НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Октоих

Октоих

Глaсъ є7. СредA

Во вт0рникъ вeчера, На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры кrтны, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

Воздви1жесz ћкоже ѓгнецъ на кrтЁ, и3 возношє1ніz льсти1вагw низвeрглъ є3си2: заклaвъ же сz, кр0вію твоeю всю2 њсвzти1лъ є3си2 зeмлю. И# прободeнъ копіeмъ, плaменному мнЁ хrтE, nрyжію плєщи2 дaти ѓбіе повелёлъ є3си2, и3 раS вмэсти1ти вх0дъ, и3 дрeва мS наслаждaтисz жив0тнагw небоsзненнw. Тёмже сп7сeнъ бhвъ стrтію твоeю, зовY рaдуzсz: слaва б9eственному кrтY твоемY, и4мже клsтвы и3збaвихомсz дрeвніz, и3 бlгословeніе t дрeва њб8eмлемъ, и3 вeлію млcть.

Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

Ўстaвити болBзни хотS человёкwмъ и3 поношє1ніz, пребlгjй гDи сп7се м0й, распsтіе терпи1ши пон0сное, и3 жeлчи вкушaеши неѕл0биве, нaшу г0ресть teмлz ѕл0бную, ўzзви1всz сл0ве, ребрA прободeніемъ, ћзвы нaшz ћкw вLка и3сцэлsеши. Тёмже и3 воспэвaемъ твоE слaвное хотёніе, и3 погланsющесz чти1мъ копіE, и3 гyбу, и3 тр0сть, и4миже даровaлъ є3си2 мjру твоемY ми1ръ и3 вeлію млcть.

Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz, да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Кaкw тS ї}се, є3врeйское мн0жество беззак0нное на кrтЁ распsти њсуди2, не ўщeдривъ тебE щeдрагw: дв7а плaчущи вэщaше и3ногдA, є3гдA ўзрЁ на кrтЁ воздви1жена, є3г0же и3з8 ўтр0бы нестрaстнw породи2. Чт0 ти содёz беззак0нное соб0рище, чaдо моE вожделённое, сн7е м0й превозлю1бленнэйшій; потщи1сz и3 сп7си2, вёрою твоE слaвzщихъ распsтіе, и3 менE, ћкоже њбэщaлъ є3си2 величaющихъ, ћкw є3ди1нъ всепребlгjй.

И$ны стіхи6ры бцdэ, глaсъ т0йже:

Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

ХотS рукоположeніе ґдaма первоздaннагw tsти до концA всеболёзненное чlвэколю1бче, ћкw создaтель ґдaмовъ, гвоздьми2 пригвозди1сz, безгрёшне хrтE, и3 копіeмъ б9eствєннаz тво‰ рeбра ўzзви1въ нaсъ рaди, возбранsеши сл0ве nрyжію плaменному, не брани1ти нaмъ вх0да твои6мъ рабHмъ. Тёмъ же славосл0вzще тS, поeмъ держaву твою2, и3 кrтъ тв0й чти1мъ, и3 воспэвaемъ чlвэколю1бче, и4мже всsко є3стество2 њбрёте неболёзненное достоsніе и3 вeлію млcть.

Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Ѓгнца своего2 ѓгница и3ногдA зрsщи къ заколeнію тщaщасz, ўсeрднw послёдоваше, сі‰ вопію1щи є3мY: кaмw грzдeши, чaдо моE сладчaйшее хrтE; чесw2 рaди течeніемъ си1мъ течeши долготерпэли1ве без8 лёности, ї}се превозжелённе; безгрёшный и3 многомлcтиве гDи, дaждь ми2 сл0во рабЁ твоeй, сн7е м0й вселюбeзный. Не прeзри мS щeдре молчA, стрaннw р0ждшую тS, б9е живодaвче, дaруzй мjрови вeлію млcть.

Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Пrт0лъ херувjмскій вои1стинну, ћкw превhшши твaрей бhсть: въ тs бо б9eственное сл0во, нaшъ зрaкъ њбнови1ти хотS, всели1сz чcтаz, и3 и3з8 тебE прошeдъ плотон0сецъ, ћкw бlгоутр0бенъ, кrтъ и3 стrть нaсъ рaди пріsтъ, и3 воскrніе ћкw бGъ даровA. Тёмже ћкw примири1вшую нaше њсуждeнное є3стество2, зижди1телю бlгодарsще, къ немY и3 тебЁ зовeмъ: подaждь нaмъ њставлeніе прегрэшeній, и3 млcть твои1ми мlтвами.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: И#збавлeніе нaсъ рaди, и3 цёну вели1кую, пречcтую кр0вь твою2 и3зв0лилъ є3си2 дaти, безгрёшне хrтE м0й, всBмъ хотS сп7сeніе получи1ти. Тёмже тS зрsщи пригвождeна м™и твоS, рыдaющи власы2 терзaше сво‰, глаг0лющи: чaдо, ѓгнче всенепор0чный, мjръ хотS и3збaвити чcтн0ю твоeю кр0вію, t џчію моeю кaкw зашeлъ є3си2 сп7се, незаходи1мое сlнце, и4же всBмъ подаsй просвэщeніе, и3 ми1ръ, и3 вeлію млcть.

Тaже, Свёте ти1хій: Прокjменъ днE:

Спод0би гDи въ вeчеръ сeй:

На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ є7:

ГDи, при мwmсeи и3ногдA прор0цэ, т0чію w4бразъ кrтA твоегw2 kвлsемь, побэждaше враги2 тво‰. Нhнэ же сaмый кrтъ тв0й и3мyще, п0мощи пр0симъ: ўкрэпи2 цRковь твою2, мн0гіz рaди ми1лости, человэколю1бче.

Стjхъ: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2 живyщему на нб7си2. СE ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS, тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны2.

Кrтъ тв0й хrтE, ѓще и3 дрeво ви1димо є4сть существ0мъ, но б9eственною њдёzно є4сть си1лою, и3 чyвственнэ мjрови kвлsемь, ќмнw нaше чудотвори1тъ сп7сeніе, є3мyже клaнzющесz слaвимъ тS сп7се, поми1луй нaсъ.

Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.

М§нченъ: Моли1те за ны2 с™jи м§нцы, да и3збaвимсz t беззак0ній нaшихъ: вaмъ бо данA є4сть бlгодaть моли1тисz за ны2.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:

Под0бенъ: Прпdбне џтче:

Вeсь воспріи1мъ м0й зрaкъ, создaтель и3 бGъ њблечeсz, воwбрази1ти и4же прeжде пaдшій зрaкъ ґдaмовъ восхотёвый, на кrтъ вознесeсz в0лею ћкw пови1ненъ: и3 рyцэ распростeръ нhнэ, и3сцэлsz рyцэ ±же дрeвле њслaблєнныz къ дрeву снёдному. Е#г0же всечcтаz ви1дzщи восклицaше: что2 сіE твоE сн7е м0й неизречeнное долготерпёніе; не терплю2 на кrтЁ воздви1жена зрsщи тS, г0рстію содержaща всеS земли2 концы2.

Тaже, Нhнэ tпущaеши рабA твоего2 вLко: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тропaрь с™0му. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, во глaсъ тропарS. Тaже, є3ктеніA, и3 tпyстъ.

Во вт0рникъ на повечeріи, канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ є7.

Пёснь №.

Їрм0съ: КонS и3 всaдника въ м0ре чермн0е, сокрушazй бр†ни мhшцею выс0кою, хrт0съ и3стрzсE: ї}лz же сп7сE, побёдную пёснь пою1ща.

Твои1хъ р†бъ и3з8 глубины2 сeрдца мlтвы вёрнw приноси6мыz ти2 бцdе, пріeмли: и3 сі‰ приносsщи сн7у твоемY, подaждь прегрэшeній њставлeніе.

Ћкw вои1стинну бlгодaтельница сyщи, богатsщи земнор0дныхъ, и3 сп7сeніz двeре къ жи1зни вводsщи, дв7о бGомaти, предстоsщи всегдA не престaй, њ молsщихъ тS.

Слaва: Нhнэ прекл0ншисz пэвє1цъ твои1хъ мольбaми, ћкw держaвна ко сп7сeнію сyщи п0мощь: t бёдъ моли1твами твои1ми и3з8eмши вLчце, цёлы сохрани2 почитaющыz тS.

И# нhнэ: Предвари1вши вск0рэ и3 предстоsщи тeплэ прес™az дв7о, ѕэлw2 њдержи1мыхъ нaсъ лю1тыми њбстоsніи ўмили1вшисz и3збaви, и3 t печaли свободи2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Водрузи1вый на ничес0мже зeмлю повелёніемъ твои1мъ, и3 повёсивый неwдержи1мw тzготёющую, на недви1жимэмъ хrтE, кaмени зaповэдей твои1хъ, цRковь твою2 ўтверди2, є3ди1не бlже и3 чlвэколю1бче.

Свёта твоегw2 б0дренною б9eственною мольб0ю тeмный џблакъ сeрдца моегw2 м™и б9іz њзари1вши, сhна днE покажи1 мz добродётельми просвэщeна, свэтоводи1тельнице душaмъ нaшымъ.

Пёти тS по достоsнію желaюще при1снw, nбaче недоумёюще, хвалY t ўстeнъ прин0симъ худhхъ, ю4же бlгопремённw пріими2, и3 мольбaмъ послyшница бyди, вёрнw молsщымсz ти2.

Слaва: ДоброплHдны неплHдныz дyшы показyющи, и3 њлzденёвшее њчищaющи твоeю мlтвою, и3 мою2 дyшу пл0дъ даю1щую вёру и3 житіE несквeрно, ты2 бGороди1тельнице покажи2.

И# нhнэ: И$же всеS земли2 г0рстію содержaй концы2, кaкw м™рними нёдрами њб8eмлетсz; млек0мъ же питaетсz t сосє1цъ, насыщaz всsко жив0тно бlговолeніz: и3 богaтый и3зліsніемъ њбнищавaетъ воплощaемь.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Б9eственное твоE разумёвъ и3стощaніе, прозорли1вw ґввакyмъ, хrтE, со трeпетомъ вопіsше тебЁ: во сп7сeніе людeй твои1хъ сп7сти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2.

Ћкw є3ди1ну тS къ бGу ходaтаицу вёдуще, согрэшeній д0лги разрэшaющую пови6ннымъ пречcтаz, хвалaми и3 пёсньми почитaемъ.

ЦRковь њсвzщeнную тS показA, всeльсz въ тS бGъ дв7о пренепор0чнаz: є3г0же при1снw моли2 соблюсти2 неврeдны рабы6 тво‰.

Слaва: МольбY ни1щихъ ўслhши ўповaющихъ на тS бцdе, и3 ўскори2 t бёдъ и3збaвити нaсъ м™рними твои1ми дерзновeніи.

И# нhнэ: Въ ск0рбехъ слaдкое ўтэшeніе, и3 въ напaстехъ п0мощь, и3 въ бэдaхъ предстaтельницу тS м™и б9іz стzжaвше, њѕлоблeній всsкихъ и3збавлsемсz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Њдэsйсz свётомъ, ћкw ри1зою: къ тебЁ ќтренюю, и3 тебЁ зовY: дyшу мою2 просвэти2 њмрачeнную хrтE, ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ.

И$же первоначaльнаго въ лёто пор0ждши, во њпи1саннэй пл0ти, вои1стинну є3стеств0мъ неwпи1саннаго: того2 моли2 непрестaннw њ рабёхъ твои1хъ.

Ты2 приближaешисz вск0рэ сyщымъ въ нyждахъ, при1снw помогaющи, и3 ўправлsющи призывaющыz тS во и3скушeніихъ ко сп7сeнію пречcтаz.

Слaва: Млcтива є3стеств0мъ, млcрдаго бGа мlтвами показaвши, подaждь твои6мъ рабHмъ ми1рну жи1знь, и3 прегрэшeній и3збавлeніе пренепор0чнаz.

И# нhнэ: Ќгль р0ждшаz, є3г0же ўзрЁ и3сaіа, попали1 ми вє1щи, всенепор0чнаz, согрэшeній, и3 просвэти1 мz, молю1сz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Неи1стовствующеесz бyрею душетлённою, вLко хrтE, страстeй м0ре ўкроти2, и3 t тли2 возведи1 мz, ћкw бlгоутр0бенъ.

Ўмерщвлeныхъ нaсъ страстьми2 грэхA вLчце, возстaвивши њживи2 мlтвами твои1ми, ћкw тли2 потреби1телz р0ждшаz.

Нелeстно ўповaніе тS, и3 неwбори1му стёну на враги2, и3 твeрду и3мyще п0мощь, на ны2 навётwвъ не ўбои1мсz.

Слaва: ЗемнорHднымъ предстaни въ болёзнехъ при1снw чcтаz: и3 лю1тыхъ ўвzдaющихъ тво‰ служи1тели не врeдны сохрани2.

И# нhнэ: Дyшу мою2 просвэти2 њмрачи1вшуюсz, џблакомъ помышлeній находsщихъ ми2 бGоневёсто, навётомъ человэкоубjйцы бёса.

Тaже: ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Сэдaленъ, глaсъ є7:

Кrт0мъ сн7а твоегw2 бGобlгодaтнаz, јдwльскаz прeлесть всS ўпраздни1сz, и3 дeмwнскаz крёпость попрaсz. Сегw2 рaди вёрніи по д0лгу тS при1снw поeмъ и3 бlгослови1мъ, и3 бцdу вои1стинну и3сповёдающе тS величaемъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Превозноси1мый nтцє1въ гDи, плaмень ўгаси2, џтроки њроси2, соглaснw пою1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пріими2 вLчце вёрныхъ твои1хъ прошє1ніz р†бъ, напaстей и3з8имaющи, и3 t скорбeй сп7сaющи вёрнw пою1щихъ: б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$же бlги1хъ дёлателz бGа нaмъ р0ждшаz, того2 ўмоли2 м™рними мольбaми чcтаz, ўщeдрити њ тебЁ хвaлzщихсz.

Слaва: Предстaтельницу непобэди1мую, и3 њсновaніе непоколeблемо тS стzжaвше, и3 твои1мъ њдёzвшесz заступлeніемъ вLчце, побэждaемъ стрэльцA ±же на ны2 ков†рствіz.

И# нhнэ: Ви1ждь смирeніе твоегw2 рабA вLчце, и3 вёчнагw nгнS свободи1 мz непрестaннw пою1щаго: б9е бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: ТебЁ вседётелю въ пещи2 џтроцы, всемjрный ли1къ сплeтше, поsху: дэлA вс‰каz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Глаг0лы вкyпэ и3 мhсльми хвалY дв7о, тебЁ плетyще, вёрніи взывaемъ: гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Всю2 тебE добр0ту соломHнъ бли1жнюю бGу преднаписA, ћкw ближaйшу сyщую семY, м™рнимъ дв7и1це дерзновeніемъ, сyщихъ въ мjрэ и3збавлsющи.

Слaва: ТS по бз7э ўповaніе сп7сeніz въ напaстехъ и3мyще вёрніи взывaемъ: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

И# нhнэ: Пріими2 пёснь t худhхъ ўстeнъ, дв7о всепётаz, вопію1щихъ ти2: рaдуйсz болsщымъ тэлHмъ врачевство2, и3 tч†zннымъ душaмъ сп7сeніе.

Пёснь f7.

Їрм0съ: И#сaіе ликyй, дв7а и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2 сн7а є3мманyила, бGа же и3 чlвёка, вост0къ и4мz є3мY: є3г0же величaюще, дв7у ўбlжaемъ.

Къ тебЁ проливaемъ, ю4же t болёзни мlтву нaшу: поми1луй нaсъ грёшныхъ, да не посрами1мсz въ дeнь и3скушeніz, тS всемлcрдую бцdу призывaющіи.

Пeрстное ср0дство не прeзри вLчце чcтаz, но бyди пом0щница покрывaющи, въ печaлехъ ўкрэплsющи, и3 и3збавлsющи всёхъ недyжныхъ: на тs бо ўповaемъ гот0вую, во є4же сп7сти2 нaсъ.

Слaва: Б9е ўслhши людeй твои1хъ мlтву нhнэ, и3 и3збaви нaсъ врeда врaжіz: сE тебЁ прив0димъ и4стинное њчищeніе, тебE р0ждшую, ю4же люб0вію ўбlжaемъ.

И# нhнэ: Под8 держaву крёпости твоеS, вLчце, притекaемъ т0щнw вси2 земнор0дніи, просsще млcти и3 щедрHты тво‰ млcтивыz, ±же проліsвши всёхъ нaсъ њсвzти2.

Тaже, Дост0йно є4сть: И# покл0нъ.

Тaже Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тропaрь, и3 пр0чее nбhчное, и3 tпyстъ.

Въ срeду ќтра, по №-мъ стіхосл0віи, сэдaльны кrтны. Глaсъ є7:

Мёсто л0бное рaй бhсть, т0чію бо водрузи1сz дрeво кrтное, ѓбіе и3зрасти2 гр0здъ жив0тный, въ нaше весeліе, тебE сп7се: слaва тебЁ.

Стjхъ: Возноси1те гDа бGа нaшего, и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть.

Распeншагосz сп7са и3 и3збaвителz нaшего в0лею, ћкоже вёсть, и3 ћкоже бlгоизв0ли, воспои1мъ вёрніи, и3 прослaвимъ: ћкw пригвозди2 на кrтЁ грэхи2 человёкwвъ: и3збавлsz t прeлести р0дъ человёческій, и3 цrтвію спод0билъ є4сть.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Возвhшена на дрeвэ ћкw ўзрЁ роди1вшаz тS болёзней кромЁ, рыдaше съ плaчемъ и3 взывaше: ўвы2 мнЁ сладчaйшій сн7е, ўzзвлsюсz душeю, на кrтЁ зрsщи тS пригвождeна, посредЁ двою2 ѕлwдёю, ћкоже ѕлодёz пригвождeна.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaльны, глaсъ є7.

Распsтіе претерпёвый своeю в0лею, и3 t и3стлёніz человёки своводи1въ сп7се, воспэвaемъ вёрніи, и3 покланsемсz ти2, ћкw просвэти1лъ є3си2 нaсъ си1лою кrтною: и3 стрaхомъ слaвимъ тS чlвэколю1бче щeдрый, ћкw жизнодaвца и3 гDа.

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде вёка, содёла сп7сeніе посредЁ земли2.

Дрeво кrтA твоегw2 сп7се нaшъ, мjрови kви1сz сп7сeніе: на т0мъ бо пригвозди1лсz є3си2 в0лею, и3 t клsтвы и3збaвилъ є3си2 земнорHдныz: всёхъ рaдосте, гDи, слaва тебЁ.

Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

М§нченъ: ГDи, чaшэ стrтeй твои1хъ стrтотeрпцы твои2 поревновaвше, њстaвиша житє1йскаz краснBйшаz, и3 бhша ѓгGлwмъ соприч†стницы: тёхъ мольбaми подaждь душaмъ нaшымъ ми1ръ хrтE, и3 вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Кrт0мъ сн7а твоегw2 бGобlгодaтнаz, јдwльскаz прeлесть вс‰ ўпраздни1сz, и3 дeмwнскаz крёпость попрaсz, сегw2 рaди вёрніи, по д0лгу тS при1снw поeмъ, и3 бlгослови1мъ, и3 бцdу вои1стинну и3сповёдающе тS величaемъ.

По G-мъ стіхосл0віи, сэдaльны, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Прbр0чєскаz проречє1ніz ўжE и3сп0лнишасz, дрeвній совётъ тв0й конeцъ пріsтъ: тh бо в0лею всёхъ цRю2, пл0тію њуб0жалъ є3си2 хrтE, и3 пріsлъ є3си2 нaсъ рaди взhти на кrтъ, и3 смeрть претерпёти. Тёмже слaвимъ сл0ве, є4же пaче ўмA твоE схождeніе.

На кrтё тz пригвождeна и3 ўснyвша ѓгGльстіи чи1нове ви1дэвше, ўстраши1шасz, ї}се всецRю2: и3 побэг0ша ѓбіе бэс0встіи полцы2, и3 сокруши1шасz верєи2 ѓдwвы, и3 смeрти мучи1тельство низложи1сz: и3 и5же во гробёхъ мeртвіи воскRс0ша.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: На кrтЁ зрsщи тS хrтE м™и твоS, в0лею посредЁ разбHйнику ви1сzща, растерзaющисz ўтр0бою м™рски глаг0лаше: безгрёшный сн7е, кaкw непрaведнw на кrтЁ, ћкоже ѕлодёй пригвождeнъ є3си2; и4же человёческій р0дъ хотS њживи1ти, ћкw бlгоутр0бенъ.

КанHнъ кrтY, глaсъ є7, творeніе їHсифово, є3гHже краегранeсіе си1це:

Мjръ возносsй хrтE, вознeслсz є3си2 на дрeво.

Пёснь №.

Їрм0съ: КонS и3 всaдника въ м0ре чермн0е, сокрушazй бр†ни мhшцею выс0кою, хrт0съ и3стрzсE: ї}лz же сп7сE, побёдную пёснь пою1ща.

И$же непостижeніемъ разумэвaемаго воплощeнна, и3 мjру ћвльшасz пл0тію, на дрeвэ воздви1же дрeвле восхотёвшаго, є3врeйскій соб0ръ законопрестyпный.

Е#гдA плодон0сна віногрaда тебE хrтE, на дрeво кrтное є3врeи возбэси1вшесz воздвиг0ша: тогдA віно2 и3скaпалъ є3си2 весeліz сл0ве, всsко піsнство ѕлhхъ teмлющее.

М§нченъ: Зак0нwмъ не подпaдаетъ похв†льнымъ м§нцы, вaше терпёніе: пaче бо є3стествA всsкагw чlвёческагw болBзни претерпёсте, и3 ко ўпокоeнію неболёзненному всели1стесz веселsщесz.

М§нченъ: В0лны мyкъ преплhвше њкормлeніемъ сл0ва, всехвaльніи хrтHвы страдaльцы, во прист†нища достиг0сте нбcнаz, б9eственныz тишины2 нhнэ наслаждaющесz.

БGор0диченъ: Е#гдA и3з8 чрeва твоегw2 рождeннагw гDа, ўсмотри1вши на дрeво без8 прaвды возвышaема, дв7о прослези1ласz є3си2, и3 тогw2 воспёла є3си2 неизречeнное вои1стинну снизхождeніе.

Другjй канHнъ бцdэ, глaсъ є7, є3гHже краегранeсіе:

Пsтое бывaетъ пёніе нhнэ дв7э.

Пёснь №.

Їрм0съ т0йже.

Двє1ри б9eственныz слaвы, tвeрзшаz р†йскіz двє1ри, покаsніz двє1ри и3 мнЁ tвeрзи молю1сz, и3 ќмъ м0й просвэти2 воспэвaти тS, бGорaдованнаz.

Ўстaвила є3си2 смeртное ўстремлeніе, р0ждшаz живот0мъ и3 смeртію њбладaющаго, всенепор0чнаz: того2 ќбw моли2, ўмерщвлsющаz прегрэшє1ніz, дyшу мою2 ўстaвити, и3 сп7сти1 мz.

Е#ди1ну t родHвъ тS добр0ту їaкwвлю, и3збрA сл0во nц7Y собезначaльное, и3 t твои1хъ воплоти1сz кровeй: вLчце, сп7си1 мz ходaтайствы твои1ми.

Ћкоже на руно2 д0ждь нбcный на тS сшeдшій, под8sла є3си2 всечcтаz: тёмже њдождє1ніz страстeй мои1хъ и3зсуши2, молю1 тz м™и дв7о.

Пёснь G.

Їрм0съ: Водрузи1вый на ничес0мже зeмлю повелёніемъ твои1мъ, и3 повёсивый неwдержи1мw тzготёющую, на недви1жимэмъ хrтE, кaмени зaповэдей твои1хъ, цRковь твою2 ўтверди2, є3ди1не бlже и3 чlвэколю1бче.

Распинaешисz, и3 рaй пaки tверзaетсz, и3 разб0йникъ прeжде всёхъ рaдуzсz вх0дитъ: и3 ўмирaеши ї}се м0й, и3 врaгъ льстeцъ ўмерщвлsетсz, ўмерщвлeнный же ґдaмъ њживлsетсz: слaва мн0гому твоемY млcрдію.

Ўвzдaеши грэх0вный плaмень, распинaемь ї}се на дрeвэ за бlгость: рэши1ши прeлесть свzзyемь, њбнажeнъ бhвъ њдэвaеши nдeждею слaвы человёка: слaва мн0гому бlгоутр0бію твоемY.

М§нченъ: Kвлeй при1снw сіsющыz ѕвёзды м§нки, нечeстіz тьмY прогонsющыz: тёхъ мольбaми хrтE, н0щь ѕHлъ мои1хъ tжени2, и3 просвэти2 њмрачeнное моE сeрдце.

М§нченъ: Зак0ннw бlгослaвніи пострадaвше м§нцы, и3 зак0нною вёрою вэнцы2 вэнчaни бhша, и3 беззак0ннующихъ совёты ўклони1ша мyдрэ, и3 пи1щу б9eственную пріsша, и3 рaйское вселeніе.

БGор0диченъ: Пою1тъ ѓгGльстіи ли1цы тS всепётаz, без8 разсуждeніz си1хъ преимyщую: бGа бо родилA є3си2 пл0тію, t дрeва клsтву дрeвомъ погyбльшаго, и3 бlгословeніе и3сточи1вшаго.

И$нъ

Їрм0съ т0йже.

Стрэлaми грэх0вными ўsзвленнаго мS, въ тебЁ лэчьб0ю всего2 и3сцэли2, чcтаz: и3 t содержaщихъ мS и3змэни2 болёзней, ±же болёзней премэни1вшаz р0дъ человёческій ржcтв0мъ твои1мъ.

Я%же всyе смирeнное сeрдце моE њскорблsющыz и3 и4щущыz ўмертви1ти мS неви6димыz враги2, вLчце, твои1мъ низложи2 заступлeніемъ, да пребyдутъ бездёльни, студA и3сполнsеми.

В0дъ животв0рныхъ мS и3сп0лни вLчце, ћже б9eственную в0ду мjрови и3сточи1вшаz: беззак0ній мои1хъ лю6тыz и3зсуши2 пот0ки, и3 сeрдца моегw2 в0лны б9eственною твоeю тишин0ю ўкроти2.

Прeйде сёнь, зак0ну скончaему: законодaвца бо хrтA родилA є3си2, бlгодaть њчищeніz и3 просвэщeніz нaмъ законополагaюща, и3 клsтвы и3з8имaюща, пречcтаz дв7о, всенепор0чнаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Б9eственное твоE разумёвъ и3стощaніе, прозорли1вw ґввакyмъ, хrтE, со трeпетомъ вопіsше тебЁ: во сп7сeніе людeй твои1хъ, сп7сти2 пом†занныz тво‰ пришeлъ є3си2.

Душaмъ всеконeчное и3збавлeніе сотворsz хrтE, въ рyцэ nц7Y прeдалъ є3си2 прес™yю дyшу твою2, на дрeвэ в0лею ви1симь.

Непрaведный судіS њсуди1 тz првdнаго судію2 ї}се, ўмрeти на дрeвэ ви1симу: ћкw да њправди1ши нaсъ, непрaведнw врагY подкл0ншыzсz.

М§нченъ: Ви1дэти спод0бистесz м§нцы ±же t вёка бlгaz, бэдaмъ мнHгимъ и3 ск0рбемъ, и3 неизчє1тнымъ мyкамъ на земли2 kвлeннw причасти1вшесz.

М§нченъ: Зи1му и3скушeній преид0сте, и3 къ веснЁ воздаsніz нбcнагw достиг0сте, и3 ликHмъ ѓгGльскимъ, честнjи сочетaстесz м§нцы.

БGор0диченъ: Nрyжіе б9eственныхъ стrтeй пр0йде твою2 бlгословeннаz, дyшу, внегдA ви1дэла є3си2 распинaема твоего2 сн7а, и3 въ рyцэ џ§и дyшу предaвша.

И$нъ

Їрм0съ т0йже.

T дёлъ сп7сeніz нёсть ми2: тёмже под8 кр0въ тв0й съ надeждею прибэгaю, дв7о всенепор0чнаz, tчazннаго мS сп7си2 мlтвами твои1ми.

Свёта чи1стое пріsтелище, сlнца носи1ло честн0е, њмрачeное сeрдце моE лю1тыхъ мрaкомъ, њзари2 и3 сп7си1 мz, молю1сz, вLчце.

И#сткaвшаz nдeжду t кровeй твои1хъ дв7ственныхъ, нб7о џблаки nтрокови1це њдэвaющему, nдeждею нетлёніz њблецы2, прeлестію њбнажeннаго мS.

T ўд0лій житeйскихъ, ћкw крjнъ воспріsтъ тS зижди1тель: и3з8 тебE мjрови вдохнY д¦0вное бlгоухaніе, дв7о прес™az бGоневёсто.

Пёснь є7

Їрм0съ: Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, къ тебЁ ќтренюю и3 тебЁ зовY: дyшу мою2 просвэти2 њмрачeнную хrтE, ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ.

Стоsлъ є3си2 суди1мь првdный судіE, хrтE и3 њсуждaz пл0тію враждY, тр0стію біeмь, и3 свобождeніе совершeнное подписyz мнЁ.

ТебE ћкw ви1дэ пл0тію ви1сима хrтE на дрeвэ, с0лнце свётъ во тьмY преложи2, и3 землS поколебaсz, и3 кaменіе распадeсz.

М§нченъ: Земли2 концы2 њсвzти1ли є3стE, ћкw и3сп0лнителіе бо зак0на б9eственнагw, всехвaльніи м§нцы, стрaждуще, с™hню наслёдовасте.

М§нченъ: Пред0брэйшіи и3 бGозaрнэйшіи, и5же б9eственною слaвою њдёzни, и3 њбнажи1вше врaжію ѕл0бу, м§нцы да почитaютсz.

БGор0диченъ: ТебE всенепор0чную б9ію роди1тельницу ўбlжaемъ: є3sже рaди клsтва непл0дна бhсть, и3 и3збавлeніе и3 бlгословeніе дадeсz.

И$нъ

Їрм0съ т0йже.

Да њбрsщу тS п0мощь дв7о, и3з8имaющую мS въ чaсъ сyдный њсуждeніz, є3гдA суди1щу и3з8 тебE р0ждшагwсz предстaну.

Зак0номъ мS побэждaема грэх0внымъ чcтаz, и3 прeлестьми чуждaгw чaстw прельщaема, и3 въ брeги прегрэшeній низрёема њбрати2.

Ќгль р0ждшаz, є3г0же ўзрЁ и3сaіа, попали2 вeщь всенепор0чнаz, мои1хъ согрэшeній, и3 просвэти1 мz, молю1сz.

Пл0ть t кровeй твои1хъ хrтY взаи1мъ дaвши, плwтскjz мо‰, дв7о, стр†сти tню1дъ њчи1сти, и3 безстрaстіz стезю2 покажи1 ми.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Неи1стовствующеесz бyрею душетлённою, вLко хrтE, страстeй м0ре ўкроти2, и3 t тли2 возведи1 мz, ћкw бlгоутр0бенъ.

Воздви1жесz долготерпэли1ве на дрeво, вс‰ вр†жіz возвышє1ніz низложи1лъ є3си2, и3 сп7слъ є3си2 пaдшаго, мн0гіz рaди твоеS бlгости.

Дyшы првdныхъ, на дрeвэ дрeвле дш7у тS предаю1ща вLко, ћкw њщути1ша, вёчныхъ ќзъ сл0ве tпущaеми бывaху.

М§нченъ: Ћкоже твeрдіи ґдамaнти, мyкъ всsко разжжeніе терпэли1вымъ нрaвомъ претерпёсте, и3 врагA смири1вшесz низложи1сте.

М§нченъ: ПодHбницы хrтHвымъ стrтeмъ бhвше, под8sсте всsко мучeніе стrтотeрпцы гDни: сегw2 рaди нбcныхъ крас0тъ спод0бистесz.

БGор0диченъ: Ди1вно ржcтво2 твоE, є4же вє1ліz чудесA творsщее, и3 во с™hхъ прославлsемо, бцdе є3ди1на всечyднаz вLчце.

И$нъ

Їрм0съ т0йже.

Да не пожрeтъ менE, вLчце, ўнhніz глубинA, и3 грэх0внаz волнA да не покрhетъ менE: но твоeю мlтвою да сп7сeнъ бyду, є3ди1на чcтаz.

Зак0на свёщникъ проwбражaше тS р0ждшую свётъ, просвэти1вшаго, пречcтаz, всsчєскаz. Тёмже вопію1 ти: њмрачeннаго мS просвэти2.

Бlгaго р0ждшаz бlгодётелz и3 содётелz, всечcтаz вLчце, и3 бlголюби1ваz, дyшу мою2 њѕл0бленную ўбlжи2.

ВинY сп7сeніz жизнодaвца родилA є3си2 нaмъ, вёчное и3збавлeніе дaрующа вои1стинну, тS бцdу проповёдающымъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Превозноси1мый nтцє1въ гDь, плaмень ўгаси2, џтроки њроси2 соглaснw пою1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.

ВэнчA тeрніемъ тS, цRю2 безсмeртне, соб0ръ законопрестyпный, и3з8 к0рене и3зсэцaюща прелeстное тeрніе: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Да њблечeши мS nдeждею сл0ве, нетлёніz, њбнажи1лсz є3си2 в0лею: и3 терпи1ши њплев†ніz, и3 распsтіе, и3 стrть, безстрaстенъ сhй по существY.

М§нченъ: Соwбрaзни бhвше страстeмъ, с™jи, всёми вLчествующему, вои1стинну є3стE сhнове и3 наслBдницы цrтвіz непоколеби1магw.

М§нченъ: Древесє1мъ безсловeснэйшымъ не принес0сте чeсти, на дрeвэ простeршаго рyцэ чтyще, ћкw всёхъ цRS и3 вLку.

БGор0диченъ: Стрaнно є4сть ржcтво2 твоE всенепор0чнаz: бGа бо родилA є3си2, дрeвомъ ўвzди1вшаго плaмень прeлести, и3 просвэти1вшаго мjръ.

И$нъ

Їрм0съ т0йже.

Пою1 тz всепётаz, бGа бо препётаго без8 сёмене родилA є3си2 дв7о всес™az, њбожaющаго пою1щихъ: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ўмертви2 стр†сти мо‰, жи1знь р0ждшаz, воздви1гни мS лежaща t гр0ба нечyвствіz: да люб0вію слaвлю тS бGоневёсто.

При1зри на молє1ніz рабHвъ твои1хъ вLчце, t бёдъ и3збавлsющи, и3 t скорбeй сп7сaющи, вёрою пою1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Неисчетноси1льнаго, нaшу нeмощь понeсшаго, родилA є3си2 чcтаz: є3г0же моли2, и3сцэли1ти дyшу мою2, лю1тэ и3знем0гшую.

Пёснь }.

Їрм0съ: ТебЁ вседётелю въ пещи2 џтроцы, всемjрный ли1къ сплeтше, поsху: дэлA вс‰каz гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Вhшній б9е, на кrтъ воздви1глсz є3си2, жeлчи напоsемь, слaдосте жи1зненнаz: копіeмъ прободaешисz, закалaz ѕмjz, въ раи2 ґдaма низложи1вшаго.

Разрэшaеши мS t ќзъ грэх0вныхъ сл0ве, хотёніемъ свzзyемь, и3 вёчными ќзами свzзyz сп7се, врагA tстyпника: тёмже тво‰ слaвлю стrти во вёки.

М§нченъ: Kви1стесz прич†стницы свёта невещeственнагw, свёти сyще вторjи с™jи м§нцы, тьмY прeлести teмлюще, и3 всёхъ вёрныхъ сердцA просвэщaюще б9eственнэ.

М§нченъ: Їеrли1ма вhшнzгw своб0днагw сн7ове бhсте м§нцы, просвэщaюще первор0дныхъ цRковь, и3 превозносsще хrтA во вёки.

БGор0диченъ: Стоsла є3си2 ў кrтA смотрsющи nтрокови1це, пригвождeна хrтA, є3г0же родилA є3си2 вLчце. Тёмже вопіsше: не безчaдну мS kви2 безначaльне, безначaльнагw nц7A сн7е и3 сл0ве.

И$нъ

Їрм0съ т0йже.

Ћже пред0браz и3 бGозрaчнаz дв7о, д0брыхъ мS видёніемъ ўдобри1вши просвэти2, ћкw да зовY: гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

ВратA свёта, покаsніz ми2 вратA свэтоз†рнаz tвeрзи, показyющи всsкій прaвый пyть прaвды, приводsщій къ б9eственнагw хотёніz вх0ду.

С™0е чcтаz сл0во, вBрныz њсвzщaющее, неизглаг0ланнw родилA є3си2: того2 моли2 прес™az, смирeнную дyшу мою2 нhнэ њсвzти1ти, ѕл0бою њсквернeную.

СтруS свётлаz и3 и3ст0чникъ безсмeртіz с™az вLчце, и3з8 тебE произhде, и4же всёхъ гDь. Тёмже вопію1 ти чcтаz: струи6 ѕHлъ мои1хъ и3зсуши2 тyчами твои1хъ мlтвъ.

Тaже, поeмъ пёснь бцdэ: Вели1читъ дш7A моS гDа: покл0ны.

Пёснь f7.

Їрм0съ: И#сaіе ликyй, дв7а и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2 сhна є3мманyила, бGа же и3 чlвёка, вост0къ и4мz є3мY: є3г0же величaюще, дв7у ўбlжaемъ.

Ћкw ѓгнецъ воздви1глсz є3си2 на дрeво вLко хrтE, чє1люсти сокрушaz в0лка мhсленнагw, и3 t ќстъ є3гw2 и3схищaz тво‰ словє1сныz џвцы, и3 приводS вLко роди1телю.

Вэнцeмъ терн0вымъ ўвsзлсz є3си2, ћкоже цRь цrтвующихъ хrтE, лукaвагw потреблsz цaрствіz, и3 и3з8 к0рене и3зсэцaz прeлести тeрніе: тёмже вёрою тS бlже слaвимъ.

М§нченъ: ЊблистA ћкоже с0лнце твeрдое стоsтельное сопротивлeніе вaше, и3 всю2 разруши2 врaжію мглY, м§нцы непобэди1міи, просвэти1теліе всёхъ вёрныхъ, столпи2 непрекл0нніи бlгочeстіz, достослaвніи.

М§нченъ: П0лкъ бGос0бранъ, в0инство нбcное, соб0ръ и3збрaнный, с™az сёнь kви1стесz, вы2 всехвaльніи м§нцы сп7са, лукaвагw грaды разрушaюще б9eственною бlгодaтію.

БGор0диченъ: Садодётелz родилA є3си2, бlгочeстіz сади1телz, всаждaюща на земли2 рaзумъ и4стинный, и3 прозsбшую, t садA разорsюща клsтву, є3г0же величaюще, тебE дв7у ўбlжaемъ.

И$нъ

Їрм0съ т0йже.

Њсновaніе непоколеби1мо, сп7са родилA є3си2 чcтаz, на водaхъ зeмлю б9eственнымъ повелёніемъ њсновaвшаго: є3г0же моли2 нaсъ ўтверди1ти, чи1стw тебE бlжaщихъ.

Въ пyть смирeніz повелёній б9eственныхъ, незаблyднw шeствовати, и3 непрелeстнw сотвори1 мz чcтаz, бэс0вскій мzтeжъ, и3 страстeй нахождє1ніz tгонsющи, и3 тишинY подаю1щи ми2.

Дремaніемъ њдержи1ма нерадёніz, ви1дz врaгъ нах0дитъ неwслaбнw, сн0мъ слaстнымъ надёzсz ўкрaсти мS: но самa мz сохрани2 чcтаz, неусhпною твоeю мlтвою м™и дв7о.

Ћкw самоwсуждeнъ, помышлsю мои1хъ грэхHвъ мн0жество, и3 стрaшное суди1ще судіи2, на нeмже хощY суди1тисz: но ћже судію2 р0ждшаz бGа, тогдa мz соблюди2 бцdе, неwсуждeна.

Тaже, Дост0йно є4сть: И# покл0нъ.

Тaже, є3ктеніA мaлаz, свэти1ленъ: и3 pалмы2 nбы6чныz.

На стіх0внэ стіхи6ры кrтны, глaсъ є7:

Т0чію водрузи1сz дрeво хrтE кrтA твоегw2, прeлесть прогнaна бhсть јдwльскаz, и3 бlгодaть процвэтE: не бо2 ктомY њсуждeніz є4сть мучи1тельство, но побёда kви1сz нaсъ сп7сeніz. Кrтъ бо нaмъ є4сть похвалA, кrтъ нaмъ ўтверждeніе, кrтъ нaмъ рaдованіе.

Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6, въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта, въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z, и3 при1зри на рабы6 тво‰ и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ.

Ведeнъ бhлъ є3си2 нaсъ рaди на жeртву хrтE, ћкw nвчA, и3 ћкw ѓгнецъ неѕл0бивъ є3мманyилъ, на заколeніе в0льное, съ беззак0нники вмэнeнъ бhлъ є3си2. Пріиди1те, восп0йте nтeчєствіz kзы6къ, и3 поклони1тесz на кrтЁ повёшеному животY безконeчному.

Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

С™jи м§нцы на земли2 подви1гшесz, мрaзъ претерпёша, nгню2 предaшасz, водA и4хъ пріsтъ, тёхъ є4сть глaсъ: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3зведe ны въ пок0й. Мlтвами и4хъ хrтE б9е, поми1луй нaсъ.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Зрsщи дрeвле ѓгнца и3 сн7а своего2, дв7а м™и и3 всебlжeннаz nтрокови1ца, на кrтъ воздви1жена, вопіsше слезsщи: ўвы2 мнЁ, сн7е м0й, кaкw ўмирaеши. БGъ є3стеств0мъ сhй безсмeртенъ;

Тaже, Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тропaрь, с™0му. Е#ктеніA. Тaже, чaсъ пeрвый, pалмы2 nбы6чныz, и3 пр0чаz порsду: и3 tпyстъ.

Въ срeду бlжє1нны, глaсъ є7:

Разб0йникъ на кrтЁ бGа тS бhти вёровавъ, хrтE, и3сповёда тS чи1стэ t сeрдца, помzни1 мz гDи, вопіS, во цrтвіи твоeмъ.

Стjхъ: Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Прободeнъ бhвъ въ рeбра, пот0ки њставлeніz и3сточи1лъ є3си2 хrтE: пригвозди1въ же свои2 на кrтЁ рyцэ, вeсь разорsz стрaстный человёкwмъ рaзумъ.

Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.

Возшeдъ на кrтъ, всE поколебaлъ є3си2 бэс0вское мн0жество, и3 низвeрглъ є3си2 пaгубную держaву мучи1телz, вLко хrтE, и3 сп7слъ є3си2 человёчество.

Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

Под0бницы хrтHвымъ стrтeмъ бlжeнніи бhвше, под8sсте всsко мучeніе, стrтотeрпцы гDни: сегw2 рaди нбcныхъ крас0тъ спод0бистесz.

Слaва: На кrтЁ, и4же nц7Y и3 б9eственному д¦у нераздёльный, в0льную претерпёлъ є3си2 стrть хrтE, стр†сти вс‰ тлетвHрныz нaшz teмлz.

И# нhнэ: Предстоsщи ў кrтA бGорaдованнаz, и3 сн7а своего2 ви1дzщи ўsзвлена, душeю ўzзвлsшесz, воспэвaше тогw2 мн0гое вои1стинну смотрeніе.

 

Коментарисање није више омогућено.