7senіz moegw2, vozraduetsz ljzhkъ m0й pravdэ tvoeй. GDi, ўstnЁ moi2 tverzeši, i3 ўstA mo‰ vozvэststъ hvalY tvoю2. Ćkw ѓщe bы voshotёlъ є3si2 žertvы, dalъ bhhъ ќbw, vsesožženіz ne blgovoli1ši. Žertva bGu d¦ъ sokrušenъ, serdce sokrušenno i3 smirenno bGъ ne ўničiži1tъ. Ўblži2 gDi, blgovolenіemъ tvoi1mъ sіHna, i3 da sozi1ždutsz stёnы їerli6mskіz. TogdA blgovoli1ši žertvu pravdы, voznošenіe i3 vsesožegaєmaz, togdA vozložatъ na nltarь tv0й telьcы2.

Slava, i3 nhnэ:

Ґllilyіa, tri1ždы.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava, troparь, glasъ ѕ7:

GDi, njsudi1ša tS їudeє na smertь, ži1znь vsёhъ, i5že čermn0e m0re žezl0mъ prošedšіi, na krtё tz prigvozdi1ša: i3 i5že t kamene medъ ssavšіi, želčь tebЁ prines0ša. No v0leю preterpёlъ є3si2, da nasъ svobodi1ši t rab0tы vražіz, hrtE b9e, slava tebЁ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde tы2 є3si2 lozA:

I# poemъ tri2 tropari2 t dvunadeszti, povtorsющe |. Glasъ }.

Straha radi їudeйskagw, drygъ tv0й i3 bli1žnій petrъ tveržesz tebE gDi, i3 rыdaz si1ce vopіsše: slezъ moi1hъ ne premolči2, rёhъ bo sohrani1ti vёru щedre, i3 ne sohrani1hъ: i3 naše pokasnіe takožde prіimi2, i3 pomi1luй nasъ.

Paki t0йže.

Taže stjhъ: Glag0lы moS vnuši2 gDi:

Prežde čctnagw tvoegw2 krtA, v0inwmъ rugaющыmsz tebЁ gDi, ќmnaz vHinstva divlshusz: njbloži1lsz bo є3si2 vэncemъ poruganіz, zemlю živopisavый cvёtы, bagrzni1ceю poruganіz njdёzlsz є3si2, džblaki njdэvazй tverdь. Takovhmъ bo smotrenіemъ razumёsz tvoE blgoutr0bіe hrtE, velіz tvoS mlctь, slava tebЁ.

Stjhъ: Vonmi2 glasu molenіz moegw2.

I# paki t0йže.

Slava, glasъ є7:

Vlek0mь na krtъ si1ce vopіslъ є3si2 gDi: za k0e dёlo h0щete mS raspsti їudeє; ćkw razslablєnnыz vašz stzgnyhъ, zanE mertvecы2 ѓki t snA vozstavihъ, krovotoči1vuю i3scэli1hъ, hananeю pomi1lovahъ. Za k0e dёlo h0щete mS ўbi1ti їudeє; no ќzrite, vъ neg0že nhnэ probodaete hrtA, bezzak0nnіi.

I# nhnэ, paki t0йže.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Ćkw ѓzъ na r†nы got0vъ, i3 bolёznь moS predo mn0ю є4stь vhnu.

Stjhъ: GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši menE, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši menE.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA }, st. d7-№i.)

GDь daetъ mnЁ ljzhkъ naučenіz, є4že razumёti, є3gdA podobaetъ reщi2 sl0vo: položi1 mz ќtrw ќtrw, priloži1 mi ќho є4že slhšati. I# nakazanіe gDne tverzaetъ ќši moi2, ѓzъ že ne proti1vlюsz, ni protivoglag0lю. Pleщi2 moi2 vdahъ na r†nы i3 lani6tэ moi2 na zaušє1nіz, lica že moegw2 ne tvrati1hъ t studA zaplevanій. I# gDь gDь pom0щnikъ mi2 bhstь: segw2 radi ne ўsrami1hsz, no položi1hъ licE svoE ѓki tverdый kamenь, i3 razumёhъ, ćkw ne postыždysz. ZanE približaetsz njpravdavый mS: kto2 prsйsz so mn0ю; da soprotivostanetъ mnЁ kypnw: i3 kto2 sudsйsz so mn0ю; da pribli1žitsz ko mnЁ. SE gDь gDь pom0žetъ mi2: kto2 njѕl0bitъ mS; sE vsi2 vы2 ćkw ri1za njbetšaete, i3 ćkw m0lіe i3z8sstъ vы2. Kto2 vъ vasъ bosйsz gDa; da poslyšaetъ glasa džtroka є3gw2: hodsщіi vo tьmЁ, i3 nёstь i5mъ svёta: nadёйtesz na i4mz gDne, i3 ўtverdi1tesz nj bz7э. SE vsi2 vы2 džgnь raždizaete, i3 ўkrэplsete plamenь: hodi1te svёtomъ ngnS vašegw, i3 plamenemъ, є3g0že razžeg0ste: menE radi bhša sі‰ vamъ, vъ pečali ќspnete.

Taže ґp0stolъ, kъ ri1mlznwmъ poslanіz, začalo p7i t polY.

Bratіe, hrt0sъ syщыmъ namъ nemwщnhmъ, po vremeni za nečesti1vыhъ ќmre. E#dva bo za pravednika kto2 ќmretъ: za blgago bo negli kto2 i3 derznetъ ўmreti: Sostavlsetъ že svoю2 lюb0vь vъ nasъ bGъ, ćkw є3щE grёšnikwmъ syщыmъ namъ, hrt0sъ za nы2 ќmre. Mn0gw že u5bo pače njpravdani bhvše nhnэ kr0vію є3gw2, sp7semsz i4mъ t gnёva. Ѓщe bo vrazi2 bhvše, primiri1homsz bGu smertію sn7a є3gw2, mn0žae pače primiri1všesz, sp7semsz vъ životЁ є3gw2.

E#đlіe t marka, začalo …ѕ, …z i3 …i, vъ rsdъ:

Vo vremz džno, sovёtъ sotvori1ša ґrhіerei so starcы:

Konecъ: Я%že vzыd0ša sъ ni1mъ vo їerli1mъ.

I# posemъ čtemъ po skazanіi, є4že t matfea, sl0vo krtnoe.

Taže: GDь bGъ blgoslovenъ:

Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

Kondakъ: Nasъ radi raspstago:

GDi pomi1luй, m7.

Mltva: I$že na vsskoe vremz:

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava, i3 nhnэ:

ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

I$menemъ gDnimъ blgoslovi2 džtče.

Їereй: B9e, ўщedri nы2:

VLko b9e dž§e vsederži1telю, gDi sn7e є3dinor0dnый ї}se hrtE, i3 s™hй dš7e, є3di1no b9estvo2, є3di1na si1la, pomi1luй mS grёšnago i3 i4miže vёsi sudьbami, sp7si1 mz nedost0йnago rabA tvoego2, ćkw blgoslovenъ є3si2 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

I# ѓbіe poemъ šesthй časъ.

Glag0lemъ: Prіidi1te pokloni1msz: Tri1ždы.

Pal0mъ n7g: B9e, vo i4mz tvoE sp7si1 mz, i3 vъ si1lэ tvoeй sudi1 mi. B9e, ўslhši mltvu moю2, vnuši2 glag0lы ќstъ moi1hъ. Ćkw čyždіi vostaša na mS, i3 krёpcыi vzыskaša dyšu moю2, i3 ne predloži1ša bGa pred8 sob0ю. Se bo bGъ pomogaetъ mi2, i3 gDь zastypnikъ duši2 moeй. Tvrati1tъ ѕl†z vragHmъ moi6mъ, i4stinoю tvoeю potrebi2 i5hъ. V0leю požrY tebЁ, i3spovёmsz i4meni tvoemY gDi, ćkw blgo. Ćkw t vsskіz pečali i3zbavilъ mS є3si2, i3 na vragi2 mo‰ vozzrЁ džko moE.

Pal0mъ rlf: I#zmi1 mz gDi, t čelovёka lukava, t myža nepravedna i3zbavi mS. I%že pomhsliša nepravdu vъ serdcэ, vesь denь njpolčahu br†ni. I#z8wstri1ša ljzhkъ sv0й ćkw ѕmіi1nъ, ćdъ ѓspіdovъ pod8 ўstnami i4hъ. Sohrani1 mz gDi i3z8 ruki2 grёšniči, t čelovBkъ nepravednыhъ i3zmi1 mz, i5že pomhsliša zapsti stwpы2 mo‰. Skrhša g0rdіi sёtь mnЁ, i3 ќžы prepsša sёtь nogama moi1ma: Pri stezi2 soblaznы položi1ša mi2. Rёhъ gDi: bGъ m0й є3si2 tы2, vnuši2 gDi glasъ molenіz moegw2. GDi gDi, si1lo sp7senіz moegw2, njsэni1lъ є3si2 nad8 glav0ю moeю vъ denь brani. Ne predaždь menE gDi t želanіz moegw2 grёšniku: pomhsliša na mS, ne njstavi menE, da ne kogdA voznesytsz. GlavA njkruženіz i4hъ, trydъ ўstenъ i4hъ pokrhetъ |. Padytъ na ni1hъ ќglіz džgnєnnaz: nizloži1ši | vъ strastehъ, i3 ne postostъ. Myžъ ljzhčenъ ne i3spravitsz na zemli2: myža nepravedna ѕl†z ўlovstъ vo i3stlёnіe. Poznahъ, ćkw sotvori1tъ gDь sydъ ni1щыmъ, i3 mestь ўbHgimъ. Nbače pravednіi i3spovёdztsz i4meni tvoemY, i3 vselstsz pravіi sъ licemъ tvoi1mъ.

Pal0mъ §: Živhй vъ p0moщi vhšnzgw, vъ kr0vэ bGa nbcnagw vodvori1tsz. Rečetъ gDvi: zastypnikъ m0й є3si2, i3 pribёžiщe moE, bGъ m0й, i3 ўpovaю na nego2. Ćkw t0й i3zbavitъ tS t sёti l0vči, i3 t slovesE mztežna. PleщmA svoi1ma njsэni1tъ tS, i3 pod8 krilЁ є3gw2 nadёešisz: nryžіemъ njbhdetъ tS i4stina є3gw2. Ne ўboi1šisz t straha noщnagw, t strэlы2 letsщіz vo dni2: T veщi vo tьmЁ prehodsщіz, t srsщa i3 bёsa polydennagw. Padetъ t stranы2 tvoeS thszщa, i3 tьmA njdesnyю tebE, kъ tebё že ne pribli1žitsz. Nbače nči1ma tvoi1ma sm0triši, i3 vozdasnіe grёšnikwvъ ќzriši. Ćkw tы2 gDi, ўpovanіe moE, vhšnzgo položi1lъ є3si2 pribёžiщe tvoE. Ne prіi1detъ kъ tebЁ ѕlo2, i3 rana ne pribli1žitsz tэlesi2 tvoemY. Ćkw ѓgGlwmъ svoi6mъ zapovёstь nj tebЁ, sohrani1ti tS vo vsёhъ putehъ tvoi1hъ. Na rukahъ v0zmutъ tS, da ne kogdA pretkneši nj kamenь n0gu tvoю2. Na ѓspіda i3 vasіljska nastypiši, i3 popereši lьvA i3 ѕmjz. Ćkw na mS ўpovA, i3 i3zbavlю i5, pokrhю i5, ćkw poznA i4mz moE. Vozzovetъ ko mnЁ, i3 ўslhšu є3go2: sъ ni1mъ є4smь vъ sk0rbi, i3zmY є3go2, i3 proslavlю є3go2: Dolgot0ю dneй i3sp0lnю є3go2, i3 kvlю2 є3mY sp7senіe moE.

Slava, i3 nhnэ:

Ґllilyіa, tri1ždы.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava, troparь, glasъ v7:

Sp7senіe sodёlalъ є3si2 posredЁ zemli2 hrtE b9e, na krtЁ prečctэi rycэ tvoi2 prosterlъ є3si2, sobiraz vs‰ kzhki, zovyщыz: gDi, slava tebЁ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw ne i4mamы derznovenіz:

I# poemъ G tropari2 t dvunadeszti, glasъ }, povtorsющe |.

Sі‰ glag0letъ gDь їudewmъ: lю1dіe moi2, čto2 sotvori1hъ vamъ; i3li2 či1mъ vamъ stuži1hъ; slэpcы2 vašz prosvэti1hъ, prokažє1nnыz njči1stihъ: myža syщa na ndrЁ i3spravihъ. Lю1dіe moi2, čto2 sotvori1hъ vamъ; i3li2 čto2 mnЁ vozdaste; za mannu želčь, za v0du džcetъ: za є4že lюbi1ti mS, ko krty mz prigvozdi1ste. KtomY ne terplю2 pr0čee, prizovY mo‰ kzhki, i3 tji mS proslavztъ so nc7emъ i3 d¦omъ, i3 ѓzъ i5mъ daruю živ0tъ vёčnый.

Stjhъ: Daša vъ snёdь moю2 želčь, i3 vъ žaždu moю2 napoi1ša mS džcta.

Zakonopol0žnicы ї}lєvы, їudeє i3 farіseє, li1kъ ґpclьskій vopіetъ kъ vamъ: sE hramъ, є3g0že vы2 razori1ste: sE ѓgnecъ, є3g0že vы2 raspsste, gr0bu predaste: no vlastію svoeю voskRse. Ne lьsti1tesz їudeє: t0й bo є4stь, i4že vъ m0ri sp7shй, i3 vъ pusthni pitavый, t0й є4stь živ0tъ, i3 svёtъ, i3 mi1rъ mjrovi.

Stjhъ: Sp7si1 mz b9e, ćkw vnid0ša v0dы do duši2 moeS.

Paki tyюžde stіhi1ru.

Slava, glasъ є7:

Prіidi1te hrton0snіi lю1dіe, vi1dimъ, čto2 sovэщA їyda predatelь, so sщ7enniki bezzak0nnыmi, na sp7sa našego: dnesь povi1nna smerti, bezsmertnago sl0va sotvori1ša, i3 pіlatu predavše, na mёstэ l0bnэmъ raspsša. I# sі‰ straždA vopіsše sp7sъ našъ, glag0lz: njstavi i5mъ dž§e grёhъ seй, da razumёюtъ kzhcы i3z8 mertvыhъ moE voskrnіe.

I# nhnэ, t0йže.

Prokjmenъ, glasъ d7:

GDi gDь našъ, ćkw čydno i4mz tvoE po vseй zemli2.

Stjhъ: Ćkw vzstsz velikolёpіe tvoE prevhše nb7sъ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA n7v, st. Gi-є7i. GlavA n7g, st. №-v7i. GlavA n7d, st. №.)

Takw glag0letъ gDь: sE ўrazumёetъ džtrokъ m0й, i3 voznesetsz i3 proslavitsz ѕэlw2. Ćkože ўžasnutsz nj tebЁ mn0zi, takw njbezslavitsz t čelovBkъ vi1dъ tv0й, i3 slava tvoS t sыnHvъ čelovёčeskihъ. Takw ўdivstsz kzhcы mn0zi nj nemъ, i3 zagradstъ carіe ўstA svo‰: ćkw i5mže ne vozvэsti1sz nj nemъ, ќzrztъ, i3 i5že ne slhšaša, ўrazumёюtъ. GDi, kto2 vёrova slyhu našemu; i3 mhšca gDnz komY tkrhsz; Vozvэsti1homъ, ćkw ntročA pred8 ni1mъ, ćkw k0renь vъ zemli2 žažduщeй, nёstь vi1da є3mY, nižE slavы: i3 vi1dэhomъ є3go2, i3 ne i3msše vi1da, ni dobr0tы: No vi1dъ є3gw2 bezčestenъ, ўmalenъ pače vsёhъ sыnHvъ čelovёčeskihъ: čelovёkъ vъ ćzvэ shй, i3 vёdый terpёti bolёznь, ćkw tvrati1sz licE є3gw2, bezčestno bhstь i3 ne vmэni1sz. Seй grэhi2 našz n0sitъ, i3 nj nasъ bolёznuetъ, i3 mы2 vmэni1homъ є3go2 bhti vъ trudЁ, i3 vъ ćzvэ t bGa, i3 vo njѕloblenіi. T0й že ćzvenъ bhstь za grэhi2 našz, i3 myčenъ bhstь za bezzakHnіz n†ša, nakazanіe mi1ra našegw na nemъ, ćzvoю є3gw2 mы2 i3scэlёhomъ. Vsi2 ćkw džvcы zabludi1homъ: čelovёkъ t puti2 svoegw2 zabludi2, i3 gDь predadE є3go2 grBhъ radi našihъ. I# t0й, zanE njѕl0blenъ bhstь, ne tverzaetъ ќstъ svoi1hъ: ćkw nvčA na zakolenіe vedesz, i3 ćkw ѓgnecъ pred8 strigyщimъ є3go2 bezglasenъ, takw ne tverzaetъ ќstъ svoi1hъ. Vo smirenіi є3gw2 sydъ є3gw2 vzstsz, r0dъ že є3gw2 kto2 i3spovёstь; ćkw vzemletsz t zemli2 živ0tъ є3gw2, radi bezzak0nій lюdeй moi1hъ vedesz na smertь. I# damъ luk†vыz vmёstw pogrebenіz є3gw2, i3 bog†tыz vmёstw smerti є3gw2: ćkw bezzak0nіz ne sotvori2, nižE njbrёtesz lestь vo ўstёhъ є3gw2. I# gDь h0щetъ njči1stiti є3go2 t ćzvы: ѓщe dastsz nj grэsЁ, dušA vaša ќzritъ sёmz dolgoživ0tnoe. I# h0щetъ gDь ruk0ю svoeю tsti bolёznь t duši2 є3gw2, kvi1ti є3mY svёtъ, i3 sozdati razumomъ, njpravdati pravednago blgoslužaщa mnHgimъ, i3 grэhi2 i4hъ t0й ponesetъ. Segw2 radi t0й naslёditъ mn0gihъ, i3 krёpkihъ razdэli1tъ korы6sti: zanE predanA bhstь na smertь dušA є3gw2, i3 so bezzak0nnыmi vmэni1sz, i3 t0й grэhi2 mn0gihъ voznesE, i3 za bezzakHnіz i4hъ predanъ bhstь. Vozveseli1sz nepl0dы neraždaющaz, vozglasi2 i3 vozopjй nečrevobolёvšaz, ćkw mnHga č†da pusthz pače, neželi i3myщіz myža.

Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo ™ѕ:

Bratіe, s™sй i3 njsщ7aemіi t є3di1nagw vsi2: є3sže radi vinы2 ne stыdi1tsz bratію naricati i4hъ, glag0lz: VozvэщY i4mz tvoE bratіi moeй, posredЁ cRkve vospoю1 tz. I# paki: ѓzъ bydu nadёzsz nanь. I# paki: sE ѓzъ i3 dёti, ±že mi2 dalъ є4stь bGъ. Poneže ќbw dёti prіwbщi1šasz pl0ti i3 kr0vi, i3 t0й prіi1skrennэ prіwbщi1sz tёhže, da smertію ўprazdni1tъ i3myщago deržavu smerti, si1rэčь dіavola: I# i3zbavitъ si1hъ, є3li1cы strahomъ smerti črez8 vsE žitіE povi1nni bёša rab0tэ. Ne t ѓgGlъ ќbw kogdA prіemletъ, no t sёmene ґvraamova prіemletъ. Tnю1duže d0lženъ bЁ po vsemY pod0bitisz bratіi, da mi1lostivъ bydetъ i3 vёrenъ pervosvzщennikъ vъ tёhъ, ±že kъ bGu, vo є4že njči1stiti grэhi2 lюdsk‡z. Vъ nemže bo postradA, samъ i3skušenъ bhvъ, m0žetъ i3 i3skušaєmыmъ pomoщi2.

Taže є3đlіe t luki2, začalo r№i:

Vo vremz džno, vedshu so ї}somъ i3 i4na dvA ѕlodBz:

Konecъ: T galіlei zrsщe si1hъ.

I# posemъ čtenіe.

Taže: Sk0rw da predvarstъ nы2:

Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Kondakъ: Nasъ radi raspstago:

GDi pomi1luй, m7.

I# mltva: I$že na vsskoe vremz:

GDi pomi1luй, tri1ždы:

Slava, i3 nhnэ:

ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

I$menemъ gDnimъ blgoslovi2 džtče.

Sщ7ennikъ: B9e ўщedri nы2:

Taže, mltva s™agw veli1kagw vasjlіa:

B9e i3 gDi si1lъ, i3 vseS tvari sodёtelю, i4že za miloserdіe bezprikladnыz mi1losti tvoeS, є3dinor0dnago sn7a tvoego2, gDa našego ї}sa hrtA nizposlavый na sp7senіe r0da našegw: i3 čctnhmъ є3gw2 krt0mъ, rukopisanіe grBhъ našihъ rasterzavый, i3 pobэdi1vый tBmъ nač†la i3 vl†sti tьmы2: samъ vLko člvэkolю1bče, prіimi2 i3 nasъ grёšnыhъ blgodarstvєnnыz sі‰ i3 molє1bnыz moli6tvы, i3 i3zbavi nasъ t vsskagw vsegubi1telьnagw i3 mračnagw pregrэšenіz, i3 vsёhъ njѕl0biti nasъ i4щuщihъ, vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ. Prigvozdi2 strahu tvoemY plHti našz, i3 ne ўkloni2 serdecъ našihъ vъ slovesA, i3li2 pomыšlє1nіz lukavstvіz, no lюb0vію tvoeю ўzzvi2 dyšы našz: da kъ tebЁ vsegdA vziraющe, i3 є4že t tebE svёtomъ nastavlsemi, tebE nepristypnago i3 prisnosyщnago zrsщe svёta, neprestannoe tebЁ i3spovёdanіe, i3 blgodarenіe vozsыlaemъ beznačalьnomu nc7Y, so є3dinor0dnыmъ tvoi1mъ sn7omъ, i3 vses™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Sovokuplsemъ že i3 devstый časъ.

Glag0lemъ: Prіidi1te pokloni1msz: Tri1ždы.

Pal0mъ …i: Sp7si1 mz b9e, ćkw vnid0ša v0dы do duši2 moeS. Ўglэb0hъ vъ timёnіi glubinы2, i3 nёstь postosnіz: prіid0hъ vo glubinы6 morsk‡z, i3 byrz potopi1 mz. Ўtrudi1hsz zovhй, i3zmolčE gortanь m0й, i3sčez0stэ džči moi2, t є4že ўpovati mi2 na bGa moego2. Ўmn0žišasz pače vl†sъ glavы2 moeS nenavi1dzщіi mS tyne, ўkrэpi1šasz vrazi2 moi2, i3zgonsщіi mS nepravednw: ±že ne voshiщahъ, togdA vozdashъ. B9e, tы2 ўvёdэlъ є3si2 bezymіe moE, i3 pregrэšє1nіz mo‰ t tebE ne ўtai1šasz. Da ne postыdstsz nj mnЁ terpsщіi tebE gDi, gDi si1lъ: nižE da posramztsz nj mnЁ i4щuщіi tebE b9e ї}levъ. Ćkw tebE radi preterpёhъ ponošenіe, pokrы2 sramotA licE moE. Čyždь bhhъ bratіi moeй, stranenъ sыnovHmъ matere moeS. Ćkw revnostь d0mu tvoegw2 snэde mz, i3 ponošє1nіz ponossщihъ ti2 napad0ša na mS. I# pokrhhъ post0mъ dyšu moю2, i3 bhstь vъ ponošenіe mnЁ. I# položi1hъ njdэsnіe moE vretiщe, i3 bhhъ i5mъ vъ pri1tču. NJ mnЁ glumlshusz sэdsщіi vo vratёhъ, i3 nj mnЁ poshu pію1щіi vіno2. Ѓzъ že mltvoю moeю kъ tebЁ b9e, vremz blgovolenіz: b9e, vo mn0žestvэ mlcti tvoeS ўslhši mS, vo i4stinэ sp7senіz tvoegw2. Sp7si1 mz t brenіz, da ne ўglёbnu: da i3zbavlюsz t nenavi1dzщihъ mS, i3 t glub0kihъ v0dъ. Da ne potopi1tъ menE byrz vodnaz, nižE da požretъ menE glubinA, nižE svedetъ nj mnЁ rovennikъ ќstъ svoi1hъ. Ўslhši mS gDi, ćkw blaga mlctь tvoS, po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ pri1zri na mS. Ne tvrati2 licA tvoegw2 t džtroka tvoegw2, ćkw skorblю2, sk0rw ўslhši mS. Vonmi2 duši2 moeй, i3 i3zbavi ю5: vr†gъ moi1hъ radi i3zbavi mS. Th bo vёsi ponošenіe moE, i3 stydъ m0й, i3 sramotY moю2, pred8 tob0ю vsi2 njskorblsющіi mS. Ponošenіe čazše dušA moS i3 strastь: i3 ždahъ soskorbsщagw, i3 ne bЁ, i3 ўtэšaющihъ, i3 ne njbrэt0hъ. I# daša vъ snёdь moю2 želčь, i3 vъ žaždu moю2 napoi1ša mS džcta. Da bydetъ trapeza i4hъ pred8 ni1mi vъ sёtь, i3 vъ vozdasnіe, i3 vъ soblaznъ. Da pomračatsz džči i4hъ, є4že ne vi1dэti, i3 hrebetъ i4hъ vhnu slzcы2. Proleй na nS gnёvъ tv0й, i3 ćrostь gnёva tvoegw2 da posti1gnetъ i5hъ. Da bydetъ dv0rъ i4hъ pystъ, i3 vъ žili1щahъ i4hъ da ne bydetъ živhй. ZanE є3g0že tы2 porazi1lъ є3si2, tji pognaša, i3 kъ bolёzni ćzvъ moi1hъ priloži1ša. Priloži2 bezzak0nіe kъ bezzak0nію i4hъ, i3 da ne vni1dutъ vъ pravdu tvoю2. Da potrebstsz t kni1gi živhhъ, i3 sъ prvdnыmi da ne napi1šutsz. Ni1щъ i3 bolsй є4smь ѓzъ, sp7senіe tvoE b9e da prіi1metъ mS. Voshvalю2 i4mz bGa moegw2 sъ pёsnію, vozveli1ču є3go2 vo hvalenіi. I# ўg0dno bydetъ bGu pače telьcA ю4na, r0gi i3znossщa i3 paznwkti. Da ќzrztъ ni1щіi, i3 vozveselstsz: vzыщi1te bGa, i3 živA bydetъ dušA vaša. Ćkw ўslhša ўbHgіz gDь, i3 njkov†nnыz svo‰ ne ўničiži2. Da voshvalztъ є3go2 nb7sA i3 zemlS, m0re i3 vs‰ živ{щaz vъ nemъ. Ćkw bGъ sp7setъ sіHna, i3 sozi1ždutsz gradi їudeйstіi: i3 vselstsz tamw, i3 naslёdztъ i5. I# sёmz rabHvъ tvoi1hъ ўderži1tъ i5, i3 lю1bzщіi i4mz tvoE vselstsz vъ nemъ.

Pal0mъ …f: B9e, vъ p0moщь moю2 vonmi2, gDi, pomoщi1 mi potщi1sz. Da postыdstsz i3 posramztsz i4щuщіi dyšu moю2, da vozvratstsz vspstь, i3 postыdstsz hotsщіi mi2 ѕl†z. Da vozvratstsz ѓbіe stыdsщesz, glag0lющіi mi2: blgože blgože. Da vozraduюtsz i3 vozveselstsz nj tebЁ vsi2 i4щuщіi tebE b9e: i3 da glag0lюtъ vhnu, da vozveli1čitsz gDь, lю1bzщіi sp7senіe tvoE. Ѓzъ že ni1щъ є4smь i3 ўb0gъ: b9e, pomozi1 mi, pom0щnikъ m0й, i3 i3zbavitelь m0й є3si2 tы2, gDi ne zakosni2.

Pal0mъ p7є: Prikloni2 gDi ќho tvoE, i3 ўslhši mS, ćkw ni1щъ i3 ўb0gъ є4smь ѓzъ. Sohrani2 dyšu moю2, ćkw prepod0benъ є4smь: sp7si2 rabA tvoego2 b9e m0й, ўpovaющago na tS. Pomi1luй mS gDi, ćkw kъ tebЁ vozzovY vesь denь. Vozveseli2 dyšu rabA tvoegw2, ćkw kъ tebЁ vzshъ dyšu moю2. Ćkw tы2 gDi blgъ i3 kr0tokъ, i3 mnogomlctivъ vsBmъ prizыvaющыmъ tS. Vnuši2 gDi mltvu moю2, i3 vonmi2 glasu molenіz moegw2. Vъ denь sk0rbi moeS vozzvahъ kъ tebЁ, ćkw ўslhšalъ mS є3si2. Nёstь pod0benъ tebЁ vъ bozёhъ gDi, i3 nёstь po dэlHmъ tvoi6mъ. Vsi2 kzhcы, є3li1ki sotvori1lъ є3si2, prіi1dutъ, i3 pokl0nztsz pred8 tob0ю gDi, i3 proslavztъ i4mz tvoE: ćkw velій є3si2 tы2, i3 tvorsй čudesA, tы2 є3si2 bGъ є3di1nъ. Nastavi mS gDi na pytь tv0й, i3 poйdY vo i4stinэ tvoeй: da vozveseli1tsz serdce moE bostisz i4mene tvoegw2. I#spovёmsz tebЁ gDi b9e m0й vsёmъ serdcemъ moi1mъ, i3 proslavlю i4mz tvoE vъ vёkъ. Ćkw mlctь tvoS velіz na mnЁ, i3 i3zbavilъ є3si2 dyšu moю2 t ѓda preisp0dnэйšagw. B9e, zakonoprest{pnicы vostaša na mS, i3 s0nmъ deržavnыhъ vzыskaša dyšu moю2, i3 ne predloži1ša tebE pred8 sob0ю. I# tы2 gDi b9e m0й, щedrый i3 mlctivый, dolgoterpэli1vый i3 mnogomlctivый i3 i4stinnый, Pri1zri na mS i3 pomi1luй mS, daždь deržavu tvoю2 džtroku tvoemY, i3 sp7si2 shna rabы2 tvoeS. Sotvori2 so mn0ю znamenіe vo blgo, i3 da vi1dztъ nenavi1dzщіi mS, i3 postыdstsz: ćkw tы2 gDi pom0glъ mi2, i3 ўtёšilъ mS є3si2.

Slava, i3 nhnэ:

Ґllilyіa, tri1ždы.

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava, troparь, glasъ }:

Vi1dz razb0йnikъ načalьnika ži1zni na krtЁ vi1szщa, glag0laše: ѓщe ne bы2 bGъ bhlъ vopl0щьsz, i4že sъ nami raspnhйsz, ne bы2 s0lnce lučы2 (svo‰) potai1lo, nižE bы zemlS trepeщuщi trzslasz. No vs‰ terpsй, pomzni1 mz gDi vo crtvіi tvoemъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že nasъ radi roždeйsz t dv7ы:

I# poemъ tropari2 tri2 t dvunadeszti, glasъ ѕ7:

Ќžasъ bЁ vi1dэti, nb7sE i3 zemli2 tvorcA na krtЁ vi1szщa, s0lnce pomerkšee, denь že paki vъ n0щь prel0žšійsz, i3 zemlю i3z8 grobHvъ vozsыlaющu tэlesA mertvыhъ: sъ ni1miže poklansemsz tebЁ, sp7si2 nasъ. Dvaždы.

Stjhъ: Razdэli1ša ri6zы mo‰ sebЁ, i3 nj ndeždi moeй metaša žrebій.

Glasъ v7:

E#gdA na krtЁ prigvozdi1ša bezzak0nnіi gDa slavы, vopіsše kъ ni6mъ: či1mъ vasъ njskorbi1hъ; i3li2 nj čemъ prognёvahъ; prežde menE kto2 vasъ i3zbavi t sk0rbi; i3 nhnэ čto2 mnЁ vozdaetE, ѕl†z za blg†z; za st0lpъ džgnennый, na krtё mz prigvozdi1ste: za džblakъ, gr0bъ mnЁ i3skopaste: za mannu, želčь mnЁ prines0ste: za v0du, džctomъ mS napoi1ste. Pr0čee prizovY kzhki, i3 tji mS proslavztъ so nc7emъ i3 so s™hmъ d¦omъ.

Stjhъ: Daša vъ snёdь moю2 želčь, i3 vъ žaždu moю2 napoi1ša mS džcta.

I# paki t0йže.

Slava, glasъ ѕ7:

Dnesь vi1sitъ na drevэ, i4že na vodahъ zemlю povёsivый: vэncemъ t ternіz njblagaetsz, i4že ѓgGlwvъ cRь: vъ l0žnuю bagrzni1cu njblači1tsz, njdэvazй nb7o džblaki: zaušenіe prіstъ, i4že vo їordanэ svobodi1vый ґdama: gvozdьmi2 prigvozdi1sz ženi1hъ cRk0vnый: kopіemъ probodesz sn7ъ dv7ыz. Poklansemsz strtemъ tvoi6mъ hrtE: poklansemsz strtemъ tvoi6mъ hrtE: poklansemsz strtemъ tvoi6mъ hrtE: pokaži2 namъ i3 slavnoe tvoE voskrnіe.

I# nhnэ, t0йže.

Prokjmenъ, glasъ ѕ7:

RečE bezymenъ vъ serdcэ svoemъ: nёstь bGъ.

Stjhъ: Nёstь tvorsй blgosthnю:

Prbr0čestva їeremjina čtenіe.

GDi, skaži1 mi, i3 ўrazumёю: togdA vi1dэhъ način†nіz i4hъ. Ѓzъ že ćkw ѓgnz neѕl0bivoe ved0moe na zakolenіe ne razumёhъ, ćkw na mS pomhsliša p0mыslъ lukavый, glag0lющe: prіidi1te i3 vloži1mъ drevo vъ hlёbъ є3gw2, i3 i3strebi1mъ є3go2 t zemli2 živyщihъ, i3 i4mz є3gw2 da ne pomznetsz ktomY. GDь savaHfъ, sudsй pravednw, i3spыtyzй serdcA i3 ўtrHbы, da vi1ždu mщenіe tvoE na ni1hъ, ćkw kъ tebЁ tkrhhъ njpravdanіe moE. Segw2 radi sі‰ glag0letъ gDь na myžы ґnafHfski i4щuщыz duši2 moeS, glag0lющыz: da ne pror0čestvueši nj i4meni gDni: ѓщe li že ni2, ќmreši vъ rukahъ našihъ. Segw2 radi sі‰ glag0letъ gDь si1lъ: sE ѓzъ posэщY na ni1hъ: ю4nwši i4hъ mečemъ ќmrutъ, i3 shnove i4hъ i3 dщє1ri i4hъ skončaюtsz gladomъ: I# njstanka ne bydetъ t ni1hъ, navedy bo ѕl†z na živyщыz vo ґnafHfэ, vъ lёto posэщenіz i4hъ. Pravedenъ є3si2 gDi, ćkw tvэщaю kъ tebЁ, nbače sudьbы6 vozglag0lю kъ tebЁ: čto2 ćkw pytь nečesti1vыhъ spёetsz; ўgobzi1šasz vsi2 tvorsщіi bezzakHnіz; Nasadi1lъ є3si2 i5hъ, i3 ўkoreni1šasz: č†da sotvori1ša, i3 sotvori1ša pl0dъ: bli1zъ є3si2 tы2 ќstъ i4hъ, daleče že t ўtr0bъ i4hъ. I# tы2, gDi, razumёeši mS, vi1dэlъ mS є3si2, i3 i3skusi1lъ є3si2 serdce moE pred8 tob0ю, soberi2 i5hъ ćkw džvcы na zakolenіe, i3 njči1sti i5hъ vъ denь zakolenіz i4hъ. Dok0lэ plakati i4matь zemlS, i3 travA vs‰ selьnaz i4zshnetъ t ѕl0bы živyщihъ na neй; pogib0ša sk0ti i3 pti6cы, ćkw rek0ša: ne ќzritъ bGъ puteй našihъ. N0zi tvoi2 tekytъ, i3 razslablsюtъ tS. I#di1te, soberi1te vs‰ ѕvёri sє1lьnыz, i3 da prіi1dutъ snёsti є5. Pastыrіe mn0zi rastli1ša vіnogradъ m0й, njskverni1ša častь moю2, daša častь želaemuю moю2 vъ pusthnю neproh0dnuю. Položi1ša vъ potreblenіe pagubы. Ćkw sі‰ glag0letъ gDь nj vsёhъ sosэdёhъ lukavыhъ, prikasaющihsz naslёdію moemY, є4že razdэli1hъ lю1demъ moi6mъ ї}lю: sE ѓzъ i3st0rgnu i5hъ t zemli2 i4hъ, i3 d0mъ їydinъ i3zvergnu t sredы2 i4hъ. I# bydetъ є3gdA i3st0rgnu i5hъ, njbraщysz i3 pomi1luю i5hъ, i3 vselю2 i5hъ, kog0ždo vъ dostosnіe svoE, i3 kog0ždo vъ zemlю svoю2.

Ґpclъ ko є3vrewmъ, začalo tk7d:

Bratіe, i3myщe derznovenіe vhodi1ti vo s™†z kr0vію ї}sъ hrt0voю, putemъ n0vыmъ i3 živhmъ, E#g0že njbnovi1lъ є4stь namъ zavёsoю, si1rэčь pl0tію svoeю: I# їerea veli1ka nad8 d0momъ b9іimъ: Da pristupaemъ so i4stinnыmъ serdcemъ vo i3zvэщenіi vёrы, njkropleni sєrdcA t s0vэsti lukavыz, i3 i3zmoveni tэlesA vod0ю či1stoю. Da derži1mъ i3spovёdanіe ўpovanіz neukl0nnoe: vёrenъ bo є4stь njbэщavый. I# da razumэvaemъ drygъ dryga vъ powщrenіi lюbvE, i3 d0brыhъ dёlъ: Ne njstavlsющe sobranіz svoegw2, ćkože є4stь nBkimъ nbhčaй, no (drygъ dryga) podvizaющe: i3 toli1kw pače, є3li1kw vi1dite približaющsz denь (sydnый). V0leю bo sogrэšaющыmъ namъ po prіstіi razuma i4stinы, ktomY nj grэsёhъ ne njbrэtaetsz žertva. Strašno že nёkoe čaznіe sudA, i3 ngnS revnostь, possti hotsщagw soproti6vnыz. Tverglsz kto2 zak0na mwmseova, bez8 miloserdіz pri dvoю2 i3li2 trіehъ svidёtelehъ ўmiraetъ: Koli1kw, mnitE, g0ršіz spod0bitsz myki, i4že sn7a b9іz popravый, i3 kr0vь zavёtnuю skvernu vozmni1vъ, vъ neйže njs™i1sz, i3 d¦a blgodati ўkori1vый; Vёmы bo rekšago: mnЁ tmщenіe, ѓzъ vozdamъ, glag0letъ gDь. I# paki: ćkw syditъ gDь lю1demъ svoi6mъ. Strašno є4stь є4že vpasti vъ rycэ bGa živagw.

E#đlіe t їwanna, začalo n7f, …, …a:

Vo vremz džno, ved0ša ї}sa t kaіafы vъ pretHrъ:

Konecъ: Vozzrstъ nanь, є3g0že probod0ša.

Taže predlagaetsz čtenіe: Sl0vo krtnoe.

Taže: Ne predaždь nasъ do koncA:

Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Kondakъ: Nasъ radi raspstago:

GDi pomi1luй, m7.

Mltva: I$že na vsskoe vremz:

GDi pomi1luй, tri1ždы.

Slava, i3 nhnэ:

ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

I$menemъ gDnimъ blgoslovi2 džtče.

Їereй: B9e ўщedri nы2:

I# mltva: VLko gDi ї}se hrtE b9e našъ, dolgoterpёvый nj našihъ sogrэšenіihъ, i3 daže do nhnэšnzgw časA privedhй nasъ, v0nьže na životvorsщemъ drevэ vi1sz, blgorazymnomu razb0йniku, i4že vъ raй putesotvori1lъ є3si2 vh0dъ, i3 smertію smertь razruši1lъ є3si2, njči1sti nasъ grёšnыhъ, i3 nedost0йnыhъ r†bъ tvoi1hъ: sogrэši1homъ bo i3 bezzak0nnovahomъ, i3 nёsmы dost0йni vozvesti2 nčesA n†ša, i3 vozzrёti na vыsotY nbcnuю, zanE njstavihomъ pytь pravdы tvoeS, i3 hodi1homъ vъ v0lzhъ serdecъ našihъ. No m0limъ tvoю2 bezmёrnuю blgostь, poщadi2 nasъ gDi, po mn0žestvu mlcti tvoeS, i3 sp7si2 nasъ i4mene tvoegw2 radi s™agw, ćkw i3sčez0ša vъ suetЁ dnje naši. I#zmi2 nasъ i3z8 ruki2 soproti1vnagw, i3 njstavi namъ grэhi2 našz, i3 ўmertvi2 plotsk0e naše mudrovanіe, da vethagw tloži1vše čelovёka, vъ n0vago njblecemsz, i3 tebЁ poživemъ našemu vLcэ i3 blgodёtelю: i3 takw tvoi6mъ poslёduющe povelёnієmъ, vъ vёčnый pok0й dosti1gnemъ, i3dёže є4stь vsёhъ veselsщihsz žili1щe. Th bo є3si2 voi1stinnu i4stinnoe veselіe, i3 radostь lю1bzщihъ tS hrtE b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, so beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ, i3 pres™hmъ, i3 blgi1mъ, i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Taže blžє1nnы sk0rw:

Vo crtvіi tvoemъ є3gdA prіi1deši:

Slava, i3 nhnэ:

Pomzni2 nasъ gDi:

Li1kъ nbcnый:

Slava: Li1kъ s™hhъ ѓgGlъ:

I# nhnэ: Vёruю vo є3di1nago bGa:

NJslabi, njstavi:

Posemъ: DŽ§e našъ:

I# kondakъ: Nasъ radi raspstago:

GDi pomi1luй, m7.

I# mltva: Vses™az trbce:

Taže: Bydi i4mz gDne: Tri1ždы.

Slava, i3 nhnэ:

Blgoslovlю2 gDa na vsskoe vremz:

I# tpystъ.

(Zri2) Podobaetъ že i3 sіE vёdati, ćkw prіshomъ vъ palestjnэ, vъ seй s™hй denь veli1kagw pztkA, ne tvori1ti preždewsщ7ennuю, nižE paki soveršennuю lіturgjю, no nižE trapezu postavlsemъ, nižE kdi1mъ vъ seй denь raspstіz. Ѓщe že kto2 bydetъ mnogonemoщenъ, i3li2 prestarёlsz, i3 ne mogjй prebhti p0stenъ, daetsz є3mY hlёbъ i3 vodA, po zahoždenіi s0lnca. Si1ce bo prіshomъ t s™hhъ zapovэdeй s™hhъ ґpclъ, ne ćsti vъ veli1kій pzt0kъ. GDne bo sl0vo, є4že rečE kъ farіsewmъ gDь: ćkw є3gdA ti1metsz t ni1hъ ženi1hъ, togdA poststsz vъ tы6z dni6. ZdЁ blžennэйšіi ґpcli vosprіsša, i3 sіE njbrsщeši vo ґpclьskihъ predanіihъ. Vnimatelьnw sі‰ prohodS. No i3 pravilьnoe poslanіe s™ёйšagw ґrhіepckpa ґlexandrjйskagw dіonĐsіa, ćvэ sіE predpostavlsetъ.

Vo s™hй i3 veli1kій pzt0kъ večera, nj desstomъ časЁ dnE klepletъ. I# blgoslovi1všu sщ7enniku, načinaющusz svэti1lьničnomu, na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7: i3 poemъ stіhi6rы samoglasnы.

Glasъ №:

VsS tvarь i3zmэnsšesz strahomъ, zrsщi tS na krtЁ vi1sima hrtE: s0lnce njmračašesz, i3 zemli2 njsnov†nіz sotrzsahusz, vs‰ sostradahu sozdavšemu vs‰. V0leю nasъ radi preterpёvый, gDi slava tebЁ. Dvaždы.

Glasъ v7:

Lю1dіe ѕločesti1vіi i3 bezzak0nnіi, vskyю poučaюtsz tщє1tnыmъ; vskyю životA vsёhъ na smertь njsudi1ša; velіe čydo, ćkw sozdatelь mjra vъ ryki bezzak0nnыhъ predaetsz, i3 na drevo vozvыšaetsz člvэkolю1becъ, da ±že vo ѓdэ ю4zniki svobodi1tъ, zovyщыz: dolgoterpэli1ve gDi, slava tebЁ.

Dnesь zrsщi tS nepor0čnaz dv7a, na krtЁ sl0ve vozvыšaema, rыdaющi m™rneю ўtr0boю, ўzzvlsšesz serdcemъ g0rcэ, i3 stensщi bolёznennw i3z8 glubinы2 duši2, licE so vlasы2 terzaющi. Tёmže i3 persi bію1щi vzыvaše žalostnw: ўvы2 mnЁ, b9estvennoe čado! Ўvы2 mnЁ, svёte mjra, čto2 zašelъ є3si2 t džčію moє1ю, ѓgnče b9ій; tёmže vHinstva bezpl0tnыhъ, trepetomъ soderži1mi bshu, glag0lющe: nepostiži1me gDi, slava tebЁ.

Na drevэ vi1dzщi vi1sima hrtE, tebE vsёhъ ziždi1telz i3 bGa, bezsёmennw r0ždšaz tS vopіsše g0rьkw: sn7e m0й, gdЁ dobr0ta zaйde zraka tvoegw2; ne terplю2 zrёti tS nepravednw raspinaema. Potщi1sz u5bo vostani, ćkw da vi1žu i3 ѓzъ tvoE i3z8 mertvыhъ tridnevnoe voskrnіe.

Glasъ ѕ7:

Dnesь vLka tvari predstoi1tъ pіlatu, i3 krtY predaetsz ziždi1telь vsёhъ, ćkw ѓgnecъ privodi1mь svoeю v0leю: gvozdьmi2 prigvoždaetsz, i3 vъ rє1bra probodaetsz, i3 gyboю naposetsz mannu njdoždi1vый, po lani1tэ zaušaetsz i3zbavitelь mjra, i3 t svoi1hъ r†bъ porugaetsz sozdatelь vsёhъ. Q vLčnzgw člvэkolю1bіz! NJ raspinaющihъ molsše svoego2 nc7A, glag0lz: dž§e, njstavi i5mъ grёhъ seй: ne vёdztъ bo bezzak0nnіi, čto2 nepravednoe sodэvaюtъ.

Slava, glasъ t0йže:

Q kakw bezzak0nnoe s0nmiщe, cRS tvari njsudi2 na smertь, ne ўstыdёvsz blgodэsnіz, ±že vospominaz pred8utverždaše, glag0lz kъ ni6mъ: lю1dіe moi2, čto2 sotvori1hъ vamъ; ne čudesъ li i3sp0lnihъ їudeю; ne mertvech li voskRsi1hъ є3di1nэmъ sl0vomъ; ne vsskuю li bolёznь i3scэli1hъ i3 nedygъ; čto2 ќbw mi2 vozdaetE; vskyю ne p0mnite mS; za i3scэlє1nіz r†nы mnЁ naloži1vše, za živ0tъ ўmerщvlsющe, vёšaющe na drevэ, ćkw ѕlodёz, blgodёtelz: ćkw bezzak0nna, zakonodavca: ćkw njsuždenna, vsёhъ cRS. Dolgoterpэli1ve gDi, slava tebЁ.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Strašnoe i3 preslavnoe tainstvo dnesь dёйstvuemo zri1tsz: newszzaemый ўderžavaetsz: vsžetsz, razrэšazй ґdama t klstvы: i3spыtyzй serdcA i3 ўtrHbы, nepravednw i3spыtyetsz: vъ temni1cэ zatvorsetsz, i4že bezdnu zatvori1vый: pіlatu predstoi1tъ, є3myže trepetomъ predstostъ nbcnыz si6lы: zaušaetsz ruk0ю sozdanіz sozdatelь: na drevo njsuždaetsz, sudsй živы6mъ i3 mє1rtvыmъ: vo gr0bэ zaklюčaetsz razori1telь ѓda. I$že vs‰ terpsй miloserdnw, i3 vsёhъ sp7shй t klstvы, neѕl0bive gDi, slava tebЁ.

Vh0dъ so є3đlіemъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, glasъ d7:

Razdэli1ša ri6zы mo‰ sebЁ, i3 nj njdeždi moeй metaša žrebій.

Stjhъ: B9e b9e m0й, vonmi1 mi, vskyю njstavilъ mS є3si2;

I#sh0da čtenіe. (GlavA lg, st. №i-k7g.)

Glag0la gDь kъ mwmseю licemъ kъ licY, ćkože ѓщe bы kto2 vozglag0lalъ kъ svoemY drygu, i3 tpuщašesz vъ p0lkъ: sluga že їisysъ shnъ navi1nъ, ю4noša ne i3shoždaše i3z8 ski1nіi. I# rečE mwmseй ko gDu: sE tы2 mnЁ glag0leši, i3zvedi2 lю1di sі‰, th že ne kvi1lъ mi2 є3si2, kogo2 p0sleši so mn0ю. Th že mnЁ reklъ є3si2: vёmъ tS pače vsёhъ, i3 blgodatь i4maši ў menE. Ѓщe u5bo njbrэt0hъ blgodatь pred8 tob0ю, kvi1 mi tebE samago, da razymnw vi1ždu tS: ćkw da njbrёtъ bydu blgodatь pred8 tob0ю, i3 da poznaю, ćkw lю1dіe tvoi2 kzhkъ veli1kъ seй. I# glag0la (є3mY gDь) ѓzъ samъ pred8idY pred8 tob0ю, i3 ўpok0ю tS. I# rečE kъ nemY mwmseй: ѓщe samъ tы2 ne i4deši sъ nami, da ne i3zvedeši mS tsю1du. I# kakw vёdomo bydetъ voi1stinnu, ćkw njbrэt0hъ blgodatь ў tebE, ѓzъ že i3 lю1dіe tvoi2, t0čію i3dyщu ti2 sъ nami; i3 proslavlenъ bydu, ѓzъ že i3 lю1dіe tvoi2, pače vsёhъ kzы6kъ, є3li1cы sytь na zemli2; Reče že gDь kъ mwmseю: i3 sіE tebЁ sl0vo, є4že reklъ є3si2, sotvorю2: njbrёlъ bo є3si2 blgodatь predo mn0ю, i3 vёmъ tS pače vsёhъ. I# glag0la mwmseй: pokaži1 mi slavu tvoю2. I# rečE (gDь kъ mwmseю): ѓzъ pred8idY pred8 tob0ю slavoю moeю, i3 vozzovY nj i4meni moemъ, gDь pred8 tob0ю: i3 pomi1luю, є3g0že ѓщe mi1luю: i3 ўщedrю, є3g0že ѓщe щedrю. I# rečE: ne vozm0žeši vi1dэti licA moegw2, ne bo2 ќzritъ čelovёkъ licE moE, i3 ži1vъ bydetъ. I# rečE gDь: sE mёsto ў menE, i3 staneši na kameni. E#gda že preйdetъ slava moS, i3 položy tz vъ razsёlinэ kamene, i3 pokrhю ruk0ю moeю nad8 tob0ю, d0ndeže mimoidY. I# timY ryku moю2, i3 togdA ќzriši z†dnzz mo‰: lice že moE ne kvi1tsz tebЁ.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Sudi2 gDь njbi1dzщыz mS, pobori2 borю1щыz mS.

Stjhъ: Prіimi2 nryžіe i3 щi1tъ, i3 vostani vъ p0moщь moю2.

Jwva čtenіe. (GlavA m7v, st. v7i-k7.)

GDь blgoslovi2 poslBdnzz jwvlz, neže prє1žnzz: bshu že sk0ti є3gw2, nvecъ četыrenadesztь thszщъ, velьblю1dwvъ šestь thszщъ, supr{gъ volHvъ thszщa, nsli1cъ stadnыhъ thszщa. Rodi1ša že sz є3mY shnove sedmь, i3 dщє1ri tri2. I# narečE pervuю ќbw, denь: vtoryю že kassjю: tretію že, ґmalfeevъ r0gъ. I# ne njbrэt0šasz pod0bnіi vъ lёpotэ dщeremъ jwvlєvыmъ vъ podnbcnэй: dade že i5mъ ntecъ naslёdіe vъ bratіi i4hъ. Požive že jwvъ po ćzvэ lёtъ sto2 sedmьdesztъ: vsёhъ že lёtъ poživE dvёsti čethredesztь džsmь. I# vi1dэ jwvъ shnы svo‰, i3 shnы sыnHvъ svoi1hъ, daže do četvertagw r0da: I# skončasz jwvъ starъ, i3 i3sp0lnь dneй. Pi1sano že є4stь paki, vostati є3mY, sъ ni1miže gDь vozstavitъ i5: takw tolkyetsz t sĐrskіz kni1gi. Vъ zemli2 ќbw živhй ґvsіtіdjйstэй, na predёlэhъ їdumei i3 ґravji: prežde že bsše i4mz є3mY їwvavъ. Vzemъ že ženY ґravlznыnю, rodi2 shna, є3myže i4mz є3nnHnъ. Bё že t0й ntcA ќbw zarefa, i3savovыhъ sыnHvъ shnъ, matere že vos0rrы, ćkože bhti є3mY pstomu t ґvraama.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA n7v, st. Gi-є7i, glavA n7g, st. №-v7i, glavA n7d, st. №.)

Takw glag0letъ gDь: sE ўrazumёetъ džtrokъ m0й, i3 voznesetsz i3 proslavitsz ѕэlw2. Ćkože ўžasnutsz nj tebЁ mn0zi, takw njbezslavitsz t čelovBkъ vi1dъ tv0й, i3 slava tvoS t sыnHvъ čelovёčeskihъ. Takw ўdivstsz kzhcы mn0zi nj nemъ, i3 zagradstъ carіe ўstA svo‰. Ćkw i5mže ne vozvэsti1sz nj nemъ, ќzrztъ, i3 i5že ne slhšaša, ўrazumёюtъ. GDi, kto2 vёrova slyhu našemu; i3 mhšca gDnz komY tkrhsz; Vozvэsti1homъ, ćkw ntročA pred8 ni1mъ, ćkw k0renь vъ zemli2 žažduщeй, nёstь vi1da є3mY, nižE slavы: i3 vi1dэhomъ є3go2, i3 ne i3msše vi1da, ni dobr0tы: No vi1dъ є3gw2 bezčestenъ, ўmalenъ pače vsёhъ sыnHvъ čelovёčeskihъ: čelovёkъ vъ ćzvэ shй, i3 vёdый terpёti bolёznь, ćkw tvrati1sz licE є3gw2, bezčestno bhstь i3 ne vmэni1sz. Seй grэhi2 našz n0sitъ, i3 nj nasъ bolёznuetъ, i3 mы2 vmэni1homъ є3go2 bhti vъ trudЁ, i3 vъ ćzvэ t bGa, i3 vo njѕloblenіi. T0й že ćzvenъ bhstь za grэhi2 našz, i3 myčenъ bhstь za bezzakHnіz našz, nakazanіe mi1ra našegw na nemъ, ćzvoю є3gw2 mы2 i3scэlёhomъ. Vsi2 ćkw džvcы zabludi1homъ: čelovёkъ t puti2 svoegw2 zabludi2, i3 gDь predadE є3go2 grBhъ radi našihъ. I# t0й, zanE njѕl0blenъ bhstь, ne tverzaetъ ќstъ svoi1hъ: ćkw nvčA na zakolenіe vedesz, i3 ćkw ѓgnecъ pred8 strigyщimъ є3go2 bezglasenъ, takw ne tverzaetъ ќstъ svoi1hъ. Vo smirenіi є3gw2 sydъ є3gw2 vzstsz, r0dъ že є3gw2 kto2 i3spovёstь; ćkw vzemletsz t zemli2 živ0tъ є3gw2, radi bezzak0nій lюdeй moi1hъ vedesz na smertь. I# damъ luk†vыz vmёstw pogrebenіz є3gw2. I# bog†tыz vmёstw smerti є3gw2: ćkw bezzak0nіz ne sotvori2, nižE njbrёtesz lestь vo ўstёhъ є3gw2. I# gDь h0щetъ njči1stiti є3go2 t ćzvы: ѓщe dastsz nj grэsЁ, dušA vaša ќzritъ sёmz dolgoživ0tnoe. I# h0щetъ gDь ruk0ю svoeю tsti bolёznь t duši2 є3gw2, kvi1ti є3mY svёtъ, i3 sozdati razumomъ, njpravdati prvdnago blgoslužaщa mnHgimъ, i3 grэhi2 i4hъ t0й ponesetъ. Segw2 radi t0й naslёditъ mn0gihъ, i3 krёpkihъ razdэli1tъ korы6sti: zanE predanA bhstь na smertь dušA є3gw2, i3 so bezzak0nnыmi vmэni1sz, i3 t0й grэhi2 mn0gihъ voznesE, i3 za bezzakHnіz i4hъ predanъ bhstь. Vozveseli1sz nepl0dы neraždaющaz, vozglasi2 i3 vozopjй nečrevobolёvšaz, ćkw mnHga č†da pusthz pače, neželi i3myщіz myža.

Prokjmenъ ґpcla, glasъ ѕ7:

Položi1ša mS vъ r0vэ preisp0dnэmъ, vъ temnыhъ i3 sёni smertnэй.

Stjhъ: GDi b9e sp7senіz moegw2, vo dni2 vozzvahъ i3 vъ noщi2 pred8 tob0ю. Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rk7є: Bratіe, sl0vo krtnoe: Konecъ: I# sego2 raspzta. Ґllilyіa, glasъ №: Sp7si1 mz b9e, ćkw vnid0ša v0dы do duši2 moeS.

Stjhъ: Ponošenіe čazše dušA moS i3 strastь.

Stjhъ: Da pomračatsz džči i4hъ, є4že ne vi1dэti.

E#đlіe t matfea, začalo Ri:

Vo vremz džno, sovёtъ sotvori1ša vsi2 ґrhіereє:

Konecъ: Prsmw gr0ba.

Taže, nbhčnaz є3ktenіA:

Rcemъ vsi2 t vseS duši2:

I# pot0mъ: Spod0bi gDi:

I#sp0lnimъ večernюю mltvu:

I# prHčaz. I# po vozglasэ poemъ t stіh0vnыhъ stіhi1rъ pod0bnы d7. Glasъ v7:

E#gdA t dreva tS mє1rtva, ґrіmafeй snstъ vsёhъ životA, smĐrnoю i3 plaщani1ceю tS hrtE njbvi1vъ, i3 lюb0vію podvizašesz, serdcemъ i3 ўstnami tёlo netlёnnoe tvoE njblobыzati. Nbače njderži1mь strahomъ, raduzsz vopіsše ti2: slava snizhoždenію tvoemY, člvэkolю1bče.

Stjhъ: GDь vocRi1sz, vъ lёpotu njblečesz.

E#gdA vo gr0bэ n0vэ za vsёhъ položi1lsz є3si2, i3zbavitelю vsёhъ, ѓdъ vsesmэhli1vый vi1dэvъ tS ўžasesz, verєi2 sokruši1šasz, slomi1šasz vratA, gr0bi tverz0šasz, mertvіi vostaša. TogdA ґdamъ blgodarstvennw raduzsz vopіsše tebЁ: slava snizhoždenію tvoemY, člvэkolю1bče.

Stjhъ: I$bo ўtverdi2 vselennuю, ćže ne podvi1žitsz.

E#gdA vo gr0bэ pl0tski hotS zaklюči1lsz є3si2, i4že є3stestv0mъ b9estvA prebыvazй newpi1sannый, i3 newpredэlennый, smerti zaklюči1lъ є3si2 sokrHviщa, i3 ѓdwva vs‰ i3stoщi1lъ є3si2 hrtE c†rstvіz: togdA i3 subbHtu sію2 b9estvennagw blgoslovenіz i3 slavы, i3 tvoeS svёtlosti spod0bilъ є3si2.

Stjhъ: D0mu tvoemY podobaetъ s™hnz gDi, vъ dolgotY dnjй.

E#gdA si6lы zrshu tS hrtE, ćkw prelestnika t bezzak0nnыhъ njklevetaema, ўžasahusz neizglag0lannomu dolgoterpёnію tvoemY, i3 kamenь gr0ba rukami zapečatannый, i4miže tvo‰ netlBnnaz rebra probod0ša. Nbače našemu sp7senію raduющesz vopіshu ti2: slava snizhoždenію tvoemY, člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, glasъ є7:

TebE njdёющagosz svёtomъ ćkw ri1zoю snemъ їHsifъ sъ dreva sъ nіkodi1momъ, i3 vi1dэvъ mertva naga nepogrebena, blgoserdnый plačь vosprіi1mъ, rыdaz glag0laše: ўvы2 mnЁ sladčaйšій ї}se, є3g0že vmalэ s0lnce na krtЁ vi1sima ўzrёvšee mrakomъ njblagašesz, i3 zemlS strahomъ kolebašesz, i3 razdirašesz cRk0vnaz zavёsa: no sE nhnэ vi1žu tS, menE radi v0leю pod8emša smertь. Kakw pogreby tz b9e m0й, i3li2 kak0ю plaщani1ceю njbvію2; k0ima li rukama prikosnysz netlёnnomu tvoemY tёlu; i3li2 k‡z pBsni vospoю2 tvoemY i3sh0du щedre, veličaю strti tvo‰, pэsnosl0vlю i3 pogrebenіe tvoE so voskrnіemъ, zovhй: gDi slava tebЁ.

Taže: Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, glasъ v7:

Blgowbraznый їHsifъ sъ dreva snemъ prečctoe tёlo tvoE, plaщani1ceю či1stoю njbvi1vъ, i3 vonsmi vo gr0bэ n0vэ pokrhvъ položi2.

Drugjй troparь:

Mmron0sicamъ ženamъ pri gr0bэ predstavъ ѓgGlъ vopіsše: m›ra mє1rtvыmъ sytь prili1čna, hrt0sъ že i3stlёnіz kvi1sz čyždь.

Premydrostъ, i3 tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.