NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Sreda pervыz sedmi1cы

Na ќtreni. Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ nsmoglasnika. Po v7-mъ že stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ v7:

Pod0benъ: Blgowbraznый їHsifъ:

Strastьmi2 tvoi1mi vsBmъ bezstrastіe davый čelovэkolю1bče, str†sti pl0ti moeS ўmertvi1vъ tvoi1mъ krt0mъ, b9estvennuю spod0bi strtь vi1dэti, post0mъ blgougoždaющa slavэ tvoeй, da prіimY bogatnw velію mlctь.

Slava, t0йže: I# nhnэ, krtobGor0dičenъ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Mlcrdіz syщi:

Dv7a i3 m™i tvoS hrtE, na drevэ zrsщi tS mertva prosterta, plačuщi g0rьkw, sn7e m0й, glag0laše, čto2 strašnoe sіE tainstvo, vsBmъ daruzй živ0tъ vёčnый, v0leю na krtЁ kakw ўmiraeši, smertію pon0snoю;

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ v7:

Pod0benъ: Životvorsщій:

Svэtotv0rnoe vremz, є3g0že nhnэ njsvzti1lъ є3si2 i3 darovalъ є3si2 namъ vozderžanіz gDi, tы2 spod0bi nasъ vo ўmilenіi vsёhъ či1stэ preйti2 mi1rstvuющihъ, krtA krёpostію, є3di1ne člvэkolю1bče.

Slava, t0йže: I# nhnэ, krtobGor0dičenъ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Mlcrdіz dvє1ri:

ČCtnhmъ krt0mъ sn7a tvoegw2 sohransemi vLčce čctaz bcde, vsskій pril0gъ bori1telz vsi2 ўd0bnw nizlagaemъ. Tёmže tS po d0lgu ўblžaemъ, ćkw m™rь svёta, є3di1nu nadeždu dyšъ našihъ.

Taže čtenіe vъ lavsai1cэ. Pal0mъ n7.

KanHnъ vъ minei. I# tripёsnecъ, glasъ v7.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz:

Raspnemъ ќdы vozderžanіemъ, trezvi1msz vъ mltvahъ, ćkože pi1sano є4stь, i3 po slёdu ži1telьstvuimъ postradavšagw, i3 str†sti ўmertvi1všagw.

I#zblevavše g0rьkій grёhъ, potщi1msz v0leю želčь vkusi1všemu ўgodi1ti hrtY, krt0mъ nizloži1všu ѕlonačalьnika.

Nbhčaй vzemъ grёhъ, vlečetъ mS vo vsekonečnuю pagubu: no th mz t seS i3zbavi krt0mъ tvoi1mъ, щedre mnogomlctive.

BGor0dičenъ: Vladhčestvuющaz vsёmi tvarьmi vLčce, ćkw vLku r0ždši, rab0tы mS svobodi2 lьsti1vagw, i3 є3di1nagw borcA.

I$nый, glasъ t0йže.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ:

Drevo krtnoe vozderžanіe mjru procvэtE, є4že lюb0vію njblobыzavše, nasladi1msz vsepl0dіz b9estvennыhъ zapovэdeй hrt0vыhъ.

Vozderžanіe strasteй i3 nhnэ nossщe, pl0tь raspnemъ gDvi, i3 mertvenno toS mudrovanіe pokažemъ vsi2 b9estvennэй ži1zni.

Trbčenъ: Tri2 li6ca є3di1nagw zraka slavlю, nc7A, sn7a, i3 d¦a, є3di1nu deržavu b9estvA, crtvo vsёhъ, i3 svёtlostь.

BGor0dičenъ: Ržctvo2 tvoE, čctaz, strašno bhstь: bGъ bo є4stь vočlvёčivыйsz, beznačalьnw i3z8 nc7A rodi1vыйsz, i3 i3z8 tebE naposlёdokъ kromЁ myža r0ždьsz.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Raspstіe poю2 i3 probodenіe b9estvennыhъ rebrъ tvoi1hъ, i3z8 ni1hže pitіE bezsmertnoe čerplю vsegdA hrtE, i3 njsvzщaюsz.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tv0й vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ:

Peщь strasteй raspalsetъ dyšu moю2, no ros0ю mlcti tvoeS sію2 ўvzdi2, i3stoči1vый bezstrastіz t0ki i3z8 netlёnnыhъ tvoi1hъ rebrъ, raspinaemь blgodёtelю mn0gagw radi snizhoždenіz.

Vozneslъ є3si1 nы padšыz vъ ѕl0bu na krtЁ tvoi1mъ voznesenіemъ hrtE: tёmže pop0lzšasz vъ pr0pastь grэhA, vozvedi2, i3 ўtverdi1 mz na kameni sp7senіz, ćkw da slavlю deržavu tvoю2.

Kopіemъ tvoi1mъ hrtE, strasteй gnoenіe njči1stivъ t serdca moegw2, vseg0 mz i3scэli2, є3g0že ѕmjй ўzzvi2 zubы2 kdovi1tыmi, i3 daždь mi2 nepokolebi1mw kъ b9estvєnnыmъ stezsmъ hodi1ti.

BGor0dičenъ: TebE svёtluю svэщY, i3 svёщnikъ, vъ neйže džgnь b9estvA vselьsz, prosvэti2 noщn0ю njderži1mыhъ tleю, neskvernaz: čti1mъ vsi2 blgoslovsщe, blgoslovennaz ržctvo2 tvoE.

I$nый.

Їrm0sъ: Vъ kupinЁ mwmseю:

PosredЁ razbHйnikъ raspstago na dreve, i3 kopіemъ probodenago vъ životHčnaz rє1bra, p0йte, blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Sudsй vseй zemli2, sudi1щu predstalъ є3si2, zaušenъ bhlъ є3si2, i3 poryganъ, na krtЁ povёšenъ bhlъ є3si2, t tli1 mz premэnsz drevnzgw grэhA vo vs‰ vёki.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: B9estvo2 є3di1no trbca, nerazdёlьnoe є3stestvo2, razdёlьnoe že li1cы, nepokolebi1maz deržavo, dž§e, sn7e, i3 dš7e, tebE pэsnosl0vimъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: BGorodi1telьnice čctaz, nbcnaz vratA, sp7si1telьnaz dvere vsёhъ hrtіanъ molє1nіz prіimi2, blžaщihъ tS vo vs‰ vёki.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Krte hrt0vъ, razb0йnika nastavivый kъ vёrэ, i3 menE kъ tečenію blgosi1lьnw post0mъ spod0bi predvari1ti na poklonenіe tvoE, i3 njživotvori1tisz.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi, poю1щe i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Їrm0sъ: Vъ kupinЁ mwmseю dv7ы čydo, na sіnaйstэй gorЁ, prowbrazi1všago i3nogdA, p0йte, blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz:

S0lnca svэtlёe p0stъ vozsіsvый mnogosvёtlaz blgodatь, blgovэstvyetъ vsBmъ krtnыz luči2, i3 zari6 čestnhz strasti, i3 voskrnіz denь sp7si1telьnый.

ČistotY vozlю1bimъ, bludA tbэži1mъ, črє1sla cэlomydrіemъ preposšimъ: ćkw da či1sti kvi1msz čctomu, i3 є3di1nomu t vsёhъ i4щuщemu čistotы2, sp7su dyšъ našihъ.

HrtE, strahu tvoemY prigvozdi2 plHti mo‰, krtY prigvozdi1vый grёhъ ґdamovъ, razrэši2 ѕHlъ moi1hъ soyzы lukavagw sokruši2 strёlы, kopіemъ tvoi1mъ vLko, i3 segw2 vreda i3zbavi mS.

BGor0dičenъ: Sudію2 prvdnэйšago i3 є3di1nago blgouvёtlivago r0ždšaz dv7o hrtA gDa, i3zbavi mS sudA ntrokovi1ce, i3 ngnS i3 mučenіz, ±že mi2 i3shodatai grэhA naslaždenіe.

I$nый.

Їrm0sъ: ČCtuю i3 prečctuю:

Q blgoutr0bіz tvoegw2! Ćkw krtъ preterpёlъ є3si2, gv0zdіe i3 kopіE gDi, menE radi njsuždennagw tleю: tёmže poю1 tz hrtE.

KrtY, tr0sti, gv0zdієmъ i3 kopію2, ži1znєnnыmъ tvoi6mъ strtє1mъ, vsi2 lю1dіe poklansющesz pёsnьmi hrtE poemъ tS.

Trbčenъ: E#di1nice trіmpostasnaz trbce є3di1nstvennaz, gDonačalьnaz! E#stestvo2 ravnoslavnoe, dž§e, sn7e, i3 b9estvennый dš7e, sp7si2 vsёhъ nasъ.

BGor0dičenъ: Raduйsz njčisti1liщe mjru bcde, vъ neže pribёgše vsi2 grёšnіi, kъ bGu primirє1nіz pri1snw njbrэtaemъ.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Krt0mъ tvoi1mъ gDi, i3 menE ўkrэpi1vъ, postHvъ mnЁ daruй blgjй blgom0щnw skončati njbhoždenіe.

Їrm0sъ: ČCtuю i3 prečctuю m™rь i3 dv7u, pёsnьmi pёsneй vsi2 vёrnіi blgočestnw ćkw bcdu veličaemъ.

Svэti1lenъ.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dvaždы. Glasъ }:

Post0mъ, pomыšlenій str†sti, prіidi1te porab0timъ, d¦0vnыmi sebE kri1lы pokrhvše: da vražію dvi1žimuю byrю legcэ prešedše, dost0йni bydemъ krtnagw poklonenіz, nj mjrэ zaklannagw v0leю sn7a b9іz: i3 d¦0vnw prazdnuimъ i3z8 mertvыhъ sp7sovo voskrnіe, na g0ru vzemšesz, so ў§nki2 proslavimъ, vlastь prіi1mšago vsю2, sn7a t nc7A, člvэkolю1bca.

M§nčenъ: M§ncы hrtHvы nepobэdi1mіi, pobэdi1vše prelestь si1loю krtnoю, vosprіsste blgodatь vёčnыz ži1zni, muči1teleй preщenіz ne ўbosstesz, mykami ўransemi veselitesz: i3 nhnэ krHvi vašz, bhša i3scэlenіz dyšъ našihъ: moli1te sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Čto2 zri1moe vidёnіe, є4že moi1mi nčesы2 zri1tsz, q vLko; soderžaй vsю2 tvarь, na drevo voznesenъ є3si2, i3 ўmerщvlenъ vsBmъ daruzй živ0tъ: bcda plačuщi glag0laše, є3gdA zrsše na krtЁ vsečctaz, i3z8 neS neizrečennw vozsіsvšago bGa i3 člvёka.

I# časъ №-й, so stіhosl0vіemъ i3 nbhčnыmi pokl0nы: i3 tpystъ.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ d7:

Vёsi sozdanіe naše, vёsi nemoщь našu člvэkolю1bče: sogrэši1homъ, no ne tstupi1homъ t tebE b9e, nižE vozdёhomъ ryki našz kъ b0gu čuždemu, poщadi2 nasъ tvoeю blgostію blgoutr0bne.

I# povtorsemъ t0йže.

Taže prokjmenъ, pal0mъ f7, glasъ d7:

I#spovёmsz tebЁ gDi, vsёmъ serdcemъ moi1mъ.

Stjhъ: Vozveselю1sz i3 vozraduюsz nj tebЁ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA v7, st. G-№i.)

Takw glag0letъ gDь: t sіHna i3zhdetъ zak0nъ, i3 sl0vo gDne i3z8 їerli1ma. I# sudi1ti bydetъ posredЁ kzы6kъ, i3 i3z8wbliči1tъ lю1di mnHgi: i3 raskuю1tъ meči2 svo‰ na nr†la, i3 kHpіz svo‰ na serpы2, i3 ne v0zmetъ kzhkъ na kzhkъ mečA, i3 ne navhknutъ ktomY ratovatisz. I# nhnэ d0me їakwvlь, prіidi1te, p0йdemъ svёtomъ gDnimъ. NJstavi bo lю1di svo‰ d0mъ їakwvlь: zanE ćkože i3z8 načala nap0lnisz stranA i4hъ volhvovanій, ćkože i3noplemennikwvъ, i3 č†da mnHga i3noplemє1nniča rodi1šasz i4mъ. Nap0lnisz bo stranA i4hъ srebrA i3 zlata, i3 ne bsše čislA sokr0viщъ i4hъ: i3 nap0lnisz zemlS i4hъ k0neй, i3 ne bsše čislA kolesni1cъ i4hъ. I# nap0lnisz zemlS merzosteй dёlъ rykъ i4hъ, i3 pokloni1šasz tBmъ, ±že sotvori1ša perstы2 i4hъ: I# prekloni1sz čelovёkъ, i3 smiri1sz myžъ, i3 ne preterplю2 i5mъ. I# nhnэ vni1dite vъ kamєnіz, i3 skrhйtesz vъ zemlю t licA straha gDnz, i3 t slavы krёposti є3gw2, є3gdA vostanetъ sokruši1ti zemlю. DŽči bo gDni vыs0cы, čelovёkъ že smirenъ: i3 smiri1tsz vыsotA čelovёčeskaz, i3 voznesetsz gDь є3di1nъ vъ denь džnый.

Prokjmenъ, pal0mъ ‹. Glasъ ѕ7:

Prvdnъ gDь, i3 pr†vdы vozlюbi2, pravotы6 vi1dэ licE є3gw2.

Stjhъ: Na gDa ўpovahъ, kakw rečete duši2 moeй;

I# pr0čee poslёdovanіe časHvъ, ćkw pred8učini1sz, i3 tpystъ.

Vъ sredu pervыz sedmi1cы večera, є3gdA bыvaetъ preždewsщ7ennaz, tvori1tъ sщ7ennikъ na є3di1nomъ k0emždo ґntіfHnэ stіhosl0vіz maluю є3ktenію2. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹. T I#zvedi2 i3z8 temni1cы dyšu moю2: Na glasъ samoglasna dnE, povtorsющe t0йžde. Taže m§nčenъ vъ t0йže glasъ: taže G pod0bnы trіHdi: i3 G minei, povtorsющe є3di1nъ. Samoglasenъ dnE.

Glasъ }:

Postsщesz bratіe tэlesnэ, posti1msz i3 d¦0vnэ: razrэši1mъ vsskій soю1zъ nepravdы: rast0rgnemъ stropHtnaz nyždnыhъ i3zmэnenій. Vsskoe spisanіe nepravednoe razderemъ, dadi1mъ ѓlčuщыmъ hlёbъ i3 ni1щыz bezkrHvnыz vvedemъ vъ d0mы: da prіi1memъ t hrtA bGa velію mlctь. Dvaždы.

Taže m§nčenъ: Ѓщe kaz dobrodёtelь; i3 ѓщe kaz pohvalA podobaetъ s™ы6mъ; mečє1mъ bo prekloni1ša vы6i, tebE radi prekl0nšagw nb7sA i3 sošedšagw: i3zlіsša krHvi svo‰, tebE radi i3stoщi1všagw sebE, i3 zrakъ rabій prіi1mša: smiri1šasz daže do smerti, niщetY tvoю2 podražaющe i4hže mltvami, po mn0žestvu щedr0tъ tvoi1hъ, b9e pomi1luй nasъ.

Taže gospodi1na їHsifa, glasъ v7.

Pod0benъ: Ćkw kvi1sz:

Svэtol{čnыz vasъ ćkw mHlnіi, vъ vesь mjrъ ї}sъ, mhslennoe voi1stinnu s0lnce poslavъ, tgnalъ є4stь svэtlostьmi2 vašez b9estvennыz pr0povэdi prelesti tьmY, bGovi1dcы ґpcli, i3 prosvэti2 vo mracэ nevёdэnіz derži6mыz lю1tэ. E#g0že u5bo moli1te, nizposlati i3 namъ prosvэщenіe i3 velію mlctь.

Drugjй togHže.

Pod0benъ: Dobrodёtelьmi i3lіA vozšedъ na kolesni1cu b9estvennuю, post0mъ prosvэti1vsz, voznošašesz na vыsotY nbcnuю: semY porevnyй smirennaz dušE moS, i3 posti1sz t vsskіz ѕl0bы, i3 zavisti, i3 svara i3 sladosti tekyщіz i3 slastnыz: ćkw da bolёzni lю1tыz i3zbёgneši, vёčnuющіz geennы, vopію1щi hrtY: gDi, slava tebЁ.

Drugjй gospodi1na fe0dwra, glasъ є7:

Pod0benъ: Prpdbne džtče:

Ґpcli b9estvennіi, mjru teplёйšіi mltvennicы, i3 pravosl†vnыmъ zaщiti1telіe, i3myщe derznovenіz deržavu ko hrtY bGu našemu, nj nasъ moli1tesz, m0limъ vы2 vsečestnji, da postHvъ blg0e vremz svёtlw sotvori1mъ, i3 є3dinosyщnыz trbcы blgodatь prіi1memъ: velikopropovёdnicы slavnіi, moli1tesz nj dušahъ našihъ.

I# minei d7. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

I# bыvaetъ vh0dъ sъ kadi1lьniceю, bez8 є3đlіa. (є3gda že i4matь česti1sz є3đlіe, togdA i3 so є3đlіemъ.)

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ, pal0mъ №i, glasъ є7:

Tы2 gDi sohrani1ši nы2, i3 soblюdeši nы2 t r0da segw2 i3 vo vёkъ.

Stjhъ: Sp7si1 mz gDi, ćkw njskudЁ prpdbnый.

BыtіS čtenіe. (GlavA №, k7d-la. GlavA v7, №-G.)

RečE bGъ: da i3zvedetъ zemlS dyšu ži1vu po r0du, četveronHgaz i3 gadы, i3 ѕvёri zemli2 po r0du: i3 bhstь takw. I# sotvori2 bGъ ѕvёri zemli2 po r0du, i3 skotы2 po r0du i4hъ: i3 vs‰ gadы zemli2 po r0du i4hъ: i3 vi1dэ bGъ, ćkw dwbrA. I# rečE bGъ: sotvori1mъ čelovёka po w4brazu našemu i3 po pod0bію: i3 da njbladaetъ rhbami morski1mi, i3 pti1cami nbcnыmi, (i3 ѕvэrьmi2,) i3 skotami, i3 vseю zemleю, i3 vsёmi gadы presmыkaющimisz po zemli2. I# sotvori2 bGъ čelovёka, po w4brazu b9ію sotvori2 є3go2: myža i3 ženY sotvori2 i4hъ. I# blgoslovi2 i4hъ bGъ glag0lz: rasti1tesz i3 mn0žitesz, i3 nap0lnite zemlю, i3 gosp0dstvuйte є4ю, i3 njbladaйte rhbami morski1mi, (i3 ѕvэrьmi2,) i3 pti1cami nbcnыmi, i3 vsёmi skotami, i3 vseю zemleю, i3 vsёmi gadami presmыkaющimisz po zemli2. I# rečE bGъ: sE dahъ vamъ vsskuю travY sёmennuю, sёющuю sёmz, є4že є4stь verhY zemli2 vseS: i3 vsskoe drevo, є4že i4matь vъ sebЁ pl0dъ sёmene sёmennagw, vamъ bydetъ vъ snёdь: I# vsBmъ ѕvэrє1mъ zemnы6mъ, i3 vsBmъ pti1camъ nbcnыmъ, i3 vsskomu gadu presmыkaющemusz po zemli2, i4že i4matь vъ sebЁ dyšu životA, i3 vssku travY zelenuю vъ snёdь: i3 bhstь takw. I# vi1dэ bGъ vs‰ є3li6ka sotvori2: i3 sE dwbrA ѕэlw2. I# bhstь večerъ, i3 bhstь ќtro, denь šesthй. I# soverši1šasz nebo i3 zemlS, i3 vsE ўkrašenіe i4hъ. I# soverši2 bGъ vъ denь šesthй dэlA svo‰, ±že sotvori2: i3 poči2 vъ denь sedьmhй t vsёhъ dёlъ svoi1hъ, ±že sotvori2. I# blgoslovi2 bGъ denь sedьmhй, i3 njs™i2 є3go2, ćkw vъ t0й poči2 t vsёhъ dёlъ svoi1hъ, ±že načatъ bGъ tvori1ti.

Prokjmenъ, pal0mъ v7i, glasъ ѕ7:

Pri1zri i3 ўslhši mS gDi b9e m0й.

Stjhъ: Dok0lэ gDi zabydeši mS do koncA, dok0lэ tvraщaeši licE tvoE t menE;

I# posemъ vozglašaetъ dіakonъ:

Poveli1te.

Sщ7ennikъ že vzemъ nbёma rukama kadi1lьnicu, i3 svёщnikъ so svэщeю, stoi1tъ pred8 s™0ю trapezoю zrS kъ vost0kwmъ, i3 naznamenuz krtъ, glag0letъ:

Premydrostь pr0sti.

Taže njbratssz na zapadъ kъ nar0du, glag0letъ:

Svёtъ hrt0vъ prosvэщaetъ vsёhъ.

Čtecъ: Pri1tčeй čtenіe.

Dіakonъ: V0nmemъ.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA v7, st. №-k7v.)

Shne, ѓщe prіi1mъ glag0lъ moeS zapovэdi, skrheši vъ sebЁ: Poslyšaetъ premydrosti tvoE ќho, i3 priloži1ši serdce tvoE kъ razumu: priloži1ši že є5 vъ nakazanіe shnu tvoemY. Ѓщe bo premydrostь prizoveši, i3 razumu dasi glasъ tv0й, čyvstvo že vzhщeši veli1kimъ glasomъ: I# ѓщe vzhщeši є3S ćkw srebrA, i3 ćkože sokr0viщa i3spыtaeši ю5: TogdA ўrazumёeši strahъ gDnь, i3 poznanіe b9іe njbrsщeši. Ćkw gDь daetъ premydrostь, i3 t licA є3gw2 poznanіe i3 razumъ. I# sokr0viщestvuetъ i3spravlsющыmъ sp7senіe, zaщiщaetъ že šestvіe i4hъ, E$že sohrani1ti puti6 njpravdanій: i3 pytь blgogovёinstvuющihъ є3gw2 sohrani1tъ. TogdA ўrazumёeši pravdu i3 sydъ, i3 i3spraviši vs‰ stєzi2 blg‡z. Ѓщe bo prіi1detъ premydrostь vъ tvoю2 mhslь, čyvstvo že tvoeй duši2 dobro2 bhti vozmni1tsz: Sovёtъ d0brъ sohrani1tъ tS, pomыšlenіe že prpdbnoe soblюdetъ tS: Da i3zbavitъ tS t puti2 ѕlagw, i3 t myža glag0lющa ničt0že vёrno. Q njstavivšіi puti6 pr†vыz, є4že hodi1ti vъ putehъ tьmы2! Q veselsщіisz nj ѕlhhъ, i3 raduющіisz nj razvraщenіi ѕlёmъ! I$hže stєzi2 str0pwtni, i3 kri6va tečє1nіz i4hъ: є4že daleče tS sotvori1ti t puti2 pravagw, I# čyžda t pravednagw razuma. Shne, da tS ne posti1gnetъ sovёtъ ѕlhй, NJstavlsющій ўčenіe ю4nosti, i3 zavёta b9estvennagw zabhvšій. Postavi bo pri smerti d0mъ sv0й, i3 pri ѓdэ sъ zemnhmi dэ‰nіz svo‰. Vsi2 hodsщіi po nemY ne vozvratstsz, nižE posti1gnutъ stezь pravыhъ: ni bo dosti1gnutъ lёtъ ži1zni. Ѓщe bo bhša hodi1li vъ stєzi2 blg‡z, njbrэli2 ќbw bhša stєzi2 pravы gladki: blazi bydutъ ži1teli na zemli2, neѕl0bivіi že njstanutъ na neй. Ćkw pravіi vselstsz na zemli2, i3 prpdbnіi njstanutъ na neй. PutіE nečesti1vыhъ t zemli2 pogi1bnutъ, prebezzak0nnіi že i3zri1nutsz t neS.

I# po i3spolnenіi paremjй, glag0letъ sщ7ennikъ:

Mi1rъ ti2:

I# dіakonъ: Premydrostь.

Čtecъ: Da i3spravitsz mltva moS:

TogdA pravagw i3 lёvagw kli1roswvъ, i3 predstosщій nar0dъ, džbэ stranы6 vo vseй cerkvi stostъ na kolёnahъ molsщesz. I# po pёnіi čtecA, pervый li1kъ poetъ t0žde:

Da i3spravitsz mltva moS:

I# čtecъ, i3 drugaz stranA li1ka, i3 predstosщій nar0dъ, stostъ na kolёnahъ, d0ndeže propoю1tъ.

Taže čtecъ poetъ № stjhъ:

GDi vozzvahъ kъ tebЁ, ўslhši mS:

I# po propёtіi stіhA, poetъ vtorhй li1kъ:

Da i3spravitsz mltva moS:

TogdA čtecъ, i3 pervый li1kъ, i3 toS stranы2 predstosщій nar0dъ, pripadaюtъ na kolBna.

Taže čtecъ poetъ vtorhй stjhъ:

Položi2 gDi hranenіe:

I# pervый li1kъ paki poetъ:

Da i3spravitsz mltva moS: I# čtecъ, i3 vtorhй li1kъ, i3 predstosщій nar0dъ paki priklonsюtъ kwlёna.

I# paki čtecъ poetъ tretій stjhъ:

Ne ўkloni2 serdce moE:

I# vtorhй li1kъ poetъ:

Da i3spravitsz mltva moS:

I# priklonsetъ kwlёna čtecъ, i3 pervый li1kъ, i3 nar0dъ.

I# paki čtecъ poetъ:

Da i3spravitsz mltva moS, ćkw kadi1lo pred8 tob0ю:

I# togdA džba li6ka, i3 vъ cerkvi predstosщій vesь nar0dъ, pripadaюtъ na kwlёna, i3 stostъ, d0ndeže čtecъ poetъ, i3 vostavše dopэvaюtъ na kli1rosэ:

Vozdэsnіe rukY moє1ю žertva večernzz. I# po i3spolnenіi tvori1mъ pokl0nы G.

(Zri2) Ѓщe prazdnikъ njbrёtenіz čctnhz glavы2, i3li2 s™hhъ m7 m§nkwvъ, TogdA po skončanіi, Da i3spravitsz mltva moS: Ѓbіe s™ы6mъ vratHmъ tvє1rzstыmъ, Poemъ prokjmenъ, ґp0stolъ, ґllilyіa, є3đlіe, i3 pr0čee po nbhčaю: Kromё že prazdnika, po Da i3spravitsz: Dіakonъ є3ktenію2, i3 sщ7ennikъ mltvы prilBžnыz. Mh že tvori1mъ pokl0nы G. I# pr0čee bыvaetъ poslёdovanіe preždewsщ7ennыhъ, po či1nu ćkože vъ služebnikahъ i3z8zvi1sz.

(Zri2) Vёdati podobaetъ: Ćkw po proishoždenіi s™hhъ darHvъ i3spolnsemu, Nhnэ si6lы nbcnыz: Tvori1mъ pokl0nы G, nepokroveni syщe.

(Zri2) Vёstno že bydi: ćkw є3gdA b9estvennыz pren0sztsz t†йnы, vsi2 lю1dіe poklonenіe bGopod0bnoe, i3 pэvcы2 ni1cъ padše, hrtY bGu vъ taйnahъ syщemu, tvorstъ: poneže soveršennw pred8wsщ7ennы sytь.

Kіnoni1kъ: Vkusi1te i3 vi1dite, ćkw blgъ gDь.

Ґllilyіa, tri1ždы.

Po tverzenіi že vratъ, rečetъ dіakonъ:

So strahomъ b9іimъ, i3 vёroю pristupi1te.

Mh že pokl0nъ є3di1nъ: I# poemъ:

Blgoslovlю2 gDa na vsskoe vremz, hvalA є3gw2 vo ўstёhъ moi1hъ:

Ґllilyіa, tri1ždы.

Po vozglašenіi že t їerea:

VsegdA, nhnэ i3 pri1snw:

Li1kъ: Da i3sp0lnztsz ўstA n†ša:

Ґllilyіa, tri1ždы.

Po zaamvHnnoй že mltvэ:

Bydi i4mz gDne: I# met†nіz tri2.

Blgoslovlю2 gDa na vsskoe vremz:

I# podaetsz namъ ґntjdwrъ. I# soveršennый tpystъ.

SіE poslёdovanіe bыvaetъ vo vsю2 četыredesstnicu, preždesщ7ennэй syщeй. Ґ i3dёže nёstь preždesщ7ennыz, poю1tsz na večerni stіhi6rы na ѕ7: pod0benъ vъ trіHdi, i3 vъ minei. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, po glasu minei. Na stіh0vnэ, vъ trіHdi samoglasenъ dnE dvaždы: i3 m§nčenъ, i4že є4stь na GDi vozzvahъ: Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, togHže glasa. I# nbhčnoe končanіe. Vhodsщe že vъ trapezu, kdi1mъ suhozdenіe, pіemъ i3 s0kъ sъ medomъ. Vъ četvert0kъ že toS sedmi1cы trapezы ne predstavlsemъ, no bыvaemъ postsщesz daže do pztkA: togda bo kdi1mъ vhodsщe vъ trapezu.

Vъ sredu №-z sedmi1cы, na povečerіi.

Načalo ćkože vъ mimošedšihъ dnehъ, i3 poemъ nastosщій veli1kій kanHnъ prpdbnagw ntcA našegw ґndrea kri1tskagw, їerusali1mskagw. Glasъ ѕ7. Tvori1mъ že na k0emždo troparЁ met†nіz tri2 glag0lющe i3 stjhъ:

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS.

Pёsnь №.

Їrmosы2 po dvaždы: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь:

T ю4nosti hrtE, zapwvэdi tvo‰ prestupi1hъ, vsestrastnw nebregjй, ўnhnіemъ preid0hъ žitіE. Tёmže zovy ti sp7se: ponE na konecъ sp7si1 mz.

Poveržena mS sp7se, pred8 vratы2 tvoi1mi, ponE na starostь ne tri1ni menE vo ѓdъ tщA, no prežde koncA, ćkw člvэkolю1becъ, daždь mi2 pregrэšenій njstavlenіe.

Bogatstvo moE sp7se, i3znuri1vъ vъ bludЁ, pystъ є4smь plodHvъ blgočesti1vыhъ, ѓlčenъ že zovY: dž§e щedr0tъ, predvari1vъ th mz ўщedri.

Vъ razb0йniki vpadhй ѓzъ є4smь, pomыšlenьmi moi1mi, vesь t ni1hъ ўzzvi1hsz nhnэ, i3 i3sp0lnihsz ranъ: no samъ mi2 predstavъ, hrtE sp7se i3scэli2.

Sщ7ennikъ mS predvi1dэvъ mi1mw i4de, i3 levjtъ vi1dz vъ lю1tыhъ naga prezrЁ: no i3z8 mRji vozsіsvый ї}se, tы2 predstavъ ўщedri mS.

Prpdbnыz: Th mi daždь svэtozarnuю blgodatь t b9estvennagw svhše promыšlenіz, i3zbэžati strasteй njmračenіz, i3 pёti ўserdnw, tvoegw2 marje žitіS, kr†snaz i3spravlє1nіz.

Trbčenъ: Presyщnaz trbce, vo є3di1nicэ poklansemaz, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0bna daždь mi2 slezы ўmilenіz.

BGor0dičenъ: Bcde, nadežde i3 predstatelьstvo tebE poю1щihъ, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw vLčca čctaz, kaющasz prіimi1 mz.

Pёsnь v7.

Їrm0sъ: Vonmi2 nb7o, i3 vozglag0lю, i3 vospoю2 hrtA pl0tію prišedšago.

Popolz0hsz ćkw dv7dъ blydnw, i3 njskverni1hsz: no njmhй i3 menE sp7se, slezami.

Ni slezъ, nižE pokasnіz i4mamъ, nižE ўmilenіz: samъ mi2 sі‰ sp7se, ćkw bGъ daruй.

Pogubi1hъ pervozdannuю dobr0tu i3 blgolёpіe moE, i3 nhnэ ležY nagъ, i3 stыždysz.

Dverь tvoю2 ne zatvori2 mnЁ togdA, gDi, gDi: no tverzi mi2 sію2 kaющemusz tebЁ.

Vnuši2 vozdыh†nіz duši2 moeS, i3 džčію moє1ю prіimi2 k†pli sp7se, i3 sp7si1 mz.

Člvэkolю1bče hotsй vsBmъ sp7sti1sz, tы2 vozzovi1 mz, i3 prіimi2 ćkw blgъ kaющagosz.

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde dv7o, є3di1na vsepёtaz, moli2 prilёžnw, vo є4že sp7sti1sz namъ.

Їrm0sъ: Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ: mannu njdoždi1vый, i3 v0du i3z8 kamene i3stoči1vый drevle vъ pusthni lю1demъ moi6mъ desni1ceю є3di1noю, i3 krёpostію moeю.

Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ: vnušaй dušE moS gDa vopію1щa, i3 ўdali1sz prežnzgw grэhA, i3 b0йsz ćkw neumhtnagw, i3 ćkw sudіi2 i3 bGa.

KomY ўpod0bilasz є3si2 mnogogrёšnaz dušE, t0kmw pervomu kaіnu, i3 lamehu džnomu, kamenovavšaz tёlo ѕlodёйstvы, i3 ўbi1všaz ќmъ bezslovesnыmi stremlenьmi.

Vs‰ prežde zak0na pretekši, q dušE! Si1fu ne ўpod0bilasz є3si2, ni є3nHsa podražala є3si2, ni є3nHha preloženіemъ, ni nHz: no kvi1lasz є3si2 ўb0ga pravednыhъ ži1zni.

E#di1na tverzla є3si2 hl‰bi gnёva, bGa tvoegw2, dušE moS, i3 potopi1la є3si2 vsю2, ćkože zemlю pl0tь, i3 dэ‰nіz i3 žitіE, i3 prebыlA є3si2 vnЁ sp7si1telьnagw kovčega.

Prpdbnыz: Vsёmъ ўserdіemъ i3 lюb0vію priteklA є3si2 hrtY, pervый grэhA pytь tvraщši, i3 vъ pusthnzhъ neprohodi1mыhъ pitaющisz, i3 togw2 či1stэ soveršaющi b9estvєnnыz zapwvэdi.

Trbčenъ: Beznačalьnaz, nesozdannaz trbce, nerazdёlьnaz є3di1nice, kaющasz mS prіimi2, sogrэši1vša sp7si2, tvoE є4smь sozdanіe, ne prezri: no poщadi2 i3 i3zbavi džgnennagw mS njsuždenіz.

BGor0dičenъ: Prečctaz vLčce, bGorodi1telьnice, nadeždo kъ tebЁ pritekaющihъ, i3 pristaniщe syщihъ vъ byri, mlctivago i3 sozdatelz i3 sn7a tvoego2 ўmi1lostivi i3 mnЁ mltvami tvoi1mi.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 gDi na kameni:

Blgoslovenіz si1mova ne naslёdovala є3si2 dušE nkasnnaz: ni prostrannoe njderžanіe, ćkože їafefъ i3mёla є3si2 na zemli2 njstavlenіz.

T zemli2 harranъ, i3zhdi t grэhA dušE moS, grzdi2 vъ zemlю točaщuю prisnoživ0tnoe netlёnіe, є4že ґvraamъ naslёdstvova.

Ґvraama slhšala є3si2 dušE moS, drevle njstavlьša zemlю ntečestva, i3 bhvša prišelьca, segw2 proizvolenію podražaй.

Ў dyba mamvrjйskagw ўčredi1vъ patrіarhъ ѓgGlы, naslёdstvova po starosti njbэtovanіz lovi1tvu.

Їsaaka nkasnnaz dušE moS, razumёvši n0vuю žertvu, taйnw vsesožžennuю gDvi, podražaй є3gw2 proizvolenію.

Їsmaila slhšala є3si2, trezvi1sz dušE moS, i3zgnana ćkw rabhnino troždenіe, vi1ždь, da ne kakw pod0bno čto2 postraždeši laskoserdstvuющi.

Prpdbnaz mati marje, moli2 bGa nj nasъ.

Soderži1mь є4smь byreю, i3 trevolnenіemъ sogrэšenій, no sama mz mati nhnэ sp7si2, i3 kъ pristaniщu b9estvennagw pokasnіz vozvedi2.

Marji: Rabskoe molenіe i3 nhnэ prpdbnaz prinesši ko blgoutr0bnэй mltvami tvoi1mi bcdэ, tverzi mi2 b9estvєnnыz vh0dы.

Trbčenъ: Trbce pr0staz, nesozdannaz, beznačalьnoe є3stestvo2, vъ trbcэ pэvaemaz v3postaseй, sp7si1 nы vёroю poklansющыzsz deržavэ tvoeй.

BGor0dičenъ: T nc7A bezlёtna sn7a, vъ lёto bGorodi1telьnice neiskusomyžnw rodilA є3si2, strannoe čydo, prebhvši dv7a dosщi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ:

Tёlo njskverni1sz, dyhъ njkalssz, vesь njstrupi1hsz: no ćkw vračь hrtE, nbo‰ pokasnіemъ moi1mъ ўvračyй, njmhй, njči1sti, pokaži2 sp7se m0й, pače snёga čistёйša.

Tёlo tvoE i3 kr0vь raspinaemый nj vsёhъ položi1lъ є3si2 sl0ve: tёlo ќbw, da mS njbnovi1ši: kr0vь, da njmheši mS: dyhъ že predalъ є3si2, da mS privedeši hrtE, tvoemY rodi1telю.

Sodёlalъ є3si2 sp7senіe posredЁ zemli2 щedre, da sp7semsz. V0leю na drevэ raspslsz є3si2. E#demъ zatvorennый tverzesz, g0rnzz i3 d0lьnzz tvarь, kzhcы vsi2 sp7seni poklansюtsz tebЁ.

Da bydetъ mi2 kupёlь, kr0vь i3z8 rebrъ tvoi1hъ, vkypэ i3 pitіE, i3stoči1všee v0du njstavlenіz, da nboю1du njčiщaюsz, pomazyzsz i3 pіS: ćkw pomazanіe i3 pitіE sl0ve, životHčnaz tvo‰ slovesA.

Čašu cRkovь stzžA, rє1bra tvo‰ živonHsnaz, i3z8 ni1hže sug{bыz namъ i3stoči2 t0ki, njstavlenіz i3 razuma, vo w4brazъ drevnzgw i3 n0vagw dvoi1hъ vkypэ zavёtwvъ, sp7se našъ.

Nagъ є4smь čert0ga, nagъ є4smь i3 braka, kypnw i3 večeri: svэti1lьnikъ ўgasE, ćkw bez8eleйnый, čert0gъ zaklюči1sz mnЁ spsщu, večerz snэdesz: ѓzъ že po rukY i3 nHgu svszanъ, v0nъ nizverženъ є4smь.

Trbčenъ: Nerazdёlьnoe suщestv0mъ, nesli1tnoe li1cы, bGosl0vlю tS, trbčeskoe є3di1no b9estvo2, ćkw є3dinocrtvennoe i3 soprt0lьnoe, vopію1 ti pёsnь veli1kuю, vъ vhšnihъ tregybw pэsnosl0vimuю.

BGor0dičenъ: I# raždaeši, i3 dёvstvueši, i3 prebыvaeši nboю1du є3stestv0mъ dv7a, roždeйsz njbnovlsetъ zak0nы є3stestvA, ўtr0ba že raždaetъ neraždaющaz. BGъ i3dёže h0щetъ, pobэždaetsz є3stestvA či1nъ, tvori1tъ bo, є3li6ka h0щetъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T n0щi ќtrenюющa:

Ćkw tsžkій nravomъ, faraHnu g0rьkomu bhhъ vLko, їanni2, i3 їamvri2, dušeю i3 tёlomъ, i3 pogruženъ ўm0mъ: no pomozi1 mi.

Kalomъ smэsi1hsz njkasnnый ўm0mъ, njmhй mS vLko, baneю moi1hъ slezъ, molю1 tz, pl0ti moeS ndeždu ўbэli1vъ ćkw snёgъ.

Ѓщe i3spыtaю mo‰ dэlA sp7se, vsskago čelovёka prevozšedša grэhami sebE zrю2, ćkw razumomъ mydrstvuzй sogrэši1hъ, ne nevёdэnіemъ.

Poщadi2 poщadi2 gDi, sozdanіe tvoE, sogrэši1hъ, njslabi mi2, ćkw є3stestv0mъ čctый samъ shй є3di1nъ, i3 i4nъ razvэ tebE nikt0že є4stь kromЁ skvernы.

MenE radi bGъ shй, vowbrazi1lsz є3si2 vъ mS, pokazalъ є3si2 čudesA, i3scэli1vъ prokažє1nnыz, i3 razslablennago stzgnyvъ, krovotoči1vыz t0kъ ўstavilъ є3si2 sp7se, prikosnovenіemъ ri1zъ.

Prpdbnыz: Strui6 їord†nskіz prešedši, njbrэlA є3si2 pok0й bezbolёznennый, pl0ti slasti i3zbэžavši, є3sže i3 nasъ i3zmi2 tvoi1mi mltvami prpdbnaz.

Trbčenъ: TS trbce slavimъ, є3di1nago bGa, s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 dž§e, sn7e, i3 dš7e, pr0stoe suщestvo2, є3di1nice pri1snw poklansemaz.

BGor0dičenъ: I#z8 tebE njblečesz vъ moE smэšenіe, netlёnnaz bezmyžnaz m™i dv7o, bGъ sozdavый vёki, i3 soedini2 sebЁ čelovёčeskoe є3stestvo2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi1hъ vsёmъ serdcemъ:

Vostani i3 pobori2, ćkw їisysъ ґmali1ka, plotsk‡z str†sti, i3 gavawnjtы, lє1stnыz p0mыslы pri1snw pobэždaющi.

Preidi2 vremene tekyщee є3stestvo2, ćkw prežde kovčegъ, i3 zemli2 džnыz bydi vo njderžanіi njbэtovanіz dušE, bGъ povelэvaetъ.

Ćkw sp7slъ є3si2 petrA, vozopi1vša sp7si2, predvari1vъ mS sp7se t ѕvёrz i3zbavi, prosterъ tvoю2 ryku, i3 vozvedi2 i3z8 glubinы2 grэh0vnыz.

Pristaniщe tS vёmъ ўti1šnoe, vLko, vLko hrtE: no t nezahodi1mыhъ glubi1nъ grэhA, i3 tčaznіz mS predvari1vъ i3zbavi.

Trbčenъ: Trbce є4smь prostA, nerazdёlьna, razdёlьna li1čnэ, i3 є3di1nica є4smь є3stestv0mъ soedinena, nc7ъ glag0letъ, i3 sn7ъ, i3 b9estvennый d¦ъ.

BGor0dičenъ: Ўtr0ba tvoS bGa namъ rodi2, vowbražena po namъ: є3g0že, ćkw sozdatelz vsёhъ, moli2 bcde, da mltvami tvoi1mi njpravdi1msz.

Kondakъ: DušE moS, dušE moS, vostani, čto2 spi1ši; konecъ približaetsz, i3 i4maši smuti1tisz: vosprzni2 ќbw, da poщadi1tъ tS hrt0sъ bGъ, vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Sogrэši1homъ, bezzak0nnovahomъ:

Manassjeva sobralA є3si2 sogrэšє1nіz i3zvolenіemъ, postavlьši ćkw merzwsti str†sti, i3 ўmn0živši dušE negodovanіe: no togw2 pokasnію revnyющi teplэ, stzži2 ўmilenіe.

Ґhaavwvыmъ porevnovala є3si2 skvernamъ, dušE moS, ўvы2 mnЁ, bыlA є3si2 plotski1hъ skvernъ prebыvaliщe, i3 sosydъ sramlenъ strasteй: no i3z8 glubinы2 tvoeS vozdohni2, i3 glag0li bGu grэhi2 tvo‰.

Zaklюči1sz tebЁ nb7o dušE, i3 gladъ b9ій posti1že tS: є3gdA i3lіi2 fesvjtznina ćkože ґhaavъ, ne pokori1sz slovesє1mъ i3nogdA: no saraffіi ўpod0bivsz, napitaй prbr0ču dyšu.

Popali2 i3lіA i3nogdA dvaщi pztьdesstъ їezavelinыhъ, є3gdA st{dnыz pror0ki pogubi2, vo njbličenіe ґhaavovo: no bёgaй podražanіz dvoю2 dušE, i3 ўkrэplsйsz.

Trbčenъ: Trbce pr0staz, nerazdёlьnaz, є3dinosyщnaz, i3 є3stestvo2 є3di1no, svёtove i3 svёtъ, i3 s™a tri2: i3 є3di1no s™o poetsz bGъ trbca. No vosp0й, proslavi živ0tъ i3 životы2, dušE vsёhъ bGa.

BGor0dičenъ: Poemъ tS, blgoslovi1mъ tS, poklansemsz ti2 bGorodi1telьnice: ćkw nerazdёlьnыz trbcы, porodilA є3si2 є3di1nago hrtA bGa, i3 samA tverzla є3si2 namъ syщыmъ na zemli2 nbcnaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva:

Pravosyde sp7se pomi1luй, i3 i3zbavi mS ngnS, i3 preщenіz, є4že i4mamъ na sudЁ pravednw preterpёti: njslabi mi2 prežde koncA, dobrodёtelію i3 pokasnіemъ.

Ćkw razb0йnikъ vopію1 ti: pomzni1 mz. Ćkw petrъ plaču g0rcэ: njslabi mi2 sp7se. ZovY ćkw mыtarь: slezю2 ćkw bludni1ca. Prіimi2 moE rыdanіe, ćkože i3nogdA hananeino.

Gnoenіe, sp7se, i3scэli2 smirennыz moeS duši2: є3di1ne vračY, plastыrь mnЁ naloži2, i3 є3leй i3 vіno2, dэlA pokasnіz, ўmilenіe so slezami.

Hananeю i3 ѓzъ podražaz, pomi1luй mS, vopію2, sn7e dv7dovъ: kasaюsz kraz ri1zы, ćkw krovotoči1vaz: plaču, ćkw marfa i3 marja nad8 lazaremъ.

Trbčenъ: Beznačalьne dž§e, sn7e sobeznačalьne, ўtёšitelю blgjй, dš7e pravый: sl0va b9іz rodi1telю, nc7A beznačalьna sl0ve, dš7e živhй i3 zi1ždzй, trbce є3di1nice pomi1luй mS.

BGor0dičenъ: Ćkw t njbroщenіz červleni1cы prečctaz, ќmnaz bagrzni1ca є3mmanyileva, vnytrь vo črevэ tvoemъ pl0tь i3stkasz, tёmže bcdu voi1stinnu tS počitaemъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz:

Nedygi i3scэlsz, ni1щыmъ blgovэstvovaše, hrt0sъ sl0vo, vrє1dnыz ўvračevA, sъ mыtari2 kdsše, so grёšniki besёdovaše, їajrovы dщere dyšu pred8umeršuю vozvrati2 njszzanіemъ ruki2.

Mыtarь sp7sašesz, i3 bludni1ca cэlomydrstvovaše, i3 farіseй hvalssz njsuždašesz: džvъ ќbw, njči1sti mS: džva že, pomi1luй mS. Seй že veličašesz vopіS: b9e, blgodarю1 tz: i3 pr0čыz bez{mnыz glag0lы.

Zakheй mыtarь bЁ, no nbače sp7sašesz, i3 farіseй sjmwnъ soblažnsšesz, i3 bludni1ca prіimaše njstavitєlьnaz razrэšє1nіz, t i3myщagw krёpostь njstavlsti grэhi2: ю4že dušE potщi1sz podražati.

Bludni1cэ, q nkasnnaz dušE moS, ne porevnovala є3si2, ćže prіi1mši mĐra ґlavastrъ, so slezami mazaše n0zэ sp7sovэ, njtre že vlasы2 drevnihъ sogrэšenій rukopisanіe razdiraющagw є3S.

Gradы, i5mže dadE hrt0sъ blgovёstіe, dušE moS, ўvёdala є3si2, kakw pr0klzti bhša. Ўb0йsz ўkazanіz, da ne bydeši ćkože džnы, i4hže sod0mlznwmъ vLko ўpod0bivъ, daže do ѓda njsudi2.

Da ne g0ršaz q dušE moS, kvi1šisz tčaznіemъ hananei vёru slhšavšaz, є3sže dщi2 sl0vomъ b9іimъ i3scэli1sz: sn7e dv7dovъ, sp7si2 i3 menE, vozzovi2 i3z8 glubinы2 serdca, ćkože nnA hrtY.

Trbčenъ: Nc7A proslavimъ, sn7a prevoznesemъ, b9estvennomu d¦u vёrnw pokloni1msz, trbcэ nerazdёlьnэй є3di1nicэ po suщestvY, ćkw svёtu i3 svёtwmъ, i3 životY i3 životHmъ, životvorsщemu, i3 prosvэщaющemu koncы2.

BGor0dičenъ: Gradъ tv0й sohransй bGorodi1telьnice prečctaz, vъ tebё bo seй vёrnw crtvuzй, vъ tebЁ i3 ўtverždaetsz, i3 tob0ю pobэždazй, pobэždaetъ vsskoe i3skušenіe, i3 plэnsetъ ratniki, i3 proh0ditъ poslušanіe.

Prpdbne džtče ґndree, moli2 bGa nj nasъ.

Ґndree čestnhй, i3 džtče treblžennэйšій, pastыrю kri1tskій. Ne prestaй molssz, nj vospэvaющihъ tS, da i3zbavimsz vsi2 gnёva, i3 sk0rbi, i3 tlёnіz, i3 pregrэšenій bezmёrnыhъ, čtyщіi tvoю2 pamztь vёrnw.

Taže poemъ džba li6ka:

Bezsёmennagw začatіz:

Pod0bnэ i3 pr0čee poslёdovanіe povečerіz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.