NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ №. SredA

Vo vt0rnikъ večera, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы krtnы, glasъ №.

Pod0benъ: Prehvalьnіi m§ncы:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

Na krtЁ prigvoždaemь, hrtE b9e, ćkw člvёkъ, člvёčeskoe є3stestvo2 njboži1lъ є3si2, i3 načaloѕl0bnago ўmertvi1lъ є3si2 ѕmjz. Nasъ svobodi1lъ є3si2 klstvы ćže t dreva, ćkw blgoutr0benъ bhvъ klstva: prišelъ є3si2, ćkw da vsBmъ podasi blgoslovenіe, i3 velію mlctь.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

Vsskіz prevhšši česti shй vLko, njbezčestitisz blgovoli1lъ є3si2, pon0snuю preterpёvъ щedre na drevэ smertь, є3sže radi bezsmertіe, njb8stъ r0dъ člvёčeskій, i3 ži1znь pervuю vosprіstъ, tebЁ ўmeršu pl0tію vsesi1lьne.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Krte vsečctnhй, vёrnыhъ vsёhъ njčisti1liщe, vs‰ njsvzti2 tebЁ poklansющыzsz i3 hrtA slavzщыz, rycэ prečctэi prosteršago na tebЁ neizrečennagw radi blgoutr0bіz i3 koncы2 zemli2 vs‰ vo є3di1no sobravšago.

I$nы stіhi6rы bcdэ, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe, i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Ў krtA predstosщi sn7a i3 bGa tvoegw2, i3 dolgoterpёnіe togw2 smotrsющi, glag0laše plačuщi m™i čctaz: ўvы2 mnЁ, čado sladčaйšee! Čto2 sі‰ straždeši nepravednw sl0ve b9ій; da sp7seši čelovёčestvo.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

Ў krtA predstosщi, nevёsto neiskusomyžnaz, i3 ćže t bolёzneй ćzvы prіemlющi, vopіsše: da ne bezčadnu mS kvi1ši, čado moE, r0ždšuю tS sl0ve b9ій: ne njstavi mS є3di1nu є3dinor0dnый, nc7Y soprisnosyщnый.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Vnegda tz raždahъ, bolёzni nikakože i3mёhъ: i3 kakw nhnэ bolBzni pod8emlю, tebЁ sl0ve nepravednw raspinaemu; vopіsše g0rьkw dv7a slezsщi. Ўvы2 mnЁ! Ne terplю2 vi1dэti na krtъ, vozdvi1žena tS člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Tvoego2 sn7a i3 vLku, drevle ćkw vi1dэla є3si2, na krtЁ rycэ rasprosterša, i3 kopіemъ rebra i3skopovaema, m™i čctaz rыdaющi vzыvala є3si2: ўvы2 mnЁ! Kakw straždeši, str†sti čelovёkwvъ temlzй člvэkolю1bče;

Taže: Svёte ti1hій: Posemъ prokjmenъ dnE. Spod0bi gDi vъ večerъ: I# є3ktenіA.

Na stіh0vnэ stіhi6rы krtnы, glasъ №:

Krtъ vodruzi1sz na l0bnэmъ, i3 procvэtE namъ bezsmertіe, t i3st0čnika prisnotekyщagw rebrA sp7sova.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2 živyщemu na nb7si2. SE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS: takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2.

Nerazrušena stэnA namъ є4stь čctnhй krtъ sp7sovъ: na neg0 bo nadёющesz, sp7saemsz vsi2.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ, ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz: naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ, i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

M§nčenъ: Q d0brыz kypli vašez s™ji! Ćkw krHvi daste, i3 nbcnыz naslёdovaste, i3 privremennw i3skusi1všesz, vёčnw veselitesz: voi1stinnu dobrA vaša kyplz, tlBnnaz bo njstavlьše, netlBnnaz vosprіsste, i3 so ѓgGlы likovstvyющe, poete neprestannw trbcu є3dinosyщnuю.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Vozdvi1žena ćkw vi1dэ na krtЁ ѓgnca, nepor0čnaz dv7a plačuщi vopіsše: sladkoe moE čado, čto2 n0voe i3 preslavnoe vidёnіe; kakw soderžaй vssčєskaz g0rstію, na drevэ prigvoždaešisz pl0tію;

Taže: Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь s™0mu, i3 tpystъ.

Vo vt0rnikъ na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz: ta bo bezsmertne, ćkw vsemogyщaz proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

I$že v0instvomъ nbcnыmъ nedovёdomый, ntrokovi1ce vsenepor0čnaz, pl0tь prіstъ t pl0ti tvoeS, i3 njbnovi2 i3stlёvšuю prestuplenіemъ pervыmъ.

Pёsnьmi ўblaži1mъ vёrnіi, b9іz sl0va pače slovesE rodi1telьnicu: sіs bo prenepor0čnaz, zemnы6mъ kvi1sz ўkrašenіe, i3 vsBmъ sogrэšaющыmъ predstatelьnica bhstь.

Slava: Kvi1lasz є3si2 prostrannэйši nb7sъ: tvorca bo vssčeskihъ vmёщši m™i prisnodv7o. Tёmže vopію1 ti: tэsnotы2 vsskіz mS smertor0dnыz i3zbavi bGoradovannaz.

I# nhnэ: Daždь namъ p0moщь čctaz, njburevaєmыmъ molьb0ю skorbeй, nizloži2 vragHvъ našihъ luk†vaz voznošє1nіz, i3 podaždь vsBmъ sp7senіe, blgočestnw tS slavzщыmъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ s™hй: njduševlennый hrame, neizrečennыz slavы tvoeS člvэkolю1bče.

P0lnый i3stoщavaetsz nasъ radi, i3 prіemletъ beznačalьnый t tebE načalo dv7o prenepor0čnaz, i3 vi1ditsz nevi1dimый, i3 pitazй vssčєskaz, mlek0mъ pitaetsz, njbnovi1ti čelovёki promыšlsz.

I#scэli2 sokrušenіe naše dv7o neiskusobračnaz, i3scэli1telz r0ždšaz, i3 gDa, vh0dъ namъ kъ ži1zni pokazavšago blgodatію: є3g0že neprestannw moli2 ўщedriti i3 sp7sti2 rabы6 tvo‰.

Slava: Ćže є3di1na є3stestvo2 čelovёkwvъ njboži1všaz, pače є3stestvA vsenepor0čnaz, r0ždšemusz i3z8 tebE moli1sz, sogrэšenій našihъ proщenіe dati, i3 radovanіe vёčnoe, pres™az dv7o vsepёtaz.

I# nhnэ: Vъ lёnosti i3ždi1vъ ži1znь, pripadaю ti2 prečctaz, ćže kъ bGu pri1snыmi mltvami tvoi1mi vozdvi1gni m0й ќmъ, i3 prosvэti2 vseg0 mz njčernenago, pokasnіz svэtlostьmi2, da vёroю i3 lюb0vію slavlю tS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: G0ru tS blgodatію b9іeю prіwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3z8 tebE i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo sp7senіe naše i3 njbnovlenіe.

B9estvennuю tS palatu sl0va znaemъ, vъ nю1že vseli1sz pl0tію, njbnovi2 nasъ i3stlёvšihъ strastьmi2. Tёmže či1staz, b9ію m™rь tS čti1mъ, i3 t tebE r0ždšagosz slavimъ.

Vseli1sz vo ўtr0bu tvoю2 dv7o, sl0vo vopl0щšeesz, i3 vselьšuюsz prežde klstvu vъ є3stestvo2 čelovёčeskoe i3zgnA, i3 svoi1mъ b9estvennыmъ sovokuplenіemъ njboži2 bGolёpnw, segw2 radi tS vospэvaemъ.

Slava: Mertvostь pod8stъ ґdamъ vsenepor0čnaz, tnelэže vkusi2 plodA tlёnnagw: nhnэ že tvoi1mъ ržctv0mъ njživE, i3 vъ selenіihъ raйskihъ vodvorsetsz. Segw2 radi tS po d0lgu vospэvaemъ.

I# nhnэ: Ўstavila є3si2 t0kъ smertnый, r0ždši bezsmertіz i3st0čnikъ hrtA bGa, či1staz. Togo2 ќbw moli2 bGoblagodatnaz, duši2 moeS ўmori1všыz i3scэli1ti str†sti, i3 sp7sti1 mz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2 hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

VozsіS t čreva tvoegw2 nezahodi1moe s0lnce prenepor0čnaz, i3 tьmY do koncA potrebi2, i3 zemlю ўzsni2 razumы b9estvennыmi: tёmže vёrnw vospэvaemъ tS.

Raduйsz, ѓgGlьskій glasъ vzыvaemъ ti2 prečctaz: rodila bo є3si2 veli1kagw sovёta ѓgGla, i3 nc7Y sobeznačalьna, pl0tь bhvšago dv7o, za є4že sp7sti2 čelovёka.

Slava: GDь vselьsz čctaz, vo črevo tvoE, i5že blgočestnw vъ nego2 vёruющыz, i3zbavilъ є4stь t vladhčestvіz vražіz: tёmže veleglasnw vsi2 vospэvaemъ tS prečctaz.

I# nhnэ: NJbleksz vъ mS vLka, i3z8 tebE pr0йde vsenepor0čnaz, i3 i3stlёvšee є3stestvo2 njboži2: no togo2 moli2 bGorodi1telьnice, naga vsskagw grэhA sotvori1ti mS.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz ćkw džvcы zakolenіz. Sp7si2 lю1di tvo‰, b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Bez8 sёmene bGa vo črevэ začalA є3si2, i3 po ržctvЁ strannэmъ dv7a prebыlA є3si2 vsenepor0čna: tёmže hvalami slavimъ tS, i5že tob0ю prečctaz, i3zbavlьšesz klstvы.

Lёstvica, ю4že їakwvъ vi1dэ: gorA prisёnnaz: vsesvёtlый džblakъ b9estvennagw svёta: dverь, є4юže bGъ є3di1nъ pr0йde: blgoslovennaz vъ ženahъ, tы2 є3si2 prenepor0čnaz.

Slava: Zak0nwvъ є3stestvennыhъ kromЁ rodilA є3si2 dv7o neiskusobračnaz, sl0vo b9іe v3postasnoe, i3scэlsющee naše sokrušenіe: є3g0že prilёžnw moli2, sp7sti2 vsёhъ nasъ.

I# nhnэ: Bolёvšuю moю2 dyšu prestuplenьmi prinesъ, vzыvaю ti2 vses™az, preslavnaz, čctaz: i3scэli2 i3 sp7si1 mz hodataйstvomъ tvoi1mъ, ćkw da vospoю2 i3 veličaю zastuplenіe tvoE.

GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ №:

TvoE predstatelьstvo i3myщe prečctaz, i3 tvoi1mi mltvami lю1tыhъ i3zbavlsemi, krt0mъ sn7a tvoegw2 vezdЁ soblюdaemi, po d0lgu tS vsi2 blgočestnw veličaemъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE ќmnuю bcde, peщь razsmotrsemъ vёrnіi: ćkože bo džtroki sp7sE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2, vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Zak0na sBni, i3 prє1dnzz gad†nіz bGoglasnыhъ prbrHkъ, tvoE bezsёmennoe ržctvo2 ćvэ provozvэsti1ša, prečctaz vsenepor0čnaz: є4že vospэvaющe zovemъ, vospёtago ntcє1vъ bGa i3 preproslavlennago.

Vost0kъ slnca rodilA є3si2 bGoblgodatnaz čctaz, prosvёщšago vёrnыhъ vsёhъ i3spolnє1nіz, n0щь že ўmalьšago ѕločestіz. Tёmže čti1mъ vospёtagw ntcє1vъ bGa i3 preproslavlennago.

Slava: KupinA i3nogdA newpalьnaz, vsenepor0čnaz, tvoE vowbražaše črevo, i4bo ne njpali1 tz tnю1dъ džgnь b9estvA. Tёmže molю1 tz, ngnS negasi1magw i3zbavi mS, ćkw da poю2 nem0lčnw čctaz, veli6čіz tvo‰.

I# nhnэ: M™i b9іz, vёrnыhъ p0moщe, sogrэšaющihъ njčiщenіe, blgi1hъ vsёhъ podatelьnice, prіimi1 mz blgoutr0bіemъ tvoi1mъ mlctivnыmъ pripadaющa, i3 prihodsщa kъ tebЁ sъ plačemъ, i3 prossщago razrэšenіz sogrэšenій moi1hъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}levы, ćkože vъ gorni1lэ dobr0toю blgočestіz, čistёe zlata bleщahusz, glag0lющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Zak0nnіi w4brazi, i3 prє1dnzz gad†nіz dv7o, gDnю tS čctuю m™rь predskazaša ćvэ: mh že sbыtіE veщeй nhnэ vi1dzщe, poemъ tS soglasnw, i3 slavosl0vimъ vo vs‰ vёki.

Ўkrasi1sz b9estvennыmi dobr0tami, bez8 razsuždenіz vъ dobr0tahъ, sl0vo b9іe r0ždši vsenepor0čnaz, krasotami b9estvennыmi vsёhъ serdcA ўzsnsющee, vёroю pэsnosl0vzщihъ є3go2 vo vs‰ vёki.

Slava: Svzщennыmi glasы i3zdaleča skazaša prbr0cы, m™rь tS bhti vsenepor0čnaz vLcэ bGu, є3myže vsi2 zovemъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

I# nhnэ: Ćkw krasnA, ćkw predobrA dv7o, krasnago vъ dobr0tahъ, pače vinы2 rodilA є3si2 hrtA, є3myže vsi2 zovemъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: W$brazъ či1stagw ržctvA tvoegw2, ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti m0limsz peщь, da tS bcde neprestannw veličaemъ.

E#stestvo2 є4že prežde njsuždennoe zemnhhъ dv7o, preestestvennыmъ tvoi1mъ b9estvennыmъ ržctv0mъ bezsmertіe ўluči2: i3 dobr0tu prežnюю vosprіstъ, poю1щe tS soglasnw radostnыmi pёsnьmi.

N0siši vs‰ nossщago, i3 mlek0mъ pitaeši, vsBmъ pi1щu daю1щago: velіe i3 strašnoe, є4že pače ўmA tvoE tainstvo, kovčeže čctnagw sщ7enstva dv7o bcde. Tёmže tS vsi2 ўblažaemъ.

Slava: Svёtъ mnЁ ležaщu, prečctaz, vъ lёnosti tьmы2, nhnэ vozsіsй, njslэplsющыz mi2 p0mыslы strasteй rэšaщi, i3 mi1rъ glub0kъ vsenepor0čnaz, pri1snw sodэvaющi vъ duši2 moeй, slaviti tS.

I# nhnэ: Strašysz sudi1щa neumhtnagw, i3 sudіi2 nezabvennagw vsenepor0čnaz: i4mamъ bo mn0žestvo sogrэšenій bezči1slennoe, vъ lёnosti ži1vъ vsestrastnый: tёmže mS bcde, ўщedrivši pomi1luй.

Taže, Dost0йno є4stь: I# pokl0nъ. Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

Tropari2, i3 pr0čee nbhčnoe, i3 tpystъ.

Vъ sredu ќtra, po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы krtnы. Glasъ №.

Raspenšusz ti2 hrtE, pogi1be muči1telьstvo, i3 poprana bhstь si1la vražіz: niže bo ѓgGlъ, ni čelovёkъ, no tы2 samъ gDi sp7slъ є3si2 nasъ, slava tebЁ.

Stjhъ: Voznosi1te gDa bGa našego, i3 poklansйtesz podn0žію nHgu є3gw2, ćkw s™o є4stь.

KrtA tvoegw2 drevu poklansemsz člvэkolю1bče: ćkw na nemъ prigvozdi1lsz є3si2 životE vsёhъ, i3 raй tverzlъ є3si2 sp7se, vёroю prišedšemu kъ tebЁ razb0йniku, i3 pi1щi spod0bilъ є3si2 i3spovёdaющago tS: pomzni1 mz gDi. Prіimi2 ćkože džnago i3 nasъ zovyщihъ: sogrэši1homъ vsi2, miloserdіemъ tvoi1mъ ne prezri nasъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Ѓgnca na krtЁ ѓgnica zrsщi, sъ razb0йnikoma raspinaema tS dolgoterpэli1ve sl0ve, i3 kopіemъ kъ rebra probodaema, vosklicaše vopію1щi materski: čto2 strannoe i3 ўžasnoe, ї}se m0й, tainstvo, neskazannw soveršaemoe; kakw pokrыvaešisz gr0bomъ newpi1sannый b9e; da mS r0ždšuю tS ne njstaviši, sn7e m0й sladčaйšій.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы, glasъ №:

Sp7si2, gDi, lю1di tvoS i3 blgoslovi2 dostosnіe tvoE, pobBdы na soproti6vnыz daruz i3 tvoE sohransz krt0mъ tvoi1mъ ži1telьstvo.

Stjhъ: BGъ že cRь našъ prežde vёka, sodёla sp7senіe posredЁ zemli2.

Nryžіe krtnoe vo branehъ kvi1sz nёkogda blgočesti1vomu carю2 kwnstantjnu, nepobэdi1maz pobёda na vragi2 vёrы radi: segw2 trepeщutъ soproti6vnыz si6lы: seй bhstь vёrnыhъ sp7senіe, i3 pavlu pohvalA.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

M§nčenъ: Bolёznьmi s™hhъ, i4miže nj tebЁ postradaša, ўmolenъ bydi gDi: i3 vsS našz bolBzni i3scэli2 člvэkolю1bče, m0limsz.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: TvoE predstatelьstvo i3myщe prečctaz, i3 tvoi1mi mltvami lю1tыhъ i3zbavlsemi, krt0mъ sn7a tvoegw2 vezdЁ soblюdaemi, po d0lgu tS vsi2 blgočestnw veličaemъ.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Na drevэ tS sl0ve krtnэmъ, za miloserdіe mlcti, povёšena pl0tію v0leю, ćkw vi1dэ slnce, ne terpS derznovenіz pomrači1sz. Tёmže njmračennuю dyšu moю2 prosvэti2 nepristypnыmъ svёtomъ tvoi1mъ, i3 sp7si1 mz, molю1sz.

Rasprostrhй na krtЁ dl†ni tvo‰ щedre, kzhki bhvšыz daleče t tebE, sobralъ є3si2 slaviti mn0guю tvoю2 blgosthnю: no pri1zri na naslёdіe tvoE, i3 nizloži2 voю1ющihъ na nы2, krt0mъ tvoi1mъ čestnhmъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica, ѓgnca i3 pastыrz povёšena na drevэ mertva zrsщi, plačuщi vэщaše, materski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE є4že pače sl0va sn7e m0й sni1tіe, i3 vHlьnыz strti, b9e preblgjй;

KanHnъ čctn0mu i3 životvorsщemu krtY, glasъ №, tvorenіe їHsifovo, є3gHže kraegranesіe:

Krt0mъ sp7saemь є4smь, postradavšagw vLki.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: GHrьkіz rabHtы i3zbavlьsz ї}lь, neprohodi1moe pr0йde ćkw syšu, vragA zrS potoplsema, pёsnь ćkw blgodёtelю poetъ bGu, čudodёющemu mhšceю vыs0koю, ćkw proslavisz.

Na krtЁ vozdvizaemь hrtE, sovozdvi1glъ є3si2 padšago čelovёka, i3 vsю2 vražію si1lu nizverglъ є3si2 sl0ve. Tёmže tvoS strti vospэvaю postradavšagw, i3 t strasteй i3zbavlьšagw mS.

Slavы gDь tы2 є3si2, i4že slavoю vэnčavый čelovёka, ternіemъ vэnčalsz є3si2, ćkw da ternon0snoe є3stestvo2 naše sotvori1ši plodon0sno, sadi1telю b9estvennыhъ dэsnій.

M§nčenъ: S™hhъ sob0rъ pres™hй zak0nnw postradavый, vsю2 kroveй s™hhъ tečenьmi tvarь njsvzti1lъ є4stь, i3 skvє1rnыz bэsHmъ žє1rtvы prinwsi1mыz, nj bz7э nc7Ё potrebi1lъ є4stь.

M§nčenъ: V†ša vses™ji m§ncы, džblacы mučenій ne skrhša terpэli6vnaz borє1nіz: tёmže pače s0lnečnыhъ lyčь slavnіi kvi1stesz, njblistaющe ćvэ zari6 sp7senіz.

BGor0dičenъ: Nryžіemъ snэdašesz prečctaz, strasteй sn7a tvoegw2, ćkw zrsše togo2 kopіemъ probodaema, є4že vъ rai2 vozbrani1telьnoe trэvaющagw nryžіe, ne daю1щee vBrnыmъ b9estvennagw vh0da.

Drugjй kanHnъ pres™ёй bcdэ, glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz, ta bo bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE, ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Strui6 mnЁ slezъ duševnыhъ daruй vsenepor0čnaz, ćže i3st0čnikъ njstavlenіz r0ždši, grэh0vnuю skvernu tmыvaющa, i3 vo smirenіi ži1znь moю2 i3zvodsщa.

Prevhšši bhstь čctaz tvari, bGa vopl0щši. Tёmže molю2 tS: t gn0z strasteй vozstavi mS, i3 kъ b9estvennэй vыsotЁ bezstrastіz vozvedi2.

Mlctiva mi2 kvi1sz čctaz, vъ denь sydnый, molю1sz, vsskagw i3zbavlsющi mS strašnagw stosnіz i3 lю1tagw mučenіz, pribэgaющago pod8 kr0vъ tv0й prečctaz vLčce.

Mrakomъ grэh0vnыmъ njderži1ma mS, i3 padša prečctaz, vozdvi1gni, slezъ tyču daю1щi mi2, i4miže njmhю skvє1rnaz dэlA: ts bo є3di1nu zastypnicu i4mamы bcde.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 bogatstvomъ da hvalitsz smertnый svoi1mъ, no vёroю gDneю pravoslavnw vzыvaz hrtY bGu, i3 poS pri1snw: na kameni tvoi1hъ zapovэdeй ўtverdi1 mz vLko.

I#skopaša ti2 bezzak0nnіi rycэ i3 n0zэ ї}se m0й, dlanію neizrečennw sozdavšagw pervэe hrtE b9e čelovёka, i3 strtію strasteй, i3 tli2 vsёhъ svob0ždšagw.

Da stanetъ, vopіsše ї}sъ, luna že i3 slnce, є4že na krtЁ propisyzй postradavšago vLku pl0tію, svэti1lwmъ pomračenіe. I$mže tmы2 nač†la luk†vaz posramlena bhša.

M§nčenъ: Terpshu ўserdnw r†nы slavnіi m§nicы, i3 ўzzvlsemi, velіara ѕmjz ўzzvi1ša krёpkw: tёmže dyšъ našihъ r†nы i3scэlsюtъ pri1snw, b9estvennыmъ manovenіemъ.

M§nčenъ: Kapiщa bэsHvskaz i3 hramы razori1ste m§nicы, bolёznьmi že i3 myžestvomъ sami sebE preslavnw hramы vozdvig0ste blgodatію, vmэsti1telьnы nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

BGor0dičenъ: Vъ časъ strasteй, krasnago dobrot0ю zrsщi dv7o, vidёnіz nižE dobr0tы i3myщa, vopіsla є3si2 g0rьkw čctaz, vosklicaющi: ўvы2 mnЁ, kakw straždeši sn7e, t strasteй vsёhъ hotsй i3zbaviti;

I$nъ

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый čelovёčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mi1lostivnw vъ nE vowbražsz: preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ s™hй: njduševlennый hrame neizrečennыz slavы tvoeS, člvэkolю1bče.

Hramъ bыlA є3si2 prečctaz, vsёmi carstvuющagw, bhvša mS vertepъ dušetlёnnыhъ razb0йnikъ, i3shiti2 t tёhъ njѕloblenіz, i3 b9estvennagw d¦a či1sto žili1щe kvi1 mz. Dvaždы.

Slezъ mi2 posli2 tyču, i3zsušaющu tečє1nіz lukavыhъ moi1hъ dэsnій, molю1sz, ćže blgoutr0bіz r0ždši ti1huю puči1nu, hrtA bGa našego, bcde dv7o vsepёtaz.

Krёpostь namъ i3 st0lpъ nepokolebi1mь bydi bGoradovannaz, i3 щi1tъ, i3 nryžіe nepobэdi1moe, mhslennыhъ vr†gъ polki2 t nasъ vozbransющi, bcde prečctaz, vёroю i3 lюb0vію počitaющihъ tS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Slhša drevle ґvvakymъ hrtE čydnый tv0й slyhъ, i3 strahomъ vzыvaše: t ю4ga bGъ prіi1detъ, i3 s™hй t gorы2 prіwsэnennыz čaщi, sp7sti2 pom†zannыz: slava si1lэ tvoeй gDi.

R†nы i3 ćzvы hrtE preterpёlъ є3si2, ćzvы serdca moegw2 i3scэlsz, želči vkusi1vъ g0rьkіz, sladkagw vkysa tletv0rnagw temlz vredъ: na drevэ že prigv0ždsz drevnюю klstvu potrebi1lъ є3si2.

Daleče trinovє1nnыz t tebE kzhki, vozdvizaemь na krtЁ bli1zъ privleklъ є3si2, primiri1lъ že є3si2 nasъ nc7Y dolgoterpэli1ve, vъ sredY vvelъ є3si2 ćkw hodataй sebE: i3 posredЁ zemli2 strtь preterpёlъ є3si2 pon0snuю.

M§nčenъ: Vъ m0re kroveй vašihъ taйnw bGoblžennіi, so vsёmi svoi1mi v0instvы, mhslennый faraHnъ vpadъ potopi1sz. Tёmže radostію vы2 sp7sšesz prіid0ste ko njbэtovannэй zemli2, i3 nbcnіi graždane bhste.

M§nčenъ: Vozmog0ša vžilsemi hrt0voю strtію blžennіi, strti razli6čnыz vosprіsti na čestnёй pl0ti. Segw2 radi ўstavlsюtъ str†sti dyšъ že i3 tэlesъ, voshvalsющihъ tёhъ, i3 blžaщihъ vsegdA.

BGor0dičenъ: Nepravedno zrsщi zakolenіe tS hrtE r0ždšaz, rыdaющi vopіsše ti2: pravosyde sn7e, kakw nepravednw njsudi1lsz є3si2, hotsй njpravdati prestuplenіemъ njsuždє1nыz drevle, i3 kъ tlёnію pop0lzšыzsz;

I$nъ

Їrm0sъ: G0ru tS blgodatію b9іeю prіwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3z8 tebE i3zhti ї}levu provozglašaše s™0mu, vo sp7senіe naše i3 njbnovlenіe.

Bэs0vskimi lestьmi2 lю1tэ tvlači1mago mS t zapovэdeй b9іihъ, ne prezri blgaz: no ўщedri molю1sz, i3 togw2 prelesti pokaži1 mz vhšša, pribэgaющago prečctaz kъ tvoeй mlcti. Dvaždы.

E#di1ne shй mlctivne hrtE b9e, tebE r0ždšіz mltvami, na tS ўpovaющihъ pomi1luй, i3 ўщedri, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ nastavi, i3 vёčnыz ži1zni spod0bi.

Ўsnyvša vъ smertь, i3 vo gr0bэ ležaщa tčaznіz prečctaz, njk0vana želёzы pregrэšenій moi1hъ, tvoeю b0drennoю mltvoю vozdvi1gni, i3 kъ pokasnію i3spravi, molю1sz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёtъ tv0й nezahodi1mый vozsіsй hrtE vъ serdcA vёrnw poю1щihъ tS, mi1rъ podavazй namъ, pače ўmA. Tёmъ t n0щi nevёdэnіz ko dnю2 svёtomъ tvoi1mъ tekyщe, slavosl0vimъ tS člvэkolю1bče.

Slnce sp7se njbnaži1sz svёta, na drevэ naga tebE zrS vi1szщa, na vodahъ povёsivšago zemlю: kameni že, na kameni ćkw njщuti1ša vozdvi1žena, raspadašesz strahomъ, i3 njsnov†nіz pokolebašasz.

Vozdvi1ženъ na drevo, i3 gvozdьmi2 prigv0ždsz, njkrovavi1lъ є3si2 perstы2 dolgoterpэli1ve, i3 kopіemъ probodaemь vъ rebra, i3scэli1lъ є3si2 ćzvu ґdamovu, ю4že prіstъ rebrA poslyšavъ, i3 preslyšavъ sotv0ršago i5.

M§nčenъ: Raй kvi1sz m§nikъ mn0žestvo, živ0tnoe i3mёz posredЁ drevo hrtA: za neg0že pon0snuю d0blestvennыmъ p0mыslomъ smertь preterpёvše, snёdію r0du načalьniki ўmertvi1všago ѕmjz, bžctvennoю si1loю ўmertvi1ša.

M§nčenъ: Kr0vnыmi kaplzmi hrtHvы stradalьcы, bezb0žіz glubinY i3zsuši1ste, i3 bžctvennыmi i3stočenіi čudesъ sщ7ennыhъ, strasteй tečє1nіz dyšъ že i3 tэlesъ zagraždaete. Tёmže dostod0lžnw ўblžaemi є3stE.

BGor0dičenъ: Ўdivlsšesz nepor0čnaz, na drevэ zrsщi hrtA vozdvi1žena v0leю, i3 plačuщi vopіsše: sn7e m0й i3 b9e, bolёzni vъ ržctvЁ i3zbёgši, nhnэ bolёzni straždY, nepravednw t bezzak0nnыhъ raspinaemu ti2.

I$nъ

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2 hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2, serdcA prosvэti2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

Pot0cы mn0gihъ mi2 pregrэšenій priverg0šasz, i3 hramъ duši2 moeS nizloži1ša prečctaz: no ćže є3si2 i3spravlenіe praotcєmъ bcde, vozstavi mS rabA tvoego2.

Vъ timёnіi mS strasteй ўglёbnuvša nkasnnago, i3 byreю mn0gihъ sogrэšenій potoplsema, ryku podavši vLčce, vozvedi1 mz, i3 ko pristaniщu pokasnіz napravi.

Duševnыhъ mi2 skvernъ njčiщenіe daruй, i3 plotski1hъ mS bolёzneй i3scэli2 molю1sz, i3 t njbderžaщagw lю1tagw ўnhnіz premэni2 mltvami tvoi1mi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vesь t strasteй bezmёrnыhъ soderžysz, i3 ki1tomъ ѕHlъ snizpad0hъ: no vozvedi2 i3z8 i3stlёnіz mS b9e, ćkože prežde їHnu, i3 vёroю bezstrastіe mi2 daruй, ćkw da vo glasэ hvalenіz, i3 sp7senіz d¦omъ požry ti.

E#gdA mwmseй rycэ vozdёvъ na vыsotY, tvoю2 strtь vowbražaše, prosteršagw na drevэ dl†ni, i3 lukavagw razruši1vša deržavu pagubnuю, tёmže i3zbavitelz vёduщe tS i3 sp7sa poi1mъ, člvэkolю1bče.

Mertvostь preterpёlъ є3si2 vozdvizaemь na drevo, i3 ўmertvi1telz našego ўmertvi1lъ є3si2: i3 njživi1vъ rukY tvoє1ю hrtE sozdanіe, vъ rebra že kopіemъ probodaemь, i3stoči1lъ є3si2 dvЁ rэcЁ njstavlenіz, vo dvoю2 vHlю vospэvaemый.

M§nčenъ: ČestnA vaša smertь s™ji pred8 gDemъ nhnэ bhstь, početšihъ vsёhъ čestnhmi svoi1mi strastьmi2, i3 bezčestnago velіara posrami1všihъ, vsёmi priloženіi mykъ nizloži1ti vsёhъ vasъ k0znstvuющago.

M§nčenъ: Vseю dušeю ko vsBmъ tluči1stesz mnogovi1dnыmъ premydrіi mučenіemъ, vsю2 njbrэt0ste spos0bstvuющuю vamъ p0moщь, vo vsE čelovёčestvo njb0lkšagosz. Tёmže na ќdы ssэkaemi: i3 ngnю2 približaющesz veselsstesz.

BGor0dičenъ: Raspstіe tvoE zrsщi prečctaz, vopіsše: sn7e, čto2 zri1moe strannoe vidёnіe; i4že str†sti bolsщihъ i3scэlszй, kakw strtь hrtE terpi1ši novёйšuю; čt0 ti vrazi2 vozdaša blgodatelю, za nsže blgodatь prіsša;

I$nъ

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй, vmэni1homsz ćkw džvcы zakolenіz, sp7si2 lю1di tvo‰ b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Rukopisanіe prečctaz, pregrэšenій moi1hъ kopіemъ rast0rgni, r0ždšagwsz radi i3z8 bezsёmennagw tvoegw2 čreva: vъ kni1zэ mS napisati spod0bi i3zbrannыhъ, pribэgaющago kъ b9estvennomu pokr0vu tvoemY. Dvaždы.

NJči1sti hrtE, rabы6 tvo‰ mltvami r0ždšіz tS, i3 nizposli2 ćkw є3di1nъ blgъ sogrэšenій proщenіe: th bo є3si2 sp7sъ, i3 i3zbavitelь vsBmъ nadёющыmsz na tS.

Ўmerщvlena mS strastьmi2 prečctaz dv7o, ćže žiznodavca r0ždšaz, njživi2 nhnэ tvoi1mi mltvami, i3 pobэdi1telz kvi1 mz na vragA ѕlago: ts bo є3di1nu i4mamы kъ bGu pom0щnicu našu.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Proid0ša ćkw čert0gъ peщnый plamenь nesterpi1mый, i5že za blgočestіe i3nogdA džtrocы s™ji pokazavšesz ćvэ, i3 soglasnw vospэvaющe, pёsnь poshu: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

VLka shй t rabA prіstъ ї}se m0й, ўdarenіe, svobodi1ti mS hotsй poraboщennago vragY, na krtё že prigv0ždsz sp7saeši mS poю1щa: i4že ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Potrzsesz vsS tvarь, raspinaemu ti2 blgoutr0bne gDi, kopіemъ probodaemu ti2, vragъ vsetэlesnuю prіstъ ćzvu, ўszvennый že ґdamъ i3scэlЁ, vopіS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

M§nčenъ: Krt0mъ njgraždennoe strastoterpєcъ v0instvo slavnoe, njpolčє1nіz vr†žіz pogubi2 blgodatію, i3 pobёdы vэncы2 prіstъ, vopіS: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

M§nčenъ: NgnS si1lьnэйše stzžavše stradalьcы proizvolenіe, ne njpalьšesz ngnю2 prіwbщaющesz, no popali1ste ѕločestіz lukavuю veщь, vopію1щe: ntє1cъ našihъ b9e blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Ržctvo2 tvoE dv7o, preslavnw vёki porodi2: i3 vozdvi1ženъ na krtъ, padšыz sovozdvi1že, i3 nbcnыz ži1teli pokazA vopію1щыz: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

I$nъ

Їrm0sъ: TebE ќmnuю bcde, peщь razsmotrsemъ vёrnіi: ćkože bo džtroki sp7sE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi2 vo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый ntcє1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Ćkw i3st0čnika ži1zni r0ždšaz, ўmeršuю moю2 dyšu živon0snoю desni1ceю, prečctaz, voskRsi2, i3 vopi1ti spod0bi vo ўmilenіi serdca moegw2: prehvalьnый ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.Dvaždы.

N0vъ ґdamъ t či1stыhъ kroveй tvoi1hъ bhti i3zv0lilъ є4stь, i4že prežde vBkъ bGъ. E#g0že nhnэ moli2, njbetšavšago mS njbnovi1ti, zovyщa: prehvalьnый ntє1cъ našihъ b9e blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Gnёva putemъ vragъ prihodS, voshi1titi hotS neщadnw dyšu moю2 smirennuю, segw2 sovёtы, prečctaz, razruši2: i3 poю1щa mS ўщedri: voshvalsemый ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Čyda preestestvennagw pokazA w4brazъ, ngner0snaz peщь drevle: džgnь bo ne njpali2 ю4nыz dёti, hrt0vo kvlsz bezsёmennoe t dv7ы b9estvennoe ržctvo2. Tёmъ vospэvaющe vospoi1mъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsS gDa, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki

Raspztъ bhlъ є3si2 na krtЁ v0leю, i4že manіemъ nb7o prostrhй: gvozdьmi1 že prigvozdi1sz, ўprazdni1ti hotS popolznovenіe strastnoe pervozdannagw ґdama. Tёmъ vospэvaющe poemъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsskaz gDa: i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

E#gda tz kamenz na kameni kamenoserdečnый sob0rъ vozdvi1že, g0rы pokolebašesz. ZemlS potrzsesz, sl0ve b9ій: i3 dyšы koleblєmыz ўtverdi1šasz kъ b9estvennэй ži1zni, vopію1щыz vsegdA, da blgoslovi1tъ tvarь vsskaz gDa, i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

M§nčenъ: I#stkaša ndeždu sp7si1telьnuю sebЁ ćvэ s™ji strastoterpcы: vъ nagotЁ tэlesnэй stražduщe terpэli1vnw, i3 poshpanіe ranamъ prіemlющe. Tёmъ vospэvaющe poю1tъ: da blgoslovi1tъ tvarь vsskaz gDa, i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

M§nčenъ: Nogotьmi2 nemi1lostivnw strastoterpcы stryžemi, i3 neщadnw na ќdы ssэcaemi, i3 ranamъ vssčєskimъ prіwbщaющesz, i3stuk†nnыmъ ne požr0ša, myžestva že stolpi2 vBrnыmъ kvi1šasz: blgoslovi1te hrtA dэlA vs‰, zovyщe, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Da tS prewgorčevazй bezymnый sob0rъ: ćkože vozmnsše t zemli2 vzsti tS: bezčadna bhhъ i3 smuщaюsz, i3 materski serdcemъ bolёznuю, neiskusomyžnaz vopіsše i3nogdA: na krtЁ vi1dzщi tS vozdvi1žena: sъ neюže tvarь slavitъ tS, vsёhъ i3zbavitelz ї}se vo vёki.

I$nъ

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}lєvы, ćkože vъ gorni1lэ dobr0toю blgočestіz, čistёe zlata bleщahusz, glag0lющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Prosvэti1 mi džči serdє1čnыz, ćže dverь svёta čctaz, džblakъ strasteй, i3 tьmY glub0kuю razgonsющi, da poю2: vs‰ dэlA gDnz gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki. Dvaždы.

NJ vsёhъ vLčce čctaz, ne prestaй molsщisz tebE prizыvaющihъ ćkw m™rь b9ію, dv7o vsenepor0čnaz, i3 vopію1щihъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Sp7senіz vinY hrtA neizrečennw r0ždšaz, moli2 nj vsёhъ vopію1щihъ prilёžnw dv7o vsepёtaz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Taže poemъ pёsnь bcdы:

Veli1čitъ dušA moS gDa: I# pokl0nы.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Neizglag0lannoe dv7ы tainstvo: nb7o bo sіS, i3 prt0lъ heruvjmskій, i3 svэton0snый čert0gъ pokazasz. HrtA bGa vsederži1telz. Sію2 blgočestnw ćkw bcdu veličaemъ.

Ćkože vi1dэ tS drevle na drevэ povёšena sp7se, zemlю povёsivšago na vodahъ bezmёrnыhъ, razb0йnikъ blgorazymnый, vёrnw vopіsše ti2: pomzni1 mz, sъ ni1mže blgočestnw tvo‰ strad†nіz proslavlsemъ.

Raspinaemь pokolebalъ є3si2 zemli2 njsnov†nіz, kopіemъ že probodaemь i3stočaeši bezsmertnыz k†pli, kr0vь i3 v0du, i4miže čelovёčestvo njči1stilъ є3si2 t strasteй ї}se: tёmže tS vospэvaющe veličaemъ.

M§nčenъ: Veselshusz vъ mučenіihъ s™ji, sami sebE powщrsющe ćkože na sladostь, d0blіi: stanemъ, vopію1щe: sE tverze p0priщe hrt0sъ, vэncы2 nhnэ podaetъ tBmъ, i5hže vozlюbi2.

M§nčenъ: Prosvэщaetsz vssko vёrnыhъ є3di1nstvennoe toržestvo2, strad†nіz počitaющee vsёhъ nepobэdi1mыhъ m§nkъ, i3 tьmы6 bolёzneй: i4hže radi nebolёznennыz spod0bišisz sladosti i3 ži1zni, i3 prisnosyщnago naslaždenіz.

BGor0dičenъ: Člvэkolю1bca sl0va neizrečennw por0ždšaz, є3g0že zrsщi ntrokovi1ca t čelovBkъ v0leю stražduщa, čto2 sіE, vopіsše; bGъ bezstrastenъ strastь prіemletъ: ćkw da t strasteй i3zbavitъ vёroю poklansющihsz є3mY.

I$nъ

Їrm0sъ: W$brazъ či1stagw ržctvA tvoegw2 ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz: i3 nhnэ na nasъ napasteй svirёpэющuю ўgasi1ti m0limsz peщь, da tS bcde neprestannw veličaemъ.

Vozmi2 tsžkoe bremz moi1hъ sogrэšenій, bcde vsepёtaz, i3 legčaйšee i4go sn7a i3 bGa tvoegw2 spod0bi mS nosi1ti, i3 po stezi2 šestvovati kъ g0rnemu soveršenію vozvodsщeй. Dvaždы.

Trepeщu pomыšlsz, vsenepor0čnaz, strašnый denь prišestvіz hrt0va: vss bo ži1znь moS vo grэsёhъ skončasz, i3 strasteй dušA moS i3sp0lnisz. No ўщedri mS i3 vsskagw i3zbavi togdA njsuždenіz.

Prіimi2 prečctaz vLčce, nepotrebnagw rabA tvoegw2 molє1nіz, i3 duši2 moeS i3 tёla smuщenіe vo glub0kuю tišinY preloži2: ćkw da tS veličaю sp7saemь.

Taže: Dost0йno є4stь: i3 pokl0nъ.

E#ktenіA malaz, i3 svэti1lenъ. Taže palmы2 nbы6čnыz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы krestnы. Glasъ №:

TebE na drevэ prigv0ždšagosz pl0tію, i3 živ0tъ namъ podavšago, ćkw sp7sa i3 vLku, poi1mъ neprestannw.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS gDi, i3 vozradovahomsz, i3 vozveseli1homsz, vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz, za dni6 vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2, lёta, vъ nsže vi1dэhomъ ѕl†z, i3 pri1zri na rabы6 tvo‰, i3 na dэlA tvo‰, i3 nastavi shnы i4hъ.

Tvoi1mъ krt0mъ hrtE, є3di1no stado bhstь ѓgGlwvъ i3 čelovёkwvъ, i3 vo є3di1nomъ sob0rэ nb7o i3 zemlS veseli1tsz, vopіS: gDi slava tebЁ.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ, i3 dэlA rykъ našihъ i3spravi na nasъ, i3 dёlo rykъ našihъ i3spravi.

Vasъ vsehvalьnіi m§ncы, ni sk0rbь, ni tэsnotA, ni gladъ, ni gonenіe, nižE r†nы, ni ćrostь ѕvэreй, ni mečь, nižE džgnь pretsщій razluči1ti t bGa vozmog0ša: lюb0vію že pače kъ nemY, ćkw vъ čuždi1hъ podvi1gšesz tэlesёhъ, є3stestvo2 zabhste, smertь prezrёvše. Tёmže i3 po dostosnію bolёzneй vašihъ mzdY prіsste, i3 nbcnagw carstvіz naslBdnicы bhste, neprestannw moli1tesz nj dušahъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ: Ў krtA tvoegw2 predstosщi sl0ve b9ій, ѓgnica i3 nepor0čnaz m™i tvoS, rыdaющi vopіsše: ўvы2 mnЁ sn7e, kakw ўmiraeši na krtЁ; ўvы2 mnЁ, svёte m0й sladkій, gdЁ tvoeS dobr0tы nhnэ zaйde zrakъ; krasnёйšій pače vsёhъ čelovBkъ.

Taže, Blgo є4stь i3spovёdatisz gDevi: I# tris™0e, i3 po DŽ§e našъ: troparь. Їereй glag0letъ є3ktenію2, i3 tpystъ. Taže časъ №-й i3 palmы2 nbhčnы, i3 konečnый tpystъ.

Vъ sredu blžennы, glasъ №:

Snёdію i3zvedE i3z8 raS vragъ ґdama: krt0mъ že razb0йnika vvedE hrt0sъ v0nь, pomzni1 mz zovyщa, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i4zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Pon0snuю preterpёlъ є3si2 strtь hrtE: i3 ponošenіe naše vsskoe tslъ є3si2 blže, i3 vhšnzgw crtvіz pričastniki nasъ kvi1lъ є3si2, poklansющihsz tvoemY sošestvію.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

Ґdamovo hrtE njbnaženіe tы2 pokrыvazй, njbnaži1lsz є3si2 pl0tію: vozneslъ že sz na krtъ, vozneslъ є3si2 nasъ t glubinы2 ѕlhhъ. Tёmže tvoE sl0ve slavimъ s™0e shoždenіe.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

S™hmi vašimi strypы, prehvalьnіi m§ncы, mn0žestvo bэsHvъ njstrupi1vše, vs‰ čelovёčєskіz ćzvы i3 strypы, blgodatію vsegdA voi1stinnu i3scэlsete.

Slava: Trbca prosvэщaetъ vsёhъ, či1stэ sію2 počitaющihъ, i3 vёduщihъ ю5, deržavu i3myщu nerazori1muю, є4йže vozopіi1mъ: sp7si2 lюb0vію trbce poю1щihъ tS.

I# nhnэ: Predstosщi prenepor0čnaz pri krtЁ, i3 zrsщi hrtA prigvoždena pl0tію, vosklicaющi vzыvaše: gdЁ tvoS zaйde miloserde nhnэ dobr0ta, slavы gDi.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.