NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ d7. SubbHta

Vъ pzt0kъ večera, načalo subbHtnыz slyžbы, i3 vsE vozslёdovanіe večerni i3 ќtreni, i3 nj semъ pi1sanъ ўkazъ vъ №-mъ glasэ.

Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы s™ы6mъ m§nkwmъ, i3 prpdbnыmъ. Glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

HrtA člvэkolю1bca strtemъ porevnovavše strtoterpcы, tэlesA ќbw na r†nы predaste, i3 gHrьkimъ mykamъ, tьmamъ že bolёznemъ, ćkw predzrsщe pri1snw raS b9estvennoe naslaždenіe, pi1щu že neiždivaemuю i3 vёčnuющee blgoslavіe, є4že poluči1vše, moli1tesz nj vospэvaющihъ vasъ.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

I# paki glag0li tyюžde stіhi1ru:

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Pastыrіe vsesщ7ennіi, načalьnagw pastыrz slavnіi pod0bnicы bhvše hrtA vsёhъ cRS, dyšы ўserdnw nj nvcahъ položi1ste, bэdы6 lю6tыz preterpёste, ćkw bori1mi t volkHvъ tsžkihъ, dostoblžennіi, sp7saete nevrednw bGoizbrannoe stado.

I$nы stіhi6rы m§ničnы. Glasъ i3 pod0benъ t0йže.

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe, i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Žertvы njduševlє1nnыz, vsesožžє1nіz slovє1snaz, m§ncы gDni, zakolє1nіz soveršє1nnaz bGu, bGa zn†ющa, i3 bGomъ znaєma nvčata, i4hže njgrada volkHmъ nevhodi1ma: moli1tesz i3 nj nasъ, ўpasє1nnыmъ bhti sъ vami na vodЁ ўpokoenіz.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

ČestnA smertь s™hhъ tvoi1hъ gDi: mečemъ bo i3 ngnemъ, i3 dušeю sokrušennoю prolіsša krHvi svo‰, ўpovanіe i3myщe na tS, vosprіsti trudHvъ mzdY, i3 preterpёvše prіsša t tebE sp7se, velію mlctь.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

I#myщe derznovenіe ko sp7su s™ji, moli1te neprestannw za nы2 grBšnыz, njstavlenіz pregrэšenій prossщe, i3 dušamъ našыmъ velіz mlcti.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: I$že tebE radi bGootecъ prbr0kъ dv7dъ, pёsnennw nj tebЁ provozglasi2, veli6čіz tebЁ sotv0ršemu: predstA cRi1ca njdesnyю tebE. Ts bo m™rь hodataicu životA pokazA, bez8 nc7A i3z8 tebE vočlvёčitisz blgovoli1vый bGъ, da sv0й paki njbnovi1tъ w4brazъ, i3stlёvšій strastьmi2, i3 zablyždšee gorohi1щnoe njbrёtъ nvčA, na ramo vosprіi1mъ, ko nc7Y prinesetъ i3 svoemY hotёnію, sъ nbcnыmi sovokupi1tъ si1lami, i3 sp7setъ bcde mjrъ, hrt0sъ i3mёzй velію i3 bogatuю mlctь.

Taže, Svёte ti1hій: Prokjmenъ dnE.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, m§nčnы. Glasъ d7:

Proslavlszйsz vъ pamztehъ s™hhъ tvoi1hъ, hrtE b9e, i3 t ni1hъ ўmolenъ bыvaz, nizposli2 namъ velію mlctь.

I$že s™hhъ m§nkъ prіemый terpёnіe, i3 t nasъ prіimi2 pёnіe člvэkolю1bče, daruй namъ tёhъ mltvami velію mlctь.

Mertvenъ: So d¦i prvdnыhъ skončavšihsz dyšы r†bъ tvoi1hъ sp7se ўpok0й, sohransz i5hъ vo blžennэй ži1zni, ćže ў tebE člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: SvэщE neugasi1maz, prt0le pravednый, prečctaz vLčce, moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, i3 tpystъ.

Vъ pzt0kъ na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ, duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz, da tebЁ ćkw vъ tmmpanэ vo ўmerщvlenіi tэlesE, pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

T kala strasteй, t pomыšlenій trevolnenіz, i3 t strёlъ lukavagw, i3 t vsskagw pril0ga soproti1vnagw sp7si2 dyšu moю2 nkasnnuю, prečctaz bGorodi1telьnice, i3 ngnS vёčnagw i3shiti1 mz.

Vozvedi1 mS čctaz, i3z8 glubinы2 pregrэšenій, i3 nastavi kъ svёtu b9estvennыhъ zapovэdeй sp7sa hrtA i3 bGa: vozsіsй mi2 pokasnіz sp7si1telьnuю zarю2, i3 podaždь ži1znь vёčnuю.

Slava: Vъ ti1nu lukavuю vpadsz ѕHlъ moi1hъ, ўdavlsюsz velьmi2 dэlesы2 lukavыmi, i3 nёstь postosnіz: vLčce dv7o m™i, tvoeю si1loю vozvedi1 mz, i3 ngnS i3 myki i3zbavi mS.

I# nhnэ: Smertь i3 tlю2 potrebi1la є3si2, bcde vsepёtaz, netlёnіz i3st0čnikъ r0ždši hrtA, bezsmertіemъ ўkrasi1vša i3 blgodatію čelovёčeskoe є3stestvo2 prenepor0čnaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 si1loю i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю dž§eю v3postasnoю mydrostію hrtE: nёstь bo s™ъ, pače tebE člvэkolю1bče.

Ćvlьšisz, čctaz dv7o, duši2 moeS tьmY timi2, i3 grэhHvnыz pleni6cы rast0rgni, i3 sp7si1 mz, molю1sz, zastuplenіemъ tvoi1mъ.

Koleblющeesz pril0gi strastnыmi serdce moE vъ strahъ b9ій čistёйšій ўtverdi2, dv7o prenepor0čnaz, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ.

Slava: Tčazvsz p0moщi vsskіz, kъ tebЁ prenepor0čnaz, deržavnэй hrani1telьnicэ, i3 pokr0vu pritek0hъ: ne tri1ni ќbw menE t b9estvennagw pokr0va tvoegw2.

I# nhnэ: I#speщrena rssnami zlathmi ćkw cRi1ca, cRS i3 bGa njdesnyю nhnэ predstoi1ši, vLčce, molsщi nj rabёhъ tvoi1hъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ preb9estvennый, netlёnnoю dlanію, i3 sp7sE zovyщыz: slava hrtE si1lэ tvoeй.

Ўnhnіemъ njderži1ma mS, i3 strasteй njmračenіemъ vsego2 potemnena, i3 grэhHmъ poraboщena, bGoblžennaz ntrokovi1ce svobodi2, i3 prisv0й tvoemY sn7u i3 bGu našemu.

Ўmerщvlena mS ѕl0boю lьsti1vagw, prenepor0čnaz, ćkw ži1znь r0ždšaz njživi2: kъ tebё bo pribэg0hъ, i3 pogruženna vo glubinЁ padežeй vozvedi2, ćkw mlctiva vsenepor0čnaz.

Slava: Vo gr0bэ bezmёrnыhъ slasteй moi1hъ nizležY, ўnhnіemъ i3 lёnostію njderži1mь є4smь: no r0ždšaz vsёhъ vozstavlenіe, njživi1 mz blgaz, i3 sp7si2.

I# nhnэ: Sщ7ennuю tS drevle prbr0kъ g0ru b9estvennuю narečE dv7o čctaz, dobrodёtelьmi vsю2 njsэnenu, i3z8 nesže sp7si1telьnoe sl0vo kvi1sz, vъ sozdanіe i3 prosvэщenіe dyšъ našihъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS hrtE, no mh tS є3dinor0dne, n§eskіz slavы sіsnіe b9estvA, t n0щi ќtrenюющe, vospэvaemъ tS člvэkolю1bče.

Da vozveseli1tsz vLčce, dušA moS smirennaz, bostisz tvoegw2 sn7a, i3 tvori1ti povelBnіz є3gw2 t serdca, vsenepor0čnaz prečctaz, mltvami tvoi1mi nastavi.

Vsёmъ serdcemъ moi1mъ vLčce blgaz, i3spovёdatisz i3zbavitelю spod0bi dyšu moю2 strastnuю, tgonsщi nevёdэnіe serdca moegw2, vsenepor0čnaz.

Slava: Dyšu moю2 sohrani2 ćkw zёnicu džka, pod8 kr0vomъ krilY tvoє1ю blgaz prečctaz, i3 duhHvъ t lukavыhъ tomlenіz i3 mučenіz i3zbavi.

I# nhnэ: I#zbavlsющi kvi1sz prečctaz, t strasteй navedenіz, i3 bэsHvъ lukavыhъ, tvoego2 rabA, stzžavšago tS deržavnoe zastuplenіe, i3 predstatelьnicu neposthdnuю.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se cRю2 si1lъ.

Nizloži2 i5že pri1snw borю1щыz mS vLčce, i3 džblakъ lukavыhъ pomыšlenій razori2, slnca prvdnagw syщi dverь bGom™i.

Vozsіsй mi2 pokasnіz zarю2 vLčce, i3 džblaki ѕlhhъ pomыšlenій moi1hъ razruši2 lю1tыmi prelьщenіi privlek0ma že i3 rastlэvaema.

Slava: Ўtoli2 strasteй moi1hъ svirёpuю v0lnu, i3 byrю ѕlhhъ pomыšlenій potrebi2, tverdaz vsёhъ predstatelьnice, i3 pokr0ve, prenepor0čnaz.

I# nhnэ: Ў mn0žišasz pače peskA morskagw pregrэšє1nіz duši2 moeS, i3 ćkw bremz tsžkoe nizlagaetъ mS: no tы2 dv7o, prežde koncA ўщedrivši sp7si1 mz.

Taže, GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ d7:

Teploe zastuplenіe, є4že vъ bэdahъ, i3 pom0щnicu našu, i3 kъ bGu premэnenіe, є4юže tli2 i3zbavihomsz, bcdu vёrnіi ўblžaemъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы, peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e blgoslovenъ є3si2.

TS bcde čctaz, prizыvaю vёrnw: smirennoe moE soblюdi2 serdce, i3 i3zbavi mS plamene mučenіz, i3 tьmы2 vёčnыz.

Razderi2 dv7o čctaz, sn7a tvoegw2 kopіemъ moi1hъ pregrэšenій rukopisanіe, i3 i3zbavi mS molю1sz, njderžanіz vsskagw, vъ časъ konči1nы moeS.

Slava: Ўgasi2, dv7o čctaz, moi1hъ slezъ strusmi, i3 tvoi1hъ щedr0tъ njdoždenіemъ peщь, ю4že mi2 i3shodatai ѕHlъ moi1hъ mn0žestvo, bэs0vskimъ dёйstvomъ.

I# nhnэ: I#zbavi nasъ i3skušenій nahodsщihъ, є3di1na sl0va m™i prisnodv7o, i3 vsskagw mučenіz, voi1stinnu tS razymnw poю1щihъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne, posredЁ plamene blgočestvovavšыz, snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA blgoslovi1te, p0йte gDa.

Dyšu moю2 bolsщuю i3scэli2, i3 ќmъ njmračennый prosvэti2, i3 ngnS i3shiti2, i3 vёčnыhъ neizglag0lannыhъ mykъ, bcde dv7o bGonevёsto.

Prekl0nьsz bezslovesnыmi strastьmi2, vo glubinY pogi1beli snid0hъ, i3 plamenю sožženіe samъ sS sodёlahъ, t ni1hže mS i3zbavi bcde dv7o, rabA tvoego2.

Slava: ЅHlъ moi1hъ puči1nu i3zsuši2, miloserdіz r0ždši puči1nu i3zbavitelz i3 gDa, i3 pleni6cы ѕHlъ moi1hъ razrэši2 prežde konči1nы, ćže sp7sa vsёhъ r0ždšaz.

I# nhnэ: Vopl0щьsz t ўtr0bы tvoeS gDь, gDьstvuzй tvarію, i3 tebE dv7o gpcžY pokazA, vi6dimыmъ že vsBmъ i3 nevi6dimыmъ, ćkw m™rь proslavlsz nepor0čnuю.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2, tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Nepl0dnoe bhvšee b9estvennыhъ dobrodёteleй serdce moE, prečctaz bcde dv7o, pokaži2 plodon0sno, ćže t nepl0dnыz r0ždšazsz, hotёnіemъ vs‰ pretvorsющagw manіemъ, da poю1 tz vsepёtuю.

Svёtomъ tvoi1mъ njzari1 mz prenepor0čnaz, r0ždšaz svёtъ nepristypnый, razženi2 džblaki strasteй moi1hъ, i3 t tьmы2 nesvёtlыz i3shiti1 mz, i3 b9estvennagw svёta spod0bi: ćkw da poю2 tS, m™i dv7o.

Slava: Kroplenіemъ čctaz, tvoi1hъ щedr0tъ njmhй gnoє1nіz serdca moegw2, i3stočati mi2 pri1snw spod0bi strui6 slezъ moi1hъ, pot0ki strasteй ўkročaющi, i3 myki i3zbavlsющi.

I# nhnэ: Blgolюbi1vago bGa r0ždši, blgolюbi1vaz bcde, lюbve mz plotskjz lukavыz nhnэ vsk0rэ svobodi2 vLčce, i3 porab0ti b9estvennэй v0li lёnostію pogibaющago.

Taže, Dost0йno є4stь: i3 pokl0nъ do zemli2.

Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, i3 pr0čee nbhčno, i3 tpystъ.

Vъ subbHtu ќtra, po №-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы m§nčnы, glasъ d7:

Dnesь ѓgGlьskaz vHinstva vъ pamztь strtoterpєcъ prіid0ša, vёrnыhъ mы6sli prosvэti1ti, i3 vselennuю blgodatію ўzsni1ti: t ni1hže b9e, ўmolenъ bыvaz, daruй namъ velію mlctь.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Krt0mъ vowruži1všesz, strtoterpcы tvoi2, hrtE b9e našъ, pobэdi1ša kHzni načaloѕl0bnagw vragA, vozsіsša ćkw svэti6la, čelovёki nastavlsющe, daю1tъ i3scэlє1nіz vёroю prossщыmъ. Tёhъ molьbami sp7si2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: E$že t vёka ўtaenoe, i3 ѓgGlwmъ nevёdomoe tainstvo, tob0ю bcde syщыmъ na zemli2 kvi1sz bGъ, vъ nesli1tnomъ soedinenіi voploщaemь, i3 krtъ v0leю nasъ radi vosprіi1mъ, i4mže voskRsi1vъ pervozdannago, sp7se t smerti dyšы našz.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы, glasъ d7:

M§ncы tvoi2 gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebE bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demonwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ mltvami sp7si2 dyšы našz.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

I%že vo vsemъ mjrэ m§nkъ tvoi1hъ, ćkw bagrzni1ceю i3 vĐssomъ krovьmi2 cRkovь tvoS ўkrasi1všisz, tёmi vopіetъ ti2, hrtE b9e: lю1demъ tvoi6mъ щedrHtы tvo‰ nizposli2, mi1rъ ži1telьstvu tvoemY daruй, i3 dušamъ našыmъ velію mlctь.

Stjhъ: Blženi, ±že i3zbralъ, i3 prіslъ є3si2 gDi, i3 pamztь i4hъ vъ r0dъ i3 r0dъ.

Dyšы ćže prestavilъ є3si2 sp7se t vremennыhъ, ўpok0й ćkw blgoutr0benъ i3 vsesi1lenъ, i3 є3di1nъ člvэkolю1becъ, prosti2 ćkw щedrъ sodBznnaz i4mi: i3 pomi1luй mlctive dэlA rykъ tvoi1hъ, mltvami bcdы, є3di1ne člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: ČCtaz vsenepor0čnaz i3 neiskusomyžnaz: ćže є3di1na bezlёtnago sn7a i3 sl0va b9іz vъ lёto r0ždšaz, sego2 so s™hmi i3 čestnhmi patrіarhi, i3 m§nki, i3 prbr0ki, i3 prpdbnыmi moli2, darovati namъ njčiщenіe i3 velію mlctь.

KanHnъ s™ы6mъ m§nkwmъ, i3 s™i1telєmъ, i3 prbr0kwmъ, i3 prpdbnыmъ, glasъ d7, tvorenіe їHsifovo, є3gHže kraegranesіe:

Svёtlw pohvalsю b9estvєnnыz hrtHvы drygi.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ, duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz, da tebЁ ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlenіi tэlesE pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

Svэtlёetsz pri1snw čestnaz cRkovь, p0dvigi svёtlыmi gDnihъ stradalєcъ, i3 hrtA vozsіsvšago slnca t dv7ы, i3 tьmY razgnavšago prelesti, slavitъ počitaющi.

Voshvalimъ vёrnw hrtHvы s™i1teli, i3zr‰dnыz lю1di ўpasšыz d0brэ, i3 svёtlw da pohvalimъ sob0rъ vesь prepod0bnw poži1všihъ, i3 tэlє1snыz sl†sti ўmertvi1všihъ dyhomъ.

Krёpostь t bGa ženamъ darovasz, vъ postЁ i3 krёpkomъ stradanіi vragA popravšыmъ blgodatію: tёhъ mltvami gDi, i3 prbrHkъ s™hhъ tvoi1hъ mlcti tvo‰ vsBmъ nizposli2.

Slava: NJpravdaй hrtE, rabы6 tvo‰, ±že pravednыmъ promыšlenіemъ, t žitіS tlёnnagw kъ netlёnnэй ži1zni prevelъ є3si2: so vsёmi že tvoi1mi pravednыmi likovstvovati spod0bi, tёhъ preziraz pregrэšє1nіz.

BGor0dičenъ: I#zbavlsz nasъ t njsuždenіz pervagw, sn7ъ b9ій, blgoizv0li čctaz, i3 sn7ъ bhti tv0й. Tёmže i3 vsыni1všesz tebE radi nbcnago blgoslovi1mъ nc7A, poю1щe tebE.

Drugjй kanHnъ ўs0pšыmъ, є3gHže poemъ narzdY, i3dёže nёstь minei, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Pravilo četvertoe, konči1nu vospominaz.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtowbraznыma mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Pripёvъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Deržaй za desnyю ryku r†bъ tvoi1hъ, nastavi i5hъ na pažitь bezsmertnuю sp7se, na zrёnіe dobr0tы tvoeS strton0scы m§nki ўmolenъ bыvaz.

Pripёvъ: Ўpok0й gDi, dyšы ўs0pšihъ r†bъ tvoi1hъ.

Neizrečennuю i3 blžennuю slavu tvoю2, prestavlьšыzsz vёroю naslёdovati spod0bi hrtE, preziraz pregrэšє1nіz i4hъ, i3 njpravdaй blgodatію, i3zlіsnіemъ tvoeS kr0ve.

Slava: Mertvostію tvoeю živon0snoю ўmertvi1telz. Ўmertvi1lъ є3si2, hrtE b9e, i5hže prіstъ, i3 i4mže tvoю2 vozdaS ži1znь, samъ nhnэ ўpok0й vBrnыz rabы6 tvo‰.

I# nhnэ: Krasenъ prevыsočaйšimi dobr0tami, ćkw b9ій sn7ъ: ґ ćkw i3z8 tebE dv7o voploti1vыйsz i3 na drevэ povёšenъ bhvъ dobr0tы ne i3mёzše, smertь za vsёhъ prіstъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Ćkože ѓgncы dobropobёdnіi m§ncы, zakoleni bhvše, hrtY prines0šasz, zaklavšemusz ѓgncu i3 sl0vu b9ію za vsёhъ i3zbavlenіe.

ЎstA b9іz bhvše sщ7ennotai6nnicы, t nedost0йnыhъ i3zved0ša dostHйnыz, ўčenьmi sщ7ennыmi prosvэщaющe.

NJbrёte prpdbnыhъ sosl0vіe, vozderžanіz radi pi1щu neiždivaemuю, nasladi1všesz zrёnьmi i3 b9estvennыmi voshoždenьmi.

Slava: Vs‰ hrtE, ±že vъ vёrэ prestavilъ є3si2, molьbami vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ, ўpok0й, prezrёvъ ±že sodBznnaz vъ žitіi2 tёhъ pregrэšє1nіz.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: HvalY bGu prinesemъ, t dv7ы r0ždšemusz pl0tію, i3 ženъ li1ki ѓgGlьskimъ likHmъ sovokyplьšemu.

I$nъ

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю dž§eю v3postasnoю mydrostію hrtE: nёstь bo s™ъ pače tebE, člvэkolю1bče.

Pobэdi1vše jdwlьskuю prelestь m§ncы, vLku i3 bGa nhnэ m0lztъ, darovati prežde skončavšыmsz b9estvennый pok0й.

NJbraщaющeesz nryžіe preminyti blgovoli2, i3 dreva živ0tnagw pod0bno pričastіe ўluči1ti, ±že prestavilъ є3si2 rabы6 tvo‰, vLko.

Slava: Vъ rai2 hrtE, pi1щi vodvori1tisz rabHmъ tvoi6mъ spod0bi, i3dёže glasъ či1stъ prazdnuющihъ, sogrэšenій njstavlenіe tBmъ daruz.

I# nhnэ: B9estvennomu ržctvY dv7stvo sočetala є3si2 prečctaz: ziždi1telz bo vssčeskihъ neskazannw rodilA є3si2, є3gHže hotёnію vs‰ povinyюtsz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ preb9estvennый, netlёnnoю dlanію, i3 sp7sE zovyщыz: slava hrtE si1lэ tvoeй.

Sщ7ennэйšee proslavisz m§nkwvъ sosl0vіe, sщ7ennw proslaviša ќdы svoi1mi gDa, t vsёhъ ѓgGlъ slavimago: i3 m0lztsz i3zbavitisz namъ t vsskіz sk0rbi.

Ќmъ neveщestvennagw svэtozarenіz sіsющъ, i3myщe b9estvennіi s™i1telіe, n0щь vsskіz prelesti razruši1ste, i3 nelestnыmъ nastavlenіemъ nastaviste bGoizbrannoe stado hrt0vo kъ razumu.

Ўkrasi1sz prpdbnыhъ mnogoči1slennoe mn0žestvo, i3 vozveli1čisz b9estvennыhъ ženъ є3di1nstvennoe toržestvo2, i3 prbrHkъ počtesz sob0rъ s™hй, so ѓgGlьskimi sob0rы soedini1vsz raduzsz.

Slava: ЃgGlwmъ sograždane bhvše s™ji m§ncы, ўs0pšыmъ vsBmъ i3sprosi1te njslablenіe, i3 raS b9estvennagw vselenіe, i3 pregrэšenій konečnoe i3zbavlenіe.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: I$že dv7u tS sohrani1vъ po ržctvЁ netlёnnu, dv7ы vs‰ tebE njbstosщыz proslavi: sъ ni1miže neprestannw moli1sz, sp7sti1sz t vsskіz sk0rbi i3 napasti dušamъ našыmъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй gDi.

Ćvlьšesz m§ncы ćkw svэti6lьnicы, nebo prosvэщaюtъ cRk0vnoe, i5že i3 ў sp7sa hrtA pr0sztъ, darovati ўs0pšыmъ njslablenіe.

Žezlъ si1lы i3myщe krtъ tv0й rabi2 tvoi2, mіrsk0e m0re proid0ša: i5hže vseli2 vъ g0ru tvoю2 gDi, vъ neйže sodёlalъ є3si2 s™hnю.

Slava: Vъ selє1nіz voi1stinnu vozlю1blєnnaz, ±že i3zbralъ є3si2 vLko, i3 ±že prіslъ є3si2 rabы6 tvo‰, blgovoli2 vseli1tisz ćkw mlcrdъ, i3dёže prvdnыhъ dysi.

I# nhnэ: I$že mertvыmi i3 živhmi njbladazй, vopl0щьsz ćkw čelovёkъ i3z8 tebE bGom™i, smertь preterpЁ pl0tію bezsmertnый, razruši1vъ smerti si1lu.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2 gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3z8 mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Voznosi1mi na krtъ i3 kolesы2 sokrušaemi, ssэcaemi že na ќdы krёpcыi m§ncы, bGu kvi1šasz ne tsёčeni.

Spasi1telіe vBrnыmъ, s™i1telіe bhvše, prived0ste ѓgncu i3 vLcэ, i5hže pasti2 prepod0bnэ vvёristesz.

Mztežeй mіrski1hъ tluči1všesz prpdbnіi, ўmiri1ste serdcA t strasteй, i3 vsёhъ bGu shnove bhste.

Slava: B9estvennіi prbr0cы, i3 ženъ sosl0vіe bGu ўgodi1všіi, prežde ўs0pšыmъ prosi1te pok0й.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: BGъ vъ tS vseli1vsz prečctaz dv7o, sodёla čelovёki svoeS slavы b9estvєnnaz žili6щa.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Tы2 gDi, tvoegw2 vLčestvіz proslavilъ є3si2 m§nki: tёhže radi prežde ўs0pšыz ўpok0й, ćkw blgoutr0benъ.

Nerэši1mый živ0tъ, krasnoe radovanіe, i3 neprestaю1щee veselіe, prežde ўmeršыmъ podaždь, mnogomlctive.

Slava: E#di1ne blže, i3 i3st0čniče blgosti, ўpok0й i5že vъ vёrэ, i3 tvoemъ poznanіi žitіE skončavšihъ.

I# nhnэ: Poemъ tS bGom™i, є4юže syщыmъ vo tьmЁ vozsіS neizrečennый i3 nepristypnый svёtъ, i3 lюb0vію blži1mъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы6 morsk‡z, i3 potopi1la mS є4stь byrz mn0gihъ grэhHvъ: no ćkw bGъ i3z8 glubinы2 vozvedi2 živ0tъ m0й, mnogomlctive.

Ćkw prečestno kamenіe m§ncы, po zemli2 premydrw valsющesz, ѕločestіz zdanіe vsE nizverg0ste, i3 hramы b9іz bhste.

T ruki2 nasi1lьstvennыz sp7saete podryčniki vs‰, s™i1telіe, prvdnіi i3 prpdbnіi, i5že nj hrtЁ stado soblюdaющe: segw2 radi ўblžaetesz.

Rečenієmъ prbr0čєskimъ poslёduющe, ženъ mn0žestvo, vo stradanіihъ že i3 vъ postЁ, t ženы2 dv7ы vozsіsvšemu, bGu sl0vu ўgodi1ša.

Slava: VsBmъ životE ўmeršыmъ, ±že t nasъ vъ vёrэ prešedšыz kъ tebЁ ziždi1telю, vo svёtэ so s™hmi tvoi1mi mnogomlctive, spod0bi.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: Ўstы2, i3 ljzhkomъ, i3 serdcemъ i3spovёdaю tS ntrokovi1ce, bGa našegw čctuю m™rь: i3 tvoi1mъ hodataйstvomъ i3zbavi mS vёčnagw njsuždenіz.

I$nъ

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mlcti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

KopіE b9estvєnnaz tvo‰ rebra prob0dšee, njbraщaющeesz nryžіe ўvi1dэvše sp7se, da tstypitъ t r†bъ tvoi1hъ molьbami strtoterpєcъ tvoi1hъ.

Na drevэ povёšenъ bhvъ sp7se m0й, raй tverzlъ є3si2: vъ vёrэ ќbw prestavlєnыz v0nь vseli2, ćkw щedrъ, i3 tvoeS ži1zni pričastniki pokaži2.

Slava: Pažiti živ0tnыz spod0bi nasladi1tisz, i5že kъ tebЁ vLko blgočestnw prehodsщыz smertію, i3 sъ prvdnыmi i5že t vёka sopričti2.

I# nhnэ: Sl0vo ćkw bGъ shй nevi1dimь, i3 vopl0щьsz vi1dimь bhstь, t dv7ы ntrokovi1cы neiskusomyžnыz, i3 smertію svoeю smertь razruši2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e blgoslovenъ є3si2.

VLki hrtA njsvzщє1nnыz sosydы, cRkve zabr†la i3 stolpы2 gDni m§nki vъ veselіi duši2 vospoi1mъ soglasnw.

S™i1telіe hrtHvы, i3 prpdbnыhъ vsёhъ li1kъ b9estvennый raduetsz sъ vhšnimi si1lami: tёhъ mltvami hrtE, sp7saй poю1щыz tS.

Terpёnіe blg0e ženъ prepod0bnэ i3 stradalьnэ prosіsvšihъ i3 vёroю p0stničestvovavšihъ, є4vu poslušanіemъ ўzzvi1všago nizloži2.

Slava: Tы2 i4že ѓda razruši1vый, i3 smertь popravый, tvoeю smertію, ±že prestavilъ є3si2 vъ vёrэ ўpok0й, i3 raS pokaži2 ži1teli.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: Plamenь i4že kupinY drevle ne njpalsющій, vi1dz zakonopol0žnikъ, naučašesz w4brazu ržctvA tvoegw2, bGorodi1telьnice dv7o, pri1snw blgoslovennaz.

I$nъ

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blgočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Terpёnіe že i3 poždanіe, i3 krHvi vsёhъ m§nkъ, i3zbavlenіe prіemъ, blgočestnw ўs0pšыz ў tebE ўpok0й, ćkw mlctivъ i3 blgopremэni1telь.

Pričetavый kъ pervorHdnыmъ, i3 prvdnыmъ tvoi6mъ sp7se, dyšы r†bъ tvoi1hъ kъ tebЁ prestavlєnыz, spod0bi neprestannw tebE naslaždatisz, vsёmi vladyщagw.

Slava: Sъ veselіemъ i3 so derznovenіemъ i3 svёtlostію sl0ve b9ій i3zbavitelю, blgovoli2 ćkw bGъ na džblacэhъ srёsti tS, i5hže tы2 prіslъ є3si2 nhnэ ćkw mlctivъ.

I# nhnэ: Blgoslovennaz bGorodi1telьnice dv7o m™i, raduйsz: tebe bo radi bhstь voi1stinnu smerti potrebenіe, živ0tъ že nerazori1mый ўmeršыmъ darovasz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne, posredЁ plamene blgočestvovavšыz, snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA blgoslovi1te, p0йte gDa.

S™i1telіe, prbr0cы, i3 m§ncы, sщ7ennый p0dvigъ skončavšіi, sщ7ennoe ўluči1ša vodvorenіe so ѓgGlы: sъ ni1miže pr0sztъ njčiщenіz namъ vsBmъ i3 velіz mlcti.

Prosvэti1všesz dyhomъ prpdbnіi, bэs0vskuю tьmY pogubi1ša: sъ ni1miže sщ7ennom§ncы, i3 s™i1telіe, prbr0cы sъ prvdnыmi, bGa vo hvalenіi slavztъ.

I$že prežde bezymіemъ hvalsйsz pogubi1ti zemlю i3 m0re, ženami vsegdA popiraetsz, stradanіemъ že i3 post0mъ posluži1všimi bGu so ўserdіemъ.

Slava: NJ vsёhъ hrtE, m0limsz ti2, vёroю ўs0pšihъ, ćkw mlcrdъ si1hъ kъ likHmъ pričti2 sp7saemыhъ, neprestannw vopію1щihъ: vs‰ dэlA blgoslovi1te gDnz gDa.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: Mlcti tvoeS spod0bi mS, blgomlctivnoe sl0vo r0ždšaz, bGorodi1telьnice vLčce, i3 vopію1щa mS sp7si2: vs‰ dэlA blgoslovi1te gDnz gDa.

I$nъ

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blgočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

M§nkwvъ prіemlz molє1nіz, i3 mi1lovanіe kъ є3dinoplemennomu, dyšы ўpok0й vLko, vъ vёrэ tvoeй ўs0pšihъ, grэhi2 prezrS si1hъ vopію1щihъ ti2: vs‰ dэlA blgoslovi1te gDnz gDa.

Mertvъ so bezzak0nnikoma vmэni1vsz, mє1rtvыmъ i3stoči1lъ є3si2 ži1znь bezsmertnuю, prestavlєnыz ќbw rabы6 tvo‰ nj nadeždi voskrnіz, crtvіe tvoE ўluči1ti spod0bi sp7se, tebЁ vopію1щihъ: vs‰ dэlA blgoslovi1te gDnz gDa.

Slava: Voi1stinnu prisnotekyщій i3st0čniče blgosti, vъ nbcnыhъ selenіihъ skončavšыzsz rabы6 tvo‰, i3 žitіE tlёnnoe njstavlьšыz, kr0tkw sp7se, primiri2, tebЁ vopію1щыz: vs‰ dэlA blgoslovi1te gDnz gDa.

I# nhnэ: E#di1na tы2 kvi1lasz є3si2 na zemli2 dv7o prečctaz, i3 m™i bezmyžnaz: bGa bo rodilA є3si2 vLčce pače sl0va i3 smhsla, i3 vёčnuю ži1znь mє1rtvыmъ i3stoči1la є3si2. Tёmže vsi1 tz blgoslovi1mъ, mRje bGonevёsto.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь, th že dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2: tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Vi1dэvše b9estvєnnыz darы m§ncы, i3 p0čєsti prіemlющe veli1kihъ svoi1hъ bolёzneй, raduюtsz hrtA veličaющe, si1hъ voi1stinnu vozveli1čivšago, i3 pobэdon0scы pokazavšago.

Ćkw s™i1telьstvuющe lю1demъ, postavleni bhvše s™i1telіe bGopropovBdnicы, ćkw prosvэti1všesz post0mъ, s0lnca svэtlёйše prpdbnіi prosіsste, vёrnыhъ njzarsющe dёlъ veli1kihъ kvlenіemъ.

So sщ7ennom§nki kypnw, i3 so vsёmi prbr0ki, ўblži1mъ vs‰ prpdbnыz i3 prvdniki, i3 žєnы2 svёtlw ўgodi1všыz, tёhъ molьbami hrtE, vopію1щe: i3zbavi geennы dyšы našz.

Slava: E#sže spod0bišasz radosti s™ji, i5že d0brэ tebЁ hrtE ўgodi1všіi, toS prestavlьšыzsz kъ tebЁ vёroю spod0bi, tёhъ preziraz sogrэšє1nіz, gDi є3di1ne mnogomlctive.

BGor0dičenъ: Ćvlьšisz vhšnihъ heruv‡mъ vsenepor0čnaz prevhšši, ćkw r0ždši soderži1telz vssčeskihъ, vhšši ќmъ m0й sodёlaй, na str†sti plwtskjz ўkrэplsющi mS, vLčnzz tvori1ti hotBnіz.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Dalъ є3si2 i4stinnыmъ stradalьcєmъ, i3 m§nkwmъ derznovenіe moli1ti tS gDi: daždь že vёroю prestavlьšыmsz, b9estvennoe tёhъ radi i3zbavlenіe, vъ mёsto selenіz s™agw vseli1tisz daruz.

Manovenіemъ vsedёtelьnыmъ, i4že vssčєskaz poleznэ sodёlovaz, živhmi i3mёz džblastь, i3 mertvыmi gDьstvuz, ćkw vsesi1lenъ, ўčini2, ±že prestavilъ є3si2 rabы6 tvo‰ na vodahъ pok0йnыhъ.

Slava: I$že є3stestv0mъ shй ćkw blgъ, i4že bogatый vъ mi1lostehъ i3 vъ blgosti, i3zbavi t tьmы2 kromёšnіz, prizыvaющыz tvoE i4mz, vёroю njpravdavъ i3 blgodatію, si1hъ prosvэti2, ćkw člvэkolю1becъ.

BGor0dičenъ: W$brazы, vsenepor0čnaz, tvoegw2 ržctvA prbr0cы propovёdaša, i4nakw že druzji preslavnw tebЁ naric†nіz slagaющe: živ0tъ bo vo ѓdэ syщыmъ rodilA є3si2, deržavu smerti razrušaющій.

Taže, Dost0йno є4stь: I# pokl0nъ.

E#ktenіA, i3 svэti1lenъ, i3 palmы2 nbы6čnыz.

Na hvali1tehъ stіhi6rы m§nčnы, glasъ d7:

Kto2 ne ўžasaetsz zrS, s™ji m§ncы, p0dviga d0bragw, i4mže podvizastesz; kakw vo pl0ti syщe, bezpl0tnago vragA pobэdi1ste, hrtA i3spovёdaющe, i3 krt0mъ vowruži1všesz; tёmže dost0йnw kvi1stesz bэsHvъ progoni1teli, i3 varvarwvъ pobэdi1teli, neprestannw molsщesz sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

ЃgGlwmъ soprič†stnicы bhste, s™ji m§ncы, na sudi1щi hrtA myžeski propovёdavše: vs‰ bo ćže vъ mjrэ njstaviste kr†snaz ćkw ne s{щa, vёru že ćkw nadeždu tverdu ўderžaste, tёmže i3 lestь tgnavše, i3stočaete vBrnыmъ i3scэlenій darov†nіz, neprestannw molsщesz sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Kakw vašыmъ podvigHmъ ne ўdivi1msz, s™ji m§ncы; ćkw tёlomъ ўmiraющimъ njbloženi, bezplHtnыz vragi2 pobэdi1ste, ne ўstraši1ša vasъ muči1tєlьskaz preщє1nіz, ni ўžasi1ša vasъ mykъ priložє1nіz, voi1stinnu dost0йnw t hrtA proslavistesz.

ČestnA smertь s™hhъ tvoi1hъ gDi, mečemъ bo i3 ngnemъ, i3 dušeю sokrušennoю prolіsša kr0vь svoю2, ўpovanіe i3myщe na tS, vosprіsti trudHvъ mzdY: preterpёša bo i3 prіsša t tebE sp7se, velію mlctь.

Mertvenъ: Vъ pok0iщi tvoemъ gDi, i3dёže vsi2 s™ji tvoi2 počivaюtъ, ўs0pšыz rabы6 tvo‰ pok0й, ćkw є3di1nъ shй člvэkolю1becъ.

Slava: GdЁ є4stь mjra pristrastіe; gdЁ є4stь privremennoe mečtanіe; gdЁ є4stь zlato i3 srebro2; gdЁ є4stь rabHvъ mn0žestvo i3 molvA; vs‰ prahъ, vs‰ pepelъ, vs‰ sёnь! No prіidi1te vozopіi1mъ bezsmertnomu cRю2: gDi, vёčnыhъ tvoi1hъ bl†gъ spod0bi prestavlьšыzsz t nasъ, i3 ўpok0й tы6z vъ nestarёemomъ blženstvэ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: E#di1na čctaz i3 prečctaz dv7o, ćže bGa bezsёmennw r0ždšaz, moli2 sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы pok0йnы, glasъ d7:

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Voi1stinnu strašno є4stь tainstvo smertnoe: kakw dušA t tёla nyždeю razlučaetsz, t sost†vъ i3 sočetanіz є3stestvennagw soyza b9estvennыmъ hotёnіemъ razdэlsetsz; tёmže tebЁ m0limsz: prestavlєnыz ўpok0й vъ kr0vэ pravednыhъ tvoi1hъ, žiznodavče člvэkolю1bče.

Stjhъ: Blženi, ±že i3zbralъ i3 prіslъ є3si2 gDi.

S0nъ kvlsetsz, vёruющыmъ vъ tS smertь, tebЁ položenu vo gr0bэ, vsёmi vladyщemu, i3 smertnuю deržavu raz0ršemu, i3 ўprazdni1všemu є3S nasi1lіe mnogolёtnoe. Tёmže ti2 m0limsz: prestavlєnыz ўčini2 vъ radosti s™hhъ tvoi1hъ, i3 vъ pravednыhъ svёtlosti.

Stjhъ: Dyšы i4hъ vo blgi1hъ vodvorstsz.

Tы2 pravda že i3 njsvzщenіe namъ bhlъ є3si2, i3 dušamъ i3zbavlenіe: nc7y bo privelъ є3si2 njpravdanы i3 i3zbavlenы, vosprіemъ naše d0lžnoe zapreщenіe. I# nhnэ m0limъ tS: prestavlєnыz ўpok0й vъ radosti i3 svёtlosti s™hhъ tvoi1hъ, blgodatelю i3 člvэkolю1bče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Slovesє1mъ poslёduющe bGoglag0livыhъ prbrHkъ, bcdu tS vsenepor0čnaz, mydrstvuemъ: bGa bo rodilA є3si2 voploti1všagosz nedomhslennw, i3zbavlьšago nasъ plэnennыhъ sogrэšenіi. E#g0že nhnэ moli2 prečctaz, prestavlєnыz rabы6 tvo‰ svoi1mъ prosvэti1ti njzarenіemъ.

Taže, Blgo є4stь: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, є3ktenіA, i3 časъ №-й: palmы2 nbы6čnыz, i3 tpystъ.

Vъ subbHtu blžє1nnы. Glasъ d7:

Drevomъ ґdamъ raS bhstь i3zselenъ: drevomъ že krtnыmъ razb0йnikъ vъ raй vseli1sz. DŽvъ ќbw vkyšъ, zapovэdь tverže sotv0ršagw: džvъ že sraspinaemь, bGa i3spovёda tasщagosz, pomzni1 mz vopіS, vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Raspalaющesz hrt0voю lюb0vію, s™ji m§ncы, ѕločestіz džgnь njrošenіemъ pHdvigъ ўgasi1ste, i3 svэti1lьnicы mnogosvёtlіi cRkve kvi1stesz, tgonsющe blgostію tьmY nedygwvъ i3 skorbeй t dyšъ našihъ. Tёmže d0lžnw pohvalsemъ vasъ.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ na vы2 lžyщe menE radi.

S™i1telіe sщ7ennіi, i3 prbrHkъ b9estvennoe sosl0vіe, i3 prpdbnыhъ li1cы, i3 ženъ s™hhъ є3di1nstvennoe toržestvo2, bGu ўgodi1vše dobrodёtelьnыmi dэsnіi, i3 proslavišasz. Tёhъ ўblžaemъ, molьbami i4hъ molsщe, poluči1ti vёčnый živ0tъ i3 prosvэщenіe.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

I#dёže sіsetъ tv0й svёtъ, i3 i3dёže li1cы s™hhъ raduюtsz, tnю1duže tbэžE vozdыhanіe i3 bolёznь, ўčini2 rabы6 tvo‰ prežde skončavšыzsz, i3 njstavlьšыz žitіE mnogobolёznennoe, pёti tvoю2 neizrečennuю hrtE blgosthnю, prezrёvъ i4hъ pregrэšє1nіz, ±že na zemli2 sodёzša.

Slava: Nerazlyčnaz trbce, ±že vo nc7Ё, i3 sn7э, i3 d¦э, soedinsema vssčeski, neslivaema s0bstvы, є3di1nice trіmpostasnaz, ўmeršыz vёrnw ў tebE pok0й, molьbami s™hhъ tvoi1hъ m§nkъ, ntє1cъ že i3 čctnhhъ prbrHkъ, podaю1щi njčiщenіe dušamъ našыmъ.

I# nhnэ: E#g0že rodi2 nc7ъ prežde denni1cы, sl0vo začalA є3si2, i3 rodilA є3si2 pl0tію, bhvša čelovёka soveršenna, dvэmA poznavaema dёйstvы, prečctaz, i3 v0lema. Togo2 ќbw moli2, ćkw ziždi1telz i3 gDa, ўщedriti nasъ tebE poю1щihъ, ntrokovi1ce bGonevёstnaz.

Konecъ četvertomu glasu.

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.