NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Septemvrіa є7i

Mltvы s™0mu velikom§nku nіki1tэ.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q veli1kій strtoterpče hrt0vъ i3 čudotv0rče, velikom§nče nіki1to! Pripadaющe ko s™0mu i3 čudotv0rnomu w4brazu tvoemY, p0dvigi že i3 čudesA tvo‰ i3 mn0goe sostradanіe tvoE kъ lю1demъ proslavlsющe, m0limъ tS priležnw: kvi2 namъ smirє1nnыmъ i3 grBšnыmъ s™0e i3 mnogom0щnoe tvoE zastuplenіe. Se bo, grBhъ radi našihъ, ne i4mamы svob0dы č†dъ b9іihъ, є4že nj potrebahъ našihъ gDa i3 vLku našego derznovennw prosi1ti: no tebE mltvennika kъ nemY blgoprіstnago predlagaemъ i3 nj tvoemъ predstatelьstvэ vzыvaemъ: i3sprosi2 namъ ў gDa blgopotrє1bnыz darы dušamъ i3 tэlesє1mъ našыmъ: vёru pravuю, sp7senіz nadeždu nesomnёnnuю, lюb0vь že ko vsBmъ nelicemёrnuю, vo i3skušenіihъ myžestvo, vъ ѕlostradanіihъ terpёnіe, vъ mltvahъ postosnstvo, dyšъ i3 tэlesъ zdravіe, zemli2 plodon0sіe, vozdyha blgorastvorenіe, žiteйskihъ potrebъ dov0lьstvo, mi1rnoe i3 blgočestnoe na zemli2 žitіE, hrtіanskuю žitіS konči1nu i3 d0brый tvёtъ na strašnэmъ sudЁ hrt0vэ. E#щe že, q strtoterpče hrt0vъ, ў cRS nbcnagw i3sprosi2 blgočesti1vэйšemu carю2 našemu mi1rъ, zdravіe i3 sp7senіe i3 na vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe, vsemy že bGohrani1momu carstvu є3gw2 blgoustroenіe, tišinY i3 blgodenstvіe. Hrtolюbi1vomu v0instvu є3gw2 bydi sorataй i3 pom0щnikъ na vragi2, i3 vsBmъ lю1demъ pravosl†vnыmъ kvi2 tvoE s™0e zastuplenіe: bolsщыz i3scэli2, skorbsщыz ўtёši, bёdstvuющыmъ pomozi2. E$й, ўg0dniče b9ій i3 m§nče dolgoterpэli1vый! Ne zabydi s™yю njbi1telь tvoю2 i3 vs‰ živyщыz vъ neй i3 podvizaющыzsz i4nwkini že i3 mіrsk‡z, no pospэši2 i5mъ vo smirenіi i3 terpёnіi nosi1ti i4go hrt0vo, i3 t vsskihъ bёdъ i3 i3skušenій mi1lostivnэ i3zbavi. Vsёhъ u5bo nasъ privedi2 vъ ti1hoe pristaniщe sp7senіz, i3 naslёdniki spod0bi bhti presvёtlagw crtvіz hrt0va s™hmi tvoi1mi mltvami: da slavimъ i3 poemъ veli6kіz щedrHtы nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vъ trbcэ slavimagw i3 poklansemagw bGa, i3 tvoE s™0e zastuplenіe, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ mosk0vskoй nіki1tskoй, za ćuzoю, cRkvi.

Q veli1koe svэti1lo, njsіzvaющee vsegw2 mjra koncы2, strtoterpče hrt0vъ nіki1to! Dnesь ўmilennw predstosщe čtcnёй tvoeй їkHnэ i3 pripadaющe i3 lobыzaющe sію2, ўserdnw m0limъ tS: i3sprosi2 namъ ў hrtA bGa našegw njstavlenіe grэhHvъ, i3spravlenіe žitіS, i3 vs‰ blg†z ko vremennэй i3 vёčnэй ži1zni potrє1bnaz. Q prečtcnhй i3 preslavnый strastoterpče hrt0vъ! Ne prezri molenіz našegw i3 ne njstavi nasъ kъ tebЁ pribэgaющihъ, no mi1lostivnw vozzri2 na nы2 i3 na zemnyю ю3d0lь našu: pomzni2 nasъ stranstvuющihъ i3 prišelьstvuющihъ, i3 darovannoю tebЁ t bGa si1loю rukovodi2 nasъ kъ nbcnomu ntečestvu: ўkrэpi2 naši nemoщь, njgradi2 nasъ t grэhopadenій, vozgrёй vъ nasъ s™yю lюb0vь ko gDu, i3 revnostь nj sp7senіi našemъ podaždь namъ: nasadi2 vъ serdcahъ našihъ strahъ b9estvennый, i3 napravi stwpы2 našz kъ dёlanію zapovэdeй hrt0vыhъ. I#sprosi1 že predstatelьstvomъ tvoi1mъ ў vsemlctivagw bGa našegw mi1rъ cRkvi є3gw2, lю1demъ vъ vёrэ є3dinomydrіe, suemydrіz že i3 rask0lwvъ i3streblenіe i3 vъ dёlэhъ blgi1hъ ўtverždenіe: bolьnы6mъ i3scэlenіe, peč†lьnыmъ ўtэšenіe, njbi1žєnnыmъ zastuplenіe, bёdstvuющыmъ p0moщь. Naipače že mltvoю tvoeю sodёlaй vsBmъ namъ, є4že ži1ti cэlomydrennw i3 pravednw i3 blgočestnw vъ nhnэšnemъ vёcэ, pri1snw že časъ smertnый i3 strašnoe vtor0e prišestvіe gDa i3 bGa našegw ї}sa hrtA pamztovati, da blgodatію i3 člvэkolю1bіemъ є3gw2 soblюdaemi i3 sp7saemi, mыtarstvъ g0rьkihъ t bэsHvъ, vozdyšnыhъ knzzeй, i3 vёčnыz myki i3zbavimsz, i3 vъ nbcnэmъ crtvіi pokloni1tisz prt0lu b9ію da spod0bimsz, blgodarnw i3 vseradostnw proslavlsющe pres™yю i3 preb9estvennuю trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, čt0maz vъ kaši1rskomъ nіki1tskomъ monastыrЁ, tylьskіz є3parhіi.

Kъ tebЁ, ćkw sk0romu i3 i3zbrannomu sp7senіz našegw hodataю, bGoizbrannomu voev0dэ, njryžіemъ krtA vragi2 pobэdi1všemu, velikom§nče nіki1to, vsedyšnw pribэgaemъ: ne tvrati1sz t našez niщetы2, molenію našemu vnemli2, i3 t bёdъ nasъ i3 njbi1telь sію2 sohrani2. Prostri2 ryku tvoю2, sk0ruю p0moщь podaю1щuю. Ўpravi ќmъ našъ t pagubon0snыhъ razsёznій, i3 serdcA n†ša njskvernє1nnaz njči1sti, njsvzti2 i3 gorЁ i3mёti ўtverdi2. T vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ nasъ sohrani2, da nad8 strastьmi2 pobэdi1tєli kvi1msz, tvorsщe svzthnю vo strasэ gDni, i3 vsskoe ўnhnіe popravše, radovatisz nj gDэ načnemъ: i3 takw tvoi1mi hodataйstvы, vo smirenіi i3 prostotЁ serdca, spod0bimsz do poslёdnzgw i3zdыhanіz bGolёpnw nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a vospэvati i3 tvo‰ bGovэnč†nnыz p0dvigi i3 čudesA proslavlsti vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7, čt0maz vъ nёkіihъ hramэhъ tylьskіz є3parhіi.

Q velikom§nče hrt0vъ nіki1to! Hrabrъ bhlъ є3si2 vo branehъ, i3 vragHmъ progoni1telь, i3 njbi6dimыmъ zastypnikъ, vsBmъ že pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ predstatelь. Pomi1luй mS grёšnago i3 nedost0йnago, i3 zastupi2 vъ bэdahъ i3 vъ sk0rbehъ i3 vъ pečalehъ i3 vo vsskoй ѕl0й napasti, i3 t vsskagw ѕlagw i3 njbi1dzщagw čelovёka mS njgradi2: tebё bo danA bhstь takovaz blgodatь t bGa, є4že moli1tisz za nы2 grBšnыz, vъ bэdahъ i3 napastehъ ѕlЁ stražduщыz. I#zbavi u5bo nasъ t njbi1dzщihъ i3 nenavi1dzщihъ nasъ, bydi namъ vsegdA pob0rnikъ krёpokъ na vs‰ vi6dimыz i3 nevi1dimыz vragi2 našz: blgovёrnomu že carю2 našemu na vragi2 pobёdu daruй, i3 vo brani v0instvo є3gw2 ўkrэpi2, ćkw da tvoi1mъ krёpkimъ pob0rstvomъ posramztsz vsi2 tvorsщіi rabHmъ tvoi6mъ ѕl†z. Q veli1kій pob0rniče našъ nіki1to! Ne zabydi nasъ, vsegdA molsщihsz tebЁ i3 prossщihъ ў tebє2 p0moщi i3 newskydnыz mi1losti, i3 spod0bi nы2, grBšnыz i3 nedostHйnыz, neizrečє1nnaz blg†z t bGa poluči1ti, ±že ўgot0va lю1bzщыmъ є3go2. Ćkw tomY podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, nc7Y i3 sn7u i3 s™0mu d¦u, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7, čt0maz vъ ґfanasіevskoй nіki1tskoй cRkvi grada vszьmы, smolenskіz є3parhіi.

Q veli1kій hrt0vъ strtoterpče nіki1to! Ўslhši mltvu nasъ grёšnыhъ, molsщihsz tebЁ na vsskій denь i3 na vsskій časъ: i3zbavi nasъ, s™hй strtoterpče, t vsskіz pečali i3 nahodsщіz napasti, t vnezapnыz smerti i3 t vsskagw ѕlA: vъ časъ že razlučenіz duši2 t tёla tženi2, strtoterpče, vsskuю lukavuю mhslь i3 luk†vыz bёsы, ćkw da prіi1metъ dyšы našz sъ mi1romъ vъ mёsto svёtlo hrt0sъ gDь bGъ našъ, ćkw t negw2 njčiщenіe grэhHvъ, i3 t0й є4stь sp7senіe dyšъ našihъ, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Krtъ hrt0vъ ćkw nёkoe njryžіe ўserdnw vosprіi1mъ, i3 kъ borenію vragHvъ priteklъ є3si2, i3 za hrtA postradavъ, poslэdi2 ngnemъ sщ7ennuю tvoю2 dyšu gDu predalъ є3si2: tonyduže i3 darHvъ i3scэlenіz t negw2 spod0bilsz є3si2 prіsti, velikom§nče nіki1to. Moli2 hrtA bGa sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.