NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Maіa f7

Mltvы s™i1telю nіkolaю, ґrhіepckpu mmrlmkjйskomu.

Mltva №, i3z8 slyžbы so ґkafіstomъ.

Q vsehvalьnый i3 vsečtcnhй ґrhіereю, veli1kій čudotv0rče, s™i1telю hrt0vъ, džtče nіk0lae, čelovёče b9ій i3 vёrnый rabe, myžu želanій, sosyde i3zbrannый, krёpkій st0lpe cRk0vnый, svэti1lьniče presvёtlый, ѕvэzdo2 njsіzvaющaz i3 njsvэщaющaz vsю2 vselennuю! Tы2 є3si2 prvdnikъ, ćkw fjnіxъ procvэthй, nasaždennый vo dv0rэhъ gDa svoegw2: živhй vъ mĐrэhъ, mĐromъ njblgouhalъ є3si2, i3 mĐro prisnotekyщee blgodati b9іz i3stočaeši: tvoi1mъ šestvіemъ, pres™hй džtče, m0re njs™i1sz, є3gdA mnogočudє1snыz tvo‰ m0щi šestvovahu vo gradъ barskій, t vost0ka do zapada hvali1ti i4mz gDne. Q preizsщnый i3 predi1vnый čudotv0rče, sk0rый pom0щniče, teplый zastypniče, pastыrю pred0brый, sp7sazй slovesnoe stado t vsskihъ bёdъ! TebE proslavlsemъ i3 tebE veličaemъ, ćkw nadeždu vsёhъ hrtіanъ, i3st0čnika čudesъ, zaщi1titelz vёrnыhъ, premydrago ўči1telz, ѓlčuщihъ kormi1telz, plačuщihъ veselіe, nagi1hъ njdэsnіe, bolsщihъ vračA, po m0rю plavaющihъ ўpravitelz, plёnnikwvъ svobodi1telz, vdHvъ i3 sir0tъ pitatelz i3 zastypnika, cэlomydrіz hrani1telz, mladencєvъ kr0tkago nakazatelz, starыhъ ўkrэplenіe, p0stnikwvъ nastavnika, truždaющihsz ўpokoenіe, ni1щihъ i3 ўb0gihъ i3z8obi1lьnoe bogatstvo. Ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ i3 pribэgaющihъ pod8 kr0vъ tv0й, kvi2 predstatelьstvo tvoE nj nasъ kъ vhšnemu, i3 i3shodataйstvuй tvoi1mi bGoprіstnыmi mltvami vs‰ polє1znaz ko sp7senію dyšъ i3 tэlesъ našihъ: sohrani2 s™yю njbi1telь sію2 (i3li2 hramъ seй) vsskій gradъ i3 vesь, i3 vsskuю stranY hrtіanskuю, i3 lю1di živyщыz, t vsskagw njѕloblenіz p0moщію tvoeю. Vёmы bo, vёmы, ćkw mn0gw m0žetъ mltva prvdnagw, pospэšestvyющaz vo blg0e: tebe že prvdnago, po preblgoslovennэй dv7э mRji, predstatelz ko vsemlctivomu bGu i4mamы, i3 ko tvoemY, preblgjй džtče, teplomu hodataйstvu i3 zastuplenію smirennw pritekaemъ. Tы2 nasъ soblюdi2, ćkw b0drый i3 d0brый pastыrь, t vsskihъ vragHvъ, gubi1telьstva, trysa, grada, glada, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennikwvъ, i3 vo vsёhъ bэdahъ i3 sk0rbehъ našihъ podavaй namъ ryku p0moщi, i3 tverzi dvє1ri miloserdіz b9іz: poneže nedost0йni є3smы2 zrёti vыsotY nbcnuю, t mn0žestva nepravdъ našihъ: svszani є3smы2 ќzami grэh0vnыmi, i3 nikoli1že v0li sozdatelz našegw sotvori1homъ, ni sohrani1homъ povelёnій є3gw2. Tёmže preklonsemъ kolBna sokrušennagw i3 smirennagw serdca našegw kъ ziždi1telю svoemY, i3 tvoegw2 ntečeskagw zastuplenіz kъ nemY pr0simъ: pomozi2 namъ, ўg0dniče b9ій, da ne pogi1bnemъ so bezzakHnіi našimi: i3zbavi nasъ t vsskagw ѕlA i3 t vsskіz veщi soproti1vnыz, ўpravi ќmъ našъ, i3 ўkrэpi2 serdce naše vъ pravoй vёrэ, vъ neйže tvoi1mъ predstatelьstvomъ i3 hodataйstvomъ, ni ranami, ni preщenіemъ, ni m0romъ, ni k0imъ gnёvomъ t sozdatelz svoegw2 ўmaleni bydemъ, no mi1rnoe zdЁ poživemъ žitіE, i3 da spod0bimsz vi1dэti blg†z na zemli2 živhhъ, slavzщe nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, є3di1nago vъ trbcэ slavimago i3 poklansemago bGa, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 tosže kni1gi.

Q vses™hй nіk0lae, ўg0dniče preizrsdnый gDenь, teplый našъ zastypniče i3 vezdЁ vъ sk0rbehъ sk0rый pom0щniče! Pomozi2 mnЁ, grёšnomu i3 ўnhlomu, vъ nastosщemъ semъ žitіi2: ўmoli2 gDa bGa darovati mi2 njstavlenіe vsёhъ moi1hъ grэhHvъ, є3li1kw sogrэši1hъ t ю4nosti moeS, vo vsemъ žitіi2 moemъ, dёlomъ, sl0vomъ, pomыšlenіemъ i3 vsёmi moi1mi čyvstvы: i3 vo i3sh0dэ duši2 moeS pomozi1 mi njkasnnomu, ўmoli2 gDa bGa, vseS tvari sodёtelz, i3zbaviti mS t vozdyšnыhъ mыtarstvъ i3 vёčnagw mučenіz: da vsegdA proslavlsю nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tvoE mi1lostivnoe predstatelьstvo, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G, i3z8 tosže kni1gi.

Q vseblgjй džtče nіk0lae, pastыrю i3 ўči1telю vsёhъ, vёroю pritekaющihъ ko tvoemY zastuplenію i3 teploю mltvoю tebE prizыvaющihъ! Sk0rw potщi1sz i3 i3zbavi hrt0vo stado t volkHvъ gubsщihъ є5: i3 vssku stranY hrtіanskuю njgradi2 i3 sohrani2 s™hmi tvoi1mi mltvami t mіrskagw mzteža, trysa, našestvіz i3noplemennikwvъ i3 meždous0bnыz brani, t glada, pot0pa, ngnS, mečA i3 vnezapnыz smerti. I# ćkože pomi1lovalъ є3si2 trіehъ mužeй vъ temni1cэ sэdsщihъ, i3 i3zbavilъ є3si2 i5hъ t careva gnёva i3 posэčenіz mečnagw: takw pomi1luй i3 menE, ўm0mъ, sl0vomъ i3 dёlomъ vo tьmЁ grэhHvъ syщa, i3 i3zbavi mS t gnёva b9іz i3 vёčnыz kazni: ćkw da tvoi1mъ hodataйstvomъ i3 p0moщію, svoi1mъ že miloserdіemъ i3 blgodatію, hrt0sъ bGъ ti1hoe i3 bezgrёšnoe žitіE dastъ mi2 poži1ti vъ vёcэ semъ, i3 i3zbavitъ mS t šyіzgw stosnіz, spod0bitъ že desnagw so vsёmi s™hmi vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7.

Q pastыrю d0brый, ўči1telю i3 nastavniče našъ, s™i1telю džtče nіk0lae! Tы2, ѓgGlьski poži1vъ na zemli2, po prestavlenіi tvoemъ ćkw ѓgGlъ blgjй prosіslъ є3si2, molsщыmsz tebЁ pri1snый pom0щnikъ kvlszsz. Vёruemъ t vseS duši2 i3 pomыšlenіz, ćkw tvoi1mi nel0žnыmi hodataйstvы i3 blgodatію, nbi1lьnw darovannoю tebЁ t gDa sp7sa našegw, našemu sp7senію pri1snw spos0bstvueši. U5bo i3 vъ časъ seй n†ša nedostHйnaz prіimi2 molє1nіz: svobodi2 nasъ tvoi1mъ zastuplenіemъ t njbležaщagw nasъ suesl0vіz i3 suemydrіz, nepravovёrіz i3 ѕlovёrіz čelovёčeskagw: moli1sz mi1rъ vsBmъ daю1щemu nizposlati mi1rъ cRkvamъ, rastočє1nnaz že vo є3di1no sobrati, i3 deržavu blgočesti1vэйšagw, samoderžavnэйšagw їmperatora našegw nіkolaz ґlexandroviča vъ mi1rэ i3 tišinЁ sohrani1ti: moli2 mlctivago gDa, da, i4miže vёstь sudьbami, sp7setъ nasъ t pregrэšenій našihъ: moli2 blgostь є3gw2, nj є4že mi1lostivnw podati namъ i3 vsemY mjru potrє1bnaz, da neprestannw slavimъ, hvalimъ, poemъ i3 veličaemъ prečtcn0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7, čt0maz pred8 čudotv0rnoю їkHnoю s™i1telz nіkolaa vъ selЁ pr0mzinэ, simbi1rskіz є3parhіi.

Q vsehvalьnый, veli1kій čudotv0rče, s™i1telю hrt0vъ, džtče nіk0lae! M0limъ tS, bydi nadežda vsёhъ hrtіanъ, vёrnыhъ zaщi1titelь, ѓlčuщihъ kormi1telь, plačuщihъ veselіe, bolsщihъ vračь, po m0rю plavaющihъ ўpravitelь, ўb0gihъ i3 si1rыhъ pitatelь i3 vsBmъ sk0rый pom0щnikъ i3 pokrovi1telь, da mi1rnoe zdЁ poživemъ žitіE i3 da spod0bimsz vi1dэti slavu i3zbrannыhъ b9іihъ na nb7si2 i3 sъ ni1mi neprestannw vospэvati є3di1nago vъ trbcэ poklansemago bGa vo vёki vэkHvъ.

Mltva ѕ7, čt0maz vъ pokr0vskomъ medvёdevskomъ є3dinovёrčeskomъ monastыrЁ, nižegor0dskіz є3parhіi.

Q veli1kій zastypniče, ґrhіereю b9ій, nіk0lae treblženne, i4že pods0lnečnuю njsіsvый čudesы2, prizыvaющыmъ že tS sk0rый ўslhšatelь kvlszйsz, i5hže pri1snw predvarseši i3 sp7saeši, i3 i3zbavlseši, i3 t bёdъ vssčeskihъ i3z8imaeši, t bGa dannoю ti2 čudesъ i3 darHvъ blgodatію! Ўslhši mS nedost0йnago, sъ vёroю tS prizыvaющa i3 molebnoe tebЁ prinossщa pёnіe: tebe bo hodataz na ўmolenіe ko hrtY predlagaю. Q preslovyщій vъ čudesёhъ, s™i1telєmъ vыsoto2! Ćkw i3mёzй derznovenіe, sk0rw vLcэ predstani, i3 prepod0bnіi svoi2 rycэ molebnэ kъ nemY prostri2 nj mnЁ grёšnэmъ, i3 t negw2 щedrHtы blgosti podaždь mi2, i3 prіimi1 mz vъ svoE zastuplenіe, i3 t vsёhъ bёdъ i3 ѕHlъ mS i3zbavi, t našestvіz vragHvъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ svoboždaz, i3 tёhъ vsёhъ navёtы i3 ѕlohi6trstva pogublsz, i3 borю1щihъ mS vo vseй ži1zni moeй tražaz: pregrэšenієmъ že moi6mъ proщenіe i3sprosi2, i3 sp7sena mS hrtY predstavi, i3 crtvіz nbcnagw spod0bi ўluči1ti za mn0žestvo togw2 člvэkolю1bіz, є3myže podobaetъ vsska slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva z7, čt0maz vъ nіkolaevskoй є3dinovёrčeskoй cRkvi selA s0movki, nižegor0dskіz є3parhіi.

Q d0brый našъ pastыrю i3 bGomydrый nastavniče, s™i1telю hrt0vъ nіk0lae! Ўslhši nasъ grёšnыhъ, molsщihsz tebЁ i3 prizыvaющihъ vъ p0moщь sk0roe predstatelьstvo tvoE: vi1ždь nasъ nemoщnhhъ, tvsю1du ўlovlsemыhъ, vsskagw blga lišennыhъ i3 ўm0mъ t malodyšіz pomračennыhъ: potщi1sz, ўg0dniče b9ій, ne njstaviti nasъ vъ grэh0vnэmъ plэnY bhti, da ne bydemъ vъ radostь vragHmъ našыmъ i3 ne ќmremъ vъ lukavыhъ dэsnіihъ našihъ. Moli2 nj nasъ nedost0йnыhъ sodёtelz našego i3 vLku, є3myže tы2 so bezpl0tnыmi li6ki predstoi1ši: mi1lostiva kъ namъ sotvori2 bGa našego vъ nhnэšnemъ žitіi2 i3 vъ byduщemъ vёcэ, da ne vozdastъ namъ po dэlHmъ našыmъ i3 po nečistotЁ serdecъ našihъ, no po svoeй blgosti vozdastъ namъ. Na tvoe bo hodataйstvo ўpovaющe, tvoi1mъ predstatelьstvomъ hvalimsz, tvoE zastuplenіe na p0moщь prizыvaemъ, i3 ko pres™0mu w4brazu tvoemY pripadaющe, p0moщi pr0simъ: i3zbavi nasъ, ўg0dniče hrt0vъ, t ѕHlъ nahodsщihъ na nasъ, i3 ўkroti2 v0lnы strasteй i3 bёdъ vozstaю1щihъ na nasъ, da radi s™hhъ tvoi1hъ mltvъ ne njbhmetъ nasъ napastь i3 ne pogrsznemъ vъ puči1nэ grэh0vnэй i3 vъ ti1nэ strasteй našihъ. Moli2, s™i1telю hrt0vъ nіk0lae, hrtA bGa našego, da podastъ namъ mi1rnoe žitіE i3 njstavlenіe grэhHvъ, dušamъ že našыmъ sp7senіe i3 velію mlctь, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

PrispЁ denь svёtlagw toržestvA, gradъ barskій raduetsz, i3 sъ ni1mъ vselennaz vsS likovstvyetъ pёsnьmi i3 pёnьmi duh0vnыmi: dnesь vo svzщennoe toržestvo2, vъ prenesenіe čestnhhъ i3 mnogocэlebnыhъ moщeй s™i1telz i3 čudotv0rca nіkolaa, ćkože s0lnce nezahodi1moe vozsіS svэtozarnыmi lučami, razgonsz tьmY i3skušenій že i3 bёdъ t vopію1щihъ vёrnw: sp7saй nasъ ćkw predstatelь našъ, veli1kій nіk0lae.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.