NASLOVNA » Sveštene knjige (Sveto Pismo) » Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

Novi Zavjet Gospoda Našeg Isusa Hrista

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA EFESCIMA

1 2 3 4 5 6

1. Himna zahvalnosti Bogu Ocu za blagodat u Hristu i Duhu. Molitva Apostolova. Hristos glava tijela Crkve.

(Zač. 216).
1. Pavle, apostol Isusa Hrista po volji Božijoj, svetima koji su u Efesu, i vjernima u Hristu Isusu;
2. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
3. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio u Hristu svakim blagoslovom duhovnim na nebesima,
4. Kao što nas i izabra u Njemu prije postanja svijeta da budemo sveti i neporočni pred Njim, u ljubavi,
5. Predodredivši nas sebi na usinovljenje kroz Isusa Hrista, po blagonaklonosti volje svoje,
6. Na pohvalu slave blagodati svoje, kojom nas oblagodati u Ljubljenome,
(Zač. 217).
7. U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, oproštenje grijehova po bogatstvu blagodati njegove,
8. Koju je preumnožio u nama u svakoj mudrosti i razboritosti,
9. Obznanivši nam tajnu volje svoje, po blagovoljenju svojemu koje unaprijed odredi u Njemu,
10. Za ostvarenje punoće vremena, da se sve sastavi u Hristu, ono što je na nebu i što je na zemlji, u Njemu,
11. U kome i postasmo nasljednici unaprijed određeni prema namjeri Onoga koji sve čini po savjetu volje svoje,
12. Da budemo na pohvalu slave njegove, mi koji smo se unaprijed nadali u Hrista,
13. U kojemu i vi, čuvši riječ istine, jevanđelje spasenja vašega, i povjerovavši u Njega, biste zapečaćeni obećanim Duhom Svetim,
14. Koji je zalog nasljedstva našega, za iskupljenje tekovine, na pohvalu slave njegove.
15. Zato i ja, čuvši za vašu vjeru u Gospoda Isusa i ljubav prema svima svetima,
(Zač. 218).
16. Ne prestajem blagodariti za vas spominjući vas u svojim molitvama:
17. Da vam Bog Gospoda našega Isusa Hrista, Otac slave, dade Duha mudrosti i otkrivenja da ga poznate,
18. I prosvijetljene oči srca vašega da biste znali u čemu je nada poziva njegova, i kakvo je bogatstvo slave nasljeđa njegova u svetima,
19. I kakva je neizmjerna veličina sile njegove na nama koji vjerujemo po djejstvu silne moći njegove,
20. Koju učini u Hristu vaskrsavši ga iz mrtvih, i posadi sebi s desne strane na nebesima,
21. Iznad svakoga načalstva, i vlasti, i sile, i gospodstva, i iznad svakoga imena što se može nazvati, ne samo u ovome vijeku, nego i u budućem;
(Zač. 219).
22. I sve pokori pod noge njegove, i Njega postavi iznad svega za glavu Crkvi,
23. Koja je tijelo njegovo, punoća Onoga koji sve ispunjava u svemu.

2. Ranija otuđenost u grijesima i sadašnje spasenje blagodaću u Hristu. Pomirenje sa Bogom u tijelu Hristovom, u domu Božijem.

1. I vas koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijehova svojih,
2. U kojima nekada hodiste po duhu ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vazduhu, po duhu koji sada djejstvuje u sinovima protivljenja,
3. Među kojima i mi svi živjesmo nekada po željama tijela svoga, čineći volju tijela i pomisli, i bijasmo po prirodi djeca gnjeva kao i ostali;
(Zač. 220).
4. A Bog, koji je bogat u milosti, zbog velike ljubavi svoje kojom nas zavolje,
5. I nas, koji bijasmo mrtvi zbog grijehova, oživi sa Hristom – blagodaću ste spaseni –
6. I s Njim zajedno vaskrse i zajedno posadi na nebesima u Hristu Isusu,
7. Da pokaže u vijekovima koji dolaze preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom prema nama u Hristu Isusu.
8. Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božiji;
9. Ne od djela, da se ne bi ko hvalisao.
10. Jer smo njegova tvorevina, sazdani u Hristu Isusu za djela dobra, koja Bog unaprijed pripremi da u njima hodimo.
(Zač. 220).
11. Zato pamtite da vi, koji ste nekada po tijelu neznabošci bili, nazivani neobrezanje od onih koji su se zvali tjelesno obrezanje rukom vršeno,
12. Da bijaste u ono vrijeme bez Hrista, otuđeni od zajednice Izrailjeve i strani u zavjetima obećanja, nade nemajući, i bez Boga na svijetu.
13. A sad u Hristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizu krvlju Hristovom.
(Zač. 221).
14. Jer On je mir naš, koji i jedne i druge sastavi u jedno i razruši pregradu koja je rastavljala, to jest neprijateljstvo,
15. Ukinuvši tijelom svojim zakon sa njegovim zapovijestima i propisima, da oba sazda u samome sebi u jednoga novoga čovjeka, stvarajući mir;
16. I da pomiri sa Bogom i jedne i druge u jednom tijelu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.
17. I On došavši blagovijesti mir vama koji ste daleko i onima koji su blizu.
18. Jer kroz Njega imamo i jedni i drugi pristup ka Ocu u jednom Duhu.
(Zač. 222).
19. Tako, dakle, niste više stranci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i domaći Božiji,
20. Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je ugaoni kamen sam Isus Hristos,
21. Na kome sva građevina, skladno spojena, raste u hram sveti u Gospodu;
22. U koga se i vi zajedno ugrađujete u obitalište Božije u Duhu.

3. Otkrivenje tajne Hristovog domostroja kroz Pavla. Molitva Svetoj Trojici za savršenstvo svih svetih.

1. Radi toga sam ja, Pavle, sužanj Hrista Isusa za vas neznabošce.
2. Ako ste pak čuli za ustrojstvo blagodati Božije koja je meni dana za vas,
3. Da se meni po otkrivenju obznani tajna, kao što ranije pisah ukratko,
4. Odakle čitajući možete shvatiti moje poznavanje tajne Hrista,
5. Koja u drugim naraštajima nije bila obznanjena sinovima čovječijim, kako se sada Duhom otkri njegovim svetim apostolima i prorocima;
6. Da su neznabošci sunasljednici i sutjelesnici i sudionici obećanja njegova u Hristu Isusu kroz jevanđelje,
7. Kojemu postadoh sluga po daru blagodati Božije, koja mi je dana po djejstvu sile njegove.
(Zač. 223).
8. Meni, najmanjemu od svih svetih, dade se ova blagodat da blagovijestim među neznabošcima neistraživo bogatstvo Hristovo,
9. I da rasvijetlim svima u čemu je ustrojstvo tajne od vječnosti sakrivene u Bogu, koji je sazdao sve kroz Isusa Hrista,
10. Da se kroz Crkvu sada obznani načalstvima i vlastima na nebesima mnogostruka mudrost Božija,
11. Po vječnoj namjeri koju izvrši u Hristu Isusu Gospodu našemu,
12. U kome imamo slobodu i pristup s pouzdanjem kroz vjeru u Njega.
13. Zato vas molim da ne malakšete zbog nevolja mojih za vas, koje su slava vaša.
14. Radi toga preklanjam koljena svoja pred Ocem Gospoda našega Isusa Hrista,
15. Od koga svaki rod na nebesima i na zemlji ima svoje ime,
16. Da vam po bogatstvu slave svoje dade silu, da ojačate Duhom njegovim u unutarnjem čovjeku,
17. Da se Hristos vjerom useli u srca vaša,
18. Da biste, ukorjenjeni i utemeljeni u ljubavi, mogli razumjeti sa svima svetima šta je širina i dužina, i dubina i visina,
19. I poznati ljubav Hristovu koja prevazilazi razum, da biste se ispunili svakom punoćom Božijom.
20. A Onome koji može još i neuporedivo više učiniti od onoga što mi ištemo ili mislimo, po sili koja djejstvuje u nama,
21. Njemu neka je slava u Crkvi u Hristu Isusu kroz sve naraštaje u vijekove vijekova. Amin.

4. Jedinstvo Duha i vjere u Crkvi. Služenje u izgrađivanju tijela Crkve. Život novog čovjeka.

(Zač. 224).
1. Molim vas, dakle, ja sužanj u Gospodu, da se vladate dostojno zvanja na koje ste pozvani,
2. Sa svakom smirenošću i krotošću, sa dugotrpljenjem, podnoseći jedan drugoga u ljubavi,
3. Starajući se da čuvate jedinstvo Duha svezom mira:
4. Jedno tijelo, jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednu nadu zvanja svojega;
5. Jedan Gospod, jedna vjera, jedno krštenje,
6. Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, kroza sve, i u svima nama.
7. A svakome se od nas dade blagodat po mjeri dara Hristova.
8. Zato veli: Uzišavši na visinu zaplijeni plijen i dade darove ljudima.
9. A ono „uziđe“ šta je, osim da prvo i siđe u najdonja mjesta zemlje?
10. Onaj koji siđe to je isti koji i uziđe više sviju nebesa da ispuni sve.
11. I On dade jedne kao apostole, a druge kao proroke, jedne kao jevanđeliste, a druge kao pastire i učitelje,
12. Za usavršavanje svetih u djelu služenja. za sazidanje tijela Hristova;
13. Dok ne dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanja Sina Božijsga, u čovjeka savršena, u mjeru rasta punoće Hristove;
(Zač. 225).
14. Da ne budemo više mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar učenja, obmanom ljudskom, i lukavstvom radi dovođenja u zabludu;
15. Nego da budemo istinski u ljubavi da u svemu uzrastemo u Onoga koji je glava – Hristos.
16. Od koga sve tijelo, sastavljano i povezivano pomoću svih zglavaka, tako da jedan drugog potpomaže po mjeri svakog pojedinog člana, čini da tijelo raste na izgrađivanje samoga sebe u ljubavi.
(Zač. 226).
17. Ovo, dakle, govorim i svjedočim u Gospodu da više ne živite kao što žive i ostali neznabošci u praznoumlju svome,
18. Pomračenih misli, otuđeni od života Božijega zbog neznanja koje je u njima, zbog okamenjenosti srca njihovoga.
19. Oni otupjevši predadoše sebe razuzdanosti, pa čine svaku nečistotu s pohlepom.
20. A vi tako ne upoznaste Hrista,
21. Ako li ga čuste i u Njemu naučeni biste, kao što i jeste istina u Isusu,
22. Da vi odbacite raniji način života staroga čovjeka, koji propada u željama varljivim,
23. A da se obnavljate duhom uma svojega,
24. I obucite se u novoga čovjeka, sazdanoga po Bogu u pravednosti i svetosti istine.
(Zač. 227).
25. Zato odbacivši laž, govorite istinu svaki sa svojim bližnjim; jer smo udovi jedan drugome.
26. Gnjevite se ali ne griješite; sunce da ne zađe u gnjevu vašemu;
27. Niti dajite mjesta đavolu.
28. Kradljivac neka više ne krade, nego bolje neka se trudi da radi svojim rukama ono što je dobro da bi imao davati onome kome je potrebno.
29. Nikakva rđava riječ da ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra za izgrađivanje onoga što je potrebno, da donese blagodat onima koji slušaju.
30. I ne žalostite Svetoga Duha Božijega, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja.
31. Svaka gorčina i gnjev i ljutina i vika i hula sa svakom zlobom, neka su daleko od vas.
32. A budite među sobom blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.

5. Život u hrišćanskim vrlinama. Tajna braka – slika Hrista i Crkve.

(Zač. 228).
1. Ugledajte se, dakle, na Boga kao djeca voljena.
2. I živite u ljubavi kao što je i Hristos nas ljubio i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na prijatni miris.
3. A blud i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što i dolikuje svetima;
4. Ni sramotne ni lude riječi ili šale, što god je nepristojno, nego radije zahvaljivanje.
5. Jer znajte ovo, da nijedan bludnik, ili nečist, ili lakomac, koji je idolopoklonik, nema nasljeđa u Carstvu Hrista i Boga.
6. Niko da vas ne zavarava praznim riječima; jer zbog toga dolazi gnjev Božiji na sinove protivljenja.
7. Ne budite, dakle, saučesnici njihovi.
8. Jer nekada bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodu: vladajte se kao djeca svjetlosti;
(Zač. 229).
9. Jer plod Duha je u svakoj dobroti i pravednosti i istini.
10. Istražujte što je ugodno Gospodu.
11. I nemojte uzimati učešća u besplodnim djelima tame, nego ih još razotkrivajte.
12. Jer je sramno i govoriti o onome što oni tajno čine.
13. A sve što se razotkriva svjetlošću se objelodanjuje; jer sve što je objelodanjeno izlazi na svjetlost.
14. Zato veli: Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, i obasjaće te Hristos.
15. Dakle, pazite dobro kako živite, ne kao nemudri. nego kao mudri,
16. Koristeći vrijeme, jer su dani zli.
17. Zbog toga ne budite nerazumni, nego shvatite šta je volja Gospodnja.
18. I ne opijajte se vinom, u čemu je razvrat, nego se ispunjavajte Duhom,
19. Govoreći među sobom u psalmima i himnama i pjesmama duhovnim, pjevajući i pojući Gospodu u srcu svome;
(Zač. 230).
20. Zahvaljujući svagda za sve Bogu i Ocu u ime Gospoda našega Isusa Hrista,
21. Pokoravajući se jedan drugome u strahu Božijem.
22. Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu.
23. Jer muž je glava ženi kao što je i Hristos glava Crkvi, i On je spasitelj tijela.
24. No kao što se Crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim muževima.
(Zač. 231).
25. Muževi, volite svoje žene kao što i Hristos zavole Crkvu i sebe predade za nju,
26. Da je osveti, očistivši je krštenjem u vodi riječju,
27. Da je stavi preda se, slavnu Crkvu, koja nema mrlje ni bore, ili što tome slično, nego da bude sveta i neporočna.
28. Tako su dužni i muževi da vole svoje žene kao svoja tijela; jer koji voli svoju ženu, samoga sebe voli.
29. Jer niko nikad ne omrznu na svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje, kao i Gospod Crkvu.
30. Jer smo udovi tijela njegova, od mesa njegova, i od kostiju njegovih.
31. Toga radi ostaviće čovjek oca svojega i mater i prilijepiće se ženi svojoj, i biće dvoje jedno tijelo.
32. Tajna je ovo velika, a ja govorim o Hristu i o Crkvi.
(Zač. 232).
33. Tako i vi. svaki da voli onako svoju ženu kao i sebe samoga; a žena da se boji svojega muža.

6. Život hršićana u domu. Oblačenje u sveoružje Božije. Molitveni pozdravi.

1. Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodu, jer je ovo pravedno.
2. Poštuj oca svojega i mater: ovo je prva zapovijest s obećanjem:
3. Da ti dobro bude, i da dugo poživiš na zemlji.
4. I vi ocevi, ne razdražujte djecu svoju, nego ih podižite u vaspitanju i nauci Gospodnjoj.
5. Robovi, budite poslušni svojim gospodarima po tijelu, kao Hristu, sa strahom i trepetom, u prostoti srca svojega.
6. Ne radeći samo prividno kao da ugađate ljudima, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca,
7. Služeći dragovoljno kao Gospodu, a ne kao ljudima.
8. Znajući da će svaki ako što dobro učini, to primiti od Gospoda, bio rob ili slobodnjak.
9. I vi gospodari, činite to isto njima, bez prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima, a On ne gleda ko je ko.
(Zač. 233).
10. A dalje, braćo moja. jačajte u Gospodu, i u sili moći njegove.
11. Obucite se u sveoružje Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga.
12. Jer ne ratujemo protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, i vlasti, i gospodara tame ovoga svijeta, protiv duhova zlobe u podnebesju.
13. Zato uzmite sveoružje Božije, da biste se mogli oduprijeti u zli dan, i odoljevši svemu, održati se.
14. Stojte, dakle, opasavši bedra svoja istinom i obukavši se u oklop pravde,
15. I obuvši noge u pripravnost za jevanđelje mira;
16. A iznad svega uzmite štit vjere, o koji ćete moći pogasiti sve ognjene strijele nečastivoga;
17. I kacigu spasenja uzmite, i mač Duha, koji je riječ Božija.
(Zač. 234).
18. I svakom molitvom i prozbom molite se u Duhu u svako doba, i uz to, bdite sa svakom istrajnošću i moljenjem za sve svete,
19. I za mene, da mi se dade riječ kad otvorim usta svoja, da smjelo obznanim tajnu jevanđelja,
20. Za koje služim u okovima, da o njemu govorim smjelo, kao što sam dužan govoriti.
21. A da biste i vi znali kako sam ja i šta radim, sve će vam kazati Tihik, ljubljeni brat i vjerni služitelj u Gospodu,
22. Kojega upravo za to i poslah k vama, da znate kako smo i da utješi srca vaša.
23. Mir braći i ljubav sa vjerom od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista!
24. Blagodat sa svima koji postojano ljube Gospoda našega Isusa Hrista. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.