NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KOLOŠANIMA

1 2 3 4

1. Zahvalnost Bogu za vjeru, ljubav i nadu. Slava Hrista kao Tvorca i Glave tijela Crkve.

(Zač. 249).
1. Pavle, po volji Božijoj apostol Isusa Hrista, i brat Timotej,
2. Svetoj i vjernoj braći u Hristu Isusu koja su u Kolosi: Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
3. Zahvaljujemo svagda Bogu i Ocu Gospoda našega Isusa Hrista kad se molimo za vas,
4. Pošto smo čuli za vjeru vašu u Hrista Isusa i za ljubav koju imate prema svima svetima,
5. Zbog nade koja vam je pripremljena na nebesima, o kojoj ranije čuste u istinitoj riječi jevanđelja.
6. Koje je u vama kao i u svemu svijetu, i plodonosno je i raste kao i u vama, od onoga dana kako čuste i poznaste blagodat Božiju u istini.
7. Kao što i naučiste od Epafrasa, ljubljenoga našega saradnika, koji je za vas vjerni služitelj Hristov,
8. Koji nam i javi o vašoj ljubavi u Duhu.
9. Toga radi i mi, od onoga dana kako čusmo, ne prestajemo moliti se Bogu za vas i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj mudrosti i razumu duhovnome,
10. Da se vladate dostojno Gospoda ugađajući mu u svemu, i da budete plodni u svakom dobrom djelu, i da rastete u poznanju Boga,
11. Jačajući svakom snagom, po sili slave njegove, za svaku postojanost i dugotrpeljivost s radošću,
(Zač. 250).
12. Zahvaljujući Bogu i Ocu koji nas osposobi za udio u nasljedstvu svetih u svjetlosti;
13. Koji nas izbavi od vlasti tame i prenese u Carstvo Sina ljubavi svoje,
14. U kome imamo iskupljenje, oproštenje grijehova;
15. Koji je ikona Boga nevidljivoga, Prvorođeni prije svake tvari,
16. Jer Njime bi sazdano sve, što je na nebesima i što je na zemlji, što je vidljivo i što je nevidljivo, bili prijestoli ili gospodstva, ili načalstva ili vlasti: sve je Njime i za Njega sazdano.
17. I On je prije svega, i sve u njemu postoji.
(Zač. 251).
18. I On je glava tijela, Crkve, koji je početak, Prvorođeni iz mrtvih, da u svemu On bude prvi.
19. Jer (Otac) blagoizvoli da se u Njemu nastani sva punoća.
20. I da kroz Njega izmiri sve sa sobom, učinivši mir njegovom krvlju na krstu, (pomirivši) kroz Njega i ono što je na zemlji i ono što je na nebesima.
21. I vas koji ste nekada bili otuđeni i svjesno neprijatelji u zlim djelima,
22. Sada vas izmiri smrću njegovog ljudskog tijela da vas izvede preda se svete, neporočne i nevine,
23. Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i postojani, i ne odvajajući se od nade Jevanđelja, koje čuste, koje je propovijedano svoj tvari pod nebom, kojemu ja, Pavle, postadoh služitelj.
(Zač. 252).
24. Sada se radujem u svojim stradanjima za vas, i u svome tijelu dopunjavam što nedostaje Hristovim patnjama, za tijelo njegovo, koje je Crkva,
25. Kojoj ja postadoh služitelj po ustrojstvu Božijem koje mi je dano za vas, da u potpunosti objavim riječ Božiju,
26. Tajnu sakrivenu od vijekova i pokoljenja, koja se sada javi svetima njegovim;
27. Njima Bog htjede pokazati koliko je bogatstvo slave tajne ove među neznabošcima, koja je Hristos u vama, nada slave;
28. Kojega mi propovijedamo urazumljujući svakoga čovjeka i učeći svakoga čovjeka svakoj mudrosti, da bismo pokazali svakoga čovjeka savršena u Hristu Isusu.
29. Za ovo se i trudim, boreći se po njegovoj moći koja u meni silno djejstvuje.

2. Ukorijenjenost u tajni Hrista; umiranje i oživljenje sa Njime. Izbjegavanje lažnih učenja.

(Zač. 253).
1. Hoću, dakle, da znate koliku borbu imam za vas i za one u Laodikiji i u Jerapolju, i za sve koji ne vidješe lica mojega u tijelu,
2. Da se utješe srca njihova, da se sjedine u ljubavi i u svakome bogatstvu punoga razumijevanja za poznanje tajne Boga i Oca i Hrista,
3. U kome su sakrivena sva blaga premudrosti i znanja.
4. A ovo govorim, da vas neko ne prevari zavodljivim riječima.
5. Jer ako sam tijelom i odsutan, ali sam duhom sa vama, radujući se i videći vaš red i čvrstinu vaše vjere u Hrista.
6. Kako, dakle, primiste Hrista Isusa Gospoda, tako u Njemu i živite,
7. Ukorijenjeni i nazidani u Njemu, i utvrđeni u vjeri kao što ste naučeni, izobilujući u njoj sa zahvalnošću.
(Zač. 254).
8. Pazite da vas ko ne obmane filosofijom i praznom prijevarom, po predanju ljudskom, po nauci svijeta, a ne po Hristu.
9. Jer u Njemu obitava sva punoća Božanstva tjelesno,
10. I vi ste ispunjeni u Njemu, koji je glava svakoga načalstva i vlasti;
11. U Njemu vi i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim, odbacivanjem tijela grjehovnosti obrezanjem Hristovim,
12. Pošto se s Njim pogreboste krštenjem, u Njemu ste i savaskrsli kroz vjeru u moć Boga koji ga vaskrse iz mrtvih.
(Zač. 255).
13. I vas koji ste bili mrtvi u grijesima i u neobrezanju tijela vašega, oživi vas sa Njim, oprostivši nam sve grijehe;
14. Izbrisa obveznicu koja nas svojim propisima optuživaše i bješe protiv nas, i ukloni je prikovavši je na krst;
15. Razoružavši načalstva i vlasti, žigosa ih javno, pobjedivši na njemu.
16. Da vas, dakle, niko ne osuđuje za jelo ili piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote,
17. Što je sjenka onoga što će doći, a tijelo je Hristovo.
18. Niko da vas ne obmanjuje tobožnjom poniznošću i služenjem anđelima, upuštajući se u ono što nije vidjeo, i uzalud nadimajući se tjelesnim umom svojim,
19. A ne držeći se glave iz koje je sve tijelo pomoću zglavaka i sveza sastavljeno da raste rastom Božijim.
(Zač. 256).
20. Ako, dakle, umrijeste sa Hristom za stihije svijeta, zašto se držite propisa kao da živite u svijetu?
21. Ne dodirni, ne okusi, ne opipaj!
22. Po zapovijestima i naukama ljudskim; a to sve propada upotrebom.
23. Ovo je samo na izgled mudrost u samovoljnom služenju i poniznosti i mučenju tijela, a nije od nekog značaja za zadovoljenje tijela.

3. Misliti i živjeti sa vaskrslim Hristom. Svlačenje starog čovjeka i oblačenje u novog. Život hrišćana u domu.

1. Ako ste, dakle, vaskrsli sa Hristom, tražite ono što je gore gdje Hristos sjedi s desne strane Boga.
2. Mislite o onome što je gore, a ne što je na zemlji.
3. Jer umrijeste i vaš je život sakriven sa Hristom u Bogu.
(Zač. 257).
4. A kada se javi Hristos, život naš, onda ćete se i vi s Njime javiti u slavi.
5. Umrtvite, dakle, udove svoje koji su na zemlji: blud, nečistotu, strast, zlu pohotu i lakomstvo, što je idolopoklonstvo,
6. Zbog kojih dolazi gnjev Božiji na sinove protivljenja,
7. U kojima i vi negda hodiste, kada življaste u njima.
8. A sad odbacite i vi to sve: gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne riječi iz usta svojih.
9. Ne lažite jedan drugoga, jer svukoste staroga čovjeka sa djelima njegovim,
10. I obukoste se u novoga, koji se obnavlja za poznanje, prema liku Onoga koji ga je sazdao,
11. Gdje nema Jelina ni Judejca, obrezanja ni neobrezanja, varvarina ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego je sve i u svemu Hristos.
(Zač. 258).
12. Obucite se, dakle, kao izabranici Božiji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost, dugotrpeljivost,
13. Podnoseći jedan drugoga, i opraštajući jedan drugome ako ko ima tužbu na koga; kao što Hristos oprosti vama, tako i vi.
14. A povrh svega toga, obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.
15. I mir Božiji neka vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednome tijelu, i budite zahvalni.
16. Riječ Hristova neka obitava u vama bogato, u svakoj mudrosti učite i urazumljujte sebe: psalmima i slavopojima i pjesmama duhovnim, u blagodati pjevajući Gospodu u srcima svojim.
(Zač. 259).
17. I sve što god činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista, zahvaljujući Bogu Ocu kroz Njega.
18. Žene, pokoravajte se svojim muževima, kao što dolikuje u Gospodu.
19. Muževi, ljubite žene vaše i ne srdite se na njih.
20. Djeco, slušajte roditelje svoje u svemu, jer je ovo ugodno Gospodu.
21. Ocevi, ne razdražujte djece vaše, da ne klonu duhom.
22. Robovi, budite poslušni u svemu vašim gospodarima po tijelu, ne radeći samo pritvorno kao da ljudima ugađate, nego u prostoti srca, bojeći se Boga.
23. I sve što god činite, od srca činite, kao Gospodu, a ne kao ljudima,
24. Znajući da ćete od Gospoda primiti kao nagradu nasljedstvo, jer Gospodu Hristu služite.
25. A koji čini nepravdu, primiće što je skrivio, i ne gleda se ko je ko.

4. O molitvi i ponašanju. Slanje Tihika i Onisima. Pozdravi.

1. Gospodari, pravdu i jednakost ukazujte robovima, znajući da i vi imate Gospoda na nebesima.
(Zač. 260).
2. U molitvi budite istrajni; bdite u njoj sa zahvaljivanjem,
3. Moleći se ujedno i za nas, da nam Bog otvori vrata riječi, da kazujemo tajnu Hristovu, zbog koje sam i svezan,
4. Da je objavim kao što treba da govorim.
5. Mudro se vladajte prema onima koji su izvan, koristeći vrijeme.
6. Riječ vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako treba svakome odgovoriti.
7. Za mene kazaće vam sve Tihik, ljubljeni brat i vjerni služitelj i saradnik u Gospodu,
8. Kojega poslah k vama za to isto, da sazna kako ste vi, i da utješi srca vaša,
9. S Onisimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je od vas. Oni će vam kazati sve kako je ovdje.
(Zač. 261).
10. Pozdravlja vas Aristarh, koji je sužanj sa mnom, i Marko, nećak Varnavin, za kojega primiste zapovjesti, ako dođe k vama, primite ga,
11. I Isus, prozvani Just, koji su iz obrezanja: oni su jedini moji saradnici za Carstvo Božije koji mi biše utjeha.
12. Pozdravlja vas Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom.
13. Jer ja svjedočim za njega da ima veliku revnost za vas i za one koji su u Laodikiji i za one u Jerapolju.
14. Pozdravlja vas Luka, ljekar ljubljeni, i Dimas.
15. Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i domaću crkvu njegovu.
16. I kada se ova poslanica pročita kod vas, nastojte da se pročita i u Laodikijskoj Crkvi, a onu iz Laodikije da i vi pročitate.
17. I kažite Arhipu: gledaj službu koju si primio u Gospodu, da je ispunjavaš.
18. Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Opominjite se mojih okova. Blagodat sa vama! Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.