Октоих

Глaсъ №. Вт0рникъ

Въ понедёльникъ вeчера, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Прехвaльніи м§нцы:

Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

ВсE житіE моE срaмнw и3зжи1хъ, гDи, со блудни1цами nкаsнный, ћкоже блyдный ўмилeніемъ зовY: џ§е нбcный, согрэши1хъ, њчи1сти и3 сп7си1 мz, и3 не tри1ни менE, самого2 себE t тебE ўдали1вшагосz, и3 безпл0дныхъ рaди дёлъ нhнэ њбнищaвшаго.

Стjхъ: И$мене рaди твоегw2, потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS, въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

Њбнищaвъ богaтъ сhй хrтE, человёки њбогати1лъ є3си2 безсмeртіемъ и3 свётлостію. Тёмже њбнищaвша мS сластьми2 житeйскими, добродётельми њбогати2, и3 съ ни1щимъ лaзаремъ ўчини1 мz, богaтагw мучeніz и3з8имaz мS и3 геeнны предлежaщіz ми2.

Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Ѕл0бою њбогати1хсz лю1тэ, и3 пи1щу возлюби1хъ, и3 въ житіи2 воспріsхъ благ†z гDи, и3 въ геeнну њсуждeнъ бhхъ: глaднующій ќмъ м0й, ћкw лaзарz презрёхъ, пред8 враты2 б9eственныхъ твои1хъ дэsній повeрженъ, ўщeдри мS гDи.

И$ны стіхи6ры п®тeчи. Под0бенъ: т0йже.

Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе, и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

Прbр0че чyдный, хrт0въ кrти1телю и3 п®тeче, и3зс0хшее сeрдце моE безмёстіемъ, рёки слeзъ приснотекyщихъ сотвори2 проліsти мlтвами твои1ми: и3 молю1 тz, ћкw да сп7сaемь тоб0ю многоболёзненный, величaю тебE возвели1чившаго.

Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Прbр0че бlжeнне, къ тебЁ надeжду мою2 всю2, и3 жив0тъ возлагaю чazніz моегw2, и4же хrтA кrти1въ ї}са, бeздну взeмлющаго мjра прегрэшє1ніz. Того2 моли2 їwaнне, молю1сz ти2, сeрдце моE њчи1стити, и3 сп7сти1 мz.

Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Проповёдниче мyдре бlгодaти, и4же всBмъ kзhкwмъ покаsніе предвозвэсти1вый, всеoкаsннэй моeй и3 њслэплeнной души2, б9eственный п®тeче, пребывaти въ покаsніи бlговоли2, и3 в0лю гDню дёzти всегдA, да вёрою и3 люб0вію слaвлю тS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Ѓгнца, мjра всегw2 взeмлющаго грэхи2, є3г0же превели1кій п®тeча всBмъ проповёда, съ ни1мъ дв7о моли2, к0злищъ чaсти kви1ти мS чyжда въ чaсъ сyдный, и3 nвцaмъ десны6мъ є3гw2 сочтaти менE недост0йнаго.

Тaже: Свёте ти1хій:

Прокjменъ днE: И# є3ктеніA.

Посeмъ: Спод0би гDи въ вeчеръ:

На стіх0внэ стіхи6ры покаsнны. Глaсъ №:

Ћкw пучи1на мн0га прегрэшeній мои1хъ сп7се, и3 лю1тэ погружaюсz согрэшeньми мои1ми, дaждь ми2 рyку, ћкw петр0ви, и3 сп7си1 мz б9е, и3 поми1луй мS.

Стjхъ: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2, сE ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS, тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны2.

Ћкw въ помышлeніихъ лукaвыхъ и3 въ дёлэхъ њсуди1хсz сп7се, мhсль мнЁ дaруй њбращeніz б9е, да зовy ти: сп7си1 мz бlгодётелю бlгjй, и3 поми1луй мS.

Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.

М§нченъ: Е$же на суди1щи вaше и3сповёданіе с™jи, дeмwнwвъ њплевA си1лу, и3 t прeлести человёки свободи2. Тёмже и3 главaмъ ўсэкaємымъ, взывaсте: да бyдетъ гDи, жeртва дyшъ нaшихъ бlгопріsтна пред8 тоб0ю, ћкw тебE возлюби1вше, неради1хомъ њ врeменнэй жи1зни, человэколю1бче.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Дв7о всепётаz, ю4же въ тебЁ тaйну мwmсeй прbр0ческима ви1дэ nчи1ма, купинY горsщу и3 неwпалsему: б9ествa бо џгнь ўтр0бу твою2 чcтаz, не њпали2. Тёмже м0лимъ тS ћкw м™рь бGа нaшегw, ми1ръ и3спроси1ти мjрови, и3 вeлію млcть.

Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тропaрь и3 tпyстъ.

Въ понедёльникъ на повечeріи, канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 сп7сшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Свzщeніе пречcтое рaдуйсz дв7о, ѓгGлwвъ ўкрашeніе, и3 пріsтелище д¦а, невёсто непор0чнаz nц7A безначaльна, и3 м™и сл0ва б9іz.

ЦRи1ца є3си2, ћкw цReва дщи2, прозsбши бцdе вLчце, и3 цRS бGа р0ждши пл0тію, и3 съ ни1мъ цrтвуеши.

Слaва: Поeтъ ржcтво2 твоE дв7дъ пэвeцъ, превоспэвaетъ же и3сaіа ўтр0бу твою2 пречcтую, мRjе всечcтаz, хrтіaнстіи же лю1діе слaвzтъ ржcтво2 твоE.

И# нhнэ: Проповёдуетъ цRковь ржcтво2 твоE дв7о бGоневёсто, правослaвными ўчeніи, и3 вещьми2 б9eственными, њбразHмъ бо воплощeніz сн7а твоегw2 покланsетсz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Кaмень, є3гHже небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: т0й є4сть кaмень, на нeмже ўтверди2 цRковь хrт0съ, ю4же t kзы6къ и3скупи2.

Слaву дв7ства и3мyщи, њблеклaсz є3си2 бlгодaтію д¦а с™aгw, пречcтаz мRjе, ћвльшисz бцdа, н0вое тaинство и3 сокровeнное: кaкw бо бGа пл0тію р0ждши дёвствуеши;

Дёло, є4же содёлалъ є3си2 гDи, кто2 скaжетъ; ю4же бо проклsтъ въ печaлехъ роди1ти ч†да, сн7ъ показaлсz є3си2 сеS, и3 рaдуетсz жeнское пaдшее є3стество2 њ тебЁ бз7э бцdы рaди.

Слaва: Бyрz прегрэшeній рэши1тсz мjру, тоб0ю пречcтаz мRjе бцdе є3ди1на. Тёмъ тS, ћкw пристaнище сп7сeніz и3мyще, восхвалsемъ вёрніи, пою1ще вели6чіz тво‰.

И# нhнэ: Воспётъ дв7ству прbр0ки дрeвле, роди1ти тS безлётнаго въ лBта, и3 пaче сл0ва сл0во, є3ди1наго t трbцы хrтA бGа нaшего: є3г0же цRковь м™и чcтаz, почитaетъ w4бразы.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Д¦омъ прови1дz прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2 вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz, внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz, слaва си1лэ твоeй гDи.

Седмосвётлое зерцaло б9eственныхъ прbрHкъ многоwбрaзнw поeтъ њбразов†ніz тво‰: мh же дёломъ знaмєніz и3сх0да твоегw2 воспріeмше, бцdу тS вои1стинну, вещьми2 ви1дzщи вёруемъ.

Б9ію тS дост0йнw м™рь, вои1стинну дв7о чи1стаz, чтyще слaвимъ мы2, св0йственный приносsще глaсъ тебЁ, въ зак0нэ и3 прbр0цэхъ проповёданнэй: рaдуйсz њбрaдованнаz, гDь съ тоб0ю.

Слaва: СE б9eственнаz горA, ю4же ви1дэ ґввакyмъ, добродётелей сёнь сyщи ћвэ, бцdа просіS въ мjрэ, є4юже дрeвле tстyпльшіи преступлeніемъ, ѓбіе бGу прибли1жихомсz.

И# нhнэ: Бlжeнъ љзhкъ, препётаz чи1стаz, и4же чести2 спод0бисz ржcтво2 твоE вёрнw, правослaвіемъ и3 ўчeніемъ и3 дёлы, и4стиннэ kвлsz вс‰ w4бразы воплощeніz сн7а твоегw2.

Пёснь є7.

Їрм0съ: T н0щи ќтренююще, воспэвaемъ тS хrтE б9е, њбнищaвшаго нaсъ рaди, и3 кrтъ, и3 смeрть пл0тію претерпёвшаго.

Сокровeннw тaйнэ kвлsше тS купинY мwmсeй, неwпали1мую бцdе вLчце: вещeствєннаz бо тво‰ ложеснA не њпали1шасz б9еств0мъ.

СловесE б9іz тS м™рь воспэвaюще, бцdе чи1стаz, словeсное прин0симъ цвэтyщее даровaніе тебЁ, њ нeмже рaдоватисz вёруемъ.

Слaва: T сквeрныхъ ўстeнъ не tврати2 похвалeніz, бцdе пречcтаz: нёсть бо на земли2, и4же тS по достоsнію воспёти дерзaетъ.

И# нhнэ: Е#ди1нъ є4сть во двою2 сущєствY, и4же t дв7ы рождeйсz, ћкw бGъ неви1димый, и3 ћкw чlвёкъ, в0лею нaсъ рaди ўпод0бивыйсz человёкwмъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Прbр0ка їHну подражaz вопію2: жив0тъ м0й бlже свободи2 и3з8 тли2, и3 сп7си1 мz сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

Мhсленный тS свёщникъ дв7о, и3 седмосіsнный зри1тъ прbр0къ, показyz ћвэ д¦а дBйствіz, блещaщасz въ тебЁ.

Дрeво ты2 kви1ласz є3си2 дв7о живон0сное вои1стинну, плод0мъ твои1мъ льсти1ваго ѕмjz ўмори1вшее, человёкwмъ же жив0тъ р0ждши хrтA бGа.

Слaва: Не краснA похвалA t сквeрныхъ ўстeнъ тебЁ прин0ситсz, м™и бGа нaшегw чи1стаz: но ви1ждь души2 моеS желaніе, и3 сіE пріими2.

И# нhнэ: Шатaютсz беззак0нніи въ молвЁ г0рькагw невёріz: є3гдA т0кмw ви1дzтъ правослaвныхъ соб0ры, лобызaющихъ тв0й дв7о w4бразъ.

ГDи поми1луй, три1жды. Слaва, и3 нhнэ:

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Њкорми2 чи1стаz, nкаsнную мою2 жи1знь, и3 ўщeдри всенепор0чнаz, дyшу, поп0лзшуюсz мн0гими прегрэшeніи во глубинY поги1бели, и3 въ чaсъ мS смeртный свободи2 клевeщущихъ бэсHвъ, и3 стрaшнагw tвёта.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Сyщымъ въ пещи2 nтрокHмъ твои6мъ сп7се, не прикоснyсz, нижE стужи2 џгнь. ТогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты2 поsху и3 благословлsху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Преукрашeнна kви1сz добродётельми бGоневёсто, слaвою и3 чeстію дв7ства: краснёйша бо бlголёпіемъ добр0та твоS вои1стинну, рачи1тель гDь тебE приведE м™рь б9eственную себЁ.

Жeзлъ чcтаz, прaвости ћвэ былA є3си2, жeзлъ цrтвіz пречcтнёйшій. Тёмже пл0дъ б9іz словесE прозzблA є3си2, є4же и3 чyдо и3здалeча ґарHновъ ћвэ жeзлъ проwбрази2.

Слaва: Тэлeсными страстьми2 мн0гими њскверни1въ тёло же и3 сл0во и3 дyшу, кaкw твою2 чcтаz, добродётелей воспою2 красотY; недоумёю и3 ўстрашaюсz: но самA мнЁ бyди твои1ми мlтвами п0мощь.

И# нhнэ: Твоегw2 хrтE воплощeніz чтY соединeніе, и3 сегw2 w4бразу покланsюсz бGолёпнw, ћкw бGъ сhй предвёчный, t дв7ы бhсть человёкъ непремёненъ, сaмъ во nбою2 совершeнъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли, и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте сщ7eнницы, прослaвите џтроцы, бlгослови1те лю1діе, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Б9eственное сщ7eніе, да воспоeтсz б9іе, и4мже и3збaвисz мjръ t тли2. Востaните вси2 пaдшіи и3ногдA: мRjа бо роди2 хrтA сп7сeніе.

Поeмъ тS пречcтаz, и3 м™и б9іz: и3 кто2 не слaвитъ тS вои1стинну бlгyю, сyщую надeжду дyшъ нaшихъ; тёмже прес™az, мольбY мою2 пріими2.

Слaва: Ўzсни1тесz днeсь пёсньми вёрніи: прослaвите ѓгGли, и3 человёцы вкyпэ, ћкw діaволъ пaдаетъ и3 tчazніе: мRjа бо роди2 нaмъ надeжду сп7сeніz.

И# нhнэ: Не њписyйте б9ествA, не лжи1те слэпjи: пр0стэ бо неви1димо и3 незри1тельно є4сть: пл0ти же w4бразъ воwбразyz, покланsюсz, и3 вёрою слaвлю р0ждшую гDа дв7у.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Свэтон0сный џблакъ, в0ньже всёхъ вLка, ћкw д0ждь съ нб7сE на руно2 сни1де, и3 воплоти1сz нaсъ рaди, бhвъ человёкъ, безначaльный, величaемъ вси2 ћкw м™рь бGа нaшегw чи1стую.

Рaдуйсz мRjе, вели1кое всеS твaри чyдо. Рaдуйсz дщи2 ќбw дв7дова, гDнz же м™и. Рaдуйсz пёніе гавріи1лово. Рaдуйсz прибёжище и3 ўтверждeніе, и3 п0мощь всBмъ прес™az, сyщымъ на земли2 грёшникwмъ.

Поeтъ д¦омъ б9eственнымъ, и3 воспэвaетъ бlгодaрственную пёснь, їwакjмъ чyдный, и3 б9eственнаz ѓнна, ћкw ви1дzше на земли2 м™рь создaтелz, ю4же роди1ша дщeрь мRjю: є3sже мlтвами всёхъ сп7си2 нaсъ ћкw бGъ.

Слaва: Q прес™az дв7о м™и бGа вhшнzгw! ТвоE ржcтво2 на земли2 сп7сeніе kви1сz грBшнымъ и3 смирє1ннымъ: њ тебё бо спас0хомсz вёровавше, но сп7сaеши мS и3 нhнэ, и3 во вс‰ вёки жи1знєнныz.

И# нhнэ: Воплощeнна сл0ва, но непрел0жна вёмъ. Тёмже воспэвaю є3го2 вёрнw, во двою2 ќбw сущєствY, v3постaси же є3ди1нэй: є3г0же вои1стинну ћкw бGа и3 чlвёка проповёдаz, пёснь совершaю.

Тaже: Дост0йно є4сть: И# покл0нъ. Трис™0е.

И# пр0чее nбhчно: и3 tпyстъ.

Во вт0рникъ ќтра по є3xаpалмёхъ, на БGъ гDь, тропaрь с™0му, ѓще и4мать. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу тропарS. Ѓще ли ни2, глаг0лемъ тропaрь днE. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны покаsнны. Глaсъ №:

Въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь ѓзъ блyдный, не смёю взирaти на высотY нбcную. Но надёzсz на человэколю1біе твоE зовY: б9е, њчи1сти мS грёшнаго, и3 сп7си1 мz.

Стjхъ: ГDи да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE.

Ѓще прaведникъ є3двA сп7сaетсz, ѓзъ же грёшный гдЁ kвлю1сz, тzготы2 и3 вaра дневнaгw не понeсшій; но съ наeмники є3динонадесsтагw часA сопричти1 мz б9е, и3 сп7си1 мz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Без8 м™ре на нб7си2, пaче смhсла и3 слhшаніz, на земли2 без8 nц7A родилA є3си2. Того2 бцdе моли2, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ. Глaсъ №:

Њб8sтіz џ§а tвeрсти ми2 потщи1сz, блyднw моE и3жди1хъ житіE, на богaтство неиждивaемое взирaz щедр0тъ твои1хъ сп7се. Нhнэ њбнищaвшее моE да не прeзриши сeрдце, тебё бо гDи, ўмилeніемъ зовY: согрэши1хъ, џ§е, на нб7о и3 пред8 тоб0ю, сп7си1 мz.

Стjхъ: ГDи, да не ћростію твоeю њбличи1ши менE, нижE гнёвомъ твои1мъ накaжеши менE.

Богaтство јwвлево зрS добродётелей, подкопaти и3 ўкрaсти к0зньствоваше, и4же прaведныхъ врaгъ, и3 разори2 ст0лпъ тэлeсный, сокр0вища же не ўкрaде д¦0внагw, њбрёте бо воwружeну непор0чнагw дyшу: менe же и3 њбнажи1въ плэни2. Предвари1въ ќбw прeжде концA, и3збaви мS t льсти1вагw сп7се, и3 сп7си1 мz.

Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

Ћкw д0бріи в0ини, є3диномyдреннw вёровавше, прещeніz мучи1телей не ўбоsстесz с™jи. Пріид0сте ўсeрднw ко хrтY взeмше чcтнhй кrтъ, и3 скончaвше течeніе, съ нб7сE побёду пріsсте. Слaва ўкрёпльшему вaсъ: слaва вэнчaвшему вы2: слaва дёйствующему вaми всBмъ и3сцэлє1ніz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Tчazніе нінеvjтское предвари1лъ є3си2, возвэщeнное запрещeніе мимоводS, и3 гнёвъ побэди2 млcть твоS гDи, ўмилосeрдисz нhнэ на лю1ди и3 стaдо твоE: длaнію держaвною враги2 нaшz низложи2, мlтвами бцdы дaруй нaмъ млcть твою2.

По G-мъ стіхосл0віи, сэдaльны, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Въ разб0йники впад0хъ помышлeньми, и3 њкрад0хсz ўм0мъ, и3 ўzзви1ша мою2 дyшу грэхми2, и3 лежY неисцёленъ, ї}се многомлcтиве: но возлeй предтeчи мlтвами твою2 млcть, и3 лю6тыz ћзвы души2 моеS и3сцэли2.

И$же дрeвле струsми їoрдaнскими кrти1вый, їwaнне, њчищeніе всегw2 мjра, мн0гими мS погружaема прегрэшeньми востzгни2 и3 њмhй t всsкіz сквeрны, чlвэколю1бца всегдA молS, ћкw ходaтай бlгопріsтенъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Безневёстнаz чcтаz бцdе дв7о, є3ди1на вBрнымъ предстaтельнице и3 покр0ве: бёдъ и3 скорбeй и3 лю1тыхъ њбстоsній всёхъ и3збaви, на тS ўповaніе nтрокови1це и3мyщихъ: и3 дyшы нaшz сп7си2 б9eственными мlтвами твои1ми.

КанHнъ покаsненъ, глaсъ №, творeніе їHсифово, є3гHже краегранeсіе си1це:

Пріими2 хrтE молeніе мои1хъ словeсъ:

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу: сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 сп7сшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Порабощaемь страстьми2 грэхA, припaдаю ти2 гDи, ћкw да kви1ши мS t си1хъ своб0дна, слaвzща прилёжнw твою2 бlгостhню.

Ўzзви1хсz nкаsнный грэх0внымъ копіeмъ, и3 ўмр0хъ, и3 зрs мz лежaща врaгъ весели1тсz: и4же воскрешazй мє1ртвыz, њживи1въ сп7си1 мz.

М§нченъ: Ли1цы прослaвишасz страдaльцєвъ, чcтнhми ќды свои1ми хrтA прослaвльше, пл0ть поноси1вша, и3 стrтeй рaди тлёніе потрeбльшаго.

М§нченъ: Столпы2 и3 забр†ла благочeстіz слaвніи мyчєницы, прил0гми врaжіими непрекл0нни пребhша. Тёхъ мlтвами б9е, ўщeдри всёхъ нaсъ.

БGор0диченъ: Ћкw прест0лъ nгнезрaчный, дв7о н0сиши зижди1телz, ћкw њдушевлeнъ черт0гъ и3 крaснаz палaта цRS вмэщaеши, бhвша є4же є3смы2, кромЁ и3змэнeніz и3 смэшeніz.

И$нъ канHнъ с™0му вели1кому прbр0ку їwaнну предтeчи, є3гHже краегранeсіе:

Глaсъ ўслhши вопію1щихъ ти2 бlжeнне.

Глaсъ №.

Їрм0съ т0йже

Глaсъ бhлъ є3си2 сл0ва бlжeнне, тёмже глaсы нaшz, ±же тебЁ твори1мъ, пріими2 предтeче, свобождaz нaсъ t ѕлhхъ ходaтайствомъ твои1мъ.

Ћкw ќтро, ћкw с0лнце возсіsвъ, просвэщaеши концы2 и3 помрачaеши дyхи лук†выz. Тёмже мрaкъ t дyшъ нaшихъ tжени2.

Мє1ртвымъ жив0тъ нaшъ приходsщъ, проповёдалъ є3си2 предтeче. Тёмже ўмерщвлsющыz мS стрaсти ўмертви2, и3 покажи2 бlжeнне, б9eственныz свётлости причaстника.

БGор0диченъ: Е#ди1на безлётнаго сн7а въ лёто р0ждши, воплощaема, пречcтаz вLчце, вселётныz преoкаsнныz моеS души2 стр†сти и3сцэли2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Кaмень, є3гHже небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла: т0й є4сть кaмень, на нeмже ўтверди2 цRковь хrт0съ, ю4же t kзы6къ и3скупи2.

Ви1ждь мою2 нeмощь њболкjйсz въ ню2, ви1ждь души2 моеS лю1тое без8wбрaзіе, и3 вонми2 глaсу моемY хrтE многомлcтиве, и3 претвори2 сеS нелёпоту во бlгоwбрaзіе сп7се.

Спасhй ї}се блyднаго, сп7си1 мz є3ди1наго тво‰ сп7си1тєльныz престyпльша зак0ны, и3 всsкій грёхъ безсловeснw скончaвша, и3 tведeна помышлeньми t тебE бlже, чyжда мS творsщими.

М§нченъ: Чи1ни безпл0тныхъ, с™jи, вaшему мyжеству вои1стинну ўдиви1шасz, кaкw на суди1щи стрaждуще преслaвнw, и3 пaдающе тёломъ, безплHтныz вс‰ враги2 б9eственною си1лою низверг0сте;

М§нченъ: Е#щE рaнъ кровьми2 њчервлeни, є3щE кровeй кaплzми стrтон0сцы њбливaеми, гDеви предстaсте рaдующесz, безсмeртному цRю2, ћкw побэдон0сцы вэнчавaеми.

БGор0диченъ: РодилA є3си2, є3г0же nц7ъ роди2 прeжде всёхъ вBкъ. Питaла є3си2 питaтелz, и3скyса мyжеска не свёдущи. Преслaвнw чyдо, н0вое тaинство бGоблагодaтнаz: тёмже всsка душA вёрныхъ слaвитъ тS.

И$нъ

Їрм0съ т0йже

T непл0дове и3 нераждaющіz предтeче сщ7eннw прозzбhй, kви1лсz є3си2 плодон0сенъ дёланій б9eственныхъ. Тёмже сeрдце моE всsчески непл0дствующее, благопл0дно сотвори2 дHбрымъ: ћкw да вёрнw всегдA прославлsю тS.

Хлёбомъ нбcнымъ ўтверди2 моE сeрдце бlжeнне, разслaбленное лукaвыми мhсльми, и3 дaждь ми2 ўсeрднw твори1ти хотёніz всещeдрагw бGа: ћкw да вёрнw приснослaвлю тS.

Мjра грэхи2 взeмлющаго ѓгнца проповёдалъ є3си2 блажeнне прbр0че: грэхHвъ мои1хъ тsжкое брeмz њблегчи2, молю1сz, ўмилeніе ми2 подаS, сквє1рны страстeй њчищaющее.

БGор0диченъ: Въ всего2 ґдaма њблечeсz и3з8 тебE бцdе, всеплотон0сно произшeдшее сл0во: того2 ќбw моли2 бцdе, и3збaвити нaсъ t напaстей всsческихъ, и3 nгнS вёчнующагw.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Д¦омъ прови1дz прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2 вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz, внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz: слaва си1лэ твоeй гDи.

Е$же ми2 дaлъ є3си2 хrтE богaтство, расточи1хъ ѕлЁ скончавaz безмBстнаz, и3 бhхъ нaгъ, њблечeнъ въ дэлA безчeстіz. Тёмже вопію1 ти: nдeждею мS ўкраси2 пeрвою, б9eственною мS ўмилsz бlгодaтію.

Низвед0хсz безyміемъ, и3 пад0хсz лю1тэ, и3 на земли2 лежY неисцёльнw болsй, воздви1гни мS пaдшихъ востaніе, и3 на кaмени сп7си1тельнагw покаsніz ўтверди2 хrтE, сeрдце моE.

М§нченъ: На кrтъ вознесeнному хrтY под0бzщесz, пріeмлюще р†ны веселsхусz вкyпэ стrтотeрпцы, и3 кр0вными тyчами многоб0жіz ўстaвиша тyчы, струи6 и3сцэлeній и3сточaюще.

М§нченъ: Преплhвше нем0креннw мyкъ ѕёльство, и3 г0рькое волнeніе, б9eственніи страдaльцы, њкормлeніемъ сп7сeніz надeжды, и3 къ вhшнему ўстреми1шасz пристaнищу, всsкагw весeліz и3сполнsеми.

БGор0диченъ: Ўдиви1шасz зрsще тS ѓгGльскаz вHинства, кaкw неви1димый зрaкомъ, по нaмъ и3з8 тебE ви1димь бhсть, дв7о бGороди1тельнице: є3г0же моли2 сп7сeніz спод0бити всёхъ, вёрою тS слaвzщихъ.

И$нъ

Їрм0съ т0йже

И#сткaвъ сп7сeніz ри1зу себЁ, во њбнажeніи тэлeснэмъ гDень кrти1телю, њбнажeннаго t всsкаго бlготворeніz, њблецh мz, молю1сz, прaвды и3 весeліz nдeждею.

Кaплю сп7сeніz њдожди2 мнЁ предтeче, и3стаzвaему разждизaніемъ п0хотей, погрузи1вый во струsхъ їoрдaнскихъ слaдости пот0ка, ї}са жизнодaвца: ћкw да по д0лгу тS слaвлю.

Ни ѓгGлъ, ни ходaтай сп7сE нaсъ, но сaмъ гDь пришeдый на зeмлю: є3мyже пр†выz пути6 ўгот0валъ є3си2 бlжeнне. Е#г0же нhнэ моли2, показaти ми2 стезю2, къ цrтвію наставлsющую.

БGор0диченъ: Хрaмъ њсщ7eнъ kви1ласz є3си2 б9ій, въ тS всeльшагwсz дв7о пaче ўмA: того2 моли2 грэх0вныхъ сквeрнъ нaсъ њчи1стити, ћкw да хрaмъ kви1мсz и3 вселeніе б9eственнагw д¦а.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Тв0й ми1ръ дaждь нaмъ сн7е б9ій, и3н0гw бо рaзвэ тебE бGа не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ, ћкw бGъ живhхъ и3 мeртвыхъ є3си2.

И#сп0лнихсz грэхопадeній мн0гихъ и3 лю1тыхъ, вLко щeдрый и3 долготерпэли1вый: ўщeдри мS њсуждeннаго, и3 не tвeржи менE t лицA твоегw2.

МытарS њправдaлъ є3си2 хrтE воздохнyвша, томY ќбw и3 ѓзъ под0бzсz, бію2 въ пє1рси, и3 зовy ти: њчи1сти мS є3ди1не бlгоутр0бне и3 щeдрый.

М§нченъ: С™jи твои2 гDи, свэти6ла непрелє1стнаz kви1шасz, прeлести tгонsюще н0щь глуб0кую, и3 просвэщaюще вселeнную всю2 чудeсными свэтлостьми2.

М§нченъ: Ћкw пречcтн0е кaменіе, тебE кaмене жив0тнаго, вLко, возлю1бльше мyчєницы мyками валsеми, здaніе всsко низверг0ша прeлести.

БGор0диченъ: Во двою2 в0лzхъ є3ди1наго t прес™hz трbцы родилA є3си2 всенепор0чнаz, носsщаго є3ди1ну v3постaсь: є3г0же прилёжнw моли2 всBмъ сп7сти1сz нaмъ.

И$нъ

Їрм0съ т0йже

Въ пустhню всели1всz предтeче хrт0въ, ћкоже дрeвле и3ліA: тёмже сeрдце моE њпустёвшее прегрэшeньми, прилэжaніемъ б9eственнымъ ўтверди2 всебlжeнне.

Ћкw ст0лпъ непрел0женъ, и3 забрaло вёрныхъ бhвъ, вели1кій хrт0въ предтeче, помышлeніе моE колeблемо козньми2 льсти1вагw непрел0жно покажи2.

Мє1ртвымъ бlговэсти1сz свётъ, и4же t свёта возсіsвый на земли2, глaсомъ твои1мъ бlжeнне, и3 сyщіи во тьмЁ просвэти1хомсz: тёмже просвэти1 мz лю1тэ њмрачeннаго.

БGор0диченъ: ЦRи1цу дв7у тS проповёдаетъ дв7дъ пречи1стаz чи1стую: тёмже молю1 тz, нбcнагw мS цrтвіz сотвори2 наслёдника, да ўбlжaю тS.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Прbр0ка їHну подражaz, вопію2: жив0тъ м0й бlже свободи2 и3з8 тли2: и3 сп7си1 мz сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

Сокруши1шасz кHсти nкаsнныz моеS души2, и3 тzгот0ю слzк0хсz мн0гихъ сластeй: но помози1 ми хrтE, є3ди1не всBмъ помогaніе.

Въ пучи1ну лю1тыхъ, и3 бyрю страстeй впад0хсz, вопію1 ти всеси1льне хrтE: возведи1 мz крёпкою твоeю рук0ю, и3 сп7си1 мz.

М§нченъ: Тьмaми и3збрaнныхъ, мн0жество с™hхъ стrтотeрпєцъ, тьмы6 мhсленныхъ попрaша врагHвъ, и3 совокупи1шасz тьмaмъ нбcныхъ ўмHвъ.

М§нченъ: И#зсуши1вше глубинY безб0жіz страдaльцы, пот0къ слaдостный наслёдовасте. Тёмже и3зсуши1те разлі‰ніz грэхA моегw2.

БGор0диченъ: Свzщeніz сёнь kвлeннаz мRjе, є3ди1ну њсквернeнную сластьми2 nкаsнную мою2 дyшу њс™и2, и3 б9eственнэй слaвэ причaстника мS сотвори2.

И$нъ

Їрм0съ т0йже

И$же покаsніе на земли2 проповёдавый кrти1телю, покаsніz ми2 пути6 наставлsющыz мS къ свёту покажи2, и3 t пр0пасти прeлести и3збaви.

Ћкw бeздну во струsхъ рёчныхъ погрузи1въ, бeздну и3зсуши2 мои1хъ страстeй, подаs ми слeзъ и3ст0чникъ, предтeче проповёдниче хrт0въ.

T нед{гъ душeвныхъ, и3 страстeй плотски1хъ, житіS напaстей, и3 всsкихъ и3скушeній и3 скорбeй сп7си1 мz гDень п®тeче.

БGор0диченъ: М™рь б9ію и3 д0брую въ женaхъ, молю1 тz прилёжнw, не прeзри менE чcтаz, но ўщeдри, и3 t всsкагw врeда цёла соблюди2.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Сyщымъ въ пещи2 nтрокHмъ твои6мъ сп7се, не прикоснyсz, нижE стужи2 џгнь. ТогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты2 поsху и3 бlгословлsху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Терпёнію и3звhче јwвъ, и3 пребhсть всёми прил0ги лукaвагw непреклони1мь, ћкоже ст0лпъ д0блественный. СемY ревнyй всегдA q душE, и3 никaкоже ўнывaй въ лю1тыхъ.

Тэлeсными побэди1хсz сластьми2, и3 бhхъ безсловeсенъ, сhй словeсенъ: сл0ве б9ій, и4же сл0вомъ блудни1цу сп7сhй, сп7си1 мz nкаsннаго, да пою2 бlгословS твою2 бlгостhню.

М§нченъ: И#збaвлени мyчєницы мyдріи кр0вію, пл0тію пострадaвшагw нaсъ рaди, за нег0же ўсeрднw и3зв0листе и3зліsти сво‰ крHви: тёмже непрестaннw съ ни1мъ цaрствуете.

М§нченъ: Наздaніемъ страдaльчествъ сщ7eнныхъ палaта kви1стесz мyдріи, въ нeйже рaдостнw хrт0съ почи1лъ є4сть, є3ди1нъ цRь и3 гDь, и4же ко nби1телемъ нбcнымъ приведhй вaсъ.

БGор0диченъ: T родHвъ тS всёхъ хrт0съ всепётаz, є3ди1ну и3зв0ли себЁ, ћкw чcтнyю и3 чи1стую въ жили1ще: и3 и3з8 тебE ћкw с0лнце возсіsвъ, зeмлю всю2 просвэти2.

И$нъ

Їрм0съ т0йже

Ћкw вeтхому и3 н0вому бhвъ преизsщный слaвный ходaтай крести1телю, ходaтайствуй, њбетшaвшаго грэхми2 всего2 њбнови1ти мS, њбнови1телz всsческихъ молS ї}са.

Законополагaz покаsніе на земли2 kви1лсz є3си2 п®тeче хrт0въ и3 кrти1телю, є3г0же соверши1ти всёхъ ўкрэпи2 мlтвами твои1ми, ћкw да и3збaвимсz t безмёрныхъ ѕHлъ, ±же согрэшaемъ при1снw.

Ты2 тёсный прошeлъ є3си2 пyть, воздержaніе всsко проходS мyдре, и3 широт0ю бGовидёній свётлыхъ вeсь њзари1всz: и4хже наслади1тисz и3 нaмъ дaруй, хrтA молS.

Е#ди1но є3стество2 трbцу вёрніи слaвимъ, безначaльнаго nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а ѓбіе, є3ди1но цaрствующее существо2, є3ди1но гDьство, є3ди1но начaло, и3 жив0тъ животворsщій нaсъ.

БGор0диченъ: МольбY пречи1стаz, бGу принеси2, ћкw да прeзритъ н†ша прегрэшє1ніz, и3 безчи1слєнныz грэхи2, и3 вёчнагw свободи1тъ нaсъ nгнS мyчащагw.

Пёснь }.

Їрм0съ: Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли, и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте сщ7eнницы, прослaвите џтроцы, бlгослови1те лю1діе, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Нaга мS содёла всsческихъ добродётелей ѕмjй льсти1вый ѕлhмъ совётомъ: ри1зою добродётелей ўкраси1 мz нhнэ, њбнажи1вый сп7се м0й сегw2 ѕл0бы.

Хотsй пріити2 суди1ти р0ду человёческому, судіE прaведный, въ чaсъ стрaшный, њсуждeна сyща не посли2 менE во џгнь геeнскій, но ўщeдри и3 сп7си1 мz.

М§нченъ: Вaсъ всехвaльніи гDни страдaльцы, ни ск0рбь, ни бэдA, ни мeчь, нижE џгнь возм0же разлучи1ти tню1дъ t любвE хrт0вы, бlгоутр0біz рaди вaсъ возлюби1вшагw.

М§нченъ: Пл0тію соплетaеми безпл0тному врагY, того2 низложи1сте д0бліи страдaльцы и3 нhнэ со безпл0тными сликовствyете, и3сцэлsюще стр†сти дyшъ же и3 тэлeсъ.

БGор0диченъ: Ћкw цвётъ во ўд0ліихъ житіS тS њбрётъ, въ тS всели1сz, и4же всёхъ сади1тель, вонsми добродётелей и3 чистоты2 нhнэ благоухazй нaсъ, бGороди1тельнице.

И$нъ

Їрм0съ т0йже

Е#ди1нъ пaче всёхъ согрэши1хъ на земли2 р0ждшихсz, є3ди1нъ бhхъ престyпникъ твои1хъ зак0нwвъ гDи: тёмже п®тeчи рaди ўщeдри и3 сп7си1 мz.

ЃгGлъ нрaвы kви1лсz є3си2 крести1телю їwaнне, совёта вели1кагw ѓгGла проповёдаzй концє1мъ: тёмже тS пёсньми слaвимъ во вс‰ вёки.

Во главY ўсёченъ бhлъ є3си2 без8 прaвды бlжeнне, погрузи1вый главY хrт0ву въ водaхъ. Ўкрэпи2 всёхъ нaсъ мlтвами твои1ми, главY попирaти льсти1вагw вои1стинну губи1тельную.

БGор0диченъ: И#збaви мS безмёстныхъ грэхHвъ, и3 плaменнагw томлeніz, и3 тьмы2 мyчащіz, скрeжета зyбнагw, и3 чeрвіz, дв7о, є3ди1на предстaтельнице р0ду человёческому.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Свэтон0сный џблакъ, в0ньже всёхъ вLка, ћкw д0ждь съ нб7сE на руно2 сни1де, и3 воплоти1сz нaсъ рaди, бhвъ человёкъ, безначaльный. Величaемъ вси2 ћкw м™рь бGа нaшегw чcтую.

СE врeмz покаsніz и3 чи1ста дёланіz, сE дeнь, свBтла содёлай дэлA: бэжи2 тьмы2 страстeй, tжени2 с0нъ ѕлaгw ўнhніz душE моS, ћкw да бyдеши б9eственнагw свёта причaстна.

Ћкw мытaрь воздыхaю, ћкw блудни1ца слезю2, и3 ћкw разб0йникъ вопію1 ти: помzни1 мz щeдре: и3 ћкw блyдный сhнъ взывaю: согрэши1хъ, припaдаю ти2 ћкw хананeа: млcтиве, не прeзри менE хrтE.

М§нченъ: Тэлє1снымъ страстeмъ, и3 душє1внымъ сокрушeніємъ, kви1стесz вои1стинну врaчеве: предaвше тэлесA къ рaнамъ терпэли1внw, и3 къ смeрти нyжнэй, прехвaльніи страдaльцы гDни: сегw2 рaди ўблажaетесz при1снw.

М§нченъ: С0лнечнагw сіsніz њблистA мн0жае терпёніе премyдрыхъ хrт0выхъ стrтотeрпєцъ, тёмже начaльника тьмы2 ћвэ погуби2 бlгодaтію, и3 разруши2 безб0жіz н0щь, и3 сердцA просвэти2 вёрныхъ.

БGор0диченъ: Просвэти1тельными сіsньми возсіsвшагw сл0ва, t с™aгw твоегw2 чрeва бцdе дв7о, и3 њзари1вшагw земли2 концы2, просвэти2 дyшу мою2 сластeй чeрностію њмрачeнную, и3 лёностію страстeй, да вёрою тS воспэвaю.

И$нъ

Їрм0съ т0йже

СE свэти1льникъ сіsz сyщымъ во тьмЁ житіS, сE доброглаг0ливаz лaстовица, вeсну всBмъ возвэщaющаz, хrт0въ вели1кій п®тeча, ходaтай вeтхому и3 н0вому: є3гHже мlтвами да сохрани1мсz при1снw.

Ћкw женихy тz дрyга нhнэ предлагaю мlтвенника, и3мёzй мн0жество грэхHвъ, и3 вопію1 ти кrти1телю: tсэчeніе ми2 долгHвъ, пребlжeнне, подaждь, и3 возжзи2 души2 моеS свэти1льникъ ўгaсшій лёностію до концA.

Со безпл0тными ѓгGлы, съ честнhми ґпcлы, со страстотeрпцы сщ7eнными, и3 со прbр0ки п®тeче, пребlгaго бGа моли2 всегдA, ўлучи1ти нaмъ бл†гъ вёчныхъ, њбогaщшымсz всегдA тоб0ю предстaтелемъ бlги1мъ.

Лaстовице крaснаz, слaвіе чcтнhй, г0лубе пред0брый, пустынелю1бнаz г0рлице, гDень кrти1телю, пустhнное прозzбeніе, запустёвшую безпл0діемъ дyшу мою2 покажи2 плодон0сну д0брымъ.

БGор0диченъ: Н0сиши носsщаго всsчєскаz, ћкоже пrт0лъ херувjмскій, и3 питaеши питaющаго нaсъ: є3г0же непрестaннw моли2, бGорaдованнаz чcтаz, трyса, падeжа, плэнeніz, и3 всsкіz нyжды, твоемY стaду и3збaвитисz при1снw.

Тaже, Дост0йно є4сть: и3 покл0нъ.

Е#ктеніA мaлаz, и3 свэти1ленъ, и3 pалмы2 nбы6чныz.

На стіх0внэ стіхи6ры покаsнны. Глaсъ №.

И$нъ вёкъ тебE душE њжидaетъ, и3 судіS х0щетъ тво‰ њбличи1ти т†йнаz и3 лю6таz. Не пребyди ќбw въ ни1хъ, но предвари2 вопію1щи судіи2: б9е, њчи1сти мS и3 сп7си1 мz.

Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz: за дни6, въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта, въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. И# при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ.

Не и3скуси2 менE сп7се м0й, лёностію грэх0вною њдержи1ма, но воздви1гни моE помышлeніе къ покаsнію, и3 твоегw2 віногрaда дёлателz и3скyсна kви1 мz. Дaруй ми2 є3динонадесsтагw часA мздY, и3 вeлію млcть.

Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

М§нченъ: Сjи в0ини цRS вели1кагw проти1вишасz повелёніємъ мучи1телєвымъ, д0блественнэ неради1ша њ мyкахъ, и3 прeлесть всю2 попрaвше, дост0йнw вэнчaни бhша пр0сzтъ ў сп7са ми1ра душaмъ нaшымъ, и3 вeліz млcти.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Блудни1цу и3 блyднаго ѓзъ, и3 разб0йника побэди1хъ, и3 мытарS прегрэшeніи преминyхъ, и3 нінеvjтzны. Ўвы2 мнЁ, что2 бyду; кaкw ўбёгну мyки ѓзъ nкаsнный; чcтаz, припaдаю ти2, ўщeдри мS млcтію твоeю, ћкоже џныz сн7ъ тв0й сп7слъ є4сть.

Тaже: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDви: Тропaрь, є3ктеніA, и3 tпyстъ. Тaже чaсъ №-й, и3 pалмы2 nбы6чныz, и3 пр0чее, и3 конeчный tпyстъ.

Во вт0рникъ бlжє1нны, глaсъ №:

Снёдію и3зведE и3з8 раS врaгъ ґдaма: кrт0мъ же введE хrт0съ в0нь разб0йника, помzни1 мz гDи, вопію1ща, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Стjхъ: Бlжeни и4згнани прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

На всsкъ дeнь согрэшaюща и3 преступaюща тво‰ зaпwвэди, њбрати1 мz б9е, и3 t мучeніz и3схити2, ћкw да твоE неизречeнное млcрдіе слaвлю чlвэколю1бче.

Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.

Свэти1льникъ kви1лсz є3си2 б9ій п®тeче, предходS незаходи1мому свёту, и3з8 џблака свётла возсіsвшему нaмъ неизречeннw: при1снw того2 ќбw моли2, ўщeдрити и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нбcёхъ.

М§нченъ: Претерпёвше многоплетє1нныz м{ки, м§нцы всехвaльніи, нбcныхъ вhшнихъ бл†гъ спод0бистесz: тёмъ ўбlжaетесz t всёхъ человBкъ всегдA.

Слaва: Въ тріeхъ ли1цэхъ є3ди1но б9ество2 знaемъ вси2 непресэк0мо сyщее, со nц7eмъ сн7а же и3 д¦а живaго, безначaльнw, несліsннw, во вёки при1снw пребывaющее.

И# нhнэ: По ржcтвЁ приснодв7о, ћкоже прeжде ржcтвA сохрани1ласz є3си2 чcтаz, бGа р0ждши пл0тію: є3г0же моли2 пречcтаz, плотски1хъ и3 душeвныхъ страстeй и3збaвити нaсъ, м0лимсz.

 

Коментарисање није више омогућено.