NASLOVNA » Opšte » Pokajni kanon pevan od (arhi)jereja koji će sveštenodejstvovati

Pokajni kanon pevan od (arhi)jereja koji će sveštenodejstvovati

 Predgovor

Velika i nedostižna duhovna odgovornost sveštenoslužitelja Crkve Hristove, obučenog blagodaću Svetoga Duha da posreduje pred Bogom za narod Božiji, da vrši tajnu svete evharistije u spomen iskupiteljske žrtve Gospoda Boga i Spasa našega, Isusa Hrista, i kako kaže Sveti Grigorije Bogoslov: „Stoji sa Anđelima, slavoslovi sa Arhanđelima, uznosi žrtvu na gornji žrtvenik, sveštenodejstvuje sa Hristom, sasazdava stvorenje, ustanovljuje lik Božiji, čini radi gornjega sveta“ (Slovo treće).

U svojoj liturgijskoj molitvi prizvani sveštenoslužitelj moli Svetoga Duha za slanje Božanske blagodati na predložene Darove. I kako da se ne ustraši, kada ce silom prilike – iz bilo kojih razloga ili pastirskih dužnosti sveštenoslužitelja, dogodi da neodložno priđe i vršenju Božanske liturgije, za koju je, po rečima svetog Jovana Zlatoustoga, potrebno da se veoma mnogo priprema, te da „ima dušu čistiju od samih sunčevih zraka, kako nikada ne bi ostavljao sebe bez Duha Svetoga“ (Zlatousti, šesto Slovo o sveštenstvu).

Razmišljajući o tako velikom i blagodatnom darivanju i o toj duhovnoj oskudici, sa kojom mi sveštenoslužitelji, silom ljudske nemoći prilazimo pred lice Božije, pobudio me da napišem ovaj Pokajni kanon kako bi osim utvrđenog pravila pre svetog pričešća, vršilac Božanske liturgije mogao od sve duše pred Bogom da ispovedi svoju ljudsku nemoć i duhovni strah zbog takve smelosti, izlivajući pred Gospodom svoju ljubav, bladogarenje i nadu u Njegovo Božansko sadejstvo u prinosu Beskrvne Žrtve.

Kada se ko od vozljubljene sabraće sprema za ovo veliko sveštenodejstvo, i pronađe ovo prikladno molitvoslovlje za izražavanje svoje skrušenosti pred Gospodom, neka, slobodan u svojim svetim molitvama, ne zaboravi i moju neznatnost da, Pastirenačelnik Gospod naš Isus Hristos ne liši i mene nedostojnog Utešiteljevog sadejstva i blagoizvoli da primi u Nadnebesni i duhovni svoj žrtvenik i moj za sve i sva ubogi prinos.

April 1979. g.

Arhiepiskop Nikodim

 

 

Pokajni kanon Gospodu našem Isusu Hristu
pevan od (arhi)jereja koji će vršiti svetu Liturgiju,
odnosno sveštenodejstvovati za ljude Božije

 

Blagosloven Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Zatim: Care Nebeski, Trisveto i po: Oče naš. Gospode pomiluj (12 puta). Slava, i sada: Hodite, poklonimo se, (3 puta).

 

Psalm 83:

Kako su mila naselja Tvoja, Gospode nad vojskama. Žedni i topi se duša moja za dvorima Gospodnjim. Srce moje i telo moje obradovaše se Bogu Živome. Jer i ptica nađe dom sebi, i grlica gnezdo sebi, gde će položiti ptiće svoje. Žrtvenici Tvoji, Gospode nad vojskama, Care moj i Bože moj. Blaženi koji obitavaju u domu Tvome, u vek vekova hvaliće Te. Blažen je čovek kome je zaštita u Tebe, Gospode; ushođenja (u Hram) zaveštao je u srcu svome, u dolini plača, u mestu koje je postavio. Jer će blagoslove dati Zakonodavac; hodiće iz sile u silu, javiće se Bog nad bogovima na Sionu. Gospode Bože nad vojskama, usliši molitvu moju; čuj, Bože Jakovljev. Zaštitniče naš, vidi, Bože, i pogledaj na lice Pomazanika Tvoga. Jer je bolji dan jedan u dvorima Tvojim, od hiljada (drugih). Izabrao sam (rađe) da se premećem u domu Boga mojega, nego da živim u stanovima bezbožničkim. Jer milost i istinu ljubi Gospod Bog, blagodat i slavu dadnuće. Gospod neće lišiti dobara one koji hode u bezazlenosti. Gospode Bože nad vojskama, blažen je čovek koji se nada u Tebe.

Slava, i sada: Aliluja (3 puta sa poklonima)

Tropar, glas šesti: Pomišljam na dan strašnoga suda, i plačem zbog mojih zlih dela: kako ću odgovoriti Besmrtnome Caru, i kakvom ću smelošću pogledati na Sudiju, ja bludni koji imam nečiste ruke i kako smem da uđem u svetinju nad svetinjama, i da uzmem nevidljivo nošenoga od anđelskih činova koji se lomi na spasenje sveta? Milosrdni Oče, Sine Jedinorodni, prezri moja bezakonja i milostivo blagoizvoli da primiš i osvetiš moj za sve i sva prinos.

Slava, glas isti:

Gospode neba i zemlje i Tvorče sve tvari, koji Sam u svemu prvenstvuješ i sve osvećuješ, učini sud po velikoj milosti Tvojoj i nemoj izložiti ruglu moja sramna dela, niti me posramiti pred Anđelima i svima Svetima Tvojim, nego dobrotom Tvojom primi iz mojih ruku prinos Beskrvne žrtve koji će se predložiti za sve i sva.

I sada: Bogorodičan, glas isti:

Javi se, Čista Vladarko, Božanska Pomoćnice, ubogom slugi Tvome, koji nema odeždu, da ne bude svezan i izbačen od Anđela, zato što je nedostojno ušao u Svetinju nad svetinjama, nego da zastupništvom Tvojim, nepostidna Nadeždo naša, prinesem za ljude prijatnu žrtvu Bogu i pronađem Tobom veliku i bogatu milost.

 

Kanon, glas 3.

Pesma 1.

Irmos: Ti koji prekrasno i slavno činiš čudesa, Ti si, Bože, bezdan isušio i kola potopio i spasao ljude koji pevahu Tebi kao Caru našem i Bogu.

Pripev: Nemoj odvratiti lice Tvoje od mene Bože, kada predstanem da sveštenodejstvujem pred Tobom!

Gospode, Ti si se radi nas ljudi od Djeve rodio i u propadljivo telo obukao, imaj snishodljivosti prema mojoj nedostojnosti, kao prema onome Zakheju, da postavim početak mome pokajanju sa suzama za sva dela moja koja sam počinio.

Pripev: Svemilostivi Gospode, udostoj mene grešnoga, da u strahu Tvome svršim Beskrvnu Žrtvu!

Koji izgovor da nađem kao moje opravdanje, Sveblagi Vladiko, ja koji sam Tobom počastvovan velikom čašću sveštenstva i nikako ne odstupam od grehovnih požuda, smelo ulazim u Svetinju nad svetinjama, da bih vršio spomen Krsne Žrtve.

Slava: Pogledaj svemilostivim očima, Sveblagi Vladiko, na slugu Tvoga i iz potoka dobrote koji je potekao iz Prečistih rebara Tvojih, prenebegni bezakonja moja i po mnoštvu milosrđa Tvoga, milostivo primi žrtvu iz zemljanih ruku mojih za ljude Tvoje.

I sada: Smerno sada pritičem k pokrovu Tvome, nado našeg spasenja, Bogorodice i bolno vapijem: budi prema meni milostiva i u svemu Zastupnica i satvori materinsku molitvu za mene, da me ne prezre Hristos Bog, kada uđem u Svetinju nad svetinjama, da svršim sveštenodejstvo u Njegov spomen.

 

Pesma 3.

Irmos: Dušo neplodna i bezdetna, stekni slavni plod i veseleći se zavapi: utvrdih se Tobom Bože, nema svetoga, nema pravednoga, osim Tebe, Gospode!

Pripev: Nemoj odvratiti lice Tvoje od mene Bože, kada predstanem da sveštenodejstvujem pred Tobom!

Ti koji si razapet, Prečisto Telo i Prečistu Krv Tvoju položio si za sve, Reči, da bi sazdao Svetu Crkvu Tvoju i u Nju si prizvao ljude da sveštenodejstvuju. A ja, koji grehom oskrnavih ovu krasotu blagodati, kako da uđem i predstanem pred lice Tvoje, Svemilostivi Vladaru.

Svemilostivi Gospode, udostoj mene grešnoga, da u strahu Tvome svršim Beskrvnu Žrtvu.

Spasitelju, nemoj pomenuti grehe mladosti moje i neznanja moja i nemoj pogubiti sa bezbožnicima i sa neprijateljima mojim dušu moju, no blagodaću Tvojom, učini mi zbog ove velike tajne da verujem i razumem kako bi čistim srcem i dušom skrušeno svršio ovu službu sveštenodejstva.

Slava: Da bi svima istočio besmrtnost, Živonosna Tvoja rebra su bila probodena, svemilostivi Gospode, istoči mi, dakle, Duhom Tvojim Svetim, čistu ljubav, kako bi se prilepio Tebi, kao Ti na Krstu i tako se razapnem sa Tobom pred Ocem Tvojim Nebeskim.

I sada: Za mene koji Ti pevam, Prečista, moli ovaploćenoga iz Prečiste i Časne krvi Tvoje, da se izbavim od velikih sagrašenja i gneva Božijega i da svršim strašnu tajnu: vaznesem Prevoznesenoga, koji je položen u grob Tvojim materinskim i prečistim rukama.

Sjedalen, glas 6: Oh, kolikih darova se udostojih, ja neblagodarni, krštenjem preporođen za novi život, pečatom Duha Svetoga ukrepljen ka blagodarnom životu i koji sam oblagodaćen tajnom sveštenstva, da sa Heruvimima tajanstveno Životvornoj Trojici pevam Trisvetu pesmu: Gospode, ne liši me ove blagodati radi grehova mojih.

Slava, i sada: Bogorodičan: Prosveti i utvrdi moj um, srce i volju, Preblagoslovena Vladarko, da ne budem kao Jezaveljini gnusni proroci koji su prinosili mrske žrtve Bogu, već kao Ilija prinesem za ljude blagoprijatnu žrtvu Bogu Tobom, o Sveprečista, materinski milostiva zbog grehova naših.

 

Pesma 4.

Irmos: Dao si nam čvrstu ljubav, Gospode, jer si Jedinorodnoga Sina Tvoga radi nas predao na smrt. Stoga Ti blagodarno kličemo: slava sili Tvojoj, Gospode.

Pripev: Nemoj odvratiti lice Tvoje od mene, Bože, kada predstanem da sveštenodejstvujem pred Tobom.

Bože veliki i divni, pre nego što me osudiš, daj mi obraćanje, daj mi suze pokajanja da gorko plačem zbog grehova mojih, da ne budem žrtva stranome, nego da u ognjenom nadolasku Tvoga Svetoga Duha očistim se i svršim svetinju neosuđeno.

Svemilostivi Gospode, udostoj mene grešnoga da u strahu Tvome svršim Beskrvnu Žrtvu.

Gospode, Tebe nose Heruvimi i pevaju Serafimi, primi uzdizanje ruku mojih i kao žrtvu Ilijinu, uzplameni i obnovi srce moje ognjenim silaskom Duha Svetoga, a usta ispuni hvale, da svršim svetu Beskrvnu Žrtvu u Tvoj spomen neosuđeno.

Slava: Krštavajući se u Jordanu, objavio si Trojičino poklonjenje i u toj tajni si nas obožio Gospode. Daj mi suze pokajanja da njima kao drugim krštenjem operem prljavštinu grehova mojih i uđem u Svetinju nad svetinjama da sveštenodejstvujem pred Tobom neosuđeno.

I sada: Krštenjem se odenuh u krasnu odeždu spasiteljnih zapovesti, no ja je bednik oskrnavih i sada pritičem k Tebi Djevo, ištući da se Tobom obučem u odeždu spasenja i da predstanem pred licem Sina Tvoga i Boga našega i posredujem za ljude neosuđeno.

 

Pesma 5.

Irmos: Nezalaznom svetlošću Tvojom ozari, Bože, smirenu moju dušu i upravi je strahu Tvome, jer su Tvoje zapovesti svetlost.

Pripev: Nemoj odvratiti lice Tvoje od mene Bože, kada predstanem da sveštenodejstvujem pred Tobom!

Nemoj tražiti od mene po delima mojim, Gospode i nemoj me osuditi po delima mojim, Vladaru, kada se molim Tebi i kada podignem u visinu ruke svoje u svetome hramu Tvome, no da me pokrije ruka Tvoja i dođe na mene milost Tvoja, da bih mogao da prinesem Tebi neporočnu Žrtvu za ljude.

Svemilostivi Gospode, udostoj mene grešnoga da u strahu Tvome svršim Beskrvnu Žrtvu.

Gospode, Ti sve znaš, Ti znaš da Te volim; očisti me jer nema isceljenja duši mojoj od greha mojih i bezakonja moja prevaziđoše glavu moju. Osposobi me silom Svegota Duha Tvoga, da stanem pred Svetom Tvojom Trpezom i da sveštenodejstvujem pred Tobom u strahu Tvome.

Slava: Kao Samarjanki daj mi vodu živu, Gospode, da se nasitim sa nepresušnog izvora blagodati Tvoje i da srce moje oseti dolazak Svetoga Duha Tvoga i da ne ožednim navek, ljubavlju Tvojom, Vladiko, koji me slatko napajaš.

I sada: Pogledaj na moljenje moje i na plačevni glas moj, nevidljiva Vladarko roda Hrišćanskoga i kao u Kani Galilejskoj umoli Sina Tvoga i Gospoda moga da mi d? vino koje daje život i da se ispivši sladost Božanske ljubavi, nezasito zaraduje duh moj zbog Boga Spasitelja moga.

 

Pesma 6.

Irmos: Dubina strasti usta na me i bura suprotnih vetrova, no preduhitri me Ti i spasi i izbavi od propasti kao što si spasao proroka od zveri.

Pripev: Nemoj odvratiti lice Tvoje od mene Bože, kada predstanem da sveštenodejstvujem pred Tobom.

Kao ovca na zaklanje bio si vođen, Gospode, da prineseš Sebe Bogu Ocu na Krsnom oltaru, Čistu i Neporočnu Žrtvu za nas grešne, a ja svezavši se telesnim pohotama i slastima, kako da uđem u Svetinju nad svetinjama i svršim ovu u Tvoj spomen.

Svemilostivi Gospode, udostoj me grešnoga da u strahu Tvome svršim Beskrvnu Žrtvu.

Crkvenim plaštom i odećom ruganja i vencem od trnja bio si ovenčan, Vladiko, da mene koji sam prah i pepeo, oblagodaćuješ u odeždu sveštenstva i primaš da sveštenodejstvujem pred Tobom. Kako da Ti, dakle, uzvratim za ovo što si mi dao, Svemilostivi.

Slava: Pre zaklanja Tvoga pokazao si nam obrazac ljubavi Tvoje, Gospode; smireno si oprao noge učenicima Tvojim, Milostivi. Ne liši i mene ovakve blagodati i operi prljavštinu grehova mojih, da neosuđeno uznesem Tebe, Jagnje Božije, koje se za sve i za sva razdrobljava.

I sada: Neskverna, Čista, Preblagoslovena Mati Hrista Boga našega, umilostivi i prema meni Onoga koji je proizašao iz utrobe Tvoje, Vladarko, da pokrije mnoštvo mojih zlih dela i da ne odvrati od mene lice Svoje kada se približim svetom Žrtveniku Njegovom.

Kondak, glas 2: Vladiko, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Koji sa Ocem sediš gore i ovde sa nama nevidljivo prebivaš, učini da se i ja dostojno približim i služim bez poroka Svetome Tvome Žrtveniku, na kome Ti Sam prilaziš da se zakolješ i da se daš na hranu vernima, gde dolaziš onima koji prethode Tebi, sa mnogookim Heruvimima i šestokrilnim Serafimima, svršim neosuđeno Beskrvno sveštenodejstvo.

Ikos: Sva priroda anđelska i ljudska zadivi se i sva tvar izmeni, Gospode, videvši na Krstu Tebe koji uzimaš grehe sveta i u Žrtvu zakl?nja, Sebe prinosiš Ocu Svome Nebeskome i ova Živonosna Tvoja rebra, iz kojih nam se dvostruko istočavaju tokovi (Krvi), Crkva Tvoja zadobi čašu, ovu Žrtvu, kojom se svet iskupi od smrti i pakla, hoteći pomenuti i uz sve to ući u Svetinju nad svetinjama i svršiti ovu Prenebesnu Tajnu, zbog mojih grehova plašim se i kao nedostojan sluga, pritičem k Tebi jedinome mogućem da mi oprosti i da me očisti: daruj mi blagodaću Duha Tvoga Svetoga obnovljenje da svršim neosuđeno Beskrvno sveštenodejstvo.

 

Pesma 7.

Irmos: Tri mladića u peći predstavljaše Svetu Trojicu, ognjenu pretnju uništiše i pevajući klicahu: blagosloven si, Bože otaca naših!

Pripev: Nemoj odvratiti lice Tvoje od mene, Bože, kada predstanem da sveštenodejstvujem pred Tobom.

Ti sve znaš, Gospode, Ti znaš sve skrivenosti moje i teške i neizlečive rane duše moje, otvori dveri milosti Tvoje i raširi ruku Tvoju punu isceljenja da isceliš dušu moju, da u radosti prinesem Tebi žrtvu hvale: blagosloven si, Bože otaca naših.

Svemilostivi Gospode, udostoj mene grešnoga da u strahu Tvome svršim Beskrvnu Žrtvu.

Pripadam Ti i prinosim Tebi kao suze ispovedanje moje, Gospode i molim Ti se, da zbog grehova mojih ne zabraniš blagodat Svetoga Duha na moj prinos, već me učini, Blagi, zajedničarem Božanskih riznica Tvojih, da blagodarno kličem Tebi: blagosloven si, Bože otaca naših.

Slava: Gospode, Ti si potokom sladosti Tvoje napojio mene i porfirom blagodati sveštenstva obukao slugu Tvoga. Reci duši mojoj: “Spasenje Tvoje sam Ja“, da bi smelošću, kao prorok Jeremija, koji plače za narod, klicao pred licem Tvojim: blagosloven si, Bože otaca naših.

I sada: K Tebi o Bogomati, ja mnogogrešni i nag svim vrlinama, pribegavam i sa suzama i molim: spasi me, jer uđoše sva zla u dušu moju i nisam dostojan da se približim svetom Žrtveniku, da bih klicao Gospodu: blagosloven si, Bože otaca naših.

 

Pesma 8.

Irmos: Anđelski neućutno u visinama slavljenoga Boga, nebesa nad nebesima, zemlja, gore i brda i dubina i sav rod ljudski, pesmama proslavljaju njega kao Sazdatelja i Izbavitelja: blagoslovite i preuznosite u sve vekove!

Pripev: Nemoj odvratiti lice Tvoje od mene, Bože, kada predstanem da sveštenodejstvujem pred Tobom.

Pogledaj me. Bože i upoznaj srce moje, razumi puteve moje i vidi: ako ima bezakonja u meni, uputi me na put večni, da se ne postide zbog mene svi oni koje si mi dao, Gospode, nego da hvale i preuznose Tebe, svoga Tvorca, blagosiljajući i preuznoseći u sve vekove.

Svemilostivi, Gospode, udostoj mene grešnoga da u strahu Tvome svršim Beskrvnu Žrtvu.

Gospode, kako da objavim slavu Tvoju i pohvalim veličinu ljubavi Tvoje kojom si me zavoleo i samo malo manjim od Anđela me načinio. Ovenčao si me da sa slavom i čašću uđem u Svetinju nad Svetinjama, Vladiko, da u svetom prinosu za ljude Tvoje, blagosiljam i preuznosim Tebe u sve vekove.

Slava: Gospode, ja sam sluga Tvoj i sin sluškinje Tvoje, kao što si mi kazao Duhom Tvojim Svetim, da Te zavoli duša moja i sva unutrašnjost moja, da se prilepim svetome hramu Tvome, gde mi podari da blagosiljam i preuznosim Tebe u sve vekove.

I sada: Ljubav i milosrđe držeći u naručju Tvome, Mati milosrđa javila si se svetu, Bogorodice. Ne prezri i mene kome treba Tvoje milosrđe, da kada predstanem za ljude pred licem Sina Tvoga, Hrista Boga našega, da bih sa Tobom, Blagodatna, blagosiljao Njega u sve vekove.

 

Pesma 9.

Irmos: U zakonu senke i pisalja vidimo izobraženje verni: svaki muški pol koji je otvorio matericu je svet Bogu. Stoga prvorođeno Slovo Oca Bespočetnoga, Sina Prvorođenoga od Matere bez muža veličamo!

Pripev: Nemoj odvratiti lice Tvoje od mene, Bože, kada predstanem da sveštenodejstvujem pred Tobom!

Ne samo da nisam dostojan da uđeš pod krov duše moje, Gospode, nego nisam dostojan da uđem u sveti hram Tvoj i približim se Svetome Tvome Žrtveniku, gde Ti, Sveblagi Vladaru, mojim rukama, od svih ljudi najgrešnijega, zbog ljubavi Tvoje, bivaš razdrobljen radi svih i za sve.

Svemilostivi Gospode, udostoj mene grešnoga da u strahu Tvome svršim Beskrvnu Žrtvu.

Kao Davidovo pokajanje i dve udovičine lepte, prinosim Tebi moje suzne uzdahe, Gospode i molim Te: osveti moju dušu i srce i celog me obnovi i svećenje Tvoje neoduzeto od mene učini, da ne bude mrsko – za sud ili osudu pred Tobom ovo moje za ljude predloženje i prinos Beskrvne Žrtve.

Slava: Oče, u ruke predajem Duh moj, rekao si, Vladaru, kada si se za iskupljenje sveta na Krstu prineo. To mi daruj, Svemilostivi, da se do kraja saraspinjem pred Tobom, prinoseći za ljude blagoprijatnu žrtvu Tebi, koju, nadajući se na milost Tvoju, u silu i dejstvo Svetoga Duha osmeljujem se vršiti.

I sada: Videvši Te, Sveprečista Mati kod Krsta Sina Tvoga kako se sa Njim saraspinješ za svet i svetu Crkvu u nevoljama nikada ne ostavljaš, prilježno Te molim: pruži prema meni ruke Tvoje, ljubav i milosrđe i ukrepi me da bih prineo žrtvu za ljude blagoprijatnu Bogu.

Svjetilen, glas 6:  Tiha svetlosti svete slave Besmrtnoga Oca Nebeskoga Isuse Hriste: prosveti i ozari dušu moju i Božanskim plamenom Duha Svetoga očisti i ukrepi me da svršim svetu i spasiteljnu službu, ovo sveštenodejstvo, u slavu Trisvetoga imena Tvoga, Bože naš.

Slava, i sada: glas isti: Zbog Tebe se raduje, Blagodatna, sva tvar, sabor Anđela i rod ljudski i mi radujući se zbog Tebe, kličemo: Vladarko, nemoj prestati sa gornjim silama i svima svetima, da moliš ispunjenje žrtve našega prinosa Utešiteljevoga na osvećenje duše i tela naših.

 

Molitva
(sveštenoslužitelja koji će vršiti Liturgiju)

Bože Bespočetni i Beskrajni, veliki u sili i nepristupni (Nedokučivi) razumom, koji si stariji od svakoga stvorenja, Ti koji si me zbog Svoje dobrote udostojio u stepen istine za svoje grehe i za ljudska neznanja, prinosim Tebi Žrtvu pravde i uzdisanja i svetome Tvome Žrtveniku i postavio me kao vernoga stražara doma Tvoga, u Svetinju nad Svetinjama, da se približim Tvome svetom Žrtveniku, udostojio si me da vidim i opevam slavu Tvoju.

O dobroto Beskonačna i neizmerivi bezdane ljubavi. Ti si sveštene učenike Tvoje i mnoge jerarhe i sveštenike koji su neporočno svršavali sveštenodejstvo ove službe, pokazao kao razumna nebesa i zbog njihovog svetog posredovanja ljubavi Tvoje, izlivaš neiskazanu dobrotu na svet. K Tebi, ove velike i Božanske časti, koje si mene udostojio, da Prečisto Telo i Časnu Krv Tvoju, na pričešće vernima koje se svagda razdrobljava i razdaje, sadejstvom Svetoga Duha svršim, kao sluga Gospodaru svome, pred licem Tvojim pripadam i sa suzama vapijem: Ti znaš moj sastav Gospode i moj život, Ti znaš da te volim, ako i nisam dostojan da prizivam Trisveto ime Tvoje. Ne odbaci me od lica Tvoga, kako bih se i ja udostojio da bez poroka predstanem svetome Žrtveniku Tvome i danju i noću da podižem pred Tobom ruke moje i sa strahom radosno prinosim Svetu i Beskrvnu Žrtvu u kojoj Ti sam bivaš predlagan i razdavan.

Oh Vladiko, kolike neiskazane ljubavi Tvoje udostojio si mene slugu Tvoga, koje se nisu udostojili ni Anđeli nebeski. No, ipak znam i ispovedam, Sudijo moj i Gospode, jer se ognjem Božanstva Tvoga dotičem ja, koji imam nečiste ruke i srce i sve udove. I ako me ne pokrije milost Tvoja i ne poštedi me sveta desnica Tvoja, imam se sažeši kao zemlja Sodomska i Gomorska i da se umrtvim kao slani stub, jer nema čistoga mesta u meni od bezakonja mojih.

No Ti, Gospode, kao milosrdni i milostiv, radi molitava prečiste Matere Tvoje, koja se saraspela za svet sa Tobom i svih svetih Anđela nebeskih, poštedi i mene koga si zavoleo još od utrobe matere moje i koga si predizabrao stajanja pred licem slave Tvoje i u porfiru blagodati sveštenstva me obukao, da blagodaću Tvojom sa Božanske Trpeze Tvoje, već kao ljubljeni miljenik Tvoj naslađen ljubavlju Tvojom, svršim Svetinju Tvoju u slavu Trisvetoga imena Tvoga.

Još Te molim, Sveblagi Vladiko, ako sagrešiše ljudi Tvoji i mi, nemoj pomenuti bezakonja i nepravde naše i nemoj da oskudeva milost Tvoje neiskazane ljubavi prema svim ljudima Tvojim i nemoj da prestane Božanska blagodat u svetome hramu Tvom, isceli nemoći naše i oskudevanja naša ispuni silom Duha Tvoga Svetoga, Koji si svuda i sve ispunjavaš. Da se tako sveta Crkva Tvoja koju si snabdeo Časnom Krvlju utvrđuje i ukrepljuje večnom slavom Tvojom.

Tako, sažaljevajući ljude Svoje, nemoj zabraniti blagodati Svetoga Duha Tvoga, da poseti i osveti Svete Darove, koji će se mnome, nedostojnim slugom Tvojim predložiti na svetoj Trpezi Tvojoj, za sve koji će zbog Tebe, Boga Spasitelja našeg, primiti nebesko nasleđe, da i ja ubogi služitelj Tvoj, dobijem nagradu dobrog upravljanja vernih i mudrih upravitelja u dan strašnoga i pravednoga Tvoga uzdarja, gde u svetlosti lica Tvoga nema ni plača, ni vapaja, ni uzdisanje, no mir i radost beskrajna u Tebi, Gospodu našem sa Bespočetnim Tvojim Ocem i sa presvetlim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, u sve vekove vekova. Amin.

 

Molitva svetog Amvrosija, episkopa Milanskog
za (arhi)jereje koji se pripremaju za služenje Svete liturgije

Arhijereju Istiniti Isuse Hriste, Koji si prineo Sebe Bogu Ocu na Krsnom oltaru čistu žrtvu, neporočnu za nas grešne, Koji si nam dao da jedemo Telo Tvoje i pijemo Krv Tvoju, Koji si ustanovio tajnu u sili Duha Svetoga, ovako govoreći: “Kad’ god ako činite – u moj spomen činite“, molim kroz Krv Tvoju časnu, veliku nagradu našega spasenja, molim kroz ovu divnu i neizrecivu ljubav kojom si nas nedostojne tako zavoleo, da si nas Krvlju Tvojom oprao od grehova naših: nauči mene nedostojnog slugu Tvoga, koga si pri drugim darovima Tvojim, u čin sveštenstva, ne po delima mojim, nego jedino po Tvojoj milosti blagoizvoleo da me prizoveš, nauči me Duhom Tvojim da tako veliku tajnu sa svakom čašću i pobožnošću i strahom mogu dostojno svršiti. Gospode Isuse Hriste, učini me blagodaću Tvojom da svagda verujem, razumem i shvatim veličinu ove tajne i čvrsto držim, govorim i mislim ono što priliči Tebi i korisno duši mojoj. Neka uđe u moje srce Blagi Duh Tvoj koji zove bezglasne i koji govori svaku istinu o tako velikim tajnama onima koji se veoma udubljuju (u njih) i koji su pokriveni pokrovom. Zbog velikog milosrđa Tvoga, blagovoli i meni da sada i uvek, čistim srcem i mišlju svršim službu sveštenodejstva. Očisti srce od nečistih, mrskih, praznih i štetnih pomisli. Ogradi vernim čuvanjem i snažnom zaštitom svetih Anđela da vrazi posramljeni pobegnu silom tako velike Tajne i rukom svetog Anđela Tvoga. Ukloni od mene, Hriste moj i od svih slugu Tvojih duh gordosti, hvalisanja, zavisti, jarosti, bluda, nečistote, neverja i hule i neka se postide svi oni koji nas progone i neka poginu oni koji se trude da nas pogube.

Caru sile i Ljubitelju celomudrija, Bože, rosom blagoslova Tvoga sa visine ugasi u telu mome sav plamen strasti, da bi u meni živela svecela čistota duše i tela sa ostalim darovima Tvojim, blagoprijatnim Tebi u pravdi, da neskvernim telom i čistim srcem mogu prineti Tebi žrtvu hvale sa velikom skrušenošću srca, sa izlivanjem suza, sa takvom čašću i strahom u velikoj čistoti tela i duha. Dužno je da se svrši ovo nadnebesno Božansko prinošenje, gde se stvarno Telo Tvoje jede i stvarna Krv Tvoja pije, gde se gornji sakupljaju sa donjima, gde lično predstoje Anđeli, gde su sveštenik i žrtva čudesno i neiskazano i Ti Sam predloženi. I ko može dostojno ovo svršiti, ako ne Ti Sam, Svemogući Gospode ne učiniš dostojnog onoga koji prinosi. Znam i istinito sam siguran i ovo ispovedam Tvome milosrđu, da nisam dostojan zbog mnoštva grehova i bezbrojnih sagrešenja mojih da pristupim tako velikim Tajnama, no vaistinu znam i verujem od svega srca i ustima ispovedam da si Ti Sam jedini silan da me udostojiš u bezakonjima začetoga i rođenoga možeš očistiti. Zbog tog svemogućstva Tvoga molim Te, blagovoli meni grešnome, da ovu nebesku Žrtvu prinesem sa strahom i trepetom, čistim savešću sa izlivanjem suza, u duhovnoj radosti i Božanskim veseljem i da um moj prepozna blaženu radost silaska Tvoga i mnoštvo svetih Anđela Tvojih oko mene.

Ja, Gospode spominjući spasiteljna Tvoja stradanja, pristupam k Tvome oltaru, ako sam i nedostojan, da prinesem žrtvu Tebi, predanu Tobom, koja se prinosi u Tvoj spomen ustanovljenu radi našega spasenja. Primi, dakle, nju molim Te Bože moj, za Svetu Crkvu Tvoju koju si snabdeo Časnom Krvlju Tvojom i za sve ljude Tvoje, jer si mene grešnoga pred Tobom i onemi me kao sredstvo, kao posrednika kao što si ushteo, ako i svedočanstva za dobra dela u meni ne nalaziš, mene uverenoga u službi pomirenja nemoj se odreći a da zbog moje nedostojnosti da se ne ošteti cena spasenja radi čega si Sam i izvoleo da budeš spasiteljna žrtva. Prinosim, dakle, Gospode, ako blagoizvoliš, da milostivo pogledaš na nevolje ljudi, uzdahe zarobljenih, stradanje ubogih, potrebe onih koji putuju, nevolje nemoćnih, nemoći ostarelih, plač dece, zavete djeva, molitve udova i umiljenje (skrušenost) sirotih. Ti sve miluješ i ništa stvoreno Tobom ne mrziš. Seti se koji je naš sastav, jer si Ti Otac naš. Nemoj se na nas veoma gneviti i nemoj zatvoriti milosrđe Tvoje od nas, Gospode, jer ne izlivamo molitve naše pred licem Tvojim pravdama našim nego u mnogim Tvojim milosrđima. Uzmi od nas, Gospode, bezakonja naša i ognjem Svetoga Duha u nama ih milostivo spali, oduzmi srce kameno iz tela našega i podari nam srce koje će se bojati, voleti i poštovati Tebe, slediti Tebe, hraneći se Tobom. Molimo, Vladaru, milosrđe Tvoje da pogledaš svetlim licem Tvojim na nasledstvo Tvoje koje očekuje da služi svetom imenu Tvom i da molitva ni od jednoga ne bude odbačena. Ti nas nauči da se molimo, Koji si i Sam pripravan da čuješ i traženo milostivo ispunjavaš.

Molimo Te, Oče Sveti, za duše vernih koji su se upokojili, da im bude na izbavljenje, olakšanje i večno veselje ova pobožna tajna. Gospode Bože moj, budi im danas svecela i savršena uteha od Tebe, Hleba istinitoga, Živoga, koji si sišao sa neba i koji daješ život svetu od Svetoga Svoga Tela, Jagnjeta neskvernoga koje uzima grehe sveta. Napoj ih potokom blagosti Tvoje iz probodenog Tvoga rebra koje je na Krstu isteklo, da se time razveseljeni raduju u Svetoj Slavi Tvojoj.

Molim, Gospode, blagost Tvoju da siđe na Hleb ovaj i Čašu ovu, ispunjenje Božanstva Tvoga, takđe neka siđe Gospode nevidljivo izobraženje i nedostižna slava Svetoga Duha Tvoga, koja nekada ne žrtvuje otaca silažaše, koji i ova naša prinošenja da pretvori u Telo i Krv Tvoju i mene nedostojnoga služitelja Tvoga nauči da svršim tako veliku tajnu i da blagoprijatno i milostivo primiš iz mojih ruku Žrtvu za spasenje svih živih i mrtvih.

Molim Te, Gospode, radi same tajne Svetoga Tela i Krvi Tvoje, kojima se svagda u hramu Tvome hranimo i napajamo, da budemo očišćeni, osvećeni i oboženi, da silom Tvojom ukrepljeni mirnom savešću, prišavši Tvom oltaru imam u sebi ove nebeske tajne i na život i spasenje, po reči Tvojoj: Hleb kome Ja dam, Telo je moje, Koje Ja dajem za život sveta, koji mene jede, taj će živ biti Mene radi. Preslatki Hlebe, izleči usne srca moga da mogu osetiti u meni sladost ljubavi Tvoje, isceli svaku moju nemoć da osim Tebe ne poželim nikakvu drugu krasotu. Hlebe čistiji od svake sladosti i preispunjenje miomira ispuni unutrašnjost duše moje. Tobom se preizobilno hrane Anđeli na nebesima: neka se nasiti po sili svojoj i došljak – čovek na zemlji. Sveti Hlebu, Hlebu Živi, Hlebu Željeni, koji silaziš sa neba i daješ život svetu, uđi u srce moje i očisti me od svake nečistote tela i duha, uđi u dušu moju prosvećujući me spolja i iznutra, budi svagdašnja hrana duše moje i tela zdravlje. Odagnaj od mene sve one koji me napadaju i neka beže od lica Tvoga oni koji me mrze, da Tobom ograđen, sa Tobom uđem u večno carstvo, gde nepokriveno, no licem u lice gledam Tebe, kada predaješ Carstvo Bogu Ocu da bude Bog svega i u svemu. Do tada gladujem i očekujem, no tada ću se nasititi, kada će mi se javiti slava Tvoja u kojoj carstvuješ sa Ocem i Svetim Duhom vavek. Amin.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.