NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ v7. Ponedёlьnikъ

Vъ nedёlю večera, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы ўmili1telьnы. Glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

I#mёzй blgoutr0bіz i3st0čnikъ, i3stočazй že bє1zdnы mi1losteй, i3 pot0ki щedr0tъ, dž§e preblgjй, i3 sn7e, sl0vo dž§ee: i3 dš7e s™hй, nesozdannoe є3stestvo2, prіimi2 molenіe i3 mltvu našu, vsBmъ vъ pregrэšenіihъ syщыmъ podaS proщenіe, ćkw bGъ щedrъ i3 člvэkolю1becъ.

Stjhъ: I# menE radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

I$maši po є3stestvY ćkw bGъ, ўtr0bu щedr0tъ, i3 mlcti i3 blgosthni: tёmže m0limъ tS hrtE sp7se našъ, i3 pripadaющe zovemъ, pri1snw ti2 vopію1щe: daruй rabHmъ tvoi6mъ pregrэšenій mn0gihъ razrэšenіe i3 proщenіe vsёhъ, i5hže sogrэši1homъ vsi2, ćkw bGъ щedrъ i3 člvэkolю1becъ.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz, da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Sp7sti2 hotS sp7se vsёhъ, ćkw bGъ, i4hže radi vočlvёčivsz, i3 kvi1lsz є3si2 člvёkъ, sp7si2 nasъ poklansющihsz tvoi6mъ zapovэdemъ. Ne prišelъ bo є3si2 člvэkolю1bče, prvdniki sp7sti2: no i5že vъ pregrэšenіihъ njkovannыhъ nasъ mn0gimi grэhi2, razrэši1ti blgodatію kreщenіz b9estvennagw, ćkw bGъ щedrъ i3 člvэkolю1becъ.

Taže stіhi6rы minei. Ѓщe nёstь minei, i4nы stіhi6rы s™ы6mъ nbcnыmъ bezplHtnыmъ ѓgGlwmъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe: i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

Prt0li, heruvjmi i3 serafjmi: gDьstvіz že i3 si6lы, i3 vl†sti čctnы6z: ѓgGli, ґrhagGli i3 nač†la sъ ni1mi: tёhъ netlёnnoe є3stestvo2 sostavlьšemu: pёsnь neprestannuю soglasnw poю1tъ, є3di1no vъ trbcэ suщestvo2 vs‰ naučaющe česti2, srasleno, є3dinočestno i3 soprest0lьno.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

Pervіi neveщestvennыhъ li1cы, bGonačalьstvіz zari6, nehodataйstvennыmi sіsnьmi pod8emlющe, po či1nu i4hъ pr0čыmъ prepodavaюtъ b9estvєnnыz svёtlwsti: i3 prin0sztъ namъ sі‰ lюb0vnыmъ zak0nomъ, po dostosnію takožde, kъ serdečnэй komyždo čistotЁ sъ prilэžanіemъ.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

GorЁ kъ vыsotЁ, duši2 gorЁ serdečnoe džko, i3 ќmnaz stremlє1nіz, lюb0vію b9estvennoю i3myщe, vъ dušahъ svoi1hъ prostiraemъ vsegdA: ćkw da i5že ttydu lučami njblistaemi, ўbёgnemъ tьmы2 strasteй, čaющe so ѓgGlы predstati strašnomu prt0lu ziždi1telz, i3 prewbrazi1tisz t svёta vo svёtъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Mn0žestvo ѓgGlъ sn7a tvoego2 prečctaz, vospэvaюtъ tris™hmi glasы, ćkw prest0lъ tS togw2 syщuю ngnezračenъ, i3 palatu njduševlennuю, m0stъ b9estvennый, i4že t zemli2 prevodsщi vsegdA kъ nemY: raduйsz njbradovannaz, vopію1щe ti2 soglasnw so ґrhagGlomъ gavrіi1lomъ, ćkw r0ždšeй i3st0čnika radosti.

Taže: Svёte ti1hій:

Prokjmenъ: SE nhnэ blgoslovi1te gDa vsi2 rabi2 gDni:

I# Spod0bi gDi:

Na stіh0vnэ stіhi6rы ўmili1telьnы, glasъ v7:

Sogrэši1hъ ti2 hrtE sp7se, ćkw blydnый shnъ: prіimi1 mz dž§e kaющasz i3 pomi1luй mS b9e.

Stjhъ: Kъ tebЁ vozved0hъ džči moi2 živyщemu na nb7si2. SE ćkw džči r†bъ vъ rukY gosp0dій svoi1hъ, ćkw džči rabhni vъ rukY gospoži2 svoeS, takw džči naši ko gDu bGu našemu, d0ndeže ўщedritъ nы2.

Vopію1 ti hrtE sp7se mыtarevыmъ glasomъ: njči1sti mS ćkože džnago, i3 pomi1luй mS b9e.

Stjhъ: Pomi1luй nasъ gDi, pomi1luй nasъ, ćkw po mn0gu i3sp0lnihomsz ўničiženіz: naipače nap0lnisz dušA naša ponošenіz gobzyющihъ i3 ўničiženіz g0rdыhъ.

I$že zєmnhz sladwsti ne vozlю1blьše strtoterpcы, nbcnыmъ blgi6mъ spod0bišasz, i3 ѓgGlwmъ sograždane bhša: gDi, mltvami i4hъ pomi1luй, i3 sp7si2 nasъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Raduйsz mRje bcde, hrame nerazruši1mый, pače že s™hй, ćkože vopіetъ prbr0kъ: s™ъ hramъ tv0й, di1venъ vъ pravdэ.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь s™0mu. Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, po glasu troparS. E#ktenіA i3 tpystъ.

Vъ nedёlю na povečerіi, kanHnъ pohvalьnый pres™ёй bcdэ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA, farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Vowbražьsz i3z8 tebE po namъ, s0lnce nevečernee, tS slovesnoe nb7o, i3 svэtlёйšee, ćvstvennэ pokazA. Tёmže mS i3zbavi strastnagw smrada: ćkw da vospoю2 lюb0vію tS є3di1nu m™rь dv7u.

KleщY mhslennый ќglь nosi1všuю, i3 čelovёčeskoe є3stestvo2 njči1stivšuю, molю1 tz vLčce: mn0gihъ moi1hъ pregrэšenій skvernu njmhй, i3 t njskvernsющihъ strasteй i3zbavi mS mltvami tvoi1mi.

Slava: I$že i3st0čnikъ mlcti hrtA prečctaz r0ždši, i3 є3demъ čelovёkwmъ tverzši, dvє1ri tverzi mi2 mlcti tvoeS bcde, i3 daruй sogrэšenій proщenіe, vLčce mjru.

I# nhnэ: Moi1hъ pregrэšenій pleni6cы rast0rgni vLčce tvoego2 sn7a i3 bGa molsщi, i3 tomsщій mS grёhъ nizloži2 prisnodv7o: ćkw da vospoю1 tz vsegdA prenepor0čnaz sp7saemь.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1 bo sz dyhъ m0й vnegdA pёti: nёstь s™ъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь prvdnъ pače tebE gDi.

MglY strasteй moi1hъ i3 njmračenіe tženi2, zarsmi mltvъ tvoi1hъ, i3 prosvэti1 mz prečctaz vLčce, r0ždšaz vozsіsvšago prežde denni1cы hrtA, t s0lnca s0lnce nezahodi1moe.

Vozstavila є3si2 prečctaz, tvoi1mъ roždestv0mъ, ski1nію padšuю i3 sokrušennuю, dv7da tvoegw2 praotca: tёmže vozstavi bcde, i3 menE rabA tvoego2, sokrušenago strastьmi2 i3 pregrэšenіi.

Slava: Progonsющee nryžіe grэhi2 i3 str†sti duši2 moeS bydi dv7o: i3 pokaži1 mz ćkože drugjй raй, beznavёtenъ i3 soblюdenъ tob0ю i3 prinossщъ cvёtы d¦a.

I# nhnэ: Prosterši ryku blgoutr0bіz, prіimi1 mz bGorodi1telьnice: i3 vsskagw i3shiti2 njsuždenіz kъ tebЁ pribэgaющago, i3 tebЁ pripadaющa, i3 prizыvaющago tvoю2 p0moщь.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo gDi ўslhšahъ i3 ўžas0hsz: do mene bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю mnogomlctive.

Kvasъ čelovёčeskagw є3stestvA, neskvernый i3 s™hй, t negHže prіemъ tёsto, sozdA є3go2 ziždi1telь: i3 mnЁ strasteй skvernu njmhй, i3 kalъ pregrэšenій moi1hъ njči1sti.

Lэčьb0ю mltvъ tvoi1hъ vLčce, i3 plastыremъ i3 maslomъ, duši2 moeS strypы, i3 ćzvы grэhHvnыz nhnэ i3scэli2 čctaz, ćkw r0ždši bGonačalьnuю cэlьbY є3stestvA.

Slava: Pleni1cu strasteй moi1hъ razrэši2 vLčce, i3 veri6gi grэhHvъ moi1hъ rast0rgni nryžіemъ mltvъ tvoi1hъ, hrtA r0ždšaz, podaю1щago i3zbavlenіe sv‰zannыmъ vo ѓdэ.

I# nhnэ: Str†sti duši2 moeS i3scэli2, njmrači1všыz mS preokasnnэ: i3 p0mыslъ prosvэti2, daleče tgonsющi čctaz, tьmы2 bэsHvъ njskorblsющihъ mS i3 po vs‰ dni6 sBti prostiraющihъ mnЁ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tьmЁ ležaщihъ, sp7senіe tčaznnыhъ hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo razvэ tebE bGa ne znaю.

T klstvы drevnіz mjrъ ćkw i3zbavila є3si2 vLčce, mjru blgoslovenіe hrtA r0ždšaz: pomыšlenій bezmёstnыhъ i3zbavi mS, i3 vsskіz pečali, є3di1na bo є3si2 vёrnыhъ radovanіe.

NJkružaetъ duši2 moeS gradъ bэs0vskій p0lkъ, i3 razplэni1ti ѕэlw2 pokušaetsz: preslavnaz vLčce, grade vsёhъ cRS, njgradi1 mz st0lpnыmi stэnami, tvoi1mi mltvami, i3 sp7si2.

Slava: Byrz lюtA razvraщenій, duhHvъ luk†vstvіz, moю2 mhslь smuщaetъ: predvari2 sk0rw, i3 ўti1ši sію2 r0ždšaz vsskіz tvari є3di1nago k0rmčіz hrtA vsesi1lьnago.

I# nhnэ: Vozsіsй mi2 svёtъ pokasnіz bGorodi1telьnice, vo tьmЁ pogi1belьnэй zatvorennomu: daruй ryku p0moщi ležaщemu, i3 tvoi1mi mltvami vozdvi1gni mS čctaz, tvori1ti b9іz njpravd†nіz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2 b9e mS vozvedi2.

Ćkw ži1znь vёčnuю r0ždši prečctaz, t tёla duši2 moeй i3shodsщeй, smertь tvoi1mi mltvami ўmertvi2.

L0vitъ i3skušaz mS ѕmjй čelovэkonenavi1stnый: sego2 ўprazdni2 vLčce, ćkw r0ždši glavы6 sokryššago ѕmіє1vъ.

Slava: StropHtnыz stєzi2 šestvovavšago kъ pravэй stezi2 nastavi, ćže pytь ži1zni r0ždšaz, hrtA bGa našego.

I# nhnэ: Duši2 moeS str†sti i3scэli2, i3 pečali nedoumёnіe pobэdi2, ćže bGa r0ždšaz na sp7senіe čelovёkwmъ, prečctaz.

Taže, GDi pomi1luй, tri1ždы. Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, pod0benъ. Glasъ v7:

Mlcrdіz syщi i3st0čnikъ, mlcti spod0bi nasъ bcde, pri1zri na lю1di sogrэši1všыz, kvi2 ćkw pri1snw si1lu tvoю2: na ts bo ўpovaющe, raduйsz, vopіemъ ti2, ćkože i3nogdA gavrіi1lъ bezpl0tnыhъ ґrhіstrati1gъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Tёlu zlat0mu prem{drыz dёti ne posluži1ša, i3 vъ plamenь sami poid0ša, i3 b0gi i4hъ njbrugaša, sredi2 plamene vozopi1ša, i3 njrosi2 | ѓgGlъ: ўslhšasz ўžE ќstъ vašihъ mltva.

Smuщaetъ mi2 ќmъ, i3 kolebletъ dyšu volnA strasteй: no r0ždšaz, m0re volnyющeesz povelёnіemъ b9estvennыmъ njbuzdavaющago, dv7o, kъ tišinЁ preloži2 bezstrastіz, i3 plotsk0e ўstavi smuщenіe.

TS dverь vёdый mhslennagw vost0ka sъ nb7sE ćvlьšuюsz, vni1ti vъ nb7sA tob0ю dv7o, rabъ tv0й molю1sz: tёmže prіimi1 mz vLčce, i3 svёtomъ nastavi.

Slava: Na krtЁ hrt0sъ sn7ъ tv0й raspensz v0leю, nač†la tьmы2 posrami2, i3 smertnuю razruši2 tletv0rnuю si1lu: i4mže vLčce prečctaz, strastnoe moE pl0ti mudrovanіe ўmertvi2.

I# nhnэ: Ne prestaй čctaz, molsщi t tebE r0ždšagosz bGa, nj i5že vёroю pritekaющihъ kъ tebЁ, i3 prossщihъ i3zbavlenіz, є3di1na zastypnice mjru, tč†znnыmъ nadežda i3 zastuplenіe, njburevaєmыmъ vъ lю1tыhъ pri1snw p0moщь.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: NJ pod0bіi zlatэ nebregše treblženіi ю4nwši, neizmёnnый i3 živhй b9ій w4brazъ vi1dэvše, sredi2 ngnS vospэvahu: njsuщestvovannaz da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

BGodёlannaz ski1nіe, syщaz s™agw s™hhъ, pokazavšagw drevnіz ski1nіi w4brazъ, ґrhіerea veli1ka vnytrь i3myщi, moE serdce dv7o, kvi2 vhšnzgw, i3 vsёhъ cRS hrtA ski1nію svstu.

B9estvennый kovčegъ nosi1vši i3 skriž†li zavёta, newpi1sannago sn7a tvoego2 hrtA dv7o, sl0vo b9іe prečctoe, semY napisatisz, ćkože na dscЁ duši2 moeS sotvori2 perstomъ b9іimъ, tvoi1mi mltvami.

Slava: Ўsэčesz t tvoi1hъ ložesnъ, prenepor0čnaz vLčce, ćkw t gorы2 čestnhй kamenь, i3 stolpы2 vsskіz prelesti, ćkw vsederži1telь є3di1nъ vsesi1lьnый sokruši2: i4mže nhnэ w4brazы strastemъ potrebi2 duši2 moeS, mhslennыhъ vr†gъ sokruši1vši čє1lюsti.

I# nhnэ: Vodami živ0tnыmi, i3zs0hšee moE serdce grэh0vnыmъ plamenemъ, tы2 nap0й dv7o bcde, vo ўmilenіi vsegdA soblюdaющi mS, so strahomъ poю1щa: da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ćže prežde s0lnca svэti1lьnika bGa vozsіsvšago, pl0tski kъ namъ prišedšago, i3z8 bokY dv7i1ču neizrečennw voploti1všaz, blgoslovennaz vsečctaz, tS bcde veličaemъ.

Pravdы slnce čctaz, hrtA vozsіsla є3si2, i3 nb7o pokazasz presvёtlo, i4mže n0щь strasteй moi1hъ, tvoi1mi mltvami razori2, i3 dyšu moю2 prosvэti2, i3 serdce moE njzari2 i3 ўzsni2.

Sudi2 bcde, i3 prepri2 lю1tago moego2 sopostata, i3 t togH mz njskorblenіz i3zbavi: sudію1 bo blgago i3 prvdnago rodilA є3si2, i4že vъ nёdrэhъ b9estvA njsudi1všago smertь.

Slava: I$že bezpl0tnыhъ suщєstvA ćkw bGъ sostavleй, i3z8 tebE dv7o ntrokovi1ce voploti1sz. Tёmže i3zbavi mS plotskagw strasteй njbstosnіz i3 plotskagw mudrovanіz, tvoego2 rabA tvoi1mi mltvami.

I# nhnэ: Razruši1la є3si2 є4vinu pečalь, ґdama n0vago r0ždši, prežde ґdamovo є3stestvo2 sozdavšago. Tёmže razrэši2 i3 moi1hъ pregrэšenій rukopisanіe, napasteй i3 skorbeй i3 strasteй mS svoboždaющi.

Taže, Dost0йno є4stь: Tris™0e, I# po DŽ§e našъ:

Tropari2, i3 pr0čee nbhčnw, i3 tpystъ.

Vъ ponedёlьnikъ ќtra, po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы ўmili1telьnы. Glasъ v7:

Ćkw v0lnы mwrskjz vostaša na mS bezzakHnіz mo‰, i3 ćkw korablь vъ puči1nэ, ѓzъ є3di1nъ pogružaюsz sogrэšenьmi mn0gimi: no vъ ti1hoe pristaniщe pokasnіz nastavi mS gDi, i3 sp7si1 mz.

Stjhъ: GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši menE, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši menE.

Ѓzъ є4smь drevo nepl0dnoe, gDi, pokasnіz plodA ne tvorS tnю1dъ, i3 posэčenіz boю1sz, i3 ngnS džnagw ўstrašaюsz negasi1magw. Tёmže tS molю2: prežde džnыz bэdы2 njbrati2 i3 sp7si1 mz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Mlcrdіz syщi i3st0čnikъ, mlcti spod0bi nasъ bcde, pri1zri na lю1di sogrэši1všыz, kvi2 ćkw pri1snw si1lu tvoю2: na ts bo ўpovaющe, raduйsz, vopіemъ ti2, ćkože i3nogdA gavrіi1lъ, bezpl0tnыhъ ґrhіstrati1gъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы, glasъ v7:

Pomi1luй mS, rečE dv7dъ: i3 ѓzъ tebЁ zovY: sogrэši1hъ, sp7se, mo‰ grэhi2 pokasnіemъ njči1sti, i3 pomi1luй mS.

Stjhъ: GDi, da ne ćrostію tvoeю njbliči1ši menE, nižE gnёvomъ tvoi1mъ nakažeši menE.

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS, nj dvoю2 grэhY dv7dъ plakašesz, ѓzъ že nj tьmahъ pregrэšenій vopію1 ti: džnъ postelю slezami njmakaše, ѓzъ že kapli niedi1nыz pritzžahъ. Tčazvaюsz i3 molю2: pomi1luй mS b9e, po veli1cэй mlcti tvoeй.

Stjhъ: Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

TebE njdэvaющago nb7o džblaki, i3myщe s™ji njdэsnіe, vъ mjrэ myki t bezzakHnnikъ preterpёša, i3 lestь jdwlьskuю ўprazdni1ša. Tёhъ mltvami i3 nasъ svobodi2 t nevi1dimagw vragA, sp7se, i3 sp7si2 nasъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: TebE veličaemъ bcde, vopію1щe: raduйsz, nezahodi1magw svёta džblače, sego2 nosi1vši vъ nёdrэhъ tvoi1hъ, slavы gDa.

Po G-mъ stіhosl0vіi, sэdalьnы, glasъ v7:

Pod0benъ: Mlcrdіz syщi:

Vъ nevёdэnіi i3 razumэ sogrэšaz, vъ noщi2 i3 vo dni2, tebE hrtE prognёvaю, є3di1nъ na zemli2 bezzak0nіi moi1mi: є3di1ne blgjй bezgrёšne, njbrati2 i3 sp7si1 mz molьbami ѓgGlъ tvoi1hъ, prišedый mlcrdіemъ grBšnыz prizvati na pokasnіe.

Bezpl0tnыhъ pres™ji li1cы, m0lztъ tS bGa blgago i3 vLku, poщadi1ti nasъ vъ časъ njsuždenіz, i3 i3zbaviti nasъ g0rьkagw mučenіz, bэs0vskіz ѕl0bы, i3 strasteй njmračenіz, i3 vsskagw preщenіz, pribэgaющihъ lюb0vію kъ pokr0vu vašemu.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Bcde beznevёstnaz čctaz, ćže bez8 sёmene r0ždšaz vsёhъ vLku, togo2 so ѓgGlы moli2, i3zbavitisz namъ t vsskagw nedoumёnіz, i3 dati ўmilenіe i3 svёtъ dušamъ našыmъ, i3 sogrэšenій njčiщenіe, ćže є3di1na vsk0rэ zastupaющi.

KanHnъ ўmilenіz, ko gDu našemu ї}su hrtY, i3 s™ы6mъ є3gw2 m§nkwmъ, glasъ v7, tvorenіe їHsifovo, є3gHže kraegranesіe si1ce:

Tyču daždь mi2 slezъ, b9ій sl0ve.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3z8 rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Vopl0щьsz sl0ve, i3 ne prišedъ prvdniki, ćkože reklъ є3si2, no grёšniki prizvati na pokasnіe, mn0gw sogrэši1vša prіimi2 i3 sp7si1 mz.

E#di1nъ ѓzъ grэhHmъ poraboщenъ є4smь, є3di1nъ ѓzъ strastemъ dvє1ri tverz0hъ: blgopremэni1telю є3di1ne, njbrati1vъ mS, sp7si2 mlcrdіemъ tvoi1mъ.

M§nčenъ: Na sudi1щi tvoemъ gDi, vэncы2 nossщe predstostъ strton0scы, lukavagw pobэdi1vše derzostь, i3 bezsmertіemъ njbogati1všesz.

M§nčenъ: Strui6 namъ i3scэlenій i3stočaющe strastoterpcы, vsegdA tečє1nіz pl0ti našez str†sti i3zsušaюtъ, si1loю b9estvennagw d¦a.

BGor0dičenъ: Ćže i3st0čnikъ bezstrastіz r0ždšaz, ўszvenago mS strastьmi2, ntrokovi1ce i3scэli2, i3 ngnS vёčnagw i3shiti1 mz, є3di1na bGoblgodatnaz.

Drugjй kanHnъ s™ы6mъ nbcnыmъ bezplHtnыmъ ѓgGlwmъ, glasъ v7, tvorenіe feofanovo, є3gHže kraegranesіe:

Poю2 hvalY li1ku ѓgGlьskomu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Netrenu, newbhčnu, nem0krennw morskyю šestvovavъ stezю2, i3zbrannый vopіsše ї}lь: gDevi poi1mъ, ćkw proslavisz.

Ќglіe bGon0snoe, zareю razžegšeesz tvoegw2 suщestvA, bezplHtnыz kvi1lъ є3si2 li1ki, tebE hrtE slavzщыz, ćkw vsesi1lьna.

Si1lu netlёnіz, i3 slavu stzžavše bezsmertіz darovannuю ѓgGli hrtE, є4že kъ tebЁ približenіemъ prosvэщaюtsz.

Kvi1šasz svэton0scы, i5že neveщestvennuю pokazyющe, i3 po є3stestvY njbrazmi2 ѓgGli hrtE, čyvstvennэ vowbrazyющіi čistotY.

BGor0dičenъ: Či1ni ѓgGlьstіi ržctvY tvoemY dv7o, є4že pače є3stestvA, slyžatъ raduющesz čctaz: si1hъ bo rodilA є3si2 bGa i3 gDa.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tv0й vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

I$že vo črevo hrtE všedый netlёnnoe, i3stlёvšuю strastьmi2 dyšu moю2 pokasnіemъ njbnovi2, i3 svёta prisnosyщnagw kvi2 i3sp0lnenu.

Poslyšahъ vragA prognёvaющagw, i3 vsskъ grёhъ soverši1hъ, i3 bezymnw prognёvahъ tebE člvэkolю1bče, є3di1nago dolgoterpэli1vago.

M§nčenъ: Krt0mъ njgraždeni nepobэdi1mіi nryžnicы, i3 m§ncы sp7swvы, ćkože stёnы razori1ša nj bz7э d0blestvennw, lє1stnaz ўtveržє1nіz.

M§nčenъ: Si1loю b9estvennoю, nemoщn0e vaše ўkrёplьše, d0blіi strtoterpcы, krёpostь borcA vsekonečnэй pagubэ predaste.

BGor0dičenъ: MRje, zlataz kadi1lьnice, strasteй moi1hъ vonю2 tženi2, i3 ўtverdi1 mz koleblemago pril0gmi lьsti1vagw borcA.

I$nъ

Їrm0sъ: Lykъ sokruši1sz si1lьnыhъ deržavoю tvoeю hrtE, i3 si1loю nemoщstvyющіi prepossašasz.

I$že є3stestv0mъ bezsmertenъ bGъ, premydrэ sodэvaz blgodatію, vHinstva bezsmє1rtnaz kvlsetъ.

Nhnэ predstosщe želanіemъ kraйnimъ hrtY sp7sti1sz vsBmъ namъ, ѓgGli moli1tesz.

BGor0dičenъ: Načalo podlёtno prіemъ i3zvёstnw i3z8 tebE, i4že lёtъ sodёtelь m™i prisnodv7o.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo gDi ўslhšahъ, i3 ўžas0hsz, do mene bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю mnogomlctive.

Vъ kalъ grэh0vnый vpadъ, i3 vhšnee blgowbrazіe pogubi1hъ, gDi, i3 boю1sz mučenіz. Tёmže pokasnіz krasot0ю, smirennuю dyšu moю2 prosvэti2.

Lьsti1vыmi glag0lы, lьsti1vый t tebe mz ўkradъ, snёdь sebЁ sodёla: b9e vsёhъ, segw2 ѕl0bы i3shiti1 mz, i3 pokasnіz w4brazы prizovi1 mz.

M§nčenъ: Predavaemi na snёdь ѕvэrє1mъ, i3 ngnemъ žg0mi m§ncы, i3 njdiraemi, i3 na ќdы razdroblsemi, hrtA pom0щnika i3myщe ne tverg0stesz: togo2 prilёžnw moli1te, za mS nkasnnago.

M§nčenъ: E#di1nicu čtyщe suщestv0mъ, trbcu že li1cы, b9estvo2 nesozdanno, sozdanіe nikakože početše vы2 hrtHvы m§ncы poznastesz: segw2 radi m{ki vs‰kіz preterpёste.

BGor0dičenъ: Voploщaetsz i3z8 čctыhъ kroveй tvoi1hъ, i3 čelovёkwmъ soedinsetsz v0leю gDь prečctaz, i3 prіemletъ kaющыzsz, i5že drevle pogružє1nnыz grэhmi2, tvoi1mi molьbami čctaz pri1snw preklansemь.

I$nъ

Їrm0sъ: Ўslhšahъ gDi, slavnoe tvoE smotrenіe, i3 proslavihъ člvэkolю1bče nepostiži1muю tvoю2 si1lu.

Mltvenniki privoždy ti bezplHtnыz: i5hže щedre prіi1mъ ćkw blgoutr0benъ, t grэhHvъ mS i3zbavi.

ЎmY približaющesz vsevin0vnomu, ќmove b9estvennіi njčiщaemi, prosvэщaюtsz prevhšnimi razumы.

B9estvєnnaz ўkrašє1nіz nbcnagw činonačalіz, b9estvennыmъ d¦omъ ўkrašaemi, sohransemi sytь neprel0žnэ.

BGor0dičenъ: Razumёvъ tS i3zdaleča dv7o, bGa nossщuю voploщenna na rukY tvoє1ю, i3saіa predvozvэsti2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю, i3 vэkHvъ tv0rče gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebE i3n0gw bGa ne znaemъ.

I$že prosvэti1vый džči slэpagw, njslэplennuю dyšu moю2 prosvэti2, i3 bdёti sію2 ўkrэpi2 vъ dэ‰nіz blag†z, s0nъ že lёnostnый do koncA voznenavi1dэti.

I#scэli2 є3di1ne sp7se, ўszvlennuю moю2 dyšu voi1stinnu, ćzvoю lю1toю grэhA drevle vъ razb0йniki vpadšemu ćzvы i3scэli1vый.

M§nčenъ: Sob0rъ čestnhhъ stradalєcъ, sob0rъ bezzak0nnыhъ goni1teleй posrami2 mnogovi6dnыz bwlёzni preterpЁ: i3 nhnэ so sщ7ennыmi sob0rы ѓgGlьskimi pri1snw raduetsz.

M§nčenъ: Ѕvёzdы mnogosvBtlыz, zari6 terpёnіz i3spuщaющe, i3 vёrnыhъ dyšы d¦omъ b9estvennыmъ prosvэщaющe, presvёtlіi kvi1šasz m§ncы.

BGor0dičenъ: N0vo ćkw mladS namъ predvёčnago sn7a rodilA є3si2, vo dvoю2 hotBnію i3 dэ‰nію syщa sugyba, ćkw čelovёka vkypэ že i3 bGa, vsepёtaz.

I$nъ

Їrm0sъ: Ќglь i3saіi prozvleйsz, s0lnce i3z8 dv7stvennыz ўtr0bы vozsіS, vo tьmЁ zablyždšыmъ, bGorazymіz prosvэщenіe daruz.

B9estvennagw bGonačalіz bli1zъ sіsющe, heruvjmi i3 serafjmi, svёtlostію, so prest0lы prevzstыmi, bGopod0bnw prHčaz prosvэщaюtъ. Dvaždы.

Ćkw vsegw2 svэtoli1tіz podatelю, zerc†la svэtovi6dnaz sl0ve b9ій, privelъ є3si2 tvoю2 zarю2 sъ veselіemъ i3 razumomъ neukl0nnыmъ prіє1mlющaz.

BGor0dičenъ: Radostь tebЁ, i4že praotcєmъ sёtovanіe razrэšaющuю, gavrіi1lъ sщ7ennый ґrhagGlъ, sъ nb7sE sletёvъ blgovэstvovaše čctaz bGonevёsto.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2 b9e mS vozvedi2.

Nizpad0hsz ѕl0boю ѕmіi1noю, i3 na ndrЁ tčaznіz ležY: i4že razslablєnnыz glag0lomъ vozdvi1gnuvый hrtE, i3 menE vozdvi1gni.

Vёema vёtrы ѕmіi1nыmi, i3 potoplsema vsegdA volnami grэh0vnыmi, sp7si1 mz, ćkože petrA, člvэkolю1bče gDi.

M§nčenъ: Preminyvše predёlы є3stestvA, ±že pače є3stestvA m{ki preterpёste: segw2 radi pače ўmA blgi1hъ spod0bistesz, m§ncы.

M§nčenъ: Ćkw d0brіi, ćkw krasnіi, ćkw čestnji, dobrotv0rnomu i3 krasnomu sočetastesz, nj nasъ vsegdA molsщesz, preslavnіi m§ncы.

BGor0dičenъ: T vsёhъ rodHvъ tvorecъ i3zbrA tebE vsenepor0čnaz, dobr0tu їakwvlю, ю4že vozlюbi2, i3 i3z8 tebE vozsіsvъ kvi1sz.

I$nъ

Їrm0sъ: Glasъ glagHlъ molebnыhъ t bolёznennыz vLko, duši2 ўslhšavъ, t lю1tыhъ mS i3zbavi: є3di1nъ bo є3si2 našegw sp7senіz vin0venъ.

B9estvєnnaz mэstA slavы tvoeS, načalьnagw svёta vLko hrtE, svэtoblistannыmi razžegšesz sіsnьmi, zareю svэtovi1dnэ vёčnw prebыvaюtъ. Dvaždы.

Si1loю b9estvennoю ўkrэplsemi, serafjmi zovyщe glasы nem0lčnыmi, pёnіe tris™0e, počitati vozv0dztъ nasъ є3stestvo2 trіmpostasnoe.

BGor0dičenъ: Klstsz, ćkože rečE gDь, i4stinoю drevle dv7du, i3z8 čreva tvoegw2 prošedъ i3sp0lni: rodila bo є3si2 ntrokovi1ce, nb7omъ i3 zemleю carstvuющago.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: W$brazu zlat0mu na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Ќmnыmъ razvraщenіemъ i3 bэs0vskimi pril0gi vsskagw studA i3sp0lnihsz, daleče bhhъ zapovэdeй tvoi1hъ, ćkože blydnый. Nhnэ že njbraщazsz zovY: sogrэši1hъ ćkože džnъ, ne vozgnušaйsz menE ї}se, voploщeйsz menE radi.

B9e vssčeskihъ, nіnevjtznы zapreщenіz raždaющagw smertь, pokazvšыzsz drevle sp7slъ є3si2: takožde є3di1ne člvэkolю1bče, premn0gimъ blud0mъ njskvernennoe serdce moE, nhnэ njbraщaющeesz, lю1tыhъ i3zbavi mykъ.

M§nčenъ: Ўzzvi1sz lю1tэ, ўzzvi1ti voshotёvый vasъ ѕlodёй, bGoblžennіi b9estvennіi m§ncы, i3 neiscёlenъ prebhstь, vsBmъ že vBrnыmъ i3scэlenіe ćzvы vašz kvi1šasz, ўszvlєnыmъ pril0gomъ vethagw zapinatelz.

M§nčenъ: Ni ѕvэreй lю1tыhъ, ni muči1teleй preщenіz, ni ngnS, ni r†nъ, ni mečA sэkyщagw, ni razžžennыhъ ўbosstesz sosydъ, no ćkože vъ čuždi1hъ tэlesёhъ vs‰ preterpёste velikom§ncы: segw2 radi vэnčani bhste.

BGor0dičenъ: Neveщestvennagw svёta žili1щe črevo tvoE bhstь, prečctaz bGonevёsto ntrokovi1ce, svёtlostьmi b9estvennagw razuma bezb0žіe tgnavšagw, є3g0že poю1щe zovemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Vэtji kvi1šasz džtrocы, lюbomydrэйšіi drevle, t bGoprіstnыz bo duši2, bGosl0vzщe ўstnami poshu: preb9estvennый ntcє1vъ i3 našъ b9e blgoslovenъ є3si2.

krestъ prt0la neizrečennыz tvoeS slavы, likyющe pri1snw nbcnіi ќmove, nem0lčnыmi ўstnami vospэvaюtъ: preb9estvennый ntcє1vъ i3 našъ b9e blgoslovenъ є3si2. Dvaždы.

E#gdA vi1dэša tS ѓgGlьstіi či1ni na nb7sA sъ pl0tію voznosi1ma, vratA nbcnaz tverz0ša ti2, poю1щe: preb9estvennый ntcє1vъ i3 našъ b9e blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Zak0na tS načatokъ i3 prbr0kwvъ ntrokovi1ce gavrіi1lъ pokazyz vopіsše: sE tы2 raždaeši є3di1na vsepёtaz, preb9estvennago ntcє1mъ i3 namъ bGa blgoslovennago.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Podpad0hъ lukavomu, i3 koznьmi2 є3gw2 poraboщenъ bhhъ, i3 zrs mz lьsti1vый vъ nebreženіi mn0zэ, hvalitsz: segw2 mS i3shiti2, i4že zablyždšыmъ njbraщenіe щedre.

Razrэši1 mz nerэši1mыmi ќzami strasteй soderži1ma tэlesnыmi, i4že nerэši6mыz razrэši1vый t vёčnыhъ ќzъ, i3 teщi2 kъ stezsmъ napravi sp7si1tєlьnыmъ hrtE sp7se mjra.

M§nčenъ: I$že strastє1mъ sodёtelіe, na mnЁ smirennэmъ vsю2 ѕl0bu sozidaša voi1stinnu: no i4že strtє1mъ hrtHvыmъ ćkw voi1stinnu podHbnicы blžennіi m§ncы, segw2 i3zbaviti mS vreždenіz.

M§nčenъ: KolBna ne prekl0nše i3stuk†nnыmъ, vъ peщь r†nъ ćkože džtrocы vverženi bhste drevle, i3 ros0ю b9estvennoю ćvlьšesz newpalьni prebhste, prehvalьnіi m§ncы, poю1щe hrtA vo vёki.

BGor0dičenъ: I#znem0gšuю mn0gimi pril0gmi lukavagw, nkasnnuю moю2 dyšu, bGorodi1telьnice, cэlebnыmi tvoi1mi molьbami dv7o, zdravu sodёlaй, da tS slavlю vo vs‰ vёki.

I$nъ

Їrm0sъ: NJ pod0bіi zlatэ nebregše treblžennіi ю4nwši, neizmёnnый i3 živhй b9ій w4brazъ vi1dэvše, sredi2 ngnS vospэvahu: njsuщestvovannaz da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

PodHbіz tvoeS blgosti sostavilъ є3si2 ѓgGlы, zapwvэdi tvo‰ krёpostію soveršaющыz sl0ve, i3 spospэšestvyющыz vsBmъ vBrnыmъ zvati: njsuщestvovannaz da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

B9estvennыmi dobrodёtelьmi nbcnoe ўkrasi1lъ є3si2 žitіE, s™hhъ ѓgGlъ sщ7ennonačalіe, prosvэщaz si1hъ tebЁ hrtE vopію1щihъ: njsuщestvovannaz da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Raduющesz svёtlw, vospoi1mъ b9estvennoe pёnіe bezpl0tnыhъ newskydnэ, i3 vLku bGosl0vzщe, pёsnь sъ ni1mi vozopіi1mъ: njsuщestvovannaz da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Pravostь, ćže mydrэ vs‰ pr†vzщaz, vozlюbi2 dost0йnw tS prenepor0čnuю i3 prečctuю dv7u neskazannw pres™az bcde vъ tS vselьšazsz, ю4že slavosl0vimъ, da poetъ gDa vsS tvarь, i3 prevozn0sitъ vo vs‰ vёki.

Taže poemъ pёsnь bcdы: Veli1čitъ dušA moS gDa:

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію, prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

SE vremz dёlanіz, čto2 spi1ši bez8 ўmA dušE, vo ўnhnіi glub0cэ; vostani, slezami prosvэti2 svэщY tvoю2. Potщi1sz, približaetsz ženi1hъ dušamъ: ne ўkosni2, da ne njstanešisz b9estvennыhъ dvereй vnэydu.

Q k0lь strašnoe tvoE sudi1щe, kvlsющee vssko dэsnіe nago pred8 ѓgGlы i3 čelovёki! Q k0lь lю1toe i3zrečenіe, є4že sogrёššыmъ h0щeši dati! T negHže i3zbavi mS hrtE prežde koncA, podas mi njbraщenіz slezы.

M§nčenъ: Znamenavšesz b9estvennoю ѓgnca i3 pastыrz kr0vію, slavnіi b9estvennіi stradalьcы, zakalaemi radovahusz, ćkože neѕl0bivіi ѓgncы, i3 nhnэ vsю2 pervor0dnыhъ cRkovь s™yю, voi1stinnu na nb7sёhъ prosvэщaюtъ.

M§nčenъ: S0lnečnыhъ sіsnій, ćkw svэti1lьnicы ćvlьšesz, lučami stradanій vašihъ vssku dyšu njzarsete, i3 vssku tьmY prelesti tgonsete d0blіi stradalьcы: segw2 radi dost0йnw vёroю blži1mi є3stE.

BGor0dičenъ: Poщadi1 mz gDi, poщadi2, є3gdA h0щeši sudi1ti, i3 ne njsudi2 menE vo džgnь, ni ćrostію tvoeю njbliči2 menE: m0litъ tS dv7a, ćže tebE hrtE, r0ždšaz, i3 ѓgGlъ mn0žestvo, i3 m§nikъ sosl0vіe.

I$nъ

Їrm0sъ: Vesь є3si2 želanіe, vesь sladostь, sl0ve b9ій, dv7ы sn7e, b9e bogHvъ gDi, s™hhъ pres™hй. Tёmъ tS vsi2 sъ r0ždšeю veličaemъ.

Bэlowbrazyющe kvi1šasz ѓgGli svэtowbraznw, b9estvєnnыmъ ў§nkHmъ tvoi6mъ povёdaющe tvoE vtor0e prišestvіe hrtE: sъ ni1miže tS vsi2 bGosl0vzщe veličaemъ.Dvaždы.

Ćkw blgodёtelь vsskagw є3stestvA slovesnagw, tvori1ši pervэй si2 zari2 vtoryю svёtlostъ, kraйnіz radi blgosti: tёmže tS vsi2 blgodarsщe veličaemъ.

BGor0dičenъ: Razumёvъ tvoE prečctaz, svэtowbraznoe dvctvo, i3 ўdi1vlьsz, radostь tebЁ prinesE b9estvennый ґrhіstrati1gъ: tёmže tS vsi2 ćkw bcdu veličaemъ.

Taže, Dost0йnw є4stь: I# pokl0nъ.

I# є3ktenіA i3 svэti1lenъ, i3 pr0čee nbhčno.

Na stіh0vnэ stіhi6rы ўmili1telьnы, glasъ v7:

Sodёznnыhъ mn0ю lю1tыhъ pomыšlsz bezmBstnaz, kъ tvoi6mъ pribэgaю щedr0tamъ, mыtarS podražaz, i3 bludni1cu slezi1všuю i3 blydnago shna: tёmže i3 pripadaю ti2 mlctive, prežde daže ne njsydiši mS, poщadi1 mz b9e, i3 pomi1luй mS.

Stjhъ: I#sp0lnihomsz zaytra mlcti tvoeS gDi, i3 vozradovahomsz i3 vozveseli1homsz: vo vs‰ dni6 našz vozveseli1homsz: za dni6, vъ nsže smiri1lъ nы2 є3si2, lBta, vъ nsže vi1dэhomъ ѕl†z. I# pri1zri na rabы6 tvo‰, i3 na dэlA tvo‰, i3 nastavi shnы i4hъ.

BezzakHnіz mo‰ prezri gDi, t dv7ы roždeйsz, i3 serdce moE njči1sti, hramъ sіE tvorS s™0mu tvoemY d¦u. Ne tri1ni menE t tvoegw2 licA, bezmёrnuю i3mёzй velію mlctь.

Stjhъ: I# bydi svёtlostь gDa bGa našegw na nasъ, i3 dэlA rykъ našihъ i3spravi na nasъ, i3 dёlo rykъ našihъ i3spravi.

Po hrtЁ postradavše daže do smerti, q strtoterpcы m§ncы, dyšы bo i4mate na nb7sёhъ vъ rucЁ b9іeй, i3 po mjru vsemY počitaemi sytь vašz mHщi. Sщ7ennicы poklansюtsz i3 lю1dіe vsi2, raduющesz, soglasnw vopіemъ: s0nъ čestenъ pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Na tS ўpovanіe bcde vozloži1homъ, čaznіz da ne tpademъ, sp7si2 nasъ t bёdъ, pom0щnice nedoumёєmыmъ, i3 soproti1vnыhъ sovёtы razori2: th bo є3si2 naše sp7senіe, blgoslovennaz.

Taže, Blgo є4stь i3spovёdatisz gDevi: Tris™0e. I# po DŽ§e našъ:

Troparь i3 є3ktenіA. Taže časъ №-й, palmы2 nbы6čnыz, i3 tpystъ.

Vъ ponedёlьnikъ blžє1nnы, glasъ v7:

Glasъ ti2 prin0simъ razb0йničь, i3 m0limsz: pomzni2 nasъ sp7se vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i3zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Sp7si1 mz gDi b9e, i3 džbщnika sotvori2 časti t duši2 vozlю1blьšыmъ tS.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

Vs‰ nbcnaz vHinstva so strahomъ slyžatъ ti2 ćkw bGu: i4hže mltvami sp7si2 nasъ.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Nryžіemъ vёrы stradalьcы, pobэdi1ste polki2 vr†žіz, i3 prineseni bhste kъ bGu.

Slava: Počitaюtъ či1ni ќmnіi, sъ čelovёčeskimъ r0domъ, trbcu pr0stu, є3di1nagw že suщestvA b9estvo2.

I# nhnэ: Prečctaz vLčce, ćže bGa bez8 sёmene r0ždšaz, togo2 moli2 sp7sti1sz namъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.