Молитве Пресветој Богородици пред иконама

Мaрта к7є

Мlтва пред8 їкHною бlговёщеніz прес™hz бцdы.

Пріими2, всебlгом0щнаz, пречтcаz гпcжE, вLчце бGороди1тельнице, сі‰ честны6z дaры, тебЁ є3ди1нэй прикл†дныz, t нaсъ недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ, t всёхъ родHвъ и3збрaннаz, всёхъ твaрей нбcныхъ и3 земнhхъ вhшшаz ћвльшаzсz. Понeже бо тебє2 рaди бhсть гDи си1лъ съ нaми, и3 тоб0ю сн7а б9іz познaхомъ, и3 спод0бихомсz с™aгw тёла є3гw2 и3 пречтcыz кр0ве є3гw2. Тёмже бlжeнна є3си2 въ р0дэхъ родHвъ, бGобlжeннаz, херувjмwвъ свэтлёйши и3 серафjмwвъ чтcнёйши сyщаz. И# нhнэ, всепётаz прес™az бцdе, не престaй молsщисz њ нaсъ недост0йныхъ рабёхъ твои1хъ, є4же и3збaвитисz нaмъ t всsкагw совёта лукaвагw и3 t всsкагw њбстоsніz, и3 сохрани1тисz нaмъ невреждє1нымъ t всsкагw kдови1тагw прил0га діaвольскагw. Но дaже до концA мlтвами твои1ми неwсуждeнныхъ нaсъ соблюди2: ћкw да твои1мъ заступлeніемъ и3 п0мощію сп7сaеми, слaву, хвалY, бlгодарeніе и3 поклонeніе за вс‰ въ трbцэ є3ди1ному бGу и3 всёхъ создaтелю возсылaемъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь сп7сeніz нaшегw глави1зна, и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе: сн7ъ б9ій сн7ъ дв7ы бывaетъ, и3 гавріи1лъ бlгодaть бlговэствyетъ. Тёмже и3 мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

 

Коментарисање није више омогућено.