NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Četvertaz sedmi1ca

Vъ ponedёlьnikъ d7-z sedmi1cы, na ќtreni trbčnы sluči1všagwsz glasa. Po №-mъ stіhosl0vіi glag0lemъ sэdalьnы ўmili1telьnы nsmoglasnika. Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ nastosщій sэdalenъ, glasъ }, gospodi1na їHsifa.

Pod0benъ: Voskreslъ є3si2:

Vsečestn0mu vёrnіi pokloni1msz drevu, na nemže tvorecъ vsёhъ voznesesz. Predleži1tъ njsvzщaz pristupaющыz dušeю i3 tёlomъ, skvernu njčiщaz grэhA, postsщihsz vёrnw, i3 vospэvaющihъ vsegdA hrtA, є3di1nago blgodёtelz.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Sl0vo dž§ee na zemlю sni1de, i3 ѓgGlъ svёta bcdэ vopіsše: raduйsz blgoslovennaz, čert0gъ є3di1na sohranšaz, začatіe prіemšaz prevёčnagw bGa i3 gDa: da t prelesti sp7setъ ćkw bGъ, r0dъ čelovёčeskій.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Prepolovi1vše nhnэ vozderžanіe, i3 na poklonenіe hrtE predvari1vše živon0snagw tvoegw2 krtA, pripadaющe vopіemъ ti2: velій є3si2 člvэkolю1bče, i3 vє1lіz dэlA tvo‰, ćkw kvi1lъ є3si2 krtъ tv0й čctnhй, є3myže so strahomъ poklansющesz vzыvaemъ: slava kraйnemu blgoutr0bію tvoemY.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Ćkože nedёlannaz dv7o lozA, prekrasnэйšій gr0zdъ prozzblA є3si2, i3stočaющій namъ vіno2 sp7si1telьnoe, veselsщee vsёhъ dyšы i3 tэlesA. Tёmže ćkw vin0vnuю tS d0brыhъ ўblažaющe, pri1snw so ѓgGlomъ vopіemъ ti2: raduйsz blgodatnaz.

KanHnъ minei, i3 nastosщій tripёsnecъ, i3 stіhosl0vitsz pёsnь. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz:

Svэton0snoe krtA poklonenіe vsBmъ kvi1sz, s0lnečnuю zarю2 sp7senіz i3spuщaющee, i3 vsёhъ njzarsющee strasteй njmračenіemъ njderži1mыhъ: stecemsz seй či1stэ njblobыzati.

PostA njči1stivšesz blgodatію, či1stыmъ ўm0mъ, či1stomu є3di1nomu, prіidi1te, vozopіi1mъ glasomъ blgodarenіz: tы2 kr0vь tvoю2 sl0ve za nы2 vs‰ dalъ є3si2, tы2 i3 krt0mъ njsvzщaeši nы2.

Zapensz pril0gi ѕmіi1nыmi, padenіemъ ўžasnыmъ vsegdA ležY, sp7se, padenіe pervozdannagw strtію tvoeю i3 krt0mъ i3spravivый, i3spravi, i3 nastavi kъ hotёnій tvoi1hъ i3spolnenію.

BGor0dičenъ: Predstosщi krtY tvoemY gDi, neiskusobračnaz, i3 tvo‰ ćzvы zrsщi vLko, ўzzvlsema glag0laše: ўvы2 mnЁ čado, bolBzni i3zbёgši vъ ržctvЁ tvoemъ, nhnэ bolёznennw ўzzvlsюsz.

I$nый, gospodi1na fe0dwra. Glasъ G.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDvi sotv0ršemu di6vnaz čudesA:

Sedmi1ca s™az sіS i3 svэton0snaz: krtъ vsečctnhй predlagaetъ mjrovi: prіidi1te, pokloni1msz, strahomъ že i3 lюb0vію dyšы prosvэti1vše, na nemъ prigvozdi1všagosz hrtA vъ pёsnehъ slavzщe.

KrtY tvoemY vsi2 poklansemsz hrtE, predprovoždenіe tvorsщe voskrnіz tvoegw2: poemъ gvHzdіz tvo‰, čti1mъ i3 kopіE tvoE, ўstnama i3 nči1ma, dušeю že i3 tёlomъ si1mi njčiщaemi.

Trbčenъ: Trbce vo є3di1nomъ suщestvЁ pэvaemaz, dž§e, sn7e, so d¦omъ s™hmъ, beznačalьnoe, prisnosyщnoe, nesozdannoe b9estvo2, svёta i3st0čniče i3 ži1zni: tebЁ poklansemsz vsi2 čelovёcы, vsE njsuщestvi1všemu.

BGor0dičenъ: Poemъ tS dv7o bcde čctaz, heruvjmskuю kolesni1cu, i3z8 nesže bGъ rodi1sz: tы2 bo є3di1na bыlA є3si2 i3st0čnikъ netlёnіz, i3stočaющій vsBmъ ži1znь, i3z8 negHže počerpaющe i3scэlenіe prіemlemъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Čethredeszte p0stnыhъ stadій prepolovlsющe, prіidi1te lюb0vію so hrt0mъ i4demъ kъ b9estvennэй strti, da sraspenšesz є3mY, džbщnicы bydemъ togw2 voskrnію.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDvi, sotv0ršemu di6vnaz čudesA vъ čermnёmъ m0ri: p0ntomъ bo pokrы2 proti6vnыz, i3 sp7se ї}lz. TomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь:

Kdovi1tыmi strastьmi2 i3 dyšu i3 mhslь ўszvlenu stzžavšago, gDi pomi1luй, ўщedri tvoi1mъ krt0mъ. Zaщiti2 i3 t rebrъ tvoi1hъ i3zlіsnnыmi kaplzmi, da ўserdnw poю2: sщ7ennicы blgoslovi1te, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Na gorЁ drevle tebE mwmseй prowbrazi2, rycэ vozvhsivъ, i3 ґmali1ka pobэždaz, krte vsečestnhй, є3myže klanzющesz dnesь, pobэždaemъ demwnwvъ i3noplemє1nnыz polki2, i3 vёroю poemъ: sщ7ennicы blgoslovi1te, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Strastьmi2 preklonena, vragi2 zapinaema, nbhčaemъ lukavыmъ vlek0ma, ўщedri blgoutr0bne, tvoi1mъ krt0mъ zaщiti2, ćkw da poю2 neukl0nnыmъ serdcemъ: džtrocы blgoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Bolёznennw stensщi, m™rski vosklicaющi, i3 t vnytrennihъ sk0rbi ne terpsщi, na krtъ vzirala є3si2 kъ roždennomu i3z8 tvoegw2 čreva, čado, vopію1щi, čto2 vidёnіe sіE; kakw straždeši, є3stestv0mъ bezstrastnый, vsskw hotS r0dъ čelovёčeskій t tli2 svobodi1ti;

I$nый.

Їrm0sъ: ЃgGlьmi nem0lčnw:

Vъ cRkvi predložennый krtъ hrt0vъ vi1dzщe, strahomъ i3 vёroю bratіe prišedše pokloni1msz, tomY vopію1щe: tы2 ži1znь procvёlъ є3si2 čelovёkwmъ svэton0sne.

Pobэdon0sna vъ branehъ, nb7o tS pokazA životv0rnый namъ krte, nryžіe nepobэdi1moe, vragHmъ nizloženіe, cRkvamъ r0gъ, i3 vBrnыmъ sp7senіe.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Nc7A s™ago slavlю, i3 sn7a s™ago čtY, i3 d¦a s™ago poю2, є3dinosyщnuю trbcu pr0stuю, bGa koeg0ždo si1hъ, svёtы i3 svёtъ, ćkw t s0lnca є3di1nagw proishodsщa.

BGor0dičenъ: Raduйsz dvere neprohodi1maz: raduйsz kupino2 newpali1maz: raduйsz ryčko zlataz: raduйsz goro2 nesэk0maz: raduйsz bcde, ўpovanіe neruši1moe, i3 stэno2 na tS nadёющыmsz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

P0stъ prepolovi1vše, derzaimъ d¦omъ na grzdyщee ю4nošeski, blgotekyщe sъ bGomъ bratіe, ćkw da i3 pashu radostnw ќzrimъ hrtY voskresšu.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: ЃgGlьmi nem0lčnw vъ vhšnihъ slavimago bGa, nb7sA nb7sъ, zemlS, i3 g0rы, i3 h0lmi, i3 glubinA, i3 vesь r0dъ čelovёčeskій, pёsnьmi togo2 ćkw sozdatelz, i3 i3zbavitelz blgoslovi1te, i3 prevozn0site vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ:

Vnyčata drevle їakwvъ blgoslovlsz, prowbražaše svёtlw krtъ čctnhй, i4mže щedre nasъ blgoslovi2, njsщ7enіz podatelьnuю blgodatь podaS poklansющыmsz є3mY i3 vsёhъ i3zbavitelz tS proslavlsющыmъ.

Poщenіz vod0ю vёrnіi njči1stivšesz, i3 dušeю i3 mhslію, životodatelьnoe i3 b9estvennoe drevo njblobыzaimъ: predleži1tъ bo ćvэ vsBmъ, i3stočaz b9estvennoe njstavlenіe, i3 svёtъ nbcnый, i3 ži1znь, i3 i4stinnoe radovanіe.

Sudію1 tz vёmъ strašna, grzdyщa vo slavэ b9estvA, vsёhъ sokrovє1nnaz njbliči1ti togdA hotsщa gDi. Tёmže tebЁ zovY blže: sogrэši1hъ, prosti2, ne njbliči2 mo‰ mnHgaz i3 lю6taz sogrэšє1nіz.

BGor0dičenъ: Ѓgnca drevle ѓgnica zrsщi na krtЁ prigvoždena, i3 njmračaemu s0lnečnomu sіsnію, plačuщi glag0laše: slnce slavы ї}se, zašelъ є3si2 ўmerщvlsemь: no vozsіsй vostanіz svёtъ lю1bzщыmъ tS.

I$nый.

Їrm0sъ: Na sіnaйstэй gorЁ:

Na mёstэ, i3dёže n0zэ stosstэ (tebE) vLki i3 bGa, pokloni1msz vsi2 dnesь krtY vsečestn0mu, ćkože dv7dъ vzыvaetъ bGoglasnэйšій: i4bo vs‰ soderžaй g0rstію, na semъ voznesesz.

Na zemli2 živyщіi pristupi1te, post0mъ či1stіi, i3 predležaщій vi1dzщe dnesь vsečctnhй krtъ, pokloni1tesz strahomъ i3 vёroю, veseli1tesz i3 sraduйtesz, njsvzщenіe dušamъ počerpaющe.

Trbčenъ: Suщestv0mъ є3di1nica є4stь nesэk0ma, preb9estvennaz trbca, soedinsema є3stestv0mъ, dэli1tsz li1cы sv0йstvennw: nesэk0ma bo sэčetsz, є3di1no syщi troi1tsz. Sі‰ nc7ъ є4stь, sn7ъ, i3 d¦ъ živhй, soblюdaющaz vsE.

BGor0dičenъ: Dэtor0dnuю dv7u kto2 slhša; i3 m™rь bez8 myža; mRje, soveršaeši čydo: no skaži1 mi, kakw; ne i3spыtyй glubinы2 bGoroždenіz moegw2. SіE vsei1stinnoe, pače čelovёčeskagw ўmA postiženіe.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Blgodarnuю hvalY prinesemъ bGu vsi2 lю1dіe, ćkw vi1dzщe nhnэ njblobыzaemъ vses™hй krtъ. Razumёйte u5bo i3 pokarsйtesz vъ semъ demwni: kzhcы varvarstіi razumёйte, i3 pokarsйtesz, i4mže sъ nami bGъ.

Їrm0sъ: Na sіnaйstэй gorЁ, vi1dэ tS vъ kupinЁ mwmseй, newpalьnw džgnь b9estvA začenšuю vo črevэ: danіi1lъ že tS vi1dэ g0ru nesэk0muю: žezlъ prozsbšій, i3saіa vzыvaše, t k0rene dv7dova.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, dvaždы, glasъ ѕ7:

I#zrsdnый pytь voznošenіz hrtE, smirenіe pokazalъ є3si2, samъ sebE i3stoщi1vъ, i3 zrakъ rabA prіi1mъ: farіsea velehvalьnыz mltvы ne poslyšavъ, mыtars že sokrušennoe stenanіe, ćkw žertvu nepor0čnuю vъ vhšnihъ prіemъ. Tёmže i3 ѓzъ vopію1 ti: njči1sti b9e, njči1sti sp7se m0й, i3 sp7si1 mz.

Myčeničenъ: GDi, vъ pamztь s™hhъ tvoi1hъ vsS tvarь prazdnuetъ, nb7sA raduюtsz so ѓgGlы, i3 zemlS veseli1tsz sъ čelovёki. Tёhъ mltvami pomi1luй nasъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže:

ҐrhagGlьskoe sl0vo prіsla є3si2, i3 heruvjmskій prt0lъ pokazalasz є3si2, i3 na njb8stіihъ tvoi1hъ nosi1la є3si2 bcde, nadeždu dyšъ našihъ.

Na pervomъ časЁ tvori1mъ poklonenіe čctn0mu krtY ćkože i3 vъ nedёlю, po napi1sannomu w4brazu, poю1щe vmёstw, Stwpы2 mo‰:

KrtY tvoemY poklansemsz vLko:

Na časёhъ že po DŽ§e našъ: Kondakъ:

Ne ktomY plamennoe nryžіe:

Takožde i3 vъ sredu i3 pzt0kъ, čethre sі‰ dni6: vъ pzt0kъ že sohransemъ krtъ ćkože tamw položi1sz.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ z7:

GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši lю1di sogrэši1všыz, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši nasъ blgъ shй: tebe bo slavitъ vsS zemlS, i3 m0limsz, poщadi2 nasъ s™hй.

Prokjmenъ, pal0mъ …a, glasъ ѕ7:

NJ bz7э sp7senіe moE, i3 slava moS.

Stjhъ: Ne bGu li povinetsz dušA moS;

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA d7i, st. k7d-lv.)

Takw glag0letъ gDь savaHfъ: ćkože glag0lahъ, takw bydetъ, i3 ćkože sovэщahъ, takw prebydetъ: E$že pogubi1ti ґssmrjanъ na zemli2 moeй, i3 na gorahъ moi1hъ: i3 bydutъ vъ popranіe, i3 ti1metsz t ni1hъ kremъ i4hъ, i3 slava i4hъ t ramenъ i4hъ ti1metsz. Seй sovёtъ, є3g0že sovэщA gDь na vsю2 vselennuю, i3 sіS rukA na vs‰ kzhki vselennыz. Я%že bo bGъ s™hй sovэщA, kto2 razori1tъ; i3 ryku є3gw2 vыs0kuю kto2 tvrati1tъ; Vъ lёto, vъ neže ќmre ґhazъ carь, bhstь glag0lъ seй: Ne raduйtesz vsi2 i3noplemє1nnicы, sokruši1sz bo kremъ bію1щagw vы2: t sёmene bo ѕmіi1na i3zhdutъ i3sč†dіz ѓspіdwvъ, i3 i3sč†dіz i4hъ i3zhdutъ ѕmіi6 parsщіi. I# ўpasytsz ўb0zіi i4mъ: ni1щіi že čelovёcы vъ mi1rэ počjюtъ: i3 potrebi1tъ gladomъ sёmz tvoE, i3 njstanokъ tv0й i3zbіetъ. Vosplačitesz vratA gradHvъ, da vozopію1tъ gradы smztennіi, i3noplemє1nnicы vsi2: zanE dhmъ t sёvera i4detъ, i3 nёstь, i4že prebydetъ. I# čto2 tvэщaюtъ carіe kzhkwvъ, ćkw gDь njsnovA sіHna, i3 tёmъ sp7sytsz smirennіi lюdeй є3gw2.

Prokjmenъ, pal0mъ …v, glasъ d7:

Takw blgoslovlю1 tz vъ životЁ moemъ.

Stjhъ: B9e b9e m0й, kъ tebЁ ќtrenюю, vozžadA tebE dušA moS.

Vъ ponedёlьnikъ večera.

Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы podHbnы, glasъ }:

Pod0benъ: Čto2 vasъ narečemъ:

Vъ srednihъ dnehъ vozderžanіz, prehodsщe dnesь si1loю krtnoю, na semъ voznesšagosz posredЁ zemli2, sp7sa i3 bGa slavosl0vimъ, vopію1щe: zri1teli nasъ pokaži2 strtemъ tvoi6mъ vLko, i3 čctnagw voskrnіz, daruz namъ njčiщenіe, i3 velію mlctь.

Pod0benъ: Str†sti smiri1mъ tэlє1snыz, brašenъ tloženіemъ, i3 slasteй tvraщenіemъ, i3 drevo krtA njblobыzaimъ vёrnw: zri1tsz bo ćvэ poklansemoe, i3 vs‰ njsщ7aetъ b9estvennoю blgodatію, i3 gDvi vozopіi1mъ: blgodari1mъ tS blgoutr0bne, sp7saющago si1mъ dyšы našz.

I$na, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Bcdu:

Nhnэ krtY poklansющesz, vsi2 vozzovemъ: raduйsz, drevo ži1zni. Raduйsz, ski1ptre s™hй hrt0vъ. Raduйsz, čelovёkwvъ slava nbcnaz. Raduйsz, vёrnыhъ pohvalo2. Raduйsz, deržavo vёrы. Raduйsz, nryžіe nepobэdi1moe. Raduйsz, vragHvъ tgnanіe. Raduйsz, sіsnіe svёtloe, sp7si1telьnoe mjru. Raduйsz, myčenikwvъ velіz slavo. Raduйsz, si1lo pravednыhъ. Raduйsz, ѓgGlwvъ svёtloste. Raduйsz, vsečestne.

I# vъ minei G. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Prokjmenъ, pal0mъ …g, glasъ ѕ7:

Ўslhši, b9e glasъ m0й, vnegdA moli1ti mi sz kъ tebЁ.

Stjhъ: T straha vražіz i3zmi2 dyšu moю2.

BыtіS čtenіe. (GlavA }, st. k7a-k7v, glavA f7, st. №-z7.)

RečE gDь bGъ: razmhslivъ, ne priložY ktomY proklsti zemlю za dэlA čelovёčєskaz: zanE prileži1tъ pomыšlenіe čelovёku prilёžno na ѕl†z t ю4nosti є3gw2. Ne priložY u5bo ktomY porazi1ti vsskuю pl0tь živyщuю, ćkože sotvori1hъ. Vo vs‰ dni6 zemli2 sёztva i3 žatva, zimA i3 zn0й, lёto i3 vesnA, denь i3 n0щь ne prestanutъ. I# blgoslovi2 bGъ nHa, i3 shnы є3gw2, i3 rečE i5mъ: rasti1tesz, i3 mn0žitesz, i3 nap0lnite zemlю, i3 njbladaйte є4ю. I# strahъ i3 trepetъ vašъ bydetъ na vsёhъ ѕvэrehъ zemnhhъ (i3 na vsёhъ skotёhъ zemnhhъ,) na vsёhъ pti1cahъ nebesnыhъ, i3 na vsёhъ dvi1žuщihsz po zemli2, i3 na vsёhъ rhbahъ morski1hъ: vъ rycэ vaši vdahъ (|). I# vsskoe dvi1žuщeesz, є4že є4stь ži1vo, vamъ bydetъ vъ snёdь: ćkw ѕelіe travn0e dahъ vamъ vsE. T0čію mssa vъ kr0vi duši2 da ne snёste. Kr0vi bo vašeй, dyšъ vašihъ, t ruki2 vsskagw ѕvёrz i3zыщY (є3S) i3 t ruki2 čelovёka brata i3zыщY є3S. Prolivazй kr0vь čelovёču vъ є3S mёstw є3gw2 prolіetsz: ćkw vo w4brazъ b9ій sotvori1hъ čelovёka. Vh že rasti1tesz i3 mn0žitesz, i3 nap0lnite zemlю, i3 ўmn0žitesz na neй.

Prokjmenъ, pal0mъ …d, glasъ ѕ7:

Ўslhši nы2 b9e sp7si1telю našъ.

Stjhъ: TebЁ podobaetъ pёsnь b9e vъ sіHnэ.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA №i, st. f7i-la, glavA v7i, st. №-ѕ7.)

Shnъ pravednый raždaetsz vъ živ0tъ: gonenіe že nečesti1vagw vъ smertь. Merzostь gDvi putіE razvraщenni: prіstni že є3mY vsi2 nepor0čnіi vъ putehъ svoi1hъ. Vъ ryku rycэ vloži1vъ nepravednw, ne bez8 myki bydetъ ѕlhhъ: sёzй že pravdu, prіi1metъ mzdY vёrnu: Ćkože ўserszь zlathй vъ n0zdrehъ svinіi2, takw ženЁ ѕloymnэй lёpota. Želanіe pravednыhъ vsE blg0e: nadežda že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Sytь i5že svo‰ sёющe, mnHžaйšaz tvorstъ: sytь že i3 sobiraющe čužd†z, ўmalsюtsz. DušA blgoslovenna vsskaz prostaz: myžъ ćrый neblgowbrazenъ. Ўderžavazй pšeni1cu njstavitъ ю5 kzhkwmъ: prodasй pšeni1cu skypw t nar0da pr0klztъ, blgoslovenіe že gDne na glavЁ podavaющagw. Tvorsй blg†z, i4щetъ blgodati dobrы2: i4щuщagw že ѕl†z posti1gnutъ є3go2. Nadёzйsz na bogatstvo svoE, seй padetъ: zastupazй že pravednыhъ, t0й vozsіsetъ. Ne smatrszй svoegw2 d0mu, naslёditъ vёtrы: porab0taetъ že bezymnый razymnomu. T plodA pravdы drevo ži1zni prozzbaetъ: temlюtsz že bezvremennw dyšы bezzak0nnыhъ. Ѓщe pravednый є3dvA sp7saetsz: nečesti1vый že i3 grёšnый gdЁ kvi1tsz; lюbsй nakazanіe, lю1bitъ čyvstvo: nenavi1dzй že njbličenіz, bezymenъ. Lyčše njbrэthй blgodatь t gDa bGa: myžъ že zakonoprestypnikъ premolčanъ bydetъ. Ne i3spravitsz čelovёkъ t bezzak0nnagw: korє1nіz že pravednыhъ ne ti1mutsz. ŽenA myžestvennaz vэnecъ myžu svoemY: ćkože vъ drevэ červь, takw myža pogublsetъ ženA ѕlotv0rnaz. Mы6sli pravednыhъ sudьbы6: ўpravlsюtъ že nečesti1vіi lє1sti. SlovesA nečesti1vыhъ lьsti6va vъ kr0vь: ўsta že pravыhъ i3zbavztъ i5hъ.

Na stіh0vnэ stіhi1ra samoglasna, glasъ }:

Velerёčivый farіseй njmerzi1sz pohvali1vsz, i3 mыtarь smirennomydrый molčanіemъ pomoli1vsz, njpravdasz: tёmže nboю2 ўvёdэvši razli1čіe, dušE moS, smirennomydrіe prіimi2 i3 njblobыzaй: hrt0sъ bo smirє1nnыmъ njbэщA dasti blgodatь, ćkw člvэkolю1becъ. Dvaždы.

Myčeničenъ: M§ncы gDni, moli1te bGa našego, i3 i3sprosi1te dušamъ našыmъ mn0žestvo щedr0tъ, i3 njčiщenіe mn0gihъ pregrэšenій, m0limsz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ. Glasъ t0йže:

Ѓzъ, dv7o s™az bcde, kъ pokr0vu tvoemY pribэgaю, vёmъ ćkw njbrsщu tob0ю sp7senіe: m0žeši bo čctaz, pomoщi2 mnЁ.

Vo vt0rnikъ d7-z sedmi1cы na ќtreni trbčnы.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы ўmili1tєlьnыz nsmoglasnika. Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ nastosщій sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Nepokolebi1moe ўtverždenіe:

Vozderžanіemъ prosvэti1vše dyšы našz, krtY pokloni1msz sp7si1telьnomu, na nemže hrt0sъ prigvozdi1sz, i3 vozopіi1mъ є3mY: raduйsz, postsщihsz sladoste, i3 i3zvёstnaz p0moщe. Raduйsz gubi1telю strasteй, bэsHmъ soprotivob0rče. Raduйsz drevo blžennoe.

BGor0dičenъ.

Pod0benъ: Nepokolebi1moe ўtverždenіe vёrы, i3 čestn0e darovanіe dyšъ našihъ, bcdu vъ pёsnehъ veličaemъ vёrnіi: raduйsz, kamenь ži1zni vo črevэ tvoemъ vmэsti1všaz. Raduйsz koncє1vъ ўpovanіe, njskorblsemыhъ zastypnica. Raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Po G-mъ že stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ t0йže:

Pod0benъ: Ćkw načatki:

Ćkože ži1znь tvari, tv0й krtъ predležaщій vselennaz cэlyetъ, gDi, i3 poklansющisz zovetъ ti2: togw2 dёйstvomъ vъ mi1rэ glub0cэ poю1щыz, i3 vospэvaющыz tS vozderžanіemъ soblюdi2, mnogomi1lostive.

BGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Raduйsz, ѓgGlomъ radostь mjra prіi1mšaz. Raduйsz, r0ždšaz tvorcA tvoegw2 i3 gDa. Raduйsz, spod0blьšaz bhti m™i b9іz.

KanHnъ minei i3 nastosщій tripёsnecъ, gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vitsz pёsnь. Glasъ }.

Pёsnь v7.

Їrm0sъ: Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ, drevle ї}lz skvozЁ čermn0e m0re provedhй, i3 pitavый, i3 sp7shй, i3 t g0rьkіz rab0tы svobodi1vый faraHnovы.

SredЁ tvari preterpёlъ є3si2 krtъ, messja sl0ve b9ій: є3myže postA dnesь prepolovenіemъ vёrnw poklansemsz, prossщe vi1dэti i3 voskrnіe tvoE.

Žezl0mъ si1lы, prowbražennыmъ mwmseю, m0re strasteй presэkaющe, dosti1gnemъ kъ zemli2 njbэtovanіz, i3 mannы mhslennыz nashtimsz bogatnw.

Kto2 ne vozrыdaetъ tS; kto2 ne vosplačetъ tS dušE, želaющuю luk†vaz, i3 ne vzыskaющuю lюb0vію blgi1hъ, pravednago sudію2 preziraющuю pri1snw, dolgoterpsщago na tebЁ;

BGor0dičenъ: Pl0tь bhvša nepremёnnw, hrtA dv7o raždaeši: є3g0že prilёžnw moli2, plotski1hъ strasteй i3zmэni1ti poklansющыzsz krtY, є3g0že pl0tію preterpЁ.

I$nый, glasъ t0йže.

Їrm0sъ: Vi1dite:

Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ, vselennэй krtъ m0й podasй nryžіe sp7senіz, vo є4že nhnэ pokloni1tisz є3mY: ćkw da cэlyющіi є3go2 ўpražnsюtъ vr†žіz kov†rstva.

Velій є3si2 gDi, mnogomlctivый, ćkw dalъ є3si2 životvorsщemu tvoemY pokloni1tisz nhnэ krtY, i3dёže rycэ tvoi2 i3 n0zэ prigvozdi1šasz, na nemže kr0vь i3zlіssz preči1stagw tvoegw2 rebrA, ži1znь i3stoči2 namъ.

Trbčenъ: Presoveršennaz є3di1nice, preb9estvennaz, trіmpostasnaz, neroždenne dž§e, i3 sn7e є3dinor0dne, dš7e t nc7A i3shodsй, sn7omъ že kvlszйsz, suщestvo2 є3di1no i3 є3stestvo2, gDstvo, crtvo, sp7si2 vsёhъ nasъ.

BGor0dičenъ: Neizglag0lannoe čydo tvoegw2 ržctvA m™i dv7o: kakw bo i3 raždaeši, i3 čistA є3si2 vъ t0mže; kakw ntročA raždaeši, i3 ne vёsi i3skysa myžeska tnю1dъ; ćkože vёstь pače є3stestvA, t menE novolёpnw sl0vo b9іe r0ždšeesz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

TS mwmseй veli1kій prowbrazovA krte namъ, rycэ rasprosterъ, i3 pobэdi1vъ ґmali1ka. TS i3z8wbražaющe vъ sёnehъ i3 vozdysэ, tvraщaemъ i3 pobэždaemъ načaloѕl0bnago vragA, pэsnosl0vzщe hrtA.

Їrm0sъ: Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ vašъ, prežde vBkъ roždennый t nc7A, i3 t dv7ы vъ poslBdnzz bez8 myža začenšійsz, i3 razruši1vый grёhъ praotca ґdama, ćkw člvэkolю1becъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pokrыvazй vodami:

Sostavivый njsnov†nіz vseS zemli2, ćkw bGъ voznessz na drevo, nedvi1žimoe vsBmъ darovalъ є3si2 vBrnыmъ ўtverždenіe gDi, sp7si1telьnoe nryžіe krtA tvoegw2: є3myže poklansющesz, tS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

NJblistaemo zrsщe, pače s0lnečnыz zari2, krestnoe drevo, prіidi1te post0mъ njblistaemi, nhnэ njblobыzaimъ, počerpaющe blgodatь svэton0snuю, i3 tьmY tgonsющuю t prevoznossщihъ hrtA vo vёki.

VodA živaz neizmёnnaz, vъ vёčnuю ži1znь, tы2 syщi sl0ve, kr0vь i3 v0du t rebrъ na krtЁ i3stoči1lъ є3si2 vLko, grэhHvnыz pot0ki i3zsušaz. Tёmže molю1 tz: i3zsuši2 strasteй moi1hъ luk†vnaz i3stic†nіz.

BGor0dičenъ: Ćkw njsщ7enіe ќmnoe, vo s™hhъ bGa počivaющago raždaeši, s™az bGom™i čctaz, vs‰ koncы2 njsщ7aющago, b9estvennыmъ poklonenіemъ dnesь dv7o dreva pres™agw, na nemže pl0tію prigvozdi1sz.

I$nый.

Їrm0sъ: ЃgGli i3 nb7sA:

Prіidi1te vi1dimъ lю1dіe, živon0snoe drevo nhnэ predležaщee, na nemže pl0tію hrt0sъ vodruzi1sz bGъ našъ, i3 so strahomъ poю1щe, semY poklansemsz vo vs‰ vёki.

Trisl0žnый krtъ, ćkw trbčnый w4brazъ vospэvaemъ, i3 poklansющesz so strahomъ vozopіi1mъ, blgoslovsщe, poю1щe i3 prevoznossщe hrtA vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

E#di1nъ bGъ ќbw trbca, ni nc7Y i3zstupi1všu vъ sn7ovstvo2, nižE sn7u premэni1všusz vo i3shoždenіe: no sv0йstvєnnaz, i3 nboE svёtъ, bGa, tri2 slavlю vo vёki.

BGor0dičenъ: E#di1na netlёnnw raždaeši, є3di1na doi1ši mLnca bez8 braka, є3di1na sozdatelz tvoego2 raždaeši i3 vLku, ѓщe i3 m™i i3 rabA: tS m™i dv7o, poemъ vo vёki.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Slэpago t roždestvA vooči1lъ є3si2 sl0vomъ, njslэplє1nnыz moi2 serdє1čnыz džči paki tverzi, da ўzrю2 svёtъ povelёnій tvoi1hъ hrtE vo vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: ЃgGli i3 nb7sA na prt0lэ slavы sэdsщago, i3 ćkw bGa neprestannw slavimago, blgoslovi1te, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Blgoslovenъ gDь bGъ:

Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, krt0mъ svoi1mъ razruši1vый drevnюю klstvu, i3 sego2 namъ darovavый deržavu, i3 pribёžiщe i3 tverdoe njsnovanіe, i4mže vragi2 našz nhnэ rogami i3zbodemъ.

Ćkw pleni1cami stsgnutъ є4smь, bezmёrnыmi ѕl0bami, i3 stєzi2 tvo‰ sp7si1tєlьnыz hrtE, v0leю razumёti ne hoщY tvoi1mъ mS njbrati2 krt0mъ, njmračenіe moE razrэšaz, za neizrečennuю mlctь blgoutr0bіz tvoegw2.

Farіseevo voznošenіe podražavъ ѕlЁ, nizved0hsz padenіemъ lю1tыmъ i3 bolёznennыmъ, i3 ležY vragHmъ vъ popranіe: no ўщedri i3 sp7si1 mz hrtE, щedr0tъ radi smiri1vый sebE vhšnій cRю2 slavы.

BGor0dičenъ: R0dove tS vsi2 blžatъ, čctaz: ї}sъ bo є3di1nъ roždeйsz t tvoeS ўtr0bы, t0й ćkw vёstь, sotvori2 ntrokovi1ce dv7o, sъ tob0ю veli6čіz: є3g0že moli2 sp7sti1sz stadu, i3 lю1demъ tvoi6mъ.

I$nый.

Їrm0sъ: Blgoslovenъ gDь bGъ:

Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, krt0mъ svoi1mъ razruši1vый drevnюю klstvu, i3 sego2 predloži1vый namъ vъ poklonenіe. Togo2 cэlyющe vёrnw, togo2 i3 vospэvaющe, tvoю2 veli1kuю mlctь poemъ neprestannw.

CRkvi pohvalA tы2 є3si2 čctnhй krte, careй nryžіe i3 mjru vsemY mi1ra p0čestь bGodёlannaz, krte, pravoslavnыhъ radoste, vselennыz hrani1telю, sohrani2, njs™i2 tebЁ poklansющыzsz.

Slava: Trbce s™az, slava tebЁ, є3dinočestnaz є3di1nice, b9estvennoe є3stestvo2, є3di1no crtvo strašnoe, dž§e, sn7e, so d¦omъ, svёte nepristypnый vsBmъ, beznačalьnoe b9estvo2, sp7si2 služaщыz tebЁ, vsёhъ sozdatelю.

BGor0dičenъ: Ў krtA ćkw stosše ѓgnica tvoS ї}se, pastыrz i3 vLku svoego2 zrsщi, g0rьkw rыdaše, i3 ўtr0bu dvi1žuщi nj tebЁ hrtE vzыvaše: čto2 strannoe vidёnіe; ži1zne, kakw ўmiraeši;

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Manassjю ćkw sp7slъ є3si2 pokazvšasz b9e, sp7si2 i3 menE, slezami kaющasz g0rcэ, i3 ne tvrati2 rabA tvoegw2: ўkloni1hъ bo moю2 dyšu, ćkw drevle ї}lь džnый, vs‰ dni6 mo‰ živhй vъ bludЁ.

Їrm0sъ: Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, vozdvi1gnuvый r0gъ sp7senіz namъ, vъ domY dv7dovэ džtroka svoegw2: vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravilъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, dvaždы, glasъ }:

Velehvalьnagw farіsea, t voznošenіz pomыšlsющi dušE moS njsuždenіe, i3 smirennomydragw mыtarS i3spovёdanіemъ pregrэšenій poznavši njpravdanіe, džvagw ќbw tloži1ti potщi1sz nj dobrodёteli derznovenіe: džvagw že prіsti, ±že sogrэši1la є3si2, i3spovёdanіe. Vozdvi1gnisz nesmiri1telьnuю sebЁ pripložaющi, mэrostrastіemъ vыsotY, t hrtA i3myщagw velію mlctь.

Myčeničenъ: Velьmi2 podvizastesz s™ji, m{ki t bezzak0nnыhъ preterpёvše d0blestvennw, hrtA i3spovёdaющe pred8 carьmi2: i3 paki prestavivšesz t žitіS, si6lы dёйstvuete vъ mjrэ, i3 ned{žnыz t strasteй i4hъ i3scэlsete s™ji, moli1te sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Kr0vъ tv0й bcde dv7o, vračevstvo2 є4stь d¦0vnoe: v0nь bo pribэgaющe, duševnыhъ bolёzneй i3zbavlsemsz.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ ѕ7:

KrtY tvoemY poklansemsz vLko, i3 s™0e voskrnіe tvoE slavimъ.

Prokjmenъ, pal0mъ …є, glasъ ѕ7:

Blgoslovenъ bGъ, i4že ne tstavi mltvu moю2, i3 mlctь svoю2 t menE.

Stjhъ: Blgoslovi1te kzhcы bGa našego.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA k7є, st. №-f7.)

GDi b9e m0й, proslavlю tS, vospoю2 i4mz tvoE, ćkw sotvori1lъ є3si2 č{dnaz dэlA, sovёtъ drevnій i4stinnый: da bydetъ, gDi. Ćkw položi1lъ є3si2 gradы vъ perstь, gradы tvє1rdыz, є4že pasti njsnovanіzmъ i4hъ, nečesti1vыhъ gradъ da ne sozi1ždetsz vъ vёkъ. Segw2 radi blgoslovstъ tS lю1dіe ni1щіi, i3 gradi čelovёkwvъ njbi1dimыhъ vozblgoslovstъ tS. Bhlъ bo є3si2 vsskomu gradu smirennomu pom0щnikъ, i3 i3znemogaющыmъ za njskudёnіe pokr0vъ, t čelovBkъ ѕlhhъ i3zbaviši i5hъ: pokr0vъ žažduщihъ, i3 dyhъ čelovёkwvъ nbi1dimыhъ. Ѓki čelovёcы malodyšnіi žažduщіi vъ sіHnэ, ćkw i3zbaviši i5hъ t čelovBkъ nečesti1vыhъ, i5mže nasъ predalъ є3si2. I# sotvori1tъ gDь savaHfъ vsBmъ kzhkwmъ: na gorЁ seй i3spію1tъ radostь, i3spію1tъ vіno2. Pomažutsz mĐromъ na gorЁ seй: predaždь sі‰ vs‰ kzhkwmъ: t0й bo sovёtъ na vs‰ kzhki. PožrE smertь vozm0gši, i3 paki tstъ gDь bGъ vsskuю slezu t vsskagw licA: ponošenіe lюdeй tstъ t vseS zemli2, ўsta bo gDnz glag0laša (sі‰). I# rekytъ vъ denь džnый: sE bGъ našъ, nanьže ўpovahomъ, i3 spasetъ nasъ: seй gDь, poterpёhomъ є3go2, i3 vozradovahomsz, i3 vozveseli1homsz nj spasenіi našemъ.

Prokjmenъ, pal0mъ …ѕ, glasъ ѕ7:

Blgoslovi1 nы b9e, b9e našъ, blgoslovi1 nы b9e.

Stjhъ: B9e, ўщedri nы2 i3 blgoslovi1 nы.

Vo vt0rnikъ srednіz sedmi1cы večera.

Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7, i3 poemъ stіhi6rы podHbnы trіHdi. Glasъ ѕ7:

Pod0benъ: Vsю2 tloži1vše:

PosredЁ zemli2 preterpёlъ є3si2 krtъ i3 strtь щedre, vsBmъ bezstrastіe i3 i3zbavlenіe podaS, prepolovenіemъ dnesь postHvъ: segw2 radi vsi2 vъ poklonenіe togo2 predlagaemъ, i3 radostnw njblobыzaemъ, vi1dэti tvo‰ strti, i3 živon0snoe voskrnіe, prosvэщeni b9estvennыmi dobrodёtelьmi, sl0ve b9ій, da spod0bimsz vsi2, є3di1ne mnogomi1lostive.

Pod0benъ: Mertvъ bhlъ є3si2 na krtЁ prostertъ, i3 kopіemъ probodenъ, i3 želčію dolgoterpэli1ve napasemь, mє1rrskіz v0dы vLko, ruk0ю mwmseovoю vъ sladostь preloži1vый. Tёmže molю1sz tebЁ i3 prošY: str†sti gorčaйšыz t mhsli moeS tženi2, i3 pokasnіz medomъ ќmъ m0й ўsladi1vъ, pokl0nnika mS pokaži2 čctnhz strti tvoeS.

I$na, glasъ №.

Pod0benъ: Drevle mwmseю:

E#g0že drevle mwmseй prowbražъ dlanьma svoi1ma, pobэždaše ґmali1ka, veli1kій krtъ dnesь, pred8 nči1ma našima zrsщe lю1dіe predleži1mый strašnw, prik0snemsz čistot0ю, ўm0mъ že i3 ўstnama: na nemъ bo hrt0sъ voznesesz ўmertvi1vый smertь. I# takovhz blgodati vsi2 spod0bivšesz, pёsnьmi bGoduhnovennыmi vsёhъ sp7sa pэsnosl0vzщe, m0limsz dosti1gnuti i3 samoe sp7si1telьnoe voskrnіe.

I$nы stіhi6rы podHbnы. Glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Prіidi1te pokloni1msz ži1zni našez hodataю, kvlennomu drevu dnesь, hrtA bGa našegw krtY, i4mže smertь ўzzvi1sz, i3 voskrnіe namъ padšыmъ njbnovi1sz ćvэ, i3zbavivšemu zovyщe: nasъ radi v0leю postradavый, da sp7seši vssčєskaz, b9e našъ, slava tebЁ.

Deržava newbori1maz hrtіanwmъ namъ dadesz krtъ tv0й sp7se našъ, i4mže i3noplemennыhъ kzhkwvъ pobэždaюtsz mn0žєstva, i3 mi1rъ cerkvi tvoeй hrtE njsэnsetъ, pravoslavzщeй d0brэ. E#g0že nhnэ cэlyющe, tebЁ teplэ vzыvaemъ: časti spod0bi i3 nasъ s™hhъ tvoi1hъ.

Slezami njči1stivše dušє1vnaz č{vstva, i3 post0mъ njči1stivšesz, prіidi1te pokloni1msz krtnomu drevu, i4mže ўpraždnsюtsz dušetlёnnыz pl0ti vozderžanіemъ vzыgr†nіz, raspenšemusz zovyщe: tvoegw2 sp7se, spod0bi tridnevnagw vostanіz pokloni1tisz sіsnію.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Dnesь vLka tvari, i3 gDь slavы, na krtЁ prigvoždaetsz, i3 vъ rє1bra probodaetsz, želči i3 džcta vkušaetъ, sladostь cerk0vnaz. Vэncemъ t ternіz njblagaetsz, pokrыvazй nb7o džblaki: ndeždeю njblači1tsz poruganіz, i3 zaušaetsz brennoю ruk0ю, ruk0ю sozdavый čelovёka: po pleщema bіenъ bыvaetъ, njdэvazй nb7o džblaki. Zaplev†nіz i3 r†nы prіemletъ, ponošє1nіz i3 zaušє1nіz. I# vs‰ terpi1tъ menE radi njsuždennagw, i3zbavitelь m0й i3 bGъ, da sp7setъ mjrъ t prelesti ćkw blgoutr0benъ.

Vъ minei že njstavlsemъ, i3 glag0lemъ kanHnъ s™agw na povečerіi.

Prokjmenъ pal0mъ …z, glasъ ѕ7:

Vosp0йte gDvi, p0йte i4meni є3gw2.

Stjhъ: Putesotvori1te vozšedšemu na zapadы.

BыtіS čtenіe. (GlavA f7, st. }-z7i.)

RečE bGъ nHevi, i3 sыnHmъ є3gw2 sъ ni1mъ, glag0lz: SE ѓzъ postavlsю zavёtъ m0й vamъ, i3 sёmeni vašemu po vasъ, I# vsskoй duši2 živyщeй sъ vami, t pti1cъ, i3 t skHtъ, i3 vsBmъ ѕvэrє1mъ zemnы6mъ, є3li6ka sъ vami (sytь) t vsёhъ i3zšedšihъ i3z8 kovčega. I# postavlю zavёtъ m0й sъ vami: i3 ne ќmretъ vsska pl0tь ktomY t vodы2 pot0pnыz, i3 ktomY ne bydetъ pot0pъ v0dnый, є4že i3stli1ti vsю2 zemlю. I# rečE gDь bGъ nHevi: sіE znamenіe zavёta, є4že ѓzъ daю2 meždY mn0ю i3 vami, i3 meždY vsskoю dušeю živ0ю, ćže є4stь sъ vami vъ r0dы vBčnыz: DugY moю2 polagaю vo džblacэ, i3 bydetъ vъ znamenіe zavёta (vёčnagw) meždY mn0ю i3 zemleю. I# bydetъ є3gdA navedY džblaki na zemlю, kvi1tsz dugA moS vo džblacэ: I# pomznY zavёtъ m0й, i4že є4stь meždY mn0ю i3 vami, i3 meždY vsskoю dušeю živyщeю vo vsskoй pl0ti, i3 ne bydetъ ktomY vodA vъ pot0pъ, ćkw potrebi1ti vssku pl0tь. I# bydetъ dugA moS vo džblacэ: i3 ўzrю2 ю5, є4že pomznyti zavёtъ vёčnый meždY mn0ю i3 zemleю, i3 meždY vsskoю dušeю živyщeю vo vsskoй pl0ti, ćže є4stь zemli2. I# rečE bGъ nHevi: sіE znamenіe zavёta, є3g0že položi1hъ meždY mn0ю, i3 meždY vsskoю pl0tію, ćže є4stь na zemli2.

Prokjmenъ, pal0mъ …i, glasъ ѕ7:

Sp7senіe tvoE b9e, da prіi1metъ mS.

Stjhъ: Da ќzrztъ ni1щіi, i3 vozveselstsz.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA v7i st. }-k7v.)

ЎstA razymnagw hvali6ma bыvaюtъ t myža: slaboserdъ že porugaemь bыvaetъ. Lyčše myžъ vъ bezčestіi rab0tazй sebЁ, neželi čestь sebЁ njbloži1vъ, i3 lišazйsz hlёba. Prvdnikъ mi1luetъ dyšы skotHvъ svoi1hъ: ўtrHbы že nečesti1vыhъ nemi1lostivnы. Dёlazй svoю2 zemlю, i3sp0lnitsz hlёbwvъ: gonsщіi že syєtnaz lišeni razuma. I$že є4stь sladostenъ vъ vjnnomъ prebыvanіi, vъ svoi1hъ tverdhnzhъ njstavitъ bezčestіe. Žel†nіz nečesti1vыhъ ѕl†, korenіe že blgočesti1vыhъ vъ tverdostehъ. Za grёhъ ўstenъ vpadaetъ vъ sBti grёšnikъ: i3zbэgaetъ že t ni1hъ prvdnikъ. Smatrszй kr0tkw, pomi1lovanъ bydetъ: ґ srэtazй vo vratёhъ, njskorbi1tъ dyšы. T plodHvъ ќstъ dušA myža nap0lnitsz blgi1hъ: vozdasnіe že ўstenъ є3gw2 vozdastsz є3mY: PutіE bezymnыhъ pravi pred8 ni1mi: poslyšaetъ sovёtwvъ mydrый. Bezymnый ѓbіe i3spovёstь grёhъ sv0й: krhetъ že svoE bezčestіe hi1trый. Kvlennuю vёru vozvэщaetъ prvdnый: svidёtelь že nepravednыhъ lьsti1vъ. Sytь, i5že glag0lющe ўzzvlsюtъ ѓki meči2: ljzhcы že premydrыhъ i3scэlsюtъ. ЎstnЁ i4stinnы i3spravlsюtъ svidёtelьstvo: svidёtelь že sk0rъ ljzhkъ i4matь nepravedenъ. Lestь vъ serdcэ kuю1щagw ѕl†z: hotsщіi že mi1ra, vozveselstsz. Ničt0že nepravednoe ўg0dno є4stь prvdnomu: nečesti1vіi že i3sp0lnztsz ѕlhhъ. Merzostь gDvi ўstnЁ lži1vы: tvorsй že vёrnw prіstenъ є3mY.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, glasъ G.

Pobэždaz mыtarS pregrэšenьmi, ne revnyю pokasnію: farіseova že ne stzžavъ i3spravlenіz, podražaю voznošenіe. No tvoegw2 smirenіz prevoshoždenіemъ hrtE b9e, bэs0vskoe vыsokomydrіe na krtЁ nizloži1vый pervagw ќbw lukavstva, poslёdnzgw že bezymіz tčuždi1 mz, nboi1hъ blg0e predloženіe vъ duši2 moeй ўtverdi1vъ, i3 sp7si1 mz. Dvaždы.

Myčeničenъ: Prbr0cы i3 ґpcli hrtHvы, i3 m§ncы, nauči1ša pёti trbcu є3dinosyщnuю, i3 prosvэti1ša kzhki zablyždšыz, i3 džbщniki ѓgGlwvъ sotvori1ša shnы čelovёčєskіz.

Slava, i3 nhnэ, samoglasenъ, glasъ є7:

Zrsщi tS tvarь vsS na krtЁ naga vi1szщa, sodёtelz i3 ziždi1telz vsёhъ, i3zmэnsšesz strahomъ i3 rыdaše: s0lnce že svёtъ njmrači2, i3 zemlS kolebašesz, kamenіe že razsэdašesz, i3 hrama svёtlostь razdirašesz, mertvіi vostaša t grobHvъ, i3 ѓgGlьskіz si6lы ўžas0šasz glag0lющe: q čudesE! SudіS syditsz, i3 straždetъ hotS za sp7senіe mjra, i3 njbnovlenіe.

Vъ sredu srednіz sedmi1cы na ќtreni, trbčnы glasa. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы krtnы nsmoglasnika.

Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ nastosщій sэdalenъ gospodi1na їHsifa. Glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Ўpovanіe mjra:

Vozderžanіz vremz, njsщ7aющій b9estvennый i3 vsečctnhй krtъ vъ poklonenіe leži1tъ, pristypimъ s0vэstію či1stoю, počerpemъ njsщ7enіe, i3 prosvэщenіe, i3 so strahomъ vozopіi1mъ: člvэkolю1bče sp7se našъ, slava blgoutr0bію tvoemY. Dvaždы.

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Predstosщi krtY neiskusobračnaz m™i, t neS bezsёmennw r0ždšagwsz, vzыvaše: mečь serdce moE pr0йde, q sn7e! Ne terpsщi povёšena na drevэ tS zrёti, є3gHže trepeщutъ vssčєskaz, ćkw sozdatelz i3 bGa, dolgoterpэli1ve, slava tebЁ.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, gospodi1na fe0dwra. Glasъ №.

Pod0benъ: Tčaznnaz:

Prosvэti1všesz dobrodёtelьmi, pristypimъ vozderžanіz čistotY stzžavše, i3 krtY čestn0mu vopію1щe pokloni1msz: njs™i2 našz dyšы i3 tэlesA, spod0bi nasъ i3 prečctэй strti tvoeй pokloni1tisz, є3di1ne b9e vsёhъ, daruй namъ i3 mlcti tvo‰. Dvaždы.

KrtobGor0dičenъ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Zrsщi tS hrtE, vsenepor0čnaz m™i, mertva na krtЁ prosterta, vopіsše: sn7e m0й sobeznačalьne nc7Y i3 d¦ovi, k0e neizrečennoe smotrenіe tvoE sіE, i4mže sp7slъ є3si2 prečctыhъ rykъ tvoi1hъ щedre sozdanіe;

KanHnъ krtA, tvorenіe gospodi1na feofana, glasъ d7, є3gHže kraestr0čіe:

Vsečctn0mu pokloni1msz drevu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA moS:

Drevu s™0mu, na nemže hrt0sъ prostrE dl†ni, pobэždazй soproti6vnaz nač†la, pokloni1msz, post0mъ njči1stivšesz, vъ hvalY i3 slavu vsederži1telz.

Vi1ditsz predleži1mь, njsщ7enіe podavazй, krtъ sp7si1telьnый, kъ semY pristypimъ, njči1stivše i3 tёlo i3 serdce, i3 počerpemъ blgodatь sp7si1telьnuю.

Ngnemъ mS njči1sti zapovэdeй tvoi1hъ, člvэkolю1bče, i3 tvo‰ sp7si1tєlьnaz podaždь mi2 strti nhnэ vi1dэti, i3 lюb0vію pokloni1tisz, krt0mъ njgraždaemu, i3 soblюdaemu.

BGor0dičenъ: Voznesenіe vi1dzщi na krtЁ tvoE čelovэkolю1bče, rыdaše zovyщi tS r0ždšaz: kakw njsuždenъ, hotsй vsBmъ sudi1ti, vi1ditsz vissй slavы gDь;

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы:

PostA vod0ю serdcA njči1stivše, drevo krtnoe vёrnw njb8i1memъ, na nemže hrt0sъ vi1sz, v0du namъ njstavlenіz ćkw blgodёtelь i3stoči2.

Krtnыmъ vёtrilomъ njkrili1všesz, korablь sp7si1telьnый sE postA prepolovi1vše, messja ї}se b9e, i4mže nasъ strti tvoeS kъ pristaniщu njkormi2.

NJbrazovaše mwmseй tS na gorЁ vragHvъ na ўbіenіe, krte: mh že vowbražaemъ tS serdcemъ, i3 zrsщe tS, i3 poklansющesz, pobэždaemъ vragi2 bezplHtnыz si1loю tvoeю.

BGor0dičenъ: Hotёnіemъ tvoi1mъ čelovёkъ bhlъ є3si2, bGъ shй, i3 vsёhъ tvorecъ: i3 nhnэ na krtё tz vi1sima zrю2, sn7e m0й, hrtE, tS r0ždšaz glag0laše, i3 serdcemъ ўzzvlsюsz.

Tripёsnecъ, glasъ ѕ7:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: GDь shй vsёhъ:

GDь shй vsёhъ, i3 ziždi1telь bGъ, posredЁ zemli2 na krtЁ vozneslsz є3si2, kъ sebЁ voznosS čelovёčeskoe suщestvo2, padšee ѕlhmъ vragA sovёtomъ. Tёmže tS vёrnw slavimъ, strtію tvoeю ўtverždaemi.

NJči1stivše č{vstva poщenіz svёtomъ, krtA mhslennыmi lučami, bogatnw vёrnіi njzari1msz, i3 seй blgogovёйnw predležaщій dnesь zrsщe, ўstnami či1stыmi, i3 ўstы2 i3 serdcemъ cэlyemъ.

Mёstu, na nemže stosstэ n0zэ hrtHvы, pokloni1msz b9estvennomu krtY, na kameni b9іihъ zapovэdeй ўtverdi1tisz nogamъ prossщe duši2 našez, napravitisz seS stopamъ na pytь mi1rnый, b9estvennoю blgodatію.

BGor0dičenъ: I#z8 ntrokovi1cы bezmyžnыz prošelъ є3si2 hrtE, prіi1mъ t seS pl0tь mhslennuю i3 njduševlennuю, i3 krt0mъ tvoi1mъ vragA potrebi1vъ, i3stlёvšee čelovёčeskoe suщestvo2 paki njbnovi1lъ є3si2: tёmže slavimъ blgoutr0bіe tvoE.

I$nый. Glasъ №.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 gDi:

Vospleщi1te vsi2 koncы2 pёsnьmi, zrsщe poklansemoe drevo, na nemže hrt0sъ povёšenъ bhstь, i3 dіavolъ ўzzvi1sz.

Predlagaetsz dnesь živon0snaz radostь, prіidi1te vsi2 pokloni1msz so strahomъ hrt0vu čctn0mu krtY, da prіi1memъ d¦a s™ago.

Trbčenъ: Trilyčnoe s0lnce, trisіsnnый svёte, b9e dž§e, sn7e, i3 s™hй dš7e, beznačalьnoe є3stestvo2, i3 slavo, poю1щыz tS i3zbavi t bёdъ.

BGor0dičenъ: Poю1tъ tS či1ni ѓgGlьstіi, blgoslovennaz bcde vsepёtaz i3 dv7o, sъ ni1miže nhnэ tS r0dъ čelovёčeskій, ćkw beznevёstnuю slavosl0vitъ.

Slava tebЁ b9e našъ slava tebЁ.

Grzdhй prikosnytisz tebЁ živon0snый krte, ўžasaюsz ljzhkomъ i3 mhslію, provi1dz, ćkw na tebЁ i3zlіssz gDa moegw2 b9estvennaz kr0vь.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 gDi cRkovь tvoю2, ю4že stzžalъ є3si2 si1loю krtA tvoegw2, i4mže vragA pobэdi1lъ є3si2, i3 prosvэti1lъ є3si2 vselennuю.

Sэdalьnы, glasъ ѕ7. Samoglasnы:

Dnesь prbr0českoe i3sp0lnisz sl0vo: se bo poklansemsz na mёsto, i3dёže stosstэ n0zэ tvoi2 gDi, i3 dreva sp7senіz vkusi1vše, grэh0vnыhъ strasteй svob0du ўluči1homъ, mltvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Slava: Krtъ tv0й gDi njs™i1sz, vъ nemъ bo bыvaюtъ i3scэlє1nіz bolsщыmъ vo grэsёhъ: i4mže tebЁ pripadaemъ, pomi1luй nasъ.

I# nhnэ: T0kmw vodruzi1sz drevo hrtE krtA tvoegw2, njsnov†nіz pokolebašasz smerti gDi: є3g0že bo pogloti2 želanіemъ ѓdъ, tpusti2 trepetomъ. Kvi1lъ є3si2 namъ sp7senіe tvoE s™hй, i3 slavosl0vimъ tS sn7e b9ій, pomi1luй nasъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ:

Vowbražaz znamenіe krtA, rycэ prostiraše premэnenіemъ, vnyčata drevle їakwvъ slavnый blgoslovlsz, i3 znamenuz sp7si1telьnoe blgoslovenіe, na vsёhъ nasъ prihodsщee.

Soblюdaemi pečatію krtA, i3 predležaщa sъ radostію d¦a togo2 cэlyющe, kъ sp7si1tєlьnыmъ strtemъ i4demъ, gubi1tєlьnыz str†sti plotsk‡z ўmertvi1vše.

Sp7si1telьnoe tS nryžіe, nepobэdi1muю pobёdu, radosti znamenіe, i4mže smertь ўmertvi1sz, njb8i1memъ, slavoю ўkrašaющesz na tebЁ prigv0ždšagwsz, krte vsečctnhй.

BGor0dičenъ: Vi1dimый mn0ю, vi1dimь bhlъ є3si2 ѓgGlwmъ nepristypnый, ї}se sn7e m0й, pl0tь t menE zaimovavый: i3 nhnэ zrsщi tS na drevэ prigvoždena, rыdaю, hrt0va m™i glag0laše.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz:

Mertvъ bhlъ є3si2 na krtЁ prigvoždaemь, vsBmъ shй ži1znь i3 sp7senіe: sego2 ќbw daruй, njčiщennoю dušeю sp7se, namъ njb8sti, i3 tvo‰ strti sp7si1tєlьnыz vi1dэti raduющыmsz.

Predstostъ či1nove tebЁ bezpl0tnыhъ trepeщuщe, drevo životodatelьnoe: na tebё bo čestnyю kr0vь svoю2 hrt0sъ i3zlіS, lučY i3spuщaz i3zdaleča, bэsHmъ nosS pagubu bezkonečnuю.

Nryžіemъ ўszvennago vražіimъ, i3scэli1 mz kr0vію tvoeю sl0ve, i3 kopіemъ, grэhHvъ moi1hъ vsk0rэ razderi2 sp7se rukopisanіe, vopію1 ti, vъ kni6gi napisyz mS sp7sennыhъ, ćkw blgoutr0benъ.

BGor0dičenъ: Gr0zdъ zrёlый, kakw na drevэ njbёsilsz є3si2; s0lnce slavы, kakw vzslsz є3si2, sіsnіe s0lnca njmračaz sp7se strtію tvoeю; r0ždšaz tS ѓgnica, drevle vopіsše ti2, m™rski vosklicaющi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2 prowbrazyz:

Strsslъ є3si2 vodružennый ѓdovo žili1щe, vBrnыmъ že nepokolebi1moe ўtverždenіe bhlъ є3si2, i3zvёstnый pokr0vъ, gDnь krte vsečctnhй.

Plodon0sni dobrodёtelьmi bhvše, njb8i1memъ b9estvennagw dreva živonHsnыz plodы2, ±že prozzbE, prostrhйsz na semъ ї}sъ, plodovi1taz lozA.

Poemъ tvoю2 ї}se mn0guю blgostь, poklansющesz krtY tvoemY, kopію2, tr0sti: tёmi bo razruši1lъ є3si2 vraždы2 щedre sredogradіe.

BGor0dičenъ: V0dъ tS rэkY život0čnыhъ rodi2 vsečctaz, ćkw i3st0čnika našegw njbnovlenіz, na krtЁ prosteršagosz, i3 k†pli sp7senіz i3stoči1všago.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se cRю2 si1lъ.

Kondakъ, glasъ z7. Samoglasenъ:

Ne ktomY plamennoe njryžіe hrani1tъ vratъ є3demskihъ, na tы6z bo naйde preslavnый soyzъ, drevo krtnoe: smertnoe žalo, i3 ѓdova pobёda prognasz. Predstalъ bo є3si2 sp7se m0й, vopіS syщыmъ vo ѓdэ: vni1dite paki vъ raй.

Jkosъ: Tri2 krtы2 vodruzi2 na golg0fэ pіlatъ, dvA razb0йnikwvъ, i3 є3di1nъ žiznodavca, є3g0že vi1dэ ѓdъ, i3 rečE syщыmъ d0lэ: q slugi6 moi2, i3 si6lы mo‰! Kto2 vodruzi1vъ gv0zdіe vъ serdce moE, drevznhmъ mS kopіemъ vnezapu probodE; i3 rasterzaюsz, vnytrennimi moi1mi bolю2, ўtr0boю ўzzvlsюsz, č{vstva mo‰ smuщaюtъ dyhъ m0й, i3 ponuždaюsz i3zrыgati ґdama, i3 syщыz t ґdama, drevomъ d†nnыz mi2: drevo bo sі‰ vv0ditъ paki vъ raй.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari:

Sэki1ra, ю4že є3lіsseй vzS t їordana hrtE, krtъ kvlsše, i4mže i3z8 glubinы2 syetіz kzhki i3zvleklъ є3si2, vospэvaющыz: ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

Raduюtsz so zemnhmi nbcnaz, poklonenію tvoemY krte: tob0ю bo ѓgGlwmъ i3 čelovёkwmъ soedinenіe bhstь vsesi1lьne, vopію1щыmъ: gDi b9e blgoslovenъ є3si2.

Ćkw kmpari1sъ miloserdіe, ćkw kedrъ že vёru blgov0nnuю, ćkw pevkъ i4stinnuю lюb0vь prinossщe, gDnю krtY pokloni1msz, na nemъ slavzщe i3zbavitelz prigvozdi1všagosz.

BGor0dičenъ: Ne pokolebavъ nbcnaz, vo ўtr0bu tvoю2 bGъ vseli1sz, grade b9ій i3zbrannый: na krtё že vi1sz, tvarь pokolebA. E#g0že moli2, na nedvi1žimomъ kameni є3gw2 mnЁ soblюsti1sz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz:

Prosterlъ є3si2 rycэ na drevэ, ruki2 neuderži1mыz razrэšaz grёhъ: kopіemъ že prob0dsz є3si2, si1mъ borcA ўzzvlsz gDi: želči že vkusi1lъ є3si2, slastnuю ѕl0bu i3z8imaz, džctomъ napoi1lsz є3si2, vsёhъ veselіe.

Ўm0mъ či1stыmъ i3 s0vэstію svёtlw pristupi1vše pokloni1msz, predleži1tъ čestn0e drevo i3 s™0e, i4mže hrt0sъ bezčestnuю pod8stъ smertь, čestь naloži1vъ vыsočaйšuю, prestuplenіemъ lю1tэ njbezčestivšыmsz.

Drevomъ grэhA ўmertvi1hsz, i3 vkušenіemъ slastnыmъ pogreb0hsz, njživi1 mz gDi, vozdvi1gni mS ležaщago, pokl0nnika kvi2 strteй tvoi1hъ, i3 pričastnika vostanіz b9estvennagw, i3 naslёdnika vozlюbi1všihъ tS.

BGor0dičenъ: Voznesena tS vi1dzщi, ni dobr0tы vъ strti, ni vi1da i3myщa, є3g0že voploщenna razumёhъ, krasnёйša pače sыnHvъ čelovёčeskihъ, tS є3dinor0dnый sn7e, vsečctaz vopіsše dv7a: pokaži2 tvoю2 slavu, vsёhъ sp7senіe.

I$nый.

Їrm0sъ: Za zak0nы ntečєskіz:

Vъ polydni raspenšusz tebЁ posredЁ zemli2 v0leю, mіrsk‡z koncы2 i3z8 sredы2 gortani ѕmjevы i3st0rglъ є3si2 щedre. Tёmže vъ srednюю sedmi1cu b9estvennыhъ postHvъ, poklansющesz slavimъ čctnhй krtъ tv0й, gDa p0йte, vopію1щe, i3 prevoznosi1te vo vёki.

Radosti znamenіe, nryžіe neruši1moe, cRkve stэno2, m§nkwvъ pohvalo2, ґpclwvъ ўkrašenіe, ґrhіereєvъ ўtverždenіe, ўkrэpi1vъ i3znem0gšuю moю2 dyšu, pokloni1tisz spod0bi, i3 pёti tebЁ vopію1щa: gDa p0йte dэlA i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Rыdaю i3 plaču, є3gdA vo ўmЁ moemъ prіimY sudi1щe neumhtnoe, dolgoterpэli1ve, njsuždenъ shй. Tёmže poщadi1 mz, i3 njtzgčennoe bremz duši2 moeS njblegči2, da raduzsz zovY: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: NJbrazovaše kupinA taйnu, pače ўmA tvoegw2 roždestvA, dv7o vsenepor0čnaz: ćkože bo nnA, prebыlA є3si2, newpalьnw džgnь r0ždšaz hrtA sp7sa, voznesšagosz na krtъ. E#g0že moli2, i3zbaviti mS ngnS vёčnagw, vopію1щa: gDa vospэvaйte dэlA, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

I$nый.

Їrm0sъ: Seй narečennый i3 s™hй denь:

Prіidi1te, krtъ predležaщій gDnь, post0mъ njči1stivšesz, njblobыzaimъ lюb0vію: sokr0viщe bo namъ svzщenіz є4stь i3 si1lы. Tёmže poemъ є3go2 vo vёki.

Seй krtъ tričastnый i3 veli1kій, malovi1dimь shй, nebesъ ši1ršій є4stь si1loю svoeю, čelovёki kъ bGu vozv0ditъ pri1snw: i4mže blgoslovi1mъ hrtA vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

E#di1no vъ trehъ načertanіihъ suщestvo2 slavz, ne slivaю є3dinoli1čnw trehъ, nižE presэcaю zraka, nc7A, i3 sn7a, so d¦omъ: є3di1nъ bo nad8 vsёmi bGъ vъ trbcэ.

E#di1na vъ materehъ pokazalasz є3si2, dv7o bGonevёsto mRje, bez8 myža rodi1všaz sp7sa hrtA, čistotы2 pečatь sohranši: tS blži1mъ čelovёcы vo vёki.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

SіE vses™0e drevo da počti1tsz, є4že prbr0kъ drevle vloži1ti vъ hlёbъ hrt0vъ vzыvaetъ, t ї}lьtznъ, raspenšihъ є3go2. E#g0že prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Їrm0sъ: Rycэ vъ r0vъ veržennый lьvHvъ, i3nogdA veli1kій vo pror0cэhъ, krtowbraznw prosterъ danіi1lъ, nevreždenъ t si1hъ snёdi sp7sesz, blgoslovS hrtA bGa vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый:

Vopіemъ tvoE rebro2 tverzaeši, njstavlenіz rasprostiraz mi2 i3st0čnikъ: na drevэ že prigvozdi1lsz є3si2, drevomъ ўstavlsz njsuždenіe, posredЁ zemli2, člvэkolю1bče: є4že mы2 prepolovenіemъ postA nhnэ njblobыzaemъ, vospэvaющe tvoю2 blgosthnю.

G0rы sladostь, h0lmi radovanіe, lюb0vію i3skapaйte: dreva že polьsk†z, lіvanstіi kedri likyйte, poklonenіemъ dnesь živon0snagw krtA: prbr0cы, myčєnicы, ґpcli, i3 pravednыhъ dysi vzыgraйte.

Pri1zri na lю1di i3 dostosnіe tvoE gDi, strahomъ poю1щыz tS, smertь v0lьnuю i4hže radi preterpёlъ є3si2, da ne pobэdi1tъ tvoegw2 blgoutr0bіz bezmёrnoe mn0žestvo ѕHlъ našihъ: no sp7si2 vs‰ nы2 preblgjй krt0mъ tvoi1mъ, ćkw člvэkolю1becъ.

BGor0dičenъ: Manovenіemъ tvoi1mъ kolebleši vi1dimый mjrъ, raspinaemый, prebыvaeši že vi1simый, bcda plačuщi glag0laše, strastn†z ўmыšlє1nіz pervozdannagw hrtE, potrebi1ti hotS, i3 i3scэli1ti togw2 sokrušenіe blgostію.

I$nый.

Їrm0sъ: Nedoumёetъ vsskъ:

E#lіsseй drevle i3z8 rэki2 sёčivo vlekjй, drevomъ tS krte, životodatelьnoe drevo vowbražaše: i4mže i3zvlečE i3z8 glubinы2 hrt0sъ kzhki jdwlьskagw bэsovanіz, na tebЁ prigvozdi1vsz: tёmže poklansющesz tebЁ, deržavu є3gw2 slavimъ.

S0lnєčnыz lučы2 sp7se, preloži1šasz vo tьmY, tvoi1mъ raspstіemъ, njsіsnіe že lunы2 ўgasE: i3 stіh‡i trepetomъ i3zmэnshusz vs‰. Tёmže vopію1 ti: i3zmэnє1na tьm0ю strasteй pomыšlє1nіz mo‰, sl0ve, tvoeю desni1ceю premэni1vъ prosvэti2, i3 sp7si1 mz.

Ćzvoю tvoeю i3scэli2 duši2 moeS str†sti: rebrъ tvoi1hъ probodenіemъ ўstavi bolёznєnnaz probodє1nіz bэsHvъ: gvozdьmi2 tvoi1mi hrtE, i3zgvozdi2 slastn†z i3 strastn†z pohotBnіz, podas mi bezstrastnw strastemъ tvoi6mъ čctnы6mъ pokloni1tisz, i3 voskrnію.

BGor0dičenъ: Krasnago dobr0toю, rodila tz krasnaz ntrokovi1ca, є3g0že zrsщi ni dobr0tы vъ stradanіi, nižE vi1da i3myщa, sp7se, rыdaющi glag0laše: divlю1sz pače ўmA sn7e m0й, tvoemY smirenію, i4mže sp7saeši smiri1všeesz є3stestvo2 čelovёčeskoe.

I$nый.

Їrm0sъ: Svэti1sz, svэti1sz:

Predgrzdi1te, ўzsni1tesz vsi2 lю1dіe b9іi, i3 drevo krtnoe predvi1dzщe predležaщee, cэlyйte so strahomъ, i3 prіimi1te radostь, na nemъ gDa slavы voznesšagosz slavzщe pri1snw.

Nryžіe b9estvennoe tы2 ži1zni moeй krte, na tebE vLka vozšedъ spase mz: i3stoči2 kr0vь i3 v0du, probodenъ vъ rebra, i4mže pričaщaюsz raduzsz, slavz є3go2.

Trbčenъ: Trbcэ li1cы, є3di1nicэ є3stestv0mъ, poklansюsz tebЁ b9estvo2 s™0e, nc7Y, i3 sn7u, so s™hmъ že d¦omъ, є3di1nomu načalu, є3di1nomu carstvu, vsёmi vladhčestvuющemu.

BGor0dičenъ: GorA veli1kaz, vъ nю1že vseli1sz hrt0sъ, tы2 kvi1lasz є3si2 dv7o, ćkože b9estvennый dv7dъ vopіetъ: є4юže mы2 voznes0homsz kъ nb7si2, vsыni1všesz d¦omъ vseblžennaz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Ski1petre b9estvennый carskій krte, v0instva myžestvo, vo ўpovanіi tvoemъ ratniki pobэždaemъ: pobBdы pri1snw tebЁ klanzющыmsz na varvarы podaždь namъ.

Їrm0sъ: Q m™i dv7o, i3 bcde nel0žnaz, r0ždšaz bezsёmennw hrtA bGa našego, na krtъ voznesšagosz pl0tію: tS vёrnіi vsi2 dost0йnw sъ ni1mъ nhnэ veličaemъ.

Svэti1lenъ glasa, i3 nastosщій є3xapostіlarій.

Pod0benъ: D¦omъ:

Prepolovenіemъ postHvъ vsečestn0e drevo vsёhъ vъ poklonenіe prizыvaetъ, є3li1cы strastьmi2 svoi1mi, hrtHvыmъ strtemъ dost0йnw sposlёduюtъ: prіidi1te vsi2 vёrnіi, pokloni1msz drevu strašnagw tainstva.

KrtobGor0dičenъ: Beznevёstnaz i3 vsečctaz bGa sl0va m™i, vopіsše kričaщi, plačemъ rыdaющi: sicevы6z li mi2 gavrіi1lъ radwsti prinossše blgovёщenіz, čado; tidi2 i3sp0lniti neizrečennый sovёtъ i3 b9estvennoe smotrenіe.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, glasъ }:

Poщenіz pytь prepolovi1vše, vedyщій ko krtY tvoemY čctn0mu, tv0й denь vi1dэti, є3g0že vi1dэ ґvraamъ, i3 vozradovasz ćkw i3z8 gr0ba h0lma ži1va їsaaka prіemъ. Blgovoli2 i3 nasъ vёroю i3zbavivšihsz t vragA, i3 večeri pričasti1tisz taйnэй, vъ mi1rэ zovyщihъ: prosvэщenіe i3 sp7si1telю našъ, slava tebЁ. Dvaždы.

Myčeničenъ: M§ncы hrtHvы nepobэdi1mіi, pobэdi1vše prelestь si1loю krtnoю, vosprіsste blgodatь vёčnыz ži1zni, muči1teleй preщenіz ne ўbosstesz, mykami ўransemi veselitesz: i3 nhnэ krHvi vašz bhša i3scэlє1nіz dyšъ našihъ. Moli1te sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ t0йže:

Prepolovi1vše puči1nu vozderžanіz, pristaniщe prіi1memъ sp7senіz, vremz strti tvoeS v0lьnыz gDi: no ćkw blgoutr0benъ i3 щedrъ, i3 denь slavnagw voskrnіz tvoegw2, vъ mi1rэ spod0bi nasъ vi1dэti člvэkolю1bče.

I# nhnэ, paki t0йže.

Krtopoklonenіe že bыvaetъ vъ №-й časъ, v0nьže poemъ prednapi6sannыz stіhi6rы nedBlьnыz, samoglasnы, glasъ v7:

Prіidi1te vёrnіi:

I# prHčaz. I# tpystъ.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ ѕ7:

KrtY tvoemY poklansemsz vLko, i3 s™0e voskrnіe tvoE slavimъ.

Prokjmenъ, pal0mъ …f. Glasъ ѕ7:

Da vozraduюtsz, i3 vozveselstsz nj tebЁ vsi2 i4щuщіi tebE b9e.

Stjhъ: Da vozvratstsz vspstь i3 postыdstsz:

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA k7ѕ, st. k7a. GlavA k7z, st. №-f7.)

SE gDь t s™agw (mёsta) nav0ditъ gnёvъ na živyщыz na zemli2, i3 tkrhetъ zemlS kr0vь svoю2, i3 ne pokrhetъ i3zbіennыhъ. Vъ t0й denь navedetъ gDь mečь s™hй, i3 veli1kій, i3 krёpkій na drakonta ѕmja bэžaщa, na drakonta ѕmja lukavago: i3 ўbіetъ drakonta syщago vъ m0ri. Vъ t0й denь vіnogradъ d0brый, želaše pёti nad8 ni1mъ. Ѓzъ gradъ krёpkій, gradъ voю1emый, vsye napoю2 є3go2: plэnenъ bo bydetъ n0щію, vъ denь že padetsz stэnA є3gw2. Nёstь togw2, i4že ne v0zmetъ є3gw2. Kt0 mz pristavitъ streщi2 stє1blіz na ni1vэ; radi vraždы2 seS tri1nuhъ i5: u5bo segw2 radi sotvori2 gDь bGъ vs‰, є3li6ka sovэщA: I# sgorёhъ, vozopію1tъ živyщіi vъ nemъ: sotvori1mъ mi1rъ є3mY, sotvori1mъ mi1rъ. Prihod‰щaz č†da їakwvlz: prozsbnetъ i3 procvэtetъ ї}lь, i3 nap0lnitsz vselennaz plodA є3gw2. E#dA ćkože t0й porazi2, i3 samъ si1ce ўzzvi1tsz; i3 ćkože samъ ўbi2, takožde ўbіenъ bydetъ. Svarssz i3 ўkorsz tpystitъ |: ne th li bhlъ є3si2 pomыšlsz d¦omъ žest0kimъ ўbi1ti | d¦omъ ćrosti; Segw2 radi ti1metsz bezzak0nіe їakwvle, i3 sіE є4stь blgoslovenіe є3gw2, є3gdA timY grёhъ є3gw2, є3gdA položatъ vsE kamenіe trebiщъ sokrušeno ѓki prahъ dr0bnый: i3 ne prebydutъ drevesA i4hъ, i3 kumjrы i4hъ bydutъ posёčeni, ѓki dubrava daleče.

Prokjmenъ, pal0mъ o7. Glasъ ѕ7:

Na tS gDi, ўpovahъ, da ne postыžysz vъ vёkъ.

Stjhъ: Pravdoю tvoeю i3zbavi mS.

Vъ sredu srednіz sedmi1cы večera.

Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7: i3 poemъ nastosщыz samoglasnы, i3 myčeničenъ, i3 vъ minei d7. Samoglasenъ. Glasъ d7:

P0stъ blgi1hъ hodataй, svoE prepolovenіe nhnэ vvedE, prešedšimi denьmi blgougodi1vъ, i3 pr0čimi p0lьzovanіe predloži1vъ: i4bo blgi1hъ naprzženіe, mn0žaйšee blgodэsnіe tvori1tъ. Tёmže vsёhъ blgi1hъ datelю hrtY blgougoždaющe, vopіemъ: posti1vыйsz nasъ radi, i3 raspstіe preterpёvый, newsuždenы nasъ spod0bi, pričasti1tisz i3 b9estvennыz pashi tvoeS, vъ mi1rэ poži1všыz, i3 dost0йnw so nc7emъ tebE i3 d¦omъ slavzщыz.

I$nъ. Glasъ є7:

Vъ taйnэ dobrodёtєli dёlaющіi, d¦Hvnaz vozda‰nіz čaющіi, ne posredЁ t0ržiщъ i3 raspytій kvlsюtъ sі‰, no vnytrь serdca n0sztъ pače: i3 vsёhъ vi1dzй bыvaєmaz vъ taйnэ, mzdY vozderžanіz podaetъ namъ. P0stъ soveršaimъ, ne sёtuющe li1cы, no vъ klёtehъ dyšъ našihъ molsщesz, neprestannw vozopіi1mъ: dž§e našъ, i4že є3si2 na nb7sёhъ, ne vvedi2 nasъ vo i3skušenіe, m0limsz, no i3zbavi nasъ t lukavagw.

Myčeničenъ: Neshtnoю lюb0vію duši2, hrtA ne tverg0stesz s™ji myčєnicы, i5že razli6čnыz r†nы strasteй preterpёvše, muči1teleй derzostь nizloži1ste, neprekl0nnu i3 nevredi1mu vёru sohranše, na nb7sA prestavistesz. Tёmže i3 derznovenіe poluči1vše kъ nemY, prosi1te darovati mi1rъ mjrovi, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

I$nы stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Prehvalьnіi myčєnicы:

PostA vod0ю, dyšы vsi2 njmhimъ, i3 pristupi1vše kъ čctn0mu i3 životvorsщemu krtY gDnю, vёroю pokloni1msz, b9estvennoe prosvэщenіe počerpaющe, i3 vёčnoe sp7senіe nhnэ prіwbrэtaющe, mi1rъ i3 velію mlctь.

Ґpclwvъ pohvalo2 krte, є3g0že njkružaюtъ nač†la, si6lы, ґrhagGli, poklansющыzsz tebЁ t vsskagw vreda spasaй, i3 b9estvennoe p0priщe vozderžanіz nasъ spod0bi d0brэ soveršaющыz, denь sp7si1telьnый dosti1gnuti, i4mže i3 sp7saemsz.

I$nъ pod0benъ, glasъ z7: Dnesь bdi1tъ:

Dnesь krtY gDnю poklansющesz vozopіi1mъ: raduйsz drevo ži1zni, ѓda razori1telю. Raduйsz radoste mjra, i3 tlёnіz potrebi1telю. Raduйsz, bёsы progonszй si1loю tvoeю, vёrnыhъ ўtverždenіe, nryžіe neruši1moe, njblobыzaющыz tS soblюdi2, njsvzti2, m0limsz.

I# minei d7. Slava, i3 nhnэ, samoglasenъ, glasъ }:

Dnesь neprikosnovennый suщestv0mъ, prikosnovenъ mnЁ bыvaetъ, i3 straždetъ strti, svoboždazй mS t strasteй, svёtъ podavazй slэpы6mъ, t bezzak0nnыhъ ўstenъ njplevaetsz, i3 daetъ pleщы2 za plэnє1nnыz na r†nы. Sego2 čctaz dv7a i3 m™i na krtЁ zrsщi, bolёznennw vэщaše: ўvы2 mnЁ čado moE, čto2 sіE sotvori1lъ є3si2; krasnый dobr0toю pače vsёhъ čelovBkъ, bezdыhannый, bezzračnый kvlsešisz, ne i3mёz vi1da, nižE dobr0tы: ўvы2 mnЁ m0й svёte, ne mogY spsщa zrёti tS, ўtr0boю ўzzvlsюsz, i3 lю1toe nryžіe serdce moE proh0ditъ. Vospэvaю tvo‰ strti, poklansюsz blgoutr0bію tvoemY: dolgoterpэli1ve slava tebЁ.

Vh0dъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, pal0mъ o7a, glasъ d7:

Blgoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, tvorsй čudesA є3di1nъ.

Stjhъ: B9e, sydъ tv0й cRevi daždь, i3 pravdu tvoю2 sn7u cRevu.

BыtіS čtenіe. (GlavA f7, st. }i-k7d, glavA ‹, st. №.)

Bhša shnove nHєvы i3zšedšіi i3z8 kovčega, si1mъ, hamъ, їafefъ: hamъ že bsše ntecъ hanaanь. TrіE sji sytь shnove nHєvы, t si1hъ razsёzšasz po vseй zemli2. I# načatъ nHe čelovёkъ dёlatelь (bhti) zemli2, i3 nasadi2 vіnogradъ: I# i3spi2 t vіnA, i3 ўpi1sz, i3 njbnaži1sz vъ domY svoemъ. I# vi1dэ hamъ ntecъ hanaanь, nagotY ntcA svoegw2, i3 i3zšedъ v0nъ povёda nbёma bratoma svoi1ma. I# vzemše si1mъ i3 їafefъ ri1zu, vozloži1ša (ю5) na džbэ ramэ svoi2, i3 i3d0ša vspstь zrsщe, i3 pokrhša nagotY ntcA svoegw2, i3 licE i4hъ vspstь zrS, i3 nagotы2 ntcA svoegw2 ne vi1dэša. I#strezvi1sz že nHe t vіnA, i3 razumЁ є3li6ka sotvori2 є3mY shnъ є3gw2 ю3nёйšій. I# rečE: pr0klztъ (bydi) hanaanъ džtrokъ: rabъ bydetъ bratіzmъ svoi6mъ. I# rečE: blgoslovenъ gDь bGъ si1movъ: i3 bydetъ hanaanъ džtrokъ rabъ є3mY. Da rasprostrani1tъ bGъ їafefa, i3 da vseli1tsz vъ selenіihъ si1movыhъ, i3 da bydetъ hanaanъ rabъ є3mY. Požive že nHe po pot0pэ lёtъ tri1sta pztьdesstъ: I# bhša vsi2 dnje nHєvы, lёtъ devztь sHtъ pztьdesstъ, i3 ќmre. Sі‰ že (sytь) bыtі‰ sыnHvъ nHevыhъ, si1ma, hama, їafefa: i3 rodi1šasz i5mъ shnove po pot0pэ.

Prokjmenъ, pal0mъ o7v, glasъ d7:

Mnё že prilэplstisz bGovi blago є4stь.

Stjhъ: K0lь blgъ bGъ ї}levъ:

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA v7i, st. k7g-k7i, glavA Gi, st. №-f7.)

Myžъ razumi1vый prest0lъ čyvstvіz: serdce že bezymnыhъ srsщetъ kl‰tvы. RukA i3zbrannыhъ njderži1tъ ўd0bь: lьsti1vіi že bydutъ vъ plэnenіi. Strašnoe sl0vo serdce myža pravedna smuщaetъ: vёstь že blgaz veseli1tъ є3go2. Razumi1vъ prvdnikъ sebЁ drygъ bydetъ: mы6sli že nečesti1vыhъ nekr0tki: sogrэšaющihъ posti1gnutъ ѕl†z: pytь že nečesti1vыhъ prelьsti1tъ |. Ne ўluči1tъ lьsti1vый lovi1tvы: stzžanіe že čestn0e myžъ či1stый. Vъ putehъ pravdы živ0tъ: putіe že ѕlop0mnzщihъ vъ smertь. Shnъ blgorazymnый poslušli1vъ ntcY: shnъ že nepokorli1vый vъ pogi1belь. T plodHvъ pravdы snёstь blgjй: dyšы že bezzak0nnыhъ pogibaюtъ bezvremennw. I$že hrani1tъ svo‰ ўstA, soblюdaetъ svoю2 dyšu: proderzivый že ўstnama, ўstraši1tъ sebE. Vъ p0hotehъ є4stь vsskъ prazdnый: ryki že myžestvennыhъ vъ prilэžanіi. SlovesE nepravedna nenavi1ditъ pravednikъ: nečesti1vый že stыdi1tsz, i3 ne voz8imёetъ derznovenіz. Pravda hrani1tъ neѕlHbivыz: nečesti6vыz že ѕlы2 tvori1tъ grёhъ. Sytь bogatsщe sebE, ničes0že i3myщe: i3 sytь smirsющesz vo mn0zэ bogatstvэ. I#zbavlenіe myža duši2 svoE є3mY bogatstvo: ni1щій že ne terpi1tъ preщenіz. Svёtъ pravєdnыmъ vsegdA: svёtъ že nečesti1vыhъ ўgasaetъ, dyšы lьsti6vыz zabluždaюtъ vo grэsёhъ: pravednіi že щedrztъ i3 mi1luюtъ.

I# pr0čee poslёdovanіe preždewsщ7ennыhъ.

T segH že dnE načinaetъ svzщennikъ, (i3li2 dіakonъ, ѓщe є4stь) dvosug{baz є3li1kw njglašє1nіz prosvэщaemыhъ i3 moli1tvu. Glag0lюtsz že daže do sredы2 veli1kіz, kromЁ subbHtъ i3 nedёlь.

Vъ četvert0kъ srednіz sedmi1cы, na ќtreni, trbčnы sluči1všagwsz glasa. Po №-mъ stіhosl0vіi glag0lemъ sэdalьnы ґpclьskіz nsmoglasnika. Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ nastosщій sэdalenъ, gospodi1na їHsifa, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Si1loю krtA ўtverždaemi, vsю2 lestь vražію voi1stinnu razori1ste ґpcli slavnіi, moli1tvєnnicы dyšъ našihъ. Tёmže dnesь vъ poklonenіe є3gw2 raduetesz, nj nasъ molsщe є3di1nago člvэkolю1bca. Dvaždы.

BGor0dičenъ: MRje, čctn0e vLki prіsteliщe, vozstavi nы2 padšыz vъ pr0pastь lю1tagw tčaznіz, i3 pregrэšenій, i3 skorbeй: th bo є3si2 grёšnыhъ sp7senіe i3 p0moщь, i3 deržavnoe predstatelьstvo, i3 sp7saeši rabы6 tvo‰.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, gospodi1na fe0dwra, glasъ z7.

Pod0benъ: GDi, mы2 є3smы2:

GDi, tv0й krtъ zrsщe predležaщій dnesь, pristupaemъ vёrnw, vъ pёnіihъ i3 pёsnehъ, njblobыzaющe є3go2 vъ strasэ i3 radosti: njsvzti2 rabы6 tvo‰, ўmiri2 mjrъ tv0й, segw2 kvlenіemъ, є3di1ne mnogomlctive. Dvaždы.

BGor0dičenъ.

Pod0benъ: GDi, mы2 є3smы2 lю1dіe tvoi2, i3 džvcы pažiti tvoeS, zablyždšыz tlёnіemъ, njbrati2 nasъ: rastočє1nnыz ćkw pastыrь soberi2 nasъ, pomi1luй stado tvoE člvэkolю1bče, ўmiloserdisz mltvami bcdы, є3di1ne bezgrёšne.

KanHnъ minei, i3 nastosщій tripёsnecъ gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vitsz pёsnь. Glasъ №.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Na b9estvennэй straži:

NJsvzщenіz podatelьnuю blgodatь daruz namъ s™hй krte, ґpclwmъ ўtverždenіe i3 pohvalo2, predleži1ši vъ poklonenіe dnesь vseй vselennэй, p0stnoe vremz njblegčaz namъ.

Sэnnopisavъ krtъ mwmseй, rasprosterъ rycэ, ґmali1ka pobэdi2, є3g0že vowbražaющe, rycэ prostiraemъ, post0mъ i3 molьbami, ćkw da polki2 pobэdi1mъ bэsHvskіz, borю1щыz nasъ vsegdA zavi1stnw.

B9estvennыmъ ralomъ krtA i3z8wraste zemlю, b9estvennіi ўčenicы2, plodon0snu sію2 pokazavše, prozzbaющuю blgočestіe. Tёmže vasъ glasы mltvennыmi voshvalsющe, hrtA pri1snw slavimъ.

BGor0dičenъ: M™i bGa blgagw, ўblaži2 moю2 dyšu, ю4že lukavый nbhčaemъ ѕlhmъ njѕl0bi nkasnnw, prelьsti1vъ mS: da ćkw vinY sp7senіz, pэsnosl0vlю tS pri1snw mnogopёtuю.

I$nъ. Glasъ z7.

Їrm0sъ: Plotsk0e prišestvіe tvoE hrtE:

Predlagaetsz dnesь vses™hй krtъ, pristypimъ, cэlyimъ є3go2: i4bo є4stь r0gъ sp7senіz našegw.

Blgodatь tvoS i3 njbrazovanіe tvoi1mъ prih0ditъ, progonsющi bэs0vskoe mn0žestvo, krte hrt0vъ, nryžіe newbori1moe.

Trbčenъ: E#di1nicu tS po є3stestvY vospэvaю, trbcu že v3postasьmi čtY, dž§e, sn7e, i3 dš7e pres™hй.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2 ntrokovi1ce bezmyžnaz bGa vsenepor0čnaz, soderžaщago g0rstію koncы2, i3 vsёhъ drevnэйšago.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Ґpcli, mjra moli1tvєnnicы, moli1te sp7sti1sz i3 namъ, soderžaщыmъ nryžіe, krtъ hrt0vъ.

Їrm0sъ: Plotsk0e prišestvіe tvoE hrtE ўvэrsz prbr0kъ ґvvakymъ, vzыvaše: slava si1lэ tvoeй gDi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Seй narečennый:

Raduйsz krte tričastnый i3 b9estvennый, na nemže є3di1nъ t trbcы, pl0tь nosi1vъ vodruzi1sz, vodružє1nnыz nы2 vo glubinY nečestіz i3zbavleй, prevoznossщыz є3go2 vo vёki.

Si1lu deržavnuю krtъ stzžavše, lю1toю vlastію lukavagw porab0tivšыzsz svobodi1ša sl0va ўčenicы2, vospэvaющe: tS prevozn0simъ vo vёki.

Ўvы2 mnЁ, čto2 strašnый prt0lъ džnый, na nemže sl0ve sёdъ, sodBznnaz mn0ю t†йnaz kvi1ši hrtE, njbličazй nečyvstvіe moE; no є3stestv0mъ shй mlctivъ, poщadi1 mz togdA.

BGor0dičenъ: Nёdrъ ne tstyplь n§eskihъ, vъ nёdrэhъ vozlegъ є3si2 dv7ы, na prizvanіe r0da čelovёčeskagw, є3gHže pod0bіe, za miloserdіe ї}se nosi1lъ є3si2. Tёmže tS poemъ čelovёcы vo vёki.

I$nый.

Їrm0sъ: E#di1nago beznačalьnago:

Krton0snuю tvoю2 sedmi1cu počitaemъ, ćkw pokloni1telьnuю, tebё bo drevo čctn0e, poklansющesz vopіemъ: p0йte svzщennicы, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Qle čudesE! CRю2 vэkHvъ, ćkw drevo, na nemže raspslsz є3si2, spod0bilъ nы2 є3si2 tvo‰ rabы6 vi1dэti, i3 pokloni1tisz. Tёmže tS so strahomъ poemъ vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Q є3dinosyщnaz, q trbce vses™az, dž§e, sn7e, i3 pres™hй dš7e, b9estvo2: nerazdёlьnuю tvoю2 deržavu slavlю, i3 poю2 є3di1no crtvo vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Sozdavšago ґdama po w4brazu, i3 t smэšenіz є3gw2 proizšedšago, i3 razruši1všago drevnюю klstvu, p0йte sщ7ennicы, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Dvoenadesztostrynnaz cэvni1ce cerk0vnaz, ćkw poю1щaz premydrosti sl0vo, ґpcli vasъ vospэvaющыz, prosi1te vi1dэti strtь gDnю, i3 pёti vo vёki.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDni, poю1щe i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Їrm0sъ: E#di1nago beznačalьnago cRS slavы, є3g0že blgoslovstъ nebє1snыz si6lы, i3 trepeщutъ či1ni ѓgGlьstіi, p0йte svzщennicы, lю1dіe prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Svэti1sz, svэti1sz:

Ўzsni1sz, svэti1sz cerkovь b9іz, krtnыmi zarsmi, є3g0že n0siši predležaщa vsBmъ vBrnыmъ vъ poklonenіe: th že mn0žestvo vsE demwnskoe, tьmы2 i3sp0lnšeesz, i3zbёgni.

Krёpostь vozderžanіz, b9estvennый є4stь krtъ, sodёйstvennikъ bdsщihъ, p0stnikwvъ ўkrэplenіe, borю1щihsz pob0rnikъ: semY vёrnіi lюb0vію pristupi1vše, radostnw pokloni1msz.

NJsnov†nіz b9estvєnnaz cRkve hrt0vы, ўtverždenіemъ blgočestіz vs‰ soblюdi1te, i3 na kameni ўtverdi1te tverdэmъ, i3zbravšagw vasъ ґpcli slavnіi.

BGor0dičenъ: Radostь prіemšaz ґrhagGlovыmъ glasomъ, moegw2 nhnэ serdca pečalь potrebi2 dušetlёnnuю, i3 podaždь čctaz radostotv0rnый plačь, ćkw da njbrsщu tamw b9estvennoe ўtэšenіe.

I$nый.

Їrm0sъ: TS prečctuю m™rь i3 dv7u:

Tы2 vowbražaemый, mє1rrskіz strui6 drevle ўslaždaeši vsečestn0e drevo: tы2 moE ўsladi2 vozderžanіe, krte hrt0vъ, dnesь poklansemый.

TS newbori1moe carstvіz nryžіe, v0instva krёpostь, smgkli1ta ўtverždenіe, krte hrt0vъ, vsi2 pёsnьmi veličaemъ.

Trbčenъ: TS beznačalьnago nc7A i3 vLku, i3 sobeznačalьnago sl0va, i3 d¦a s™ago, blgočestnw vёrnіi vsi2 veličaemъ.

BGor0dičenъ: TS slavnuю, i3 є3di1nu bcdu, nevmэsti1moe sl0vo vo črevэ vmэsti1všuю i3 rodi1všuю pl0tію, pёsnьmi veličaemъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

TebE džgnennый zvykъ ґpclы, ćkw popali1všыz vsskuю veщь prelesti, i3 blgočestіe nasadi1všыz vъ mjrэ, pёsnьmi veličaemъ.

Їrm0sъ: TS prečctuю m™rь i3 dv7u, nevmэsti1moe sl0vo vo ўtr0bu vmэsti1všuю, i3 rodi1všuю pl0tію, pёsnьmi veličaemъ.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, glasъ z7:

Porevnyimъ vёrnіi mыtarevu pokasnію, ґ ne farіseйski pohvalimsz: no i3z8 glubinы2 serdca, stenanіe prinesemъ blgodёtelю vsёhъ bGu. T0й bo zapovёda glag0lz: ćkw vsskъ voznossй sebE smiri1tsz, smirszй že sebE voznesetsz. Tёmže є3dinomydrennw vozopіi1mъ є3mY: b9e njči1sti nasъ grёšnыhъ, i3 sp7si2 nasъ. Dvaždы.

Myčeničenъ: E#di1no dhšuщe, na є3di1no vziraющe, strastoterpcы m§ncы, є3di1nъ pytь životA njbrёtše, za hrtA smertь, revnostію vowbražaющe konči1nu drygъ drygu. Q čudesE! Ćkože sokr0viщa myki predvoshiщaющe, drygъ ko drygu glag0lahu: ćkw ѓщe i3 ne nhnэ ќmremъ, ќmremъ že vsskw, i3 bыtію2 dHlžnaz poslyžimъ. Sotvori1mъ nyždu lюbočestіz, džbщee svoE mnsщe, smertію živ0tъ kypimъ. Mltvami i4hъ b9e pomi1luй nasъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўmiri2 mltvami bcdы, živ0tъ nasъ vopію1щihъ ti2 mlctive: gDi slava tebЁ.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ ѕ7:

KrtY tvoemY poklansemsz vLko, i3 s™0e voskrnіe tvoE slavimъ.

Prokjmenъ, pal0mъ o7-g, glasъ d7:

BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2.

Stjhъ: Vskyю b9e tri1nulъ є3si2 do koncA;

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA k7i, st. d7i-k7v.)

Takw glag0letъ gDь: ўslhšite sl0vo gDne myžіe njѕl0blennіi, i3 knszi lюdeй syщihъ vo їerli1mэ. Ćkw rek0ste, sotvori1homъ zavёtъ so ѓdomъ, i3 sъ smertію složenіe: byrz nosi1ma ѓщe mimoi1detъ, ne prіi1detъ na nasъ: položi1homъ lžY nadeždu našu, i3 lžeю pokrhemsz. Segw2 radi takw glag0letъ gDь: sE ѓzъ polagaю vo njsnovanіe sіHnu kamenь mnogocёnenъ, i3zbranъ, kraeug0lenъ, čestenъ, vo njsnovanіe є3mY, i3 vёruzй v0nь ne postыdi1tsz. I# položY sydъ vъ nadeždu, mlctь že moS na mёrilэhъ, i3 ўpovavšіi votщE na lžY: ćkw ne minetъ vasъ byrz, I# ne ti1metъ t vasъ zavёta smertnagw, i3 nadežda vaša, ćže ko ѓdu, ne prebydetъ. Byrz i3dyщaz ѓщe naйdetъ, bydete є4й vъ popranіe. E#gdA mimoi1detъ, v0zmetъ vasъ: ćkw po vssko ќtro prehodi1ti bydetъ vъ denь, vъ noщi2 bydetъ nadežda ѕlA: nauči1tesz slhšati ўtэsnsemіi: Ne m0žemъ ratovati, sami že i3znemogaemъ, є4že sobratisz namъ. Ćkože gorA na nečesti1vыhъ vostanetъ gDь, i3 bydetъ (ćkože) vъ debri gavaHnstэй, sъ ćrostію sotvori1tъ dэlA svo‰, g0resti dёlo: ćrostь že є3gw2 čyždw ўpotrebi1tsz, i3 pogublenіe є3gw2 stranno. I# vы2 ne raduйtesz, nižE da vozm0gutъ vaši ќzы: zanE skončanы i3 sokraщenы vє1щi slhšahъ t gDa savaHfa, ±že sotvori1tъ nad8 vseю zemleю.

Prokjmenъ, pal0mъ o7d, glasъ d7:

Ѓzъ že vozraduюsz vъ vёkъ, vospoю2 bGu їakwvlю.

Stjhъ: I#spovёmыsz tebЁ b9e, i3spovёmыsz tebЁ.

Vъ četvert0kъ srednіz sedmi1cы večera.

Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ѕ7: i3 poemъ nastosщыz podHbnы G. Glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Prisnoblžennый spod0bivšesz cэlovati vёrnіi, krtъ tv0й gDi, i4mže nasъ sp7slъ є3si2, vospэvaemъ tvoE blgoutr0bіe, i3 m0limъ tS prilёžnw, vsBmъ podaždь radovanіe sp7se sp7senіz tvoegw2, vъ pokasnіi davый namъ vi1dэti tvoE vostanіe, i3 čestn†z strad†nіz.

Ўmerщvlenіe preterpёlъ є3si2 na krtЁ prostiraemь, ўmertvi1vый smertь, i3 mє1rtvыz voskRsi1vый živon0snыmъ sl0vomъ: tёmže molю1 tz, ўmerщvlenuю moю2 dyšu grэh0mъ, njživi2 gDi, podas mi ўmilenіe, i3 ѕHlъ i3zbavlenіe, vo dnehъ s™hhъ tvoi1hъ poщenіz, člvэkolю1bče.

I$na stіhi1ra gospodi1na fe0dwra, glasъ d7.

Pod0benъ: Ќmnagw ґdamanta:

Tv0й krtъ s™hй spod0bivšesz radostnw vi1dэti i3 njblobыzati, m0limъ tS, b9e sp7se našъ, da i3 s†mыz tvo‰ prečctыz dosti1gnemъ strti, post0mъ ўkrэplsemi, poklansющesz poemъ raspstіe, kopіE, gybu i3 tr0stь, i4miže nasъ njbezsmertivъ, vъ drevnюю paki sladosti ži1znь vozvelъ є3si2, ćkw člvэkolю1becъ: tёmže tS blgodarnw nhnэ slavimъ.

I# vъ minei G. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Prokjmenъ, pal0mъ o7є, glasъ }:

Pomoli1tesz i3 vozdadi1te gDvi bGu našemu.

Stjhъ: Vёdomъ vo їudei bGъ, vo ї}li velіe i4mz є3gw2.

BыtіS čtenіe. (GlavA ‹, st. lv. GlavA №i, st. №-f7.)

Sі‰ plemenA sыnHvъ nHevыhъ po rodHmъ i4hъ, po kzhkwmъ i4hъ: t si1hъ razsёzšasz džstrovi kzhkwvъ na zemli2 po pot0pэ. I# bЁ vsS zemlS ўstnЁ є3di1nэ, i3 glasъ є3di1nъ vsBmъ. I# bhstь vnegdA poiti2 i5mъ t vostHkъ, njbrэt0ša p0le vъ zemli2 sennaarstэй, i3 vseli1šasz tamw. I# rečE čelovёkъ bli1žnemu svoemY: prіidi1te, sotvori1mъ pl‡nfы, i3 i3spečemъ i5hъ ngnemъ. I# bhstь i5mъ pljnfa vъ kamenь, i3 brenіe vmёstw mёla. I# rek0ša: prіidi1te, sozi1ždemъ sebЁ gradъ i3 st0lpъ, є3gHže verhъ bydetъ daže do nebesE: i3 sotvori1mъ sebЁ i4mz, prežde neže razsёztisz namъ po licY vseS zemli2. I# sni1de gDь vi1dэti gradъ i3 st0lpъ, є3g0že sozidaša shnove čelovёčestіi. I# rečE gDь: sE r0dъ є3di1nъ, i3 ўstnЁ є3di1nэ vsёhъ, i3 sіE načaša tvori1ti: i3 nhnэ ne njskudёюtъ t ni1hъ vs‰, є3li6ka ѓщe voshotstъ tvori1ti. Prіidi1te, i3 sošedše smэsi1mъ tamw ljzhkъ i4hъ, da ne ўslhšatъ kjйždo glasa bli1žnzgw (svoegw2). I# razsёz i5hъ ttydu gDь po licY vseS zemli2: i3 prestaša zi1žduщe gradъ i3 st0lpъ. Segw2 radi narečesz i4mz є3gw2 smэšenіe, ćkw tamw smэsi2 gDь ўstnA vseS zemli2, i3 ttydu razsёz i5hъ gDь po licY vseS zemli2.

Prokjmenъ, pal0mъ o7ѕ. Glasъ }:

Glasomъ moi1mъ ko gDu vozzvahъ, glasomъ moi1mъ kъ bGu, i3 vnstъ mi2.

Stjhъ: Vъ denь sk0rbi moeS bGa vzыskahъ.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA Gi, st. k7-k7ѕ. GlavA d7i, st. №-ѕ7.)

Žel†nіz blgočesti1vыhъ naslaždaюtъ dyšu: dэla že nečesti1vыhъ daleče t razuma. Hodsй sъ premydrыmi premydrъ bydetъ: hodsй že sъ bezymnыmi poznanъ bydetъ. Sogrэšaющihъ posti1gnutъ ѕl†z: prvdnыhъ že posti1gnutъ blg†z. Blgъ myžъ naslёditъ shnы sыnHvъ: sokr0viщestvuetsz že prvdnыmъ bogatstvo nečesti1vыhъ. Prvdnіi nasladstsz vъ bogatstvэ lёta mnHga: nepravednіi že pogi1bnutъ vsk0rэ. I$že щadi1tъ žezlъ (sv0й,) nenavi1ditъ shna svoego2: lюbsй že nakazyetъ prilёžnw. Prvdnый kdhй nasыщaetъ dyšu svoю2: dyšы že nečesti1vыhъ skydnы. M{drыz žєnы2 sozdaša d0mы: bezymnaz že raskopA rukama svoi1ma. Hodsй pravw, boi1tsz gDa: razvraщazй že puti6 svo‰, njbezčestitsz. I#z8 ќstъ bezymnыhъ žezlъ dosaždenіz: ўstnё že mydrыhъ hranstъ |. I#dёže nёstь volHvъ, ćsli či1stы: ґ i3dёže ži1ta mnHga, ćvna volY krёpostь. Svidёtelь vёrenъ ne lžetъ: razžizaetъ že lHžnaz svidёtelь nepravedenъ. Vzhщeši premydrosti ў ѕlhhъ, i3 ne njbrsщeši: čyvstvo že ў mydrыhъ ўd0bno.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, glasъ ѕ7:

T gDa smiri1všagw sebE, daže do raspstіz i3 smerti tebE radi, navhkši dušE moS, t voznošenіz smirenіz, i3 t smirenіz voznošenіz, nj dobrodёtelehъ ne vozvыšaйsz, nižE sebE pravednu mnsщi bli1žnzgo njsuždaй, ćkože velehvalьnый farіseй: no vъ razumёnіi nizložennomъ pregrэšenій tvoi1hъ pamztstvuющi t0kmw, ćkože mыtarь vozopjй: b9e, njči1sti mS grёšnago, i3 sp7si2 mS. Dvaždы.

M§nčenъ: M§ncы tvoi2 gDi, ne tverg0šasz tebE, ni tstupi1ša t zapovэdeй tvoi1hъ tёhъ mltvami pomi1luй nasъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Tridnevnw:

Vsečctaz ćkw vi1dэ tS na krtЁ vi1sima, vopіsše: čto2 strannoe є4že vi1ždu tainstvo sn7e m0й; kakw na drevэ ўmiraeši, pl0tію povёšenый, životA podatelю;

Vъ pzt0kъ srednіz sedmi1cы na ќtreni, trbčnы glasa. Po №-mъ stіhosl0vіi glag0lemъ sэdalьnы krtnы nsmoglasnika. Po v7-mъ že stіhosl0vіi glag0lemъ nastosщій sэdalenъ gospodi1na їHsifa. Glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz na krtъ:

Vozderžanіz vremz njsщ7azй, vsečestnhй krtъ vi1ditsz, є3myže klanzющesz dnesь vozopіi1mъ: vLko člvэkolю1bče, togw2 pos0bіemъ podaždь preйti2 namъ pr0čee vremz poщenіz vo ўmilenіi, i3 živonHsnыz tvo‰ vi1dэti strti, i4miže i3zbavihomsz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ:

I#z8 beznačalьna nc7A r0ždšasz, naposlёdokъ tS hrtE r0ždšaz, na krtЁ vi1sima vi1dzщi vosklicaše: ўvы2 mnЁ prevozželёnnый ї}se, vopіsše: kakw proslavlsemый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e hotsй raspinaešisz; poю1 tz dolgoterpэli1ve.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Svёtъ dyšъ našihъ nhnэ zrsщe hrtE, krtъ tv0й prečestnhй, i3 tomY poklansющesz radostію ćsnw vozopіi1mъ: slava tebЁ, na nemъ voznesti1sz voshotёvый. Slava tebЁ, prosvэщeй tёmъ vsю2 tvarь: vъ nemže tS neprestannw pёsnьmi slavimъ.

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Na krtё tz voznesenna ćkw ўzrЁ beznevёstnaz m™i tvoS sl0ve b9ій, materski rыdaющi vэщaše: čto2 n0voe, i3 strannoe sіE čydo, sn7e m0й; kakw ži1znь vsёhъ prіwbщaešisz smerti, njživi1ti ўmeršыz hotsй ćkw blgoutr0benъ;

Pal0mъ n7. I# kanHnъ čestnagw krtA. Vъ minei že poetsz na povečerіi. KanHnъ, є3gHže kraestr0čіe:

Poklansemoe vsi2 poemъ drevo. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz:

GDnю prišedše dnesь krtY, ўm0mъ či1stыmъ, i3 blgočesti1vыmъ razumomъ, prіidi1te pokloni1msz: predleži1tъ bo daruz є3mY poklansющыmsz, njsщ7enіe že sp7si1telьnoe, sіsnіe, i3 slavu, i3 mlctь.

Živodarovatelьnый krtъ predležaщь, i3 zri1mый, svэtovi1dnoe sіsnіe blgodati i3spuщaetъ, pristypimъ i3 prіi1memъ prosvэщenіe veselіz, i3 sp7senіe i3 njstavlenіe, hvalY gDvi prinossщe.

Predleži1tъ strannoe zrsщыmъ vidёnіe, krtъ čestnhй, i3 ćkože i3st0čnikъ kipi1tъ b9estvennыmi darovanіi, i3 ўtolsetъ pregrэšє1nіz, i3 bolBzni razrэšaetъ, i3 mudrwvanіz ўkrэplsetъ, či1sto prihodsщыmъ kъ nemY.

Žezlъ prowbražaše krtA pobёdu, m0re sэkyщій, i4mže mы2 vёroю nepotoplennw preplavaemъ žitіS v0du nepostosnnuю, i3 t0kwvъ vsёhъ grэhA i3zbэgaemъ, i3 b9estvennыz tišinы2 i3spolnsemsz.

BGor0dičenъ: E#gdA tS čado neizrečennw rodi1hъ, bolёzneй i3zbэg0hъ, i3 kakw nhnэ vsS bolёzneй i3spolnsюsz; vi1ždu bo tS vi1sima ćkw ѕlodёz na drevэ, zemlю newderžannw povёsivšago, glag0laše vsečctaz plačuщi.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždeй nb7sA:

Krtъ vsёhъ blgi1hъ podatelьnый, zri1tsz poklansemый, i3 vsS tvarь prazdnuetъ vъ radosti, prosvэщaema blgodatію, na nemъ v0leю voznesšagwsz bGa našegw.

NJsіzvaemi svёtomъ krtnыhъ l{čь, prepolovenіemъ sщ7ennagw vozderžanіz, njmračenіz grэhHvъ ўbэži1mъ i3 vozopіi1mъ: prosvэщenіe vsёhъ blgoutr0bne gDi, slava tebЁ.

Pэsnosl0vimъ tS krte, i3 njblobыzaemъ vёroю prossщe, tvoi1mъ mogytstvomъ i3zmi2 nasъ t sёteй vražіihъ, i3 ўpravi nы2 vs‰ ko pristaniщu sp7senіz počitaющыz tS.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlenu ži1znь na krtЁ zrsщi, i3 ne terpsщi bolёzni ўtr0bъ, rыdaše čctaz dv7a vzыvaющi: ўvы2 sn7e m0й, čto2 tebЁ nar0dъ bezzak0nnый vozdadE;

Sэdalenъ, glasъ ѕ7:

T0kmw vodruzi1sz drevo hrtE krtA tvoegw2, njsnov†nіz pokolebašasz smerti gDi: є3g0že bo pogloti2 želanіemъ ѓdъ, tpusti2 trepetomъ. Kvi1lъ є3si2 namъ sp7senіe tvoE s™hй, i3 slavosl0vimъ tS sn7e b9ій, pomi1luй nasъ.

Slava, konecъ, I# nhnэ:

Dnesь prbr0českoe i3sp0lnisz sl0vo: se bo poklansemsz na mёsto, i3dёže stosstэ n0zэ tvoi2 gDi: i3 drevo sp7senіz vkusi1vše, grэh0vnыhъ strasteй svob0du ўluči1homъ, mltvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь:

Deržavnый pokr0vъ že i3 i3spravlenіe čelovёkwmъ, neprebori1moe nryžіe vёrы, krtъ sp7si1telьnый sE zri1tsz predležaщій, i3 vsёhъ serdcA vёrnw prihodsщihъ njsщ7aetъ, prosvэщaetъ blgodatію.

Vъ prepolovenіe vozderžanіz predležaщій, posredЁ vsёhъ preblgjй krtъ čestnhй sredi2 zemli2, na nemže vozneslsz є3si2 v0leю člvэkolю1bče, mjrъ njsщ7aetъ svoi1mъ poklonenіemъ, i3 progonsetъ demwnskіz polki2.

Nb7o i3 vsS zemlS sveseli1tsz, strtoterpcы, m§ncы, ґpcli, dyšы prvdnыhъ radostnw nhnэ raduюtsz, vs‰ sp7saющee vi1dzщe, predležaщee posredЁ bGodarovannoe drevo, i3 vBrnыz njsщ7aющee blgodatію.

Zak0nы tvo‰, gDi, bezs0vэstnый ne sohrani1vъ, i4mamъ njsudi1tisz, є3gdA prіi1deši sъ nb7sE sudi1ti čelovёčєskaz dэlA, tonyduže zovY tebЁ: si1loю krtA tvoegw2 njbrati1vъ mS sp7si2, pokasnіz podas mi slezы.

BGor0dičenъ: I#z8 dёvstvennыz čado, ўtr0bы tS rodi1hъ, i3 zrsщi na drevэ tS vi1sima nedoumэvaюsz, i3 ne poemlю vыsotы2 tainstva, i3 glubinы2 veli1kihъ sudebъ tvoi1hъ, vsečctaz vopіsše: ю4že glasы nem0lčnыmi, ćkw m™rь b9ію ўblžaemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2:

Voskli1knite kzhcы, vosp0йte, i3 p0йte, kolBna vzыgraйte bGu davšemu krtъ, nepokolebi1moe ўtverždenіe: togw2 nhnэ vo vremz vozderžanіz naslaždaemsz, pitaющe dyšu i3 pomыšlenіe.

Ќmnaz vHinstva tS vs‰ počitaюtъ krte vses™hй, i3 čelovёcы brennыmi kasaющesz tebE ўstnami dnesь, počerpaemъ lюb0vію njsщ7enіe i3 blgoslovenіe, na tebЁ prigv0ždšagosz slavzщe.

Duši2 moeS str†sti i3scэli2 vremєnnыz, blgoutr0bne gDi, i3 pokl0nnika mS s™hhъ strteй tvoi1hъ spod0bi, vremenemъ postA lyčša mS pokaži2, i3 ѕlhhъ ўdalenіe daruй preblgjй.

BGor0dičenъ: Na krtЁ zrsщi, blgosti radi t tebE vsenepor0čnaz pače ўmA r0ždšasz, ўzzvlslasz є3si2 ўtr0bami, i3 glag0lala: ўvы2 mnЁ b9estvennoe čado, kakw nj vsёhъ bolёznueši; poklansюsz tvoemY blgoutr0bію gDi.

Tripёsnecъ, glasъ d7.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz:

Svэti6la skrhša svёtъ sv0й, zrsщe na drevэ prigvoždena nepravednw, prvdnый є3di1ne, tebE dolgoterpэli1vago, i3 lukavagw mr†čnыz sp7se njbličaющa vl†sti deržavoю tvoeю.

Poщenіz vod0ю li1ca njmhimъ, i3 njblobыzaimъ drevo: є3di1nый bo vsёhъ na nemъ voznesesz hrt0sъ, pl0tію njbloži1vsz smertnoю, ćkw da ўmori1tъ nasъ ўmori1všago.

Krte vsečctnhй, ґpclwvъ pohvalo2, nryžіe strtoterpcєvъ, sщ7ennikwvъ slavo, prpdbnыhъ njgraždenіe, vsёhъ vёrnыhъ hrani1telю, sohrani2, njs™i2 vёrnw poklansющыzsz tebЁ.

BGor0dičenъ: Gr0zdъ, lozA dv7a, є3g0že prozzbE, na drevэ vi1szщa vi1dzщi: čado, vopіsše, sladostь i3skapi, pіsnstvo potreblsющuю vragHvъ vsye raspenšihъ tS, vsёhъ dolgoterpэli1vago.

I$nый, glasъ t0йže.

Їrm0sъ: I#z8 n0щi ќtrenюющe:

Dnesь predlagaetsz krtъ tv0й, drevo ži1zni poklansemoe, i3 mjrъ raduetsz prišestvіemъ d¦a, togo2 njblobыzazй.

Predležaщій zrsщe krtъ tv0й služi1telіe nbcnіi, poю1tъ tS gDi, i3 demwni trepeщutъ, ne terpsщe deržavы tvoeS.

Trbčenъ: Trbcu proslavimъ pravoslavnw so nc7emъ i3 sn7omъ, i3 d¦a s™ago, є3di1no b9estvo2, є3di1nicu trіmpostasnuю.

BGor0dičenъ: M™rь tS i3 dv7u pravoslavnw i3spovёduemъ vёrnіi, neizrečennw rodi1všuю hrtA bGa našego, є3di1nago mnogomlctivago.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Na pevkэ, i3 kedrэ, i3 kmpari1sэ raspnhйsz sn7e b9ій, njs™i2 vs‰ nы2, i3 živon0snuю tvoю2 strtь spod0bi vi1dэti.

Їrm0sъ: I#z8 n0щi ќtrenюющe, prosvэti2 nasъ životv0rče krte hrt0vъ, so strahomъ poklansющыzsz tebЁ, i3 denь sp7si1telьnый pri1snw vozsіsй namъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS sp7se:

KrtY vodruzi1všusz na zemli2, demwnwmъ padenіe bhstь: є3g0že nhnэ zrsщe mы2 preslavnw predležaщa, i3 lobыzaющe, t padenій grэh0vnыhъ vostaemъ.

Voznossщe tS hrtA, ćkw cRS i3 gDa, є3g0že darovalъ є3si2 namъ krtъ, stёnu neruši1muю, njblobыzaimъ, prepolovenіemъ b9estvennagw vozderžanіz veselsщesz.

Vє1lіz vsBmъ namъ darov†nіz podaS, gDnь krtъ zri1tsz predležaщій, pristypimъ čelovёcы, prosvэщenіe serdca i3 duši2 počerpemъ.

BGor0dičenъ: Posti1tisz namъ čctaz, t ѕl0bы vsskіz ўkrэpi2, i3 ѕlhhъ i3 lukavыhъ vozderžatisz dэsnій, pri1snw, vospomogaй, predstatelьstvo vsёhъ čelovёkwvъ syщaz.

Kondakъ: glasъ z7:

Ne ktomY plamennoe nryžіe hrani1tъ vratъ є3demskihъ, na tы6z bo naйde preslavnый soyzъ, drevo krestnoe, smertnoe žalo, i3 ѓdova pobёda prognasz. Predstalъ bo є3si2 sp7se m0й, vopіS syщыmъ vo ѓdэ: vni1dite paki vъ raй.

Jkosъ: Tri2 krtы2 vodruzi2 na golg0fэ pіlatъ, dvA razb0йnikwvъ, i3 є3di1nъ žiznodavca. E#g0že vi1dэ ѓdъ, i3 rečE syщыmъ d0lэ: q slugi6 moi2, i3 si6lы mo‰, kto2 vodruzi1vъ gv0zdіe vъ serdce moE, drevsnыmъ mS kopіemъ vnezapu probodE; i3 rasterzaюsz, vnytrennimi moi1mi bolю2, ўtr0boю ўzzvlsюsz, č{vstva mo‰ smuщaюtъ dyhъ m0й, i3 ponuždaюsz i3zrыgati ґdama, i3 syщыz t ґdama drevomъ d†nnыz mi2: drevo bo sі‰ vv0ditъ paki vъ raй.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: B9іz snizhoždenіz:

Vremenъ vhššіi, vo vremeni pl0tь nossй kvlsetsz, i3 vremєnnыz str†sti našz i3scэlsetъ blgosti radi, vo vremz vozderžanіz, vъ neže predleži1tъ b9estvennый seй krtъ, njsщ7azй nasъ.

Poemъ, slavimъ, i3 poklansemsz, i3 veličaemъ tvoю2 gDi deržavu, ćkw podalъ є3si2 namъ rabHmъ tvoi6mъ krtъ b9estvennый, naslaždenіe neiždivaemoe, i3 hrani1telz dyšъ i3 tэlesъ našihъ.

Ne pokaži1 mz gDi vъ denь i3spыtanіz ѕlhmi ўničižena, ne tri1ni t licA tvoegw2 posramlena: no ўщedri, sp7si1 mz tvoi1mъ čctnhmъ krt0mъ, ćkw preblgjй.

Prowbrazovaše blgodatь tvoю2 krte, ўslaždazй mwmseй v0dы gorčaйšыz drevomъ: i4bo g0resti strasteй i3zbavihomsz tvoeю si1loю. Tёmže nы2 ўsladi2 cэlyющыz tS nhnэ vo ўmilenіi duševnэmъ.

BGor0dičenъ: ЎmA moegw2 tэsnotY tvoeю mltvoю razširi2 vLčce, stэsni1všaz vs‰ navёtы borcA, i3 putemъ mS tёsnыmъ nastavi, kъ prostranstvu žitіS i3ti2, m™i b9іz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь:

Drevomъ i3nogdA i3zvlečE t rэki2 sэki1ru b9estvennый є3lіsseй, prednapisavъ tS i3zdaleča, krte vsečctnhй: t glubinh bo prelesti tob0ю kъ vёrэ vozvedšesz i3zvёstnэe, dnešnій denь spodoblsemsz vi1dэti, i3 vёroю poklanstisz tebЁ, njb8emlющe sp7senіe.

Podznamenova i3zdaleča tebE krte vsečctnhй, vъ blgoslovenіihъ їakwvъ kvlennэe: mh že vъ blgodati ўdost0ivšesz vi1dэti tS, vёroю nesumnёnnoю pristupaemъ vsi2, i3 kasaющesz bogatnoe blgoslovenіe njb8emlemъ, i3 svёtъ, i3 sp7senіe, i3 pregrэšenій razrэšenіe.

Ўbэli1všesz dэsnьmi dobrodёtelьnыmi, pristypimъ vozderžanіz prepolovenіemъ veselsщesz, i3 njblobыzaimъ vёroю gDnь krtъ: ćkw da togw2 ўpravlsemi si1loю, soverši1mъ tečenіe vъ d0bromъ proizvolenіi, i3 dosti1gnemъ b9estvennuю njsіzvaemi strtь.

Trbčenъ: E#dinoestestvenna, sobeznačalьna, soprisnosyщna, soprt0lьna, є3stestvo2 ќbw pr0stoe, razdэli1telьnoe že li1cы, nc7A neroždenna, sn7a, i3 d¦a s™ago, nesozdannoe suщestvo2 i3 b9estvo2 vsi2 vospэvaющe poemъ: sщ7ennicы blgoslovi1te, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Nhnэ ćkw ѓgnca neѕl0bivago zrю1 tz vi1szщa, i3 t bezzak0nnыhъ krtY prigvoždaema, sn7e m0й prebeznačalьnый, rыdanьmi terzaюsz, i3 m™rskimi njderži1ma є4smь bolёznьmi, vsečctaz vopіsše: ю4že glasы nem0lčnыmi poi1mъ po d0lgu vo vs‰ vёki.

I$nый.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočєsti1vыz:

Strtь tebE bezstrastnagw zrsщi tvarь, sostradaše ti2 dolgoterpэli1ve: s0lnce ўgasaše, kamenіe že raspadašesz, vsS zemlS trzsašesz, strahomъ zovyщi: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ѕvэrє1mъ lю6tыmъ trHstnыmъ, b9e m0й щedrый zapreti2, vnytrь mS njskorblsющыmъ, sp7se, bezčestnoe dosaždenіe preterpёvый, bіemь tr0stію hrtE, počesti2 hotS vs‰ bezčestvwvannыz prestuplenіemъ drevnimъ.

Vo ќmъ є3gdA prіemlю strašnoe tvoE sudi1щe, sudіE prvdnэйšій, trepeщu, i3 ўžasaюsz, strašysz, i3 rыdaю, pomыšlsz dэlA mo‰ njsuždenію dostHйnaz. Tёmže mn0goe tvoE blgoutr0bіe sp7se molю2: da ne pobэdi1tъ tS mn0žestvo ѕHlъ moi1hъ.

BGor0dičenъ: Rodi1všaz tS bez8 bolёzni, bolёznemъ vъ tvoemъ raspstіi podležY, njpalsetsz ўtr0ba moS: gvozdьmi1 bo prigvozdi1lsz є3si2, kopіemъ vъ rebra tvo‰ probodaemь dolgoterpэli1ve, prečctaz vopіsše dv7a: ю4že ćkw bcdu soglasnw vospэvaemъ.

I$nый.

Їrm0sъ: Vs‰ dэlA b9іz:

Da t0čatъ g0rы razymnw pravdu, i3 h0lmi da veselstsz, drevo krtnoe poklansemo vi1dzщe: є3g0že prevozn0simъ hrtE vo vёki.

Blgodatь krtA tvoegw2 strašnaz: i4bo demwnwvъ i3zgonsetъ polki2, čelovёkwmъ podaю1щi i3scэlenій v0dы: tёmže tS poemъ hrtE vo vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Beznačalьnago nc7A, i3 sn7a so s™hmъ vospoi1mъ d¦omъ, trbcu є3dinosyщnuю, є3di1no načalo, i3 bGa hvalzщe, poю1щe є3go2 blgočestnw vo vёki.

BGor0dičenъ: Vsskъ ljzhkъ zemnor0dnый poetъ tS dv7o, ćkw svёtъ nepristypnый vozsіsla є3si2, prosvэщaющій mjrъ, hrtA bGa: є3g0že prevozn0simъ pri1snw vo vёki.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Raduюtsz koncы2 zemnji poklonenію krtA tvoegw2 člvэkolю1bče: ѓgGli na nb7sёhъ likovstvyюtъ dnesь sъ nami, poю1щe tS hrtE vo vёki.

Їrm0sъ: Vs‰ dэlA b9іz, i3 vsS tvarь, blgoslovi1te gDa, ćkw čelovёkwmъ t zemli2 vozsіS svёtъ, i3 vselennuю vsю2 prosvэti2, i3 ži1znь vёčnuю mjru darovA, p0йte lю1dіe, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz:

I#scэli1lъ є3si2 preblgjй moE sokrušenіe, na krtЁ prigvoždaemь gvozdьmi2 i3nogdA, rukama tvoi1ma i3 nogama vsecRю2, i3 vъ rebra probodaemь, džctomъ napasemь i3 želčію, vsёhъ veselіe, sladosti slavo, vёčnoe i3zbavlenіe.

Krasenъ pače sapfjra i3 zlata, svэtozarenъ ćkw s0lnce є3si2 b9estvennый krte: ležA ќbw mёstomъ njpi1sanъ, i3 ќmnыmi si1lami vsю1du njkružaemь strašnw, lučami že b9estvennыmi tvoeS si1lы, prosvэщazй vselennыz i3spolnє1nіz.

Krtъ njburevaemыhъ є4stь pristaniщe, nastavnikъ zabluždaющihъ i3 ўtverždenіe, slava hrt0va, si1la ґpclwvъ i3 prbr0kwvъ, p0stnikwvъ deržava, vsёhъ čelovёkwvъ pribёžiщe. Togo2 posredЁ predležaщa vsi2 zrsщe, vozderžanіemъ lobыzaimъ.

E#gdA i4maši prіiti2 na zemlю sudi1ti mjru, є3g0že sozdalъ є3si2 gDi, ѓgGlьskimъ pred8idyщыmъ tvoi6mъ v0instvwmъ, i3 krtY prosіzvaющu pače zareй s0lnečnыhъ. Togw2 mogytstvomъ ўщedri mS, i3 sp7si2 pače vsёhъ čelovёkwvъ pregrэši1všago.

BGor0dičenъ: Tlёnіz tS kromЁ rodi1hъ i3z8 čreva, prežde vBkъ є3g0že nc7ъ rodi2: i3 kakw tlёeši; čelovёcы terzaюtъ tS sn7e, i3 rebra i3skopovaюtъ kopіemъ, i3 rycэ sъ nogama prigvoždaюtъ bezčelovёčnw, vsečctaz vopіsše: ю4že dost0йnw veličaemъ.

I$nый.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый:

Drevomъ krtnыmъ plamenь ўvzdi1lъ є3si2 grэhA hrtE: rycэ že rasprosterъ, ruki2 i3zbavilъ є3si2 borcA, neuderžannw prosteršago rycэ kъ snёdi plodA, є3gHže є3di1nagw bэžati vkušenіz ўstavilъ є3si2, hrtE mnogomlctive.

Strtь tvoю2 hrtE, vsBmъ čelovёkwmъ bezstrastіe i3stočaющuю, či1stw vi1dэti spod0bi, vъ bezstrastіi poklansющыzsz tvoemY krtY čctn0mu, grэhi2 našz preziraz, i3 voskrnіz i4stinnagw shnы sodёlovaz.

Vozneshй nasъ padšыz vъ smertь, voskrnіemъ tvoi1mъ razrэši1lъ є3si2 branь, i3 nc7Y tvoemY nasъ primiri1lъ є3si2, nj nasъ kr0vь tvoю2 i3zlіsvый blgodёtelю: tёmže tS slavimъ, ćkw bGa i3zbavitelz vsesi1lьna.

BGor0dičenъ: E#di1na b9ію mydrostь rodi1všaz v3postasnuю, ўmudri1 mz, molю1sz, ѕl0bы mudrecA ўbэžati sovёtwvъ, i3 lovlenій, i3 kovarstvъ, bcde dv7o neiskusobračnaz, tverdoe vёrnыhъ pribёžiщe.

I$nый.

Їrm0sъ: Bezsёmennoe ržctvo2:

Krtъ čctnhй, є3g0že njb8emlюtъ ѓgGlьskaz vHinstva, i3 mы2 klanzющesz veličaemъ.

Drevo prečctoe, i4mže pričasti1homsz ži1zni, prežde ўmeršіi, krtъ sp7sovъ veličaemъ.

Trbčenъ: Nc7A beznačalьna, sn7a sobeznačalьna, i3 d¦a soprt0lьna, trbcu s™yю veličaemъ.

BGor0dičenъ: M™rь beznevёstnuю, i3 dv7u vsi2 čctaz vospэvaemъ tS: bez8 sёmene bo sozdatelz rodilA є3si2.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Spod0bivšыzsz vi1dэti tS, i3 pokloni1tisz, blgopospёšstvuй, predvari1ti pres™yю strtь, krte hrt0vъ.

Їrm0sъ: Bezsёmennoe ržctvo2 tvoE, bcde čctaz, hrtA bGa našegw, pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ, glasъ d7:

I$stinы i3stzzatelю, i3 sokrovennыhъ vi1dče gDi, farіsea tщeslavіemъ pobэždaema, i3 t dёlъ dobrodёtelьmi njpravdaющasz njsudi1lъ є3si2, mыtars že so ўmilenіemъ molsщasz, i3 t džnagw njsuždaema njpravdalъ є3si2. E#gHže pokasnіz i3 nasъ revni1teli raspnhйsz pokaži2, i3 njstavlenіz spod0bi, ćkw člvэkolю1becъ. Dvaždы.

M§nčenъ: Kto2 ne ўžasaetsz zrS, s™ji m§ncы, p0dvigъ d0brый, i4mže podvizastesz; kakw vo pl0ti syщe, bezpl0tnago vragA pobэdi1ste; hrtA i3spovёdavše, krt0mъ vowruži1všesz. Tёmže dost0йnw kvi1stesz demwnwvъ progoni1telіe, i3 varvarwvъ borcы2, neprestannw moli1te sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, samoglasenъ, glasъ }:

Dnesь vLka tvari, i3 gDь slavы, na krtЁ prigvoždaetsz, i3 vъ rє1bra probodaetsz, želči i3 džcta vkušaetъ, sladostь cRk0vnaz: vэncemъ t ternіz njblagaetsz, pokrыvazй nb7o džblaki: ndeždoю njblači1tsz poruganіz, i3 zaušaetsz brennoю ruk0ю, ruk0ю sozdavый čelovёka. Po pleщema bіenъ bыvaetъ, njdэvazй nb7o džblaki: zaplev†nіz i3 r†nы prіemletъ, ponošє1nіz i3 zaušє1nіz: i3 vs‰ terpi1tъ menE radi njsuždennagw, i3zbavitelь m0й i3 bGъ, da sp7setъ mjrъ t prelesti, ćkw blgoutr0benъ.

Časъ №-й. I# tpystъ.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ ѕ7:

KrtY tvoemY poklansemsz vLko, i3 s™0e voskrnіe tvoE slavimъ.

Prokjmenъ, pal0mъ o7z, glasъ ѕ7:

T0йže є4stь щedrъ, i3 njči1stitъ grэhi2 i4hъ.

Stjhъ: Vnemli1te lю1dіe moi2 zak0nu moemY.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA k7f, st. Gi-k7v.)

Takw glag0letъ gDь: približaюtsz mnЁ lю1dіe sji ўstы2 svoi1mi, i3 ўstnami svoi1mi počitaюtъ mS, serdce že i4hъ daleče tstoi1tъ t menE: vsye že počitaюtъ mS, ўčaщe zapovэdemъ čelovёčєskimъ i3 ўčenіzmъ. Segw2 radi sE ѓzъ priložY, є4že preseli1ti lю1di sі‰, i3 prestavlю |, i3 pogublю2 premydrostь premydrыhъ i3 razumъ razymnыhъ sokrhю. G0re tvorsщыmъ glub0kw sovёtъ, ґ ne gDemъ: g0re vъ taйnэ sovёtъ tvorsщыmъ, i3 bydutъ vo tьmЁ dэlA i4hъ, i3 rekytъ: kt0 nы vi1dэ; i3 kt0 nы ўrazumёetъ, ±že mы2 tvori1mъ; Ne ćkože li brenіe skudelьnika vmэnitesz; є3dA rečetъ zdanіe sozdavšemu є5: ne th mz sozdalъ є3si2; i3li2 tvorenіe sotv0ršemu: ne razymnw mS sotvori1lъ є3si2; Ne є3щE li malw, i3 priloži1tsz lіvanъ, ѓki gorA hermelь, i3 hermelь vъ dubravu vmэni1tsz; I# ўslhšatъ vъ denь džnый glusji slovesA kni1gi (seS), i3 i5že vo tьmЁ, i3 i5že vo mglЁ, džči slэphhъ ќzrztъ. I# vozraduюtsz ni1щіi radi gDa vъ veselіi, i3 tčazvšіisz čelovёcы i3sp0lnztsz veselіz. I#sčezE bezzak0nnikъ, i3 pogi1be g0rdый, i3 potrebi1šasz vsi2 bezzak0nnuющіi vъ ѕl0bэ, I# tvorsщіi sogrэšati čelovёki vъ sl0vэ: vsBmъ že njbličaющыmъ vo vratёhъ pretыkanіe položatъ, poneže sovrati1ša vъ nepravdahъ prvdnago. Segw2 radi takw glag0letъ gDь na d0mъ їakwvlь, є3g0že njpredэli2 t ґvraama: ne nhnэ postыdi1tsz їakwvъ, nižE nhnэ licE svoE i3zmэni1tъ ї}lь. No є3gdA ўvi1dztъ č†da i4hъ dэlA mo‰, menE radi njs™stъ i4mz moE, i3 njs™stъ s™ago їakwvlz, i3 bGa ї}leva ўbostsz.

Prokjmenъ, pal0mъ o7i, glasъ є7:

Pomozi2 namъ b9e sp7si1telю našъ.

Stjhъ: B9e, prіid0ša kzhcы vъ dostosnіe tvoE.

I# bыvaetъ krtopoklonenіe po tpёtіi časHvъ, po poslёdnemъ tris™0mъ. Poemъ že stіhi6rы, glasъ v7:

Prіidi1te vёrnіi, životvorsщemu drevu pokloni1msz, na nemže hrt0sъ cRь slavы v0leю rycэ rasprosterъ, voznesE nasъ na pervoe blženstvo, i4hže prežde slastію ўkradъ vragъ, i3zgnanы t bGa sotvori2. prіidi1te vёrnіi, drevu pokloni1msz, i4mže spod0bihomsz nevi1dimыhъ vr†gъ sokruši1ti glavы6. prіidi1te vs‰ ntečєstvіz kzы6kъ, krtъ gDnь pёsnьmi počti1mъ: raduйsz krte, padšagw ґdama soveršennoe i3zbavlenіe! nj tebЁ vёrnіi hvalztsz, ćkw tvoeю si1loю їsmailьtєskіz lю1di deržavnw pokarsющіi. tebE nhnэ so strahomъ hrtіane cэlyemъ: na tebЁ prigvozdi1všagosz bGa slavimъ, glag0lющe: gDi na t0mъ prigvozdi1vыйsz pomi1luй nasъ, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

I# vzemletsz čctnhй krtъ, i3 vn0sztъ є3go2 vъ sosudohrani1telьnicu.

Vъ pzt0kъ srednіz sedmi1cы večera.

Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹: i3 poemъ samoglasenъ, dvaždы: i3 d7 m§nčnы glasa, i3 vъ minei d7. Samoglasenъ, glasъ z7:

Srastemъ porab0tivъ duši2 moeS dost0instvo, sk0tъ bhhъ: i3 ne mogY vozzrёti kъ tebЁ vhšnemu, no d0lu prekloni1vsz hrtE, ćkw mыtarь, molю1sz zovhй tebЁ: b9e njči1sti, i3 sp7si2 mS.

Slava, pok0inъ, їwanna damaski1na.

I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й, glasa. Vh0dъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, pal0mъ o7f, glasъ d7:

Pashй ї}lz vonmi2, nastavlszй ćkw nvčA їHsifa.

Stjhъ: Sэdsй na heruvjmэhъ kvi1sz.

BыtіS čtenіe. (GlavA v7i, st. №-z7.)

RečE gDь ґvramu: i3zhdi t zemli2 tvoeS, i3 t r0da tvoegw2, i3 t d0mu ntcA tvoegw2, i3 i3di2 vъ zemlю ю4že ti2 pokažY. I# sotvorю1 tz vъ kzhkъ velій, i3 blgoslovlю1 tz, i3 vozveli1ču i4mz tvoE, i3 bydeši blgoslovenъ. I# blgoslovlю2 blgoslovsщыz tS, i3 klenyщыz tS proklenY: i3 blgoslovstsz nj tebЁ vs‰ plemenA zєmnaz. I# i4de ґvramъ, ćkože glag0la є3mY gDь, i3 i3dsše sъ ni1mъ lHtъ. Ґvramъ že bЁ lёtъ sedmi1deszti pzti2, є3gdA i3zhde t (zemli2) harranъ. I# postъ ґvramъ saru ženY svoю2, i3 lHta shna brata svoegw2, i3 vs‰ i3mёnіz svo‰, є3li6ka stzžaša, i3 vsskuю dyšu, ю4že stzžaša vъ harranэ: i3 i3zыd0ša poiti2 vъ zemlю hanaanю. I# pr0йde ґvramъ zemlю vъ dolgotY є3S, daže do mёsta smhemъ do dyba vыs0kagw: hananє1i že togdA živshu vъ zemli2 (t0й). I# kvi1sz gDь ґvramu, i3 rečE є3mY: sёmeni tvoemY damъ zemlю sію2. I# sozdA tamw ґvramъ žertvennikъ gDu ćvlьšemusz є3mY.

Prokjmenъ, pal0mъ p7, glasъ d7:

Raduйtesz bGu pom0щniku našemu.

Stjhъ: Prіimi1te pal0mъ, i3 dadi1te tmmpanъ.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA d7i, st. є7i-k7ѕ.)

Neѕl0bivый vёru є4mletъ vsskomu slovesi2: kovarnый že prih0ditъ vъ raskaznіe. Premydrъ ўbosvsz, ўkloni1tsz t ѕlA: bezymnый že na sebE nadёzvsz, smэšavaetsz so bezzak0nnыmъ. Nstrosrostnый bez8 sovёta tvori1tъ: myžъ že mydrый mnHgaz terpi1tъ. Razdэlsюtъ bezymnіi ѕl0bu: kovarnіi že ўderžatъ čyvstvo. Pop0lznutsz ѕlji pred8 blgi1mi, i3 nečesti1vіi poslyžatъ pred8 dverьmi pravednыhъ. Dryzi voznenavi1dztъ drugHvъ ўb0gihъ: dryzi že bogatыhъ mn0zi. Bezčestzй ўbHgіz, sogrэšaetъ: mi1luzй že ni1щыz, blženъ. Zabluždaющіi (nepravednicы) dёlaюtъ ѕl†z: mlctь že i3 i4stinu dёlaюtъ blgji. Ne vёdztъ mlcti i3 vёrы dёlatelіe ѕlhhъ mi1lwstыni že i3 vёrы ў dёlateleй blgi1hъ. Vo vsskomъ pekyщemsz є4stь i3z8obi1lіe: lюboslastnый že i3 bezpečalьnый vъ skydosti bydetъ. Vэnecъ premydrыhъ bogatstvo i4hъ: žitіe že bezymnыhъ ѕlo2. I#zbavitъ t ѕlhhъ dyšu svidёtelь vёrenъ: razžizaetъ že lži6vыz lestnый. Vъ strasэ gDni ўpovanіe krёposti: čadwmъ že svoi6mъ njstavitъ ўtverždenіe (mi1ra).

 

Komentarisanje nije više omogućeno.