Молитве Пресветој Богородици пред иконама

Їyліа ‹

Мlтва пред8 їкHною прес™hz бцdы конeвскою, и3з8 слyжбы.

Q всеми1лостиваz гпcжE, дв7о бцdе! Вонми2 смирeнному молeнію моемY, и3 сокрушeннw нhнэ предстоsщагw w4бразу твоемY ўслhши глaсъ. Вёмъ бо, q содётелz моегw2 м™и, ћкw ты2 є3си2 предстaтельство хrтіaнъ непостhдное и3 ходaтайство ко творцY непрел0жное: вёмъ и3 сіE, ћкw беззакHніz мо‰ превзыд0ша главY мою2 и3 ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ, и3 ўжE нёсмь дост0инъ ви1дэти высотY нбcную, нижE воззрёти ко пrт0лу слaвы сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw, но дост0инъ kви1хсz мyкъ и3 вёчнагw њсуждeніz. Сегw2 рaди къ тебЁ (со предстоsщими кyпнw) припaдаю, тS прошY ўмилeннw, къ тебЁ со слезaми взывaю: вознеси2 къ немY м™рнее твоE молeніе, да не tвeржетъ нaсъ грёшныхъ t лицA своегw2, но, ћкw млcтивъ, да прости1тъ нaмъ согрэшє1ніz н†ша вHльнаz и3 невHльнаz, на пyть сп7сeніz нaсъ наставлsz и3 свhше си1лою ко творeнію зaповэдей свои1хъ ўкрэплsz: да сохрани1тъ нaсъ t соблaзнwвъ мjра, t вожделёній грэх0вныхъ, t к0зней діaвольскихъ и3 t нападeніz ви1димыхъ вр†гъ: да бlгослови1тъ дэлA рyкъ нaшихъ, подавaz њби1тели сeй и3 всsкому грaду и3 странЁ nби1ліе бл†гъ земнhхъ: сохранsz здрaвіе и3 ўтверждaz ски1птръ бlгочести1вэйшагw їмперaтора нaшегw ніколaz ґлеxaндровича, да сотвори1тъ и3 всBмъ нaмъ дни6 бл†ги и3 безмzтє1жны: да њгради1тъ ми1ромъ цRковь свою2 с™yю, и3 разсто‰щаzсz да соедини1тъ т0й, ћкw бlгъ гDи, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ, t всеS твaри со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ слaвимый во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ №:

ВозсіS нaмъ, ћкw с0лнце свэтозaрное t вост0ка въ велелёпіи, твоS, вLчце, їкHна, њзарsющи чудeсъ сіsніемъ преслaвнw всёхъ, непрестaннw приходsщихъ къ нeй съ вёрою и3 люб0вію и3 молsщихсz ўсeрднw твоемY є4же њ сн7э твоeмъ и3 бз7э вели1чію. Слaва бGу, ґрсeніемъ сію2 дaвшему нaмъ: слaва возврати1вшему ю5 t новaграда: слaва дёйствующему т0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

 

Коментарисање није више омогућено.