NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Svetima

Molitve Svetima

Ѓvgusta k7z

Mltva s™0mu sщ7ennom§nku kykšэ.

Q s™hй strastoterpče, sщ7ennomyčeniče kykše, p0dvigi ґpclьskіz soverši1vый posredЁ njbitanіz soplemє1nnikъ tvoi1hъ, ntє1cъ našihъ, i5hže tы2 svёtomъ i4stinnagw bGopoznanіz prosvэщalъ є3si2, i3 po dannэй ti2 blgodati d¦a s™agw bёsы prognavый, d0ždь sъ nebesE svodi1vый, є4zero i3zsuši1vый i3 sotvori1vый i4na mnHga čudesA, mnogostradalьnый že tv0й p0dvigъ myčeničeskoю konči1noю ўvэnčavый! Prіimi2 t nasъ ўsє1rdnыz i3 ўmilє1nnыz mltvы i3 voznesi2 | ko prt0lu s™hz trbcы, i3dёže tы2 vъ li1cэ s™hhъ predstoi1ši, ćkw da tvoi1mъ hodataйstvomъ mlctivый gDь ўtverdi1tъ vъ mi1rэ i3 slavэ deržavu blgočesti1vэйšagw gosudarz našegw, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, vъ čadэhъ že s™hz pravoslavnыz cRkve da ўkrэpi1tъ dyhъ vёrы i3 blgočestіz, vъ pastыrehъ є3S revnostь kъ nazidanію pas0mыhъ da ўmn0žitъ i3 da pri1zritъ mi1lostivыmъ džkomъ na lю1di predstosщыz i3 pribэgaющыz ko tvoeй p0moщi. E$й, s™hй ўg0dniče b9ій! Vёmы, ćkw, velіihъ radi stradanій tvoi1hъ, mn0gw m0žetъ mltva tvoS ko blgoserdію vLki. Segw2 radi, ćkw č†da tvo‰ po vёrэ, kъ racэ čtcnhhъ i3 mnogocэlebnыhъ moщeй tvoi1hъ pripadaющe, m0limъ tS dyhomъ sokrušennыmъ i3 smirennыmъ serdcemъ: ne prezri molenій našihъ, pred8 tob0ю i3zlivaemыhъ, no voznesi2 | ko vseщedromu bGu, ćkw kadi1lo blgov0nnoe, da tvoi1mъ hodataйstvomъ pri1snw počjetъ blgodatь є3gw2 na gradэ semъ, vъ nemže čti1tsz preslavnoe i4mz tvoE, i3 lю1dіe živyщіi vъ nemъ da sohranstsz t glada, ngnS, smerton0snыz ćzvы i3 vnezapnыz smerti, t vsskihъ bёdъ i3 napasteй. Spospёšstvuй, sщ7ennom§nče kykše, s™hmi tvoi1mi mltvami čestn0mu bratstvu s™agw hrama tvoegw2, da prіumn0žitsz sіE i3 procvэtaetъ vo slavu trіedi1nagw bGa, vъ pohvalY tvoegw2 i4mene i3 vo blago s™hz pravoslavnыz cRkve, da takw vsi2, njhransemi tvoi1mъ predstatelьstvomъ, mi1rnw i3 blgočestnw p0priщe žitіS segw2 preйdemъ, slavzщe i3 blgodarsщe є3di1nago i4stinnago bGa, vo s™ёй trbcэ slavimago, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.