NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

PRVA SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA JOVANA BOGOSLOVA

1 2 3 4 5

1. O Logosu života. Hođenje u svjetlosti. Priznavanje svoje grješnosti.

(Zač. 68).
1. Što bješe od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojima, što sagledasmo i ruke naše opipaše, o Logosu (Riječi) života;
2. I Život se javi, i vidjeli smo, i svjedočimo, i objavljujemo vam Život vječni, koji bješe u Oca i javi se nama;
3. Što smo vidjeli i čuli objavljujemo vama da i vi s nama imate zajednicu, a naša zajednica je sa Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Hristom.
4. I ovo vam pišemo da radost naša bude potpuna.
5. I ovo je obećanje koje smo čuli od njega i javljamo vama, da je Bog svjetlost, i tame u njemu nema nikakve.
6. Ako rečemo da imamo zajednicu s njim i u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istinu.
7. Ako li u svjetlosti hodimo, kao što je On sam u svjetlosti, imamo zajednicu jedni sa drugima, i krv Isusa Hrista, Sina njegova, očišćava nas od svakoga grijeha.
(Zač. 69).
8. Ako rečemo da grijeha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama.
9. Ako ispovijedamo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe, i očisti nas od svake nepravde.
10. Ako rečemo da nismo sagriješili, pravimo ga lažom i riječ njegova nije u nama.

2. Držanje Hristovih zapovijesti. Stara i nova zapovijest ljubavi. Čuvati se od svijeta i Antihrista. O pomazanju od Duha Svetoga.

1. Dječice moja, ovo vam pišem da ne sagriješite; i ako neko sagriješi, imamo Zastupnika kod Oca, Isusa Hrista Pravednika.
2. A on je žrtva pomirenja za grijehe naše, i ne samo za naše nego i svega svijeta.
3. I po tome znamo da smo ga poznali, ako zapovijesti njegove držimo.
4. Onaj koji govori: Poznao sam ga, a zapovijesti njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema;
5. A koji drži riječ njegovu, zaista je u njemu ljubav Božija dostigla savršenstvo; po tome znamo da u njemu jesmo.
6. Onaj koji govori da u njemu prebiva, dužan je da kao što On poživje i sam tako živi.
(Zač. 70).
7. Braćo, ne pišem vam zapovijest novu, nego zapovijest staru koju imaste od početka. Zapovijest stara jeste riječ koju čuste od početka.
8. Opet vam pišem zapovijest novu, ono što je istinito u njemu i u vama: da tama prolazi i svjetlost istinita već sija.
9. Onaj koji govori da je u svjetlosti, a mrzi brata svojega, u tami je sve do sada.
10. Onaj koji ljubi brata svojega, u svjetlosti prebiva, i sablazni u njemu nema;
11. A koji mrzi brata svojega, u tami je, i u tami hodi, i ne zna kuda ide, jer mu tama zaslijepi oči.
12. Pišem vam, dječice, da su vam oprošteni grijesi radi Imena njegova.
13. Pišem vam, oci, jer ste poznali Onoga koji je od početka. Pišem vam, mladići, jer ste pobijedili nečastivoga. Pisah vam, djeco, jer ste poznali Oca.
14. Pisah vam, oci, jer ste poznali Onoga koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki i riječ Božija u vama prebiva i pobijedili ste nečastivoga.
15. Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako neko ljubi svijet, ljubavi Očeve nema u njemu;
16. Jer sve što je u svijetu: pohota tjelesna, i pohota očiju, i nadmenost življenja, nije od Oca, nego je od svijeta.
17. I svijet prolazi i pohota njegova; a onaj koji tvori volju Božiju ostaje vavijek.
(Zač. 71).
18. Djeco, posljednji je čas, i kao što čuste da Antihrist dolazi, i sada su se pojavili mnogi antihristi; otuda znamo da je posljednji čas.
19. Od nas iziđoše, ali ne bijahu od nas; jer da bijahu od nas, ostali bi s nama; ali da se pokažu da nisu svi od nas.
20. A vi imate Pomazanje od Svetoga i znate sve.
21. Ne pisah vam zato što ne znate istinu, nego što je znate, i da nikakva laž nije od istine.
22. Ko je lažljivac ako ne onaj ko poriče da Isus jeste Hristos. Taj je antihrist, koji odriče Oca i Sina.
23. Svaki koji odriče Sina, ni Oca nema; a koji priznaje Sina, ima i Oca.
24. Vi, dakle, što čuste od početka, to u vama neka ostane; ako u vama ostane to što od početka čuste, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.
25. A ovo je obećanje koje nam On obeća, život vječni.
26. Ovo vam napisah o onima koji vas varaju.
27. A vi, Pomazanje koje primiste od Njega, u vama ostaje, i nema potrebe da vas iko uči; nego kako vas to isto Pomazanje uči o svemu, i istinito je i nije laž, i kao što vas nauči, ostanite u njemu.
28. I sada, dječice, ostanite u njemu da kada se javi imamo svjetlost, i da se ne postidimo pred njim o Dolasku njegovom.
29. Ako znate da je On pravedan, znajte da je svaki koji tvori pravdu od njega rođen.

3. Djeca Božija ne griješe i imaju ljubav prema Bogu i braći. Zapovijest da vjerujemo i ljubimo.

1. Vidite koliku nam je ljubav dao Otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo; zato nas svijet ne poznaje, jer njega ne pozna.
2. Ljubljeni, sada smo djeca Božija, i još se ne otkri šta ćemo biti; a znamo da kada se otkrije, bićemo slični Njemu, jer ćemo ga vidjeti kao što jeste.
3. I svaki koji ovu nadu ima u njega, očišćava sebe, kao On što je čist.
4. Svaki koji čini grijeh i bezakonje čini; a grijeh jeste bezakonje.
5. I znate da se On javi da Grijehe naše uzme; i grijeha u njemu nema.
6. Svaki koji u njemu prebiva ne griješi; svaki koji griješi nije ga vidio niti ga je poznao.
7. Dječice, niko da vas ne vara: koji tvori pravdu pravedan je, kao što je On pravedan;
8. Onaj koji tvori grijeh od đavola je, jer đavo griješi od početka. Radi toga se javi Sin Božiji da razori djela đavolja.
9. Svaki koji je rođen od Boga ne čini grijeh, jer sjeme Njegovo ostaje u njemu, i ne može griješiti, jer je od Boga rođen.
10. Po ovome se poznaju djeca Božija i djeca đavolja: Svaki koji ne tvori pravdu nije od Boga, ni onaj koji ne voli brata svojega.
(Zač. 72).
11. Jer ovo je poruka, koju čuste od početka, da ljubimo jedni druge.
12. Ne kao što Kain bješe od nečastivoga i zakla brata svojega. A zbog čega ga zakla? Jer djela njegova bijahu zla, a brata mu pravedna.
13. Ne čudite se, braćo moja, ako vas svijet mrzi.
14. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću; jer ko ne ljubi brata ostaje u smrti.
15. Svaki koji mrzi brata svojega jeste čovjekoubica; a znate da nijedan čovjekoubica nema vječni život koji ostaje u njemu.
16. Po tome smo poznali ljubav što On za nas život svoj položi; i mi smo dužni polagati život za braću.
17. A koji ima bogatstva ovoga svijeta, i vidi brata svojega u nevolji, i zatvori srce svoje od njega, kako onda ljubav Božija boravi u njemu?
18. Dječice moja, ne ljubimo riječju ni jezikom, nego djelom i istinom.
19. I po tome znamo da smo od istine, i uspokojićemo pred njim srca svoja:
20. Jer ako nas osuđuje srce, Bog je veći od srca našeg i zna sve.
(Zač. 73).
21. Ljubljeni, ako nas srce naše ne osuđuje, smjelost imamo pred Bogom;
22. I što god ištemo, primamo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je ugodno njemu.
23. A ovo je zapovijest njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Hrista, i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijest.
24. I onaj koji drži zapovijesti njegove u njemu prebiva, i On u njemu. I po tome znamo da On prebiva u nama, po Duhu kojega nam je dao.

4. Razlikovanje duha istine i duha laži. Ljubav prema Bogu i bližnjima. Bog je ljubav.

1. Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego ispitujte duhove jesu li od Boga; jer mnogi su lažni proroci izišli u svijet.
2. Po ovome raspoznavajte Duha Božijeg: Svaki duh koji priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao, od Boga je;
3. A svaki duh koji ne priznaje da je Isus Hristos u tijelu došao, nije od Boga; i to je duh Antihrista, za kojega ste čuli da dolazi, i sada je već u svijetu.
4. Vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih, jer je veći Onaj koji je u vama negoli koji je u svijetu.
5. Oni su od svijeta, zato govore od svijeta, i svijet ih sluša.
6. Mi smo od Boga; koji poznaje Boga sluša nas, koji nije od Boga ne sluša nas. Po ovome poznajemo duha istine i duha obmane.
7. Ljubljeni, ljubimo jedni druge; jer je ljubav od Boga, i svaki koji ljubi od Boga je rođen, i poznaje Boga.
8. Koji ne ljubi ne poznade Boga; jer Bog je ljubav.
9. U tome se pokaza ljubav Božija prema nama što je Bog Sina svojega Jedinorodnoga poslao u svijet da živimo Njime.
10. U tome je ljubav, ne što mi zavoljesmo Boga, nego što On zavolje nas, i posla Sina svojega, kao žrtvu pomirenja za grijehe naše.
11. Ljubljeni, kad ovako Bog zavoli nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.
12. Boga niko nikada nije vidio; ako ljubimo jedni Druge, Bog u nama prebiva, i ljubav je njegova savršena u nama.
13. Po ovome znamo da u Njemu prebivamo, i On u nama, što nam je dao od Duha svojega.
14. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina – Spasitelja svijeta.
15. Koji prizna da je Isus Sin Božiji, Bog u njemu prebiva i on u Bogu.
16. I mi smo poznali i povjerovali ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i koji prebiva u ljubavi, u Bogu prebiva i Bog u njemu.
17. Time se ljubav pokazala savršenom u nama, da bismo imali smjelosti na Dan suda; jer kao što je On, i mi smo u ovome svijetu.
18. U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer je u strahu mučenje, a ko se boji, nije se usavršio u ljubavi.
19. Mi ljubimo njega, jer On prvi zavoli nas.
(Zač. 74).
20. Ako ko reče: Ljubim Boga, a mrzi brata svojega, laža je; jer koji ne ljubi brata svojega kojega vidi, kako može ljubiti Boga, kojega nije vidio?
21. I ovu zapovijest imamo od njega: Koji ljubi Boga, da ljubi i brata svojega.

5. Vjera koja pobjeđuje svijet. O svjedočanstvu na nebu i na zemlji. Vrste grijeha. Svijet u zlu leži. Poznanje Istinitog Boga.

1. Svaki koji vjeruje da Isus jeste Hristos, od Boga je rođen; i svaki koji ljubi roditelja, ljubi i rođenog od njega.
2. Po tome znamo da ljubimo djecu Božiju kad Boga ljubimo i zapovijesti njegove držimo.
3. Jer ovo je ljubav Božija – da zapovijesti njegove držimo; a zapovijesti njegove nisu teške.
4. Jer sve što je rođeno od Boga pobjeđuje svijet; i ovo je pobjeda koja pobijedi svijet – vjera naša.
5. Ko je taj koji pobjeđuje svijet do onaj koji vjeruje da Isus jeste Sin Božiji?
6. On je taj što dođe vodom i krvlju, Isus Hristos; ne samo vodom, nego vodom i krvlju; i Duh je onaj koji svjedoči, jer Duh je istina.
7. Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Logos (Riječ), i Sveti Duh; i ova trojica su jedno.
8. I troje je što svjedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i ovo troje su ujedno.
9. Ako primamo svjedočanstvo čovječije, svjedočanstvo je Božije veće; jer ovo je svjedočanstvo Božije koje je posvjedočio o Sinu svojemu.
10. Koji vjeruje u Sina Božijega ima svjedočanstvo u sebi; koji ne vjeruje Bogu načinio ga je lažom, jer ni je vjerovao svjedočanstvu kojim je Bog posvjedočio o Sinu svojemu.
11. I ovo je svjedočanstvo da nam je Bog dao život vječni; i ovaj život je u Sinu njegovom.
12. Onaj koji ima Sina ima život; ko nema Sina Božijega nema života.
13. Ovo napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božijega, da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime Sina Božijega.
14. I ovo je smjelost koju imamo prema njemu da nas posluša ako što molimo po volji njegovoj.
15. I kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da imamo traženo što smo iskali od njega.
16. Ako neko vidi brata svojega gdje griješi grijehom ne na smrt, neka se moli, i daće mu život; onima koji griješe ne na smrt. Ima grijeh na smrt, za njega ne kažem da se moli.
17. Svaka nepravda je grijeh; a ima grijeh ne na smrt.
18. Znamo da svaki rođeni od Boga ne griješi, nego koji je rođen od Boga čuva sebe, i nečastivi ga se ne dotiče.
19. Znamo da smo od Boga, i da svijet sav u zlu leži.
20. A znamo da je Sin Božiji došao i dao’ nam razum da poznajemo Istinitoga; i jesmo u Istinitome, u Sinu njegovom Isusu Hristu. On je istiniti Bog i život vječni.
21. Dječice, sačuvajte sebe od idola! Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.