NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

PRVA SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PETRA

1 2 3 4 5

1. Pozdrav. Zahvalnost Bogu za veliku nadu i sveti i blaženi život koji On darova vjerujućima.

(Zač. 58).
1. Petar, apostol Isusa Hrista, izabranima koji stranstvuju u rasijanju po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji:
2. Po predznanju Boga Oca, osvećenjem Duha za poslušanje i kropljenje krvlju Isusa Hrista: Blagodat i mir da vam se umnoži.
3. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj preporodi za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih,
4. Za nasljedstvo nepropadljivo i neokaljano i neuvenljivo, koje je sačuvano na nebesima za vas,
5. Silom Božijom čuvane kroz vjeru na spasenje, spremljeno da se otkrije u posljednje vrijeme;
6. U njemu se radujte, iako ste sada malo, ako treba, ožalošćeni različitim iskušenjima,
7. Da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija od zlata propadljivoga, no ognjem ispitivanoga, nađe na hvalu i čast i slavu, kada se javi Isus Hristos;
8. Kojega ne vidjevši ljubite, i Njega sad ne gledajući no vjerujući, radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom,
9. Primajući kraj vjere svoje: spasenje duša.
10. O kojem spasenju ispitivaše i istraživaše proroci, koji proricaše o vama podarenoj blagodati;
11. Ispitujući u koje ili kakvo vrijeme javljaše Duh Hristov koji bješe u njima, unaprijed svjedočeći za Hristova stradanja i za slave poslije toga.
12. Njima se otkri da ne sebi, nego vama služahu u onom što vam se sad javi preko onih koji vam propovjedaše jevanđelje Duhom Svetim poslanim s neba, u što anđeli žele zaviriti.
13. Zato opasavši bedra razuma svojega, budite trezveni, sasvim se nadajte blagodati koja će vam se donijeti otkrivenjem Isusa Hrista.
14. Kao čeda poslušnosti ne povodite se za pređašnjim željama iz vremena vašega neznanja,
15. Nego po Svetome koji vas je pozvao, budite i sami sveti u svemu življenju.
16. Jer je napisano: Budite sveti, jer sam ja svet.
17. I ako zovete Ocem onoga koji, ne gledajući ko je ko, sudi svakome po djelu, provodite u strahu vrijeme vašega stranstvovanja,
18. Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz svojega sujetnoga življenja, od otaca vam predanoga,
19. Nego časnom krvlju Hrista, kao Jagnjeta neporočnog i bezazlenog,
20. Predviđenog još prije postanja svijeta, a javljenog u posljednja vremena radi vas,
21. Koji kroz njega vjerujete u Boga koji ga podiže iz mrtvih, i dade mu slavu, tako da vaša vjera i nadanje budu u Boga.
22. Duše svoje očistivši Duhom u poslušanju istine za bratoljublje nelicemjerno, od čista srca ljubite jedni druge iskreno,
23. Preporođeni ne od sjemena truležnog nego netruležnog, riječju živoga Boga koja ostaje uvijek.
24. Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cvijet njezin otpade;
25. Ali riječ Gospodnja ostaje uvijek. A to je ta riječ koja je vama blagoviještena.

2. Hristos ugaoni Kamen i Kamen spoticanja. Hrišćani izabrani narod: da se klone tjelesnih želja, pokoravaju vlastima, podražavaju Hrista u podnošenju stradanja.

1. Odbacivši, dakle, svaku zlobu i svako lukavstvo i licemjerje, i zavist i sva ogovaranja,
2. Žarko želite razumnoga i pravoga mlijeka, kao novorođena djeca, da o njemu uzrastete za spasenje,
3. Ako već okusiste da je blag Gospod.
4. Pristupajući Njemu, Kamenu živom, od ljudi odbačenom, ali od Boga izabranom, dragocjenom,
5. I vi sami kao živo kamenje zidajte se u dom duhovni, sveštenstvo sveto, da biste prinosili žrtve duhovne, blagoprijatne Bogu, kroz Isusa Hrista.
6. Jer stoji u Pismu: Evo polažem u Sionu Kamen krajeugaoni, izabrani, dragocjeni; i ko u njega vjeruje neće se postidjeti.
7. Vama je, dakle, koji vjerujete čast; a onima koji se protive, kamen koji odbaciše zidari on postade glava od ugla, i bi Kamen spoticanja i Stijena sablazni;
8. Koji se i spotiču o njega protiveći se riječi, na što su i opredijeljeni.
9. A vi ste rod izabrani, carsko sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijen, da objavite vrline Onoga koji vas dozva iz tame na čudesnu svjetlost svoju;
10. Koji nekad ne bijaste narod, a sada ste narod Božiji; koji ne bijaste pomilovani, a sada ste pomilovani.
11. Ljubljeni, molim vas kao putnike i strance, da se čuvate od tjelesnih želja, koje vojuju na dušu.
12. Vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono za što vas opadaju kao zločince, vidjevši vaša dobra djela, slavili Boga u dan pohođenja.
13. Budite, dakle, pokorni svakom redu ljudskom, Gospoda radi: ako caru, kao gospodaru;
14. Ako li namjesnicima, kao njegovim poslanicima za osudu zločincima, a za pohvalu onima koji dobro čine.
15. Jer je tako volja Božija da dobro čineći ućutkujete neznanje bezumnih ljudi;
16. Kao slobodni, a ne kao oni koji koriste slobodu za prikrivanje zlobe, nego kao sluge Božije.
17. Svakoga poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, cara poštujte.
18. Sluge, budite pokorni sa svakim strahom gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i grubima.
19. Jer to je blagodat, ako neko podnosi žalosti po savjesti radi Boga, stradajući nepravedno.
20. Jer kakva je pohvala ako griješite pa kažnjavani, podnosite? Nego ako dobro činite pa podnosite stradanja, to je ugodno pred Bogom.
21. Jer ste na to i pozvani,
(Zač. 59).
jer i Hristos postrada za vas, ostavljajući vam primjer da idete njegovim stopama;
22. On grijeha ne učini, niti se nađe prijevara u ustima njegovim;
23. On vrijeđan, ne uzvraćaše uvredom; stradajući ne prijećaše, nego je prepustio Onome koji pravedno sudi.
24. On grijehe naše sam iznese na tijelu svojem na drvo, da za grijehe umremo, i za pravdu živimo, jer se njegovom ranom iscijeliste.
25. Jer bijaste kao izgubljene ovce, ali sada se vratiste Pastiru i Episkopu duša vaših.

3. Bračne dužnosti. Živjeti u ljubavi i krotosti. Stradanje zbog dobra. Hristovo stradanje, propovijed duhovima u Adu, vaskrsenje i vaznesenje.

1. Isto tako i vi, žene, budite pokorne svojim muževima, da ako neki ne vjeruju riječi, onda ponašanjem žena i bez riječi budu pridobijeni,
2. Kada vide čedno ponašanje vaše sa strahom.
3. Vaše ukrašavanje da ne bude spolja: u pletenju kose i u kićenju zlatom ili u oblačenju haljina;
4. Nego u skrivenome čovjeku srca, u nepropadljivosti krotkoga i tihoga duha, što je pred Bogom dragocjeno.
5. Jer tako nekad ukrašavahu sebe i svete žene koje se uzdahu u Boga i pokoravahu se svojim muževima.
6. Kao što Sara bješe poslušna Avraamu, nazivajući ga gospodarem; njezine kćeri postadoste, čineći dobro, i ne bojeći se nikakva straha.
7. Tako i vi, muževi, živite sa svojim ženama po razumu, ukazujući im čast kao slabijem ženskom sasudu, kao i sunasljednicama blagodati života, da ne budu ometane molitve vaše.
8. A najposlije budite svi jednodušni, sažaljivi, bratoljubivi, milosrdni, srdačni;
9. Ne vraćajte zlo za zlo, ni uvredu za uvredu; nego naprotiv, blagosiljajte, znajući da ste na to pozvani da naslijedite blagoslov.
(Zač. 60).
10. Jer koji hoće da ljubi život i da vidi dane dobre, neka uzdrži jezik svoj od zla, i usne njegove da ne govore prijevare;
11. Neka se uklanja od zla i neka čini dobro; neka traži mir i neka mu stremi.
12. Jer oči Gospodnje obraćene su na pravednike, i uši njegove na molitvu njihovu; a lice Gospodnje protiv onih koji čine zlo.
13. I ko može vama nauditi ako budete revnitelji dobra?
14. Nego ako i stradate pravde radi, blaženi ste. A straha se njihova ne bojte, niti se plašite;
15. No Gospoda Boga osvećujte u srcima svojim, svagda spremni sa krotošću i strahom na odgovor svakome koji traži od vas razlog vaše nade,
16. Imajući dobru savjest, da se u onome za što vas klevetaju kao zločince postide oni koji kude vaše dobro vladanje u Hristu.
17. Jer je bolje, ako hoće volja Božija, da stradate dobro čineći, negoli zlo čineći.
18. Zato i Hristos jedanput za grijehe naše postrada, pravednik za nepravednike, da nas privede Bogu, usmrćen tijelom, a oživjevši duhom;
19. Kojim i siđe i propovijeda duhovima u tamnici.
20. Ovi nekada bijahu neposlušni kad ih očekivaše Božije dugotrpljenje u dane Nojeve, kada se građaše kovčeg, u kome se malo, to jest, osam duša spasoše vodom,
21. Koja i nas sada spasava krštenjem kao ispunjenjem praobraza, ne kao pranje tjelesne nečistoće, nego obećanje Bogu dobre savjesti vaskrsenjem Isusa Hrista,
22. Koji, otišavši na nebo, sa desne je strane Boga, i potčinjeni su mu anđeli i vlasti i sile.

4. Prestati sa grijehom. Potreba budnosti, molitve i ljubavi. Stradanje sa Hristom i za Hrista.

(Zač. 61).
1. Kada, dakle, Hristos postrada za nas tijelom, i vi se tom misli naoružajte, jer ko postrada tijelom, prestao je da griješi,
2. Da ostalo vrijeme života u tijelu ne živi više po željama čovječijim, nego po volji Božijoj.
3. Jer ste dosta proteklog vremena života proveli čineći volju neznabožaca dok ste se odavali razvratu, pohotama, opijanju, žderanju, pijankama i bogomrskom idolopoklonstvu.
4. Zato se čude što vi ne trčite s njima u istu poplavu razvrata, i hule na vas.
5. Oni će dati odgovor Onome koji je gotov da sudi živima i mrtvima.
6. Zato je i mrtvima propovijedano jevanđelje, da prime sud po čovjeku tijelom, a da žive po Bogu duhom.
7. A svemu se kraj približio. Budite, dakle, cjelomudreni i trezveni u molitvama.
8. A prije svega imajte istrajnu ljubav među sobom; jer ljubav pokriva mnoštvo grijehova.
9. Budite gostoljubivi među sobom bez gunđanja;
10. Svaki kao što je primio blagodatni dar, njime služite jedni drugima, kao dobri upravitelji raznovrsne blagodati Božije.
11. Ako neko govori, neka govori kao riječi Božije; ako neko služi, neka služi kao po moći koju Bog daje; da se u svemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i sila u vijekove vijekova. Amin.
(Zač. 62).
12. Ljubljeni, ne čudite se ognju koji vam biva radi kušanja vašeg, kao da vam se nešto neobično događa,
13. Nego se radujte što učestvujete u stradanjima Hristovim, da biste se i u otkrivenju slave njegove radovali i veselili.
14. Ako vas ruže za Ime Hristovo, blaženi ste, jer Duh Božiji, Duh slave i sile počiva na vama; oni, dakle, hule na njega, a vi ga proslavljate.
15. Samo da niko od vas ne postrada kao ubica ili lopov ili zločinac, ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove.
16. No ako li kao hrišćanin, neka se ne stidi, već neka slavi Boga zbog tog udjela.
17. Jer je vrijeme da počne sud od doma Božijeg; ako li prvo počne od nas, kakav li će tek biti kraj onima što se protive jevanđelju Božijem?
18. I ako se pravednik jedva spasava, bezbožnik i grješnik gdje će se javiti?
19. Zato i oni koji stradaju po volji Božijoj, neka njemu kao vjernome Sazdatelju, povjere duše svoje u dobročinstvu.

5. Dužnosti crkvenih starješina i dužnosti vjernih. Nada u Boga i protivljenje đavolu. Pozdravi i blagoslov.

1. Prezvitere koji su među vama molim, ja koji sam saprezviter i svjedok Hristovih stradanja, i zajedničar u slavi koja će se otkriti:
2. Čuvajte stado Božije, koje vam je povjereno, i nadgledajte ga, ne prinudno, nego dobrovoljno, i po Bogu, ne zbog nečasnog dobitka, nego od srca;
3. Niti kao da gospodarite nasljedstvom Božijim; nego budite ugled stadu;
4. I kad se javi Arhipastir, primićete vijenac slave koji ne vene.
5. Tako i vi mlađi pokoravajte se starješinama, a svi, pokoravajući se jedni drugima, prigrlite smirenoumlje, jer se Bog gordima protivi a smirenima daje blagodat.
(Zač. 63).
6. Ponizite se, dakle, pod moćnu ruku Božiju, da vas uzvisi kad dođe vrijeme.
7. Sve svoje brige položite na Njega, jer se On stara za vas.
8. Budite trezveni i bdite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga da proždere.
9. Njemu se protivite utvrđeni vjerom, znajući da se takva ista stradanja događaju vašem bratstvu po svijetu.
10. A Bog svake blagodati, koji vas pozva u vječnu svoju slavu u Hristu Isusu, neka vas On, pošto malo postradate, usavrši, utvrdi, ukrijepi, utemelji;
11. Njemu slava i sila u vijekove vijekova. Amin.
12. Po Siluanu, vjernom bratu, kao što mislim, napisah vam ovo malo, da posavjetujem i posvjedočim da je to istinita blagodat Božija, u kojoj vi stojite.
13. Pozdravlja vas Crkva u Vavilonu, izabrana kao i vi, i Marko sin moj.
14. Pozdravite jedni druge cjelivom ljubavi. Mir vam svima koji ste u Hristu Isusu. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.