NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

S™hй i3 veli1kій ponedёlьnikъ

Vъ nedёlю večera, Povečerіe glag0lemъ maloe, na nemže poemъ tripёsnecъ gospodi1na ґndrea kri1tskagw. Їrm0sъ po dvaždы. Tropari2 koli1kw i4hъ є4stь. I# poslэdi2 їrm0sъ džba li6ka vkypэ. Takožde tvori1mъ i3 vъ pr0čыz veli1kіz sedmi1cы večerы, na povečerіi. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Sokruši1všemu br†ni mhšceю svoeю, i3 provedšemu ї}lz skvozЁ čermn0e m0re, poi1mъ є3mY ćkw i3zbavitelю našemu bGu: ćkw proslavisz.

ЇHsifovo cэlomydrіe podražaimъ vёrnіi, razumёimъ početšago čelovёčeskoe slovesnoe suщestvo2, vsscэmъ hranenіemъ poži1vše dobrodёtelію dэйstvi1telьnoю.

D0brыhъ nedёlanіe ўpod0bisz smok0vnicэ: segw2 ќbw ўkloni1msz, da ne i4zshnemъ ćkože nnA togdA, sob0riщe li1stvіemъ pokrыvaющeesz prednapisyющaz.

W$brazъ vLčenь podpisyz їHsifъ, vъ r0vъ vverženъ bыvaetъ, prodaetsz t srHdnikъ, vs‰ terpi1tъ prisnopamztnый, vo w4brazъ poi1stinnэ hrt0vъ.

Smok0vnicы bezpl0dstvіz ўbэžavše bratіe, razumёimъ w4brazъ, da ne i4zshnemъ ćkože nnA togdA, є3gdA vozvraщazsz člvэkolю1becъ prіi1de kъ neй ѓlčz.

Ї}sъ za mjrъ tщasz postradati v0leю, i4detъ so ў§nki2 svoi1mi vo gradъ їerli1mъ kъ v0lьnэй strti, ю4že prіi1de postradati.

Prilэpi1všesz gDvi vs‰ tщaщemusz postradati, got0vi bydemъ na njplevanіe, na porug†nіz, i3 na ўničižє1nіz: ćkw da prečctыmi є3gw2 strtьmi2 sproslavimsz vёrnіi.

Strtьmi2 str†sti i3scэlsetъ, postradavый nj nasъ: hots bo proizv0ditъ, na naše suщestvo2 čelovёčeskoe, životvHrnaz svo‰ strad†nіz, da mы2 sp7semsz.

Slava: Tri2 beznačalьna proslavlsю, tri2 s™a poю2, tri2 soprisnosyщna vo є3di1nomъ suщestvЁ propovёdaю: є3di1nъ bo vo nc7Ё, sn7э i3 d¦э slavosl0vitsz bGъ.

BGor0dičenъ: Žezlъ ќbw mwmseovъ, i3 žezlъ ґarHnovъ, strannoe pretvorenіe, i3 pače ўmA smotrenіe i3mёša: tvoe že črevo bGorodi1telьnice, ržctvo2 njbnovlsetъ n0voe.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Smok0vnicы njsuždenіe da ne predvari1tъ tS: no blg‡z plodы2 potщi1sz serdca brozdami dušE tvorcY tvoemY hrtY vozvesti2, vъ pokasnіi є3mY prinossщi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz, i3 vъ kupinЁ ngnemъ prisnodv7ы mwmseovi taйnu ćvlьšago, gDa p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Cэlomydrіemъ ўkrasi1vše žitіE, i3 mydrostію sohrani1vše vёru, pravdы nravы vzhщemъ, da vъ myžestvэ poslёduющe, hrt0vi sraspnemsz.

Drugyю є4vu njbrёtъ є3gĐptznыnю, ne pobэdi1sz kъ nepod0bnomu dэsnію patrіarhъ їHsifъ, no stA ćkože nёkій ґdamantъ, t strasteй ne ćtъ grэh0vnыhъ.

PrehodS žitє1йskaz šє1stvіz sp7se m0й, vzalkalъ є3si2 v0leю, sp7senіz vsёhъ želaz: segH bo vzalkalъ є3si2, njbraщenіz t tebE ўdalennыhъ.

Praotecъ vkyšъ t dreva, ćkw poznasz nagъ i3 posramlenъ, li1stvіe smok0vnoe vzemъ prepossasz: sob0riщe bo njbnažennoe hrtA prowbražašesz.

Got0visz dušE prežde i3sh0da, ўstr0й sebE ko džnomu žitію2: i3 hrtY tebE radi postradati tщaщemusz, da tS proslavitъ, potщi1sz spostradati, i3 sraspstisz, i3 ўmreti.

Kakw ne ўžasnetsz smertь, sp7se m0й; kakw ne ўboi1tsz ѓdъ srэthй tS, po blgoizvolenію kъ strti tщaщagosz, i3 nj nepravednыhъ pravedna tS zrS postradati prišedša;

Lazarevo vostanіe vi1dэvše їudє1i, sщ7ennicы i3 levjti klstvennoe soglasіe zavistію ўgot0vlьše, lestію predatelьstva, hrtA predaša na smertь pіlatu.

Ѓgnica tvoS i3 rabA i3 dv7a, kъ strti tS ўstremlsющasz vi1dzщi, i3 dyšu nj nasъ polagaющa, d0brago pastыrz, ўtr0boю m™rneю po tebЁ rыdaše.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Ćkw є3di1nicu suщestv0mъ poю1 tz, ćkw trbcu li1cы tS čtY, dž§e, i3 sn7e, i3 dš7e pres™hй: beznačalьnuю deržavu tvoegw2 crtvіz slavlю vo vёki.

BGor0dičenъ: M0litъ tS hrtE bcda, m0litъ ўčєni1kъ tvoi1hъ sob0rъ: tv0й mi1rъ daruй mjrovi tvoemY, i3 щedrHtы tvo‰ podaždь namъ bogatnw vo vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ:

Їrm0sъ: Na gorЁ s™ёй proslavlьšasz:

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Čyžde materєmъ dёvstvo, i3 stranno dёvamъ dэtoroždenіe: na tebЁ bcde nbo‰ ўstr0išasz. Tёmъ tS vs‰ plemenA zemn†z neprestannw veličaemъ.

Čyžde є4stь nečesti6vыmъ cэlomydrіe, i3 stranno pravednikwmъ zakonoprestuplenіe, їHsifъ že veli1kій ўkloni1sz grэhA, i3 cэlomydrіz bhstь w4brazъ, i3 pod0bіe voi1stinnu hrt0vo.

Čyžde є4stь bezzak0nnikwmъ blgozak0nіe, i3 stranno nevBrnыmъ bGorazymіe: їudeє že sі‰ tri1nuša za bezzak0nіe. Tёmže i3 є3di1ni sami naslёdovaša, ćkože smok0vnica, klstvu.

VzalkA čelovёčeskagw sp7senіz, hlёbъ shй ži1zni, hrt0sъ i3 bGъ m0й. Tёmže smok0vnicu predvari1vъ, bezpl0dnoe sob0riщe, li1stvіemъ njbrastšuю zak0nnw, ćkw vi1dэ, proklstъ.

Zak0nnoe nepl0dіe proklslъ є3si2, ćkw li1stvіe procvэtaющee pismenosёnnый razumъ, plodHvъ že dёlъ ne i3myщee za bezzak0nіe: nasъ že vsёhъ blgodati sыnHvъ, sp7se blgoslovi2.

Žezlъ ќbw mwmseovъ drevle vъ ѕmію2, ґarHnovъ že žezlъ vъ zeleno preloži1sz, i3 procvэtE li1stvіe: nepl0dnoe že i3zs0hšee sob0riщe zakonoprestypnoe, vъ nepl0dnuю preloži1sz smok0vnicu.

Got0vi їudee sщ7enniki tvo‰, i3 ўstr0й rycэ kъ bGoubjйstvu: se bo prіi1de kr0tkій i3 molčali1vый na strtь, ѓgnecъ shй i3 pastыrь našъ, hrt0sъ cRь ї}levъ.

Prіimi2 їudee cRS, se bo na strtь prih0ditъ v0leю, da postraždetъ, i3 sp7setъ zovyщыz neprestannw: blgoslovenъ grzdhй sp7sti2 krt0mъ vssčєskaz.

NJbrati1lъ є4stь їudee, prazdniki tvo‰ vъ plačь vLka, po prbr0čestvu: bGoubjйca bo pokazalasz є3si2 njbraщšagw drevle kamenь, i3 nesэk0mый vo i3st0čniki vodnы6z i3 є3zє1ra, ćkože poetъ dv7dъ.

Slava: Čyžde є4stь bezzakHnnыmъ, є4že tS slaviti beznačalьnoe suщestvo2, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nesozdannoe vsederži1telьstvo, i4mže vesь mjrъ sodёlasz, manіemъ b9estvennыz deržavы tvoeS.

I# nhnэ: Priv0dimъ vъ mltvu bcdu: toS mltvami i3 ґpclъ tvoi1hъ, džbщniki nы2 sotvori2 vLko blgi1hъ tvoi1hъ, i3 svёtlosti spod0bi sp7se voskrnіz tvoegw2.

I# paki їrm0sъ: Čyžde materєmъ:

Taže i3 pr0čee nbhčno. I# tpystъ.

Vёdomo bydi, ćkw vъ sію2 s™yю veli1kuю sedmi1cu є3di1noю soveršaemъ palti1rь, i3 glag0lemъ na ќtreni kafjsmы tri2, i3 na časёhъ, G-mъ i3 ѕ7-mъ, dvЁ. I# soveršaюtsz vъ sredu. Vъ veli1kuю že subbHtu stіhosl0vztsz nepor0čnы, vъ večernzhъ že glag0lemъ nbhčnw. Ko gDu vnegdA skorbёti mi2:

Vo s™hй i3 veli1kій ponedёlьnikъ na ќtreni, po šestopalmіi poemъ ґllilyіa, na glasъ }, veleglasnw, i3 so sladkopёnіemъ Ґllilyіa, i3 poemъ troparь k0snw i3 veleglasnw, i3 so sladkopёnіemъ ravnw2. Glasъ }:

SE ženi1hъ grzdetъ vъ polynoщi, i3 blženъ rabъ, є3g0že njbrsщetъ bdsщa: nedost0inъ že paki, є3g0že njbrsщetъ ўnыvaющa. Blюdi2 ќbw dušE moS, ne sn0mъ njtzgoti1sz, da ne smerti predanA bydeši, i3 crtvіz vnЁ zatvori1šisz, no vosprzni2 zovyщi: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 b9e, bcdeю pomi1luй nasъ. Tri1ždы.

Taže nbhčnoe stіhosl0vіe sъ pokl0nы. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Strad†nіz čctn†z nastosщій denь, ćkože svэti6la soveršє1nnaz, vozsіzvaюtъ mjru: hrt0sъ bo grzdetъ stradati blgostію, vs‰ soderžaй dlanію, i3zvolsetъ prostretisz na drevэ, є4že sp7sti2 čelovёka.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Nevi1dimый sudіE, vъ pl0ti kakw vi1dэnъ bhlъ є3si2, i3 i4deši t mužeй bezzak0nnыhъ ўbіenъ bhti, naše njsuždenіe njsuždazй strtію tvoeю; tёmže hvalY, veli1čіe i3 slavu vozsыlaющe vlasti tvoeй sl0ve, soglasnw prin0simъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Strteй gDnihъ načatki, nastosщій denь svэtlon0sitъ. Prіidi1te ќbw prazdnolю1bcы, ўsrsщimъ pёsnьmi: sozdatelь bo grzdetъ krtъ prіsti, i3spыt†nіz i3 r†nы, pіlatomъ sudi1mь. Tёmže i3 t rabA ўdarenъ bhvъ po glavЁ, vs‰ terpi1tъ, da sp7setъ čelovёka. Segw2 radi vozopіi1mъ є3mY: člvэkolю1bče hrtE b9e, pregrэšenій daruй njstavlenіe, poklansющыmsz vёroю prečctыmъ strtemъ tvoi6mъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže. I# ѓbіe posemъ čtenіe vъ tolkovanіi є3đlіa є4že t matfea. I# Sl0vo їwanna zlatoystagw nj i3zs0hšeй smok0vnicэ, є3myže načalo:

Ćkože ќbw vi1dz:

I# sl0vo damaski1novo nj i3zs0hšeй smok0vnicэ, i3 nj pri1tči vіnograda.

Taže: I# nj spod0bitisz namъ:

E#đlіe t matfea, začalo p7d, bez8 prestypki:

Vo vremz džno, vozvraщьsz ї}sъ vo gradъ, vzalkA:

Konecъ, vъ začalэ p7i-mъ:

I# dastsz kzhku tvorsщemu plodы2 є3gw2.

Posemъ pal0mъ n7.

Taže: Sp7si2 b9e lю1di tvo‰:

GDi pomi1luй, v7i.

Tripёsnecъ, tvorenіe gospodi1na kosmы2, є3gHže kraestr0čіe:

Ti2 devtera, si1 є3stь: vo vtorhй denь, є4že є4stь ponedёlьnikъ.

Їrm0sъ po dvaždы, tropari2 na v7i.

Pripёvъ: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

(Seй vo vsю2 sedmi1cu.) Poslэdi2 їrm0sъ, džba li6ka vkypэ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Neprohodi1moe volnsщeesz m0re, b9іimъ svoi1mъ velёnіemъ i3zsuši1všemu, i3 pэšešestvovati skvozЁ є5 ї}lьtєskіz lю1di nastavlьšemu, gDvi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

Neizrečennoe sl0va b9іz shoždenіe, є4že hrt0sъ t0йžde є4stь bGъ i3 čelovёkъ, є4že bGъ nevoshiщenіemъ bhti nepщevavъ, vnegdA vowbražatisz rabHmъ, pokazyetъ ў§nkHmъ, slavnw bo proslavisz.

Posluži1ti samъ prіid0hъ, є3gHže zrakomъ sozdatelь v0leю njbloženъ є4smь, njbniщavšemu ґdamu, bogatstvuzй b9estv0mъ, položi1ti hotsй moю2 dyšu i3zbavlenіe zanь, i4že bezstrastnый b9estv0mъ.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Ćkw načatki.

Їakwvъ rыdaše їHsifova lišenіz, i3 d0blій sэdsše na kolesni1cэ, ćkw carь počitaemь: є3gĐptznыni bo togdA slastemъ ne porab0tavъ, vosproslavlsšesz t vёduщagw čelovёčєskaz serdcA, i3 posыlaющagw vэnecъ netlёnnый.

Jkosъ: Na rыdanіe nhnэ priloži1mъ rыdanіe, i3 i3zlіemъ slezы so їakwvomъ, plačuщesz їHsifa prisnopamztnagw i3 cэlomydrennagw, poraboщennagw ќbw tёlomъ, dyšu že neporaboщenu soblю1dšagw, i3 є3gĐptomъ vsёmъ carstvovavšagw: bGъ bo podaetъ rabHmъ svoi6mъ vэnecъ netlёnnый.

Smnaxarій. Stіhi2 na їHsifa prekrasnago:

Cэlomydrennый їHsifъ, prvdnый derži1telь kvi1sz:

I# pšenicodavecъ, q d0brыhъ st0že!

Stіhi2 na i3zs0hšuю smok0vnicu:

Sob0riщe smok0vnicu hrt0sъ є3vreйskoe,

PlodHvъ čuždyю d¦0vnыhъ vowbrazyzй,

Klstvoю ўsušaetъ: є3sže bэži1mъ strasti.

Vo s™hй i3 veli1kій ponedёlьnikъ pamztь tvori1mъ blžennagw їHsifa prekrasnagw, i3 i3zs0hšіz smok0vnicы: zaneže načalo tsю1du prіemlюtъ s™hz strti gDa našegw ї}sa hrtA: їHsifъ že vo w4brazъ segw2 pervэe prіemletsz. Seй ќbw shnъ poslёdnій bsše patrіarha їakwva, t rahi1li є3mY roždennый, t svoi1hъ že bratій pozavi1dэnъ bhvъ nёkihъ radi vo snЁ vidёnій. Prežde ќbw vo i3skopanіe r0va skrыvaetsz: i3 ntecъ є3gw2 t dэteй prelestію njkrovavlennoю ri1zoю ўkradaetsz, ćkw t ѕvёrz i3z8zdenъ bhstь. Taže na tri1desztihъ srebrenicэhъ pr0danъ bыvaetъ їsmailjtwmъ, i4že paki prodaю1tъ є3go2 pentefrjю, načalьniku skopceй carS є3gĐpetskagw faraHna. Nei1stovstvovavšeй že gospožЁ є3gw2 na cэlomydrіe ю4noši, poneže bezzak0nіz sodёzti ne voshotЁ, ri1zu njstavlь tbэžE: nna že gospodi1nu є3gw2 njbolgaetъ є3go2, i3 ќzы i3 temni1ca g0rьkaz sego2 prіemletъ. Taže razrэšenіemъ snHvъ i3zv0ditsz, i3 carю2 kvlsetsz, i3 gospodi1nъ vseS zemli2 є3gĐpetskіz postavlsetsz. Paki že pšenicodatelьstvomъ bratіzmъ kvlenъ bыvaetъ, i3 vssčeskoe svoegw2 životA d0brэ preprovodi1vъ, vo є3gĐptэ ўmiraetъ, veli1kій nj cэlomydrіi pri i3nёhъ є3gw2 d0brыhъ poznavaemый. W$brazъ že seй hrt0vъ: zanE i3 hrt0sъ t є3dinoplemennыhъ їudє1й zavi1stvuemь bыvaetъ, i3 t ўčenikA na tri1deszti srebrenicэhъ prodaetsz, i3 vo mračnый i3 temnый r0vъ, gr0bъ, zaklюčaetsz, i3 ttydu samovlastnw vostorgnyvsz, carstvuetъ nad8 є3gĐptomъ: ćvэ na vsskій grёhъ, i3 do koncA sego2 pobэždaetъ, mjromъ že vsёmъ njbladaetъ, i3 čelovэkolю1bnw i3skupyetъ nasъ tainstvennыmъ pšenicodatelьstvomъ, ćkw samъ sebE za nasъ davый, i3 ćkw pitaetъ nasъ nebesnыmъ hlёbomъ, svoeю živon0snoю pl0tію. Po semY ќbw slovesi2, prekrasnый їHsifъ nhnэ prіemletsz. Zdё že i3 nj i3zs0hšeй smok0vnicэ pamztь tvori1mъ: zaneže b9estvennіi є3đljsti, sjestь, matfeй i3 marko, po p0vэsti nj vaіahъ prin0sztъ: vo ќtrіe že i3zšedšыmъ i5mъ t vifanіi, vzalkA. Drugjй že ќtru že vozvraщьsz vo gradъ glag0letъ, vzalkA, i3 vi1dэvъ smok0vnicu, li1stvіe t0kmw i3myщuю, ne bё bo vremz sm0kvamъ, prіi1de kъ neй, i3 є3lmA, plodA ne njbrёte na neй, rečE: da ne ktomY pl0dъ t tebE bydetъ vъ vёkъ: i3 i4zsše ѓbіe smok0vnica. Smok0vnica ќbw є4stь, s0nmiщe їudeйskoe, na nemže plodA pod0bnagw sp7sъ ne njbrёtъ, t0čію njsэnsющee zak0na, i3 sіE tstъ t ni1hъ, prazdnoe vssčeski sodёzvъ. Ѓщe li že kto2 rečetъ: počto2 bezdyšnoe drevo syho bhstь, klstvu vzemšee ne sogrэši1všee; Da navhknetъ, ćkw їudeє vi1dzщe hrtA pri1snw vsёhъ blgodёtelьstvuющa, nikomyže klюči1moe sk0rbno sodёlavša, nepщevahu, ćkw si1lu i4matь t0čію blgodёtelьstvovati, ѕlotvori1ti že ni2. Čelovэkolюbi1vъ že vLka shй, ne voshotЁ na čelovёcэ sіE pokazati, i3 semY bhti: da ќbw ўvёritъ neblgod†rnыz lю1di, ćkw i4matь si1lu i3 kъ mycэ dov0lьnuю: ćkw blgъ že ne h0щetъ, na bezdyšnomъ i3 nečyvstvennomъ є3stestvЁ mučenіe sodёlovaetъ. Vkypэ že nёkoe i3 neizglag0lannoe sl0vo є4stь, t starєcъ premydrыhъ kъ namъ prišedšee. Ćkože glag0letъ їsjdwrъ pilusіHtъ: ćkw drevo prestuplenіz sіE bhstь, є3gHže i3 li1stvіe vъ pokr0vъ prestyplьšіi ўpotrebi1ša. Tёmže i3 proklstsz t hrtA čelovэkolю1bnw, poneže togdA sіE ne postradA, ktomY plodA ne prinesti2 vin0vna grэhY. Ґ ćkože grёhъ sm0kvi ўpodoblsetsz, blgozvlenno: i4matь bo ўslaždaющee slasti, prilэplsemoe grэhA, i3 njžestočavaющee poslэdi2 i3 polюtэvaющee s0vэstію. Nbače t ntє1cъ smok0vničnaz p0vэstь zdЁ ўmilenіz radi položi1sz, ćkože їHsifa radi, za є4že nosi1ti w4brazъ hrt0vъ. E$stь že smok0vnica vsska dušA, vsskagw d¦0vnagw pl0da nepričastna: vъ neйže ќtru, po nastosщeй ćvэ ži1zni, ne njbrэtaz gDь pok0z ў neS, ўsušaetъ ю5 klstvoю, i3 vъ vёčnый posыlaetъ džgnь, i3 st0lpъ nёkій stoi1tъ ўsušennый, ўstrašazй ne dёlaющihъ prikladnagw dobrodёteleй plodA. Prekrasnagw їHsifa mltvami hrtE b9e pomi1luй nasъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz ntrokHvъ blgočesti1vыhъ, sowbraznagw duši2 neskvernagw tёla, i3 ўstrani1sz vospitannый vъ bezmёrnomъ veщestvЁ, neutruždenъ džgnь: prisnoživyщu že i3z8uvsdšu plamenю, vёčnuющaz pёsnь vospэvašesz: gDa vs‰ dэlA p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vasъ togdA moi1hъ ў§nkHvъ poznaюtъ vsi2, ѓщe mo‰ zapwvэdi soblюdetE, glag0letъ sp7sъ drugHmъ, ko strti i3dhй: mi1rъ i3mёйte vъ sebЁ, i3 vo vsёhъ, i3 smirє1nnaz mydrstvuющe vozvhsitesz: i3 gDa znaющe mS p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Či1na soproti1vna vamъ kzhčeska, da є4stь deržava kupnor0dnыhъ: ne žrebій bo m0й, muči1telьstvo že razumъ samoizbrannый. I$že ќbw pred8izsщnый vъ vasъ bhti hotsй drugi1hъ, da є4stь vsёhъ poslёdnэйšій: i3 gDa znaющe mS p0йte, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ:

I# paki їrm0sъ. ČCtnёйšuю ne poemъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vozveli1čilъ є3si2 hrtE r0ždšuю tS bcdu, t nesže sozdatelю našъ, vъ podobostrastnoe namъ njbleklsz є3si2 tёlo, našihъ pregrэšenій rэši1telьnoe: sію2 ўblžaющe vsi2 r0di, tebE veličaemъ.

Skvernu vsю2 strastnyю tri1nuvše, dost0йnый b9estvennagw carstvіz razumъ vosprіi1memъ blgomydrstvennый, tvoi6mъ ґpclwmъ predreklъ є3si2, vsёhъ premydroste: vъ nemže proslavitesz, svэtsщesz s0lnca svэtozarnэe.

Vziraющe na mS, reklъ є3si2 gDi tvoi6mъ ў§nkHmъ, ne mydrstvuйte vыsHkaz, no sotvedi1tesz smirennыmi: moю2, ю4že pію2, pjйte čašu, ćkw da vo crtvіi nc7A so mn0ю proslavitesz.

Taže їrm0sъ: Vozveli1čilъ є3si2 hrtE: I# pokl0nъ do zemli2.

E#xapostіlarій glag0lemъ tri1ždы, k0snw i3 so sladkopёnіemъ. Seй že glag0letsz do veli1kagw četvertkA, poetsz že posredЁ cerkve t pэvcA, i3 proti1vu glašaetsz t nasъ:

Čert0gъ tv0й vi1ždu sp7se m0й, ўkrašennый, i3 ndeždы ne i4mamъ, da vni1du v0nь: prosvэti2 njdэsnіe duši2 moeS svэtodavče, i3 sp7si1 mz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы samoglasnы na d7, glasъ №:

Grzdhй gDь kъ v0lьnoй strti, ґpclwmъ glag0laše na puti2: sE vosh0dimъ vo їerli1mъ, i3 predastsz sn7ъ člvёčeskій, ćkože є4stь pi1sano nj nemъ. Prіidi1te u5bo i3 mы2, njčiщennыmi smhslы, sšestvuimъ є3mY, i3 sraspnemsz, i3 ўmertvi1msz є3gw2 radi žitє1йskimъ slastemъ, da i3 njživemъ sъ ni1mъ, i3 ўslhšimъ vopію1щa є3go2: ne ktomY vъ zemnhй їerli1mъ, za є4že stradati, no voshoždY ko nc7Y moemY, i3 nc7Y vašemu, i3 bGu moemY, i3 bGu vašemu, i3 sovozvhšu vasъ vъ g0rnій їerli1mъ, vъ crtvo nbcnoe. Dvaždы.

Glasъ є7:

Dosti1gše vёrnіi sp7si1telьnuю strtь hrtA bGa, neizrečennoe є3gw2 dolgoterpёnіe proslavimъ: ćkw da blgoutr0bіemъ svoi1mъ sovozdvi1gnetъ i3 nasъ ўmerщvlennыhъ grэh0mъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

GDi, grzdhй kъ stradanію, tvo‰ ўtverždaz ў§nki2, glag0lalъ є3si2 ns0bь prіemъ i5hъ: kakw glagHlъ moi1hъ ne p0mnite, ±že prežde rek0hъ vamъ; ćkw vsskomu prbr0ku nёstь pi1sano, t0kmw vo їerli1mэ ўbіenu bhti. Nhnэ ќbw vremz nastoi1tъ, є4že rek0hъ vamъ: se bo predaю1sz rukama grёšnыhъ poryganъ bhti, i5že i3 krty mz prigvozdi1vše, i3 pogrebenію predavše, njmerzena vmэnstъ ćkw mertva. Nbače derzaйte: tridnevenъ bo vostanu vъ radostь vёrnыhъ, i3 ži1znь vёčnuю.

Na stіh0vnэ samoglasenъ. Glasъ є7:

GDi, kъ tainstvu neizglag0lannomu tvoegw2 smotrenіz, ne dovlёющi sыnHvъ zevedeovыhъ mati, prošaše tS, vremennagw carstva p0česti darovatisz čadwmъ є3S: no vmёstw toS, čašu smerti njbэщalъ є3si2 pi1ti drugHmъ tvoi6mъ, ю4že čašu prežde si1hъ pi1ti samъ glag0lalъ є3si2, grэhHvъ njčiщenіe. Tёmže tebЁ vopіemъ: sp7senіe dyšъ našihъ, slava tebЁ.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mi1losti tvoeS gDi:

GDi, soveršє1nnэйšaz mydrstvovati, tvo‰ nakazyz ў§nki2, ne ўpod0bitisz kzhkwmъ glag0lalъ є3si2, vo є4že njbladati menьšimi: ne takw bo bydetъ vamъ moi6mъ ў§nkHmъ, ćkw ni1щій hotS є4smь. Pervый ќbw vasъ, da bydetъ vsBmъ slugA: načalьstvuzй že ćkw načalьstvuemый, pred8izsщnый že ćkw poslёdnэйšій. I$bo prіid0hъ samъ njbniщavšemu ґdamu posluži1ti, i3 i3zbavlenіe dati za mn0gihъ dyšu moю2, vopію1щihъ mi2: slava tebЁ.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ:

Glasъ }:

I#zs0hšіz smok0vnicы za nepl0dіe, preщenіz ўbosvšesz bratіe, plodы2 dostHйnы pokasnіz prinesemъ hrtY, podaю1щemu namъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

Vtoryю є4vu є3gĐptznыnю njbrёtъ ѕmjй glag0lы, tщašesz laskanьmi zapsti їHsifa, no t0й njstavivъ ri1zu, bэžA grэhA: i3 nagъ ne stыdsšesz, ćkože pervozdannый prežde preslušanіz. Togw2 mltvami hrtE pomi1luй nasъ.

Taže: Blgo є4stь:

I# prHčaz po nbhčaю sъ pokl0nы.

Taže tpystъ: Grzdhй gDь na v0lьnuю strtь, našegw radi sp7senіz, hrt0sъ i4stinnый:

Seй že tpystъ glag0letsz vo vt0rnikъ i3 vъ sredu.

(Zri2) Vёdomo že bydi, ćkw na №-mъ časЁ i3 f7-mъ palti1rь ne glag0lemъ vъ veli1kuю sedmi1cu: no t0čію glag0lюtsz tripalmnы, po nbhčaю. Tretій že časъ i3 šesthй poemъ so palti1remъ. Čtetsz že i3 četveroeđlіe, vъ ponedёlьnikъ, vo vt0rnikъ i3 vъ sredu soveršaetsz.

Pri časЁ G-mъ dnE ўdarsetъ paraekklisіarhъ vъ bi1lo, ćkw že є4stь nbhčaй. I# sobravšesz vъ cerkovь, poemъ G-й časъ, sъ kafjsmoю: i3 tvorsщe nbы6čnыz pokl0nы.

Taže troparь: GDi, i4že pres™ago tvoego2 d¦a:

I# Bcde tы2 є3si2 lozA: pokl0nы G.

I# ѓbіe ўkrašenu ґnal0gію, položatъ na nemъ verhY s™0e četveroeđlіe, i3 dvэmA lampadoma vozžžennoma. VsBmъ že stosщыmъ tkrovennыmi glavami. Sщ7ennikъ že kadi1tъ hramъ vesь, i3 bratію. Ґ na ѕ7-mъ časЁ kadi1tъ t0kmw є3đlіe. Na f7-mъ že časЁ є3đlіe kadi1tъ, i3 hramъ vesь, i3 bratію: I# takw čtetъ є3đlіe. Po skončanіi že čtenіz є3đlіa glag0lemъ:

GDь bGъ blgoslovenъ:

I# pr0čee poslёdovanіe.

Glag0letsz i3 kondakъ dnE:

Їakwvъ rыdaše: I# nbы6čnыz pokl0nы.

I# ѓbіe načinaemъ šesthй časъ.

Prіidi1te pokloni1msz: Tri1ždы.

I# palmы2 nbы6čnыz: Kafjsmu rzdovyю.

Taže troparь: I$že vъ šesthй denь že i3 časъ:

I# bGor0dičenъ: Ćkw ne i4mamы derznovenіz: i3 pokl0nы G.

Taže troparь prbr0čestva, glasъ ѕ7:

Dušeю sokrušennoю pripadaemъ tebЁ, i3 m0limъ tS sp7se mjra: th bo є3si2 bGъ kaющihsz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

Prokjmenъ, pal0mъ rk7є, glasъ d7:

VnegdA vozvrati1ti gDu plёnъ sіHnь.

Stjhъ: TogdA i3sp0lnišasz radosti ўstA n†ša.

Prbr0čestva їezekjileva čtenіe. (GlavA №, st. №-k7.)

Bhstь vъ tridesstoe lёto, vъ četvertый mccъ, vъ pstый denь mcca, i3 ѓzъ bhhъ posredЁ plэnenіz pri rэcЁ hovarъ: i3 tverz0šasz nb7sA, i3 vi1dэhъ vidBnіz b9іz. Vъ pstый denь mёszca, sіE lёto pstoe plэnenіz carS їwakjma: I# bhstь sl0vo gDne ko їezekjilю shnu vuzjevu, sщ7enniku vъ zemli2 haldeйstэй pri rэcЁ hovarъ. I# bhstь na mnЁ rukA gDnz. I# vi1dэhъ, i3 sE d¦ъ vozdvizazйsz, grzdsše t sёvera, i3 džblakъ veli1kій vъ nemъ, i3 svёtъ džkrestъ є3gw2 i3 džgnь blistazйsz: I# posredЁ є3gw2 ćkw vidёnіe i3lektra posredЁ ngnS, i3 svёtъ vъ nemъ: posredЁ ćkw pod0bіe čethrehъ živ0tnыhъ: i3 sіE vidёnіe i4hъ, ćkw pod0bіe čelovёka vъ ni1hъ. I# čethre li1ca є3di1nomu, i3 čethre kri1la є3di1nomu: I# g0lєni i4hъ pravы, i3 pernatы n0gi i4hъ, i3 i4skrы ćkw blistaющazsz mёdь, i3 lє1gka kri1la i4hъ: I# rukA čelovёča pod8 kri1lami i4hъ na čethrehъ stranahъ i4hъ. I# li1ca i4hъ i3 kri1la i4hъ čethrehъ deržaщazsz drygъ dryga, li1ca že i4hъ čethrehъ ne njbraщahusz, vnegdA hodi1ti i5mъ: k0eždo prsmw licA svoegw2 hoždahu. I# pod0bіe li1cъ i4hъ, licE čelovёčee, i3 licE lьv0vo njdesnyю čethremъ, i3 licE telьčee njšyюю čethremъ, i3 licE džrlee čethremъ. (I# li1ca i4hъ) i3 kri1la i4hъ prostertы svhše čethremъ, koemyždo dvA soprzžena drygъ ko drygu, i3 dvA pokrыvahu verhY tэlesE i4hъ, i3 k0eždo prsmw licY svoemY i3dsše: I#dёže ѓщe bsše dyhъ šestvuzй, i3dshu, i3 ne njbraщahusz. I# posredЁ živ0tnыhъ vidёnіe ćkw ќglіz ngnS gorsщagw, ćkw vidёnіe svёщъ sowbraщaющihsz posredЁ živ0tnыhъ, i3 svёtъ ngnS, i3 t ngnS i3shoždaše ćkw m0lnіz. I# živHtnaz tečahu, i3 njbraщahusz, ćkw vidёnіe vezekovo: I# vi1dэhъ, i3 sE k0lo є3di1no na zemli2 deržaщeesz živ0tnыhъ čethrehъ: I# vidёnіe kolesъ, i3 sotvorenіe i4hъ, ćkw vidёnіe farsjsa, i3 pod0bіe є3di1no čethremъ: i3 dёlo i4hъ bsše, ćkože ѓщe bы bhlo k0lo vъ kolesi2. Na čethri stranы6 i4hъ šestvovahu: ne njbraщahusz, vnegdA šestvovati i5mъ, NižE hrebtы2 i4hъ, i3 vыsotA bsše i5mъ: i3 vi1dэhъ t†, i3 pleщi2 i4hъ i3sp0lnenы nčesъ džkrestъ čethremъ. I# vnegdA šestvovati živHtnыmъ, šestvovahu i3 kolesa deržaщesz i4hъ: i3 vnegdA vozdvizatisz živHtnыmъ t zemli2, vozdvizahusz i3 kolesa. I#dёže ѓщe bsše džblakъ, tamw bsše i3 d¦ъ, є4že šestvovati: šestvovahu i3 živHtnaz, i3 kolesa vozdvizahusz sъ ni1mi, zanE d¦ъ ži1zni bsše vъ kolesёhъ.

Prokjmenъ, pal0mъ rk7ѕ, glasъ d7:

Ѓщe ne gDь sozi1ždetъ d0mъ, vsye trudi1šasz zi1žduщіi.

Stjhъ: Ѓщe ne gDь sohrani1tъ gradъ vsye bdЁ stregjй.

I# čtetsz є3đlіe po predpi1sannomu či1nu. Po čtenіi že,

Sk0rw da predvarstъ nы2 щedr0tы tvo‰ gDi:

Tris™0e, sъ pokl0nы. Po DŽ§e našъ: Kondakъ dnE.

GDi pomi1luй, m7.

I# pr0čee po nbhčaю, i3 tpystъ.

(Zri2) Vёdomo že bydi: Ćkw є3đlіe t matfea vsE čtetsz, pod0bnэ i3 t marka, i3 t luki2: t їwanna že čtetsz do načala s™hhъ strteй, ćvэ ćkw do Nhnэ proslavisz sn7ъ člvёčeskій: Čtetsz že takw vъ trehъ dnehъ, si1rэčь, vъ ponedёlьnikъ, vo vt0rnikъ, vъ sredu: I# soveršaetsz vъ sredu na f7-mъ časЁ. Bыvaюtъ že t luki2 čtenіz tri2. PrHčaz že po dvA. Vkypэ vsёhъ čtenій devztь, i3 vsщše ničt0že. Devstый že časъ trehъ dneй stіhosl0vіz ne i4matь, ćkože rečesz. No po tripalmіi poetsz t ўčinennagw monaha:

I$že vъ devstый časъ:

Slava, i3 nhnэ:

I$že nasъ radi roždeйsz t dv7ы:

I# bыvaetъ čtenіe vъ četveroeđlіi: Po nemže glag0lemъ:

Ne predaždь nasъ do koncA:

Tris™0e sъ pokl0nы. Po DŽ§e našъ: Kondakъ dnE.

Vo crtvіi tvoemъ:

I# pr0čee poslёdovanіe, ćkw nbhčno. Glag0lemъ že i3 kondakъ dnE. Prisovokuplsemъ že i3 večernю.

Vo s™hй i3 veli1kій ponedёlьnikъ večera, Po prednačinatelьnomъ palmЁ nbhčnoe stіhosl0vіe: Ko gDu vnegdA skorbёti mi2, vozzvahъ: Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹, i3 poemъ stіhi6rы samoglasnы dnE d7 po dvaždы, ґ dvA po є3di1noždы, glasъ №:

Grzdhй gDь kъ v0lьnэй strti, ґpclwmъ glag0laše na puti2: sE vosh0dimъ vo їerli1mъ, i3 predastsz sn7ъ člvёčeskій, ćkože є4stь pi1sano nj nemъ. Prіidi1te u5bo i3 mы2, njčiщennыmi smhslы, sšestvuimъ є3mY, i3 sraspnemsz, i3 ўmertvi1msz є3gw2 radi žitє1йskimъ slastemъ, da i3 njživemъ sъ ni1mъ, i3 ўslhšimъ vopію1щa є3go2: ne ktomY vъ zemnhй їerosolĐmъ za є4že stradati: no voshoždY ko nc7Y moemY i3 nc7Y vašemu, i3 bGu moemY i3 bGu vašemu, i3 sovozvhšu vasъ vъ g0rnій їerosolĐmъ, vъ crtvo nbcnoe. Dvaždы.

Glasъ є7:

Dosti1gše vёrnіi sp7si1telьnuю strtь hrtA bGa, neizrečennoe є3gw2 dolgoterpёnіe proslavimъ: ćkw da blgoutr0bіemъ svoi1mъ sovozdvi1gnetъ i3 nasъ ўmerщvlennыhъ grэh0mъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ. Dvaždы.

GDi grzdhй kъ stradanію, tvo‰ ўtverždaz ў§nki2, glag0lalъ є3si2 ns0bь prіemъ i5hъ: kakw glagHlъ moi1hъ ne p0mnite, ±že prežde rek0hъ vamъ; ćkw vsskomu prbr0ku nёstь pi1sano, t0kmw vo їerosolĐmэ ўbіenu bhti. Nhnэ ќbw vremz nastoi1tъ, є4že rek0hъ vamъ: se bo predaю1sz rukama grёšnыhъ poryganъ bhti, i5že i3 krty mz prigvozdi1vše, i3 pogrebenію predavše, njmerzena vmэnstъ ćkw mertva. Nbače derzaйte, tridnevenъ bo vostanu, vъ radostь vёrnыhъ, i3 ži1znь vёčnuю. Dvaždы.

GDi, kъ tainstvu neizglag0lannomu tvoegw2 smotrenіz, ne dovlёющi sыnHvъ zevedeovыhъ mati, prošaše tS, vremennagw crtva p0česti darovatisz čadwmъ є3S: no vmёstw toS, čašu smerti njbэщalъ є3si2 pi1ti drugHmъ tvoi6mъ: ю4že čašu prežde si1hъ pi1ti samъ glag0lalъ є3si2, grэhHvъ njčiщenіe. Tёmže tebЁ vopіemъ: sp7senіe dyšъ našihъ, slava tebЁ. Dvaždы.

GDi, soveršє1nnэйšaz mydrstvovati, tvo‰ nakazyz ў§nki2, ne ўpod0bitisz kzhkwmъ glag0lalъ є3si2, vo є4že njbladati menьšimi: ne takw bo bydetъ vamъ moi6mъ ў§nkHmъ, ćkw ni1щій hotS є4smь. Pervый ќbw vasъ, da bydetъ vsBmъ slugA: načalьstvuzй že, ćkw načalьstvuemый: pred8izsщnый že, ćkw poslёdnэйšій. I$bo prіid0hъ samъ njbniщavšemu ґdamu posluži1ti, i3 i3zbavlenіe dati za mn0gihъ dyšu moю2, vopію1щihъ mi2: slava tebЁ.

Glasъ }:

I#zs0hšіz smok0vnicы za nepl0dіe, preщenіz ўbosvšesz bratіe, plodы2 dostHйnы pokasnіz prinesemъ hrtY, podaю1щemu namъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

Vtoryю є4vu є3gĐptznыnю njbrёtъ ѕmjй glag0lы, tщašesz laskanьmi zapsti їHsifa: no t0й njstavivъ ri1zu, bэžA grэhA, i3 nagъ ne stыdsšesz, ćkože pervozdannый prežde preslušanіz. Togw2 mltvami hrtE pomi1luй nasъ.

Taže vh0dъ so є3đlіemъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, pal0mъ rk7z. Glasъ ѕ7:

Blgoslovi1tъ tS gDь t sіHna, i3 ќzriši blg†z їerli1ma.

Stjhъ: Blženi vsi2 bosщіisz gDa, hodsщіi vъ putehъ є3gw2.

I#sh0da čtenіe. (GlavA №, st. №-k7.)

Sі‰ i3menA sыnHvъ ї}levыhъ, vhodsщihъ vo є3gĐpetъ vkypэ so їakwvomъ ntcemъ i4hъ, kjйždo so vsёmъ d0momъ svoi1mъ vnid0ša: Ruvjmъ, smmeHnъ, levjй, їyda, Їssaharъ, zavulHnъ i3 venіamjnъ, Danъ i3 neffaljmъ, gadъ i3 ґsi1rъ: їHsifъ že bsše vo є3gĐptэ. Bsše že vsёhъ dyšъ i3zšedšihъ i3z8 їakwva, sedmьdesztъ pstь. Ќmre že їHsifъ, i3 vs‰ bratіz є3gw2, i3 vesь r0dъ džnый. Shnove že ї}lєvы vozrast0ša, i3 ўmn0žišasz, i3 mn0zi bhša, i3 ўkrэpi1šasz ѕэlw2 ѕэlw2: ўmn0ži že i5hъ zemlS. Vosta že carь i4nъ vo є3gĐptэ, i4že ne znaše їHsifa. Reče že kzhku svoemY: sE r0dъ sыnHvъ ї}levыhъ veli1koe mn0žestvo, i3 ўkrэplsetsz pače nasъ. Prіidi1te u5bo prehi1trimъ i5hъ, da ne kogdA ўmn0žatsz: i3 є3gdA ѓщe priklюči1tsz namъ branь, priložatsz i3 sji kъ supostatwmъ, i3 njdolёvše namъ, i3zhdutъ i3z8 zemli2 (našez). I# pristavi nad8 ni1mi pristavniki dёlъ, da njѕl0bztъ i5hъ vъ dёlэhъ: i3 sozdaša gradы tverdы faraHnu, pifw2, i3 ramessJ, i3 w4nъ, i4že є4stь i3lіop0lь. Poeli1ku že i5hъ smirshu, toli1kw mn0žaйšіi bыvahu, i3 ўkrэplshusz ѕэlw2 ѕэlw2. I# gnušahusz є3gĐptzne sыnmi2 ї}levыmi: I# nasi1lіe tvorshu є3gĐptzne sыnHmъ ї}lєvыmъ nyždeю. I# bolёznennu tBmъ ži1znь tvorshu vъ dёlэhъ žest0kihъ, brenіemъ, i3 plіnfodёlanіemъ, i3 vsёmi dёlы, ±že vъ polshъ, vo vsёhъ dёlэhъ, i4miže poraboщahu i5hъ sъ nyždeю. I# rečE carь є3gĐpetskій babamъ є3vrє1йskimъ: є3di1noй i4hъ i4mz, sepfHra, i3 i4mz vtor0й, fya. I# rečE (i5mъ): є3gdA babite є3vreanыnzmъ, i3 sytь kъ roždenію, ѓщe ќbw myžeskій p0lъ bydetъ, ўbivaйte є3go2: ѓщe že ženskій, snabdэvaйte є3go2. Ўbosšasz že b†bы bGa, i3 ne sotvori1ša, ćkože povelЁ i5mъ carь є3gĐpetskій, i3 živlshu myžeskій p0lъ. Prizva že carь є3gĐpetskій b†bы, i3 rečE i5mъ: čto2 ćkw sotvori1ste veщь sію2, i3 njživlsete myžeskій p0lъ; Rek0ša že b†bы faraHnu: ne ćkw žєnы2 є3gĐptznыni, takw i3 žєnы2 є3vreanыni: raždaюtъ bo prežde neže vni1ti kъ ni6mъ babamъ, i3 raždahu. Blgo že tvorsše bGъ babamъ, i3 mn0žahusz lю1dіe, i3 ўkrэplshusz ѕэlw2.

Prokjmenъ, pal0mъ rk7i, glasъ ѕ7:

Blgoslovi1homъ vы2 vo i4mz gDne.

Stjhъ: Mn0žiceю brašasz so mn0ю t ю4nosti moeS.

Jwva čtenіe. (GlavA №, st. №-v7i.)

Čelovёkъ nёkій bsše vo stranЁ ґvsіtіdjйstэй, є3myže i4mz jwvъ: i3 bЁ čelovёkъ džnъ i4stinenъ, nepor0čenъ, prvdnъ, bGočesti1vъ, ўdalszйsz t vsskіz lukavыz veщi. Bhša že є3mY shnove sedmь, i3 dщє1ri tri2. I# bshu sk0ti є3gw2, nvecъ sedmь thszщъ, velьblю1dwvъ tri2 thszщы: supr{gъ volHvъ pstь sHtъ, i3 njsli1cъ pas0mыhъ pstь sHtъ, i3 slygъ mn0gw ѕэlw2, i3 dэlA vє1lіz bshu є3mY na zemli2: i3 bЁ čelovёkъ džnый blgor0dnэйšій syщihъ t vostHkъ s0lnca. Shodsщesz že shnove є3gw2 drygъ ko drygu, tvorshu pi1rъ na kjйždo denь, spoemlющe vkypэ i3 tri2 sєstrы2 svo‰, ćsti i3 pi1ti sъ ni1mi. I# є3gdA skončavašasz dnje pi1ra, posыlaše jwvъ i3 njčiщaše i5hъ, vostaS zaytra: i3 prinošaše nj ni1hъ žє1rtvы po čislY i4hъ, i3 telьcA є3di1nago nj grэsЁ, nj dušahъ i4hъ. Glag0laše bo jwvъ: negli kogdA shnove moi2 sogrэši1ša, i3 vъ mhsli svoeй ѕl†z pomhsliša proti1vu bGa; takw u5bo tvorsše jwvъ vs‰ dni6. I# bhstь ćkw denь seй, i3 sE prіid0ša ѓgGli b9іi predstati pred8 gDemъ: i3 dіavolъ prіi1de sъ ni1mi. I# rečE gDь dіavolu: tkydu prišelъ є3si2; i3 tvэщavъ dіavolъ gDvi, rečE: njbšedъ zemlю, i3 prošedъ podnbcnuю sE є4smь. I# rečE є3mY gDь: vnslъ li є3si2 mhslію tvoeю na rabA moego2 jwva; zanE nёstь ćkw džnъ, na zemli2 čelovёkъ nepor0čenъ, i4stinenъ, bGočesti1vъ, ўdalszйsz t vsskіz lukavыz veщi. Tvэщa že dіavolъ, i3 rečE pred8 gDemъ: E#dA tyne jwvъ čti1tъ gDa; ne th li njgradi1lъ є3si2 vnBšnzz є3gw2, i3 vnytrєnnzz d0mu є3gw2, i3 ±že vnЁ vsёhъ syщihъ є3gw2 džkrestъ; dэla že rukY є3gw2 blgoslovi1lъ є3si2, i3 skotы2 є3gw2 mnHgi sotvori1lъ є3si2 na zemli2. No posli2 ryku tvoю2, i3 kosni1sz vsёhъ, ±že i4matь: ѓщe ne vъ lice tz blgoslovi1tъ. TogdA rečE gDь dіavolu: sE vs‰ є3li6ka sytь є3mY, daю2 vъ ryku tvoю2, no samogw2 da ne kosnešisz. I# i3zhde dіavolъ t gDa.

Taže: Da i3spravitsz mltva moS:

I# posemъ є3đlіe t matfea, začalo §i:

Vo vremz džno, sэdsщu ї}su:

I# pr0čee poslёdovanіe preždewsщ7ennыhъ, po nbhčaю. Takw d0lženstvuetъ bhti i3 vъ veli1kій vt0rnikъ, i3 vъ veli1kuю sredu.

Ѓщe že nёstь preždewsщ7ennыz: Poemъ na GDi vozzvahъ, polovi1nu t stіhi1rъ, na ѕ7. Stіhi1ra, glasъ №:

Grzdhй gDь kъ v0lьnoй strti: Dvaždы.

Dosti1gše vёrnіi: Dvaždы.

GDi, kъ tainstvu neizglag0lannomu: Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ:

GDi grzdhй kъ stradanію:

Po si1hъ vh0dъ sъ є3đlіemъ:

Svёte ti1hій:

Taže prokjmenъ, i3 parєmіi2, i3 є3đlіe.

Taže: Spod0bi gDi:

I# є3ktenіA: I#sp0lnimъ večernюю:

Na stіh0vnэ, t tёhže stіhi1rъ, stіhi1ra, glasъ є7:

GDi soveršє1nnэйšaz mydrstvovati:

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2:

I# paki tyюžde stіhi1ru.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi:

Glasъ }:

I#zs0hšaz smok0vnicы:

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

Vtoryю є4vu:

Taže: Nhnэ tpuщaeši:

I# prHčaz nbы6čnaz sъ pokl0nы.

I# po konečnomъ tris™0mъ, i3 po DŽ§e našъ:

GDi pomi1luй, v7i.

Taže, mltva: Vses™az trbce:

I# Bydi i4mz gDne:

I# tpystъ.

Si1ce ќbw tvori1mъ vo vt0rnikъ i3 vъ sredu.

(Zri2) Na trapezэ že kdi1mъ suhozdenіe, i3 si1mъ ўdovlsemsz. I# ćkože vъ pervuю nedёlю s™agw segw2 postA: si1ce i3 vъ sі‰ dni6, vъ veli1kій ponedёlьnikъ, vo vt0rnikъ i3 vъ sredu posti1tisz podobaetъ.

(Zri2) Vёdati bo podobaetъ, ćkw i3 šesthй veli1kій sob0rъ povelЁ, sp7si1telьnыz strti dni6 vъ postЁ, i3 mltvэ, i3 ўmilenіi serdca sotvorsti vBrnыmъ: vъ polynoщi že veli1kіz subbHtы, njstavlsti p0stъ, b9estvєnnыmъ є3đljstwmъ matfeю i3 lucЁ: džvomu ќbw p0zdэ vъ subbHtu glag0lanіemъ, džvomu že ќtromъ glub0kimъ, medlemoe namъ n0щi napisyющыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.