NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

S™hй i3 veli1kій vt0rnikъ

Vo s™hй i3 veli1kій ponedёlьnikъ večera, povečerіe glag0lemъ veli1koe, na povečerіi tripёsnecъ gospodi1na ґndrea kri1tskagw. Glasъ }.

Pёsnь v7.

Їrm0sъ: Vonmi2 nb7o i3 vozglag0lю, i3 vospoю2 hrtA, t dv7ы r0ždšagosz vo sp7senіe naše.

P0йdemъ so hrt0mъ kъ gorЁ є3leHnstэй, taйnw so ґpclы sovodvori1msz є3mY.

Razumёй smirennoe moE serdce, čt0 є3stь žern0vnaz pri1tča; nj neйže prežde rečE hrt0sъ, i3 i3strezvi1sz pr0čee.

Got0vi samA sebE q dušE moS, ko i3sh0du: prišestvіe približaetsz neumoli1magw sudіi2.

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde dv7o, є3di1na vsepёtaz, sn7a tvoego2 moli2 nj rabёhъ tvoi1hъ.

I$nъ, glasъ t0йže.

Їrm0sъ: Vi1dite, vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ, drevle ї}lz skvozЁ čermn0e m0re provedhй, i3 pitavый, i3 sp7shй, i3 t g0rьkіz rab0tы svobodi1vый faraHnovы.

Vi1dite, vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ, i4že prežde bыtіS vsёhъ, i3 prežde sotvorenіz zemli2 i3 neba, vёmъ vs‰: i3 vesь shй vo nc7Ё, i3 vsego2 nošY vъ sebЁ.

Sl0vomъ sostavihъ nb7o vkypэ i3 zemlю: so nc7emъ bo bёhъ, i3 sl0vomъ nošY vs‰, ćkw sl0vo, mydrostь, i3 si1la, i3 w4brazъ, i3 sodэйstvi1telenъ, i3 ravnodёtelenъ.

Kto2 vremenA položi2; kto2 vёki soblюdazй; kto2 vs‰ njpredэlszй i3 sovozdvizazй; razvэ beznačalьnый pri1snw shй so nc7emъ, ćkože zarS vo svёtэ.

Q bezmёrnagw tvoegw2 člvэkolю1bіz ї}se! Skazalъ bo є3si2 namъ skončanіz svhše vremz, skrhvъ časъ, ўzsni1vъ že svёtlw w4brazы є3gw2.

Vs‰ vёsi, vs‰ znaeši ї}se ćkw i3mёzй vsE vъ sebЁ n§eskoe dostosnіe b9estvennэ, i3 vsego2 d¦a vsaždena nossй vъ sebЁ, soprisnosyщnago nc7Y.

VLko gDi, vэkHvъ tv0rče, spod0bi i3 nasъ sщ7ennый džnый togdA glasъ ўslhšati, zovyщій i3zbr†nnыz nc7A vъ crtvo nbcnoe.

Slava: Beznačalьnaz, nesozdannaz trbce, nerazdёlьnaz є3di1nice, tr0e syщaz i3 є3di1no, dž§e, sn7e i3 dš7e, є3di1nый b9e, prіimi2 pёnіe t brennыhъ ljzы6kъ, ćkože t ќstъ plamennыhъ.

BGor0dičenъ: Selenіe s™0e kvi1lasz є3si2 dv7o b9іe: vъ ts bo nbcnый cRь vseli1vsz pl0tію, pr0йde krasnый, čelovёka vъ sebЁ vowbrazi1vъ b9estvennэ.

Sэdalenъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Mlcrdіz syщi:

Mlcrdіemъ dvi1žimь hrtE, v0leю pred8i1deši stradati blgodёtelю, hotsй strasteй nasъ i3zbaviti, i3 є4že vo ѓdэ njsuždenіz. Tёmže čestn†z tvo‰ vospэvaemъ strad†nіz, i3 slavimъ sp7se, kraйnee tvoE vsi2 shoždenіe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: ЃgGli i3 nb7sA, na prt0lэ slavы sэdsщago i3 ćkw bGa neprestannw slavimago, blgoslovi1te, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Vsskw slhšala є3si2 dušE, kakw hrt0sъ b9estvєnnыmъ ў§nkHmъ svoi6mъ provozglašaše, glag0lz skončanіe: razumёvši že tv0й konecъ, ўgot0visz pr0čee: vremz i3sh0da prіi1de.

Poznala є3si2 nepl0dnaz dušE, lukavagw rabA pri1tču, b0йsz i3 ne nebrezi2 nj darovanіi, є3g0že prіsla є3si2, da ne sokrheši vъ zemlю, no da kyplю dёeši.

Da ўzsni1tsz svэщA, da preizlіetsz seS i3 є3leй, ćkože dёvamъ togdA sostradanіe, da njbrsщeši dušE moS čert0gъ hrt0vъ togdA tverstый.

Vъ subbHtu bёgstvo i3 vъ zimЁ glag0lz ўči1telь, sedmagw byrю predgadatelьstvuetъ nastosщagw vёka, vъ nemže naйdetъ ćkw zimA konči1na.

Ćkw sk0rostь m0lnіi prehodsщaz, takw togdA bydetъ strašnoe džnoe vLki tvoegw2 prišestvіe, dušE moS: slhšala є3si2, got0va pr0čee bhti potщi1sz.

E#gdA prіi1detъ sudіS sъ thszщami, i3 tьmami ѓgGlьskihъ činHvъ i3 si1lъ, togdA kjй strahъ dušE moS, kjй trepetъ, ўvы2 mnЁ! Nagi6mъ stosщыmъ vsBmъ.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

E#di1nъ bGъ ќbw trbca, ni nc7Y i3zstupi1všu vъ sn7ovstvo2, nižE sn7u premэni1všusz vo i3shoždenіe, no sv0йstvєnnaz, i3 nboE svёtъ, bGa, tri2 slavlю vo vёki.

BGor0dičenъ: Mltvami b9e, bcdы, prіimi2 mltvu našu, voznisposli1 že mlcti tvo‰ na vs‰ bogatnw, i3 mi1rъ tv0й podaždь lю1demъ tvoi6mъ.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi, poю1щe i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Taže їrm0sъ: ЃgGli i3 nb7sA na prt0lэ:

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Prozvlennoe na gorЁ zakonopol0žniku vo ngni2 i3 kupinЁ, ržctvo2 prisnodv7ы, vъ naše vёrnыhъ sp7senіe, pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

Slhšala є3si2 dušE moS, sudіi2 predvozglašaющu, i3 ўčaщu tS vremene konči1nы: got0vi ±že na i3sh0dъ dэlA, da ne ćkw neiskysna, bGa tveržena bydeši.

T smok0vnicы q dušE moS, nauči1sz konči1nы! E#gdA mlado bydetъ li1stvіe, i3 prozsbnetъ vёtvіe, žatvы časъ pr0čee, i3 tы2 є3gdA sі‰ ўvi1diši, razumёй, ćkw pri dverehъ є4stь.

Kto2 razvэ tebE i3nhй tvoego2 znaetъ nc7A; i3li2 kto2 kromЁ tebE vёstь časъ, i3li2 denь; ў tebe bo sokrHviщa premydrosti vs‰ vnytrь sytь, hrtE b9e.

Kni6gi ќbw razgnytsz togdA, prt0lwmъ postavlєnnыmъ, dэ‰nіz že njbličatsz, nagi6mъ stosщыmъ vsBmъ: ni svidёtelєmъ, ni klevetnikHmъ prisytstvuющыmъ: njbnažє1na bo vs‰ bGu.

Grzdetъ vsёhъ sudіS, i3zvedenъ bhti na sydъ, na prt0lэ heruvjmstэ sэdsй, ćkw povi1nnый predstati pіlatu, i3 vs‰ postradati, da sp7setsz ґdamъ.

Pribli1žisz pasha namъ veli1kaz i3 b9estvennaz: po dvoю1 bo dnjю prednaučaetъ hrt0sъ, stradanіz propisyz denь, v0nьže nc7Y žertva privedetsz.

Pri krtЁ tvoemъ sp7se predstosщi m™i, i3 tvoE nepravednoe zrsщi zakolenіe, vopіsše: ўvы2 mnЁ čado moE! Ўvы2 mnЁ nezahodi1mый svёte! Prosіsй vsBmъ slnce slavы svёtъ.

Slava: Q є3di1nice s™az, trbce є3di1no b9estvo2, i3 trbca є3di1nice b9e, trіmpostasnoe є3stestvo2, є3dinočctnaz, i3 nerazdёlьnaz slavo, i3zbavi t bёdъ dyšы našz!

BGor0dičenъ: Prіimi2 m™rь tvoю2 hrtE vъ mltvu, da mltvami є3S ўmiri1ši mjrъ, i3 ўtverdi1ši crtvіz ski1ptrы, i3 cRkvi tvo‰ sovokupi1ši vo є3di1no.

Їrm0sъ f7-z pёsni:

Prozvlennoe na gorЁ:

Za Dost0йnw: I# pokl0nъ do zemli2.

Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

Kondakъ dnE.

Taže: GDi si1lъ sъ nami bydi:

I# pr0čee nbhčnoe. I# tpystъ.

Vo s™hй i3 veli1kій vt0rnikъ na ќtreni, Ґllilyіa, na glasъ }.

Troparь: SE ženi1hъ grzdetъ vъ polynoщi, i3 blženъ rabъ, є3g0že njbrsщetъ bdsщa: nedost0inъ že paki, є3g0že njbrsщetъ ўnыvaющa. Blюdi2 ќbw dušE moS, ne sn0mъ njtzgoti1sz, da ne smerti predanA bydeši, i3 crtvіz vnЁ zatvori1šisz, no vosprzni2 zovyщi: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 b9e, bcdeю pomi1luй nasъ. Tri1ždы.

I# nbhčnoe stіhosl0vіe. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz na krtъ:

ŽenihA bratіe vozlю1bimъ, svэщы2 svo‰ ўkrasi1mъ, vъ dobrodёtelehъ sіsющe i3 vёrэ pravoй: da ćkw m{drыz gDni dBvы got0vi vni1demъ sъ ni1mъ na braki: ženi1hъ bo darы, ćkw bGъ vsBmъ podaetъ netlёnnый vэnecъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Sovёtъ sp7se bezzak0nnый na tS, sщ7ennicы i3 kni1žnicы zavistію sobravše lю1tэ, vъ predatelьstvo podvig0ša їydu: tёmže bezstydnw i3shoždaše, glag0laše na tS bezzakHnnыmъ lю1demъ: čt0 mi, glag0letъ, dadi1te, i3 ѓzъ vamъ є3go2 predamъ vъ ryki vašz; njsuždenіz segw2 i3zbavi gDi, dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Їyda razumomъ srebrolю1bstvuetъ, na ў§tlz vraždebnэ podvizaetsz, sovёtuetъ, poučaetsz predanію, svёta tpadaetъ, tьmY prіi1mъ, soglašaetъ cёnu, prodaetъ bezcёnnago: tёmže i3 ўdavlenіe, vozmezdіe є4že sodёz, njbrэtaetъ nkasnnый, i3 lю1tuю smertь, predavъ tebE gDa. Togw2 nasъ časti i3zbavi hrtE b9e, pregrэšenій njstavlenіe daruz, prazdnuющыmъ vёroю prečctuю strtь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Taže: I# nj spod0bitisz namъ:

E#đlіe t matfea, začalo § bez8 prestypki:

Vo vremz džno, sovёtъ prіemše vsi2 farіseє na ї}sa, ćkw da njbolьststъ є3go2 sl0vomъ.

Konecъ vъ začalэ §ѕ-mъ:

Blgoslovenъ grzdhй vo i4mz gDne.

Posemъ pal0mъ n7.

Taže: Sp7si2, b9e, lю1di tvo‰:

GDi pomi1luй, v7i.

Posemъ є3ktenіA malaz.

Taže kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Časъ dušE koncA pomhslivši, i3 posэčenіz smok0vnicы ўbosvšisz, dannый tebЁ talantъ trudolю1bnw dёlaй nkasnnaz b0drstvuющi i3 zovyщi: da ne prebydemъ vnЁ čert0ga hrt0va.

Jkosъ: Čto2 ўnыvaeši dušE moS nkasnnaz; čto2 mečtaeši bezvremennw popečє1nіz nepolє1znaz; čto2 ўpražnsešisz kъ mimotekyщыmъ; poslёdnэйšій časъ є4stь tselэ, i3 razluči1tisz i4mamы t syщihъ zdЁ. D0ndeže vremz i4maši, vozni1kni zovyщi: sogrэši1hъ ti2 sp7se m0й ne posэcы2 menE ćkože nepl0dnuю smok0vnicu, no ćkw blgoutr0benъ gDi, ўщedri so strahomъ zovyщuю: da ne prebydemъ vnЁ čert0ga hrt0va.

Smnaxarь. Stіhi2:

Vt0rnikъ veličaйšій dёvъ desztь n0sitъ,

Pobёdu nossщihъ neumhtnagw vLki.

Vo s™hй i3 veli1kій vt0rnikъ, deszti2 dёvъ pri1tči pamztь tvori1mъ: zanE takwvhz pri6tči, voshodS vo їerli1mъ gDь, na strtь grzdhй, svoi6mъ glag0laše ў§nkHmъ: sytь že pri1tči, ćže i3 ko їudeєmъ prostiraše. Deszti2 ќbw dёvъ pri1tču na mlctыnю njbraщaz rečE, vkypэ i3 ўčS, є4že prežde koncA vsBmъ gotHvыmъ bhti. ZanE nj dёvstvэ mn0gw tBmъ skazovaše, i3 nj skopcёhъ: mn0guю že i3 slavu dёvstvo i4matь, veli1ko bo є4stь ćkw voi1stinnu. No da ne kto2 sіE dёlo i3spravlsz, nebrežetъ nj drugi1hъ, pače že nj mlctыni, є4že svэщA dёvstva prosvэщaetsz, vv0ditъ sщ7ennoe є3đlіe pri1tču sію2: i3 pstь ќbw mydrыhъ nari1četъ, ćkw sъ dёvstvomъ i3 mn0gій i3 bogatый mlctыni є3leй priloži1všihъ: i3 pstь že byihъ, ćkw i3 tёhъ dёvstvo ќbw i3myщihъ, mlctыnю že nesravnennu. SegH bo radi b{іz, zanE b0lьšee i3spravivše, nj menьšemъ že nebreg0ša, i3 ničt0že bludni1cъ raznstvovahu: ćkw nni2 ќbw tэlesы2, sі‰ že i3mёnіi pobэždeni bhša. N0щi že nastosщagw žitіS mimotekyщeй, vozdremašasz vs‰ dBvы, sjestь, ўmr0ša: s0nъ bo smertь glag0letsz. I# spsщыmъ i5mъ, v0plь posredi2 n0щi bhstь, i3 džvы ќbw nbi1lьnw є3leй priloži1všыz, dveremъ tverzšыmsz, vnid0ša sъ ženih0mъ. B{іz že nedov0lьnый є3leй i3myщыz, po snЁ i3skahu є3go2. No m{drыz hotёvšыz ќbw dati, ne m0gšыz že, prežde všestvіz tvэщaša glag0lющe: є3dA kogdA ne ўdovlёetъ namъ i3 vamъ; i3di1te kъ prodaю1щыmъ, sjestь, ўbHgimъ, i3 kupi1te: no neud0bno, po smerti bo sіE ne vozm0žno. E$že i3 nj bogatomъ i3 lazarэ pokazyetъ ґvraamъ, glag0lz: nyžda ќbw prehodi1ti tsю1du tamw. No b{іz prišedšы neprosvэщenы, si1ce vopію1tъ, vo vratA ўdarsющe: gDi, gDi, tverzi namъ. Samъ že gDь sob0ю strašnый džnый tvёtъ daetъ: tidi1te, rekъ, ne vёmъ vasъ. Kakw bo ѓщe ўvi1dite ženihA vёna ne i3myщыz, mlctыni samыz; Segw2 ќbw radi w4braza pri1tča deszti2 dёvъ, zdЁ položenA bhti bGon0snыmi ntcы2 ўčini1sz, nakazyющaz nasъ pri1snw bdёti, i3 gotHvыmъ bhti kъ srёtenію i4stinnagw ženihA, blgi1mi dэsnіi, pače že mlctыneю: zanE bezvёstenъ denь i3 časъ konči1nы: ćkože i3 їHsifomъ cэlomydrіe stzžati, i3 smok0vniceю pri1snw pl0dъ d¦0vnый predlagati. I$že bo dёlo є3di1noe i3 preb0lьšee ќbw ćvэ dёlaetъ, nj drugi1hъ že nebrežetъ, pače že nj mlctыni, ne vh0ditъ so hrt0mъ vъ vёčnoe ўpokoenіe, no vozvraщaetsz vspstь posramlenъ. Ničt0že bo pečalьnэйše, i3 srama i3sp0lnennэйše, ćkože dёvstvo pobэždaemoe i3mёnіemъ. No q ženišE hrtE, sъ mydrыmi nasъ sočetaй dёvami, i3 i3zbrannomu tvoemY sopričti2 stadu, i3 pomi1luй nasъ, ґmi1nь.

Taže dvoepёsnecъ, є3gHže kraestr0čіe:

Trjti te, sjestь, vo vt0rnikъ že.

Tvorenіe gospodi1na kosmы2, їrm0sъ po dvaždы, stіhi1 že na v7i. Poslэdi1 že їrm0sъ, džba li6ka vkypэ. Glasъ v7.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Velёnію muči1televu prpdbnіi trіE džtrocы ne povinyvšesz, vъ peщь vverženi, bGa i3spovёdahu poю1щe: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Lёnostь daleče nasъ tveržimъ, i3 svёtlыmi svэщami bezsmertnago ženihA hrtA pёnіemъ ўsrsщimъ, blgoslovi1te, vopію1щe, dэlA gDnz gDa.

Da ўdovlёetъ nbщi1telьnый duši2 našez є3leй vъ sosydэhъ, ćkw da ne na kyplю pol0žše vremz p0česteй, poemъ: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Talantъ є3li1cы t bGa prіsste, ravnosi1lьnuю blgodatь, p0moщію davšagw hrtA vozrasti1te, poю1щe: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ:

I# paki їrm0sъ: Velёnію muči1televu:

ČCtnёйšuю ne poemъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Nevmэsti1mago bGa vo črevэ vmэsti1všaz, i3 radostь mjru rodi1všaz, tS poemъ bcde dv7o.

Ў§nkHmъ blgjй, bdi1te, reklъ є3si2, v0nьže časъ prіi1detъ gDь, ne razumёete, tdati komyždo.

Vo vtor0mъ tvoemъ i3 strašnomъ prišestvіi vLko, desnы6mъ nvcamъ mS sopričti2, pregrэšenій prezrёvъ moi1hъ mn0žєstva.

I# paki vmёstw, Dost0йna, їrm0sъ:

Nevmэsti1mago bGa:

E#xapostіlarій:

Čert0gъ tv0й vi1ždu, sp7se m0й, ўkrašennый, i3 ndeždы ne i4mamъ, da vni1du v0nь: prosvэti2 njdэsnіe duši2 moeS svэtodavče, i3 sp7si1 mz. Tri1ždы.

Na hvali1tehъ postavimъ stіhHvъ d7, i3 poemъ stіhi6rы samoglasnы povtorsющe, glasъ №:

Vo svёtlostehъ s™hhъ tvoi1hъ, kakw vni1du nedost0йnый; ѓщe bo derznY sovni1ti vъ čert0gъ, ndežda mS njbličaetъ, ćkw nёstь bračna, i3 svszanъ i3zverženъ bydu t ѓgGlwvъ. NJči1sti gDi, skvernu duši2 moeS, i3 sp7si1 mz ćkw člvэkolю1becъ.

Glasъ v7:

Duševnoю lёnostію vozdremavsz, ne stzžahъ ženišE hrtE, gorsщa svэti1lьnika i4že t dobrodёteleй, i3 dёvamъ ўpod0bihsz byimъ, vo vremz dёlanіz glumlssz. ЎtrHbы щedr0tъ tvoi1hъ ne zatvori2 mnЁ vLko, no ttrssъ m0й njmračennый s0nъ, vozstavi, i3 sъ mydrыmi vvedi2 dёvami vъ čert0gъ tv0й, i3dёže glasъ či1stый prazdnuющihъ, i3 vopію1щihъ neprestannw: gDi slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7:

Skrhvšagw talantъ njsuždenіe slhšavši, q dušE ne skrыvaй slovesE b9іz, vozvэщaй čudesA є3gw2, da ўmnožaющi darovanіe, vni1deši vъ radostь gDa tvoegw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы samoglasnы, glasъ ѕ7:

Prіidi1te vёrnіi, dёlaimъ ўserdnw vLcэ: podavaetъ bo rabHmъ bogatstvo, i3 po ravenstvu kjйždo da mnogousugybimъ blgodati talantъ: džvъ ќbw mydrostь da prin0sitъ dёlы blgi1mi, džvъ že slyžbu svёtlosti da soveršaetъ. Da prіwbщaetsz že sl0vomъ vёrnый taйnы nenaučennomu, i3 da rastočaetъ bogatstvo ўbHgimъ drugjй: si1ce bo zaimovannoe mnogousugybimъ, i3 ćkw stroi1telіe vёrnіi blgodati, vLčnіz radosti spod0bimsz. ToS nasъ spod0bi, hrtE b9e, ćkw člvэkolю1becъ.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS gDi:

E#gdA prіi1deši vo slavэ so ѓgGlьskimi si1lami, i3 ssdeši na prt0lэ, ї}se, razsuždenіz, da mS pastыrю blgjй ne razluči1ši: puti6 bo desnы6z vёsi, razvraщeni že sytь šyіi. Da ne ќbw sъ k0zliщi grybago mS grэh0mъ pogubi1ši: no desnы6mъ mS sočetavъ nvcamъ, sp7si2 ćkw člvэkolю1becъ.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ:

ŽenišE, dobr0toю krasnый pače vsёhъ čelovBkъ, prizvavый nasъ kъ trapezэ d¦0vnэй čert0ga tvoegw2, nelёpый m0й zrakъ pregrэšenій sovlecы2 pričastіemъ stradanій tvoi1hъ, i3 ndeždeю slavы ўkrasi1vъ tvoeS krasotы2 sowbёdnika svёtla mS pokaži2 tvoegw2 crtvіz, ćkw miloserdъ.

Slava, i3 nhnэ glasъ z7:

SE tebЁ talantъ vLka vvэrsetъ dušE moS, strahomъ prіimi2 darъ, zai1mstvuй davšemu, razdavaй ni1щыmъ, i3 stzži2 dryga gDa, da staneši njdesnyю є3gw2, є3gdA prіi1detъ vo slavэ, i3 ўslhšiši blžennый glasъ: vni1di rabe vъ radostь gDa tvoegw2. ToS dost0йna mS sotvori2 sp7se, zabludi1všago, veli1kіz radi tvoeS mlcti.

I# pr0čee poslёdovanіe ćkw nbhčno.

Časы2 so nbhčnыmъ stіhosl0vіemъ, i3 čtenіe є3đlіa.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ №:

Bezmёrnw sogrэšaющыmъ, bogatnw prosti2 sp7se, i3 spod0bi nasъ newsuždennw pokloni1tisz tvoemY s™0mu voskrnію, mltvami prečctыz tvoeS m™re, є3di1ne mnogomlctive.

Prokjmenъ, pal0mъ rk7f. Glasъ ѕ7:

Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe.

Stjhъ: I#z8 glubinы2 vozzvahъ kъ tebЁ gDi, gDi ўslhši glasъ m0й.

Prbr0čestva їezekjileva čtenіe. (GlavA №, st. k7a-k7i. GlavA v7, st. №.)

VnegdA i3dshu (živHtnaz), i3dshu (i3 kolesa), i3 vnegdA stosti i5mъ, stoshu (i3 kolesa sъ ni1mi): i3 є3gdA vozdvizahusz t zemli2, vozdvizahusz sъ ni1mi (i3 kolesa), ćkw dyhъ ži1zni bsše vъ kolesёhъ. I# pod0bіe nad8 glav0ю živ0tnыhъ ćkw tverdь, ćkw vidёnіe krmstalla, prostertoe nad8 kri1lami i4hъ svhše. I# pod8 tverdію kri1la i4hъ prosterta, parsщe drygъ ko drygu, komyždo dvA sprzžena, prikrыvaющe tэlesA i4hъ. I# slhšahъ glasъ kri1lъ i4hъ, vnegdA parshu, ćkw glasъ v0dъ mn0gihъ, ćkw glasъ bGa saddaJ: i3 vnegdA hodi1ti i5mъ, glasъ sl0va ćkw glasъ polkA: i3 vnegdA stosti i5mъ, počivahu kri1la i4hъ. I# sE glasъ prevhše tverdi syщіz nad8 glav0ю i4hъ, vnegdA stosti i4mъ, nizpuskahusz kri1la i4hъ. I# nad8 tverdію, ćže nad8 glav0ю i4hъ, ćkw vidёnіe kamene sapfjra, pod0bіe prt0la na nemъ, i3 na pod0bіi prt0la pod0bіe ćkože vi1dъ čelovёčь sverhY. I# vi1dэhъ ćkw vidёnіe i3lektra, ćkw vidёnіe ngnS vnytrь є3gw2 džkrestъ t vidёnіz čreslъ i3 vhše, i3 t vidёnіz čreslъ daže do d0lu vi1dэhъ vidёnіe ngnS, i3 svёtъ є3gw2 džkrestъ. Ćkw vidёnіe dugi2, є3gdA є4stь na džblacэhъ vъ denь doždS, takw stosnіe svёta džkrestъ. SіE vidёnіe pod0bіe slavы gDni.

Prokjmenъ, pal0mъ Rl, glasъ d7:

Da ўpovaetъ ї}lь na gDa t nhnэ i3 do vёka.

Stjhъ: GDi, ne voznesesz serdce moE, nižE voznes0stэsz džči moi2.

I# pr0čee. Vkypэ že poemъ i3 f7-й časъ, bez8 kafjsmы, i3 čtemъ є3đlіe. I# Blžennы poemъ.

I# Pomzni2 nasъ gDi, sъ pokl0nы.

I# pr0čee vsE, ćkože i3 vъ ponedёlьnikъ ўkazasz.

Vъ t0йže s™hй i3 veli1kій vt0rnikъ večera, vo svэti1lьničnoe, nbhčnoe stіhosl0vіe, na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹, i3 poemъ stіhi6rы samoglasnы.

Glasъ №:

Vo svёtlostehъ s™hhъ tvoi1hъ, kakw vni1du nedost0йnый; ѓщe bo derznY sovni1ti vъ čert0gъ, ndežda mS njbličaetъ, ćkw nёstь bračna, i3 svszanъ i3zverženъ bydu t ѓgGlwvъ: njči1sti gDi skvernu duši2 moeS, i3 sp7si1 mz ćkw člvэkolю1becъ.

Glasъ v7:

Duševnoю lёnostію vozdremavsz, ne stzžahъ ženišE hrtE, gorsщa svэti1lьnika i4že t dobrodёteleй, i3 dёvamъ ўpod0bihsz byimъ, vo vremz dёlanіz glumlssz: ўtrHbы щedr0tъ tvoi1hъ ne zatvori2 mnЁ vLko, no ttrssъ m0й njmračennый s0nъ, vozstavi mlctive, i3 sъ mydrыmi vvedi2 dёvami vъ čert0gъ tv0й, i3dёže glasъ či1stый prazdnuющihъ, i3 vopію1щihъ neprestannw: gDi slava tebЁ.

Glasъ d7:

Skrhvšagw talantъ njsuždenіe slhšavši, q dušE, ne skrыvaй slovesE b9іz, vozvэщaй čudesA є3gw2, da ўmnožaющi darovanіe, vni1deši vъ radostь gDa tvoegw2.

Glasъ ѕ7:

Prіidi1te vёrnіi, dёlaimъ ўserdnw vLcэ: podavaetъ bo rabHmъ bogatstvo, i3 po ravenstvu kjйždo mnogousugybimъ blgodati talantъ: džvъ ќbw mydrostь da prin0sitъ dёlы blgi1mi, džvъ že slyžbu svёtlosti da soveršaetъ: da prіwbщaetsz že sl0vomъ vёrnый, taйnы nenaučennomu, i3 da rastočaetъ bogatstvo ўbHgimъ drugjй. Si1ce bo zaimovannoe mnogousugybimъ, i3 ćkw stroi1telіe vёrnіi blgodati, vLčnіz radosti spod0bimsz: toS nasъ spod0bi hrtE b9e, ćkw člvэkolю1becъ.

E#gdA prіi1deši vo slavэ so ѓgGlьskimi si1lami, i3 ssdeši na prt0lэ ї}se razsuždenіz, da mS pastыrю blgjй ne razluči1ši, puti6 bo desnы6z vёsi, razvraщeni že sytь šyіi. Da ne ќbw sъ k0zliщi grybago mS grэh0mъ pogubi1ši: no desnhmъ mS sočetavъ nvcamъ, sp7si2 ćkw člvэkolю1becъ.

ŽenišE dobr0toю krasnый pače vsёhъ čelovBkъ, prizvavый nasъ kъ trapezэ d¦0vnэй čert0ga tvoegw2, nelёpый m0й zrakъ pregrэšenій sovlecы2, pričastіemъ stradanій tvoi1hъ, i3 ndeždeю slavы ўkrasi1vъ tvoeS krasotы2, sowbёdnika svёtla mS pokaži2 tvoegw2 crtvіz, ćkw miloserdъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ z7:

SE tebЁ talantъ vLka vvэrsetъ dušE moS: strahomъ prіimi2 darъ, zai1mstvuй davšemu ti2, razdavaй ni1щыmъ, i3 stzži2 dryga gDa, da staneši njdesnyю є3gw2, є3gdA prіi1detъ vo slavэ, i3 ўslhšiši blžennый glasъ: vni1di rabe vъ radostь gDa tvoegw2. ToS dost0йna mS sotvori2 sp7se zabludi1všago, veli1kіz radi tvoeS mlcti.

Vh0dъ so є3đlіemъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, pal0mъ rla, glasъ ѕ7:

Voskrni2 gDi vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ s™hni tvoeS.

Stjhъ: Pomzni2 gDi dv7da, i3 vsю2 kr0tostь є3gw2.

I#sh0da čtenіe. (GlavA v7, st. є7-‹.)

Sni1de dщerь faraHnova i3zmhtisz na rэkY, i3 rabы6ni є3S prohoždahu pri rэcЁ: i3 vi1dэvši kovčežecъ vъ luči1cэ, poslavši rabhnю, vzS i5. Tverzši že, vi1ditъ ntročA plačuщeesz vъ kovčežcэ, i3 poщadЁ є5 dщerь faraHnz, i3 rečE: t dэteй є3vreйskihъ sіE. I# rečE sestrA є3gw2 dщeri faraHnovэ: h0щeši li prizovy ti ženY kormi1licu t є3vrє1й, i3 vozdoi1tъ ti2 ntročA; I# rečE є4й dщerь faraHnova: i3di2. Šedši že ntrokovi1ca, prizvA materь ntročate. Reče že kъ neй dщerь faraHnova: soblюdi1 mi ntročA sіE, i3 vozd0й mi2 є5: ѓzъ že damъ ti2 mzdY. Vzs že ntročA ženA, i3 dosše є5. Vozmužavšu že ntročati, vvedE є5 ko dщeri faraHnovэ, i3 bhstь є4й vъ shna: i3 narečE i4mz є3mY mwmseй, glag0lющi: t vodы2 vzshъ є3go2.

Prokjmenъ, pal0mъ rlv, glasъ d7:

SE čto2 dobro2, i3li2 čto2 krasno2, no є4že ži1ti bratіi vkypэ.

Stjhъ: Ćkw mĐro na glavЁ, shodsщee na bradY, bradY ґarHnю.

Jwva čtenіe. (GlavA №, st. Gi-k7v.)

Bhstь ćkw denь seй, shnove jwvlevы i3 dщє1ri є3gw2 pіshu vіno2 vъ domY brata svoegw2 starёйšagw. I# sE vёstnikъ prіi1de ko jwvu, i3 rečE є3mY: suprygi volHvъ njrshu, i3 nsli1cы passhusz bli1zъ i4hъ: I# prišedše plэni1teli plэni1ša i5hъ, i3 džtroki i3zbi1ša mečemъ, i3 spas0hsz ѓzъ є3di1nъ, i3 prіid0hъ vozvэsti1ti tebЁ. E#щE semY glag0lющu, prіi1de i4nъ vёstnikъ, i3 rečE ko jwvu: džgnь spadE sъ nb7sE, i3 požžE džvcы, i3 pastыri pozdE pod0bnэ: spas0hsz že ѓzъ є3di1nъ, i3 prіid0hъ vozvэsti1ti tebЁ. E#щE semY glag0lющu, prіi1de i4nъ vёstnikъ, i3 rečE ko jwvu: kHnnicы sotvori1ša nač†lьstva tri2, i3 njkruži1ša velьblю1dы, i3 plэni1ša i5hъ, i3 džtroki i3zbi1ša mečmi2: spas0hsz že ѓzъ є3di1nъ, i3 prіid0hъ vozvэsti1ti tebЁ. E#щE semY glag0lющu, i4nъ vёstnikъ prіi1de, glag0lz jwvu: sыnHmъ tvoi6mъ, i3 dщeremъ tvoi6mъ kdyщыmъ i3 pію1щыmъ ў brata svoegw2 starёйšagw, Vnezapu vёtrъ veli1kъ naйde t pusthni, i3 kosnesz čethremъ ўglHmъ hraminы, i3 padE hramina na dёti tvo‰, i3 skončašasz: spas0hsz že ѓzъ є3di1nъ, i3 prіid0hъ vozvэsti1ti tebЁ. Takw (ўslhšavъ) jwvъ, vostavъ rasterzA ri6zы svo‰, i3 njstrižE vlasы2 glavы2 svoeS, (i3 poshpa perstію glavY svoю2,) i3 padъ na zemlю, pokloni1sz (gDvi), I# rečE: samъ nagъ i3zыd0hъ t čreva matere moeS, nagъ i3 tidY tamw: gDь dadE, gDь tstъ: ćkw gDvi i3zv0lisz, takw bhstь: bydi i4mz gDne blgoslovenno (vo vёki). Vo vsёhъ si1hъ priklюči1všihsz є3mY ničt0že sogrэši2 jwvъ pred8 gDemъ (nižE ўstnama svoi1ma), i3 ne dadE bezymіz bGu.

I# ѓbіe: Da i3spravitsz mltva moS:

E#đlіe t matfea, začalo Rv. I# prHčaz preždewsщ7ennыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.