NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ G. Četvert0kъ

Vъ sredu večera, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы s™ы6mъ ґpclwmъ, glasъ G

Pod0benъ: Velіz myčєnikъ:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

Mltvami čestnhhъ i3 b9estvennыhъ ґpclъ tvoi1hъ, člvэkolю1bče щedrый, є3di1ne mi1lostive, smirenіe tvoE podaždь rabHmъ tvoi6mъ, i3 sp7si2 t bёdъ vospэvaющihъ tS, i3 vёroю poklansющihsz.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

E#gdA na prest0lэhъ nboюnadesztihъ ssdete so vsёhъ sudіeю, sudi1ti vsskoй tvari: ne njsuždena mS pokaži1te, i3 tьmы2 i3 vsskagw tomlenіz i3zbavite blagodateli moi2, b9estvennіi ґpctoli.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

T strёlъ nečesti1vagw i3zbavite mS, ćkw b9іi samovi1dcы, ўgašaющe є3gw2 kov†rstva: i3 njrosi1te mS duh0vnoю ros0ю, vasъ molю2 mydrіi blgodateli moi2, b9estvennіi ґpcli.

Taže vъ minei stіhi6rы s™0mu. Ѓщe nёstь minei, i4nы stіhi6rы s™0mu i3 veli1komu čudotv0rcu nіkolaю: glasъ i3 pod0benъ t0йže.

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe, i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Ўszvenъ bhhъ nkasnnый ѕmіi1nыmъ ўgrыzenіemъ, i3 ležY poverženъ mertvъ bez8 dыhanіz: b0drennoю tvoeю molьb0ю vozstavi mS vsk0rэ, vseblaženne s™i1telю, da slavlю tvoю2 skoroposlušli1vuю blgodatь.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

ЎmA moegw2 pomrači1všasz ѕlhmi pomыšlenьmi, i3 ležaщa predvi1dz, nikakože prestaetъ lovlenьmi na mS lьstivomydrый: no ćkw bGъ ўщedri i3 spasi1 mz, nіkolaa mltvami.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Veli1koe sp7senіe vsBmъ namъ kvi1lsz є3si2, nіk0lae preblženne: i3zbavlseši bo vssčeskihъ bёdъ i3 napasteй rabы6 tvo‰, i3 i3skušenій i3 nedygwvъ i3 njbstosnіz, i3 vragHvъ nevi1dimыhъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Velіz čudesъ tvoi1hъ čctaz, si1la: i3zbavlseši bo t bёdъ, i3 sp7saeši t smerti, i3 voshiщaeši t napasteй nenačaemыhъ, i3 skHrbi razrэšaeši, i3 sogrэšє1nіz čelovёkwvъ temleši.

Taže, Svёte ti1hій: Prokjmenъ dnE.

Na stіh0vnэ stіhi6rы ґpclьskіz, glasъ G:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe vaše s™ji ґpcli, jdwlьskuю prelestь razruši1ste, bGorazymіe propovёdavše: sE d0brый p0dvigъ vašъ є4stь blažennіi. Segw2 radi poemъ, i3 slavosl0vimъ p†mzti vašz.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2, živyщemu na nb7si2. SE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS: takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2.

Živon0snagw vіnograda syщe l0zіe, slavnіi ґpcli, pl0dъ blgočestіz sami sz bGu prines0ste. Tёmže derznovenіe i3myщe kъ nemY, prosi1te darovati mi1rъ, i3 velію mi1lostь dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ, ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz: naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

Myčєnicы tvoi2 gDi, vёroю ўtverždšesz, i3 nadeždeю ўkrёplьšesz, lюb0vію krtA tvoegw2 duševnw soedini1všesz, vražіe muči1telьstvo razruši1ša: i3 ўluči1vše vэncы2, so bezpl0tnыmi m0lztsz nj dušahъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Velьmi2 sogrэšaющa mS ntrokovi1ce, i3shiti2 veli1koю tvoeю mltvoю plamene nyždnagw: i3 i3spravi či1staz tvoi1mi molьbami, ko spasi1tєlьnыmъ stezsmъ nastavlsющi mS, m™rnimi tvoi1mi mltvami.

Vъ sredu na povečerіi, kanHnъ molebnый kъ pres™ёй bcdэ, glasъ G.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0dы drevle manіemъ b9estvennыmъ vo є3di1no s0nmiщe sovokupi1vый, i3 razdэli1vый m0re ї}lьtєskimъ lю1demъ, seй bGъ našъ, preproslavlenъ є4stь: tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

Stenanіe mi2 ќbw podaždь bcde sokrušennoe, i3 slezu duševnuю, ćkw da moi1hъ mn0gihъ pregrэšenій plačusz, i3 s0vэsti neispravlenіz ntrokovi1ce, i3 ўmolю2 mlcrdіe tvoE.

P0mыslы popolzazsz, i3 vpadaz vъ bezdnu pogi1beli, tvoE dv7o nhnэ molю2 zastuplenіe: ўtverdi2 nepokolebi1mo nemoženіe ўmA moegw2 na kameni tverdэmъ b9іihъ zapovэdeй.

Slava: Smok0vnicu nošY bezpl0dіz, i3 boю1sz posэčenіz i3 pri2, da ne vo džgnь p0sletъ mS ziždi1telь m0й bGъ. VLčce predvari1vši, pokasnіz mS dёlы plodon0sna sotvori2, da slavlю tS.

I# nhnэ: Ćkw nepor0čenъ hramъ cRevъ, strastьmi2 bezmёstnыmi njskvernšeesz serdce moE, molю1sz, njči1sti prečctaz, cэlomydrіemъ že i3 či1stыmъ žitіemъ, i3 dёlы njbogati2 bGoblagodatnaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: I$že t ne syщihъ vs‰ privedhй, sl0vomъ sozidaєmaz, soveršaєmaz d¦omъ, vsederži1telю vhšnій, vъ lюbvi2 tvoeй ўtverdi2 menE.

Borю1щіi i3 njskorblsющіi mS mn0zi sytь, i3 nёstь njslabы njbrэsti2 i3zbavlenіz t njbыšedšihъ mS: no ne prezri čctaz molenіz moegw2.

NJtzgčenъ mn0žestvomъ ѕlhhъ, i3 mn0gimi pregrэšenіi moi1mi, kъ vыsotЁ nbcnэй vozzrёti ne mogY: no tы2 njstavlenіe mi2 podaždь, prečctaz.

Slava: Rast0rgnuti smirennuю moю2 dyšu ѕmjй lukavый po vs‰ dni6 pokušaetsz: no semY sokruši2 bcde dušetlBnnыz zybы.

I# nhnэ: I#zbavi mS bcde vsskіz njderžaщіz bэdы2, i3 grэh0vnыz byri rabA tvoego2: i3 kъ sp7si1telьnomu mS pristaniщu napravi tvoi1mi mltvami.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Položi1lъ є3si2 kъ namъ tverduю lюb0vь gDi, є3dinor0dnago bo tvoego2 sn7a za nы2 na smertь dalъ є3si2. Tёmže ti2 zovemъ blgodarsщe: slava si1lэ tvoeй gDi.

Trepeщu pomыšlsz grэhHvъ moi1hъ puči1nu, i3 soproti1vnыhъ pomыšlenій lю1toe i3 veli1koe volnenіe: no tы2 njkormi2, i3 kъ tišinЁ napravi mS prečctaz.

Nedovёdэnіe tsžkoe dyšu moю2 nhnэ posti1že, nerazymіe i3 zabvenіe ѕlhhъ, ±že vъ žitіi2 sodёzhъ: no tы2 ќbw prečctaz, na pokasnіe sodёznnыhъ mn0ю navedi1 mz.

Slava: DŽgnь strasteй sleznыmi strusmi ўgasi2, i3 ўdavlsющee m0й ќmъ žiteйskoe trevolnenіe, i3 ternіe popali2 ngnemъ d¦a bGorodi1telьnice: th bo pokr0vъ mi2 є3si2 i3 pohvalA.

I# nhnэ: Molv0ю napasteй i3 trevolnenій vesь potoplsemь є4smь lukavыmi p0mыslы, i3 vo glubinY tčaznіz pri1snw nizvlek0mь, vopію1 ti: vLčce sp7si1 mz rabA tvoego2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ćkw vi1dэ i3saіa nbraznw na prest0lэ prevoznesena bGa, t ѓgGlъ slavы dormnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše, ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Duši2 moeS bolBzni, i3 pl0ti nemoženіe vёsi vLčce, i3 ўmA moegw2 gni1lostь i3 nepostostelьnoe. Tёmže spod0bi mS mlcti i3 blgodati tvoeS, da tS slavlю spasaemь kr0vomъ tvoi1mъ.

Ne zatvori1 mi mlcrdіz щedr0tъ tvoi1hъ, vLčce vsenepor0čnaz: no vo ўmilenіi prihodsщemu kъ tebЁ podaždь tvo‰ mi1lwsti, i3 lю1tыhъ premэnenіe i3 proщenіe, ćkw da blagodarnw poю2 veli6čіz tvo‰.

Slava: Ўmn0žišasz dv7o nenavi1dzщіi mS vsye, i3 njskorblsющіi nhnэ, pače vl†sъ glavы2 moeS čctaz, i4щuщe rast0rgnuti, i3 snёdь sotvori1ti sebЁ: si1hъ ќbw studA i3sp0lnši vozvrati2.

I# nhnэ: Ćže mjrovi mi1rъ, i3 sp7senіe vsBmъ podavšaz, ćkw b9estvennый mi1rъ por0ždši dv7o, branь strasteй duši2 moeS i3 tёla, či1staz, ўmiri2 strahomъ i3 lюb0vію sp7sa hrtA.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bezdna poslёdnzz grэhHvъ njbhde mS, i3 i3sčezaetъ dyhъ m0й: no prostrhй vLko vыs0kuю tvoю2 mhšcu, ćkw petra mz ўpravitelю spasi2.

Vъ dёlэ i3 sl0vэ i3 dэsnіi, nёstь ѕlЁ poži1vša na zemli2, ćkože ѓzъ: tёmže tvoegw2 prošY vLčce člvэkolю1bіz, ўluči1ti mi1lwsti.

Dэ‰nіz ѕlhhъ pregrэšenій, peč†li raždaюtъ vsBmъ tёmže g0rьkimi napastьmi njderži1mi є3smы2 nhnэ: pomozi2 namъ, ćže є3di1na hrtіanwmъ sp7senіe.

Slava: I# raždaeši, i3 čistA po ržctvЁ kvi1lasz є3si2 bcde dv7o. Tёmže moli2 tvoE ržctvo2 pri1snw, da i3zbavimsz t vsskagw vreda vražіz tvoi2 rabi2.

I# nhnэ: Mltvami preči1stыz m™re tvoeS, i3 vsёhъ prbrHkъ i3 myčєnikъ, i3 svzщennыhъ ўčєni1kъ, sl0ve b9ій podaždь namъ mi1rъ, i3 njčiщenіe pregrэšenій.

Taže, GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ G:

VsE žitіE moE vъ lёnosti mn0zэ preid0hъ preči1staz, i3 nhnэ pribli1žihsz ko i3sh0du moegw2 vremene, i3 ўstraši1hsz t vragHvъ moi1hъ, da ne rast0rgnutъ dyšu moю2 vsenepor0čnaz, i3 vъ pogi1beli mS glubinY tpystztъ: no ўщedri rabA tvoego2 dv7o, i3 i3zbavi mS si1hъ njѕloblenіz.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: Ćkože drevle blagočєsti1vыz tri2 džtroki njrosi1lъ є3si2 vъ plameni haldeйstэmъ, svёtlыmъ b9estvA ngnemъ i3 nasъ njzari2, blgoslovenъ є3si2, vzыvaющыz, b9e ntє1cъ našihъ.

TebE m™rь b9ію či1stuю i3 nepor0čnuю, njskvernennый tёlomъ i3 dušeю, i3 nkalsnnый dэsnьmi neči1stыmi, molю2 vLčce, nadёzsz na mlctь tvoю2 ўщedri mS prečctaz.

Pregrэšenій moi1hъ mn0žestvo, i3 ѕlhhъ i3spыtanіe, nedoumёnіemъ mS prepiraetъ ѕэlw2, i3 vo tčaznіz vlečetъ mS glubinY: no tы2 preči1staz vLčce, spasi1 mz pogibaющago, i3 lю1tэ potoplsema.

Slava: Mn0žestvomъ щedr0tъ tvoeS blgosti, grэhHvъ našihъ mn0žestvo prezri blže, i3 blagopremёnenъ bydi nem0lčnw zovyщыmъ: blgoslovenъ є3si2 gDi b9e ntє1cъ našihъ.

I# nhnэ: T brenіz strasteй, i3 glubinы2 skorbeй, i3 napasteй žiteйskihъ, privlecы2 nasъ kъ bezstrastію či1staz, i3 radostnomu veselію, blagoslovennaz, zovyщihъ: tы2 є3si2 є3di1na bGoblagodatnaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Veщestvennagw ngnS plamenь neveщestvennыmъ ўvzdi1ša, bGozri1mіi džtrocы, i3 poshu: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Slasteй g0restь č{vstva vs‰ tэlє1snaz prošedši, dyšu moю2 bezmёstnw njkalsetъ, i3 vъ smertь vlečetъ: vLčce mjra, bydi mi2 sp7senіe.

Na tS dyšu, i3 serdce, i3 tёlo vozloži1hъ: ne i4mamъ bo i3nhz nadeždы razvэ tebE vLčce, є4юže polučY mi1lwsti. Tёmže mi2 podaždь bogatuю tvoю2 mlctь i3 blgodatь.

Slava: Ѕmjй mS ćdomъ pripolznyvъ, plotsk0ю slastію nkasnnuю dyšu moю2 lю1tэ ўmori2: no njživi2 sію2 soproti1vnыmi lэčbami, čctaz, tvoi1mi mltvami.

I# nhnэ: Ćže bGa i3 sp7sa r0ždšaz, mironačalьnika, togo2 moli2, mi1rъ mjrovi poslati vsk0rэ, ćkw da vъ mi1rэ togo2 slavosl0vimъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: TebE newpali1muю kupinY, i3 s™yю dv7u, m™rь svёta, i3 bcdu, nadeždu vsёhъ nasъ veličaemъ.

Skvernu strastnыhъ pomыšlenій moegw2 ўmA njči1sti čctaz, vъ bezstrastіz ri1zu svёtluю njdэvaющi mS.

Tverzi mi2 dv7o b9є1stvennыz vh0dы pokasnіz, vh0dы strasteй i3 slasteй moi1hъ zagraždaющi, i3 vozbransющi si1loю tvoeю.

Slava: Ўslhši glasъ stenanіz moegw2, i3 glasъ plača moegw2, i3 podaždь njčiщenіe i3 sp7senіe nkasnnэй moeй duši2, dv7o vsenepor0čnaz.

I# nhnэ: Vi1dэ danіi1lъ prbr0kъ tvoE roždestvo2 dv7o, vi1dэ rэsnoti1vnw voi1stinnu, i4že na prest0lэ vi1dэ, є3g0že denьmi vethago vozglasi2.

Taže, Dost0йno є4stь: I# pokl0nъ.

Tris™0e, I# po DŽ§e našъ:

Tropari2, i3 pr0čee nbhčnoe, i3 tpystъ.

Vъ četvert0kъ ќtra, po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ G:

Prіidi1te vsi2, ґpclы voshvalimъ ćkw k0rmčыz: jdwlьskuю bo prelestь ўprazdni1ša, i3 kъ svёtu ži1zni vozved0ša, i3 vъ trbcu vёrovati nauči1ša. Tёmže dnesь pamztь i4hъ čestnyю soveršaющe vёrnіi, slavimъ hrtA bGa našego.

Stjhъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Ґpclъ tvoi1hъ pamztь ўzsni1lъ є3si2 gDi, ćkw vsesi1lenъ, ćkw ўkrэpi1lъ є3si2 i5hъ, strtemъ tvoi6mъ pod0bitisz, i3 pobэdi1ša myžeski vražію si1lu. Tёmže i3 prіsša i3scэlenій blagod†ti: tёhъ mltvami člvэkolю1bče, mi1rъ podaždь lю1demъ tvoi6mъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Nepostiži1mago i3 newpi1sannago, є3dinosyщnago beznačalьnomu nc7Y, vo črevo tvoE taйnw vmэsti1la є3si2 bcde. E#di1no i3 nesmёsno t trbcы b9estvo2 razumёhomъ, ržctvo2 tvoE vъ mjrэ slavzщe. Tёmže i3 blgodarnw vopіemъ ti2: raduйsz njbradovannaz.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы, glasъ G:

Vsю2 napoi1ša zemlю strusmi ґpcli, b9іz sl0va, i3 vozrastE klasъ vёrы, i3 koncы2 vselennыz nap0lni: plevelы bo vs‰ posэk0ša. Tёmže vsёhъ hrtY bGu prived0ša, kreщaющe tёhъ vъ trbcu nesozdannuю.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

I# paki glag0lemъ t0йže sэdalenъ.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Strtoterpcы s™ji, moli1te mi1lostivago bGa, da pregrэšenій njstavlenіe podastъ dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Prbr0cы propovёdaša, ґpcli nauči1ša, myčєnicы i3spovёdaša, i3 mы2 vёrovahomъ bcdu tS voi1stinnu syщuю: tёmže i3 veličaemъ ržctvo2 tvoE, prečctaz.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы, glasъ G:

Ґpclы tvo‰ hrtE, vъ koncы2 zemnы6z poslalъ є3si2, ćkw mlcrdъ, ćkw i3z8wщrenыz si1lьnэ strёlы, zakalaющz vsskoe nečestіe i3 ѕlosyetstvіe, i3 nasaždaющz sp7si1tєlьnaz ўčє1nіz: tёhъ molьbami щedre, mi1rъ podaždь dušamъ našыmъ.

TebE propovёdnika i4stinы, i3 presvёtlago svэti1lьnika mjru, hvalzщe vospэvaemъ nіk0lae, i3 vopіemъ vёroю molsщesz: ćkože nepovi6nnыz t smerti i3shi1tilъ є3si2: takw svste, i3 nasъ t bёdъ i3 skorbeй i3 vsskagw i3zbavi lю1tagw njѕloblenіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Ўmertvi1všuюsz dyšu moю2 sogrэšenьmi mn0gimi, vsenepor0čnaz vLčce: njživi2, ćkw derznovenіe maternee kъ sn7u tvoemY i3myщi: th bo є3di1na rodilA є3si2 pače ўmA i3 smhsla sl0vo sobeznačalьnoe nc7Y i3 d¦u, živ0tъ i3 netlёnіe mjru daruющa pri1snw, i3 velію mlctь.

KanHnъ s™ы6mъ sl†vnыmъ i3 vsehv†lьnыmъ ґpclwmъ. Tvorenіe feofanovo. Glasъ G.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0dы drevle, manіemъ b9estvennыmъ, vo є3di1no s0nmiщe sovokupi1vый, i3 razdэli1vый m0re ї}lьtєskimъ lю1demъ: seй bGъ našъ, preproslavlenъ є4stь: tomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

CRkHvnыz stolpы2, njsnov†nіz vёrы, blgočє1stnaz ўtverždє1nіz, i3 vBrnыz vs‰ ўtverždaющaz, prіidi1te ўblži1mъ sщ7є1nnыz ґpclы, ćkw da molьbami i4hъ spasemsz. Dvaždы.

Samъ sebE prežde sudA blydnый ўbosvsz njsuždaю, ѕl†z bo dэlA bezči1slєnnaz stzžahъ. Tёmže molю1sz ti2 prvdnый sudіE: tčaznnago mS sp7si2 b9estvennыmi molьbami ґpclъ tvoi1hъ.

Neprevratnіi stolpы2 blgočestіz, prelьщenіemъ mS vražіimъ prepstago, i3 na zemli2 ležaщago i3 bёdstvuющago, i3 nedoumэvaющagosz i3spravite, ćkw da njbrsщu njstavlenіe, nj ni1hže sogrэši1hъ.

BGor0dičenъ: So s™hmi prbr0ki, so ґpclы, i3 m§nki, i3z8 tebE vopl0щšagosz gDa, prilёžnw či1staz moli2, ćkw da plotsk‡z našz vs‰ str†sti ўmertvi1tъ, i3 živ0tъ vёčnый namъ daruetъ.

Drugjй kanHnъ, s™0mu i3 veli1komu čudotv0rcu nіkolaю. Tvorenіe їHsifovo. Glasъ G.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, sotv0ršemu di6vnaz čudesA vъ čermnёmъ m0ri: p0ntomъ bo pokrы2 proti6vnыz, i3 spasE ї}lz. TomY є3di1nomu poi1mъ, ćkw proslavisz.

Presvёtlago svэti1lьnika neugasi1mago, na zemli2 syщago stolpA, i3 kъ pristaniщu b9estvennomu prizыvaющa, i5že volnami žiteйskimi pri1snw potoplsemіi, nіkolaa vsi2 počti1mъ, i3 lюb0vію ўblaži1mъ.

Si1loю b9іeю vseblženne ўkrэplsemь, revnostь blgočestіz po razumu stzžalъ є3si2: tёmže hotsщыz nepravednw ўmreti i3zbavilъ є3si2. Segw2 radi tS m0limъ: vsskagw nepravednagw njѕloblenіz i3zbavi nasъ nіk0lae.

Molє1nіz gDevi džtče newskydnw prinosi2 tы2: ćkw da grэhHvъ i3 plamene mučenіz vёčnuющagw, i3 napasteй, i3 skorbeй i3zbavitъ nasъ, ćkw є3di1nъ blgjй.

BGor0dičenъ: Kovčegъ b9estvennый i4že vmэsti1všій zakonodavca naša bezzakHnіz vs‰ temlющago, radi mlcrdіz b9estvennagw neskazannыz puči1nы, mRjю preči1stuю soglasnw vospoi1mъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: I$že t ne syщihъ vs‰ privedhй, sl0vomъ sozidaєmaz, soveršaєmaz d¦omъ, vsederži1telю vhšnій, vъ lюbvi2 tvoeй ўtverdi2 menE.

I$že mjra koncы2 ўčenіz b9estvennagw i3sp0lnivše, dyšu moю2 i3sp0lnite dobrodёtelьnыhъ dэsnій, i3 pomыšlenій blagi1hъ, hrt0vы samovi1dcы. Dvaždы.

T sobl†znъ mn0gihъ lukavagw, i3 t vsskіz sk0rbi, i3 t vsskіz tэsnotы2, t vsskagw njbstosnіz, ўčenicы2 hrt0vы i3zbavite mS.

Ўvы2 dušE moS nkasnnaz i3 smirennaz, častw sogrэšaющi, i3 bGa prognёvaющi, kakw i3spr0siši proщenіe ѕlhhъ, i4hže ne prestaeši tvorsщi;

BGor0dičenъ: B9estvennaz lёstvice, ю4že vi1dэ їakwvъ, po neйže sni1de bGъ, voznosS nasъ, prilёžnw moli2 so ґpclы, ўщedriti nasъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Nepl0dnaz dušE i3 bezčadnaz, stzži2 pl0dъ blgoslavnый, veselsщisz vozopjй: ўtverdi1hsz tob0ю b9e, nёstь s™ъ, nёstь pravedenъ, pače tebE gDi.

I#zoщrenъ mečь duh0vnый kvi1lsz є3si2 mydre: luk†vыz plevєlы є3retjčestvuющihъ posэcaz, i3 dobrodёteleй stєzi2 sp7si1tєlьnыz vBrnыmъ ўglaždaz, džtče nіk0lae.

TebЁ i3st0čniku i3stočaющu i3scэlenій pot0ki, m0limsz svste: skvє1rnы strasteй vsёhъ nasъ mltvami tvoi1mi njmhй, bёdъ i3 skorbeй i3zbavlsz.

Krёpkimi tvoi1mi mltvami nizlagaz vragA, i3 nhnэ nanь ўkrэpi2 nemwщstvyющaz pomыšlє1nіz našz strastnыmi prilHgi, prizыvanіemъ s™hhъ tvoi1hъ mltvъ, džtče nіk0lae.

BGor0dičenъ: Ќmъ razumёti ne m0žetъ, є4že pače ўmA roždenіe, čudesnagw ržctvA tvoegw2, bGorodi1telьnice vsenepor0čnaz, tёmže molю1 tz: ќmъ m0й njblagodati2 pri1snw slaviti tS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Položi1lъ є3si2 kъ namъ tverduю lюb0vь gDi: є3dinor0dnago bo tvoego2 sn7a za nы2 na smertь dalъ є3si2. Tёmže ti2 zovemъ blgodarsщe: slava si1lэ tvoeй gDi.

Ćkože mHlnіi, i3 ćkw lučы2 nezahodi1magw s0lnca, ґpclы prostiraz sl0ve, vъ mіrsk‡z koncы2, vsёhъ prosvэti1vъ, i3 bezb0žіz mrakъ tgnalъ є3si2. Dvaždы.

M0re lю1tagw grэhA sl0ve njburevaetъ mS, i3 volnє1nіz bezči1nnыhъ pomыšlenій smirennuю dyšu moю2 smuщaюtъ: njkormi1telю gDi, ў§nkъ tvoi1hъ molьbami sp7si1 mz.

Ўžasaюsz pomыšlsz strašnoe tvoE vLko prišestvіe: i4mamъ bo prežde sudA, moю2 njsuždaющuю mS vnytrь s0vэstь, i3 prežde myčaщіz myki, nečyvstvіe moE.

BGor0dičenъ: Sl0ve b9ій, i4že roždeйsz t dv7ы bGootrokovi1cы toS hodataйstvы sщ7ennыmi, i3 premydrыhъ ґpclъ tvoi1hъ sp7se, vsskagw njbstosnіz i3 vsskіz nyždы i3zbavi dyšы našz.

I$nъ

Їrm0sъ: Prіwsэnennuю g0ru ґvvakymъ prozrsše prečctuю tvoю2 ўtr0bu čctaz. Tёmъ vzыvaše: t ю4ga prіi1detъ bGъ, i3 s™hй t gorы2 prіwsэnennыz čaщi.

Kъ bGu hodataz vsskъ vёrnый vsegdA nіk0lae predlagaetъ tS. Tёmže tS m0limъ, t napasteй lю1tыhъ, i3 padenій grэh0vnыhъ nasъ i3zbavi džtče.

V0du ži1vu vъ serdcы i3mhй blgodatь gDnю, njrošaeši pri1snw mydre, zn0emъ skorbeй, i3 suhot0ю grэhHvъ bёdstvuющihъ, nkasnnэ pogi1bnuti i3myщihъ, vseblženne.

I$že i3zbavilъ є3si2 i3nogdA vedHmыz na smertь nepravednw, vseblženne: nhnэ i3 nasъ sp7saй t čelovBkъ tletv0rnыhъ stuženіz, i3 t vsskіz bэs0vskіz lesti.

BGor0dičenъ: Vopl0щšesz sl0vo premn0žestvomъ blgoutr0bіz neizrečennw rodilA є3si2: togo2 moli2 prečctaz, plotskjz strasti i3 skvernы vsёhъ i3zbaviti, i3 vsёhъ nyždnыhъ žitіS.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Na zemli2 nevi1dimый kvi1lsz є3si2, i3 čelovёkwmъ v0leю soži1lъ є3si2 nepostiži1mый: i3 kъ tebЁ ќtrenюющe, vospэvaemъ tS člvэkolю1bče.

Na zemli2 vopl0щьsz, sodёlalъ є3si2 ў§nki2, nb7sA vэщ†ющa hrtE slavu tvoю2: tёhъ radi ќbw gDi, dyšы našz pomi1luй. Dvaždы.

T strasteй i3 t vsskіz nyždы, t lю1tagw njbstosnіz, sl0ve i3zbavi rabы6 tvo‰, ґpclъ tvoi1hъ blgoprіstnыmi mltvami.

Ўvы2 mnЁ dušE vsestrastnaz, kakw h0щeši strašnomu sudY predstati bezpl0dna syщi; potщi1sz, pokaйsz, dobrodёteleй plodы2 vozraщaющi.

BGor0dičenъ: I$že na zemli2 ćvlьšagosz neizrečennw sъ pl0tію, t či1stыhъ kroveй tvoi1hъ čctaz, moli2 ćkw sn7a tvoego2 vsegdA, njčiщenіe namъ darovati.

I$nъ

Їrm0sъ: Svёtomъ tvoi1mъ nevečernimъ hrtE, njzari2 b9e smirennuю moю2 dyšu, i3 nastavi na strahъ tv0й, zanE svёtъ povelBnіz tvo‰.

Svёtu či1stomu predstoS, i3 ttydu pri1snw i3shodsщimi zarsmi prosvэщaemь džtče, i3sprosi2 vsBmъ njčiщenіe i3 mi1rъ.

MenE pače vsёhъ čelovBkъ tebE prognёvavša ўm0mъ nerazymnыmъ, preblgjй ўщedri, nіkolaa teplыmi mltvami.

Vo ўnhnіi i3ždi1vša moю2 ži1znь, molю1sz ti2 džtče nіk0lae, vozdvi1gni kъ pokasnію mhslь moю2 njskvernenuю.

BGor0dičenъ: Ćkw є3di1na ѓgGlwvъ radostь bGoradovannaz, radosti i3sp0lni moю2 mhslь sёtuющuю, i3 lёnostію pogružaemuю.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bezdna poslёdnzz grэhHvъ njbhde mS, i3 i3sčezaetъ dyhъ m0й: no prostrhй vLko vыs0kuю tvoю2 mhšcu, ćkw petra mz ўpravitelю sp7si2.

Bezdnu premydrosti duh0vnыz i3stoči1vše, ґpclьskoe sosl0vіe, mіrskagw i3zsuši2 mudrovanіz tečenіe, i3 nap0й blgočesti1vыhъ sobr†nіz. Dvaždы.

Vozdohni2 i3 proslezi1sz smirennaz dušE moS, i3 vozopjй ko gDu, glag0lющi: sogrэši1hъ ti2 vLko, njči1sti mS blgoutr0bne, molьbami premydrыhъ ґpclъ tvoi1hъ.

Potek0ša pot0cы strasteй, i3 potopi1ša moю2 duševnuю hraminu: rёki duhHvnыz bhvše ґpcli, sokrušennago mS kъ životY njbnovi1te.

BGor0dičenъ: Sob0rъ tS ґpclwvъ hrtE, m0litъ sъ r0ždšeю tS: njčiщenіe nizposlati i3 mi1rъ rabHmъ tvoi6mъ, ćkw člvэkolю1becъ i3 bGъ blgopremэni1telь.

I$nъ

Їrm0sъ: GlubinA strasteй vostA na mS, i3 byrz proti1vnыhъ vёtrwvъ: no predvari1vъ mS tы2 sp7si2 sp7se, i3 i3zbavi t tli2, ćkw sp7slъ є3si2 t ѕvёrz prbr0ka.

Ўmertvi1vъ vozderžanіemъ ќdы, stzžalъ є3si2 ži1znь nestarёemuю: є4йže i3 nasъ džbщniki tvoi1mi mltvami sodёlaй mydre, i3zbэžanіemъ ѕlagw grэhA.

Vёtrilomъ sщ7ennыhъ tvoi1hъ mltvъ, puči1nu napasteй mnogowbraznыhъ, i3 grэh0vnыz glubinы2 i3zbavi nasъ, ko pristaniщu že životA privodS mydre s™i1telю.

Ўkrasi1vъ mmrlmkjйskій prest0lъ, kvi1lsz є3si2 krasotA pervosщ7ennikwmъ: no mltvami tvoi1mi t mіrski1hъ napasteй sp7saй nы2 nevredi1mы, s™i1telю.

BGor0dičenъ: Vseli1všeesz vo ўtr0bu tvoю2 sl0vo, m™i čctaz, drevle vъ čelovёcэhъ vseli1všuюsz t prestuplenіz tlю2, ćkw bGъ є3di1nъ, vnЁ i3zgnalъ є4stь, za mlcrdіe mlcti.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Prežde w4brazu zlat0mu, persjdskomu čti1liщu, džtroki ne pokloni1šasz, trіE poю1щe posredЁ peщi: ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

I$že svёtъ mjru hrt0sъ, svёtъ vasъ pokazA, svэton0snіi ґpcli, razgonsющihъ tьmY prelьщenіz, i3 prosvэщaющihъ vёrnыhъ mы6sli. Dvaždы.

Я%že na nasъ vr†žіz sBti sokruši1te, bGoglasnіi ґpcli, i3 stєzi2 namъ pokasnіz ўgladite, kъ vamъ pribэgaющыmъ.

NJb8юrodёvšuю dyšu moю2 plotski1mi strastьmi2 s0lь b9estvennaz syщe bGoglag0livіi gDni ґpcli, njči1stite vёrnw njživlsющe.

BGor0dičenъ: Dobr0to їakwvlz, d0brыmi mS zraki prosvэti2, molю1sz, molsщisz nhnэ so ґpclы, r0ždšemusz t tvoi1hъ či1stыhъ kroveй.

I$nъ

Їrm0sъ: TrіE džtrocы vъ peщi2 trbcu prowbrazi1vše, preщenіe džgnennoe popraša, i3 poю1щe vopіshu: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Gubsщago drevle gDni lю1di, bezymnago ѓrіa ўdavi1lъ є3si2 ži1lami slovesъ tvoi1hъ, ćkw pastыrь načalьnый i4stinenъ, džtče nіk0lae.

Svstw prešedъ pres™0e žitіE tvoE, so s™hmi živeši džtče nіk0lae, sщ7enіe posыlaz i3 prosvэщenіe blgočestnw tS blžaщыmъ.

Ćkw got0va tS i3zbavitelz, ćkw tepla zastypnika prizыvaemъ pri1snw džtče nіk0lae, t strasteй nasъ i3zbavi i3 nečaemыhъ napasteй, nahodsщihъ na nы2.

BGor0dičenъ: MenE nebreženіemъ dyšu njmrači1všago, prosvэti2 čctaz, ćže svёtъ r0ždšaz, serdca moegw2 vozžizaющi svэti1lьnikъ, ćkw da ўserdіemъ blgi1mъ slavlю tS.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Nesterpi1momu ngnю2 soedini1všesz, bGočestіz predstosщe ю4nwši, plamenemъ že nevreždeni, b9estvennuю pёsnь poshu: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ўzzvi1hsz strasteй nryžіemъ, i3 njstrupi1hъ serdce bezymіemъ, ѕl0bы sodёtelemъ: ґpcli slavnіi i3scэli1te mS vsego2 nedoumёющasz, dyšъ i3 tэlesъ vračeve syщe. Dvaždы.

Vo vsю2 zemlю propovёdnikwvъ vэщanіe i3zhde b9estvennoe, ўčaщee pravoslavnw nj є3di1nstvennomъ suщestvЁ, є3di1no є3stestvo2 počitati s™hz trbcы, i3 є3di1no voi1stinnu gDьstvo, i3 є3di1no crtvo vo vs‰ vёki.

MenE mnogosogrэši1všago, i3 dolgoterpёnіe tvoE b9estvennoe i3ždi1všago. Vъ prebыvanіi pregrэšenій, vozvrati2 vLko, vёdый moю2 nemoщь sl0ve, i3 lёnostь, i3 ѕlomydrіe.

BGor0dičenъ: B9estvennaz kleщE, ćže b9estvennago ќglz neizrečennw prіemši bcde, strasteй moi1hъ razžžennoe ќglіe ўgasi2 prečctaz, ros0ю tvoi1hъ mltvъ, i3 vseslavnыhъ i3 b9estvennыhъ ґpclъ.

I$nъ

Їrm0sъ: ЃgGlьmi nem0lčnw vъ vhšnihъ slavimago bGa, nb7sA nb7sъ, zemlS, i3 g0rы, i3 h0lmi, i3 glubinA, i3 vesь r0dъ čelovёčeskій, pёsnьmi togo2 ćkw sozdatelz, i3 i3zbavitelz blgoslovi1te, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Zemlю kr0tkihъ naslёdovalъ є3si2, kr0tokъ prpdbne bhvъ. Tёmže molю1sz ti2 vёrnw: ўkroti2 mltvami tvoi1mi, podviz†ющazsz na mS pri1snw lukavagw trevolnє1nіz.

Ćkože i3zbavilъ є3si2 voevHdы, i5že nepravednw ўmreti hotsщыz: takw t čelovBkъ lukavыhъ njѕloblenіz nasъ i3zbavi, i3 t vsskagw bэs0vskagw navёta, nіk0lae, molS sp7sa.

Pytь pokazalъ є3si2 čelovёkwmъ pravый i3 sp7si1telьnый: na neg0že nastavi nasъ vъ žitіi2 prehodsщihъ nіk0lae, mltvami tvoi1mi, ćkw da kypnw vni1demъ vъ živHtnaz vratA.

BGor0dičenъ: Krёpostь i3 pёnіe moE є4stь, i4že i3z8 tebE roždeйsz prečctaz, є3g0že prilёžnw moli2 dv7o, razslablennago mS strastьmi2 ўkrэpi1ti, i3 tvori1ti sp7si1tєlьnaz є3gw2 povelBnіz.

Taže, pёsnь bcdэ: Veli1čitъ dušA moS gDa: Sъ pokl0nы.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vъ zak0nэ sёni i3 pisanій w4brazъ vi1dimъ vёrnіi, vsskъ myžeskій p0lъ ložesnA razverzaz, s™ъ bGu: tёmъ pervoroždennoe sl0vo, nc7A beznačalьna, sn7a pervorodsщasz m™rію neiskusomyžnw, veličaemъ.

I$že slovesы2 tvoi1hъ ў§nkъ, ўtverdi1lъ є3si2 zєmnhz koncы2 nc7A beznačalьnagw sl0ve: tёhъ molьbami, i3 menE, kъ strastemъ bezslovє1snыmъ pop0lzšasz, i3 bэs0vskimъ prelьщenіemъ potoplsema ўщedri. Dvaždы.

DušE moS, strasteй rab0taющaz ўstremlenієmъ, postradavšemu nasъ radi prinesi2 molьbы6, ćkw da i3zbavitъ tS lю1tыhъ, molsщыmsz prozvlennэ sщ7є1nnыmъ ў§nkHmъ, i3 ўpod0blьšыmsz togw2 plotski6mъ stradanієmъ.

HrtHvы ў§ncы2, є3gdA sъ ni1mъ sudi1ti ssdete sudY povi1nnыhъ, newsuždennu moю2 dyšu soblюdi1te, njskvernennuю bezmёstnыmi dёlы, ćkw blazji moi2 predstatelіe, i3 ćkw mjra zast{pnicы.

BGor0dičenъ: Dv7o čctaz, dv7o prečctaz, hrt0va palato, dv7o pres™az, s™ago s™hhъ bGa, pače vinы2 i3 sl0va r0ždšaz, so ґpclы s™hmi, nj vsёhъ moli1sz.

I$nъ

Їrm0sъ: Na sіnaйstэй gorЁ vi1dэ tS vъ kupinЁ mwmseй, newpalьnw džgnь b9estvA začenšuю vo črevэ, danіi1lъ že tS vi1dэ g0ru nesэk0muю, žezlъ prozsbšій, i3saіa vzыvaše, t k0rene dv7dova.

Ćkw njgraždenіe b9estvennoe i3 ўtverždenіe, i3 d0broe pribёžiщe, zemnhй mjrъ stzžA tS: hodataйstvы bo tvoi1mi pri1snw i3zbavlsemsz t vsskagw i3skušenіz i3 tэsnotы2, džtče nіk0lae. Tёmže vo hvalenіi vёrnw ўblžaemъ tS.

Ў tэsnsemь bhvъ mn0gimi njbstosnіi, kъ prostranstvu pribэgaю vseblženne, teplыhъ mltvъ tvoi1hъ, pretvori2 duši2 moeS bwlёzni, vopію1 ti: v0lnы ўkroti2 tčaznіz, i3 ўmiri2 moegw2 ўmA smuщenіe.

TvorcA nastoi1tъ prišestvіe sudi1ti vseй zemli2, i3 negot0vъ shй nkasnnый, vesь ўstrašaюsz, pomыšlsz ѕHlъ moi1hъ mn0žestvo: gDi dolgoterpэli1ve, ўщedri, i3 sp7si1 mz b9estvennыmi nіkolaa mltvami prpdbnagw tvoegw2.

BGor0dičenъ: Prosvэщenіe moE sp7si1telьnoe kvi1lasz є3si2, r0ždšaz svёtъ, duši2 moeS džblaki razgonsющi mr†čnыz i3 lю6tыz: ćkw da sn7ъ dnE mltvami tvoi1mi bydu sodэvaz prpdbnaz, ćkw da vъ pэsnoslovlenіi prpdbnэ ўblžaю tS.

Taže, Dost0йno є4stь:

E#ktenіA. I# svэti1lenъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ G:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe vaše s™ji ґpcli: jdwlьskuю prelestь razruši1ste, bGorazymіe propovёdavše. SE d0brый p0dvigъ vašъ є4stь blžennіi, tёmže poemъ i3 slavosl0vimъ vašz p†mzti.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS gDi, i3 vozradovahomsz, i3 vozveseli1homsz: vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz, za dni6, vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2, lBta, vъ nsže vi1dэhomъ ѕl†z. I# pri1zri na rabы6 tvo‰, i3 na dэlA tvo‰, i3 nastavi shnы i4hъ.

HrtHvы zapwvэdi nepor0čnw sohranьše, s™ji ґpcli, tyne prіsste, tyne podavaete, i3scэlsющe str†sti dyšъ i3 tэlesъ našihъ. Tёmže i3myщe derznovenіe, togo2 moli1te, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ, i3 dэlA rykъ našihъ i3spravi na nasъ, i3 dёlo rykъ našihъ i3spravi.

Ćkw svэti6la vъ mjrэ sіsete, i3 po smerti s™ji m§ncы, p0dvigomъ d0brыmъ podvi1gšesz. I#myщe derznovenіe, hrtA moli1te, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Bez8 sёmene začalA є3si2 t d¦a s™agw, i3 slavosl0vzщe vospэvaemъ tS: raduйsz pres™az dv7o.

Taže, Blgo є4stь:

I# časъ №-й, i3 tpystъ.

Vъ četvert0kъ blžє1nnы, glasъ G:

Tvergša hrtE, zapovэdь tvoю2, praotca ґdama i3z8 raS i3zgnalъ є3si2: razb0йnika že щedre, i3spovёdaša tS na krtЁ, v0nь vseli1lъ є3si2, zovyщa: pomzni1 mz sp7se, vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

I$že tr0stію krtnoю i3z8 glubinы2 nevёdэnіz lю1di i3zvedše ґpcli, i3 є4llinskuю prelestь tgnaste t zemli2, nelestnіi sp7si1telіe bhste vBrnыmъ voi1stinnu. Tёmže blži1mi є3stE.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ, i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

Ćkw lučы2 t†йnыz, i3 svэti6la pravednagw slnca bhvše, slavnіi ґpcli, ѕločestіz tьmY tgnali є3stE, i3 kъ svёtu bGorazymіz nastaviste vs‰ lю1di: tёmže vы2 počitaemъ.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Mykъ razžžє1nіz preterpёste, svhše stradalьcы blgodati r0su prіsli є3stE: i3 čelovёčєskіz str†sti, ćkw hrtHvы ўgHdnicы, pri1snw blgočestnw mydrіi i3scэlsete. Tёmže vёrnw vasъ s™ji počitaemъ.

Slava: Trbcы sщ7ennіi propovBdnicы, petre, i3 pavle, marko, i3 luko2, matfee, sjmwne, їakwve, ґndree, їwanne, fwmo2, varfolomee i3 fіljppe mydre, prilёžnw vsegdA sію2 moli1te, i3zbavitisz namъ t vsskagw njbstosnіz.

I# nhnэ: Ґpclwvъ dobr0to, i3 s™hhъ strtoterpєcъ radovanіe, bGoblgodatnэйšaz vLčce, nj nasъ moli2 vsёhъ sp7sa i3 bGa: ćkw da pregrэšenій prіi1memъ njstavlenіe, i3 b9estvennыz ži1zni vsi2 prič†stnicы bydemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.