NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa z7

Mltvы prpdbnom§nku makarію, kanevskomu, perezslavskomu i3 nvryčskomu čudotv0rcu.

Mltva №.

Q s™hй i3 vsehvalьnый, mnogostradalьnый i3 preblžennый, prpdbne i3 bGon0sne džtče makarіe, svэti1lьniče vsesvёtlый, d¦a s™agw sіsnіemъ gorsй i3 svэtsй, i3 vs‰ so ўserdіemъ kъ tebЁ pritekaющыz prosvэщazй, vёrы s™hz nekradomoe sokr0viщe, nadeždы nesumnёnnoe bogatstvo, lюbvE neisčerpaemaz puči1no, čistotы2 nepor0čnoe zercalo, p0stnikwvъ truždaющihsz krёposte, tverdыhъ podvigopol0žnikwvъ ўkrašenіe, lюbomydrіz sladkopёsnennый propovёdniče, smirennomydrіz premydrый ўči1telю, i4nokwvъ čestn0e nastavlenіe, vsBmъ pravovBrnыmъ preizsщnoe ўdobrenіe, prizыvaющыmъ že tS vъ bэdahъ i3 sk0rbehъ sk0rый pom0щniče i3 teplый syщыmъ vъ nyždahъ predstatelю! Ўslhši mS tebЁ dnesь molsщagosz i3 sъ vёroю i3 lюb0Vію kъ mnogocэlє1bnыmъ i3 mnogočudє1snыmъ moщemъ tvoi6mъ pripadaющago. Kvi2 na mnЁ njkasnnэmъ neizrečennoe tvoE miloserdіe: daždь slavu i4meni b9ію i3 ne njstavi mS grёšnago ўpovaющago na tS: vёmъ bo, vёmъ, čelovёče b9ій, ćkw mn0gw m0žetъ mltva prvdnagw pospэšestvyema vo blg0e, i3 kaz slovesnaz i3 razymnaz tvarь ne i3spovёstь tS, blgolёpnw, svstw i3 nepor0čnw i3 pravednw posredЁ r0da čelovёča na zemli2 poži1všago i3 na nb7si2 proslavlsemago; Th bo, є3щE vo pl0ti shй, ne dalъ є3si2 snA nči1ma tvoi1ma, ni vёždoma tvoi1ma dremanіz, d0ndeže nemercaющій svёtъ prisnosyщnыz i3 nerazdэli1mыz trbcы ўzrёlъ є3si2. Tёmže kolBna tvo‰ i3znemog0sta t postA, i3 pl0tь tvoS i3zmэni1sz є3lea radi, ćkw da blgoug0dnaz i3 blgoprіstnaz žertva gDevi kvi1šisz. Q neizglag0lannaz dobr0to, b0drosti svёtlый i3z8zsni1telю, makarіe svste! Vozvedi2 nhnэ džči tvoi2 kъ mogyщemu sp7sti2 nasъ vsesi1lьnomu bGu, i3 ўmoli2 є3go2, da tvrati1tъ pravednый sv0й gnёvъ, dvi1žimый na nы2 za bezzakHnіz n†ša, i3 i3zbavitъ hramъ seй, i3 vsskій hramъ i3 gradъ, vє1si i3 vs‰kіz stranы6, i3 lю1di svo‰, t glada, gubi1telьstva, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennikwvъ i3 meždous0bnыz brani, pače že da vozdvi1gnetъ kъ dёlanію zapovэdeй svoi1hъ, i3 da ne predastъ nasъ pogi1bnuti so bezzakHnіi našimi. E$й, m0limsz tebЁ, bGon0sne džtče makarіe, i3scэli2 nemwщi trebuющihъ tvoeS p0moщi, i3 bydi namъ vъ žitіi2 semъ mnogomztežnэmъ stэnA i3 zabralo, krёpostь i3 ўtverždenіe, pokr0vъ i3 zastuplenіe, i3 daždь namъ vo vs‰ dni6 ži1zni našez poži1ti vъ prepod0bіi i3 pravdэ i3 vo vsskomъ blgočestіi i3 čistotЁ. Daruй že namъ s™hmi mltvami i3 ±že ko sp7senію prošє1nіz, i3 i3sp0lni vo blgi1hъ želanіe naše: pače že vъ razlučenіi duši2 t tlёnnagw i3 smertnagw tэlesE segw2 predstani namъ vъ p0moщь sk0rw, ўmolsz za nы2 neliceprіstnago, gr0znago i3 strašnago sudію2 hrtA bGa našego, da i3zbavitъ nasъ t vozdyšnыhъ mыtarstvъ i3 vёčnagw tomlenіz, soedini1tъ že nasъ s™0mu vъ vhšnihъ selenію svoemY, ćkw da tamw kypnw sъ tob0ю ži1telьstvuющe, spod0bimsz є3di1nэmъ serdcemъ slaviti i3 vospэvati prečctn0e i3 veli1koe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

B9e, є3di1ne vъ mlcti bogatый i3 щedr0tъ neisčerpaemaz puči1no! Pred8 tvoi1mъ veli1čestvomъ sogrэši1homъ, bezzak0nnovahomъ, nečestvovahomъ, voslёdъ mhsli našez lukavыz hodi1homъ: nj tvoi1hъ zapovэdehъ sp7si1telьnыhъ nebregše, vozlю1blennomu tvoemY ponošenіe bhhomъ: vsi2 ўkloni1homsz vkypэ, i3 vsi2 nepotrebni bhhomъ. Tёmže zatvori1homъ щedrHtы tvo‰ i3 člvэkolю1bіe tvoE i3 ўtrHbы mlcti bGa našegw ѕl0bы radi našez, sъ neюže poži1homъ, i3 vёmы, ćkw nёsmы dost0йni pomi1lovanіz. No i3 є3щE, gDi, poщadi2 nasъ, pri1zri na nemoщь našu, pokrhй bezdnu ѕHlъ našihъ neizmёrimoю širot0ю miloserdіz tvoegw2: daždь namъ, vLko, da ponE tselэ kъ tebЁ njbrati1msz, nastavi nasъ na i4stinu tvoю2, i3 i3spravi serdcA n†ša kъ dёlanію zapovэdeй tvoi1hъ, mltvami prpdbnom§nka makarіa, i3 mltvъ є3gw2 radi sotvori1 nы naslёdniki crtvіz tvoegw2 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q vsehvalьnый, preblžennый, mnogostradalьnый, preizsщnый, predi1vnый čudotv0rče, prpdbnom§nče makarіe, sk0rый našъ pom0щniče i3 teplый zastypniče, duh0vnagw v0instva hrt0va d0blestvennый stradalьče, vs‰ vragi2 duševrє1dnыz pobэdi1vый! Kъ tebЁ, ćkw i4stinnomu čudesъ i3st0čniku, mы2 grёšnіi pripadaющe, ўserdnw m0limsz: pomozi2, ўg0dniče b9ій, namъ grBšnыmъ i3 ўnы6lыmъ vъ nastosщemъ semъ žitіi2: ўmoli2 gDa bGa darovati namъ njstavlenіe grэhHvъ našihъ, є3li1kw sogrэši1homъ t ю4nosti našez vo vsemъ žitіi2 našemъ, dёlomъ, sl0vomъ, pomыšlenіemъ i3 vsёmi našimi čyvstvы: i3 vo i3sh0dэ dyšъ našihъ pomozi2 namъ njka‰nnыmъ, ўmoli2 gDa bGa, vseS tvari sodёtelz, i3zbaviti nasъ t vozdyšnыhъ mыtarstvъ i3 vёčnagw mučenіz, da vsegdA proslavlsemъ nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE mi1lostivnoe predstatelьstvo, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.