NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA FILIPLJANIMA

1 2 3 4

1. Pavle u okovima zahvaljuje Bogu i moli se za vjerne. Radost življenja i umiranja za Hrista. Živjeti dostojno Jevanđelja.

(Zač. 235).
1. Pavle i Timotej, sluge Isusa Hrista, svima svetima u Isusu Hristu koji su u Filipima, sa episkopima i đakonima:
2. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
3. Zahvaljujem Bogu mojemu kad god se sjetim vas,
4. Svagda u svakoj molitvi mojoj sa radošću moleći se za sve vas,
5. Što vi postadoste zajedničari u jevanđelju, od prvoga dana pa do sada;
6. Ubijeđen u to, da će Onaj koji je otpočeo dobro djelo u vama dovršiti ga sve do dana Isusa Hrista.
7. Kao što je i pravo da ja ovo za sve vas mislim; jer vas imam u srcu, i u okovima mojima, i u odbrani, i potvrđivanju jevanđelja, sve vas koji ste zajedničari moji u blagodati.
(Zač. 236).
8. Jer Bog mi je svjedok, koliko čeznem za svima vama u ljubavi Isusa Hrista;
9. I za to se molim Bogu da ljubav vaša sve više i više izobiluje u poznanju i svakom rasuđivanju,
10. Da procijenite šta je najbolje, da budete čisti i besprekorni na dan Hristov,
11. Puni plodova pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju.
(Zač. 237).
12. Hoću pak da znate, braćo, da je ono što se zbilo sa mnom samo doprinijelo napretku jevanđelja,
13. Tako da sav carski sud i svi ostali znaju da sam u okovima za Hrista.
14. I mnoga braća u Gospodu, obodrena okovima mojima, još više su se osmjelili da bez straha govore riječ Božiju.
15. Jedni, doduše, iz zavisti i svađe propovijedaju Hrista, a drugi od dobre volje;
16. Tako da jedni iz prkosa objavljuju Hrista s nečistom namjerom, misleći da će nanijeti žalost mojim okovima;
17. A drugi iz ljubavi, znajući da sam ovdje za odbranu jevanđelja.
18. Šta onda? Bilo kako mu drago, pritvorno ili istinski, Hristos se propovijeda; i tome se radujem, a i radovaću se;
19. Jer znam da će se ovo okrenuti na moje spasenje po vašoj molitvi i pomoću Duha Isusa Hrista,
(Zač. 238).
20. Kao što pouzdano čekam i nadam se da se ni u čemu neću postidjeti, nego da će se Hristos kao svagda i sada svom smjelošću veličati u tijelu mojemu, bilo životom bilo smrću.
21. Jer je meni život Hristos i smrt dobitak.
22. Ali ako je življenje u tijelu plodonosno za moje djelo, onda ne znam šta da izaberem.
23. A obuzima me oboje:
imam želju umrijeti i sa Hristom biti, što je mnogo bolje;
24. Ali ostati u tijelu potrebnije je vas radi.
25. I ovo pouzdano znam, da ću ostati i boraviti sa svima vama za vaš napredak i radost vjere,
26. Da bi se pohvala vaša u Hristu Isusu umnožila preko mene kada vam opet dođem.
(Zač. 239).
27. Samo živite dostojno jevanđelja Hristova, da vas kada dođem vidim, ili ako vam ne dođem, da čujem za vas da stojite u jednome duhu, jednodušno boreći se za vjeru jevanđelja,
28. I ni u čemu da se ne plašite protivnika; to je njima znak pogibli, a vama spasenja, i to od Boga.
29. Jer je vama darovano za Hrista, ne samo da vjerujete u Njega, nego i da stradate za Njega,
30. Imajući onu istu borbu kakvu kod mene vidjeste i sad čujete o meni.

2. O jednodušnosti i smirenju. Hristovo poniženje i proslavljenje. Preporuka za Timoteja i Epafrodita.

1. Ako, dakle, imate neku utjehu u Hristu, ako li toplinu ljubavi, ako li zajednicu Duha, ako li saosjećanje i samilost,
2. Upotpunite moju radost, da isto mislite, da istu ljubav imate, jednodušni, jednomisleni:
3. Ništa ne činite iz prkosa, niti za praznu slavu, nego smirenjem smatrajte jedan drugoga većim od sebe.
4. Ne starajte se svako za svoje, nego svako i za ono što je drugih.
(Zač. 240).
5. Zato neka je u vama ista misao koja je i u Hristu Isusu,
6. Koji budući u obličju Božijem, nije smatrao za otimanje to što je jednak sa Bogom,
7. Nego je sebe ponizio uzevši obličje sluge, postao istovjetan ljudima, i izgledom se nađe kao čovjek;
8. Unizio je sebe i bio poslušan do smrti, i to do smrti na krstu,
9. Zato i Njega Bog visoko uzdiže, i darova mu Ime koje je iznad svakoga imena.
10. Da se u Ime Isusovo pokloni svako koljeno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom;
11. I, da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Oca.
(Zač. 241).
12. Tako, ljubljeni moji, kao što ste svagda bili poslušni, ne samo u mojem prisustvu, nego mnogo više sada u odsustvu mojem, gradite spasenje svoje sa strahom i trepetom.
13. Jer Bog je onaj koji čini u vama i da hoćete i da tvorite po njegovom blagovoljenju.
14. Sve činite bez gunđanja i dvoumljenja,
15. Da budete besprekorni i čestiti, djeca Božija neporočna usred roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojemu sijate kao svjetila u vasioni,
16. Držeći riječ života na moju pohvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalud trčanje, niti trud uzalud.
(Zač. 242).
17. Ali ako se i prinosim na žrtvu i službu vjere vaše, radujem se, i sa svima vama se radujem.
18. Isto tako se i vi radujte, i budite radosni sa mnom.
19. A nadam se u Gospoda Isusa, da ću vam uskoro poslati Timoteja, da se i ja oraspoložim doznavši kako ste vi.
20. Jer nemam nikoga tako srodne duše koji bi se toliko iskreno brinuo za vas.
21. Jer svi traže svoje, a ne ono što je Hrista Isusa.
22. A njegovu osvjedočenu vjernost znate, jer je kao dijete ocu sa mnom služio jevanđelju.
23. Nadam se, dakle, da ću njega poslati odmah čim vidim šta će sa mnom biti.
(Zač. 243).
24. A uzdam se u Gospoda da ću i sam ubrzo doći.
25. Smatrao sam pak za neophodno da pošaljem k vama Epafrodita. brata i satrudnika i saborca mojega, a koga ste vi poslali da mi se nađe za moje potrebe.
26. Jer je silno čeznuo za svima vama, i bilo mu je žao što ste čuli da se razboljeo.
27. I zaista bješe bolestan gotovo na smrt. ali ga Bog pomilova, i ne samo njega, nego i mene da mi ne dođe žalost na žalost.
28. Zato ga hitno poslah da se obradujete kada ga opet vidite, a ja da budem manje žalostan.
29. Primite ga, dakle, u Gospodu sa punom radošću, i takve poštujte,
30. Jer se za djelo Hristovo izloži do smrti, ne mareći za svoj život, da nadoknadi ono u čemu ne stigoste vi da me uslužite.

3. Ne uzdati se u tijelo, već u poznanje Hrista vaskrsloga. Stremljenje ka nebeskom življenju.

(Zač. 244).
1. A dalje, braćo moja, radujte se u Gospodu. Jer meni nije dosadno pisati vam jedno isto, a vama je ukrepljenje.
2. Čuvajte se pasa, čuvajte se zlih poslenika, čuvajte se „podrezanih“!
3. Jer obrezani, to smo mi, koji Duhom Božijim služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u tijelo,
4. Premda bih se i ja mogao uzdati u tijelo. Ako neko drugi misli da se može uzdati u tijelo, ja još više:
5. Obrezan sam u osmi dan, od roda sam Izrailjeva, plemena Venijaminova, Jevrejin od Jevreja, po zakonu farisej,
6. Po revnosti gonitelj Crkve Božije, po pravdi zakona besprijekoran.
7. Ali sve što mi bješe dobitak, smatrah za štetu Hrista radi.
(Zač. 245).
8. No šta više, ja i smatram sve za štetu prema prevashodnome poznanju Hrista Isusa, Gospoda mojega, radi kojega sam sve ostavio. i smatram sve za trice, da bih Hrista dobio
9. I da se nađem u Njemu ne sa svojom pravednošću koja je od zakona, nego onom koja je po vjeri u Hrista, pravednošću od Boga na osnovu vjere;
10. Da poznam Njega i silu vaskrsenja njegova i udio u njegovim stradanjima, saobražavajući se smrti njegovoj,
11. Da bih kako dostigao u vaskrsenje mrtvih.
12. Ne kao da to već postigoh ili se već usavrših, nego stremim ne bih li to dostigao, kao što mene dostiže Hristos Isus.
13. Braćo, ja za sebe ne mislim još da sam to dostigao; jedno pak činim: što je za mnom zaboravljam, a stremim za onim što je preda mnom,
14. I trčim prema cilju radi nagrade nebeskoga prizvanja Božijega u Hristu Isusu.
15. Mi, dakle, koji smo savršeni, ovako da mislimo; ako li što drugačije mislite, i ovo će vam Bog otkriti.
16. Uostalom, ono što smo dostigli, toga pravila da se držimo i isto da mislimo.
17. Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji tako žive kao što nas imate za primjer.
18. Jer mnogi, za koje vam mnogo puta govorih, a sad i plačući govorim, vladaju se kao neprijatelji krsta Hristova;
19. Njihov je kraj pogibao, njihov bog je trbuh, i slava u sramoti njihovoj, oni misle ono što je zemaljsko.
(Zač. 246).
20. Međutim, naše življenje je na nebesima, otkuda očekujemo i Spasitelja Gospoda Isusa Hrista,
21. Koji će preobraziti naše poniženo tijelo, tako da bude saobrazno tijelu slave njegove, po sili kojom On može sve učiniti i sebi pokoriti.

4. Molba za radost i mir u Gospodu i za svaku vrlinu. Zahvalnost za dobročinstvo. Pozdravi.

1. Zato, braćo moja ljubljena i najželjenija, radosti moja i vijenče moj tako stojte u Gospodu, ljubljeni!
2. Evodiju molim, i Sintihiju molim, da isto misle u Gospodu.
3. Da, molim i tebe, satrudniče vjerni, pomaži njima koje se potrudiše sa mnom u propovijedanju jevanđelja zajedno i sa Klimentom i ostalim pomoćnicima mojim, čija su imena u Knjizi života.
(Zač. 247).
4. Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se!
5. Blagost vaša neka bude poznata svima ljudima. Gospod je blizu.
6. Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvalnošću kazujte Bogu želje vaše.
7. I mir Božiji, koji prevazilazi svaki um, sačuvaće srca vaša i misli vaše u Hristu Isusu.
8. A dalje, braćo, što god je istinito, što god je pošteno, što god je pravedno. što god je čisto, što god je dostojno ljubavi, što god je na dobru glasu, bilo koja vrlina, bilo što pohvale dostojno. to mislite;
9. Što i naučiste, i primiste i čuste i vidjeste na meni, ono činite, i Bog mira biće s vama.
(Zač. 248).
10. A obradovah se vrlo u Gospodu što se najzad opet sjetiste da se starate za mene, kao što se i staraste, ali nemadoste prilike.
11. Govorim to ne zbog oskudice, jer ja sam se naučio da budem zadovoljan onim što imam.
12. Znam i poniziti se, znam i izobilovati; u svemu i svačemu navikoh; i sit biti i gladovati, i izobilovati i oskudijevati.
13. Sve mogu u Hristu koji mi daje moć.
14. Ipak, dobro učiniste što uzeste učešća u mojoj nevolji.
15. A znate i vi, Filipljani, da u početku propovijedanja jevanđelja, kad iziđoh iz Makedonije, ni jedna mi Crkva nije učestvovala u davanju i primanju osim vi jedini;
16. Jer mi i u Solun poslaste i prvi i drugi put za moju potrebu.
17. Ne kao da tražim dara, nego tražim ploda koji se množi na korist vašu.
18. A ja sam primio sve i imam izobilno. Podmiren sam primivši od Epafrodita što ste mi poslali, slatki miomir, žrtvu prijatnu. ugodnu Bogu.
19. A Bog moj ispuniće svaku potrebu vašu po bogatstvu svojem u slavi, u Hristu Isusu.
20. A Bogu i Ocu našemu slava u vijekove vijekova. Amin.
21. Pozdravite svakoga svetoga u Hristu Isusu. Pozdravljaju vas braća što su sa mnom.
22. Pozdravljaju vas svi sveti, a osobito oni iz careva doma.
23. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.