NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Sreda є7-z sedmi1cы

Na ќtreni tr0ičnы: Taže kaf‡smы k7, №, v7. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы krtnыz nsmoglasnika dvA, sъ krtobGor0dičnыmъ. Po v7-mъ že stіhosl0vіi, nastosщій sэdalenъ, gDi1na їHsifa, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe taйnw:

Dreva vkusi1vъ ґdamъ ne vъ lёpotu, nevozderžanіz g0rcэ plodы2 njb8stъ: voznesъ že sz na drevo, sego2 i3zbavilъ є3si2 щedre njsuždenіz lю1tagw. Tёmže ti2 vopіemъ: daždь namъ vozderžatisz vLko, t plodA tletv0rnagw, i3 tvori1ti v0lю tvoю2, ćkw da njbrsщemъ mlctь. Dvaždы.

KrtobGor0dičenъ: T kroveй tvoi1hъ čctыhъ voploщenna, i3 pače smhsla t tebE čctaz roždenna, na drevэ vi1sima posredЁ ѕlodёю vi1dzщi, ўtr0bami bolёznovala є3si2, i3 m™rski rыdaющi vopіsla є3si2: ўvы2 mnЁ čado moE! K0e b9estvennoe i3 neizrečennoe smotrenіe tvoE, i4mže njživi1lъ є3si2 sozdanіe tvoE; vospэvaю blgoutr0bіe tvoE.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, gospodi1na fe0dwra, glasъ v7.

Pod0benъ: Prečctomu tvoemY w4brazu:

Drevo vses™0e, krtnoe vospэvaющe, kraйnэй blgosti tvoeй poklansemsz pri1snw hrtE b9e: na semъ bo ўprazdni1lъ є3si2 si6lы vr†žіz, i3 dalъ є3si2 znamenіe vёruющыmъ vъ tS: tёmže blgodarnw vopіemъ ti2: vsёhъ spod0bi blgodyšnw mi1rnw živyщihъ, i3sp0lniti p0stnoe vremz. Dvaždы.

KrtobGor0dičenъ: Nepor0čnago pastыrz tS zrsщi ѓgnca na drevo vozdvi1žena, rыdaющi m™rski vopіsše: sn7e, na smertь tS njsudi1ša neblgodarnіi lю1dіe, za є4že džblakъ prosterlъ є3si2 vъ prehoždenіe i4hъ: ўvы2 mnЁ, bezčadstvuюsz bezmyžnaz! No vostani, i3 vozsіsй slnce, i3 proslavlюsz vъ sыnёhъ zemnor0dnыhъ.

KanHnъ minei, i3 nastosщій tripёsnecъ gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vitsz pёsnь, glasъ }.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga:

NJsudi1vъ vraždY, na krtЁ prosterlъ є3si2 tvoi2 pravosyde dl†ni: nhnэ že njsuždenna mS syщa pregrэšenьmi, sp7si2 blydnago sp7se, njgorči1všago tS dolgoterpэli1vago.

Sk0tskoe vozželёhъ strastotv0rnoe žitіE, tvoi1hъ zapovэdeй ўdali1hsz sp7se preblgjй, strannыmi poraboщenъ i3 neči1stыmi graždanы, nhnэ že njbraщaющasz prіimi2, i3 sp7si1 mz.

Gugni1vagw ćkože drevle slyha tverzlъ є3si2, tverzi duši2 moeS ўšesA nravomъ njglušє1nna, i3 vnuši1ti tvoE sp7si1telьnoe sl0vo, ї}se spod0bi mS є3di1ne člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Sp7si1tєlьnaz vratA, kъ bGu m0ste, hrtіanъ predstatelьnice, prečctaz vLčce, njbstoi1ma mS napastьmi žitіS i3 njburevaema, ntrokovi1ce njkormi2.

I$nый gospodi1na fe0dwra. Glasъ v7.

Їrm0sъ: Nepl0dstvovavšій m0й ќmъ:

Za mlcrdіe щedr0tъ vozšedъ na krtъ, i3zvleklъ є3si1 mz i3z8 r0va strasteй, i3 vozneslъ є3si2 hrtE, vъ nbcnaz.

Prosterъ na krtЁ dl†ni tvoi2 hrtE kzhki vs‰ ўdalє1nnыz t tebE njb8slъ є3si2, bli1zъ stati deržavы tvoeS.

Trbčenъ: Trіmpostasnaz є3di1nice, presyщnaz trbce, b9estvo2 є3di1no, dž§e i3 sn7e, i3 dš7e pravый, sp7si2 čtyщыz tS.

BGor0dičenъ: Kto2 hvali1ti tS t zemnhhъ, po dostosnію vozm0žetъ m™i dv7o; th bo vъ ženahъ є3di1na kvi1lasz є3si2 i3zbrannaz, i3 vseblžennaz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Vozneslsz є3si2 na krtЁ, probodenъ bhlъ є3si2 vъ rebra, želči vkusi1lъ є3si2 menE radi, ї}se, t prestuplenіz njgorči1všagw tS.

Їrm0sъ: Nepl0dstvovavšій m0й ќmъ, plodon0senъ b9e pokaži1 mi, dёlatelю d0brыhъ, nasadi1telю blgi1hъ, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь:

Neushpnыmъ džkomъ vozzrёvъ na mS, ўщedri, ўnhnіz dremanіemъ njderži1ma, i3 snY rab0taющa, sl†stnыmъ na ndrЁ strastemъ, na krtЁ glavY tvoю2 prekloni1vый, i3 v0leю ўsnyvый, i3 tьmY razori1vый, hrtE, grэhA, svёtъ shй pravdы.

Bogatotv0rnыmi darovanіi ўkrasi1vsz t kreщenіz, pače niщetY ѕlhhъ vozlюbi1hъ, i3 čyždь bhhъ dobrodёteleй nkasnnый ѓzъ, vъ stranY daleče tšedъ ѕl0bы. Tёmže njbrati1vъ prіimi1 mz sp7se, tvoi1mъ krt0mъ njgraždaz vo vs‰ vёki.

Pіsnstvo strasteй tri1ni, i3 slezъ vzыщi2, čisti1telьnoe poщenіemъ dušE, vіno2 serdce veselsщee, i3 sl†sti ўvzdaющee, i3 plwtskjz pє1щi i3spepelsющee: i3 potщi1sz, prigvozdi1všemusz tebE radi na drevэ hrtY sraspstisz, i3 ži1ti vo vёki.

BGor0dičenъ: BGorodi1telьnice vsečctaz, duši2 moeS ćzvы, i3 grэhHvnaz gnoє1nіz njči1sti, i3st0čniki njmыvaющi t rebrъ ržctvA tvoegw2, i3 t ni1hъ njčiщaющi strusmi: kъ tebё bo vzыvaю, i3 kъ tebЁ pribэgaю, i3 tS prizыvaю blgodatnuю.

I$nый.

Їrm0sъ: Glasы ѓgGlьskimi:

Raspenšagosz pl0tski, i3 bžctv0mъ ne postradavša ї}sa, poю1tъ ѓgGli, i3 mы2 zemnor0dnіi vo vs‰ vёki.

Vъ raspstіi tvoemъ hrtE, pon0snuю smertь prіemъ proklstuю, sp7slъ nы2 є3si2 t tli2 i3zbavivый.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Heruvjmski tS q trbce s™ъ, s™ъ s™ъ, poю2 є3di1no b9estvo2, beznačalьnoe, pr0stoe i3 vsёmi neposti1žnoe.

BGor0dičenъ: Pohvalami tS čctaz, svёtlw počitaюtъ vsi2 rodi2: ziždi1telz bo rodilA є3si2. Q čydo strašnoe, i3 dёlo vseblžennoe!

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Vs‰ preterpёlъ є3si2 postradati nj є3di1nomъ, є4že sp7sti1sz mnЁ hrtE: poю2 tvoE raspstіe, gvHzdіz, i3 zakolenіe vo vs‰ vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: Glasы ѓgGlьskimi na nebesёhъ slavimago bGa, voshvalimъ glag0lющe, zemnor0dnіi, vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o:

Zrs tz prosterta na krtЁ, zari6 sokrыvaše slnce, vss že zemlS trepetomъ kolebašesz vsecRю2, v0leю vi1dzщi stražduщa, є3stestv0mъ tS bezstrastna. Tёmže tS molю2, str†sti duši2 moeS, ćkw vračь hrtE i3scэli2.

Puti6 sp7si1tєlьnыz njstavivъ, vo ѓdъ vedyщыz šestvovahъ, tьmY glub0kuю i3mёz džkrestъ sl†sti, i3 strasteй popolznovє1nіz, i3 byrю i3skušenій. Tёmže tS molю2: tvoi1mъ krt0mъ sp7si1 mz hrtE, ćkw є3di1nъ mnogomi1lostivъ.

Zim0ю soderži1mь i3skušenій, i3 strasteй trevolnenіi potoplsemь, i3 slasteй byreю njburevaemь lю1tэ, poщenіz puči1nu dostig0hъ kr0tkuю i3 ti1huю, vъ neйže mS njkormi1vъ tvoi1mъ krt0mъ щedre, ko sp7senію ўstremi2.

BGor0dičenъ: ZačalA є3si2 dv7o bez8 sёmene, vssčєskaz sodёlavšago sl0va b9іz, bez8 hotёnій plotski1hъ: bez8 i3stlёnіz že rodilA є3si2, bez8 bolёzneй materskihъ: tёmže tS bcdu i3 ljzhkomъ i3 serdcemъ i3spovёdaющe, veličaemъ.

I$nый.

Їrm0sъ: Dvctvo tvoE bcde:

V0leю preterpёlъ є3si2 raspstisz sp7se našъ, da podasi vsBmъ ži1znь, t smerti i3zbavlsz.

Drevomъ ўmertvi1hsz, i3 krtnыmъ drevomъ njži1hъ: na nemže hrt0sъ m0й prigvozdi1vsz, vragA moego2 ўmertvi2.

Trbčenъ: Ćkw syщu sn7u sъ rodi1telemъ, i3 d¦u s™0mu s8syщu, є3dinomydrennw pokloni1msz.

BGor0dičenъ: Čydo preslavnoe, i3 ўžasnoe slhšanіe, kakw i3 ćkw m™i raždaeši čctaz, i3 ne poznala є3si2 ćkw dv7a tlёnіz;

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Poю2 kopіE tvoE, vospэvaю i3 gv0zdi tvo‰, gybu, tr0stь, krtъ, i4miže sp7slъ mS є3si2 ї}se b9e.

Їrm0sъ: Dvctvo tvoE bcde neskvernaz, є4že ne njpali2 džgnь b9estvennый, veličaemъ.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, glasъ G:

VыsotY dobrodёteleй njstavivši dušE moS, vo glubinY grэh0vnuю snizšlA є3si2: vъ luk†vnыz razb0йniki vpadši: strypwvъ že smerdsщihъ polnA syщi, leži1ši poveržena nedoumёnna. Tёmže vozopjй hrtY bGu, za tS raspenšemusz, i3 r†nы v0leю prіemšemu, popechsz nj mnЁ gDi, i3 sp7si1 mz.

I$nый. Glasъ }:

Razb0йničeskimi pomыšlenьmi ўzzvi1vsz nkasnnый, i3 є4le ži1vъ bhhъ gDi, prbr0českій že li1kъ prezrЁ є4le ži1va vi1dэvъ syщa, i3 hitrostьmi2 čelovёčeskimi neiscёlьna. Tёmže lю1tэ bolS, vo smirenіi serdca zovy ti hrtE b9e: i3zleй ćkw blgoutr0benъ na mS veli1kuю tvoю2 mlctь.

M§nčenъ: M§ncы hrtHvы nepobэdi1mіi, pobэdi1vše prelestь si1loю krtnoю, vosprіsste blgodatь vёčnыz ži1zni, muči1teleй preщenіz ne ўbosstesz, mykami ўransemi veselitesz. I# nhnэ krHvi vašz bhša i3scэlє1nіz dyšъ našihъ, moli1te sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ:

Vsečctaz, ćkw vi1dэ tS pl0tію vi1sima na drevэ, serdcemъ ўzzvlsšesz, i3 vosklicaše slezsщi, sl0ve: gdЁ zašelъ є3si2 vselюbeznэйšій ї}se m0й, sn7e m0й, i3 gDi; ne njstavi mS є3di1nu hrtE r0ždšuю tS.

Na №-mъ časЁ kafjsma G-z, na G-mъ časЁ d7-z, na ѕ7-mъ časЁ є7-z. Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ №:

Bolёznьmi s™hhъ, i4miže nj tebЁ postradaša, ўmolenъ bydi gDi, i3 vs‰ našz bolBzni i3scэli2 čelovэkolю1bče, m0limsz.

Prokjmenъ, pal0mъ §a, glasъ d7:

Blgo є4stь i3spovёdatisz gDvi, i3 pёti i4meni tvoemY vhšnій.

Stjhъ: Vozvэщati zaytra mlctь tvoю2, i3 i4stinu tvoю2 na vssku n0щь.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7a, st. d7-d7i.)

Takw glag0letъ gDь: ѓzъ bGъ pervый, i3 vъ grzd{щaz ѓzъ є4smь. Vi1dэša kzhcы i3 ўbosšasz, koncы2 zemnji pribli1žišasz, i3 prіid0ša vkypэ. Sudsй kjйždo bli1žnemu, i3 bratu pomoщi2, i3 rečetъ: Prevozm0že myžъ drevodёlatelь, i3 kovačь bіsй mlatomъ, vkypэ prokovazй: nvogdA ќbw rečetъ, spasnіe dobro2 є4stь, ўtverdi1ša | gvozdьmi2, položatъ |, i3 ne podvi1gnutsz. Th že ї}lю, rabe m0й їakwve, є3g0že i3zbrahъ, sёmz ґvraamle, є3g0že vozlюbi1hъ. E#g0že poshъ t konє1cъ zemli2, i3 t stražbъ є3S prizvahъ tS, i3 rek0hъ ti2: rabъ m0й є3si2, i3zbrahъ tS, i3 ne njstavihъ tebE. Ne b0йsz, sъ tob0ю bo є4smь, ne prelьщaю: ѓzъ bo є4smь bGъ tv0й, ўkrэpi1vый tS, i3 pomog0hъ ti2, i3 ўtverdi1hъ tS desni1ceю moeю pravednoю. SE postыdstsz i3 posramztsz vsi2 soprotivlsющіisz tebЁ, bydutъ bo ćkw ne syщіi, i3 pogi1bnutъ vsi2 sopє1rnicы tvoi2. Vzhщeši i5hъ, i3 ne njbrsщeši čelovёkwvъ, i5že porugaюtsz tebЁ: bydutъ bo ѓki ne bhvšіi, i3 ne bydutъ ratuющіi tebE. Ćkw ѓzъ bGъ tv0й deržaй desni1cu tvoю2, glag0lzй tebЁ: Ne b0йsz їakwve, malый ї}lю, ѓzъ pomog0hъ ti2, glag0letъ bGъ tv0й, i3zbavlszй tS s™hй ї}levъ.

Prokjmenъ, pal0mъ §v, glasъ ѕ7:

GDь vocRi1sz, vъ lёpotu njblečesz.

Stjhъ: NJblečesz gDь vъ si1lu, i3 prepossasz.

Na f7-mъ časЁ kafjsma ѕ7.

Vъ sredu večera, stіhosl0vimъ vmёstw: Ko gDu vnegdA skorbёti mi2: kafjsmu z7. Na GDi vozzvahъ, stіhi1ra samoglasna, ю4že glag0lemъ dvaždы. Načinaemъ že stіhi2, t:

Vpadytъ vo mrežu svoю2:

Glasъ }:

Moi1mi pomыšlenіi vъ razb0йniki vpadъ, plэnenъ bhhъ nkasnnый ўm0mъ, i3 lю1tэ ўzzvi1hsz, vsю2 moю2 dyšu ўranihъ, i3 tnю1dъ ležY nagъ dobrodёteleй na žiteйstэmъ puti2. Sщ7ennikъ že vi1dэvъ mS ranami bolsщa bez8iscёlьna, prezrёvъ ne vozzrЁ na mS: levjtzninъ že paki ne terpS dušetlёnnыz bolёzni, i3 t0й vi1dэvъ mS mi1mw i4de. Th že blgovoli1vый, ne t samarji, no t mRji voploti1tisz hrtE b9e, člvэkolю1bіemъ tvoi1mъ podaždь mi2 i3scэlenіe, i3zlivaz na mS veli1kuю tvoю2 mlctь.

Stjhъ: Glasomъ moi1mъ ko gDu vozzvahъ, glasomъ moi1mъ ko gDu pomoli1hsz.

Paki tyюžde:

Stjhъ: Prolію2 pred8 ni1mъ molenіe moE, pečalь moю2 pred8 ni1mъ vozvэщY.

M§nčenъ: Ѓщe kaz dobrodёtelь, i3 ѓщe kaz pohvalA podobaetъ s™ы6mъ; mečє1mъ bo prekloni1ša vы6i, tebE radi prekl0nšagw nb7sA i3 sošedšagw: i3zlіsša kr0vь svoю2 tebE radi i3stoщi1všagw sebE, i3 zrakъ rabій prіi1mša: smiri1šasz do smerti, niщetY tvoю2 podražaющe. I$hže mltvami po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ, b9e pomi1luй nasъ.

Stjhъ: VnegdA i3sčezati t menE dyhu moemY i3 tы2 poznalъ є3si2 stezi6 mo‰.

I$nы stіhi6rы gospodi1na їHsifa, glasъ }.

Pod0benъ: GDi, ѓщe i3 na sudi1щi:

GDi, tы2 sщ7є1nnыz ў§nki2 tvo‰, slovє1snaz nb7sA pokazalъ є3si2. Si1hъ sщ7ennыmi hodataйstvы, zemnhhъ mS ѕHlъ i3zbavi, vozderžanіemъ voznosS razuma vsegdA, kъ strastemъ pomыšlenіe moE, ćkw щedrъ i3 člvэkolю1becъ.

Stjhъ: Na puti2 semъ, po nemyže hoždahъ, skrhša sёtь mnЁ.

Pod0benъ: I#myщe vsi2 vremz poщenіz, ćkw sodёйstvennika b9estvєnnыmъ dэsnієmъ, plačimъ t vsegw2 serdca, i3 sp7su vozopіi1mъ: tvoi1mi ў§nki2 gDi mnogomlctive, sp7si2 lюb0vію tS poю1щыz, ćkw щedrъ i3 člvэkolю1becъ.

I$na stіhi1ra gospodi1na fe0dwra, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Slavnuю i3 prečctuю:

Stjhъ: Smotrshъ njdesnyю i3 vozglsdahъ, i3 ne bЁ znazй menE.

Ґpcli prehvalьnіi, mjra mltvєnnicы, nemoщnhhъ vračeve, zdravіz hrani1telіe, vo nboemъ nasъ soblюdi1te, poщenіz vremz prohodsщыz: vo nboi1hъ b9estvennw mi1rstvuющыz, ќmъ nesmuщenъ strasteй hransщe, da poemъ vsi2 pёsnь hrtY voskRsšemu, ćkw pobэdi1telю.

I$nы stіhi6rы po ґlfavi1tu, k7d, veli1kagw kanHna. Tvorenіe gospodi1na ґndrea kri1tskagw. Glasъ d7.

Pod0benъ: Hotёhъ slezami:

Stjhъ: Pogi1be bёgstvo t menE, i3 nёstь vzыskazй dyšu moю2.

VsE žitіE moE so bludni1cami i3 mыtarsmi i3zži1sz: u5bo vozmogy li ponE vъ starosti pokaztisz, nj ni1hže sogrэši1hъ, sodёtelю vsёhъ i3 vračY nedyguющihъ; gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

I# tvori1mъ na kjйždo stjhъ po G pokl0nы.

Stjhъ: Vozzvahъ kъ tebЁ gDi, rёhъ: tы2 є3si2 ўpovanіe moE, častъ moS є3si2 na zemli2 živhhъ.

Tsžestію nebreženіz soderži1mь є4smь, vъ ti1nэ valsюsz, strэl0ю ўstrэlenъ velіara, i3 njskvernsю moE є4že po w4brazu: njbrati1telю nebregyщihъ, i3 i3zbavitelю pregrэši1všihъ: gDi prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Vonmi2 molenію moemY, ćkw smiri1hsz ѕэlw2.

Bhhъ pretknovenіe čelovёkwmъ, vozdёlavъ ćkw zemnhй zemn†z, braku soprzg0hsz tvoi1mъ povelёnіemъ, i3 prestupi1hъ njskverni1vъ l0že moE: t zemli2 sozdavый ne prezri sozdanіz tvoegw2: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: I#zbavi mS t gonsщihъ mS, ćkw ўkrэpi1šasz pače menE.

Rsdnikъ bhhъ duši2 moeй, nj pl0ti moeй promыšlenіe tvorS, demonwvъ poruganіe postavlenъ bhhъ, slastemъ rab0taz i3 bezmёstієmъ: blgoutr0bіemъ tvoi1mъ poщadi2, progoni1telю demonwvъ: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: I#zvedi2 i3z8 temni1cы dyšu moю2, i3spovёdatisz i4meni tvoemY.

V0leю sogrэši1hъ pače vsёhъ, segw2 radi njstavlenъ є4smь, i4mamъ proti1vnika duši2 moeй, pl0ti mudrovanіe, i3 pomračaetъ mS. Prosvэщenіe syщihъ vo tьmЁ, i3 nastavniče zabluždaemыhъ: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: MenE ždytъ prvdnicы, d0ndeže vozdasi mnЁ.

Živetъ, glag0la prbr0kъ, dušA moS gDi, i3 voshvalitъ tS, vzыщi2 nvčA zablyždšee mS, i3 sopričti1 mz stadu tvoemY: daždь mi2 vremz pokasnіz, da stenS vopію1 ti: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: I#z8 glubinы2 vozzvahъ kъ tebЁ gDi, gDi, ўslhši glasъ m0й.

Sogrэši1hъ, sogrэši1hъ, prestupi1vъ povelBnіz tvo‰ hrtE b9e, mlctivъ bydi mi2 blgodёtelю, da prozrю2 vnytrennima nči1ma, i3 ўbёgnu tьmы2, i3 so strahomъ vozopію2: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Da bydutъ ќši tvoi2 vnemlющэ glasu molenіz moegw2.

Ѕvёrіe mS di1vіi njbderžaša, no t ni1hъ mS i3shiti2 vLko: h0щeši bo є4že sp7sti1sz, i3 vъ poznanіe i4stinы prіiti2 vsBmъ čelovёkwmъ, ćkw sozdatelь, i3 so vsёmi i3 menE sp7si2: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

CэlьbA bydi mi2 blgodёtelю, i3zbavitelю sp7se m0й, i3 ne tri1ni menE, vi1ždь mS ležaщa bezzak0nьmi, i3 vozstavi mS ćkw vsesi1lьnый, da i3 ѓzъ vozvэщY dэ‰nіz mo‰, i3 vopію1 ti: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Sokrhvъ talantъ dannый mi2, ćkw nesmhslennый rabъ vъ zemlю zakopahъ: i4bo ćkože nepotrebnый njsudi1hsz, i3 ne derzaю pr0čee prosi1ti tS, ćkw neѕl0bivый ўщedri mS, da i3 ѓzъ vozzovY: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

E$zero i3zsuši1vый strasteй, krovotoči1vыz prikosnovenіemъ nmє1tъ tvoi1hъ, daždь mi2 njstavlenіe sogrэšenій, nesumnёnnoю vёroю tebЁ pritekaющemu, i3 prіimi1 mz ćkože džnuю, i3 i3scэli2 moю2 bolёznь: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe, i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

I$maši sэdёti na prt0lэ, sotvori1vый sl0vomъ nb7o i3 zemlю: i4mamы vsi2 predstati. Povёdaющe tebЁ grэhi2 našz: prežde dnE džnagw, vъ pokasnіi mS prіimi2: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

Pri1zri džkomъ blgoutr0bnыmъ, i3 bydi mi2 mlctivъ є3di1ne sp7se, t0ki daruй i3scэlenій bёdnoй moeй i3 nkasnnoй duši2, i3zmhй t kala dёlъ moi1hъ, da vospoю2: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Meči2 ўgot0va velіarъ, ўlovi1ti potщavsz smirennuю moю2 dyšu, stranna sotvori1 mz щedre prosvэщenіz, razuma licA tvoegw2: deržavnый vъ krёposti, sosydwvъ segw2 i3shiti1 mz: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2 živyщemu na nb7si2: sE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS: takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2.

VsBmъ strastemъ porab0tihsz, njstavivъ zak0nъ i3 b9estvєnnaz pis†nіz, vseg0 mz i3scэli2 blgodёtelю, menE radi po mnЁ bhvъ blže, njbrati1 mz щedrый, strasteй potrebi1telю: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ: ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz, naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

Bludni1ca slezami njmočaetъ prečctэi že i3 čctnёi n0zэ tvoi2, vs‰ ўvэщavaющi є4že pritekati, i3 prіimati razrэšenіe sogrэšenій svoi1hъ. ToS vёru podaždь i3 mnЁ sp7se, є4že vopi1ti ti2: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Pripэvaemъ kъ pr0čыmъ:

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Skvernu njči1sti duši2 moeS, menE radi njbniщavый, i3 mladenstvovavый pl0tію, kaplю mlcti tvoeS nizposlavъ, nemoщn0mu i3 nkasnnomu hrtE: njmhй t skvernы, ўvračyй nedyguющa: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Ўtverdi2 vLko dyšu moю2, kъ tebЁ pritekati, i3 tebЁ rab0tati pri1snw: pokr0vъ bo m0й є3si2 i3 hrani1telь, i3 zastuplenіe i3 p0moщь, spod0bi b9ій sl0ve, vopi1ti mnЁ vъ derznovenіi: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

StэnA neruši1maz bydi namъ ї}se sp7se, i3 mlctivый b9e, nravы bo i3 dёlы prelьщeni spad0homъ: no vozstavi ćkw blgodёtelь sozdanіe, i3 primiri1sz ćkw щedrъ. GDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Shnъ blydnый bhhъ, rastoči1vый bogatstvo, gladomъ nhnэ i3stazvaю. Pod8 kr0vъ tv0й pribэgaю, ćkože džnago prіimi1 mz dž§e blgjй, i3 pričastnika trapezы spod0bi, є4že vopi1ti tebЁ: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Zavistію nizloži2 raS, pervozdannago ѕlonačalьnikъ: rekjй, є4že pomzni2, na drevэ razb0йnikъ, prіstъ raй. Ѓzъ že vёroю i3 strahomъ, є4že pomzni1 mz, vopію1 ti: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Ryku mi2 prostri2 ćkw petr0vi, i3 vozvedi2 i3z8 glubinы2 b9e, blgodatь i3 mlctь mi2 podaždь, mltvami vsenepor0čnыz m™re, tebE r0ždšіz bezsёmennw, i3 s™hhъ tvoi1hъ vsёhъ: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Stjhъ: Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Poю1щa prіimi1 mz, na vsskъ denь ѓgnče vzemlzй grёhъ m0й, dyšu i3 tёlo vsecёlьnw vъ rycэ tvoi2 predlagaю, i3 vъ noщi2 i3 vo dni2 d0lžnw vopію1 ti: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Q neizrečennagw tvoegw2 blgoutr0bіz, preblgjй, ne ѕl0bivый gDi! Q bezgrёšnый i3 щedrый! Ne tri1ni menE t licA tvoegw2, ćkw da i3 ѓzъ blgodarstvennw, raduzsz i3 poS vopію1 ti: gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Q neizrečennago snishoždenіz! Q strannagw ržctvA prečydnagw! Q kakw dv7a mLnca tS n0sitъ vo njb8stіihъ svoi1hъ tvorcA i3 bGa! I#z8 neS voploti1tisz i3zv0livый, blgodёtelю gDi, prežde daže do koncA ne pogi1bnu, sp7si1 mz.

Vh0dъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, pal0mъ §g. Glasъ d7:

BGъ tmщenій gDь, bGъ tmщenій, ne njbinylsz є4stь.

Stjhъ: Voznesi1sz sudsй zemli2, vozdaždь vozdasnіe gHrdыmъ.

BыtіS čtenіe. (GlavA z7i, st. №-f7.)

Bhstь ґvramu lёtъ devztьdesztъ devztь: i3 kvi1sz gDь ґvramu, i3 rečE є3mY: ѓzъ є4smь bGъ tv0й, blgougoždaй predo mn0ю, i3 bydi nepor0čenъ. I# položY zavёtъ m0й meždY mn0ю, i3 meždY tob0ю, i3 ўmn0žu tS ѕэlw2. I# padE ґvramъ na licы2 svoemъ: i3 rečE є3mY bGъ glag0lz: I# ѓzъ sE zavёtъ m0й sъ tob0ю, i3 bydeši ntecъ mn0žestva kzhkwvъ. I# ne narečetsz ktomY i4mz tvoE ґvramъ, no bydetъ i4mz tvoE ґvraamъ: ćkw ntcA mn0gihъ kzhkwvъ položi1hъ tS. I# vozraщy tz ѕэlw2 ѕэlw2, i3 položy tz vъ nar0dы, i3 carіe i3z8 tebE i3zhdutъ: I# postavlю zavёtъ m0й meždY mn0ю i3 meždY tob0ю, i3 meždY sёmenemъ tvoi1mъ po tebЁ vъ r0dы i4hъ vъ zavёtъ vёčenъ, da bydu tebЁ bGъ, i3 sёmeni tvoemY po tebЁ: I# damъ tebЁ i3 sёmeni tvoemY po tebЁ zemlю, vъ neйže njbitaeši, vsю2 zemlю hanaanю vo njderžanіe vёčnoe, i3 bydu i5mъ bGъ. I# rečE bGъ ko ґvraamu: th že zavёtъ m0й soblюdeši, tы2 i3 sёmz tvoE po tebЁ vъ r0dы i4hъ.

Prokjmenъ, pal0mъ §d. Glasъ d7:

Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu.

Stjhъ: Vosp0йte gDvi, blgoslovi1te i4mz є3gw2.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA є7-i, st. k7-lg. GlavA ѕ7i, st. №-f7.)

Shnъ premydrъ veseli1tъ ntcA: shnъ že bezymenъ razdražaetъ materь svoю2. Nesmhslennagw stєzi2 sk{dnы ўmA: myžъ že razymenъ i3spravlsz h0ditъ. Tlagaюtъ pomыšlє1nіz ne čtyщіi s0nmiщъ: vъ serdcahъ že sovёtnыhъ prebыvaetъ sovёtъ: Ne poslyšaetъ ѕlhй є3gw2, nižE rečetъ polezno čto2 i3 dobro2 džbщemu. PutіE životA pomыšlє1nіz razymnagw, da ўkloni1vsz t ѓda sp7setsz. D0mы dosadi1teleй razorsetъ gDь: ўtverdi1 že predёlъ vdovi1cы. Merzostь gDvi p0mыslъ nepravednый: či1stыhъ že glag0lы čє1stnы. Gubi1tъ sebE mzdoi1mecъ: nenavi1dzй že darHvъ prіstіz sp7setsz. Mlctыnzmi i3 vёrami njčiщaюtsz grэsi2: strahomъ že gDnimъ ўklonsetsz vsskъ t ѕlA. SerdcA prvdnыhъ poučaюtsz vёrэ: ўsta že nečesti1vыhъ tvэщaюtъ ѕl†z. Prіstni pred8 gDemъ putіE mužeй prvdnыhъ, i4miže i3 vrazi2 dryzi bыvaюtъ. Daleče tstoi1tъ bGъ t nečesti1vыhъ: mltvы že prvdnыhъ poslyšaetъ. Lyčše maloe prіstіe sъ pravdoю, neželi mnHgaz ži6ta sъ nepravdoю. Serdce myža da mhslitъ pravєdnaz, da t bGa i3spravztsz stwpы2 є3gw2. Vi1dzщee džko dHbraz, veseli1tъ serdce: slava že blgaz ўtučnsetъ kHsti. Slyšazй njbličenій životA, posredЁ premydrыhъ vodvori1tsz. I$že tmetaetъ nakazanіe, nenavi1ditъ sebE: soblюdazй že njbličє1nіz, lю1bitъ svoю2 dyšu. Strahъ gDnь nakazanіe, i3 premydrostь: i3 načalo slavы tvэщaetъ є4й: (pred8i1detъ že smirє1nnыmъ slava.) Čelovёku predloženіe serdca: i3 t gDa tvёtъ ljzhka. Vs‰ dэlA smirennagw kvlє1nna pred8 bGomъ: i3 ўkrэplszй dyhi gDь. Pribli1ži ko gDu dэlA tvo‰, i3 ўtverdstsz pomыšlє1nіz tvo‰. Vs‰ sodёla gDь sebE radi: nečesti1vіi že vъ denь ѕ0lъ pogi1bnutъ. Neči1stъ pred8 bGomъ vsskъ vыsokoserdый, vъ ryku že rycэ vlagazй nepravednw, ne njbezvini1tsz. Načalo puti2 blga, є4že tvori1ti pravєdnaz, prі‰tna že pred8 bGomъ pače, neželi žreti žє1rtvы. I#щaй gDa, njbrsщetъ razumъ sъ pravdoю: Pravэ že i4щuщіi є3gw2, njbrsщutъ mi1rъ. Vs‰ dэlA gDnz sъ pravdoю: hrani1tsz že nečesti1vый na denь ѕ0lъ.

Taže: Da i3spravitsz mltva moS:

I# pr0čee poslёdovanіe preždewsщ7ennыhъ. Ѓщe li ne bydetъ preždewsщ7ennыz: Na GDi vozzvahъ, poemъ trіHdi podHbnы tri2: i3 stіhi6rы k7d, veli1kagw kanHna. Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, dvaždы, i3 m§nčenъ. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: i3 pr0čee. Prokjmenъ. I# čtє1nіz.

Na trapezэ razrэšaemъ na є3leй, i3 vіnA pričaщaemsz trudA radi bdёnnagw, hotsщagw bhti. Vnimaющіi že sp7sti1sz, vozderžanію prilэžatъ: mn0žaйšіi že postY nelicemёrnu. Povečerіe že glag0lemъ maloe vъ kellіahъ bez8 pokl0nwvъ.

Po tris™0mъ kondakъ ґndreeva kanHna. Takožde i3 polynoщnicu.

Vъ četvert0kъ pstыz nedёli s™hhъ postHvъ, klepletъ vъ d7-й časъ n0щi. I# sobravšыmsz namъ vъ cRkovь bыvaetъ načalo t їerea, po nbhčaю. I# glag0lemъ:

CRю2 nbcnый: Tris™0e, i3 DŽ§e našъ:

GDi pomi1luй, v7i.

Slava, i3 nhnэ:

Prіidi1te pokloni1msz:

I# pr0čыz dvA palmA, f7i i3 k7: i3 nbы6čnыz tropari2, i3 є3ktenіA. I# posemъ glag0lemъ šestopalmіe, i3 po palmёhъ poemъ Ґllilyіa, i3 tr0ičnы glasa, ćkože nbhčaй. I# stіhosl0vimъ kafjsmu є3di1nu }-ю. Taže glag0lemъ sэdalьnы nsmoglasnika. Čtemъ žitіE prpdbnыz marji, na dvЁ statіi6. Taže pal0mъ n7. Pёsneй ne stіhosl0vimъ. I# ѓbіe načinaemъ veli1kій kanHnъ k0snw, i3 sъ sokrušennыmъ serdcemъ i3 glasomъ, tvorsщe na kjйždo troparь met†nіz tri2.

KanHnъ veli1kій, tvorenіe s™agw ґndrea kri1tskagw їerli1mskagw. Glasъ ѕ7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ vo sp7senіe: seй m0й bGъ i3 proslavlю є3go2: bGъ ntcA moegw2, i3 voznesY є3go2: slavno bo proslavisz:

Pripёvъ: Pomi1luй mS, b9e, pomi1luй mS.

Tkydu načnY plakati njkasnnagw moegw2 žitіS dэsnій; k0e li položY načalo, hrtE, nhnэšnemu rыdanію; no ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 pregrэšenій njstavlenіe.

Grzdi2 njkasnnaz dušE, sъ pl0tію tvoeю, ziždi1telю vsёhъ i3spovёždьsz, i3 njstanisz pr0čee preždnzgw bezslovesіz, i3 prinesi2 bGu vъ pokasnіi slezы.

Pervozdannagw ґdama prestuplenію porevnovavъ, poznahъ sebE njbnažena t bGa i3 prnosyщnagw crtvіz i3 sladosti, grBhъ radi moi1hъ.

Ўvы2 mnЁ njkasnnaz dušE, čto2 ўpod0bilasz є3si2 pervэй є4vэ; vi1dэla bo є3si2 ѕlЁ, i3 ўzzvi1lasz є3si2 g0rcэ, i3 kosnylasz є3si2 dreva i3 vkusi1la є3si2 derzostnw bezslovesnыz snёdi.

Vmёstw є4vы čyvstvennыz mhslennaz mi2 bhstь є4va, vo pl0ti strastnый p0mыslъ, pokazyzй sl†dkaz i3 vkušazй prnw g0rьkago napoenіz.

Dost0йno i3z8 є3dema i3zgnanъ bhstь, ćkw ne sohrani1vъ є3di1nu tvoю2, sp7se, zapovэdь ґdamъ: ѓzъ že čto2 postraždY, tmetaz vsegdA živHtnaz tvo‰ slovesA;

Kaіnovo prešedъ ўbjйstvo, proizvolenіemъ bhhъ ўbjйca s0vэsti duševnэй, njživi1vъ pl0tь, i3 voevavъ na nю2 lukavыmi moi1mi dэsnьmi.

Ѓvelevэ ї}se, ne ўpod0bihsz pravdэ, dara tebЁ prіstna ne prines0hъ kogdA, ni dэsnіz b9estvenna, ni žertvы či1stыz, ni žitіS nepor0čnagw.

Ćkw kaіnъ i3 mы2, dušE nkasnnaz, vsёhъ sodёtelю dэ‰nіz skvє1rnaz, i3 žertvu por0čnuю, i3 nepotrebnoe žitіE prines0homъ vkypэ: tёmže i3 njsudi1homsz.

Brenіe zdatelь živosozdavъ, vloži1lъ є3si2 mnЁ pl0tь i3 kHsti, i3 dыhanіe i3 ži1znь: no q tv0rče m0й, i3zbavitelю m0й, i3 sudіE kaющasz prіimi1 mz.

I#zvэщaю ti2 sp7se, grэhi2, ±že sodёzhъ, i3 duši2 i3 tёla moegw2 ćzvы, ±že vnytrь ўbjйstvennіi p0mыslы razb0йničeski na mS vozloži1ša.

Ѓщe i3 sogrэši1hъ, sp7se, no vёmъ, ćkw člvэkolю1becъ є3si2, nakazyeši mlctivnw, i3 miloserdstvueši teplэ: slezsщa zri1ši, i3 pritekaeši ćkw nc7ъ, prizыvaz blydnago.

Poveržena mS sp7se, pred8 vratы2 tvoi1mi, ponE na starostь ne tri1ni menE vo ѓdъ tщA, no prežde koncA, ćkw člvэkolю1becъ, daždь mi2 pregrэšenій njstavlenіe.

Vъ razb0йniki vpadhй ѓzъ є4smь, pomыšlenьmi moi1mi, vesь t ni1hъ ўzzvi1hsz nhnэ, i3 i3sp0lnihsz ranъ: no samъ mi2 predstavъ, hrtE sp7se i3scэli2.

Sщ7ennikъ mS predvi1dэvъ mi1mw i4de, i3 levjtъ vi1dz vъ lю1tыhъ naga prezrЁ: no i3z8 mRji vozsіsvый ї}se, tы2 predstavъ ўщedri mS.

Ѓgnče b9ій, vzemlzй grэhi2 vsёhъ, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

Pokasnіz vremz, prihoždy ti sozdatelю moemY, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

Ne vozgnušaйsz menE sp7se, ne tri1ni t tvoegw2 licA, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe i3, ćkw blgoutr0benъ, daždь mnЁ grэhopadenій njstavlenіe.

VHlьnaz, sp7se, i3 nevHlьnaz pregrэšє1nіz mo‰, kvlє1nnaz i3 sokrovє1nnaz i3 vёdwmaz i3 nevёdwmaz, vs‰ prosti1vъ, ćkw bGъ, njči1sti i3 sp7si1 mz.

T ю4nosti hrtE, zapwvэdi tvo‰ prestupi1hъ, vsestrastnw nebregjй, ўnhnіemъ preid0hъ žitіE. Tёmže zovy ti sp7se: ponE na konecъ sp7si1 mz.

Bogatstvo moE sp7se, i3znuri1vъ vъ bludЁ, pystъ є4smь plodHvъ blgočesti1vыhъ, ѓlčenъ že zovY: dž§e щedr0tъ, predvari1vъ th mz ўщedri.

TebЁ pripadaю ї}se, sogrэši1hъ ti2, njči1sti mS, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

Ne vni1di so mn0ю vъ sydъ nosS mo‰ dэ‰nіz, slovesA i3zыskyz, i3 i3spravlsz stremlє1nіz: no vъ щedr0tahъ tvoi1hъ preziraz mo‰ lю6taz, sp7si1 mz vsesi1lьne.

I$nый kanHnъ prpdbnыz matere našez marji є3gĐpetskіz, vъ t0йže glasъ, i3 їrm0sъ. E#gHže kraestr0čіe:

Tы2 prpdbnaz marje pomogaй.

Zapёvъ: Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Th mi daždь svэtozarnuю blgodatь t b9estvennagw svhše promыšlenіz, i3zbэžati strasteй njmračenіz, i3 pёti ўserdnw, tvoegw2 marje žitіS, kr†snaz i3spravlє1nіz.

Prikl0nьšisz hrtHvыmъ b9estvєnnыmъ zak0nwmъ, kъ semY pristupi1la є3si2, sladosteй neuderži6maz stremlє1nіz njstavivši, i3 vsskuю dobrodёtelь vseblgogovёйnw, ćkw є3di1nu i3spravila є3si2.

Ґndreю: Prpdbne džtče ґndree moli2 bGa nj nasъ.

Mltvami tvoi1mi nasъ, ґndree, i3zbavi strasteй bezčestnыhъ i3 crtvіz nhnэ hrt0va džbщniki vёroю i3 lюb0vію vospэvaющіz tS, slavne, pokaži2, m0limsz.

Trbčenъ: Presyщnaz trbce, vo є3di1nicэ poklansemaz, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0bna, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

BGor0dičenъ: Bcde, nadežde i3 predstatelьstvo tebE poю1щihъ, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw vLčca čctaz, kaющasz prіimi1 mz.

Pёsnь v7.

Їrm0sъ: Vonmi2 nb7o, i3 vozglag0lю, i3 vospoю2 hrtA, t dv7ы pltію prišedšago.

Vonmi2 nb7o, i3 vozglag0lю, zemlE, vnušaй glasъ, kaющійsz kъ bGu i3 vospэvaющій є3go2.

Vonmi1 mi, b9e, sp7se m0й mlctivnыmъ tvoi1mъ džkomъ, i3 prіimi2 moE teploe i3spovёdanіe.

Sogrэši1hъ pače vsёhъ čelovBkъ, є3di1nъ sogrэši1hъ tebЁ: no ўщedri ćkw bGъ, sp7se, tvorenіe tvoE.

Byrz mS ѕlhhъ njbderži1tъ, blgoutr0bne gDi: no ćkw petrY, i3 mnЁ ryku prostri2.

Slezы bludni1cы, щedre, i3 ѓzъ predlagaю: njčcti mS, sp7se, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ.

NJmrači1hъ duševnuю krasotY strasteй slastьmi2, i3 vssčeski vesь ќmъ perstь sotvori1hъ.

Razdrahъ nhnэ njdeždu moю2 pervuю, ю4že mi2 i3ztkA ziždi1telь i3značala, i3 ttydu ležY nagъ.

NJblek0hsz vъ razdrannuю ri1zu, ю4že i3ztka mi ѕmjй sovёtomъ, i3 stыždysz.

Vozzrёhъ na sad0vnuю krasotY i3 prelьsti1hsz ўm0mъ: i3 ttydu ležY nagъ, i3 sramlsюsz.

Dёlaša na hrebtЁ moemъ vsi2 nač†lьnicы strasteй, prodolžaющe na mS bezzak0nіe i4hъ.

Pogubi1hъ pervozdannuю dobr0tu i3 blgolёpіe moE, i3 nhnэ ležY nagъ, i3 stыždysz.

Sšivaše kHžnыz ri6zы grёhъ mnЁ, njbnaži1vый mS pervыz bGotkannыz ndeždы.

NJbloženъ є4smь njdэsnіemъ studA, ćkože li1stvіemъ smok0vnыmъ, vo njbličenіe moi1hъ samovlastnыhъ strasteй.

NJdёzhsz vъ sramnuю ri1zu, i3 njkrovavlennuю stydnw, tečenіemъ strastnagw i3 lюboslastnagw životA.

NJskverni1hъ pl0ti moeS ri1zu i3 njkalshъ є4že po w4brazu, sp7se, i3 po pod0bію.

Vpad0hъ vъ strastnuю pagubu i3 vъ veщestvennuю tlю2, i3 tt0lэ do nhnэ vragъ mnЁ dosaždaetъ.

Lюboveщnoe i3 lюboimёnnoe žitіE, nevozderžanіemъ sp7se predpočetъ nhnэ, tsžkimъ bremenemъ njbloženъ є4smь.

Ўkrasi1hъ plotskjй w4brazъ skvernыhъ pomыšlenій razli1čnыmъ njbloženіemъ, i3 njsuždaюsz.

Vnёšnimъ prilёžnw blgoukrašenіemъ є3di1nэmъ popek0hsz, vnytrennюю prezrёvъ bGowbraznuю ski1nію.

Vowbrazi1vъ moi1hъ strasteй bez8wbrazіe, lюboslastnыmi stremlenьmi pogubi1hъ ўmA krasotY.

Pogreb0hъ pervagw w4braza dobr0tu sp7se strastьmi2, ю4že ćkw i3nogdA drahmu, vzыskavъ njbrsщi.

Sogrэši1hъ, ćkože bludni1ca vopію1 ti: є3di1nъ sogrэši1hъ tebЁ, ćkw mĐro prіimi2 sp7se i3 mo‰ slezы.

Popolz0hsz ćkw dv7dъ blydnw, i3 njskverni1hsz: no njmhй i3 menE sp7se, slezami.

NJči1sti, ćkože mыtarь vopію1 ti, sp7se njči1sti mS: nikt0že bo syщihъ i3z8 ґdama, ćkože ѓzъ sogrэši1hъ tebЁ.

Ni slezъ, nižE pokasnіz i4mamъ, nižE ўmilenіz: samъ mi2 sі‰ sp7se, ćkw bGъ daruй.

Dverь tvoю2 ne zatvori2 mnЁ togdA, gDi, gDi: no tverzi mi2 sію2 kaющemusz tebЁ.

Člvэkolю1bče hotsй vsBmъ sp7sti1sz, tы2 vozzovi1 mz, i3 prіimi2 ćkw blgъ kaющagosz.

Vnuši2 vozdыh†nіz duši2 moeS, i3 džčію moє1ю prіimi2 k†pli sp7se, i3 sp7si1 mz.

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde dv7o, є3di1na vsepёtaz, moli2 prilёžnw vo є4že sp7sti1sz namъ.

Їrm0sъ: Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ: mannu njdoždi1vый, i3 v0du i3z8 kamene i3stoči1vый drevle vъ pusthni lю1demъ moi6mъ desni1ceю є3di1noю, i3 krёpostію moeю.

Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ: vnušaй dušE moS gDa vopію1щa, i3 ўdali1sz prežnzgw grэhA, i3 b0йsz ćkw neumhtnagw, i3 ćkw sudіi2 i3 bGa.

KomY ўpod0bilasz є3si2 mnogogrёšnaz dušE, t0kmw pervomu kaіnu, i3 lamehu džnomu, kamenovavšaz tёlo ѕlodёйstvы, i3 ўbi1všaz ќmъ bezslovesnыmi stremlenьmi.

Vs‰ prežde zak0na pretekši, q dušE! Si1fu ne ўpod0bilasz є3si2, ni є3nHsa podražala є3si2, ni є3nHha preloženіemъ, ni nHz: no kvi1lasz є3si2 ўb0ga pravednыhъ ži1zni.

E#di1na tverzla є3si2 hl‰bi gnёva, bGa tvoegw2, dušE moS, i3 potopi1la є3si2 vsю2, ćkože zemlю pl0tь, i3 dэ‰nіz i3 žitіE, i3 prebыlA є3si2 vnЁ sp7si1telьnagw kovčega.

Myža ўbi1hъ, glag0letъ, vъ ćzvu mnЁ, i3 ю4nošu vъ strypъ, lamehъ rыdaz vopіsše, th že ne trepeщeši q dušE moS, njkalsvši pl0tь, i3 ќmъ njskverni1vši.

Q kakw porevnovahъ lamehu, pervomu ўbjйcэ, dyšu ćkw myža, ќmъ ćkw ю4nošu, ćkw brata že moegw2 tёlo ўbi1vъ, ćkw kaіnъ ўbjйca, lюboslastnыmi stremlenьmi.

St0lpъ ўmudri1la є3si2 sozdati q dušE, i3 ўtverždenіe vodruzi1ti tvoi1mi pohotьmi2, ѓщe ne bы2 ziždi1telь ўderžalъ sovёtы tvo‰, i3 nizverglъ na zemlю ўhiщrє1nіz tvo‰.

Ўzzvi1hsz, ўranihsz, sE strёlы vr†žіz ўzzvi1všыz moю2 dyšu i3 tёlo: sE strypi, gnoє1nіz, njmračє1nіz, vopію1tъ r†nы samov0lьnыhъ moi1hъ strasteй.

NJdoždi2 gDь t gDa džgnь i3nogdA, na bezzak0nіe gnёvaющee sožegъ sod0mlznы: th že džgnь vžeglA є3si2 geenskій, vъ nemže i4maši, q dušE, sožeщi1sz.

Razumёйte i3 vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ, i3spыtazй serdcA, i3 ўmyčazй mы6sli, njbličazй dэ‰nіz, i3 popalszй grэhi2, i3 sudsй si1ru, i3 smirenu, i3 ni1щu.

Prpdbnэй: Prosterla є3si2 rycэ tvoi2 kъ щedromu bGu, marje, vъ bezdnэ ѕHlъ pogružaemaz: i3 ćkože petrY člvэkolю1bnw, ryku b9estvennuю prostrE, tvoE njbraщenіe vssčeski i3skjй.

Marji: Vsёmъ ўserdіemъ i3 lюb0vію priteklA є3si2 hrtY, pervый grэhA pytь tvraщši, i3 vъ pusthnzhъ neprohodi1mыhъ pitaющisz, i3 togw2 či1stэ soveršaющi b9estvєnnыz zapwvэdi.

Zapёvъ: Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Vi1dimъ, vi1dimъ člvэkolю1bіe, q dušE, bGa i3 vLki; segw2 radi prežde koncA, tomY so slezami pripademъ vopію1щe: ґndrez mltvami, sp7se, pomi1luй nasъ.

Trbčenъ: Beznačalьnaz, nesozdannaz trbce, nerazdёlьnaz є3di1nice, kaющasz mS prіimi2, sogrэši1vša sp7si2: tvoE є4smь sozdanіe, ne prezri, no poщadi2, i3 i3zbavi mS džgnennagw njsuždenіz.

BGor0dičenъ: Prečctaz vLčce bGorodi1telьnice, nadeždo kъ tebЁ pritekaющihъ, i3 pristaniщe syщihъ vъ byri, mlctivago i3 sozdatelz, i3 sn7a tvoego2, ўmi1lostivi i3 mnЁ mltvami tvoi1mi.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na nedvi1žimэmъ, hrtE, kameni zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2 moE pomыšlenіe.

gnь t gDa i3nogdA gDь njdoždi1vъ, zemlю sod0mskuю prežde popali2.

Na gorЁ spasaйsz, dušE, ćkože lHtъ džnый, i3 vъ sigHrъ ўgonzaй.

Bёgaй zapalenіz, q dušE, bёgaй sod0mskagw gorёnіz, bёgaй tlёnіz bžctvennagw plamene.

I#spovёdaюsz tebЁ, sp7se: sogrэši1hъ, sogrэši1hъ ti2: no njslabi, njstavi mi2, ćkw blgoutr0benъ.

Sogrэši1hъ tebЁ є3di1nъ ѓzъ, sogrэši1hъ pače vsёhъ, hrtE sp7se, da ne prezriši menE.

Tы2 є3si2 pastыrь d0brый, vzыщi2 menE ѓgnca, i3 zablyždšagw da ne prezriši menE.

Tы2 є3si2 sladkій, ї}se, tы2 є3si2 sozdatelь m0й: vъ tebЁ, sp7se, njpravdaюsz.

Trbčenъ: Q trbce є3di1nice b9e! Sp7si2 nasъ t prelesti, i3 i3skušenій, i3 njbstosnій.

BGor0dičenъ: Raduйsz, bGoprіstnaz ўtr0bo, raduйsz, prt0le gDnь, raduйsz, m™i ži1zni našez.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 gDi na kameni zapovэdeй tvoi1hъ, podvi1gšeesz serdce moE, ćkw є3di1nъ s™ъ є3si2 i3 gDь.

I#st0čnikъ životA stzžahъ tebE, smerti nizloži1telz, i3 vopію1 ti t serdca moegw2 prežde koncA: sogrэši1hъ, njči1sti i3 sp7si1 mz.

Pri nHi, sp7se, blydstvovavšыz podražahъ, džnэhъ naslёdstvovavъ njsuždenіe, vъ pot0pэ pogruženіz.

Sogrэši1hъ, gDi, sogrэši1hъ tebЁ, njči1sti mS: nёstь bo i4že kto2 sogrэši2 vъ čelovёcэhъ, є3g0že ne prevzыd0hъ pregrэšenьmi.

Hama džnago dušE, ntceubjйca podražavši, srama ne pokrhla є3si2 i4skrennzgw, vspstь zrS vozvrati1všisz.

Blgoslovenіz si1mova ne naslёdovala є3si2 dušE nkasnnaz: ni prostrannoe njderžanіe, ćkože їafefъ i3mёla є3si2 na zemli2 njstavlenіz.

T zemli2 harranъ, i3zhdi t grэhA dušE moS, grzdi2 vъ zemlю točaщuю prisnoživ0tnoe netlёnіe, є4že ґvraamъ naslёdstvova.

Ґvraama slhšala є3si2 dušE moS, drevle njstavlьša zemlю ntečestva, i3 bhvša prišelьca, segw2 proizvolenію podražaй.

Ў dyba mamvrjйskagw ўčredi1vъ patrіarhъ ѓgGlы, naslёdstvova po starosti njbэtovanіz lovi1tvu.

Їsaaka nkasnnaz dušE moS, razumёvši n0vuю žertvu, taйnw vsesožžennuю gDvi, podražaй є3gw2 proizvolenію.

Їsmaila slhšala є3si2, trezvi1sz dušE moS, i3zgnana ćkw rabhnino troždenіe, vi1ždь, da ne kakw pod0bno čto2 postraždeši laskoserdstvuющi.

Ґgarэ drevlэ dušE, є3gĐptznыnэ ўpod0bilasz є3si2, porab0tivšisz proizvolenіemъ, i3 r0ždši n0vago їsmaila, prez0rstvo.

Їakwvlю lёstvicu razumёla є3si2 dušE moS, kvlsemuю t zemli2 kъ nebesє1mъ, počto2 ne i3mёla є3si2 vosh0da tverda, blgočestіz;

Sщ7ennika b9іz, i3 cRS ўedinena, hrt0vo pod0bіe, vъ mi1rэ žitіS, vъ čelovёcэhъ podražaй.

Ne bydi st0lpъ slanый dušE, vozvrati1všisz vspstь: w4brazъ da ўstraši1tъ tS sod0mskій, gorЁ vъ sigHrъ sp7saйsz.

Zapalenіz ćkože lHtъ, bёgaй dušE moS grэhA: bёgaй sod0mы i3 gom0rrы, bёgaй plamene vsskagw bezslovesnagw želanіz.

Pomi1luй gDi, pomi1luй mS, vopію1 ti, є3gdA prіi1deši so ѓgGlы tvoi1mi, vozdati vsBmъ po dostosnію dэsnій.

Molenіz vLko, tebE poю1щihъ ne tverži: no ўщedri člvэkolю1bče, i3 podaždь vёroю prossщыmъ njstavlenіe.

Marji: Soderži1mь є4smь byreю, i3 trevolnenіemъ sogrэšenій, no sama mz mati nhnэ sp7si2, i3 kъ pristaniщu b9estvennagw pokasnіz vozvedi2.

Marji: Rabskoe molenіe i3 nhnэ prpdbnaz prinesši ko blgoutr0bnэй mltvami tvoi1mi bcdэ, tverzi mi2 b9estvєnnыz vh0dы.

Ґndreю: Tvoi1mi mltvami daruй i3 mnЁ njstavlenіe dolgHvъ, q ґndree, kri1tskій predsэdatelю! Pokasnіz bo tы2 tai1nnikъ preizrsdnый.

Trbčenъ: Trbce pr0staz, nesozdannaz, beznačalьnoe є3stestvo2, vъ trbcэ pэvaemaz v3postaseй, sp7si1 nы vёroю poklansющыzsz deržavэ tvoeй.

BGor0dičenъ: T nc7A bezlёtna sn7a, vъ lёto bGorodi1telьnice, neiskusomyžnw rodilA є3si2, strannoe čydo, prebhvši dv7a, dosщi.

Їrm0sъ: Ўtverdi gDi na kameni:

Sэdalenъ, gospodi1na їHsifa, glasъ }:

Svэti6la bGozr†čnaz, sp7swvы ґpcli, prosvэti1te nasъ vo tьmЁ žitіS, ćkw da vo dni6 nhnэ blgowbraznw h0dimъ, svёtomъ vozderžanіz noщnhhъ strasteй tbэgaющe, i3 svBtlыz strti hrtHvы ќzrimъ, raduющesz.

Slava, drugjй sэdalenъ, glasъ }:

Ґpclьskaz dvoenadesstice bGoizbrannaz, molьbY hrtY nhnэ prinesi2, p0stnoe p0priщe vsBmъ preйti2, soveršaющыmъ vo ўmilenіi mltvы, tvorsщыmъ ўserdno dobrodёtєli, ćkw da si1ce predvari1mъ vi1dэti hrtA bGa slavnoe voskrnіe, slavu i3 hvalY prinossщe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Pod0benъ: Nepostiži1magw bGa, sn7a i3 sl0vo, neskazannw pače ўmA i3z8 tebE r0ždšeesz, moli2 bcde so ґpclы, mi1rъ vselennэй či1stый podati, i3 sogrэšenій dati namъ prežde koncA proщenіe, i3 crtvіz nbcnagw kraйnіz radi blgosti, spod0biti rabы6 tvo‰.

Taže tripёsnecъ, bez8 pokl0nwvъ, glasъ }.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Vozderžanіemъ poži1vše prosvэщennіi hrtHvы ґpcli, vozderžanіz vremz namъ hodataйstvы b9estvennыmi ўtišaюtъ.

Dvoenadesztostrynnый nrganъ, pёsnь vospЁ sp7si1telьnuю, ўčenikHvъ li1kъ b9estvennый, luk†vaz vozmuщaz glasov†nіz.

NJdoždenіemъ d¦0vnыmъ vsю2 pods0lnečnuю napoi1ste, syšu tgnavše mnogob0žіz vseblžennіi.

BGor0dičenъ: Smiri1všasz sp7si1 mz, vыsokomydrennw poži1všago, r0ždšaz voznesšago smirennoe є3stestvo2, dv7o vsečctaz.

I$nый. Glasъ t0йže.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi:

Ґpclьskoe vsečctn0e likostosnіe, ziždi1telz vsёhъ molsщee, prosi2 pomi1lovati nы2 voshvalsющыz tS.

Ćkw dёlatelє syщe hrtHvы ґpcli, vo vsemъ mjrэ b9estvennыmъ sl0vomъ vozdёlavšіi, prin0site plodы2 є3mY vsegdA.

Vіnogradъ bhste hrt0vъ voi1stinnu vozlю1blennый, vіn0 bo d¦0vnoe i3stoči1ste mjru ґpcli.

Trbčenъ: Prenačalьnaz, sowbraznaz, vsesi1lьnэйšaz trbce s™az, dž§e, sl0ve i3 dš7e s™hй, b9e, svёte i3 životE, sohrani2 stado tvoE.

BGor0dičenъ: Raduйsz, prt0le ngnezračnый, raduйsz, svэti1lьniče svэщen0snый, raduйsz, goro2 njsщ7enіz, kovčeže ži1zni, s™hhъ s™az sёne.

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ prišestvіe tvoE, gDi, i3 ўbossz, ćkw h0щeši t dv7ы rodi1tisz i3 čelovёkwmъ kvi1tisz, i3 glag0laše: ўslhšahъ slyhъ tv0й i3 ўboshsz: slava si1le tvoeй gDi.

Dёlъ tvoi1hъ da ne prezriši, sozdanіz tvoegw2 da ne njstaviši, pravosyde, ѓщe i3 є3di1nъ sogrэši1hъ, ćkw čelovёkъ, pače vsskagw čelovёka, člvэkolю1bče, no i4maši, ćkw gDь vsёhъ, vlastь njstavlsti grэhi2.

Približaetsz, dušE, konecъ, približaetsz, i3 neradi1ši, ni got0višisz: vremz sokraщaetsz, vostani, bli1zъ pri dverehъ sudіS є4stь: ćkw s0nіe, ćkw cvёtъ, vremz žitіS tečetъ: čto2 vsye mztemsz;

Vosprzni2, q dušE moS, dэ‰nіz tvo‰, ±že sodёlala є3si2, pomыšlsй, i3 sі‰ pred8 licE tvoE prinesi2, i3 k†pli i3spusti2 slezъ tvoi1hъ: rcы2 so derznovenіemъ dэ‰nіz i3 pomыšlє1nіz hrtY, i3 npravdaйsz.

Ne bhstь vъ žitіi2 grэhA, ni dэsnіz, ni ѕl0bы, є3sže ѓzъ, sp7se, ne sogrэši1hъ ўm0mъ i3 sl0vomъ, i3 proizvolenіemъ i3 predloženіemъ, i3 mhslію i3 dэsnіemъ sogrэši1vъ, ćkw i4nъ nikt0že kogdA.

Tsю1du i3 njsuždenъ bhhъ, tsю1du preprёnъ bhhъ ѓzъ njkasnnый t svoeS s0vэsti, є3sže ničt0že vъ mjrэ nyžnэйše: sudіE i3zbavitelю m0й, i3 vёdče, poщadi2 i3 i3zbavi, i3 sp7si1 mz rabA tvoego2.

Lёstvica, ю4že vi1dэ drevle veli1kій vъ patrіarsэhъ, ўkazanіe є4stь dušE moS, dёztelьnagw voshoždenіz, razymnagw vozšestvіz: ѓщe h0щeši ќbw, dэsnіemъ, i3 razumomъ, i3 zrёnіemъ poži1ti, njbnovi1sz.

Zn0й dnevnhй preterpЁ lišenіz radi patrіarhъ, i3 mrazъ noщnhй ponesE, na vsskъ denь snabdBnіz tvorS, pashй, truždazйsz, rab0tazй, da dvЁ žєnЁ sočetaetъ.

Žєnh mi dvЁ razumёй, dэsnіe že i3 razumъ vъ zrёnіi, ljю ќbw dэsnіe, ćkw mnogočadnuю: rahi1lь že razumъ, ćkw mnogotrydnuю: i4bo kromЁ trudHvъ, ni dэsnіe, ni zrёnіe dušE, i3spravitsz.

Bdi2 q dušE moS! I#zrsdstvuй ćkože drevle veli1kій vъ patrіarsэhъ, da stsžeši dэsnіe sъ razumomъ, da bydeši ќmъ zrsй bGa i3 dosti1gneši nezahodsщій mrakъ vъ vidёnіi, i3 bydeši veli1kій kupecъ.

Dvanadesztь patrіarhwvъ, veli1kій vъ patrіarsэhъ dэtotvori1vъ, taйnw ўtverdi2 tebЁ lёstvicu dёztelьnagw dušE moS voshoždenіz: dёti, ćkw njsnov†nіz: stepє1ni, ćkw voshoždє1nіz, premydrennw podloži1vъ.

I#sava voznenavi1dэnnago podražala є3si2 dušE, tdalA є3si2 prelestniku tvoemY pervыz dobr0tы pervenstvo, i3 ntečeskіz mltvы tpala є3si2, i3 dvaždы popolznylasz є3si2 nkasnnaz, dэsnіemъ i3 razumomъ: tёmže nhnэ pokaйsz.

E#dHmъ i3savъ narečesz, kraйnzgw radi ženonei1stovnagw smэšenіz: nevozderžanіemъ bo pri1snw razžigaemь, i3 slastьmi2 njskvernsemь, є3dHmъ i3menovasz, є4že glag0letsz razžženіe duši2 lюbogrэh0vnыz.

Jwva na gn0iщi slhšavši, q dušE moS, njpravdavšagosz, togw2 myžestvu ne porevnovala є3si2, tverdagw ne i3mёla є3si2 predloženіz, vo vsёhъ ±že vёsi, i3 i4miže i3skusi1lasz є3si2, no kvi1lasz є3si2 neterpэli1va.

I$že pervэe na prest0lэ, nagъ nhnэ na gn0iщi gn0enъ: mn0gій vъ čadэhъ i3 slavnый, bezčadenъ i3 bezd0mokъ naprasnw: palatu ќbw gn0iщe, i3 bi1serіe strypы vmэnsše.

Carskimъ dost0instvomъ, vэncemъ i3 bagrzni1ceю njdёznъ, mnogoimёnnый čelovёkъ i3 prvdnый, bogatstvomъ kipS i3 stadы, vnezapu bogatstva, slavы carstva njbniщavъ liši1sz.

Ѓщe pravedenъ bsše džnъ, i3 nepor0čenъ pače vsёhъ, i3 ne ўbэžE lovlenіz lьsti1vagw i3 sёti: th že grэholюbi1va syщi nkasnnaz dušE, čto2 sotvori1ši, ѓщe čes0mu nj nedovёdomыhъ sluči1tsz naiti2 tebЁ;

Tёlo njskverni1sz, dyhъ njkalssz, vesь njstrupi1hsz: no ćkw vračь hrtE, nbo‰ pokasnіemъ moi1mъ ўvračyй, njmhй, njči1sti, pokaži2 sp7se m0й, pače snёga čistёйša.

Tёlo tvoE i3 kr0vь raspinaemый nj vsёhъ položi1lъ є3si2 sl0ve: tёlo ќbw, da mS njbnovi1ši: kr0vь, da njmheši mS: dyhъ že predalъ є3si2, da mS privedeši hrtE, tvoemY rodi1telю.

Sodёlalъ є3si2 sp7senіe posredЁ zemli2 щedre, da sp7semsz. V0leю na drevэ raspslsz є3si2. E#demъ zatvorennый tverzesz, g0rnzz i3 d0lьnzz tvarь, kzhcы vsi2 sp7seni poklansюtsz tebЁ.

Da bydetъ mi2 kupёlь, kr0vь i3z8 rebrъ tvoi1hъ, vkypэ i3 pitіE, i3stoči1všee v0du njstavlenіz, da nboю1du njčiщaюsz, pomazyzsz i3 pіS: ćkw pomazanіe i3 pitіE sl0ve, životHčnaz tvo‰ slovesA.

Nagъ є4smь čert0ga, nagъ є4smь i3 braka, kypnw i3 večeri: svэti1lьnikъ ўgasE, ćkw bez8eleйnый, čert0gъ zaklюči1sz mnЁ spsщu, večerz snэdesz: ѓzъ že po rukY i3 nHgu svszanъ, v0nъ nizverženъ є4smь.

Čašu cRkovь stzžA, rє1bra tvo‰ živonHsnaz, i3z8 ni1hže sug{bыz namъ i3stoči2 t0ki, njstavlenіz i3 razuma, vo w4brazъ drevnzgw i3 n0vagw dvoi1hъ vkypэ zavёtwvъ, sp7se našъ.

Vremz životA moegw2 malo, i3 i3sp0lneno bolёzneй i3 lukavstva: no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Vыsokoglag0livъ nhnэ є4smь, žest0kъ že i3 serdcemъ, votщE i3 vsye, da ne sъ farіseemъ njsydiši mS, pače že mыtarevo smirenіe podaždь mi2 є3di1ne щedre, pravosyde, i3 semy mz sočisli2.

Sogrэši1hъ, dosadi1vъ sosydu pl0ti moeS, vёmъ щedre: no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Samoistukanъ bhhъ strastьmi2, dyšu moю2 vredS щedre, no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Ne poslyšahъ glasa tvoegw2, preslyšahъ pisanіe tvoE zakonopol0žnika: no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Marji: Bezpl0tnыhъ ži1telьstvo vъ pl0ti prehodsщi, blgodatь prpdbnaz kъ bGu velію voi1stinnu prіsla є3si2, vёrnw nj čtyщihъ tS predstatelьstvuй. Tёmže m0limъ tS, t vsskihъ napasteй i3 nasъ mltvami tvoi1mi i3zbavi.

Marji: Veli1kihъ bezmёstій vo glubinY nizvedšisz, newderži1ma bыlA є3si2, no vosteklA є3si2 p0mыslomъ lyčšimъ, kъ kraйnэй dэsnьmi ćvэ dobrodёteli preslavnw, ѓgGlьskoe є3stestvo2 marje, ўdivi1vši.

Ґndreю: Ґndree, n§eskaz pohvalo2, mltvami tvoi1mi ne prestaй molssz, predstoS trbcэ preb9estvennэй, ćkw da i3zbavimsz mučenіz, lюb0vію predstatelz tS b9estvennago vseblženne prizыvaющіi, kri1tu ўdobrenіe.

Trbčenъ: Nerazdёlьnoe suщestv0mъ, nesli1tnoe li1cы bGosl0vlю tS, trbčeskoe є3di1no b9estvo2, ćkw є3dinocarstvennoe i3 soprt0lьnoe, vopію1 ti pёsnь veli1kuю, vъ vhšnihъ tregybw pэsnosl0vimuю.

BGor0dičenъ: I# raždaeši i3 dёvstvueši, i3 prebыvaeši nboю1du є3stestv0mъ dv7a: roždeйsz njbnovlsetъ zak0nы є3stestvA, ўtr0ba že raždaetъ, ne raždaющaz. BGъ i3dёže h0щetъ, pobэždaetsz є3stestvA či1nъ: tvori1tъ bo є3li6ka h0щetъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T noщi2 ќtrenюющa, člvэkolю1bče, prosvэti2 molю1sz, i3 nastavi i3 menE na povelBnіz tvo‰: i3 nauči1 mz sp7se, tvori1ti v0lю tvoю2.

Vъ noщi2 žitіE moE preid0hъ pri1snw, tьma bo bhstь i3 glubokA mnЁ mglA, n0щь grэhA: no ćkw dnE shna sp7se pokaži1 mz.

Ruvjma podražaz njkasnnый ѓzъ, sodёzhъ bezzak0nnый i3 zakonoprestypnый sovёtъ na bGa vhšnzgo, njskverni1vъ l0že moE, ćkw džtčee džnъ.

I#spovёdaюsz tebЁ hrtE cRю2, sogrэši1hъ, sogrэši1hъ, ćkw prežde їHsifa bratіz prodavšіi, čistotы2 pl0dъ i3 cэlomydrіz.

T sr0dnikwvъ pravednaz dušA svzzasz, prodasz vъ rab0tu sladkій, vo w4brazъ gDnь: th že vsS dušE, prodalasz є3si2 ѕlhmi tvoi1mi.

ЇHsifa pravednagw i3 cэlomydrennagw ўmA podražaй njkasnnaz, i3 neiskysnaz dušE, i3 ne njskvernsйsz bezslovesnыmi stremlenьmi pri1snw bezzak0nnuющi.

Ѓщe i3 vъ r0vэ poživE i3nogdA їHsifъ, vLko gDi, no vo w4brazъ pogrebenіz i3 vostanіz tvoegw2: ѓzъ že čto2 tebЁ kogdA sicev0e prinesY;

Mwmseovъ slhšala є3si2 kovčežecъ dušE, vodami, volnami nosi1mъ rёčnыmi, ćkw vъ čert0zэ drevle bёgaющій dёla g0rьkagw sovёta farawni1tska.

Ѓщe b†bы slhšala є3si2, ўbivaющыz i3nogdA bezvozrastnoe myžeskoe, dušE nkasnnaz, cэlomydrіz dэsnіe, nhnэ ćkw veli1kій mwmseй, ssi2 premydrostь.

Ćkw mwmseй veli1kій є3gĐptznina, ўmA ўzzvi1vši nkasnnaz, ne ўbi1la є3si2 dušE: i3 kakw vseli1šisz, glag0li, vъ pusthnю strasteй pokasnіemъ;

Vъ pusthnю vseli1sz veli1kій mwmseй, grzdi2 ќbw podražaй togw2 žitіE, da i3 vъ kupinЁ bGozvlenіz dušE, vъ vidёnіi bydeši.

Mwmseovъ žezlъ vowbražaй dušE, ўdarsющій m0re, i3 njgustэvaющій glubinY, vo w4brazъ krtA b9estvennagw: i4mže m0žeši i3 tы2 veli6kaz soverši1ti.

ҐarHnъ prinošaše džgnь bGu, nepor0čnый, nelestnый: no nfni2 i3 fіneesъ, ćkw tы2 dušE, prinošahu čuždee bGu njskvernennoe žitіE.

Ćkw tsžkій nravomъ, faraHnu g0rьkomu bhhъ vLko, їanni2, i3 їamvri2, dušeю i3 tёlomъ, i3 pogruženъ ўm0mъ: no pomozi1 mi.

Kalomъ smэsi1hsz njkasnnый ўm0mъ, njmhй mS vLko, baneю moi1hъ slezъ, molю1 tz, pl0ti moeS ndeždu ўbэli1vъ ćkw snёgъ.

Ѓщe i3spыtaю mo‰ dэlA sp7se, vsskago čelovёka prevozšedša grэhami sebE zrю2, ćkw razumomъ mydrstvuzй sogrэši1hъ, ne nevёdэnіemъ.

Poщadi2 poщadi2 gDi, sozdanіe tvoE, sogrэši1hъ, njslabi mi2, ćkw є3stestv0mъ čctый samъ shй є3di1nъ, i3 i4nъ razvэ tebE nikt0že є4stь kromЁ skvernы.

MenE radi bGъ shй, vowbrazi1lsz є3si2 vъ mS, pokazalъ є3si2 čudesA, i3scэli1vъ prokažє1nnыz, i3 razslablennago stzgnyvъ, krovotoči1vыz t0kъ ўstavilъ є3si2 sp7se, prikosnovenіemъ ri1zъ.

Krovotoči1vuю podražaй nkasnnaz dušE, pritecы2 ўderži2 nmetы hrtHvы, da i3zbavišisz ranъ, i3 ўslhšiši t negw2: vёra tvoS sp7se tz.

Ni1zu sničaщuю podražaй q dušE, prіidi2, pripadi2 kъ nogama ї}sovыma, da tS i3spravitъ, i3 da h0diši pravw stєzi2 gDni.

Ѓщe i3 kladzzь є3si2 glub0kій vLko, i3stoči1 mi v0du i3z8 preči1stыhъ tvoi1hъ ži1lъ, da ćkw samarznhnz, ne ktomY pіsй žaždu: ži1zni bo strui6 i3stočaeši.

Sіlwamъ da bydutъ mi2 slezы mo‰, vLko gDi, da ўmhю i3 ѓzъ zBnicы serdca, i3 vi1ždu tS ќmnw, svёta prevёčna.

Marji: Nesravnennыmъ želanіemъ vsebogataz, drevu vozželёvši pokloni1tisz živ0tnomu, spod0bilasz є3si2 želanіz, spod0bi ќbw i3 menE ўluči1ti vhšnіz slavы.

Marji: Strui6 їord†nskіz prešedši, njbrэlA є3si2 pok0й bezbolёznennый, pl0ti slasti i3zbэžavši, є3sže i3 nasъ i3zmi2 tvoi1mi mltvami prpdbnaz.

Ґndreю: Ćkw pastыreй i3zrsdnэйša, ґndree premydre, i3zbranna syщa tS, lюb0vію velію i3 strahomъ molю2, tvoi1mi mltvami sp7senіe ўluči1ti, i3 ži1znь vёčnuю.

Trbčenъ: TS trbce slavimъ, є3di1nago bGa: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 dž§e, sn7e i3 dš7e, pr0stoe suщestvo2, є3di1nice pri1snw poklansemaz.

BGor0dičenъ: I#z8 tebE njblečesz vъ moE smэšenіe, netlёnnaz, bezmyžnaz m™i dv7o, bGъ sozdavый vёki, i3 soedini2 sebЁ člvёčeskoe є3stestvo2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi1hъ vsёmъ serdcemъ moi1mъ kъ щedromu bGu, i3 ўslhša mS t ѓda preisp0dnzgw, i3 vozvedE t tli2 živ0tъ m0й.

Slezы sp7se džčію moє1ю, i3 i3z8 glubinы2 vozdыh†nіz či1stэ prinošY, vopію1щu serdcu: b9e, sogrэši1hъ ti2 njči1sti mS.

Ўkloni1lasz є3si2 dušE, t gDa tvoegw2, ćkože dafanъ i3 ґvіrHnъ: no poщadi2, vozzovi2 i3z8 ѓda preisp0dnzgw, da ne pr0pastь zemnaz tebE pokrhetъ.

Ćkw ю4nica dušE razsvirёpэvšaz, ўpod0bilasz є3si2 є3fremu, ćkw serna t tenetъ sohrani2 žitіE, vperi1vši dэsnіemъ ќmъ, i3 zrёnіemъ.

RukA nasъ mwmseova da ўvёritъ dušE, kakw m0žetъ bGъ prokažennoe žitіE ўbэli1ti, i3 njči1stiti: i3 ne tčaйsz samA sebE, ѓщe i3 prokaženna є3si2.

VHlnы sp7se pregrэšenій moi1hъ ćkw vъ m0ri čermnёmъ vozvraщaющesz, pokrhša mS vnezapu, ćkw є3gĐptznы i3nogdA, i3 trіstatы.

Nerazymnoe dušE proizvolenіe i3mёla є3si2, ćkw prežde ї}lь: b9estvennыz bo mannы predsudi1la є3si2 bezslovesnw, lюboslastnoe strasteй njb8zdenіe.

Kladencы2 dušE, predpočlA є3si2 hananeйskihъ mhsleй, pače ži1lы kamene, i3z8 negHže premydrosti rэkA, ćkw čaša prolivaetъ t0ki bGosl0vіz.

Svin†z mzsA i3 kotlы2, i3 є3gĐpetskuю pi1щu, pače nebesnыz predsudi1la є3si2 dušE moS, ćkože drevle nerazymnіi lю1dіe vъ pusthni.

Ćkw ўdari mwmseй rabъ tv0й žezl0mъ kamenь, njbraznw životvori6vaz rє1bra tvo‰ prowbrazovaše, i3z8 ni1hže vsi2 pitіE ži1zni sp7se, počerpaemъ.

I#spыtaй dušE i3 smotrsй, ćkože їisysъ navi1nъ njbэtovanіz zemlю, kakovA є4stь, i3 vseli1sz vъ nю2 blgozak0nіemъ.

Vostani i3 pobori2, ćkw їisysъ ґmali1ka, plotsk‡z str†sti, i3 gavawnjtы, lє1stnыz p0mыslы pri1snw pobэždaющi.

Preidi2 vremene tekyщee є3stestvo2, ćkw prežde kovčegъ, i3 zemli2 džnыz bydi vo njderžanіi njbэtovanіz dušE, bGъ povelэvaetъ.

Ćkw sp7slъ є3si2 petrA, vozopi1vša sp7si2, predvari1vъ mS sp7se t ѕvёrz i3zbavi, prosterъ tvoю2 ryku, i3 vozvedi2 i3z8 glubinы2 grэh0vnыz.

Pristaniщe tS vёmъ ўti1šnoe, vLko, vLko hrtE: no t nezahodi1mыhъ glubi1nъ grэhA, i3 tčaznіz mS predvari1vъ i3zbavi.

Ѓzъ є4smь, sp7se, ю4že pogubi1lъ є3si2 drevle carskuю drahmu: no vžegъ svэti1lьnikъ p®teču tvoego2 sl0ve, vzыщi2 i3 njbrsщi tv0й w4brazъ.

Marji: Da strasteй plamenь ўgasi1ši, slezъ k†pli i3stoči1la є3si2 pri1snw marje, dušeю raspalaema, i4hže blgodatь podaždь i3 mnЁ tvoemY rabY.

Marji: Bezstrastіe nbcnoe stzžala є3si2, kraйnimъ na zemli2 žitіemъ mati. Tёmže tebE poю1щыmъ, t strasteй i3zbavitisz mltvami tvoi1mi, moli1sz.

Ґndreю: Kri1tskago tS pastыrz, i3 predsэdatelz, i3 vselennыz mltvennika vёdый, pritekaю ґndree, i3 vopію1 ti: i3zmi1 mz džtče, i3z8 glubinы2 grэhA.

Trbčenъ: Trbca є4smь pr0sta, nerazdёlьna, razdёlьna li1čnэ, i3 є3di1nica є4smь є3stestv0mъ soedinena, nc7ъ glag0letъ, i3 sn7ъ, i3 b9estvennый d¦ъ.

BGor0dičenъ: Ўtr0ba tvoS bGa namъ rodi2, vowbražena po namъ: є3g0že ćkw sozdatelz vsёhъ, moli2 bcde, da mltvami tvoi1mi njpravdi1msz.

Kondakъ: DušE moS, dušE moS, vostani, čto2 spi1ši; konecъ približaetsz, i3 i4maši smuti1tisz: vosprzni2 ќbw, da poщadi1tъ tS hrt0sъ bGъ, vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй.

Jkosъ: Hrt0vo vračevstvo2 vi1dz tversto, i3 t segw2 ґdamu i3stekaющee zdravіe, postradA, ўzzvi1sz dіavolъ, i3 ćkw bёdstvuz rыdaše, i3 svoi1mъ drugHmъ vozopi2: čto2 sotvorю2 sn7u mRjinu, ўbivaetъ mS vifleemlzninъ, i4že vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй.

Smnaxarій pervэe minei, taže nastosщій. Stіhi2:

Ўmilenіz, hrtE m0й, w4brazы daždь,

Poю1щыmъ nhnэ kanHnъ tebЁ veli1kій.

Vъ sjй denь po drevnemu predanію poemъ i3 veli1kagw kanHna poslёdovanіe. Seй voi1stinnu vsёhъ kanHnwvъ veličaйšій, i3zrsdnw i3 hi1trostnw sočini2 i3 spisA i4že vo s™hhъ ntecъ našъ ґndreй ґrhіepjskopъ kri1tskій, i4že i3 їerli1mskій i3menyemый: i4že ўstremlsšesz ќbw i3z8 damaska, nj četыrenadesstэmъ že lёtэ svoegw2 v0zrasta, nakazanію grammatjčeskomu i3zdavsz, i3 njkryglennoe nakazanіe i3zuči1vъ, vo їerli1mэ bhvъ monašeskoe proh0ditъ žitіE, prepod0bnэ že i3 bGolюbeznэ ži1vый vъ bezm0lvnomъ i3 nemztežnomъ žitіi2. MnHga ќbw i3 i4na spis†nіz životopolє1znaz njstavlsetъ b9іeй cRkvi, slovesa že i3 kanHnы, pače že myžestvennэ vъ toržestvennыhъ bыvaemый že i3 pokazyemый. So mn0gimi že i3nhmi, i3 nastosщій veli1kій kanHnъ sočini2: ўmilenіe neisčetno i3myщъ: vsskuю bo vethagw i3 n0vagw zavёta p0vэstь sniskavъ i3 sobravъ, nastosщee sočini2 sladkopёnіe, t ґdama ćvэ, daže i3 do samagw2 hrt0va voznesenіz, i3 ґpclьskіz pr0povэdi. Pouщaetъ ќbw si1mъ vsskuю dyšu, є3li1kimъ ќbw blgi6mъ p0vэsti revnovati, i3 podražati po si1lэ: є3li1kihъ že ѕlhhъ tbэgati, i3 pri1snw kъ bGu vostekati pokasnіemъ, slezami i3 i3spovёdanіemъ, i3 i3nhmъ ćvэ blgougoždenіemъ. Nbače toli1kw є4stь šir0kій i3 sladkoglasnый, ćkw i3 samY žestočaйšuю dyšu dov0lenъ ўmzgči1ti, i3 kъ b0drosti blag0й vozdvi1gnuti, ѓщe t0čію sъ sokrušennыmъ serdcemъ i3 vnimanіemъ pod0bnыmъ poetsz. Sotvori1 že sego2, є3gdA i3 patrіarhъ їerli1mskій veli1kій swfr0nій, є3gĐptznыni marji žitіE spisA. Ўmilenіe bo i3 sіE žitіE predlagaetъ bezči1slenno, i3 mn0goe pregrэši1všыmъ, i3 sogrэšaющыmъ ўtэšenіe daetъ, ѓщe t0čію ѕlhhъ tstupi1ti hotstъ. Ўčini1šasz že i3 vъ nastosщій denь pёtisz i3 pročitatisz sicevhz radi vinы2: poneže bo kъ koncY približaetsz s™az četыredesstnica, da ne čelovёcы lэni1vi bhvše kъ d¦Hvnыmъ podvigHmъ, nebrežnw zabydutsz, i3 є4že cэlomydrstvovati є3di1noю vo vsёhъ prestanutъ. Veli1kій ќbw ґndreй, ćkože nёkій nakazatelь, povэstьmi2 veli1kagw kanHna, veli1kihъ mužeй glag0lz dobrodёtelь, i3 ѕlhhъ paki tvraщenіe, ćkw ѓщe kto2 reklъ bы2: d0blэйšihъ truždaющihsz pred8ustr0itъ, i3 myžestvennэ kъ prє1dnimъ prostiratisz. Sщ7ennый že swfr0nій preestestvennыmъ svoi1mъ sl0vomъ, cэlomydrenы i3 paki bhti tvori1tъ, i3 kъ bGu vozdvi1žetъ, i3 ne nizpadati, nižE tčaztisz, ѓщe i3nogdA nёkimi pregrэšenьmi ćti bhša. E#li1kw bo b9іe člvэkolю1bіe i3 mlctь, vsedyšnw t pervыhъ pregrэšenій njbrati1tisz proizvolsющыmъ, є4že nj є3gĐptznыni povёdanіe predstavlsetъ. Glag0letsz že veli1kій kanHnъ, negli ѓщe kto2 reklъ bы, i3 po tёmъ mhslemъ, i3 vospomznovenієmъ: plodovi1tъ bo є4stь segw2 tvorecъ, i3zrsdnw t† složi1vъ, i3 ćkw pr0čihъ kanHnwvъ po tri1deszti i3 malw čto2 kъ troparє1mъ i3myщыmъ: seй že, ©n, proh0ditъ є3di1nagw koegHždo neizrečennuю i3skapaz sladostь. Prikladnw ќbw i3 pod0bnw veli1kій seй kanHnъ, i3 veli1ko stzžavъ ўmilenіe: tёmže i3 vъ veli1cэй četыredesstnicэ ўčini1sz. Seй i3zrsdnый kanHnъ i3 veli1kій i3 prepod0bnыz marji sl0vo, t0йže ntecъ našъ ґndreй, pervый vъ kwnstantjnь gradъ prinesE, є3gdA t patrіarha їerli1mskagw fe0dwra, vъ šesthй sob0rъ p0slanъ, vъ p0moщь prіi1de. Togda bo i3zrsdnw na є3dinov0lьniki podvizavsz, є3щE prebыvaz vъ monašestvuющihъ, kli1ru cRkve vъ kwnstantjnэ gradэ pričitaetsz: taže dіakonъ, i3 sirotopitatelь vъ seй postavlsetsz. I# po malэ ґrhіepckpъ kri1tskій bhvъ: pot0mъ bli1zъ nёgdэ ko glag0lemomu їerjsu dosti1gъ vъ mіtmljnэ, ko gDu ti1de, dov0lьnэ svoegw2 prt0la vъ pričastіi bhvъ. Togw2 mltvami b9e, pomi1luй nasъ.

Taže blžennы sъ pokl0nы. Glasъ ѕ7:

Vo crtvіi tvoemъ, pomzni2 nasъ gDi.

Razb0йnika hrtE raS ži1telz sotvori1lъ є3si2, na krtЁ tebЁ vozopi1vša: pomzni1 mz, togw2 pokasnію spod0bi i3 menE nedost0йnago.

Stjhъ: Blženi ni1щіi dyhomъ, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

ManHz slhšavši drevle dušE moS, bGa vъ kvlenіi bhvša, i3 i3z8 nepl0dove togdA prіemša pl0dъ njbэtovanіz, togw2 blgočestіe podražaй.

Stjhъ: Blženi plačuщіi, ćkw tji ўtёšatsz.

SampHnovoй porevnovavši lёnosti, glavY njstri1gla є3si2 dušE dёlъ tvoi1hъ, predavši i3noplemennikwmъ, lюboslastіemъ cэlomydrennuю ži1znь i3 blžennuю.

Stjhъ: Blženi kr0tcыi, ćkw tji naslёdztъ zemlю.

Prežde čelюstію džsleю pobэdi1vый i3noplemenniki, nhnэ plэnenіe laskoserdstvu strastnomu njbrёtesz: no i3zbёgni dušE moS podražanіz, dэsnіz i3 slabosti.

Stjhъ: Blženi ѓlčuщіi i3 žažduщіi pravdы, ćkw tji nashtztsz.

Varakъ i3 їeffaй voenačalьnicы, sudіi6 ї}lєvы predpočteni bhša, sъ ni1miže dev0rra mužeymnaz: tёhъ d0blestьmi dušE vmuži1všisz ўkrэpi1sz.

Stjhъ: Blženi mi1lostivіi, ćkw tji pomi1lovani bydutъ.

Їai1lino hrabrstvo poznala є3si2 dušE moS, sіsara drevle prob0dšuю, i3 sp7senіe sodёlavšuю, drevomъ džstrыmъ, slhšiši, i4mže tebЁ krtъ njbrazyetsz.

Stjhъ: Blženi či1stіi serdcemъ, ćkw tji bGa ќzrztъ.

Požri2 dušE žertvu pohvalьnuю, dэsnіe ćkw dщerь prinesi2, t їeffaevы čistёйšuю: i3 zakoli2 ćkw žertvu, str†sti plwtskjz gDvi tvoemY.

Stjhъ: Blženi mirotv0rcы, ćkw tji sn7ove b9іi narekytsz.

GedeHnovo runo2 pomыšlsй dušE moS, sъ nb7sE r0su pod8imi2, i3 prini1kni ćkože pesъ, i3 pjй v0du, t zak0na tekyщuю, i3zgnetenіemъ pi1smennыmъ.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

I#lji sщ7ennika njsuždenіe dušE moS vosprіsla є3si2, lišenіemъ ўmA prіwbrёtši str†sti sebЁ, ćkože džnъ č†da, dёlati bezzakHnnaz.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ na vы2 lžyщe menE radi.

Vъ sudіshъ levjtъ, nebreženіemъ svoю2 ženY, dvanadesztimъ kolёnwmъ razdэli2, dušE moS, da skvernu njbliči1tъ t venіamjna bezzak0nnuю.

Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Lюbomydrennaz ѓnna molsщisz, ўstnЁ ќbw dvizaše ko hvalenію, glasъ že є3S ne slhšašesz: no nbače nepl0dna syщi, shna moli1tvы raždaetъ dost0йna.

Pomzni2 nasъ gDi, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Vъ sudіshъ spričtesz ѓnnino poroždenіe, veli1kій samyilъ, є3g0že vospitala ґrmafema vъ domY gDni: tomY porevnyй dušE moS, i3 sudi2 prežde i3nёhъ dэlA tvo‰.

Pomzni2 nasъ vLko, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Dv7dъ na carstvo i3zbranъ, carski pomazasz r0gomъ b9estvennagw mĐra: tы2 ќbw dušE moS, ѓщe h0щeši vhšnzgw crtvіz, mĐromъ pomažisz slezami.

Pomzni2 nasъ s™hй, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Pomi1luй sozdanіe tvoE mi1lostive, ўщedri rukY tvoє1ю tvorenіe: i3 poщadi2 vs‰ sogrэši1všыz, i3 menE pače vsёhъ, tvoi1hъ prezrёvšago povelёnій.

Trbčenъ: Beznačalьnu, i3 roždenію že i3 proishoždenію, nc7Y poklansюsz r0ždšemu, sn7a slavlю roždennago, poю2 soprosіsvšago nc7y že i3 sn7u, d¦a s™ago.

BGor0dičenъ: Preestestvennomu ržctvY tvoemY poklansemsz, po є3stestvY slavы mladenca tvoegw2 ne razdэlsющe bGorodi1telьnice: i4že bo є3di1nъ licemъ, sugybыmi i3spovёduetsz є3stestvы2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Sogrэši1homъ, bezzak0nnovahomъ, nepravdovahomъ pred8 tob0ю, nižE soblюd0homъ, nižE sotvori1homъ, ćkože zapovёdalъ є3si2 namъ: no ne predaždь nasъ do koncA, ntcє1vъ b9e.

Sogrэši1hъ, bezzak0nnovahъ, i3 tverg0hъ zapovэdь tvoю2, ćkw vo grэsёhъ proizved0hsz i3 priloži1hъ ćzvamъ strypы sebЁ: no samъ mS pomi1luй, ćkw blgoutr0benъ, ntcє1vъ b9e.

T†йnaz serdca moegw2 i3spovёdahъ tebЁ sudіi2 moemY, vi1ždь moE smirenіe, vi1ždь i3 sk0rbь moю2, i3 vonmi2 sudY moemY nhnэ, i3 samъ mS pomi1luй, ćkw blgoutr0benъ, ntcє1vъ b9e.

Saylъ i3nogdA ćkw pogubi2 ntcA svoegw2 dušE nsl‰ta, vnezapu crtvo njbrёte kъ proslytію: no blюdi2, ne zabыvaй sebE, skHtskіz p0hwti tvo‰ proizv0livši pače crtva hrt0va.

Dv7dъ i3nogdA bGootecъ, ѓщe i3 sogrэši2 sugybw dušE moS, strэl0ю ќbw ўstrэlenъ bhvъ prelюbodёйstva, kopіemъ že plэnenъ bhvъ ўbjйstva tomlenіemъ: no tы2 samA tzžčaйšimi dёlы nedygueši, samoh0tnыmi stremlenьmi.

Sovokupi2 ќbw dv7dъ i3nogdA bezzak0nію bezzak0nіe: ўbjйstvu že lюbodёйstvo rastvori1vъ, pokasnіe sugyboe pokazA ѓbіe: no sama tы luk†vnэйšaz dušE sodёlala є3si2, ne pokazvšisz bGu.

Dv7dъ i3nogdA vowbrazi2, spisavъ ćkw na їkHnэ pёsnь, є4юže dэsnіe njbličaetъ, є4že sodёz, zovhй: pomi1luй mS. Tebё bo є3di1nomu sogrэši1hъ vsёhъ bGu, samъ njči1sti mS.

KіvHtъ ćkw nošašesz na kolesni1cэ, zanъ džnый, є3gdA prevraщšusz telьcY, t0čію kosnysz, b9іimъ i3skusi1sz gnёvomъ: no togw2 derznovenіz ўbэžavši dušE, počitaй b9estvєnnaz čestnэ.

Slhšala є3si2 ґvessalHma, kakw na є3stestvo2 vostA; poznala є3si2 togw2 skvє1rnaz dэ‰nіz, i4miže njskverni2 l0že dv7da ntcA: no tы2 podražala є3si2 togw2 str†stnaz i3 lюbosl†stnaz stremlє1nіz.

Pokori1la є3si2 nerab0tnoe tvoE dost0instvo tёlu tvoemY: i3n0go bo ґhіtofela njbrёtši vragA, dušE, snizšlA є3si2 segw2 sovёtwmъ: no sі‰ razshpa samъ hrt0sъ, da tы2 vsskw sp7sešisz.

SolomHnъ čydnый, i3 blgodati premydrosti i3sp0lnennый, seй lukavoe i3nogdA pred8 bGomъ sotvori1vъ, tstupi2 t negw2: є3myže tы2 proklstыmъ tvoi1mъ žitіemъ, dušE ўpod0bilasz є3si2.

Slastьmi2 vlek0mь strasteй svoi1hъ njskvernsšesz, ўvы2 mnЁ, rači1telь premydrosti, rači1telь blydnыhъ ženъ, i3 stranenъ t bGa: є3g0že tы2 podražala є3si2 ўm0mъ q dušE, sladostrastьmi skvernыmi.

Rovoamu porevnovala є3si2 ne poslyšavšemu sovёta dž§a, kypnw že i3 ѕlёйšemu rabY їerovoamu, prežnemu tstypniku dušE: no bёgaй podražanіz, i3 zovi2 bGu: sogrэši1hъ, ўщedri mS.

Ґhaavwvыmъ porevnovala є3si2 skvernamъ, dušE moS, ўvы2 mnЁ, bыlA є3si2 plotski1hъ skvernъ prebыvaliщe, i3 sosydъ sramlenъ strasteй: no i3z8 glubinы2 tvoeS vozdohni2, i3 glag0li bGu grэhi2 tvo‰.

Popali2 i3lіA i3nogdA dvaщi pztьdesstъ їezavelinыhъ, є3gdA st{dnыz pror0ki pogubi2, vo njbličenіe ґhaavovo: no bёgaй podražanіz dvoю2 dušE, i3 ўkrэplsйsz.

Zaklюči1sz tebЁ nb7o dušE, i3 gladъ b9ій posti1že tS: є3gdA i3lіi2 fesvjtznina ćkože ґhaavъ, ne pokori1sz slovesє1mъ i3nogdA: no saraffіi ўpod0bivsz, napitaй prbr0ču dyšu.

Manassjeva sobralA є3si2 sogrэšє1nіz i3zvolenіemъ, postavlьši ćkw merzwsti str†sti, i3 ўmn0živši dušE negodovanіe: no togw2 pokasnію revnyющi teplэ, stzži2 ўmilenіe.

Pripadaю ti2, i3 prinošY tebЁ, ćkože slezы glag0lы mo‰: sogrэši1hъ, ćkw ne sogrэši2 bludni1ca, i3 bezzak0nnovahъ, ćkw i4nый nikt0že na zemli2: no ўщedri vLko, tvorenіe tvoE, i3 vozzovi1 mz.

Pogreb0hъ w4brazъ tv0й, i3 rastli1hъ zapovэdь tvoю2, vsS pomrači1sz dobr0ta, i3 strastьmi2 ўgasi1sz, sp7se, svэщA: no ўщedrivъ vozdaždь mi2 ćkože poetъ dv7dъ, radovanіe.

NJbrati1sz, pokaйsz, tkrhй sokrovє1nnaz, glag0li bGu vs‰ vёduщemu: tы2 vёsi mo‰ t†йnaz, є3di1ne sp7se: no samъ mS pomi1luй, ćkože poetъ dv7dъ po mlcti tvoeй.

I#sčez0ša dnje moi2, ćkw s0nіe vostaю1щagw: tёmže ćkw є3zekja slezю2 na l0ži moemъ, priloži1tisz mnЁ lёtwmъ životA. No kjй i3saіa predstanetъ tebЁ dušE, ѓщe ne vsёhъ bGъ;

Marji: Vozopi1vši kъ prečctэй bGom™ri, pervэe tri1nula є3si2 nei1stovstvo strasteй, nyžno stužaющihъ, i3 posrami1la є3si2 vragA zapenšago: no daždь nhnэ p0moщь t sk0rbi, i3 mnЁ rabY tvoemY.

Marji: E#g0že vozlюbi1la є3si2, є3g0že vozželёla є3si2, є3gHže radi pl0tь i3znuri1la є3si2 prpdbnaz, moli2 nhnэ hrtA nj rabёhъ: ćkw da mlctivъ bhvъ vsBmъ namъ, mi1rnoe sostosnіe daruetъ počitaющыmъ є3go2.

Ґndreю: Na kameni mS vёrы mltvami tvoi1mi ўtverdi2 džtče, strahomъ mS b9estvennыmъ njgraždaz, i3 pokasnіe ґndree, podaždь mi2, molю1sz ti2: i3 i3zbavi mS t sёti vragHvъ i4щuщihъ mS.

Trbčenъ: Trbce pr0staz, nerazdёlьnaz, є3dinosyщnaz, i3 є3stestvo2 є3di1no, svёtove, i3 svёtъ, i3 s™a tri2, i3 є3di1no s™o poetsz bGъ trbca: no vosp0й, proslavi, živ0tъ i3 životы2, dušE, vsёhъ bGa.

BGor0dičenъ: Poemъ tS, blgoslovi1mъ tS, poklansemsz ti2 bGorodi1telьnice, ćkw nerazdёlьnыz trbcы porodilA є3si2 є3di1nago hrtA bGa i3 samA tverzla є3si2 namъ syщыmъ na zemli2 nbcnaz.

Tripёsnecъ. Glasъ }.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Beznačalьnago cRS slavы, є3gHže trepeщutъ nbcnыz si6lы p0йte sщ7ennicы, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkw ќglіe neveщestvennagw ngnS, popali1te veщestvєnnыz str†sti mo‰, vozžizaющe nhnэ vo mnЁ želanіe b9estvennыz lюbvE, ґpcli.

Trubы6 blgogl†snыz sl0va počti1mъ, i4miže pad0ša stёnы neutverždenы vr†žіz, i3 bGorazymіz ўtverdi1šasz zabr†la.

Kumjrы strastnыz duši2 moeS sokruši1te, i5že hramы i3 stolpы2 sokruši1ste vragA, ґpcli gDni, hramove njsщ7ennіi.

BGor0dičenъ: Vmэsti1la є3si2 nevmэsti1mago є3stestv0mъ: nosi1la є3si2 nossщago vs‰: doi1la є3si2 čctaz, pitaющago tvarь, hrtA žiznodavca.

I$nый tripёsnecъ.

Їrm0sъ: Beznačalьnago cRS slavы, є3gHže trepeщutъ nbcnыz si6lы p0йte sщ7ennicы, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

D¦a načalohi1trostіemъ sozdavše vsю2 cRkovь ґpcli hrtHvы, vъ neй blgoslovi1te hrtA vo vёki.

Vostrubi1vše trub0ю ўčenій, nizverg0ša ґpcli vsю2 lestь jdwlьskuю, hrtA prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Ґpcli, d0broe preselenіe, naziratelіe mjra, i3 nbcnіi ži1telіe, vasъ pri1snw voshvalsющыz, i3zbavite t bёdъ.

Trbčenъ: Tris0lnečnoe vsesvёtloe bGonačalіe, є3dinoslavnoe i3 є3dinoprt0lьnoe є3stestvo2, dž§e vsedёtelю, sn7e, i3 b9estvennый dš7e, poю1 tz vo vёki.

BGor0dičenъ: Ćkw čctnhй i3 prevhššій prt0lъ, vospoi1mъ b9ію m™rь neprestannw, lю1dіe, є3di1nu po ržctvЁ m™rь i3 dv7u.

I$nый.

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva nbcnaz slavztъ, i3 trepeщutъ heruvjmi i3 serafjmi, vssko dыhanіe i3 tvarь, p0йte, blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sogrэši1vša sp7se pomi1luй, vozdvi1gni m0й ќmъ ko njbraщenію, prіimi1 mz kaющagosz, ўщedri vopію1щa: sogrэši1hъ ti2, sp7si2, bezzak0nnovahъ, pomi1luй mS.

Kolesni1čnikъ i3lіA, kolesni1ceю dobrodёteleй všedъ, ćkw na nb7sA, nošašesz prevhše i3nogdA t zemnhhъ: segw2 ќbw dušE moS, vosh0dъ pomыšlsй.

Їordanova struS pervэe, mi1lwtію i3lіin0ю є3lіsseemъ, stA sю1du i3 sю1du: th že, q dušE moS, seS ne pričasti1lasz є3si2 blgodati za nevozderžanіe.

E#lіsseй i3nogdA prіemъ mi1lwtь i3lіinY, prіstъ sugybuю blgodatь t bGa: th že q dušE moS, seS ne pričasti1lasz є3si2 blgodati za nevozderžanіe.

Swmanjtіda i3nogdA pravednago ўčredi2, q dušE, nravomъ blgi1mъ: th že ne vvelA є3si2 vъ d0mъ, ni stranna, ni pytnika. Tёmže čert0ga i3zri1nešisz v0nъ, rыdaющi.

Gіezjevъ podražala є3si2 nkasnnaz razumъ skvernый vsegdA dušE, є3gHže srebrolю1bіe tloži2 ponE na starostь: bёgaй geenskagw ngnS, tstupi1vši ѕlhhъ tvoi1hъ.

Tы2 nzji dušE porevnovavši, segw2 prokaženіe vъ sebЁ stzžala є3si2 sugybo: bezmBstnaz bo mhsliši, bezzakHnnaz že dёeši: njstavi ±že i4maši, i3 pritecы2 kъ pokasnію.

Nіnevjtznы dušE slhšala є3si2 kaющыzsz bGu, vretiщemъ i3 pepelomъ, si1hъ ne podražala є3si2: no kvi1lasz є3si2 ѕlёйšaz vsёhъ, prežde zak0na, i3 po zak0nэ pregrэši1všihъ.

Vъ r0vэ blata slhšala є3si2 їeremjю dušE, grada sіHnz rыdanьmi vopію1щa, i3 slezъ i4щuщa, podražaй segw2 plačevnoe žitіE i3 sp7sešisz.

ЇHna vъ farsjsъ pobэžE, prorazumёvъ njbraщenіe nіnevjtznwvъ, razumё bo ćkw prbr0kъ b9іe blgoutr0bіe: tёmže revnovaše prbr0čestvu ne solgatisz.

Danіi1la vъ r0vэ slhšala є3si2, kakw zagradi2 ўstA, q dušE ѕvэreй: ўvёdэla є3si2, kakw džtrocы i5že nj ґzarіi, pogasi1ša vёroю peщi plamenь gorsщій.

Vethagw zavёta vs‰ prived0hъ ti2 dušE, kъ pod0bію, podražaй pravednыhъ bGolюbi6vaz dэ‰nіz, i3zbёgni že paki lukavыhъ grэhHvъ.

Pravosyde sp7se pomi1luй, i3 i3zbavi mS ngnS, i3 preщenіz, є4že i4mamъ na sudЁ pravednw preterpёti: njslabi mi2 prežde koncA, dobrodёtelію i3 pokasnіemъ.

Ćkw razb0йnikъ vopію1 ti: pomzni1 mz. Ćkw petrъ plaču g0rcэ: njslabi mi2 sp7se. ZovY ćkw mыtarь: slezю2 ćkw bludni1ca. Prіimi2 moE rыdanіe, ćkože i3nogdA hananeino.

Gnoenіe, sp7se, i3scэli2 smirennыz moeS duši2: є3di1ne vračY, plastыrь mnЁ naloži2, i3 є3leй i3 vіno2, dэlA pokasnіz, ўmilenіe so slezami.

Hananeю i3 ѓzъ podražaz, pomi1luй mS, vopію2, sn7e dv7dovъ: kasaюsz kraz ri1zы, ćkw krovotoči1vaz: plaču, ćkw marfa i3 marja nad8 lazaremъ.

Sleznuю sp7se stklsnicu, ćkw mĐro i3stoщavaz na glavY, zovy ti ćkože bludni1ca, mlcti i4щuщaz, molьbY prinošY, i3 njstavlenіe prošY prіsti.

Ѓщe i3 nikt0že, ćkože ѓzъ sogrэši2 tebЁ, no nbače prіimi2 i3 menE, blgoutr0bne sp7se, strahomъ kaющasz, i3 lюb0vію zovyщa: sogrэši1hъ tebЁ є3di1nomu: pomi1luй mS mlctive.

Poщadi2 sp7se tvoE sozdanіe, i3 vzыщi2 ćkw pastыrь pogi1bšee, predvari2 zablyždšago, voshi1ti t v0lka, sotvori1 mz nvčA na pastvэ tvoi1hъ nvecъ.

E#gdA sudіE ssdeši ćkw blgoutr0benъ, i3 pokažeši strašnuю slavu tvoю2 sp7se: q kakovhй strahъ togdA! Peщi gorsщeй, vsBmъ bosщыmsz nesterpi1magw sudi1щa tvoegw2.

Marji: Svёta nezahodi1magw m™i, tS prosvэti1vši, t njmračenіz strasteй razrэši2. Tёmže všedši vъ d¦0vnuю blgodatь, prosvэti2 marje, tS vёrnw voshvalsющыz.

Marji: Čydo n0vo vi1dэvъ, ўžasašesz b9estvennый vъ tebЁ voi1stinnu mati zwsjma: ѓgGla bo zrsše vo pl0ti, i3 ќžasomъ vesь i3spolnsšesz, hrtA poS vo vёki.

Ґndreю: Ćkw derznovenіe i3mhй ko gDu, ґndree kri1tskій čctnaz pohvalo2, molю2, moli1sz razrэšenіe t ќzъ bezzak0nіz nhnэ njbrэsti2 mnЁ moli1tvami tvoi1mi, ćkw pokasnіz ўči1telь, i3 prepod0bnыhъ slava.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Beznačalьne dž§e, sn7e sobeznačalьne, ўtёšitelю blgjй, dš7e pravый: sl0va b9іz rodi1telю, nc7A beznačalьna sl0ve, dš7e živhй i3 zi1ždaй, trbce є3di1nice pomi1luй mS.

BGor0dičenъ: Ćkw t njbroщenіz červleni1cы prečctaz, ќmnaz bagrzni1ca є3mmanyileva, vnytrь vo črevэ tvoemъ pl0tь i3stkasz: tёmže bcdu voi1stinnu tS počitaemъ.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi, poю1щe i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

I# paki їrm0sъ. Tripёsnecъ. Glasъ }.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Voi1stinnu bcdu tS i3spovёduemъ, sp7sennіi tob0ю dv7o čctaz, sъ bezpl0tnыmi li1ki tS veličaющe.

I#st0čnicы spasi1telьnыz vodы2 ćvlьšesz ґpcli, i3stazvšuю dyšu moю2 grэh0vnoю žaždoю, njrosi1te.

Plavaющago vъ puči1nэ pogi1beli, i3 vъ pogruženіi ўžE bhvša, tvoeю desni1ceю, ćkože petrA, gDi sp7si1 mz.

Ćkw s0li, vkysnыhъ syщe ўčenій, gni1lьstvo ўmA moegw2 i3zsuši1te, i3 nevёdэnіz tьmY tženi1te.

BGor0dičenъ: Radostь ćkw rodi1všaz, plačь mnЁ podaždь, i4mže b9estvennoe ўtэšenіe vLčce, vъ byduщemъ dni2 njbrэsti2 vozmogY.

I$nый.

Їrm0sъ: TS nb7sE i3 zemli2 hodataicu:

TS blgoslavnoe ґpclьskoe sobranіe, pёsnьmi veličaemъ: vselennэй bo svэti6la svBtlaz kvi1stesz, prelestь tgonsщe.

Blgovёstnoю mrežeю vašeю, slovє1snыz rы6bы ўlovi1vše, sі‰ prinosi1te vsegdA snёdь hrtY, ґpcli blžennіi.

Kъ bGu vašimъ prošenіemъ pomzni1te nasъ ґpcli, t vsskagw i3zbavitisz i3skušenіz, m0limsz, lюb0vію vospэvaющыz vasъ.

Trbčenъ: TS trіmpostasnuю є3di1nicu, dž§e, sn7e, so d¦omъ, є3di1nago bGa є3dinosyщna poю2, trbcu є3dinosi1lьnuю i3 beznačalьnuю.

BGor0dičenъ: TS dэtorodi1telьnicu i3 dv7u, vsi2 r0di ўblžaemъ, ćkw tob0ю i3zbavlьšesz t klstvы: radostь bo namъ rodilA є3si2 gDa.

Veli1kagw kanHna їrm0sъ:

Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ, b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stestvA. Tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь pravoslavnw veličaemъ.

Ќmъ njstrupi1sz, tёlo njbolёznisz, nedyguetъ dyhъ, sl0vo i3znem0že, žitіE ўmertvi1sz, konecъ pri dverehъ. Tёmže moS nkasnnaz dušE, čto2 sotvori1ši, є3gdA prіi1detъ sudіS i3spыtati tvo‰;

Mwmseovo prived0hъ ti2 dušE, mіrobhtіe, i3 t togw2 vsE zavёtnoe pisanіe, povёdaющee tebЁ pravєdnыz i3 nepravєdnыz: t ni1hže vtorы6z, q dušE, podražala є3si2, ґ ne pє1rvыz, vъ bGa sogrэši1vši.

Zak0nъ i3znem0že, prazdnuetъ є3đlіe, pisanіe že vsE vъ tebЁ nebreženo bhstь, prbr0cы i3znemog0ša, i3 vsE pravednoe sl0vo: strypi tvoi2, q dušE, ўmn0žišasz, ne syщu vračY i3scэlsющemu tS.

N0vagw privoždy ti pisanіz ўkaz†nіz, vvod‰щaz tS dušE, ko ўmilenію: pravєdnыmъ ќbw porevnyй, grёšnыhъ že tvraщaйsz,i3 ўmlctivi hrtA mltvami že i3 poщenьmi, i3 čistot0ю, i3 govёnіemъ.

Hrt0sъ vočlvёčisz, prizvavъ kъ pokasnію razb0йniki, i3 bludni6cы: dušE pokaйsz, dverь tverzesz crtvіz ўžE, i3 predvoshiщaюtъ є5 farіseє i3 mыtari2 i3 prelюbodёi kaющіisz.

Hrt0sъ vočlvёčisz, pl0ti prіwbщi1vsz mi2, i3 vs‰, є3li6ka sytь є3stestvA hotёnіemъ i3sp0lni grэhA kromЁ, pod0bіe tebЁ, q dušE, i3 w4brazъ predpokazyz svoegw2 snizh0ždenіz.

Hrt0sъ volhvы2 sp7sE, pastыri sozvA, mladenєcъ mn0žєstva pokazA myčeniki, starcы proslavi, i3 st†rыz vdovi6cы, i4hže ne porevnovala є3si2 dušE, ni dэsnієmъ, ni žitію2: no g0re tebЁ, vnegdA bydeši sudi1tisz.

Posti1vsz gDь dnjй čethredesztь vъ pusthni, poslэdi2 vzalkA, pokazyz člvёčeskoe: dušE, da ne razlэni1šisz, ѓщe tebЁ priloži1tsz vragъ, mltvoю že i3 post0mъ t n0gъ tvoi1hъ da trazi1tsz.

Hrt0sъ i3skušašesz, dіavolъ i3skušaše, pokazyz kamenіe, da hlёbi bydutъ: na g0ru vozvedE vi1dэti vs‰ c†rstvіz mjra vo mgnovenіi. Ўb0йsz q dušE, lovlenіz, trezvi1sz moli1sz na vsskій časъ bGu.

G0rlica pustыnolю1bnaz, glasъ vopію1щagw vozglasi2, hrt0vъ svэti1lьnikъ, propovёduzй pokasnіe, i4rwdъ bezzak0nnova so i3rwdіadoю. Zri2 dušE moS, da ne ўvszneši vъ bezzakHnnыz sBti, no njblobыzaй pokasnіe.

Vъ pusthnю vseli1sz blgodati p®teča, i3 їudea vsS i3 samarja slhšavše tečahu, i3 i3spovёdahu grэhi2 svo‰, kreщaющesz ўserdnw: i4hže tы2 ne podražala є3si2 dušE.

Brakъ ќbw čestnhй, i3 l0že neskverno: nbo‰ bo hrt0sъ prežde blgoslovi2, pl0tію kdhй, i3 vъ kanэ že na bracэ v0du vъ vіno2 soveršaz, i3 pokazyz pervoe čydo: da tы2 i3zmeni1šisz q dušE.

Razslablennago stzgnY hrt0sъ, dždrъ vzemša, i3 ю4nošu ўmerša vozdvi1že, vdovi1če roždenіe, i3 s0tniča džtroka, i3 samarznhnэ kvi1sz, vъ d©э slyžbu tebЁ, dušE predživopisA.

Krovotoči1vuю i3scэli2 prikosnovenіemъ kraz ri1zna gDь: prokažє1nnыz njči1sti: slэpы6z i3 hrwmhz prosvэti1vъ, i3spravi: gluh‡z že i3 nэmы6z, i3 ničaщыz ni1zu i3scэli2 sl0vomъ: da tы2 sp7sešisz nkasnnaz dušE.

Nedygi i3scэlsz, ni1щыmъ blgovэstvovaše, hrt0sъ sl0vo, vrє1dnыz ўvračevA, sъ mыtari2 kdsše, so grёšniki besёdovaše, їajrovы dщere dyšu pred8umeršuю vozvrati2 njszzanіemъ ruki2.

Mыtarь sp7sašesz, i3 bludni1ca cэlomydrstvovaše, i3 farіseй hvalssz njsuždašesz: džvъ ќbw, njči1sti mS: džva že, pomi1luй mS. Seй že veličašesz vopіS: b9e, blgodarю1 tz: i3 pr0čыz bez{mnыz glag0lы.

Zakheй mыtarь bЁ, no nbače sp7sašesz, i3 farіseй sjmwnъ soblažnsšesz, i3 bludni1ca prіimaše njstavitєlьnaz razrэšє1nіz, t i3myщagw krёpostь njstavlsti grэhi2: ю4že dušE potщi1sz podražati.

Bludni1cэ, q nkasnnaz dušE moS, ne porevnovala є3si2, ćže prіi1mši mĐra ґlavastrъ, so slezami mazaše n0zэ sp7sovэ, njtre že vlasы2 drevnihъ sogrэšenій rukopisanіe razdiraющagw є3S.

Gradы, i5mže dadE hrt0sъ blgovёstіe, dušE moS, ўvёdala є3si2, kakw pr0klzti bhša. Ўb0йsz ўkazanіz, da ne bydeši ćkože džnы, i4hže sod0mlznwmъ vLko ўpod0bivъ, daže do ѓda njsudi2.

Da ne g0ršaz q dušE moS, kvi1šisz tčaznіemъ hananei vёru slhšavšaz, є3sže dщi2 sl0vomъ b9іimъ i3scэli1sz: sn7e dv7dovъ, sp7si2 i3 menE, vozzovi2 i3z8 glubinы2 serdca, ćkože nnA hrtY.

Ўmlcrdisz sp7si1 mz, sn7e dv7dovъ pomi1luй, bэsnyющыzsz sl0vomъ i3scэli1vый, glasъ že blgoutr0bnый ćkw razb0йniku mnЁ rcы2: ґmi1nь glag0lю tebЁ, so mn0ю bydeši vъ rai2, є3gdA prіidY vo slavэ moeй.

Razb0йnikъ njglag0lovaše tS, razb0йnikъ bGosl0vzše tS, džba bo na krtЁ svi1szsta: no q blgoutr0bne, ćkw vёrnomu razb0йniku tvoemY, poznavšemu tS bGa, i3 mnЁ tverzi dverь slavnagw crtvіz tvoegw2.

Tvarь sodrogašesz raspinaema tS vi1dzщi, g0rы i3 kamєnіz strahomъ raspadahusz, i3 zemlS sotrzsašesz, i3 ѓdъ njbnažašesz, i3 sowmračašesz svёtъ vo dni2, zrS tebE ї}se prigvoždena ko krestY.

Dost0йnыhъ pokasnіz plodHvъ ne i3stzži2 t menE: i4bo krёpostь moS vo mnЁ njskudЁ, serdce mnЁ daruй pri1snw sokrušennoe, niщety že d¦0vnuю, da sі‰ tebЁ prinesY, ćkw prіstnuю žertvu, є3di1ne sp7se.

SudіE m0й, i3 vёdče m0й, hotsй paki prіiti2 so ѓgGlы, sudi1ti mjru vsemY, mlctivnыmъ tvoi1mъ džkomъ togdA vi1dэvъ mS, poщadi2 i3 ўщedri mS ї}se, pače vsskagw є3stestvA čelovёča sogrэši1vša.

Marji: Ўdivi1la є3si2 vsёhъ strannыmъ žitіemъ tvoi1mъ, ѓgGlwvъ či1nы, i3 čelovёkwvъ sob0rы, neveщestvennw poži1vši, i3 є3stestvo2 prešedši: i4mže, ćkw neveщestvennыma nogama všedši marje, їordanъ prešlA є3si2.

Marji: Ўmi1lostivi sozdatelz nj hvalzщihъ tS, prpdbnaz mati, i3zbavitisz njѕloblenій i3 skorbeй džkrestъ napadaющihъ: da i3zbavivšesz t napasteй, vozveli1čimъ neprestannw proslavlьšago tS gDa.

Ґndreю: Ґndree čestnhй, i3 džtče treblžennэйšій, pastыrю kri1tskій, ne prestaй molssz nj vospэvaющihъ tS: da i3zbavimsz vsi2 gnёva i3 sk0rbi, i3 tlёnіz, i3 pregrэšenій bezmёrnыhъ, čtyщіi tvoю2 pamztь vёrnw.

Trbčenъ: Trbce є3dinosyщnaz, є3dinice trіmpostasnaz, tz vospэvaemъ, nc7A slavzщe, sn7a veličaющe, i3 d¦u poklansющesz, є3di1nomu є3stestvY voi1stinnu bGu, ži1zni že, i3 živyщemu crtvu bezkonečnomu.

BGor0dičenъ: Gradъ tv0й sohransй bGorodi1telьnice prečctaz, vъ tebё bo seй vёrnw carstvuzй, vъ tebЁ i3 ўtverždaetsz, i3 tob0ю pobэždazй, pobэždaetъ vsskoe i3skušenіe, i3 plэnsetъ ratniki, i3 proh0ditъ poslušanіe.

I# ѓbіe їrm0sъ. Svэti1lenъ, ćkw nbhčno.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, dvaždы. Glasъ }:

Vъ razb0йničєskіz puti6 vpadši dušE moS, lю1tэ ўszvlena є3si2 t svoi1hъ sogrэšenій, predavšisz neraz{mnыmъ vragHmъ. No ćkw i3myщaz vremz, vo ўmilenіi vozopjй: ўpovanіe nenadežnыhъ, životE tčazvšihsz, sp7se, vozstavi i3 sp7si1 mz.

M§nčenъ: Vo bronS vёrы njb0lkšesz d0brэ, i3 w4brazomъ krestnыmъ vowruži1vše sebE, v0ini blgom0щnіi pokazastesz, muči1telєmъ myžeski proti1vistesz, i3 dіavolю prelestь potrebi1ste, pobэdi1telє bhvše, vэncє1vъ spod0bistesz: moli1tesz hrtY nj nasъ, vo є4že sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Prіimi2 glasы r†bъ tvoi1hъ, vsečctaz bcde dv7o, i3 moli2 neprestannw, grэhHvъ razrэšenіe, i3 mi1rъ darovati namъ.

Sovokuplsemъ že i3 №-й časъ, bez8 stіhosl0vіz. Po tris™0mъ, na vsёhъ časёhъ kondakъ:

DušE moS, dušE moS:

Na G-mъ časЁ kafjsma f7-z, na ѕ7-mъ ‹-z.

Na ѕ7-mъ že časЁ, troparь prbr0čestva, glasъ ѕ7:

Blgoutr0bne, dolgoterpэli1ve vsederži1telю gDi, nizposli2 mlctь tvoю2 na lю1di tvo‰.

Prokjmenъ, pal0mъ §ѕ, glasъ ѕ7:

GDь vocRi1sz, da raduetsz zemlS.

Stjhъ: Da veselstsz džstrovi mn0zi.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA m7v, st. є7-ѕ7i.)

Takw glag0letъ gDь bGъ, sotvori1vый nb7o, i3 vodruzi1vый є5, ўtverždeй zemlю, i3 ±že na neй, i3 dasй dыhanіe lю1demъ, i5že na neй, i3 d¦ъ hodsщыmъ na neй. Ѓzъ gDь bGъ, prizvahъ tS vъ pravdэ, i3 ўderžY za ryku tvoю2, i3 ўkrэplю2 tS: i3 dahъ tS vъ zavёtъ r0da ї}leva, vo svёtъ kzhkwvъ, Tversti džči slэphhъ, i3zvesti2 t ќzъ sv‰zannыz, i3 i3z8 d0mu temni1cы, i3 sэdsщыz vo tьmЁ. Ѓzъ gDь bGъ, sіE moE є4stь i4mz: slavы moeS i3n0mu ne damъ, nižE dobrodёteleй moi1hъ i3stuk†nnыmъ. Я%že i3z8 načala, sE prіid0ša: i3 nHvaz, ±že ѓzъ vozvэщY, i3 prežde neže vozvэsti1ti, kvi1šasz vamъ. Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu: načalьstvo є3gw2, proslavite i4mz є3gw2 t konє1cъ zemli2: shodsщіi vъ m0re, i3 plavaющіi po nemY, džstrovi i3 živyщіi na ni1hъ. Vozveseli1sz pusthne, i3 vє1si є3S, pridvHrіz, i3 živyщіi vъ kidarэ: vozveselstsz živyщіi na kameni, t kraz g0rъ vozopію1tъ. Dadstъ bGu slavu, dobrodёtєli є3gw2 vo džstrovэhъ vozvэststъ. GDь bGъ si1lъ i3zhdetъ, i3 sokruši1tъ ratь, vozdvi1gnetъ rvenіe, i3 vozopіetъ na vragi2 svo‰ sъ krёpostію. Molčahъ, є3dA i3 vsegdA ўmolčY, i3 poterplю2; terpёhъ ćkw raždaющaz, i3streblю2 i3 i3zsušY vkypэ: NJpustošY g0rы i3 h0lmi, i3 vssku travY i4hъ i3zsušY, i3 položY rёki vo džstrovы, i3 lygi i3zsušY. I# navedY slэpы6z na pytь, є3gHže ne vi1dэša, i3 po stezsmъ, i4hže ne znaša, hodi1ti sotvorю2 i5mъ: sotvorю2 i5mъ tьmY vo svёtъ, i3 str0pwtnaz vъ pr†vaz. Sі‰ glag0lы sotvorю2, i3 ne njstavlю i4hъ.

Prokjmenъ, pal0mъ §z, glasъ ѕ7:

Vosp0йte gDvi pёsnь n0vu ćkw di1vna sotvori2 gDь, sp7sE є3go2 desni1ca є3gw2.

Stjhъ: Vi1dэša vsi2 koncы2 zemli2 sp7senіe bGa našegw.

Na f7-mъ časЁ, kafjsma №i.

Vъ četvert0kъ večera, po prednačinatelьnomъ stіhosl0vimъ, vmёstw, Ko gDu vnegdA skorbёti mi2, kafjsmu }i. Klepletъ že svэti1lьničnoe posk0ru, trudA radi bdёnnagw. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ, ‹. I# poemъ samoglasenъ, glasъ }:

Samovlastnw sovlek0hsz, pervыmъ moi1mъ prestuplenіemъ, dobrodёteleй blgolёpіz, njblek0hsz že vъ sіE ѓbіe ko mnЁ snizhoždenіemъ tvoi1mъ sl0ve b9ій. Ne prezrёlъ bo mS є3si2 vъ lю1tыhъ strastehъ vpadša, i3 razb0йničeski na puti2 poprana: no vsekrёpkoю tvoeю si1loю snabdёvъ mS, zastuplenіz spod0bilъ є3si2 mnogomlctive. Dvaždы.

M§nčenъ: M§ncы gDni, vssko mёsto njsщ7aete, i3 vsskъ nedygъ vračyete: i3 nhnэ moli1te, i3zbavitisz sёteй vražіihъ dušamъ našыmъ, m0limsz.

I$nы stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§ncы:

Prigvoždenъ gDi na krtЁ, ґdamovo rukopisanіe b9estvennыmъ kopіemъ rasterzalъ є3si2: tёmže rast0rgni ќzы mo‰ sl0ve, ćkw da tebЁ hvalenіz žertvu požrY vёroю, raduzsz, vremz blgoprіstnoe postA nhnэ njbrэthй, є4že vsёhъ vo sp7senіe pokazalъ є3si2.

Poщenіz svёtlostію i3nogdA mwmseй sіsz, slavu b9ію vi1dэ: semY porevnovavši smirennaz dušE moS, na krtЁ rasprosteršemu dl†ni tebE radi blgostію, dёlы ўgodi2, vozderžanіemъ i3 mltvoю, ćkw da ўluči1ši b9estvennoe naslaždenіe.

I$na stіhi1ra, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: ҐrhagGlьski vospoi1mъ:

Životvorsщemu poklansющesz tvoemY krtY, neizrečennыz kъ namъ bezmёrnыz tvoeS blgosti hrtE, i3 tёmъ prosvэti1vše dyšы, vospэvaemъ tS neprestannw, prossщe blgodyšnw, radostію skončati p0priщe poщenіz, i3 dosti1gnuti strti tvo‰ vospёti gDi, i4miže spaslъ є3si2 nы2.

I# vъ minei d7. Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ.

Vh0dъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, pal0mъ §i, glasъ z7:

Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw svsto є4stь.

Stjhъ: GDь vocRi1sz, da gnёvaюtsz lю1dіe.

BыtіS čtenіe. (GlavA }i, st. k7-lg.)

RečE gDь: v0plь sod0mskій i3 gom0rrskій ўmn0žisz ko mnЁ, i3 grэsi2 i4hъ veli1cы ѕэlw2. Sošedъ ќbw ўzrю2, ѓщe po v0plю i4hъ grzdyщemu ko mnЁ, soveršaюtsz: ѓщe že ni2, da razumёю. I# njbrati1všesz ttydu myžіe, prіid0ša vъ sod0mъ: ґvraamъ že є3щE bsše stosй pred8 gDemъ. I# pribli1živsz ґvraamъ, rečE: pogubi1ši li prvdnago sъ nečesti1vыmъ, i3 bydetъ prvdnikъ ćkw nečesti1vый; Ѓщe bydutъ pztьdesstъ prvdnicы vo grade pogubi1ši li |; ne poщadi1ši li vsegw2 mёsta pzti1deszti radi prvdnыhъ, ѓщe bydutъ vъ nemъ; Nikakože tы2 sotvori1ši po glag0lu semY, є4že ўbi1ti prvdnika sъ nečesti1vыmъ: i3 bydetъ prvdnikъ ćkw nečesti1vый: nikakože. Sudsй vseй zemli2, ne sotvori1ši li sudA; Reče že gDь: ѓщe bydutъ vъ sod0mэhъ pztьdesstъ prvdnicы vo gradэ, njstavlю vesь gradъ, i3 vsE mёsto i4hъ radi. I# tvэщavъ ґvraamъ, rečE: nhnэ načahъ glag0lati ko gDu moemY, ѓzъ že є4smь zemlS i3 pepelъ: Ѓщe že ўmalztsz pztьdesstъ prvdnicы vъ čethredesztь pstь, pogubi1ši li čethredeszti pzti1hъ radi vesь gradъ; i3 rečE: ne pogublю2, ѓщe njbrsщu tamw čethredesztь pstь. I# priloži2 є3щE glag0lati kъ nemY, i3 rečE: ѓщe že njbrsщutsz tamw čethredesztь; i3 rečE: ne pogublю2 radi čethredeszti. I# rečE: čto2 gDi, ѓщe vozglag0lю: ѓщe že njbrsщetsz tamw tri1desztь; i3 rečE: ne pogublю2 tri1desztihъ radi. I# rečE: poneže i4mamъ glag0lati ko gDu: ѓщe že njbrsщutsz tamw dvadesztь; i3 rečE: ne pogublю2, ѓщe njbrsщutsz tamw dvadesztь. I# rečE: čto2 gDi: ѓщe vozglag0lю є3щE є3di1noю; ѓщe že njbrsщutsz tamw desztь; i3 rečE: ne pogublю2 deszti1hъ radi. Ti1de že gDь, ćkw prestA glag0lz ko ґvraamu: i3 ґvraamъ vozvrati1sz na mёsto svoE.

Prokjmenъ, pal0mъ §f, glasъ ѕ7:

Voskli1knite gDvi vsS zemlS.

Stjhъ: Rab0taйte gDvi vъ veselіi.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA ѕ7i, st. z7i-lg. GlavA z7i, st. №-z7i.)

Prіemlzй nakazanіe, vo blgi1hъ bydetъ: hransй že njbličє1nіz, ўmudri1tsz. I$že hrani1tъ svo‰ puti6, soblюdaetъ svoю2 dyšu: lюbsй že živ0tъ sv0й, щadi1tъ svo‰ ўstA: Prežde sokrušenіz predvarsetъ dosaždenіe, prežde že padenіz, ѕlopomыšlenіe. Lyčše krotkodyšenъ so smirenіemъ, neželi i4že razdэlsetъ korы6sti sъ dosadi1telьmi. Razymnый vъ veщehъ, njbrэtatelь blgi1hъ: nadёzйsz že na gDa, blženъ. Prem{drыz i3 raz{mnыz ѕlhmi nari1čutъ: sladcіi že vъ slovesi2, mn0žae ўslhšani bydutъ. I#st0čnikъ živ0tenъ razumъ stzžavšыmъ: nakazanіe že bezymnыhъ ѕlo2. Serdce premydragw ўrazumёetъ ±že t svoi1hъ є3mY ќstъ, vo ўstnahъ že n0sitъ razumъ. S0tove med0vnіi, slovesA dHbraz: sladostь že i4hъ i3scэlenіe duši2. Sytь putіE mnsщіisz pravi bhti myžu, nbače poslBdnzz i4hъ zrstъ vo dno2 ѓdovo. Myžъ vъ trudёhъ truždaetsz sebЁ, i3 i3znuždaetъ pogi1belь svoю2: stropti1vый vo svoi1hъ ўstahъ n0sitъ pogi1belь. Myžъ bezymenъ kopaetъ sebЁ ѕl†z, i3 vo ўstnahъ svoi1hъ sokr0viщestvuetъ džgnь. Myžъ stropti1vый razsыlaetъ ѕl†z, i3 svэti1lьnikъ lьsti2 vžigaetъ ѕlы6mъ, i3 razlučaetъ drygi. Myžъ zakonoprestypenъ prelьщaetъ drygi, i3 tv0ditъ i4hъ vъ puti6 nebl†gi. Ўtverždazй džči svoi2, mhslitъ razvraщє1nnaz, grыzhй že ўstnЁ svoi2, njpredэlsetъ vs‰ ѕl†z: seй peщь є4stь ѕl0bы. Vэnecъ hvalы2 starostь: na putehъ že pravdы njbrэtaetsz. Lyčše myžъ dolgoterpэli1vъ pače krёpkagw, (i3 myžъ razumъ i3mёzй pače zemledёlьca veli1kagw:) ўderžavazй že gnёvъ, pače vzemlющagw gradъ. Vъ nBdra vh0dztъ vs‰ nepravєdnыmъ: t gDa že vs‰ pravєdnaz. Lyčše ўkryhъ hlёba sъ slastію vъ mi1rэ, neželi d0mъ i3sp0lnenъ mn0gihъ blgi1hъ, i3 nepravednыhъ žertvъ sъ branію. Rabъ smhslenъ njbladaetъ vladы6ki bezymnыmi: vъ bratіzhъ že razdэli1tъ (i3mёnіe) na č†sti. Ćkože i3skušaetsz vъ peщi2 srebro2 i3 zlato: takw i3zbr†nnaz serdcA ў gDa. Ѕlhй poslyšaetъ ljzhka zakonoprestypnыhъ: prvdnый že ne vnimaetъ ўstnamъ lži6vыmъ. Rugazйsz ўb0gomu, razdražaetъ sotv0ršago є3go2: raduzйsz že nj pogibaющemъ, ne njbezvini1tsz: mi1luzй že pomi1lovanъ bydetъ. Vэnecъ starыhъ č†da č†dъ: pohvala že čadwmъ ntcы2 i4hъ. Vёrnomu vesь mjrъ bogatstvo, nevёrnomu že nižE pёnzzь. Ne prili1čnы sytь bezymnomu ўstnЁ vёrnы, nižE prvdnomu ўstnЁ lži1vы. MzdA blgodateй nakazanіe ўpotreblsющыmъ: i3 ѓmože ѓщe njbrati1tsz, ўspёetъ. I$že tai1tъ nbi6dы, i4щetъ lюbvE: ґ i4že nenavi1ditъ skrыvati, razlučaetъ drygi i3 dom†šnіz. Sokrušaetъ preщenіe serdce mydragw: bezymnый že bіemь ne čyvstvuetъ (ranъ). PrekoslHvіz vozdvi1žetъ vsskъ ѕlhй: gDь že ѓgGla nemi1lostna p0sletъ nanь. Vpadetъ popečenіe myžu smhslennu: bezymnіi že razmыšlsюtъ ѕl†z. Ne vozdaetъ ѕl†z za blg†z, ne podvi1gnutsz ѕl†z i3z8 d0mu є3gw2. Vlastь daetъ slovesє1mъ načalo pravdы: predvodi1telьstvuetъ že skydosti prS i3 branь. I$že syditъ pravednago nepravednыmъ i3 nepravednago že pravednыmъ neči1stъ i3 merzokъ ў gDa. Vskyю bsše i3mёnіe bezymnomu, stzžati bo premydrosti bezserdый ne m0žetъ. I$že vыs0kъ tvori1tъ sv0й d0mъ, i4щetъ sokrušenіz: njstroptэvazй že ўči1tisz, vpadetъ vъ ѕl†z. Na vsskoe vremz drygъ da bydetъ tebЁ, bratіz že vъ nyždahъ polezni da bydutъ.

I# pr0čee poslёdovanіe preždewsщ7ennыhъ, vъ nemže pričaщaemsz i3 s™hhъ hrt0vыhъ tainstvъ.

Na trapezэ že kdi1mъ є3leй i3 vіno2 pіemъ, trudA radi bdёnnagw.

Vъ studjtovэ že ўstavэ povelэvaetъ syho ćsti vsю2 tyю nedёlю, pače i3nhhъ, ćkw dnje plača sytь, ґ ne prazdnika: vъ si1hъ bo ќbw pёti d0lžno є4stь i3 ґllilyіa. Vo s™hz že gorы2 tĐpicэ razsuždaetъ, na s™hhъ m§nkъ m7, na p®tečevы glavы2 njbrёtenіe, i3 vъ sredu krtopokl0nnuю, i3 na veli1kій kanHnъ, i3 na nesэdalьnoe, ćsti dvA varє1nіz sъ є3leemъ, i3 i3spivati po dvЁ čaši vіnA. Sі‰ že naznamenovahomъ lюbvi2 vašeй t nboi1hъ, da proizvolszй sp7sti1sz, blgoug0dnэйšee pred8 bGomъ i3zbiraetъ.

(Zri2) Podobaetъ vёdati, ćkw ѓщe sluči1tsz blgovёщenіe pres™hz bcdы vъ seй denь, poetsz poslёdovanіe veli1kagw kanHna prežde, sъ ponedёlьnika vo vt0rnikъ, si1rэčь vъ ponedёlьnikъ večera. Prazdnikъ že bыvaetъ neprel0žnый.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.