Октоих

Глaсъ д7. Недёлz

Въ суббHту вeчера, на мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, повторsюще пeрвую. Глaсъ д7:

Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да ўповaетъ ї}ль на гDа.

Животворsщему твоемY кrтY, непрестaннw клaнzющесz хrтE б9е, триднeвное воскrніе твоE слaвимъ: тёмъ во њбнови1лъ є3си2 и3стлёвшее человёческое є3стество2 всеси1льне, и3 и4же на нб7сA восх0дъ њбнови1лъ є3си2 нaмъ, ћкw є3ди1нъ бlгъ, и3 чlвэколю1бецъ. Двaжды.

Дрeва преслушaніz запрещeніе разрэши1лъ є3си2 сп7се, на дрeвэ кrтнэмъ в0лею пригвозди1всz, и3 во ѓдъ сошeдъ си1льне, смє1ртныz ќзы ћкw бGъ растерзaлъ є3си2. Тёмже клaнzемсz є4же и3з8 мeртвыхъ твоемY воскrнію, рaдостію вопію1ще: всеси1льне гDи, слaва тебЁ.

ВратA ѓдwва сокруши1лъ є3си2 гDи, и3 твоeю смeртію смeртное цaрство разруши1лъ є3си2: р0дъ же человёческій t и3стлёніz свободи1лъ є3си2, жив0тъ и3 нетлёніе мjру даровaвъ, и3 вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, догмaтікъ. Глaсъ д7:

Без8 сёмене зачалA є3си2 и3 родилA є3си2 неизречeннw, низложи1вшаго си6льныz t престHлъ, и3 возносsщаго смирє1нныz, и3 воздвизaющаго р0гъ вёрныхъ свои1хъ, слaвzщихъ хrт0въ кrтъ и3 погребeніе, и3 слaвное воскrніе. Тёмже тS бцdе, ходaтаицу толи1кихъ бл†гъ нем0лчными пёсньми ўбlжaемъ, ћкw молsщуюсz при1снw, є4же сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Тaже, Свёте ти1хій:

Посeмъ прокjменъ: ГDь воцRи1сz: три1жды.

Стjхъ: Њблечeсz гDь въ си1лу, и3 препоsсасz.

Тaже, Спод0би гDи, въ вeчеръ сeй:

Їерeй же є3ктеніи2 не глаг0летъ, но поeмъ.

На стіх0внэ стіхи1ру воскrну, глaсъ д7:

ГDи возшeдъ на кrтъ, прaдэднюю нaшу клsтву потреби1лъ є3си2, и3 сошeдъ во ѓдъ, вBчныz ќзники свободи1лъ є3си2, нетлёніе дaруz человёческому р0ду: сегw2 рaди пою1ще слaвимъ животворsщее и3 сп7си1тельное твоE востaніе.

Тaже стіхи6ры под0бны прес™hz бцdы.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Стjхъ: ПомzнY и4мz твоE во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.

И#з8 безначaльна nц7A сн7ъ безлётнw, низхождeніz рaди и3 сп7сeніz человёкwвъ, бGъ чlвёкъ бhсть, да подaстъ первоздaнному нhнэ рaй: тогдA и3 всE є3стество2 и3збaвитсz t прeлести ѕмjевы, и3 w4бразъ пaдшій сп7сeтъ, ћкw бlгопремэни1тель: tню1дуже м™рь содёла невэстор0дицу чи1сту ћкw несквeрну, ю4же ћкw ґгкЂру вси2, и3 пристaнище ўбlжaемъ.

Стjхъ: Слhши дщи2 и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE.

Воплощeнна создaтелz всёхъ, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ твоeй бGобlжeннаz, воwбрази1вшаго чlвёка, прeжде пaдшаго преступлeніемъ ѕміи1нымъ: бGа бо родилA є3си2 пл0тію несказaннw нaмъ, и3 и3з8 тлёніz свободи1ла є3си2 є3стество2 всE њбетшaвшее, ржcтв0мъ твои1мъ. Тёмже поeмъ и3 слaвимъ твою2 бlгодaть дв7о безневёстнаz, моли1тисz не престaй, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzтсz богaтіи лю1дстіи.

Да твоеS всBмъ мн0жество млcти и3 бlгости tкрhеши нaмъ неwпредэли1мую пучи1ну, грэхи2 рабHвъ твои1хъ вс‰ заглaди: и4маши бо всенепор0чнаz, ћкw м™и сyщи б9іz, влaсть создaніz, и3 в0диши вс‰, ћкw х0щеши, си1лою твоeю: и4бо бlгодaть д¦а с™aгw ћвэ всeльшаzсz въ тS, содёйствуетъ ти2 во всeмъ при1снw всебlжeннэйшаz.

Слaва, и3 нhнэ: И$же со nц7eмъ и3 д¦омъ славосл0вимый сн7ъ, въ вhшнихъ t серафjмwвъ первосоздaннаго пaки њбнови1ти хотS, всего2 себE и3стощи2 неизречeннw во ўтр0бэ твоeй, бцdе всепётаz: и3 и3з8 тебE возсіsвый, просвэти2 всего2 мjра б9еств0мъ, и3збaвивый t їдwлонеи1стовства, и3 соб0ю њбожи1вый, на нб7сA возведE человёчество, хrт0съ бGъ и3 сп7съ дyшъ нaшихъ.

Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е.

Тропaрь: Свётлую воскrніz пр0повэдь:

БGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное:

Е#ктеніA и3 tпyстъ.

Въ суббHту на вели1цэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры воскrны, глaсъ д7.

Стjхъ: И#зведи2 и3з8 темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени твоемY.

Животворsщему твоемY кrтY, непрестaннw клaнzющесz хrтE б9е, триднeвное воскrніе твоE слaвимъ: тёмъ бо њбнови1лъ є3си2 и3стлёвшее человёческое є3стество2 всеси1льне, и3 и4же на нб7сA восх0дъ њбнови1лъ є3си2 нaмъ, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Стjхъ: МенE ждyтъ прaвєдницы, д0ндеже воздaси мнЁ.

Дрeва преслушaніz запрещeніе разрэши1лъ є3си2 сп7се, на дрeвэ кrтнэмъ в0лею пригвозди1всz, и3 во ѓдъ сошeдъ си1льне, смє1ртныz ќзы ћкw бGъ растерзaлъ є3си2. Тёмже клaнzемсz є4же и3з8 мeртвыхъ твоемY воскrнію, рaдостію вопію1ще: всеси1льне гDи, слaва тебЁ.

Стjхъ: И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ гDи, гDи, ўслhши глaсъ м0й.

ВратA ѓдwва сокруши1лъ є3си2 гDи, и3 твоeю смeртію смeртное цaрство разруши1лъ є3си2: р0дъ же человёческій t и3стлёніz свободи1лъ є3си2, жив0тъ и3 нетлёніе мjру даровaвъ, и3 вeлію млcть.

И$ны стіхи6ры, творeніе ґнат0ліево.

Стjхъ: Да бyдутъ ќши твои2 внeмлющэ глaсу молeніz моегw2.

Пріиди1те воспои1мъ лю1діе, сп7сово триднeвное востaніе, и4мже и3збaвихомсz ѓдовыхъ нерэши1мыхъ ќзъ: и3 нетлёніе и3 жи1знь вси2 воспріsхомъ зовyще: распнhйсz, и3 погребhйсz, и3 воскRсhй, сп7си1 ны воскrніемъ твои1мъ є3ди1не чlвэколю1бче.

Стjхъ: Ѓще беззакHніz нaзриши гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебE њчищeніе є4сть.

ЃгGли и3 человёцы сп7се, твоE пою1тъ триднeвное востaніе, и4мже њзари1шасz вселeнныz концы2, и3 раб0ты врaжіz вси2 и3збaвихомсz, зовyще: животв0рче всеси1льне сп7се сп7си1 ны воскrніемъ твои1мъ, є3ди1не чlвэколю1бче.

Стjхъ: И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE, ўповA душA моS на гDа.

ВратA мBднаz стeрлъ є3си2, и3 верєи2 сокруши1лъ є3си2 хrтE б9е, и3 р0дъ человёческій пaдшій воскRси1лъ є3си2. Сегw2 рaди соглaснw вопіeмъ: воскRсhй и3з8 мeртвыхъ гDи, слaва тебЁ.

Стjхъ: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да ўповaетъ ї}ль на гDа.

ГDи, є4же t nц7A твоE ржcтво2, безлётно є4сть и3 присносyщно: є4же t дв7ы воплощeніе, неизречeнно человёкwмъ и3 несказaнно: и3 є4же во ѓдъ сошeствіе стрaшно діaволу и3 ѓггелwмъ є3гw2: смeрть бо попрaвъ, триднeвенъ воскrлъ є3си2, нетлёніе подавaz человёкwмъ, и3 вeлію млcть.

И$ны стіхи6ры бцdэ, пavла ґморрeйскагw. Глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнаго чудесE!

Стjхъ: Ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2.

ТебE вBрнымъ покр0въ показA, и4же всsческихъ бGъ, вопл0щьсz t кровeй твои1хъ бцdе всечcтаz, и3 предстaтельницу и3 поб0рницу сyщымъ въ нyждахъ и3 њбстоsніихъ, и3 въ бyри пристaнище бlгоути1шное: ты2 ќбw сп7си2 t всsкіz ск0рби и3 туги2, всёхъ притекaющихъ къ б9eственному покр0ву твоемY.

Стjхъ: Хвали1те гDа вси2 kзhцы, похвали1те є3го2 вси2 лю1діе.

Да прославлsю и3 почитaю, да чтY и3 пою2, да воспэвaю всегдA твоE б9eственное и4мz, пребlжeннаz вLчце, да мS не њстaвиши врагHмъ рaдованіе бhти, покр0ву твоемY притекaющаго: но крилы2 честнhхъ мlтвъ твои1хъ всегдA цёла мS сохрани2 t всёхъ и3скушeній.

Стjхъ: Ћкw ўтверди1сz млcть є3гw2 на нaсъ, и3 и4стина гDнz пребывaетъ во вёкъ.

Рaдуйсz, бGом™и пречcтаz. Рaдуйсz, вBрнымъ надeжда. Рaдуйсz, мjру њчищeніе. Рaдуйсz, и3збавлsющаz всsкихъ скорбeй рабы6 тво‰, ћже смeрти разруши1тельница. Рaдуйсz, животон0снаz. Рaдуйсz, ўтёшительнице. Рaдуйсz, застyпнице. Рaдуйсz прибёжище.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: И$же тебE рaди бGоoтeцъ прbр0къ дв7дъ пёсненнw њ тебЁ провозгласи2, вели6чіz тебЁ сотв0ршему: предстA цRи1ца њдеснyю тебE. Тs бо м™рь, ходaтаицу животA показA, без8 nц7A и3з8 тебE вочеловёчитисz бlговоли1вый бGъ, да св0й пaки њбнови1тъ w4бразъ, и3стлёвшій страстьми2, и3 заблyждшее горохи1щное њбрётъ nвчA, на рaмо воспріи1мъ, ко nц7Y принесeтъ, и3 своемY хотёнію, съ нбcными совокупи1тъ си1лами, и3 сп7сeтъ бцdе, мjръ, хrт0съ и3мёzй вeлію и3 богaтую млcть.

Тaже, Свёте ти1хій:

Прокjменъ: ГDь воцRи1сz: и3 пр0чее по nбhчаю.

На стіх0внэ стіхи6ры воскrны, глaсъ д7:

ГDи, возшeдъ на кrтъ, прaдэднюю нaшу клsтву потреби1лъ є3си2, и3 сошeдъ во ѓдъ, вBчныz ќзники свободи1лъ є3си2, нетлёніе дaруz человёческому р0ду: сегw2 рaди пою1ще слaвимъ животворsщее и3 сп7си1тельное твоE востaніе.

И$ны стіхи6ры по ґлфави1ту.

Стjхъ: ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz.

Повёшенъ на дрeвэ є3ди1не си1льне, всю2 твaрь поколебaлъ є3си2: положeнъ же во гр0бэ, живyщыz во гробёхъ воскRси1лъ є3си2, нетлёніе и3 жи1знь дaруz человёческому р0ду. Тёмже пою1ще слaвимъ триднeвное твоE востaніе.

Стjхъ: И$бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz.

Лю1діе беззак0нніи хrтE, тебE предaвше пілaту, распsти њсуди1ша, неблагодaрни њ бlгодётели kви1вшесz. Но в0лею претерпёлъ є3си2 погребeніе: самовлaстнw воскrнъ є3си2 триднeвнw ћкw бGъ, дaруz нaмъ безконeчный жив0тъ, и3 вeлію млcть.

Стjхъ: Д0му твоемY подобaетъ с™hнz гDи, въ долготY днjй.

Со слезaми жєны2 дошeдшz гр0ба, тебE и3скaху, не њбрётшz же, рыдaющz съ плaчемъ вопію1щz глаг0лаху: ўвы2 нaмъ, сп7се нaшъ цRю2 всёхъ, кaкw ўкрaденъ бhлъ є3си2; к0е же мёсто держи1тъ живон0сное тёло твоE; ѓгGлъ же къ ни6мъ tвэщавaше, не плaчите, глаг0летъ, но шeдшz проповёдите, ћкw воскRсе гDь, подаS нaмъ рaдость, ћкw є3ди1нъ бlгоутр0бенъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: При1зри на молє1ніz твои1хъ р†бъ всенепор0чнаz, ўтолsющи лю6таz на ны2 вост†ніz, всsкіz ск0рби нaсъ и3змэнsющи: тs бо є3ди1ну твeрдое и3 и3звёстное ўтверждeніе и4мамы, и3 твоE предстaтельство стzжaхомъ. Да не постыди1мсz вLчце, тS призывaющіи, потщи1сz на ўмолeніе, тебЁ вёрнw вопію1щихъ: рaдуйсz вLчце, всёхъ п0моще, рaдосте и3 покр0ве, и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

Тaже, Нhнэ tпущaеши: Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

Тропaрь, глaсъ д7:

Свётлую воскrніz пр0повэдь t ѓгGла ўвёдэвшz гDни ў§нцы, и3 прaдэднее њсуждeніе tвeргшz, ґпcлwмъ хвaлzщzсz глаг0лаху: и3спровeржесz смeрть, воскRсе хrт0съ бGъ, дaруzй мjрови вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное, и3 ѓгGлwмъ несвёдомое тaинство: тоб0ю бцdе сyщымъ на земли2 kви1сz бGъ, въ несли1тномъ соединeніи воплощaемь, и3 кrтъ в0лею нaсъ рaди воспріи1мъ, и4мже воскRси1въ первоздaннаго, сп7сE t смeрти дyшы нaшz.

Въ суббHту на повечeріи, канHнъ прес™ёй бцdэ. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоwбрaзныма мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ћже є3ди1на въ напaстехъ и3 ск0рбехъ защищaющаz, под8 кр0въ тв0й пречcтаz, прибэгaющихъ тeплэ, пріими2 ћкw пребlгaz, ±же t сeрдца молє1ніz.

Пристaнище невлaемое њбрётъ тS неразyмный, нап†стныz же и3 н{ждныz прил0ги tрэвaz, бlгодaрное пою1 ти воспэвaніе, бGомyжнаz роди1тельнице.

Слaва: Млcтивнымъ и3 кр0ткимъ твои1мъ џкомъ, бGороди1тельнице, зрsщи мS во њбстоsніи и3 ск0рби њдержи1ма, вск0рэ свободи2: тs бо призывaю на п0мощь.

И# нhнэ: Преклонeна мS вLчце, скорбьми2 нyждными лю1тэ, ћкw млcтива є3ди1на бlгaz предстaтельница рабHвъ твои1хъ, рyку мольбы2 простри2, и3 лю1тыхъ бёдъ и3збaви мS.

Пёснь G.

Їрм0съ: Лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою: сегw2 рaди ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE.

Nрyжіе крёпко, и3 стёну тS стzжaвъ ѓзъ, побэждaю сопроти1вныхъ полки2, и3 пою2 вели6чіz тво‰, бцdе неискусобрaчнаz.

Пeщь разорsеши печaлей, и3 погашaеши tчazніz зн0й: кт0 бо тaкw, ћкоже ты2 дв7о бцdе, ўповaніе нaше;

Слaва: Внуши2 глaсъ рабA твоегw2, твоеS трeбующагw п0мощи, бGом™и: ўповaніе моE, ўслhши мS, и3 напaстей и3схити2.

И# нhнэ: Пріи1де t прегрэшeній мн0жества мучи1тельство нaмъ, носS смeрть пaгубную: но сп7си2 тво‰ рабы6 бцdе, тh бо м0жеши.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй гDи.

Побёждши враждyющихъ мнЁ всyе, ћкw дyшу мою2 тщaщихсz лю1тэ пріsти, сохрани1 мz вLчце, поми1луй, и3 сп7си2: къ тебё бо прибэгaю рaбъ тв0й.

И#збавлsющи мS t kзhка льстивоглаг0лива, бlгaz застyпнице моS, безпaкостна покажи2, и3 житeйскихъ дэsній: мн0гw бо м0жеши, ћкw зижди1телz м™и сyщи.

Слaва: Безболёзненну вёдый тS цэлeбницу немощнhй, д¦омъ и3 ўсты2 зовY: и3сцэли1 мz вLчце, поми1луй, и3 сп7си2: къ тебё бо прибэгaю рaбъ тв0й.

И# нhнэ: Не њстaви менE напaстемъ прeдану бhти, м™и бGа нaшегw, но t всsкіz ск0рби и3 ѕл0бы человёчи сохрани2 невреждeна: тh бо є3си2 пом0щница всBмъ нaмъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2 гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3з8 мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

И#спрaви чи1стаz, моли1тву рабA твоегw2 ко гDу сн7у твоемY: да њбрsщу разрэшeніе мн0гихъ мои1хъ прегрэшeній.

И#збaви мS страстeй и3 бёдъ, бGоневёсто: тs бо положи2 бGъ њчищeніе вои1стинну моемY смирeнію.

Слaва: Покр0въ м0й ты2 є3си2, и3 при1сное хвалeніе, q вLчце бцdе! Никaкоже бо презирaеши къ тебЁ прибэгaющихъ.

И# нhнэ: Поми1луй чcтаz, чтyщихъ ржcтво2 твоE, и3 и3збaви мучи1тельства, и3 г0рести человёческіz: и4бо и4маши є4же мощи2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди млcти t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Крёпость ми2 самA є3си2 пречcтаz вLчце, во њбрётшихъ мS ѕэлw2 неначazнныхъ ск0рбехъ, и3 вопію1 ти: ћкw вeліz є3си2 покрови1тельница рабY твоемY.

И#сцэли2 душє1вныz мо‰ ћзвы пречcтаz, заступи1 мz дв7о, и3 и3збaви рабA твоего2 t њклеветaніz, навёта же и3 развращeніz непрaведна.

Слaва: Сокруши2 на мS, при1снw прибэгaющаго къ тебЁ, навётники непрaвєдныz, и3 не њстaви мS поги1бнути: ћкw вс‰ тебЁ возмHжна чcтаz, ћкw бGоoтрокови1цэ.

И# нhнэ: Побэди2 души2 моеS свирёпую в0лну, ћкw мн0жество прегрэшeній, напaстей и3 скорбeй, вLчце, востaша на мS, но самa мz сп7си2.

ГDи поми1луй, три1жды, Слaва, и3 нhнэ:

Сэдaленъ, глaсъ д7:

Мн0гими прегрэшeній ѓзъ блyдный ќмъ помрачи1въ, вопію2 твоемY крёпкому заступлeнію бцdе: просвэти2 души2 моеS зBницы, возсіsй ми2 покаsніz свётлую зарю2, и3 њблецh мz во nрyжіе свёта, бGороди1тельнице чcтаz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Сп7сhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда прaведнw ўловлsше, препётый гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

И$же t ґгaрzнъ наси1лованіе ск0рw потрeбльши мечeмъ мlтвъ твои1хъ мRjе, лю1ди и3 стaдо твоE сохрани2, сн7у твоемY зовyщыz: б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Равнолёпнаz ски1ніz, пріими1 мz къ тебЁ прибэгaющаго, да не пріи1метъ мS врaгъ погуби1ти хотS, зовyщаго: превозноси1мый nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Слaва: БGороди1тельнице мRjе, предвари2 рабA твоего2 вск0рэ, въ треволнeніихъ напaстей потоплsемаго, не и3мyщаго п0мощи, къ тебё же зовyща: ўповaніе концє1въ, поми1луй мS.

И# нhнэ: Человёчєскіz п0мыслы ћкw грэхHмъ вин0вны, нhнэ бцdе бlгaz разори2, б9eственными твои1ми мlтвами, и3 рабы6 тво‰ и3збaви болёзненныz напaсти и3 всsкагw врeда.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ всеси1льне, посредЁ плaмене бlгочeствовавшыz, снизшeдъ њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA бlгослови1те, п0йте гDа.

Нaйде на ны2 kзhкъ беззак0ненъ, хвалsсz погуби1ти служи1тели тво‰: є3г0же потрeбльши пречcтаz, покрhй взывaющыz: вс‰ дэлA бlгослови1те гDнz гDа.

МнHгіz тво‰ щедрHты млcтивнw нaсъ сп7сaютъ, є3ди1на бGом™и, t грэх0внагw судA, и3 разли1чныхъ напaстей: тh бо р0ждши бGа, ми1луеши мjръ є3гw2.

Слaва: Ћкw ты2 є3си2 крёпость и3 п0мощь, не бою1сz врагHвъ негодовaніz, но пою1 тz вLчце, и3 вопію2 сн7у твоемY: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

И# нhнэ: На мольбY мою2 нhнэ ўмлcрдисz, и3 рaдость въ печaли мёсто дaруй ми2: да пою1 тz вLчце, и3 вопію2 сн7у твоемY: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz мjрови бlгословeніе процвэлA є3си2, тёмъ тS вси2 величaемъ.

Nрyжіе ќбw на ны2 њбостри1въ, совэщавaетъ льсти1вый ґрaвлzнинъ беззак0нный: тh же дв7о бцdе, си1лою кrтA и3 мlтвъ твои1хъ, воwружaеши на него2 рабы6 тво‰. Тёмже проповёдаемъ слaву твою2.

Крёпость тебЁ на враги2 дадeсz вLчце, и3 и3збавлeніе ми2 t бёдъ: чт0 же ѓзъ тебЁ принесY, не довёмъ. Nбaче, є4же и4мамъ, бlгодарeніе приношy ти: пріими2 сіE нhнэ, и3 сп7си1 мz.

Слaва: Q м™и всsческихъ творцA всесвётлаz, печaльныхъ ўтёха, потоплsемыхъ предстaтельница, и3 пренемогaющихсz застyпница, до животA моегw2 тh мz сохрани2.

И# нhнэ: Ўтэснsема мS грэхи2 мн0гими, и3 бэдaми, не прeзри менE всепётаz нhнэ, тебЁ хвалeніz жeртву приношY, прилёжнw взывaz ти2: стaz бцdе, помози1 ми, тs бо слaвz пёснь скончавaю.

Тaже, Дост0йно є4сть: Трис™0е.

И# пр0чее nбhчно, и3 tпyстъ.

Въ недёлю ќтра на полyнощницэ, канHнъ трbченъ, глaсъ д7, творeніе митрофaново, є3гHже краестр0чіе:

Четвeртое пёніе бGу.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоwбрaзныма мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Трbцу бGоначaльную да прослaвимъ v3постaсьми, є3ди1нственное же є3стество2 тріeхъ, соприсносyщную, сопrт0льную, ю4же молsще, глаг0лемъ: сп7си2 и5же вёрою тебE слaвzщихъ.

Помaзасz t nц7A д¦омъ рaдованіz, бGодётельнымъ є3лeемъ, сн7ъ, и3 чlвёкъ бhсть, и3 є3ди1нагw б9ествA тріmпостaсное научи1лъ є4сть.

Слaва: Добр0ту непристyпныz слaвы твоеS є3ди1нице трис0лнечнаz, серафjми не терпsще зрёти, спокрывaютсz кри1лы: и3 трис™hми пёсньми непрестaннw тебE слaвzтъ.

БGор0диченъ: Неизречeннw творцA родилA є3си2 всёхъ пречcтаz, и3збавлsющаго дрeвніz клsтвы человёки, и3 смeртныz тли2, и3 тоб0ю познaхомъ є3ди1наго бGа тріmпостaснаго.

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію и3 си1лою и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю џ§ею v3постaсною мyдростію хrтE: нёсть бо с™ъ, пaче тебE чlвэколю1бче.

Си1лу свhше с™ы6мъ твои6мъ прeжде ґпcлwмъ, ћкw послaлъ є3си2 хrтE, t nц7A ўтёшителz, є3ди1но kви1лъ є3си2 є3стество2 трис0лнечное.

Патріaрху ґвраaму є3гдA kви1ласz є3си2 во w4бразэ мyжестэ, трbчнz є3ди1нице, непремённое показaла є3си2 твоеS бlгости и3 гDьства.

Слaва: И$же во w4бразэхъ тріeхъ, є3ди1нъ бGъ вёруемый: неwпи1санный ћвэ, недомhслимый всёми, и3збaви дyшы нaшz t всsкіz ск0рби.

И# нhнэ: БGор0диченъ: Настaвльшесz сн7а твоегw2 премyдрыми приведeньми, є3ди1нственное и3 трисвётлое бGоначaліе слaвимъ, и3 тебE бlжи1мъ приснодв7у.

Тaже сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Трис0лнечнаz, несоздaннаz и3 є3диносyщнаz є3ди1нице, тріmпостaснаz и3 непостижи1маz, рабы6 тво‰ ўщeдри: сп7си2 t бёдъ, ћкw бGъ млcтивъ, тs бо гDи, є3ди1наго и3збaвителz и3 вLку и4мамы, вопію1ще: бyди нaмъ млcтивъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Мн0гими њбстоsньми и3 напaстьми лю1тыхъ дв7о, њкружaеми, и3 ко tчazнію при1снw впaдающе, є3ди1ну тS сп7сeніе и3 надeжду, и3 стёну и4мамы бцdе, и3 тебE по д0лгу вёрою и3 нhнэ м0лимъ: сп7си2 рабы6 тво‰.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ преб9eственный, нетлённою длaнію, и3 сп7сE зовyщыz: слaва хrтE си1лэ твоeй.

Пресyщную трbцу, во є3ди1ницэ б9ествA и3 гDоначaліе, съ серафjмы тебE слaвимъ, ћкw нераздёльно є3стество2, ћкw непристyпное, ћкw равностaтно слaвою, б9е непостижи1мый.

Раздэлeнну сyщу неизречeннw ли1цы б9ествA, и3 соединsему держaвою вкyпэ є3ди1нэмъ гDьствомъ, безпредёльну є3ди1ну, неwпи1санну, воспэвaемъ тS творцA всеS твaри.

Слaва: Ќмъ безначaльный, сл0во неизглаг0ланнэ роди2, и3 б9eственнаго д¦а равном0щна и3спусти2: и3 сегw2 рaди трbцу є3диносyщную, вLку всёхъ бGа проповёдаемъ.

И# нhнэ: БGор0диченъ: Ви1димь бывaz дрeвними њбрaзнэ, предвозвэсти1ло є4сть, є4же t тебE воплощeніе, сл0во: но п0слэжде ћвльсz человёкwмъ, пои1стиннэ тріmпостaсное є3диноначaліе kви2.

Пёснь є7

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Разумёвше t вёры вседётельнагw б9ествA, є3ди1но ќбw непристyпно существо2, три1 же v3постaси живонач†льны, срaслены чтeмъ: nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aгw соприсносyщное бытіE.

Свёте трис0лнечне, сyщественнагw свёта твоегw2 возсіsй ми2 є3ди1нственное б9ество2, несоздaнное є3стество2, и3 свэтодёйственный и3ст0чниче всsкіz свэтодaтельныz зари2: да созерцaю твою2 добр0ту неизречeнную.

Слaва: Ћкw є3ди1ному сyщу содётелю всsческихъ, и3 содержи1телю, и3 к0рмчію всепремyдру, вои1стинну и3 жи1зни подaтелю, сегw2 рaди и3 вопіeмъ ти2 вёрнw: вLко трис0лнечне, пою1щыz тS соблюди2.

И# нhнэ: БGор0диченъ: Њбожи1ти хотS дрeвле и3стлёвшаго человёка, за бlгость дв7о создaвый, и3 показaвый w4браза б9eственный зрaкъ, чlвёкъ бhсть и3з8 тебE, є3ди1но тричи1сленное бGоначaліе проповёда.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се цRю2 си1лъ.

Kви2 nц7ъ и3зглаг0луz сн7овство2, и3 д¦ъ, хrтY крeщшусz, ви1димь бhвъ: сегw2 рaди є3ди1но и3 трbческое бGоначaліе слaвимъ.

Ћкw ви1дэ тS трис™hми глaсы воспэвaемаго и3сaіа, на выс0цэ пrт0лэ сэдsща, трbческую познA є3ди1нагw бGоначaліz v3постaсь.

Слaва: Возвышeно сeрдце покажи2 и3 нaсъ р†бъ твои1хъ, выс0кій цRю2 тріmпостaсне: да твоеS слaвы зри1мъ ћснw свётлость.

И# нhнэ: БGор0диченъ: ВосхотЁ воwбрази1тисz ћвэ въ нaше, t дв7ы сн7ъ б9ій ћкw чlвэколю1бецъ, и3 б9eственныz слaвы џбщники человёки сотвори2.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Nц7A нерождeнна, сн7а же рождeнна, и3 д¦а с™aго и3сх0дна t nц7A мyдрствующе, проповёдаемъ безначaльное цrтво и3 б9ество2 є3ди1но, є4же славосл0вzще є3диномyдреннw вопіeмъ: трbце є3диносyщнаz, сп7си2 нaсъ б9е.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Лётъ превhшше, и3 прeжде вBкъ бGа, въ лёто родилA є3си2 преестeственнэ пл0тію, бGа чlвёка пречcтаz. Тёмже тS бцdу, и4стиннw и3 гDьственнэ вси2 и3сповёдающе, прилёжнw ти2 вопіeмъ: слaвы вёчныz вс‰ спод0би.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію бlгочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Ўчинє1наz нбcнаz є3стєствA, и3 ќмныz чи1ны правослaвнw вси2 земнор0дніи подражaюще, слaвимъ є3ди1но б9ество2 въ тріeхъ равнодётельныхъ v3постaсехъ. Двaжды.

Слaва: РBчи с™hхъ прbрHкъ, тS дрeвле њбрaзнw є3ди1наго вэкHвъ всёхъ содётелz проzви1ша, неизречeннаго бGа и3 гDа, бGоначaльными треми2 v3постaсьми.

И# нhнэ: БGор0диченъ: И$же по существY неви1димое сл0во и3 вседётельное, kви1лсz є3си2 человёкwмъ, чlвёкъ t чcтыz бGом™ре, человёка призывaz ко причaстію твоегw2 б9ествA.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Свёте є3диноначaльный и3 трисіsнный, существо2 безначaльное, добр0то недовёдомаz, въ сeрдцы моeмъ всели1сz, и3 хрaмъ твоегw2 б9ествA, свэтови1денъ и3 чи1стъ покажи1 мz, зовyща: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Слaва: T разли1чныхъ мS страстeй трbце нераздёльнаz, є3ди1нице несли1тнаz, и3 њмрачeніz прегрэшeній и3збaви, и3 њзари2 лучaми твои1ми б9eственными: да воwбразyю твою2 слaву, и3 воспэвaю тS слaвы гDа.

И# нhнэ: БGор0диченъ: Ќмъ ќбw нерождeнный nц7ъ, и3 сл0во соwбрaзно, и3 д¦ъ сопрест0ленъ, существо2, си1ла, бытіE: пресyщнаz, неизречeннаz, великодёйственнаz трbце, є3ди1нице, соблюдaй стaдо твоE мlтвами бцdы, ћкw є3стеств0мъ чlвэколю1бецъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

ВсE къ тебЁ нhнэ дви1жу сeрдце моE и3 мhсль, и3 предложє1ніz же всеS души2 и3 тёла, содётелю и3 и3збaвителю моемY, є3диноначaльне, и3 трисвётле, и3 вопію1 ти: сп7си1 мz рабA твоего2 t всsкихъ и3скушeній и3 скорбeй. Двaжды.

Слaва: Возвhси нaшъ ќмъ, и3 мhсль къ тебЁ вhшнему, просвэти2 твои1ми сіsньми пречcтыми, џ§е, сл0ве, ўтёшителю, во свётэ живhй непристyпнэмъ, слaвы сlнце, свэтодeржче, всегдA слaвити тS є3диноначaльнаго бGа тріmпостaснаго.

И# нhнэ: БGор0диченъ: Сп7си2 и5же въ тS вёрующыz гDи, и3 проповёдающыz безначaльное присносyщное существо2 є3ди1но, три1 же ли1ца бGонач†льна и3 соwбрaзна, твоегw2 гDьствіz, и3 б9eственныz слaвы твоеS спод0би, мольбaми чcтыz бGомaтере.

Посeмъ припёвы григ0ріа сінаи1та:

Дост0йно є4сть: И# пр0чее полyнощницы.

Въ недёлю ќтра по шестоpaлміи, БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ: на глaсъ д7.

Тaже тропaрь: Свётлую воскrніz пр0повэдь: двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Е$же t вёка ўтаeное: Тaже nбы6чнаz стіхослHвіz pалти1ра.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны воскrны, глaсъ д7:

Воззрёвшz на гр0бный вх0дъ, и3 плaмене ѓгGльскагw не терпsщz мmронHсицы, съ трeпетомъ дивлsхусz, глаг0лющz: є3гдA ўкрaдесz tвeрзый разб0йнику рaй; є3дa ли востA, и4же и3 прeжде стрaсти проповёдавый востaніе; вои1стинну воскRсе хrт0съ, сyщымъ во ѓдэ подаS жив0тъ, и3 воскrніе.

Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

В0льнымъ твои1мъ совётомъ кrтъ претерпёлъ є3си2 сп7се: и3 во гр0бэ н0вэ человёцы положи1ша тS смeртніи, сл0вомъ концы2 состaвльшаго. Тёмже свsзанъ бhсть чyждій: смeрть лю1тw плэнsшесz, и3 сyщіи во ѓдэ вси2 взывaху живон0сному востaнію твоемY: хrт0съ воскRсе, жизнодaвецъ пребывazй во вёки.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Ўдиви1сz їHсифъ, є4же пaче є3стествA зрS, и3 внимaше мhслію и4же на руно2 д0ждь, въ безсёменнэмъ зачaтіи твоeмъ бцdе, купинY nгнeмъ неwпали1мую, жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, и3 свидётельствуz nбрyчникъ тв0й и3 храни1тель, сщ7eнникwмъ взывaше: дв7а раждaетъ, и3 по ржcтвЁ пaки дв7а пребывaетъ.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaльны воскrны, глaсъ д7:

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

ВоскRслъ є3си2 ћкw безсмeртный t гр0ба сп7се, совоздви1глъ є3си2 мjръ тв0й си1лою твоeю хrтE б9е нaшъ, сокруши1лъ є3си2 въ крёпости смeрти держaву, показaлъ є3си2 млcтиве, воскrніе всBмъ: тёмже тS и3 слaвимъ є3ди1не чlвэколю1бче.

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

Съ г0рнихъ выс0тъ сошeдъ гавріи1лъ, и3 къ кaменю пристyпль, и3дёже кaмень жи1зни, бэлоносsй взывaше ко плaчущымъ: престaните вы2 t рыдaніz в0плz, и3мёющыz и3 нhнэ млcтивное: є3г0же бо и4щете плaчущz, дерзaйте, ћкw вои1стинну востaлъ є4сть. Тёмже возопjйте ґпcлwмъ: ћкw воскRсе гDь, востaвшему поклони1тесz рaдость пріeмшz. Дерзaйте ќбw, да дерзaетъ ќбw и3 є4vа.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Ўдиви1шасz чcтаz, вси2 ѓгGлwвъ ли1цы тaинству твоегw2 рождeніz стрaшному: кaкw и4же вс‰ содержaй мaніемъ є3ди1нэмъ, њб8sтіи твои1ми ћкw человёкъ содержавaетсz, и3 пріeмлетъ начaло превёчный и3 млек0мъ питaетсz, и4же всsкое дыхaніе питazй неизречeнною бlгостію; и3 тS ћкw вои1стинну б9ію м™рь хвaлzще слaвzтъ.

По непор0чныхъ v3пакои2, глaсъ д7:

Я%же твоегw2 преслaвнагw востaніz, предтeкшz мmронHсицы, ґпcлwмъ проповёдаху хrтE, ћкw воскRслъ є3си2 ћкw бGъ, подаS мjрови вeлію млcть.

Степє1нна, глaсъ д7. ҐнтіфHнъ №, и4хже стіхи2 повторsюще поeмъ:

T ю4ности моеS мн0зи б0рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS заступи2, и3 сп7си2 сп7се м0й.

Ненави1дzщіи сіHна, посрами1тесz t гDа, ћкw травa бо nгнeмъ бyдете и3зс0хше.

Слaва: С™hмъ д¦омъ всsка душA живи1тсz, и3 чистот0ю возвышaетсz, свэтлёетсz трbческимъ є3ди1нствомъ сщ7еннотaйнэ.

И# нhнэ, т0йже.

ҐнтіфHнъ в7:

Воззвaхъ тебЁ гDи тeплэ, и3з8 глубины2 души2 моеS, и3 мнЁ да бyдутъ на послушaніе б9eствєннаz тво‰ ўшесA.

На гDа надeжду всsкъ кто2 стzжaвъ, вhшшій є4сть всёхъ скорбsщихъ.

Слaва: С™hмъ д¦омъ т0чатсz бlгод†тныz струи6, напаsющz всsку твaрь ко њживлeнію.

И# нhнэ, т0йже.

ҐнтіфHнъ G:

Сeрдце моE къ тебЁ сл0ве да возвhситсz, и3 да ничт0же ўслади1тъ мS t мірски1хъ крас0тъ на слaбость.

Къ мaтери своeй ћкоже и4мать кто2 люб0вь, ко гDу тeпльше люблeніемъ д0лжни є3смы2.

Слaва: С™hмъ д¦омъ бGовёдэніz богaтство, зрёніz, и3 премyдрости: вс‰ бо въ сeмъ nтeчєскаz велBніz сл0во tкрывaетъ.

И# нhнэ, т0йже.

Прокjменъ, глaсъ д7: Воскrни2 гDи, помози2 нaмъ, и3 и3збaви нaсъ и4мене твоегw2 рaди.

Стjхъ: Б9е ўши1ма нaшима ўслhшахомъ:

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе воскrно.

Воскrніе хrт0во:

Pал0мъ н7. И# прHчаz по nбhчаю.

КанHнъ воскrнъ, творeніе їwaнна дамаскинA.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоwбрaзныма мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Припёвъ: Слaва гDи с™0му воскrнію твоемY.

Вознeслсz є3си2 на пречcтэмъ дрeвэ кrтнэмъ, нaше tпадeніе и3справлsz, є4же на дрeвэ и3сцэлsz всегуби1тельство вLко, ћкw бlгъ и3 всеси1ленъ.

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ душeю, ћкw бGъ: въ раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2 хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнsz неwпи1санный.

БGор0диченъ: Без8 сёмене џ§ею в0лею t б9eственнагw д¦а б9іz зачалA є3си2 сн7а, и3 пл0тію родилA є3си2: и4же и3з8 nц7A без8 мaтере, нaсъ же рaди, и3з8 тебE без8 nц7A.

Другjй канHнъ кrтовоскрeсенъ. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а:

И#сцэли1лъ є3си2 сокрушeніе человёчества гDи, б9eственною твоeю кр0вію њбнови1вый то2: и3 сокруши1лъ є3си2 си1льнаго въ крёпости, и4же дрeвле сокруши1вшаго твоE создaніе.

Мeртвыхъ востaніе, ўмерщвлeніемъ бhлъ є3си2: крёпость бо tsтсz ўмерщвлeніz, брaвшисz съ жи1знію вёчною, и4же всёми владhчествующу воплощeнному бGу.

БGор0диченъ: Красeнъ превhшши нбcныхъ си1лъ, б9eственный тв0й бhсть хрaмъ њдушевлeнный, во ўтр0бэ ты2 носи1вши дв7о, горо2 с™az, бGа нaшего.

И$нъ канHнъ прес™ёй бцdэ, глaсъ д7, є3гHже краестр0чіе:

Четвeртаz пёснь всеслaвнэй nтрокови1цэ.

Пёснь №.

Їрм0съ: Трістaты крBпкіz, рождeйсz t дв7ы:

Сотрzс0шасz лю1діе, смzт0шасz kзhцы, цrтвіz же держ†внаz ўклони1шасz чcтаz, t стрaха ржcтвA твоегw2: пріи1де бо цRь м0й, и3 низложи2 мучи1телz, и3 мjръ t тли2 и3збaви.

Жили1ще своE живhй въ вhшнихъ, къ человёкwмъ сошeдъ, њсвzти2 хrтE, и3 непоколеби1мо kви2: є3ди1на бо по ржcтвЁ дв7ства сокр0вище, зижди1телz р0ждши пребылA є3си2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Дрeво жив0тное, мhсленный и4стинный віногрaдъ, на кrтЁ ви1ситъ, всBмъ и3сточaz нетлёніе.

Ћкw вели1къ, ћкw стрaшенъ, ћкw ѓдово низл0жь шатaніе, и3 ћкw бGъ нетлёненъ, нhнэ пл0тски воскRсе.

БGор0диченъ: Ты2 є3ди1на сyщымъ на земли2, ћже пaче є3стествA бlги1хъ ходaтаица, м™и б9іz былA є3си2: тёмже ти2, рaдуйсz, прин0симъ.

И$нъ

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе:

Ћдомъ и3сп0лненный мнЁ ѕмjй зyбы вонзE, сп7се, ±же вседержи1телю вLко, гвоздьми2 рyкъ твои1хъ сокруши1лъ є3си2: ћкw нёсть с™ъ во с™hхъ, пaче тебE чlвэколю1бче.

Ви1дэнъ бhлъ є3си2 чlвэколю1бче в0лею во гр0бэ мeртвъ, животв0рче, и3 вратA развeрглъ є3си2 ѓдwва, ±же t вэкHвъ душaмъ: ћкw нёсть с™ъ во с™hхъ рaзвэ тебE чlвэколю1бче.

БGор0диченъ: Неwрaна браздA kви1ласz є3си2, клaсъ жив0тный р0ждши, всBмъ причащaющымсz безсмeртію ходaтаz, во с™hхъ с™aго свsтw почивaющаго.

И$нъ

Їрм0съ: Съ высоты2 снизшeлъ є3си2 в0лею на зeмлю:

Њчищaетсz человёкwвъ существо2, тоб0ю присовокyпльшеесz нестерпи1мому б9eственному nгню2: ћкw сокровeнный, пречcтаz дв7о, въ тебЁ хлёбъ и3спeкшеесz, и4же и3 тебE невреждeнну сохрaншему.

Кaz сіS ћже вои1стинну бли1зъ бGа; ћкw превозшeдши вс‰ ѓгGльскіz чи1ны, є3ди1на добр0тою дв7ства, ћкw м™и сіsющи вседержи1телz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, с0лнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй гDи.

Возшeлъ є3си2, стр†сти мо‰ и3сцэлsz, на кrтъ стrтію пречcтыz пл0ти твоеS, въ ню1же в0лею њблeклсz є3си2. Тёмже ти2 взывaемъ: слaва си1лэ твоeй гDи.

Безгрёшнагw смeрть вкуси1вши, животворsщагw тёла твоегw2, дост0йнw вLко ўмертви1сz: мh же вопіeмъ ти2, слaва си1лэ твоeй гDи.

БGор0диченъ: Неискусобрaчнw родилA є3си2 дв7о, и3 по ржcтвЁ kви1ласz є3си2 дв7ствующи пaки: тёмже нем0лчными глaсы, є4же рaдуйсz тебЁ вLчце, вёрою несумнённою взывaемъ.

И$нъ

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ:

Взак0ненъ сhй ї}ль, тебE хrтE взак0нившагw бGа не познA: но ћкw беззак0нника, законопреступaz, на кrтЁ пригвозди2, и4же законоположeнію недост0йный.

Њбожeна тво‰ сп7се дш7A, ѓдwва сокрHвища плэни1вши, ћже t вёка совоскRси2 дyшы: живон0сное же тёло всBмъ нетлёніе и3сточи2.

БGор0диченъ: ТебE приснодв7у и3 и4стинную бцdу вси2 слaвимъ, ю4же проwбразовaше бGови1дцу мwmсeю неwпaльнw пречcтаz, купинA, nгню2 примэси1вшисz.

И$нъ

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ:

ПоживE съ человёки, ви1димь бhвъ неви1димый, во зрaцэ сhй непостижи1магw б9ествA, и3 воwбрaжьсz и3з8 тебE nтрокови1це въ чуждeе, вёдущихъ тS чcтую бGомaтерь сп7сaетъ.

Пріsтъ въ вещeственнэ дв7а невещeственнаго, въ причaстіи веществA, мLнца t неS бhвша. Тёмже во двY сущєствY, є3ди1нъ познавaетсz плотон0сецъ бGъ, и3 человёкъ пресyщественный.

По ржcтвё тz дв7у, и4же въ дв7у тS всели1сz, и3 р0ждьсz без8 сёмене, сл0во и3 бGъ пребhсть, и3 въ ржcтвЁ дв7у сохрани2, ћкw вLка и3 зижди1тель всеS твaри.

Пёснь є7

Їрм0съ: Ты2 гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3з8 мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Ты2 гDи, къ земли2 млcтивнw сошeлъ є3си2: ты2 вознeслъ є3си2 пaдшее человёческое существо2, на дрeвэ воздвизaемь.

Ты2 взsлъ ми2 є3си2 хrтE, прегрэшeній њсуждeніе: ты2 разруши1лъ є3си2 бwлёзни смє1ртныz щeдре, б9eственнымъ воскRсeніемъ твои1мъ.

БGор0диченъ: ТS nрyжіе непобэди1мое на враги2 предлагaемъ, тS ўтверждeніе, и3 надeжду нaшегw сп7сeніz бGоневёсто стzжaхомъ.

И$нъ

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй:

Пріsтъ тS всего2 ўсты2 ѓдъ безyмный: на кrтё бо пригвождeна тS ви1дэвъ, копіeмъ прободeна, бездыхaнна, живaго бGа, пр0ста вмэнsше человёка. Разумё же и3скуси1вый крёпость твоегw2 б9ествA.

Разрушeный, чlвэколю1бче, хрaмъ твоегw2 тэлесE, гр0бъ раздэли1вый и3 ѓдъ нев0лею џба судA и3стzзyеми сyть: џвъ ќбw с™hхъ твои1хъ дyшы, тэлесa же другjй соtсылaюще, безсмeртне.

БGор0диченъ: СE нhнэ и3сп0лнисz прbр0ческое проречeніе: тh бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS, ми1ръ подавaюща.

И$нъ

Їрм0съ: Нhнэ востaну:

Д0мъ тS слaвы, г0ру б9ію с™yю чcтаz, невёсту, черт0гъ, хрaмъ њсщ7eніz, сн7ъ б9ій, въ тS всели1всz, и3 рaй слaдости присносyщныz нaмъ содёла.

Пл0ть t кр0ве дв7ственныz пріsлъ є3си2 хrтE, безсёменну, пречcту, v3постaсну, и3 словeсну и3 ќмну, њдушевлeнну, дёйственну, хотётельну, самовладhчну и3 самовлaстну.

Мучи1телей рaзумъ дв7ственное посрами2 чрeво: мLнцъ бо ћзву ѓспідную душегyбную и3спытA рук0ю, и3 tстyпника г0рдаго низл0жъ, вёрныхъ под8 н0зэ покори2.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди млcти t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Возшeлъ є3си2 на кrтъ, си1лою препоsсавсz, и3 соплeтсz съ мучи1телемъ ћкw бGъ, съ высоты2 свeрглъ є3си2, ґдaма же непобэди1мою си1лою воскRси1лъ є3си2.

Воскrлъ є3си2 блистazйсz крaсный и3з8 гр0ба хrтE, и3 разгнaлъ є3си2 вс‰ враги2 б9eственною си1лою твоeю, и3 вс‰ ћкw бGъ, весeліz и3сп0лнилъ є3си2.

БGор0диченъ: Q чyдо всёхъ чудeсъ новёйшее! Ћкw дв7а во ўтр0бэ, всsчєскаz њбдержaщаго неискусомyжнw зачeнши, не тэсновмэсти2.

И$нъ

Їрм0съ: Пріид0хъ во глубины6 мwрскjz:

Tвeрзе гортaнь св0й ѓдъ, и3 пожрe мz, и3 дyшу разшири2 безyмный: но хrт0съ сошeдъ, возведE жи1знь мою2, ћкw чlвэколю1бецъ.

Поги1бе смeртію смeрть, ўмeрый бо воскRсе, нетлёніе мнЁ дaруz: ћвльсz же женaмъ провэщA рaдость безсмeртный.

БGор0диченъ: Нестерпи1магw б9ествA вмэсти1лище чи1стое ўтр0ба твоS kви1сz, q бцdе! Е$же без8 стрaха нбcніи чи1нове воззрёти не возмог0ша.

И$нъ

Їрм0съ т0йже.

Дрeвле ќбw прельсти1 мz ѕмjй, и3 ўмори1 мz, прамaтерію моeю є4vою: нhнэ же чcтаz, тоб0ю создaвый мS и3з8 и3стлёніz воззвA.

Бeздна тS бeздну неизречeннw бlгоутр0біz nтрокови1це, и3збрaнную показA чудeсъ: и4бо и3з8 тебE м0лніею б9ествA, би1серъ хrт0съ возсіS.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Сп7съ и3 и3збaвитель м0й, и3з8 гр0ба ћкw бGъ воскRси2 t ќзъ земнорHдныz, и3 вратA ѓдwва сокруши2, и3 ћкw вLка воскRсе триднeвенъ.

Јкосъ: ВоскRсшаго и3з8 мeртвыхъ, хrтA жизнодaвца триднeвна и3з8 гр0ба, и3 вратA смє1ртнаz днeсь сокрyшшаго си1лою своeю, и3 ѓда ўмертви1вшаго, и3 жaло смeртное стeршаго, и3 ґдaма со є4vою свободи1вшаго, воспои1мъ вси2 земнор0дніи, вопію1ще хвалY прилёжнw: т0й бо ћкw є3ди1нъ крёпкій, бGъ и3 вLка, воскRсе триднeвенъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй люб0вію бlгочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Къ нетлёнію человёчество призвaсz, б9eственною и3змовeно кр0вію хrт0вою, бlгодaрнw воспэвaющее: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Ћкw живон0сецъ, ћкw раS краснёйшій вои1стинну, и3 черт0га всsкагw цaрскагw показaсz свэтлёйшій хrтE, гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нaшегw воскrніz.

БGор0диченъ: Вhшнzгw њсвzщeнное б9eственное селeніе рaдуйсz, тоб0ю бо дадeсz рaдость бцdе, зовyщымъ: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2 всенепор0чнаz вLчце.

И$нъ

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw:

Смири1лъ є3си2 на дрeво воздвизaемь, џко выс0кое, и3 превознесeнную бр0вь на зeмлю низложи1лъ є3си2, сп7сhй человёка: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

Си1лою твоeю р0гъ нaшъ возвhси служaщихъ ти2, воскRсhй и3з8 мeртвыхъ, и3 ѓдово и3стощи1вый прeжде многочеловёчное богaтство, вLко: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

Трbченъ: Речeніємъ б9eствєннымъ послёдующе, слaвимъ є3ди1но б9ество2, ћкw въ тріeхъ свётэхъ несліsнно, непресэк0мо, плaмень вёчный просвэщaющій всю2 твaрь, зовyщую: б9е бlгословeнъ є3си2.

И$нъ

Їрм0съ: Ю$ношы три2 въ вавmлHнэ:

Привлачи1тъ мS къ пёнію люб0вь дёвственнаz, џгнь, и4же въ сeрдцы, вопи1ти м™ри и3 дв7э: бlгословeннаz, гDь си1ламъ съ тоб0ю.

Превhшши твaри kви1ласz є3си2, ћкw творцA р0ждши и3 гDа. Тёмже ти2 вопію2 бцdе: бlгословeннаz, гDь си1ламъ съ тоб0ю.

Трbченъ: ГDьство тS є3ди1но чтhй, въ тріeхъ сщ7eніихъ нераздёльно, воспэвaю тріmпостaсное є3стество2, бlгословeннаz, взывaz тебЁ, ћже вс‰ ўправлsющаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Рyцэ распростeръ на кrтЁ, kзhки вс‰ собрaлъ є3си2, и3 є3ди1ну kви1лъ є3си2 вLко цRковь воспэвaющую тS, земнyю и3 нбcную, соглaснw пою1щымъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Бэлоwбрaзенъ kви1сz женaмъ, непристyпнымъ свётомъ воскrніz блистazйсz ѓгGлъ, что2 живaго во гр0бэ, вопіS, и4щете ћкw мeртва; вои1стинну востA хrт0съ, є3мyже вопіeмъ: вс‰ дэлA п0йте гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Ты2 є3ди1на во всёхъ р0дэхъ дв7о пречcтаz, м™и kви1ласz є3си2 б9іz: ты2 б9ествA былA є3си2 жили1ще всенепор0чнаz, не њпaльшисz nгнeмъ непристyпнагw свёта. Тёмже вси1 тz бlгослови1мъ, мRjе бGоневёсто.

И$нъ

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2:

Непрaведное ви1дzщи заколeніе твоE твaрь, њмрачaющисz рыдaше: земли1 бо смущaющейсz, во мрaкъ ћкw въ ри1зу чeрну с0лнце њблечeсz: мh же тS непрестaннw поeмъ, и3 превозн0симъ хrтE, во вёки.

Сшeдый ко мнЁ дaже до ѓда, и3 всBмъ путесотвори1вый воскrніе, пaки возшeлъ є3си2, взeмъ мS на рaму твоє1ю, и3 nц7Y привeлъ є3си2. Тёмже зовy ти: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Трbченъ: ЎмA пeрваго и3 вин0внаго всёхъ, nц7A є3ди1наго безвин0внаго слaвимъ, сл0ва же безначaльнаго, и3 д¦а ўтёшителz, є3ди1наго бGа всёхъ, трbцэ срaсленнэй покланsющесz, и3 превозносsще во вс‰ вёки.

И$нъ

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ всеси1льне:

T ребрA ґдaмова создaвый тS, t твоегw2 дв7ства воплоти1сz, и4же всёхъ гDь, є3г0же пою1ще, вопіeмъ: вс‰ дэлA бlгослови1те, п0йте гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Въ сёни ґвраaмъ ўзрЁ, є4же въ тебЁ бцdэ, тaинство, сн7а бо твоего2 безпл0тнаго пріsтъ, поS: вс‰ дэлA бlгослови1те, п0йте гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Равночи1слєнныz трbцы спасло2 є4сть твоегw2 дв7ства проwбражeніе: въ дёвственныхъ бо тэлесёхъ попирaху плaмень nтрокови1це, вопію1ще: бlгослови1те, п0йте гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный, t несэк0мыz горы2 тебE дв7о краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz тS бцdе величaемъ.

Всег0 мz воспріsлъ є3си2 вeсь въ совокуплeніи несли1тнw, всемy ми даS б9е м0й, сп7сeніе стrтію твоeю, ю4же на кrтЁ претерпёлъ є3си2 тэлeснэ, бlгоутр0біz рaди мн0гагw.

Твои2 ў§нцы2 зрsще tвeрзенъ гр0бъ тв0й, и3 бGонHсныz плащани6цы и3спражнeны воскrніемъ твои1мъ, со ѓгGломъ глаг0лаху: вои1стинну востA гDь.

Трbченъ: Е#ди1ницэ ќбw б9eственнагw существA, но v3постaсьми трbцэ, вси2 вёрніи покланsющесz, въ несліsнныхъ v3постaсехъ равноси1льную є3диночeстную нhнэ благочтyще величaемъ.

И$нъ

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный:

Льсти1внw поп0лзъ ѕмjй, и3з8 є3дeма поsтъ мS плэнeна: на крaніевэмъ же твeрдэмъ кaмени разби2 сего2 вседержи1тель гDь, ћкоже младeнца: и3 слaдости пaки мнЁ вх0дъ дрeвомъ крeстнымъ tвeрзе.

Положи1лъ є3си2 крBпкіz вр†жіz тверды6ни нhнэ въ запустёніе: всеси1льнэйшею же рук0ю богaтство є3гw2 расхи1тилъ є3си2 и3з8 и3стощaній ѓдовыхъ совоскRси1вый мS хrтE, и3 дрeвле безмёрнw хвaлzщагосz ћкw смёхъ ругaема kви1лъ є3си2.

Пріиди2, ни1щихъ людeй твои1хъ њѕлоблeніе посэщaz, млcтивною же и3 держaвною твоeю рук0ю ўкрэпи2 кrтонHсныz лю1ди, твоE и3зрsдное достоsніе, хrтE, ћкw человэколю1бецъ.

И$нъ

Їрм0съ: Сокровeнное б9іе неизречeнное въ тебЁ:

Зри1мъ ћкw крjнъ тS ри1зою њбагрeною ўкрaшену, пречcтаz, б9eственнагw д¦а, посредЁ тeрніz сіsющу, и3 бlгоухaніz и3сполнsющу, и5же тебE и4скреннw величaющихъ.

Тлённое пріи1мъ человёческое є3стество2 и3з8 твоегw2, всенепор0чнаz, чрeва нетлённый. Въ себЁ показA нетлённо, за бlгоутр0біе: тёмже тS ћкw бцdу величaемъ.

Ћже всёми вLчествующи твaрьми, лю1демъ твои6мъ дaруй побёдное њдолёніе, врагA полагaющи примири1тельна цRкви: да тS ћкw бцdу величaемъ.

По катавaсіи є3ктеніA.

И# С™ъ гDь бGъ нaшъ: посeмъ свэти1ленъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, глaсъ д7:

Стjхъ: Сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ: слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2.

Кrтъ претерпёвый и3 смeрть, и3 воскRсhй и3з8 мeртвыхъ всеси1льне гDи, слaвимъ твоE воскrніе.

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ є3гw2, хвали1те є3го2 во ўтвержeніи си1лы є3гw2.

Кrт0мъ твои1мъ хrтE, t дрeвніz клsтвы свободи1лъ є3си2 нaсъ, и3 смeртію твоeю є3стество2 нaше мyчащаго діaвола ўпраздни1лъ є3си2: востaніемъ же твои1мъ рaдости вс‰ и3сп0лнилъ є3си2. Тёмже вопіeмъ ти2: воскRсhй и3з8 мeртвыхъ гDи, слaва тебЁ.

Стjхъ: Хвали1те є3гw2 на си1лахъ є3гw2, хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1чествіz є3гw2.

Твои1мъ кrт0мъ хrтE сп7сE, настaви нaсъ на и4стину твою2, и3 и3збaви нaсъ t сётей врaжіихъ, воскRсhй и3з8 мeртвыхъ, возстaви ны2 пaдшыzсz грэх0мъ, простeръ рyку твою2 чlвэколю1бче гDи, мlтвами с™hхъ твои1хъ.

Стjхъ: Хвали1те є3го2 во глaсэ трyбнэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри и3 гyслехъ.

N§ескихъ твои1хъ нёдръ не разлучи1всz, є3динор0дный сл0ве б9ій, пришeлъ є3си2 на зeмлю за чlвэколю1біе, чlвёкъ бhвъ непрел0женъ, и3 кrтъ и3 смeрть претерпёлъ є3си2 пл0тію, безстрaстный б9еств0мъ: воскRсъ же и3з8 мeртвыхъ, безсмeртіе п0далъ є3си2 р0ду человёческому, ћкw є3ди1нъ всеси1ленъ.

И$ны стіхи6ры ґнатHліевы, глaсъ т0йже.

Стjхъ: Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 nргaнэ.

Смeрть пріsлъ є3си2 пл0тію, нaмъ безсмeртіе ходaтайствуz сп7се, и3 во гр0бъ всели1лсz є3си2, да нaсъ t ѓда свободи1ши, воскRси1въ съ соб0ю: пострадA ќбw ћкw человёкъ, но воскRсъ ћкw бGъ. Сегw2 рaди вопіeмъ: слaва тебЁ жизнодaвче гDи, є3ди1не чlвэколю1бче.

Стjхъ: Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ доброглaсныхъ, хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ восклицaніz: всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа.

Кaменіе распадaшесz сп7се, є3гдA на л0бнэмъ кrтъ тв0й водрузи1сz, ўстраши1шасz ѓдwвы врaтницы, є3гдA во гр0бэ ћкw мeртвъ положeнъ бhлъ є3си2: и4бо смeртную ўпраздни1вый крёпость, ўмeршымъ всBмъ нетлёніе п0далъ є3си2 воскrніемъ твои1мъ сп7се, жизнодaвче гDи, слaва тебЁ.

Стjхъ: Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS, не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA.

Возжелёша жєны2 ви1дэти твоE воскrніе, хrтE б9е, пріи1де предвaрши марjа магдали1на, њбрёте кaмень tвалeнъ t гр0ба, и3 ѓгGла сэдsща, и3 глаг0люща: что2 и4щете живaго съ мeртвыми: воскRсе ћкw бGъ, да сп7сeтъ всsчєскаz.

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰.

ГдЁ є4сть ї}съ, є3г0же вмэни1сте стрещи2, рцhте їудє1и; гдЁ є4сть, є3г0же положи1сте во гр0бэ, кaмень запечатлёвше; дади1те мeртва, и5же животA tвeргшіисz: дади1те погребeннаго, и3ли2 вёруйте воскrшему. Ѓще и3 вы2 ўмолчитE гDне востaніе, кaменіе возопіeтъ, пaче же tвалeнный t гр0ба. Вели1каz твоS млcть, вeліе тaинство смотрeніz твоегw2 сп7се нaшъ, слaва тебЁ.

Слaва, стіхи1ра ќтреннzz є3ђльскаz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пребlгословeнна є3си2:

Славосл0віе вели1кое. По славосл0віи тропaрь воскrнъ:

ВоскRсъ и3з8 гр0ба, и3 ќзы растерзaлъ є3си2 ѓда, разруши1лъ є3си2 њсуждeніе смeрти гDи, вс‰ t сэтeй врагA и3збaвивый: kви1вый же себE ґпcлwмъ твои6мъ, послaлъ є3си2 | на пр0повэдь, и3 тёми ми1ръ тв0й п0далъ є3си2 вселeннэй, є3ди1не многомлcтиве.

Тaже є3ктєніи2, и3 tпyстъ. Посeмъ чaсъ пeрвый, и3 пр0чее nбhчное, и3 конeчный tпyстъ.

На літургjи бlжє1нна, глaсъ д7:

Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3зселeнъ: дрeвомъ же крeстнымъ разб0йникъ въ рaй всели1сz. Џвъ ќбw вкyшъ, зaповэдь tвeрже сотв0ршагw: џвъ же сраспинaемь, бGа и3сповёда таsщагосz, помzни1 мz, вопіS, во цrтвіи твоeмъ.

Стjхъ: Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

Вознесhйсz на кrтъ, смeртную разруши1вый си1лу, и3 заглaдивый ћкw бGъ є4же на ны2 рукописaніе гDи, разб0йниче покаsніе и3 нaмъ подaждь є3ди1не чlвэколю1бче, вёрою служaщымъ, хrтE б9е нaшъ, и3 вопію1щымъ ти2: помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.

Стjхъ: Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи сhнове б9іи нарекyтсz.

Рукописaніе нaше на кrтЁ копіeмъ раздрaлъ є3си2, и3 вмэни1всz въ мeртвыхъ, тaмошнzго мучи1телz свzзaлъ є3си2, и3збaвивый всёхъ t ќзъ ѓдовыхъ воскrніемъ твои1мъ, и4мже просвэти1хомсz чlвэколю1бче гDи, и3 вопіeмъ ти2: помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.

Стjхъ: Бlжeни и4згнани прaвды рaди, ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Распнhйсz и3 воскRсhй ћкw си1ленъ и3з8 гр0ба триднeвенъ, и3 первоздaннаго ґдaма воскRси1вый є3ди1не безсмeртне: и3 менE на покаsніе њбрати1тисz гDи, спод0би t всегw2 сeрдца моегw2, и3 тeплою вёрою при1снw взывaти ти2: помzни1 мz сп7се во цrтвіи твоeмъ.

Стjхъ: Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, и3 и3зженyтъ и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжyще менE рaди.

Нaсъ рaди и4же безстрaстенъ стрaстный бhсть человёкъ, и3 в0лею на кrтЁ пригвождeйсz, нaсъ совоскRси2, тёмже и3 слaвимъ со кrт0мъ стrть и3 воскrніе, и4миже возсоздaхомсz, и4миже и3 сп7сaемсz, взывaюще: помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.

Стjхъ: Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша мн0га на нб7сёхъ.

Воскrшаго и3з8 мeртвыхъ, и3 ѓдову держaву плэни1вшаго, и3 ви1дима женaми мmрон0сицами, рaдуйтесz, глаг0лющаго, вёрніи ўм0лимъ, t и3стлёніz и3збaвити дyшы нaшz, зовyще всегдA разб0йника бlгоразyмнагw глaсомъ къ немY: помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.

Слaва, трbченъ: Nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, вси2 є3диномyдреннw вёрніи славосл0вити дост0йнw пом0лимсz: є3ди1нство б9ествA, въ тріeхъ сyщее v3постaсехъ, несліsнно пребывaющее, пр0сто, нераздёльно и3 непристyпно, и4мже и3збавлsемсz џгненнагw мучeніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: М™рь твою2 хrтE, пл0тію без8 сёмене р0ждшую тS, и3 дв7у вои1стинну, и3 по ржcтвЁ пребhвшу нетлённу, сію2 ти2 прив0димъ въ моли1тву, вLко многомлcтиве, прегрэшeній прощeніе дaруй, всегдA вопію1щымъ ти2: помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи твоeмъ.

Прокjменъ, глaсъ д7: Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰ гDи, вс‰ премyдростію сотвори1лъ є3си2.

Стjхъ: Бlгослови2 душE моS гDа, гDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2.

Ґллилyіа: Налzцы2, и3 ўспэвaй, и3 цrтвуй и4стины рaди, и3 кр0тости, и3 прaвды.

Стjхъ: Возлюби1лъ є3си2 прaвду, и3 возненави1дэлъ є3си2 беззак0ніе.

 

Коментарисање није више омогућено.