NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ №. Pzt0kъ

Vъ četvert0kъ večera, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы čctn0mu, i3 životvorsщemu krtY. Glasъ №.

Pod0benъ: Prehvalьnіi m§ncы:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

Na krtЁ prečctэi rycэ tvoi2 prosterlъ є3si2 hrtE, t tebE daleče bhvšыz prizыvaz, i3 bli1zъ tebE ўstrosz. Tёmže molю1sz ti2: plэnena mS bhvša strastьmi2 soberi2, i3 pokasnіe mi2 daruй, vssku skvernu strastnyю njčiщaющee.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Dl†ni prečctыz tvo‰ hrtE, na drevэ vozneslъ, i3 tvo‰ perstы njkrovavi1lъ є3si2, hotS i3zbaviti b9estvennыhъ rykъ tvoi1hъ dёlo, člvэkolю1bče ґdama, prestuplenіemъ derži1ma vъ crtvіihъ smertnыhъ: є3g0že vozdvi1glъ є3si2 vlastію tvoeю vsesi1lьne.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Preterpёlъ є3si2 postradati nasъ radi sp7se, i4že є3stestv0mъ neprel0ženъ, i3 bezstrastnый b9estv0mъ, raspinaešisz beznačalьne so ѕlodёi, tы2 bezgrёšne hrtE: i3 s0lnce ne terpS derznovenіz pomrači1sz, i3 zemlS vsS trzsašesz, tvorca tz mjru poznavši.

I$nы stіhi6rы krtobGor0dičnы, glasъ i3 pod0benъ t0йže

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe: i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Dv7a neskvernaz i3nogdA na drevэ vi1dzщi, є3g0že i3z8 bezsёmenna rodi2 čreva, ne terpsщi ўtr0bы ўzzvlenіz, vlasы2 terzaющi glag0laše: i4že manovenіemъ soderžaй tvarь vsю2, kakw na krtъ vozdvi1glsz є3si2 ćkw njsuždenъ, vsskw hotS sp7sti2 člvёčestvo;

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

I# paki glag0li tyže stіhi1ru.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Q čado neizrečennoe nc7A prebeznačalьna, glag0laše prečctaz, na krtЁ vziraющi moE roždenіe, kakw ne ўrazumёю, za k†z tebЁ sі‰ vozdaša bezblgodatnіi lю1dіe; no vo є4že prišelъ є3si2 sp7sti2 tvoE sozdanіe, vs‰ terpi1ši dolgoterpэli1vnэ, blgoutr0bne.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Vkušenіe drevnee ґdamovo g0rьkoe, vkusi1vый želči i3 džcta, ўsladi1lъ є3si2 čado sladčaйšee, voznessz na drevэ: tёmže mS ćkw sudіS pravednый, vračebnoю strastію tvoeю ўsladi2 vLko, voskresъ ćkw vsesi1lenъ, dv7a glag0laše slezsщi.

Taže, Svёte ti1hій: Prokjmenъ dnE.

Taže, Spod0bi gDi vъ večerъ seй:

Na stіh0vnэ stіhi6rы krtnы. Glasъ №:

Krtъ vozdruzi1sz na l0bnэmъ, i3 procvэtE namъ bezsmertіe t i3st0čnika prisnotekyщagw, rebrA sp7sova.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2 živyщemu na nb7si2, sE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS: takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2.

Nerazrušena stэnA namъ є4stь čctnhй krtъ sp7sovъ, na neg0 bo nadёющesz sp7saemsz vsi2.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ: ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz, naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ, i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

M§nčenъ: Mltvami gDi vsёhъ s™hhъ, i3 bcdы, tv0й mi1rъ daždь namъ, i3 pomi1luй nasъ ćkw є3di1nъ щedrъ.

ыakolenіe tvoE nepravednoe hrtE, dv7a zrsщi, plačuщi vopіsše ti2: čado sladčaйšee, kakw bez8 pravdы straždeši; i3 kakw na drevэ vi1siši, i4že vsю2 zemlю povёsivый na vodahъ; ne njstavi menE є3di1nu, blgodёtelю mnogomlctive, m™rь i3 rabY tvoю2, molю1sz.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e, I# po DŽ§e našъ:

Troparь s™0mu, i3 tpystъ.

Vъ četvert0kъ na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: G0rьkіz rab0tы i3zbavlьsz ї}lь, neprohodi1moe pr0йde ćkw syšu, vragA zrS potoplsema, pёsnь ćkw blgodёtelю poetъ bGu, čudodёющemu mhšceю vыs0koю, ćkw proslavisz.

Vo tčaznіi njderži1mь є4smь, mn0žestvo pomыšlsю pregrэšenій moi1hъ, i3 sudіi2 tvёtъ, vLčce bcde: no th mi bydi b9estvennaz hodataica, premэnsющi є3go2 miloserdіemъ tvoi1mъ.

Hrіstіanskoe pribёžiщe, padaющihъ i3spravlenіe, preči1staz, sogrэšaющihъ njčiщenіe, i3zbavi mS pri2 strašnыz, i3 ngnS negasi1magw, ži1znь vёčnuю podaю1щi mi2.

Slava: TebE dv7o є3di1nu vsi2 vёrnіi stzžahomъ zastypnicu tverdu, th bo bGa rodilA є3si2. Tёmže hvalami vsi2 či1staz tS ўblažaemъ, r0di vsi2 zemnji po glag0lu tvoemY.

I# nhnэ: Na krtЁ vi1dэvši či1staz ziždi1telz i3 sn7a tvoego2 vsenepor0čnaz, ќžasa i3sp0lnšisz glag0laše: čto2 sіE čado ćkw ѕločesti1vіi vozdaša ti2 ѕl†z voz8 blag†z, ±že kvi1lъ є3si2 i5mъ;

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Prežde vBkъ t nc7A roždennomu netlёnnw sn7u, i3 vъ poslBdnzz t dv7ы voploщennomu bezsёmennw hrtY bGu vozopіi1mъ: vozneshй r0gъ našъ, s™ъ є3si2 gDi.

Vsi2 prbr0cы tS m™rь b9ію propovёdahu w4brazы preslavnыmi: mы2 sbыtіE ćsnw vi1dzщe vёruemъ, i3 pr0simъ ўluči1ti tob0ю b9estvennыz ti1hosti.

VLčce mjra, sp7senіe vёrnыhъ i3 zastuplenіe, ±že i3z8 glubinы2 serdca vozdыh†nіz mo‰, vospuщaєma čctaz, i3 slezъ t0ki prіemši, svszannago pregrэšenіi mn0gimi i3zbavi i3 sp7si1 mz.

Slava: I#myщi ćkw m™i derznovenіe čctaz, ko hrtY bGu, t ґgarznskihъ čadъ i3zbavitisz namъ moli2 pri1snw, i3 t vsskagw vreda, i3 blgodarnw slaviti є3go2, prenepor0čnaz, ўtverdi2.

I# nhnэ: Na krtЁ voznesena sn7a svoego2 zrsщi prečctaz, vosklicaše, i3 vъ bolёzni serdca vozglašaše vopію1щi. Sn7e, čt0 ti sodёzša nashщšіisz tvoi1hъ darHvъ ѕločesti1vіi i3 bezzak0nnіi;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Žezlъ i3z8 k0rene їesseova, i3 cvёtъ t negw2 hrtE t dv7ы prozsblъ є3si2, i3z8 gorы2 hvalьnый, prіwsэnennыz čaщi, prišelъ є3si2 vopl0щьsz t neiskusomyžnыz neveщestvennый i3 b9e, slava si1lэ tvoeй gDi.

Nizloži2 surovstvo2 lukavыhъ vr†gъ, i3 kov†rstva ±že prinosi6maz na mS: i3 njblech mz tvoeю krёpostію, vsenepor0čnaz, nevredi1ma pri1snw soblюdaющi, cёla i3 nepokolebi1ma, svёtlw tS vospэvaющago.

Pobэždenъ zak0nomъ pl0ti, bezmBstnaz dёlaю bezzakHnіz vsestrastnый, i3 vssčeski ne smёю vozvesti2 džko moE vLčce čctaz, kъ tebЁ: no tы2 zak0nomъ mlcrdіz tvoegw2 sp7si1 mz nkasnnago, sp7si1 mz.

Slava: E#di1nu tS vёrnіi sъ bGomъ, ўpovanіe neposthdno i3 zastuplenіe i4mamы vLčce: tvoi1mi mltvami i3zbavi nasъ t vsskihъ vr†gъ: vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, vreda i3 i3skušenій, da tS neprestannw slavimъ.

I# nhnэ: Bez8 sёmene є3g0že rodilA є3si2 sn7a, zrsщi vsenepor0čnaz na krtЁ prigvoždena, vosklicaše m™rski, i3 rыdaющi glag0laše: čto2 є4že na tebЁ sn7e m0й, vi1žu n0voe i3 preslavnoe, i3 nedovёdomoe čydo;

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: BGъ shй mi1ra, nc7ъ щedr0tъ, veli1kagw sovёta tvoegw2 ѓgGla, mi1rъ podavaющa poslalъ є3si2 namъ. Tёmъ bGorazymіz kъ svёtu nastavlьšesz, t n0щi ќtrenюющe slavosl0vimъ tS člvэkolю1bče.

Mltvu neushpnu i3myщi, i3 teploe zastuplenіe nj rabёhъ tvoi1hъ, vo vsskihъ napastvuemыhъ žitіS bэdahъ predvari1vši dv7o, i3shiti2, i3 sp7si2, da ne pečalію požertы bydemъ i3 i3stlёemъ.

MRje b9іe žili1щe, menE žili1щe bhvša lukavыhъ duhHvъ dёlы skvernыmi, i3 si1hъ i3spolnsющago v0lю bezymnw, pokasnіemъ kvi2 bGu žili1щe.

Slava: Bolsщыz nы2 lю1tэ dušeю vkypэ i3 tёlomъ, strastьmi2 grэh0vnыmi, i3scэli2 ćkw mlcrdaz i3 bGa m™i: th bo veli1kagw voi1stinnu dušamъ že i3 tёlwmъ vračA rodilA є3si2 hrtA, newskydnый i3st0čnikъ ži1zni.

I# nhnэ: Na drevэ krtnэmъ zrsщi sn7a, razlivašesz ўtr0boю, i3 so slezami vzыvaše prenepor0čnaz: ўžasaюsz tvoegw2 dolgoterpёnіz sn7e m0й, n0voe vi1dzщi čydo: kakw bezgrёšenъ shй nepravednuю terpi1ši smertь;

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: I#z8 ўtr0bы їHnu mLnca i3zblevA morskjй ѕvёrь, kkovA prіstъ: vъ dv7u že vselьšeesz sl0vo, i3 pl0tь prіemšee pr0йde sohranšee netlёnnu: є3g0že bo ne postradA i3stlёnіz, r0ždšuю sohrani2 nevreždennu.

MĐra mhslennagw prіsteliщe bыlA є3si2, vsю2 zemlю njblgouhavšagw b9estvA blgi1mi vonsmi, pres™az bGonevёsto. Tёmže blgouhanіemъ mltvы tvoeS vsskoe ѕlosmradіe potrebi2 t duši2 moi1hъ pregrэšenій.

gnь slasteй ѕэlw2 njpalsetъ mS, i3 njskorblsetъ smirennoe moE serdce, i3 kъ bezmёstnomu dёlanію sovokuplsetъ mS bezzak0nnw. Potщi1sz seй ўgasi1ti, ćže džgnь b9estvennый r0ždšaz, sp7senіe moE bGonevёstnaz.

Slava: I#zbavi nasъ dv7o vsepёtaz, t napasteй vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, i3 soblюdi2 m™i b9іz pravoslavnoю vёroю voi1stinnu bcdu tS i3spovёdaющihъ: i4maši bo pri1snw m0щь, ćkw r0ždši sozdavšago vssčєskaz.

I# nhnэ: Pri krtЁ stosщi, i3 vi1dzщi svoego2 sn7a, pl0tію vi1sima prenepor0čnaz, raspalaše pečalію ўtr0bu svoю2, i3 slezami njblivaющi vzыvaše: čado, voi1stinnu neizglag0lanno na vs‰ čelovёki tvoE blgoutr0bіe.

Taže, GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Neskvernaz ѓgnica, ѓgnca i3 pastыrz vi1szщa mertva na drevэ zrsщi, rыdaющi vэщaše, m™rski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE, є4že pače sl0va sn7e m0й, sni1tіe i3 v0lьnыz strasti, b9e preblgjй;

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы blgočestію sovospitani, ѕločesti1vagw velёnіz nebregše, džgnennagw preщenіz ne ўbosšasz, no posredi2 plamene stosщe poshu: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Ne terplю2 bэs0vskagw pril0ga i3 molvы2, pomračaetъ bo mi2 ќmъ plamenь slasteй plotski1hъ: no ne prezri menE, s™az bcde, ўpovanіe moE na tS vozloži1všagw.

Beznevёstnaz dv7o, vses™az bGonevёsto vLčce, pregrэšenій moi1hъ pleni6cы razrэši2 mltvami tvoi1mi, i3 soю1zъ lюbvE hrt0vы prisovokupi2, dobrodёtelьnыz plodы2 prinesti1 mi.

Slava: Ćže vsBmъ syщыmъ vъ mjrэ, zastypnica є3si2 i3 stэnA hrtіanwmъ, i3 pribёžiщe neposthdno čctaz mRje tёmže vёroю tS čtyщe vopіemъ hrtY: ntє1cъ našihъ b9e blgoslovenъ є3si2.

I# nhnэ: Pres™az dv7a zrsщi sn7a svoego2 vi1sima na krtЁ, ўžasnw divlsšesz, i3 glag0laše: kakw preterplю2 ўmerщvlena vi1dzщi tS načalьnika ži1zni, i3 žiznodavca.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Čyda preestestvennagw pokazA w4brazъ, ngner0snaz peщь drevle: džgnь bo ne njpali2 ю4nыz dёti, hrt0vo kvlsz bezsёmennoe t dv7ы b9estvennoe ržctvo2. Tёmъ vospэvaющe vospoi1mъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

VLčce mjra bcde, vo glubinЁ ѕHlъ pogi1beli menE pogružennago ѕloymnэ slastьmi2 plotski1mi, i3 pristrastіemъ veщьmi2 žitіS, vozvedi2 є3di1na mlcrdіemъ tvoi1mъ. Ne i4mamъ bo nadeždы sp7senіz tnю1dъ: vesь bo є4smь, čctaz, vo tčaznіi.

Tы2 є3si2 sp7senіe vsёhъ čelovёkwvъ, ćže bGa r0ždši neizrečennыmъ w4brazomъ: tы2 vёrnыhъ sp7si1telьnica bcde, i3 slэphhъ nastavnica, i3 padaющihъ i3spravlenіe. Tёmže tS voshvalsющe hrtY zovemъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Slava: Stёnu pretverdu tS stzžavše, sp7senіz našegw nadeždu na tS vozloži1homъ, bGomati. No tы2 bydi rabHmъ tvoi6mъ pristaniщe, i3 stэnA newbori1ma, i3 ko є4že vopi1ti neprestannw napravi: da blgoslovi1tъ tvarь vsskaz gDa, i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

I# nhnэ: Ўtr0boю materski rasterzaema, i3 slezami mn0gimi i3spolnsema, ćže či1stw r0ždšaz tS zrsщi na krtЁ, stenanьmi neutёšnыmi vzыvaše: bolёzni i3zbёgši vъ ržctvЁ tvoemъ sn7e m0й, bolёznію nhnэ njderži1ma є4smь, vi1dzщi zrakъ tv0й bezčestenъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Neizglag0lannoe dv7ы tainstvo: nb7o bo sіS, i3 prest0lъ heruvjmskій, i3 svэton0snый čert0gъ pokazasz, hrtA bGa vsederži1telz, sію2 blgočestnw ćkw bcdu veličaemъ.

NJkalshъ bezčestіz strastьmi2 dyšu moю2 nkasnnый, vsю1 že dušetlёnnыmi strastьmi2 njskverni1hъ pl0tь: no ćkw čctaz že i3 neskvernaz, th mz njči1sti mn0žestvomъ mlcti tvoeS.

Ne stzžahъ razvэ tebE čctaz pribёžiщa, ne znaю vLčce, i4nы na zemli2 zastypnicы tverdыz i3 pokr0va: tёmže kъ tebЁ teplэ pritek0hъ, prosS tob0ю prіsti sogrэšenій i3zbavlenіe.

Slava: Vsepёtaz, tvo‰ rabы6 nhnэ mlctivnw zri1ši svhše, vёroю blgočestnoю soblюdaющi, i3 tvoi1mi moli1tvami vssčeskihъ i3zbavlsющi nasъ njbstosnій, i4stinnuю tS čtyщihъ bcdu čctuю.

I# nhnэ: Ćže bezsёmennoe roždenіe poznavšaz, tS člvэkolю1bče na drevэ krtnэmъ povёšena ćkw vi1dэ, vopіsše: sn7e i3 b9e m0й vsesi1lьne, čelovёki sp7sti2 hotsй, kakw prіslъ є3si2 nhnэ raspstіe;

Taže, Dost0йno є4stь: I# pokl0nъ. Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

Tropari2, i3 pr0čee nbhčnoe, i3 tpystъ.

Vъ pzt0kъ ќtra, po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы krtnы. Glasъ №:

Raspenšusz ti2 hrtE, pogi1be muči1telьstvo, i3 poprana bhstь si1la vražіz: ni ѓgGlъ bo, ni čelovёkъ, no tы2 samъ gDi sp7slъ є3si2 nasъ, slava tebЁ.

Stjhъ: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь.

KrtA tvoegw2 drevu poklansemsz člvэkolю1bče, ćkw na t0mъ prigvozdi1lsz є3si2 životE vsёhъ: raй tverzlъ є3si2 sp7se, vёroю prišedšemu kъ tebЁ razb0йniku, i3 pi1щi spod0bilъ є3si2 i3spovёduющago tS: pomzni1 mz gDi. Prіimi2 ćkože džnago, i3 nasъ vopію1щihъ tebЁ: sogrэši1homъ vsi2, mlcrdіemъ tvoi1mъ ne prezri nasъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica, ѓgnca i3 pastыrz povёšena na drevэ mertva zrsщi, plačuщi vэщaše, m™rski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE, є4že pače sl0va sn7e m0й sni1tіe, i3 vHlьnыz strti, b9e preblgjй;

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы krtnы, glasъ №:

Nryžіe krtnoe vo branehъ kvi1sz i3nogdA blgočesti1vomu carю2 kwnstantjnu, nepobэdi1maz pobёda na vragi2, vёrы radi, segw2 trepeщutъ soproti6vnыz si6lы, sіE bhstь vBrnыmъ sp7senіe, i3 pavlu pohvalA.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2.

I$že drevle ґdama t persti sozdavый, brennoю ruk0ю zaušenъ bhvъ щedre, i3 raspstіe preterpёlъ є3si2, porug†nіz že i3 r†nы. Q čudesE! Q mn0gagw dolgoterpёnіz tvoegw2! Slava gDi živonHsnыmъ tvoi6mъ strtemъ, i4miže nasъ sp7slъ є3si2.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

M§nčenъ: Stradanіz pohval0ю, i3 vэnečnoю p0čestію, slavnіi strtoterpcы, njdёzvšesz tob0ю gDi, terpёnіemъ ќbw ranъ bezzak0nnыhъ pobэdi1ša, i3 si1loю b9estvennoю t nb7sъ pobёdu prіsša. Tёhъ mltvami i3 nasъ svobodi2 t nevi1dimagw vragA sp7se, i3 sp7si2 nasъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Zrsщi tS hrtE, vsenepor0čnaz m™i, mertva na krtЁ prosterta, vopіsše: sn7e m0й sobeznačalьne nc7Y i3 d¦u, čto2 neizrečennoe tvoE sіE smotrenіe, i4mže sp7slъ є3si2 щedre, prečctuю rukY tvoє1ю sozdanіe;

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы krtnы. Glasъ №:

Na drevэ tS sl0ve krtnэmъ, slnca slavы ї}se, za mlcrdіe mlcti, povёšena pl0tію v0leю, ćkw vi1dэ slnce, ne terpsщi derznovenіz, pomrači1sz. Tёmže njmračennuю moю2 dyšu prosvэti2 neprikosnovennыmъ svёtomъ tvoi1mъ, i3 sp7si1 mz, molю1sz.

Na krtЁ prigvozdi1lsz є3si2 v0leю щedre, njboži1lъ є3si2 i3stlёvšee naše suщestvo2, i3 čelovэkoubjйcu ѕmjz ўmertvi1lъ є3si2. No ўtverdi2 pravoslavіe vъ mi1rэ, i3 nizloži2 є3retjčestvuющihъ vost†nіz, čctnhmъ krt0mъ tvoi1mъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: I%že tvoE zastuplenіe stzžavše prečctaz, i3 tvoi1mi mltvami t bёdъ i3zbavlsemsz: krt0mъ bo sn7a tvoegw2 vsegdA hrani1mi vezdЁ, po d0lgu tS vsi2 blgočestnw veličaemъ.

KanHnъ čctn0mu i3 životvorsщemu krtY, glasъ №, tvorenіe gDi1na їHsifa, є3gHže kraegranesіe:

Strastь čctnyю hvalю2 vLčnю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pom0gšemu bGu vo є3gĐptэ mwmseovi, i3 tёmъ faraHna so vsev0instvomъ pogruzi1všemu, pobёdnuю pёsnь poi1mъ, ćkw proslavisz.

Strti preterpёvъ nasъ radi, i4že є3stestv0mъ bezstrastenъ, i3 raspztъ bhvъ sъ razb0йnikoma, načaloѕl0bnago ѕmjz ўmertvi1lъ є3si2 sl0ve, i3 sp7slъ є3si2 poklansющыzsz tebЁ.

Vost0kъ vost0kwvъ shй, kъ zapadwmъ trinovenomu є3stestvY našemu ї}se prišelъ є3si2: tebe že slnca zrS raspinaema, svёtъ sv0й sokrы2.

M§nčenъ: Smertію vremennoю ži1znь vёčnuю premэni1vše d0brэ stradalьcы slavnіi, crtvіz nbcnagw spod0bistesz: segw2 radi proslavlsetesz, i3 blži1mi є3stE.

M§nčenъ: I%že strtemъ hrtHvыmъ ўpod0blьšesz d0blestvennэ, str†sti i3scэlevaete zemnhhъ, rukodёйstvіemъ taйnыmъ, i3 sl0vomъ prog0nite dyhi, s™ji m§ncы.

BGor0dičenъ: Ćkože ѓgnica zrsщi na krtЁ hrtA vozdvi1žena, i3 vziraющi ѓgnca vosklicaющi vopіsše: gdЁ tvoS zaйde dobr0ta, dolgoterpэli1ve sn7e prebeznačalьne;

I$nъ kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ №.

Їrm0sъ: Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 sp7sšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Ćže є3di1na bezlёtnago bGa vъ lёto r0ždši voploщenna, vses™az prečctaz, vselBtnыz str†sti preokasnnыz moeS duši2 i3scэli2.

Strypы duši2 moeS, i3 serdca nedoumёnіe, pomыšlenій njmračenіe, i3 ќmnoe pobэždenіe potrebi2 prečctaz, ćkw mlctivaz, tvoi1mi mltvami.

Ćže svёtъ r0ždšaz i3zbavitelz moego2, tьmы2 i3 mykъ vёčnыhъ i3zbavi mS prečctaz: ćkw da sp7saemь vospэvaю blgoutr0bіe tvoE.

Vъ puči1nэ lю1tыhъ, i3 vъ molvЁ strasteй potoplsemь є4smь ѓzъ, tvoю2 prečctaz prizыvaю tišinY: sp7si1 mz, pristaniщe bo є3si2 vёrnыhъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE vъ v0li tvoeй hrtE b9e, i4že nad8 vodami nb7o ўtverždeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю vsesi1lьne.

Na krtЁ dl†ni rasprosterlъ є3si2, i3 perstы b9estvennыz njkrovavi1vъ, dёlo rukY tvoє1ю vLko, ґdama ўbjйstvennыz ruki2 i3zbavlsz, ćkw є3di1nъ blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Vъ rebra probodenъ bhlъ є3si2 kopіemъ vLko, i3spravlsz rebrennoe popolznovenіe, na drevo vozneslsz є3si2, drevle bэdY prіemšago dreva plod0mъ, vъ raй vvodS sъ razb0йnikomъ blgorazymnыmъ.

M§nčenъ: CerkHvnaz ўtverždenіz, blgočestіz prednіz stolpы2, potrebi1teli vražіz, gDni m§niki, mhslію či1stoю pёsnennw da ўblži1mъ.

M§nčenъ: Ćkw b9estvennoe syщe l0zіe mhslennagw vіnograda m§nicы, gr0zdіe i3znes0ša namъ ćvэ, terpёnіz i3zlivaющee vіno2, i3 vsёhъ vёrnыhъ serdcA veselsщee.

BGor0dičenъ: Blgoslovenъ pl0dъ čreva tvoegw2 dv7o vsepёtaz, i3stlёvšaz plod0mъ dreva, radi krtA svoegw2, netlёnіz ўstr0ivый pričastniki, b9estvennoю blgodatію.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže

Nepl0dnыz mhsli moeS bezpl0dіe vsE potrebi2, i3 plodon0snu dobrodёtelьmi dyšu moю2 pokaži2, prečctaz bcde, vBrnыmъ pom0щnice.

I#zbavi mS vsenepor0čnaz, vsskagw njbstosnіz, mn0gihъ soblaznъ ѕmіevыhъ, i3 vёčnagw ngnS, i3 tьmы2, ćže svёtъ r0ždšaz prevёčnый.

Strašnыmъ sudi1щemъ čctaz, i3 ngnemъ džnэmъ neugasi1mыmъ, i3 tvёtomъ lю1tыmъ vesь njsuždenъ є4smь: potщi1sz sp7sti1 mz vLčce prečctaz, rabA tvoego2.

Da njboži1tъ čelovёčestvo, bGъ bhstь člvёkъ i3z8 tebE dv7o čctaz, pače sl0va i3 smhsla: segw2 radi tS soglasnw vsi2 vёrnіi ўblažaemъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi slyhъ tv0й, i3 ўboshsz: razumёhъ dэlA tvo‰, prbr0kъ glag0laše, i3 proslavihъ si1lu tvoю2.

Zakonodavecъ pravedenъ shй, so bezzak0nniki vmэnenъ bhlъ є3si2, na drevo vozneslsz є3si2 blgodёtelю gDi, vsёhъ njpravdati hotS.

Si6lы vs‰ ўdivi1šasz ѓgGlьskіz, na krtЁ tebE zrsщi voznosi1ma slnce, i3 tьmы2 načalьnыz si6lы pobэždeni bhša.

M§nčenъ: I#scэlenій blgodatь t duh0vnыhъ darovanій počerpše m§ncы, vsBmъ tmыvaюtъ str†sti dušetlBnnыz b9іeю blgodatію.

M§nčenъ: Dremanіe tri1nuvše neradёnіz strtoterpcы, b0drostію b9estvennoю, i3 vёroю ѕvэreй ўspi1ša stremlє1nіz, i3 raduющesz postradaša.

BGor0dičenъ: Ўvы2 mnЁ čado, čto2 bydu; kakw zrю1 tz na drevo vozdvi1žena, i3 bez8 pravdы ўmerщvlsema živ0tъ podaю1щago; dv7a plačuщi glag0laše.

I$nъ

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz prbr0če ґvvakyme slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2 vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz: slava si1lэ tvoeй gDi.

Dv7o bcde, neskvernaz sёne, njskvernena mS pregrэšenьmi njči1sti щedr0tami tvoi1mi, čistёйšimi kroplenьmi: daždь mi2 ryku p0moщi, da zovY: slava tebЁ čctaz bGonevёsto.

Hramъ njsvzщenъ kvi1lsz є3si2 bGu, vъ tS vselьšemusz pače ўmA: togo2 moli2, grэh0vnыhъ skvernъ nasъ njči1stiti, ćkw da hramъ poznaemsz, i3 nbi1teliщe d¦0vnoe.

Pomi1luй mS bcde, ćže є3di1na mlcteй i3st0čnikъ r0ždšaz, i3 razrэši2 duši2 moeS lю1tuю bolёznь, i3 nedoumёnіe serdečnoe: slezъ struю2 i3 ўmilenіe prežde koncA podaždь, i3 lю1tыhъ i3zbavlenіe.

S™az bcde, njsvzti2 nasъ, pres™ago r0ždši pl0tію, ўpod0bitisz hotsщago čelovёkwmъ, i3 nbcnomu crtvію pričastniki vsёhъ pokaži2, prečctaz, tvoi1mi mltvami.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёtlый namъ vozsіsй svёtъ prisnosyщnый, ќtrenюющыmъ nj sudьbahъ zapovэdeй tvoi1hъ, vLko člvэkolю1bče hrtE b9e našъ.

Na krtЁ pl0tію vozdvizaemь, kzhki prizvalъ є3si2 nevёduющыz tebE, kъ tvoemY poznanію, sudіE vsёhъ, є3di1ne mlctive hrtE b9e našъ.

TebЁ na sudi1щi stavšu nepravednэmъ, pravedne gDi, njpravdasz prežde njsuždennый ґdamъ, i3 zovetъ: slava raspstію tvoemY, dolgoterpэli1ve gDi.

M§nčenъ: Ćkože raй bGonasaždennый kvi1stesz myčєnicы, strti čctnhz ćkw cvёtы blgouhannыz i3myщe, i4miže blgouhaetsz vёrnыhъ dušA vsskaz.

M§nčenъ: BlgocvBtnaz i3 blgoplodwvi1taz drevesA, i5že vёrы bezsmertіz pl0dъ procvэt0ša, i3 ѕl0bы korє1nіz i3storg0ša, vospoi1mъ myčeniki gDni.

BGor0dičenъ: Žezlъ čctnhй, ćže prozsbšій cvёtъ neuvzdaющій, ćkw ўzrЁ na drevo voznosi1ma togo2, vopіsše: vLko, ne bezčadnu kvi1 mz.

I$nъ

Їrm0sъ: Tv0й mi1rъ daždь namъ sn7e b9ій, i3n0gw bo razvэ tebE bGa ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ, ćkw bGъ živhhъ i3 mertvыhъ є3si2.

Mertva mS sodёla i3nogdA vo є3demэ vkušenіe lukavoe: no ćže ži1znь r0ždšaz preči1staz, drevle drevomъ ўmeršago njživi1 mz nhnэ, i3 podaždь ўmilenіe.

Sp7si1 mz prečctaz, t bёdъ lю1tыhъ i3 vozdvi1gni mS t gn0z strasteй, i3 i3zbavi mS plэnenіz i3 njѕloblenіz lukavыhъ bэsHvъ, tvoego2 nepotrebnago rabA.

ZBnicы duši2 moeS njzari2 čctaz, zrёti mi2 pri1snw b9estvennuю svёtlostь, i3 tvoю2 slavu vsenepor0čnaz, ćkw da polučY mlctь i3 vёčnuю slavu.

blakъ i3 raй, i3 dverь tS svёta, trapezu, i3 runo2 vёmы, ryčku vnytrь mannu nossщu, sladostь mjru, čctaz dv7o m™i.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prbr0ka sp7slъ є3si2 t ki1ta člvэkolю1bče, i3 menE i3z8 glubinы2 pregrэšenій vozvedi2, molю1sz.

I$že česti vsskіz prevhšši, bezčestіe preterpёlъ є3si2 hrtE, na krtЁ vozdvi1ženъ, člvёki počesti2 hotS.

Podpisyeši mnЁ njstavlenіe, poraboщennomu lьsti1vыmъ, tr0stію bіemь hrtE b9e našъ preblgjй.

M§nčenъ: Bolёznьmi stradanій kъ nebolёznennэй preid0ste s™ji konči1nэ, i3 neizrečennыz radosti spod0blьšesz.

M§nčenъ: Razžeg0stesz ќglьmi hrt0vы lюbvE premydrіi: tёmže vo džgnь vmetaemi ne njpalsemi prebhste.

BGor0dičenъ: Po ržctvЁ vsenepor0čnaz, ćkože i3 prežde ržctvA prebыlA є3si2: bGa bo rodilA є3si2 drevomъ čelovёka sp7sšago.

I$nъ

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz vopію2: živ0tъ m0й blže svobodi2 i3z8 tli2, i3 sp7si1 mz sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

NJskvernena mS mn0gimi grэhi2, molю1sz tebЁ є3di1noй blg0й, i3 neskvernэй sёni: njmhй t vsskіz skvernы, hodataйstvomъ tvoi1mъ.

NJkormi1telьnica mi2 bydi čctaz, vlaemu vъ puči1nэ lю1tыhъ, žiteйskimi nyždami, i3 i3spravi, kъ pri1snomu pristaniщu, i3 sp7si1 mz.

Trevolnenіe pomыšlenій, i3 strasteй nahoždє1nіz, i3 glubinA grэh0vnaz, nkasnnuю moю2 dyšu njburevaюtъ: pomozi1 mi s™az vLčce.

Sщ7ennaz sёne pokazannaz, mRje, njskvernennuю slastьmi2 nkasnnuю moю2 dyšu njsvzti2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Peщь sp7se njrošašesz, džtrocы že likyющe poshu: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Raspinaemь tvarь pokolebalъ є3si2: ўmerщvlsemь ѕmjz ўmertvi1lъ є3si2: blgoslovenъ є3si2 hrtE b9e ntє1cъ našihъ.

Naposetsz želčію dolgoterpэli1vый, i3stočaz mi2 sladostь sp7si1telьnuю, sladostnoю snёdію lišennomu raйskіz pi1щi.

M§nčenъ: M§ncы nogotьmi2 stryžemi, mertvosti debelьstvo2 tloži1vše, krasoty že b9estvennuю t bGa prіsša.

M§nčenъ: Strtьmi2 strti hrt0vэй prečctэй pod0bzщesz, d0blіi m§ncы, r†nы vražіz ўd0bь preterpёste.

BGor0dičenъ: Raspinaema zrsщi gDa nepor0čnaz bGor0dica, glag0laše: ўvы2 mnЁ sn7e m0й, kakw ўmiraeši, životE i3 nadeždo vёrnыhъ;

I$nъ

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы2 poshu i3 blgoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

NJskvernšuюsz strastьmi2 dyšu moю2 njsvzti2, prečctaz bGonevёsto, i3 ўmA moegw2 lю1toe plэnenіe, i3 serdca nedoumёnіe, i3 bэsHvskaz ўstremlє1nіz vsk0rэ potrebi2 čctaz.

Ўmerщvlennый strastьmi2 plotski1mi, vsenepor0čnaz, njživi2 ќmъ m0й, i3 bGu ўgHdnaz soveršati ўkrэpi2 mS: da veličaю tS, i3 slavlю pri1snw blgoutr0bіe tvoE.

Dv7o m™i, ćže є3di1na bGa r0ždšaz, ўmertvi2 plotsk‡z mo‰ sl†sti, i3 duševnuю moю2 skvernu tmhй vsk0rэ: i3 i3stzzanіz bэsHvъ lukavыhъ i3zbavi, i3 sp7si1 mz.

Preispeщrena b9estvennыmi dobrodёtelьmi, rodilA є3si2 sl0vo sobeznačalьno nc7Y, čctaz dv7o, dobrodёtelьmi nb7sA voi1stinnu pokrhvšago: є3g0že moli2 pri1snw ўщedriti nasъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pэsnosl0vcы vъ peщi2 sp7sšagw dёti, i3 gromoplamennuю prel0žšago na r0su, hrtA bGa p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

E#gdA na krtЁ sp7sE prigvozdi1lsz є3si2, kolebašesz tvarь: slnce ўstavi lučы2, i3 kamenіe raspadašesz, i3 ѓdъ sk0rw njbnažašesz, ne terpS deržavы tvoeS.

Za njsuždenіe trinovennagw njsuždenіe postradavъ, za prіemšago nagotY, nagъ na drevэ vi1sэlъ є3si2 щedre: velіz tvoS deržava i3 dolgoterpёnіe.

M§nčenъ: I$že bezplHtnыmъ soži1telіe, hrtHvы v0ini, krt0mъ ćkw bronsmi njbolčeni, kъ soprotivob0rcu njpolči1šasz, i3 togo2 krasnыmi nogami popraša.

M§nčenъ: Stoshu posredЁ sudi1щa sъ zaklepmi d0blіi, na ќdы razdroblsemi, i3 zdanіe razorsющe prelesti, i3 bэsHvskaz trє1biщa razbivaющe.

BGor0dičenъ: Ćže nb7sъ prevhššaz, vozdvi1žena na drevэ, i3 nizlagaющago vozdvižє1nіz vr†žіz, zrsщi є3di1nago vhšnzgo, vospэvaše togo2 veleglasnw.

I$nъ

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli, i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte sщ7ennicы, proslavite džtrocы, blgoslovi1te lю1dіe i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Voploщaetsz bezpl0tnый i3z8 tebE bGolёpnw: є3g0že moli2 prečctaz, str†sti mo‰ plotsk‡z ўmertvi1ti, i3 njživi1ti dyšu moю2 ўmerщvlennuю grэhami.

I#scэlsющago sokrušenіe ґdama perstnagw, sp7sa rodilA є3si2 prečctaz i3 bGa: togo2 ўmoli2, ćzvы duši2 moeS i3scэli1ti, ćže neiscёlьnw bolsщыz.

Vozdvi1gni sležaщa mS vo glubinЁ ѕlhhъ, i3 nhnэ borю1щago mS pobэdi2, čctaz, i3 ўszvlennuю bezmёstnыmi slastьmi2 dyšu moю2 prečctaz ne prezri, no ўщedri, i3 sp7si1 mz.

I#zbavlsemsz vssčeskihъ i3skušenій, prečctaz, tvoi1mi kъ bGu b0drennыmi mltvami, tebE bcdu svёduщіi blgoslovennuю i3 njbradovannuю.

Taže, pёsnь bcdы: Veli1čitъ dušA moS gDa: I# pokl0nы.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: TS, ю4že vi1dэ mwmseй newpali1muю kupinY, i3 lёstvicu njduševlennuю, ю4že їakwvъ vi1dэ, i3 dverь nbcnuю, є4юže pr0йde hrt0sъ bGъ našъ, pёsnьmi m™i čctaz veličaemъ.

Q kakw lю1dіe nepokori1vіi predaša tS krtY, є3di1nago dolgoterpэli1vago v0leю njbniщavšago, i3 str†sti prіemšago, i3 bezstrastію hodataz bhvša, vsBmъ t ґdama pop0lzšыmsz!

Raspstіe bezčestnoe prіstъ hrtE pl0tію, počesti2 hotS njbezčestvovannago člvёka strastьmi2 bezslovesnыmi, i3 drevnюю dobr0tu pogyblьša: slava pače ўmA miloserdію tvoemY.

M§nčenъ: Slnce nezahodi1moe hrtE, ќtrenevavšыz kъ tebЁ, i3 tьmY stradanій prešedšыz manіemъ ti2, kъ svёtu nastavilъ є3si2 tvoeS neizrečennыz slavы i3 svёtlosti: prosvэti2 u5bo nasъ tёhъ mltvami.

M§nčenъ: P0lkъ m§nkъ sщ7ennыhъ, tьmы6 mhslennыhъ vragHvъ pobэdi2, i3 tьmamъ primэni1sz s™hhъ si1lъ, i3 tьmы6 strasteй dyšъ našihъ, manovenіemъ vsedёtelьnыmъ i3scэlsюtъ pri1snw.

BGor0dičenъ: Svёtomъ dv7o, i3z8 tebE vozsіsvšagw svёta pl0tію, ќmъ m0й, njzari2, i3 serdce prosvэti2, tьmY tgonsющi grэh0vnuю, i3 ўnhnіz moegw2 vssku mglY progonsющi.

I$nъ

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, v0nьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ čelovёkъ, beznačalьnый, veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw čctuю.

Grэholюbi1vъ shй vъ lёnosti prebыvaю, i3 sudi1щa, čctaz, neumhtnagw trepeщu: vъ nemže mS soblюdi2 tvoi1mi s™hmi mltvami bGonevёsto, newsuždenna, da ćkw predstatelьnicu moю2 ўblžaю tS, prečctaz.

Ўžasaюsz sudi1щa dv7o, i3 nezabvennagw džka tvoegw2 sn7a, sodёzvъ mnHgіz grэhi2 na zemli2, i3 segw2 radi tebЁ vopію2: vsemlcrdaz vLčce pomozi1 mi, i3 togdašnіz bэdы2 i3zbavi mS, i3 sp7si2, čctaz.

K0lь strašenъ denь i3spыtanіz, ntrokovi1ce! K0lь ўžasenъ tvёtъ! K0lь gorьkA bэdA! Kto2 postoi1tъ pr0čee prečctaz vLčce; pomi1luй strastnuю moю2 dyšu, i3 prežde koncA daždь mi2 njstavlenіe, prečctaz.

Ćže svёtъ r0ždšaz b9estvennый, i3z8 nc7A vozsіsvšій, njmračennuю moю2 dyšu lestьmi2 žiteйskimi, i3 bhvšuю vragHvъ poruganіe vsenepor0čnaz ўщedri, i3 svёtu pokasnіz sp7si1telьnagw spod0bi, čctaz.

Taže: Dost0йno є4stь: I# pokl0nъ do zemli2.

Taže, є3ktenіA, i3 svэti1lenъ, i3 palmы2 nbhčnы.

Na stіh0vnэ stіhi6rы krtnы. Glasъ №:

TebE na drevэ prigv0ždšagosz pl0tію, i3 živ0tъ namъ podavšago, ćkw sp7sa i3 vLku poi1mъ neprestannw.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS gDi, i3 vozradovahomsz, i3 vozveseli1homsz. Vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz: za dni6, vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2, lBta, vъ nsže vi1dэhomъ ѕl†z, i3 pri1zri na rabы6 tvo‰, i3 na dэlA tvo‰, i3 nastavi shnы i4hъ.

Tvoi1mъ krt0mъ hrtE, є3di1no stado bhstь ѓgGlwvъ i3 čelovёkwvъ, i3 vo є3di1nomъ sob0rэ nb7o i3 zemlS veseli1tsz: gDi slava tebЁ.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ, i3 dэlA rykъ našihъ i3spravi na nasъ, i3 dёlo rykъ našihъ i3spravi.

M§nčenъ: Strtoterpcы hrtHvы prіidi1te lю1dіe vsi2 počti1mъ pёnьmi i3 pёsnьmi d¦0vnыmi, svэti1lьniki mjra, i3 propovёdniki vёrы, i3st0čniki prisnotekyщыz, i3z8 ni1hže i3stekaюtъ vBrnыmъ i3scэlє1nіz. Tёhъ moli1tvami hrtE b9e našъ, mi1rъ daruй mjru tvoemY, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ: krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Prehvalьnіi m§ncы:

Ѓgnca, ѓgnica i3 vsenepor0čnaz vLčca, na krtЁ ćkw vi1dэvši zraka ne i3myщa, ni dobr0tы, ўvы2 mnЁ, plačuщi glag0laše: gdЁ dobr0ta tvoS zaйde sladčaйšій; gdЁ blgolёpіe; gdЁ blgodatь sіsющaz, w4braza tvoegw2, sn7e m0й lюbeznэйšій;

Vъ pzt0kъ blžє1nnы, glasъ №:

Snёdію i3zvedE i3z8 raS vragъ ґdama: krt0mъ že vvedE hrt0sъ v0nь razb0йnika, pomzni1 mz, zovyщa, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Raspensz bezgrёšne, grэhi2 vsёhъ vzslъ є3si2 hrtE, i3 probodenъ bhlъ є3si2 vъ rebra, sp7senіz pot0ki i3stoči1lъ є3si2, vodh že i3 kr0ve, nazidaz sokrušє1nnыz tleю.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

Na drevэ prigvoždaemь v0leю ї}se b9e, vsE tslъ є3si2 щedre ґdamovo strastnoe razumёnіe: ćzvami že čestnhmi bэs0vskoe mn0žestvo ўzzvi1lъ є3si2.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

M§nčenъ: I%že strtemъ ўpod0blьšesz, v0leю postradavšemu pl0tію, m§ncы slavnіi, pri1snw str†sti i3scэlsete neiscёlьnыz, nedygi že tg0nite t čelovBkъ si1loю d¦0vnoю.

Slava: Ravnosi1lьnuю, є3dinočestnuю trbcu slavimъ tS, nc7A beznačalьnago bGa, i3 sn7a, i3 d¦a s™ago, є3di1no trіmpostasnoe bGonačalіe, vёroю veličaemъ.

I# nhnэ: Na krtё tz prigvoždena, ćkw ўzrЁ hrtE b9e, ćže tebE r0ždšaz pl0tію, plačuщi vэщaše: čt0 ti vozdadE, q sn7e m0й, є3vreйskій sob0rъ zakonoprestypnый;

 

Komentarisanje nije više omogućeno.