NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Noemvrіa №i

Svztagw velikom§nika vo carёhъ, stefana serbskagw, i4že vъ dečanэhъ.

Na malэй večerni, stіhi6rы, na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nebesnыhъ či1nwvъ:

Blagočestіz pob0rnika, i3 vъ cRёhъ i3zrsdnago, stefana stradalьca i3 vэnečnika, duh0vnw sošedšesz vospoi1mъ: i3 togo2 prazdnikъ soverši1mъ, lюb0vію raduющesz. Dvaždы.

Nebesnіi nhnэ ѓgGli toržestvyюtъ mhslennw, vъ pamztь d0blzgw podvi1žnika: i3 kъ namъ nevi1dimw shodsщe njsэnsюtъ, polє1znaz daruющe.

M§nikwvъ čctnhй sob0rъ, sъ nami sovokyplьsz, slikovstvyetъ i3 toržestvyetъ, slavz, i3 vospэvaz hrtA, i4že stefana si1ce proslavlьšago.

Slava, glasъ ѕ7.

VesnA namъ dnesь vъ zemnы6z g0rы vozsіS: prіidi1te bratіe m§nikolю1bcы, njberemъ cvёtы dobrodёteleй, ±že i3znesE namъ stefanъ, hrt0vъ ўčeni1kъ nel0žnый: i4že dannый є3mY talantъ d0brэ ўmn0živый, i3 vёrenъ kvi1sz svoemY vladhcэ: i3 i4že ćkw drevo pri i3sh0diщihъ v0dъ, pl0dъ sv0й dastъ vo vremz svoE: i3 namъ pr0sitъ t hrtA bGa velію mlctь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

ҐrhagGlьski vospoi1mъ vёrnіi, nbcnый čert0gъ, i3 dverь zapečatanu voi1stinnu. Raduйsz є3sže radi trastE namъ sp7sъ vsёhъ hrt0sъ, žiznodavecъ i3 bGъ, nizloži2 vladhčice muči1teli, bezbHžnыz vragi2 našz, ruk0ю tvoeю preči1staz, ўpovanіe hrtіanъ.

Na stіh0vnэ, stіhi6rы: glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

T zapada s0lnce vozsіS, zari2 blagočestіz i3spuщaz stefanъ vo carёhъ m§nikъ.

Stjhъ: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ:

Serbskaz plemenA vs‰, ўserdnw stechtesz, svoego2 zastypnika slavzщe.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni vo dvorёhъ:

Poslёdnimъ si2 vremenemъ, tы2 krasotA pokazalsz є3si2 mnogostradalьne stefane.

Slava, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

GDvi predstoS, slavne, є3g0že vozlюbi1lъ є3si2, tvoE stado pominaй.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Bcdu tS vёrnіi vsi2 i3spovёduemъ, marje prnodv7o.

Troparь, glasъ d7.

Crtvo є4že na zemli2 d0brэ njkormlsz stradalьče, i3 bagrzni1cu nosS, smirennw stzžalъ є3si2 mudrovanіe, ni1щihъ posэщaz, i3 si1mъ hlёbъ razdroblsz. Tёmže preb9estvennaz trbca, crtvіz kypnw i3 m§ničestva vэncemъ ўvzze tz.

Slava i3 nhnэ: bGor0dičenъ:

E$že t vёka:

Na veli1cэй večerni, Stіhosl0vimъ: Blženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ.

Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы, na }: Glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi blgopohvalьnыmi pёsnmi vospoi1mъ stefana, nbcnago člka i3 zemnago ѓgGla, blgočestіz pob0rnika, i3 nečestіz tgoni1telz, stolpA nepokolebi1mago svoemY ntečestvu: vo branehъ d0blestvennago, i3 vъ napastehъ terpэli1vago, bezči1nstvuющihъ kazni1telz strašnago, i3 blgotekyщihъ pom0щnika teplago. I$mže hrt0sъ daruetъ namъ velію mlctь.

Kjimi pohvalьnыmi vэncы2 vэnčaimъ stefana, bGorazymіz krasotY, smirenomydrіz vыsotY, gordhni nizloži1telz, stэnY newbori1muю svoeS є3mY nbi1teli, nepobэdi1mago stradalьca, i3 vtorago jwva ranami. BэsHvъ progoni1telz strašnago, i3 ѓgGlwvъ soži1telz slavnago: i4mže hrt0sъ namъ daruetъ velію mlctь.

Kjimi blgostavnыmi glasы vozveli1čimъ stefana, vыsokoparnago nrlA čistot0ю ќmnoю, si1rыhъ pom0щnika, i3 vd0vъ pitatelz, stražduщihъ ўtёšitelz, i3 ni1щihъ služi1telz ўserdna, d0brago stroi1telz dannыhъ є3mY t bGa: nepravdu voznenavi1dэvša, i3 pravdu predpočetšago, i3 namъ t hrtA prossщa velію mlctь.

Kjimi dobrosobrannыmi cvёtы ўvzzemъ stefana, hrt0va sosyda i3zbrannago, vъ neйže so nc7emъ i3 d¦omъ vseli1sz. ЇHsifa vtorago vъ napastehъ i3 vъ kr0tosti dv7da drugago. SolomHnu vъ premydrosti ravnago, i3 i3lіi2 vъ revnosti t0čnago, cReй džbrazъ vъ dobrodёteli, i3 vъ mlcti nakazanіe i3zvёstnoe: i4mže hrt0sъ namъ daruetъ velію mlctь.

Slava, glasъ }:

Dnesь čctn0e toržestvo2 nbcnaz prazdnuюtъ mhslennw, zemn†z kъ veselію sozыvaющe vъ pamztь d0blzgw podvi1žnika, stefana terpэlivodyšnagw. Seй bo vseizrsdnый hrt0vыhъ zapovэdeй hrani1telь bhstь i3zvёstnэйšій, ne pomi1lova tlёющihъ crtvіz, radi vёčnыz i3 blžennыz voi1stinnu ži1zni: no rastoči2 i3 dadE ўbHgimъ, i3 m§nčeskimъ vэncemъ vэnčasz: s™ёй trbcэ predstoS neposredstvennw, smirenіe pr0sitъ mjrovi, i3 grэhHvъ njstavlenіe, i4že vёroю togw2 soveršaющihъ toržestvo2.

I# nn7э, bGor0dičenъ.

CRь nbcnый za čelovэkolю1bіe na zemli2 kvi1sz, i3 sъ člki poživE. T dv7ы bo čtcыz pl0tь prіemый, i3 i3zъ neS prošedый sъ vosprіstіemъ. E#di1nъ є4stь sn7ъ, sugybъ є3stestv0mъ, no ne v3postasію. Tёmže soveršenna togo2 bGa i3 soveršenna člka voi1stinnu propovёdaющe, i3spovёduemъ hrtA bGa našego. E#g0že moli2, m™i beznevёstnaz, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Taže vh0dъ. Prokjmenъ dnE, čtє1nіz.

Na lіtji stіhi6rы samoglasnы: glasъ №.

Z†padnaz vs‰ raduйtesz, i3 veselsщesz vzыgraйte: posredЁ sebE i3myщe ѕvэzdY nezahodi1muю, i3 mnogosvёtluю, s0lnečnыz zari2 prevoshodsщuю, stefana velikoimeni1tago, svztagw k0rene vёtvь mnogopl0dnuю i3 i3zbrannuю. I$stinnagw zapovэdeй hrt0vыhъ dёlatelz, i4že hrtA mn0gw vozlю1blьšago, i3 namъ t negw2 prossщa velію mlctь.

Serbstіi r0dove vsi2, d¦0vnw likovstvyющe džbщuю p0lzu voshvalsйte, vъ nar0čitый dn7ь togw2 pamzti, posredё bo vasъ i3zrastE ćkw šip0kъ blgov0nnый: i3 nn7э posredЁ m§nikwvъ, ćkw ѕvэzdA svёtlaz prewsіzvaetъ, i3 nasъ newstavlsetъ ćkw pastыrь d0brый: no posэщaetъ nevi1dimw, i3 t sp7sa namъ daruetъ velію mi1lostь.

VostHčnaz z†padnыmъ sraduйtesz, i3 ne vыsokomydrstvuйte: i4bo s0lnce drug0e zdЁ preslavnw prosіS, ne kъ zapadwmъ tvorS tečenіe, i3 podъ zemleю ўstremlszsz, no kъ nebesemъ vosh0dъ i3mёetъ t zemli2, i3 neveщestvennыmъ sprebыvaz ўmHmъ, i3 ±že ttydu namъ predposыlaetъ luči2: i3 soblюdaetъ i3 njsvzщaetъ, i3 t hrtA namъ daruetъ velію mi1lostь.

Slava, glasъ є7.

Vostrybimъ d¦0vnoю cэvni1ceю, vъ nar0čitый dn7ь prazdnika našegw, ±že džkrestъ sozыvaющe blagočestivomydrennэ, sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ, i3 glag0lющe: sE i4že na zemli2 strahomъ crtvovavый, nhnэ na nebesёhъ svob0dnw carstvuetъ. Prіidi1te carіe, i3 semY porevnyйte: i3 porevnovavše poslёduйte dёlanію, da i3 vы2 pod0bnыmъ vэncemъ prіwbщi1tesz. SE mi1lostыni sokr0viщe prebogatoe: prіidi1te stražduщіi, i3 prіimi1te i3scэlє1nіz, ruka bo, ćže togdA pёnzzi daю1щaz, tazžde i3 nhnэ daetъ i3scэlє1nіz tэlє1snыmъ bolёznemъ, i3 dušє1vnыmъ strastemъ. Bogatіi i3 ni1щіi, zdravіi i3 nemoщnji prišedše, počerpi1te po vёrэ prošenіz, t kovčega sщ7ennagw, ćkw t netlёnna i3st0čnika, vo slavu sp7sa i3 bGa proslavlsющago, i4že togo2 proslavlsющihъ.

I# nhnэ, pod0benъ i3 glasъ t0йže:

Germana patrіarha: Vostrybimъ trub0ю pёsneй, prekl0nšіisz bo svhše vsecari1ca m™i dv7a blagoslovenmi vэnčavaetъ vospэvaющыz ю5. Carіe i3 knszi da stekytsz, i3 cari1cэ da vospleщutъ vъ pёsnehъ, carS r0ždšeй, smertію njderži6mыz pervэe, razrэši1ti člkolю1bnw blgovoli1všago. Pastыrіe, i3 ўči1telіe, d0brago pastыrz prečctuю materь sošedšesz voshvalimъ: svёщnikъ zlatozarnый: svэton0snый džblakъ, nb7sъ prostrannэйšuю: njduševlennый kіvHtъ, ngnezračnый vLčnь prest0lъ, mannoprіemnuю zlatyю, stamnu zaklюčennuю sl0va dverь. Vsёhъ hrtіanъ pribёžiщe, pёsnmi bGoglag0livыmi pohvalsющe si1ce rcemъ: palato sl0va, spod0bi smirє1nnыz nы2 nbcnagw carstvіz, ničt0že bo nevozm0žno hodataйstvu tvoemY.

Na stіh0vnэ stіhi6rы: glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ćkw tverda ґdamanta, vseblženne stefane, sošedšesz dnesь voshvalsemъ tS: ćkw napasti preterpёvъ, i3 smertь pod8slъ є3si2 nepravednuю: ćkw da dvoi1mъ darHmъ spod0bitъ tS hrt0sъ, є3g0že vozlюbi1lъ є3si2, carskoй dіadi1mэ, i3 vэncY myčeničeskomu.

Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ:

Ćkw ќtro svэtlёйšee, terpёnіz svёtlostію, dostoslavne pokazalsz є3si2. Tёmže i3 stekaюtsz svzщennicы i3 carіe, i4nocы i3 mіrstji, bogatіi i3 ni1щіi, kovčegu pripadaющe svzthhъ tvoi1hъ moщeй, njsvzщenіe prіemlющe.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dvorёhъ bGa našegw:

Jwvъ drevle na vost0cэ, slavenъ i3 i3meni1tъ, bGočtecъ i3 pravedenъ, i3 m§nikwvъ načalo: no i3 stefanъ na zapadэ, slavoю i3 bogatstvomъ netlёnnыmъ, ćkw v0inъ vsёhъ carS, i3 stradalьcєvъ i3spolnenіe.

Slava, glasъ G:

Prіidi1te prazdnolю1bnыhъ sostavlenіz, prіidi1te i3 li1kъ sostavimъ: prіidi1te vэnčaimъ pёsnmi vэncє1vъ tezoimeni1tago stefana: togw2 revnyющe ćže kъ bGu lюbvi2, i3 terpёnіe pohvalsющe. Voi1stinnu bo do koncA preterpЁ vъ zak0nэ gDni, i3 nyždnuю pod8stъ smertь rukami ўbjйstvennыmi. I# kъ nemY vozopіi1mъ: mnogostradalьne i3 preblženne, nbi1telь ю4že vozlюbi1lъ є3si2, vъ neйže čctnы6mъ tvoi6mъ moщemъ stati i3zv0lilъ є3si2, i3 stado є4že sobralъ є3si2, sohransй i3 pokrыvaй, ćkw i3mёz ko hrtY derznovenіe.

I# nn7э, bGor0dičenъ.

Bezъ sёmene t bžctvennagw d¦a, v0leю že džtčeю začalA є3si2 sn7a b9іz: nc7A bezъ matere prežde vBkъ syщa, nasъ že radi i3zъ tebE bezъ nc7A bhvša, pl0tію rodilA є3si2, i3 mladenca mlek0mъ pitala є3si2. Tёmže neprestaй moli1ti, i3zbavitisz t bёdъ dušamъ našыmъ.

Na blgoslovenіi hlёbwvъ: troparь, glasъ d7.

Vъ terpёnіi dobrostradalьnыhъ p0dvigъ tvoi1hъ, mnogoobr†znыz r†nы preterpёlъ є3si2: i3 po konči1nэ svoeй vэnecъ t bGa sъ m§ničeskimi li1ki vosprіemleši, i3 vъ zemli2 kr0tkihъ dost0йnw vodvorsešisz blženne, t nasъ hrtA bGa moli2, darovati dušamъ našыmъ velію mi1lostь. Dvaždы.

I# Bcde dv7o: E#di1noždы.

Na ќtreni, Po № stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatannu:

Raka tvoS svste, drugjй bhstь sіlwamъ, i5že vёroю prihodsщыmъ razli1čnыhъ nedygwvъ i3scэlє1nіz toči1tъ. Segw2 radi serbskaz plemenA vs‰ vъ pamzti tvoeй raduюtsz, i3 vo hvalenіi zovytъ tebЁ: slava proslavlьšemu tS, slava vэnčavšemu tS, slava dёйstvuющemu tob0ю preslavnaz. Dvaždы.

Slava, i3 nn7э, bGor0dičenъ.

M™rь tS b9ію svёmы vsi2 dv7u voi1stinnu, i3 po roždestvЁ ćvlьšuюsz, i5že lюb0vію pribэgaющіi kъ tvoeй blagosti, tebe bo i4mamы grёšnіi predstatelьstvo, tebE stzžahomъ vъ napastehъ spasenіe: є3di1nu vsenepor0čnuю.

Po v7 stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Ўdivi1šasz ѓgGli, pače є3stestvennoe zrsщe, na tebЁ bыvaemo, t crtvіz prehodsщa vъ nbcnaz crtvіz: ўžas0šasz bёsove, vэncen0sca tS vi1dzщe, є3g0že bo mnshu stradanmi nizloži1ti, si1mъ posramlьšesz pad0ša, i4že sego2 togdA ўkrэpi1vый, prosvэti2 dyšы našz. Dvaždы.

Slava, i3 nn7э, bGor0dičenъ.

Ўdivi1sz їHsifъ є4že pače є3stestvA zrS, i3 vnimaše mhslію i4že na runo2 d0ždь, vъ bezsёmennomъ začatіi tvoemъ bcde, kupinY ngnemъ newpali1muю, žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i3 svidёtelьstvuz njbryčnikъ tv0й i3 hrani1telь, sщ7ennikwmъ vzыvaše: dv7a raždaetъ, i3 po roždestvЁ paki dv7oю prebыvaetъ.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva.

Krasenъ n§estvu tvoemY, i3 vselennэй blagocvэtyщъ, voi1stinnu cvёtъ pokazalsz є3si2: džči vsёhъ ќmnыz i3 serdєčnaz privlačA razumёnіz, kъ dobr0tэ tvoi1hъ i3spravlenій. Tёmže ўdivlsemi t ўserdіz zovemъ ti2: raduйsz dečanwmъ pohvalo2 nel0žnaz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

KrasotЁ dёvstva tvoegw2, i3 presvёtloй čistotЁ tvoeй gavrіi1lъ ўdivi1vsz vopіsše ti2 bcde: kyю ti2 pohvalY prinesY dost0йnuю; čt0 že voz8imenyю tS; nedoumэvaю i3 ўžasaюsz. Tёmže ćkw povelёnъ bhlъ, vopію1 ti: raduйsz blagodatnaz.

Stepenna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й.

E#đlіe t luki2, začalo …g.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ ѕ7.

Dnesъ cRkovь njzarsetsz strastoterpca lučami, i3 ćkw cvёtы ўkrašaema, vo veselіi hvalitsz, ćsnыmъ glasomъ vэщaющi: takovA moS roždenіz, takovi2 moegw2 čreva shnove. I%hže porodi1hъ kreщenіemъ, vospitahъ že mlekomъ blagočestіz, i3 m§niki sodёlahъ i4stinnы: da m0lztsz nj vselennэй ko gDu.

KanHnъ, glasъ №, є3gHže kraegranesіe:

N0vomu m§niku, n0vu prinošY dara pёsnь.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: TvoS pobэdi1telьnaz desni1ca bGolёpnw vъ krёposti proslavisz. Ta bo bezsmertne, ćkw vsemogyщaz, proti6vnыz sotrE: ї}lьtznwmъ pytь glubinы2 novosodёlavšaz.

Novozvlenna ćkw slnce, i3znesE tS zapadnaz stranA, zarsmi svэtolyčnыmi stefane, koncы2 njsіzvaющa i3 taйnw prosvэщaющa, gDvi pobёdnuю pёsnь poю1щihъ.

či stzžavъ ќmnыz, lišenіemъ čyvstvennыhъ, nhnэ zri1ši ćsnw, ±že džko ne vi1dэ, po ґpclu, i3 na serdce člku ne vzыd0ša, ±že tebЁ dadE hrt0sъ, togo2 vozlю1blьšemu.

Voi1stinnu, rečE solomHnъ, pamztь pravednagw sъ pohvalami: se bo nhnэ sobrašasz razli1čnыhъ kzы6kъ r0dove, hvalami vэnčavaющe stefanovъ verhъ netlёnnый.

NJči1stivъ ќmъ i3 serdce, i3 dš7u svob0dnu sodёlavъ slavne, bhlъ є3si2 sosydъ i3zbrannый, dost0inъ b9іz posэщenіz tёmže i3 prišedъ hrt0sъ, sъ nc7emъ i3 d¦omъ, nbi1telь vъ tebЁ sotvori2.

BGor0dičenъ: GorA vыsokA, ю4že vi1dэ danіi1lъ, t nesže kamenь tsэčesz, myžeskihъ rykъ kromЁ, tebE prowbrazovA bcde. Bezъ myža bo namъ pl0tію porodilA є3si2 є3mmanyila.

Katavasіa, po ўstavu.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: E#di1ne vёdый člčeskagw suщestvA nemoщь, i3 mlctivnw vъ nE vowbražsz, preposši mS sъ vыsotы2 si1loю, є4že vopi1ti tebЁ svzthй: njduševlennый hrame, neizrečennыz slavы tvoeS čelovэkolю1bče.

Mleko2 ssavъ premydrosti, t ю4nostnagw blženne v0zrasta, i3 vъ strasэ b9іi poučazsz pri1snw, preplhlъ є3si2 žitіS puči1nu, hrtA i3mёz k0rmčіz: i4že i3 nastavi tS vъ nebesnaz blgaz pristaniщa.

Ўčenію vnimaz є3đlьskomu prebogate, blžaщemu mlctivыz, mlctivъ bhlъ є3si2 i3 kr0tokъ. Tёmže i3 pomi1lovanъ bhvъ, zemlю naslёdovalъ є3si2, krHtkimъ ўgot0vannuю.

Moli1tvami prilёžnыmi privleklъ є3si2 ўtёšitelz, i4že i3 vseli1vsz vъ čctuю tvoю2 dyšu, svэtovi1dna vsego2 tS sodёla, strašna že i3 čydna vsBmъ i5že džkrestъ caremъ, vъ našu pohvalY i3 toržestvo2.

Ўstыdёsz tvoi1hъ slovesъ bGovэщannыhъ i3 premydrыhъ samoderžecъ grečeskій, i3 sob0rъ s™i1telьskій: ne terpsše bo zrёti ѕlosl†vnыz, ćkw v0lki posredЁ stada blagočesti1vыhъ.

BGor0dičenъ: RečE bžctvennый їezekіi1lь: i3 bydetъ dverь zatvorena. SіE na tebЁ i3sp0lnisz vladhčice, vni1de bo neskazannw vъ tS dž§ee sl0vo i3 mjrovi kvi1sz i3zъ tebE pl0tію, dv7u tS sohrani1vъ vo nboi1hъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti sl0va:

Premydrosti rači1telь bhvъ, i3 sokr0viщe dobrodёteleй, tonyduže i3 počerplъ є3si2 b9estvennaz razumBnіz, i3 nj tlёющihъ neradёvъ, netlёnnыmъ vnimalъ є3si2. Tёmže i3 ±že vozlюbi1lъ sіS po konči1nэ naslёdovalъ є3si2, prіemlz dost0йnыz mzdы2 dёlanіemъ, t pravosydzщagw vsS pr0mыsla. Segw2 radi vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati, poklansющыmsz vёroю svztы6mъ moщemъ tvoi6mъ. Dvaždы.

Slava: i3 nhnэ: bGor0dičenъ.

Pomыšlsю sydъ i3 boю1sz i3stzzanіz, trepeщu strašnыz i3 ўžasnыz myki, ngnS, bolёzni, tmh že i3 tartara: ўvы2, čto2 sotvorю2; stydъ kakw preterplю2; є3gdA kni6gi tverzutsz, i3 dэ‰nіz njbličatsz: segw2 radi pripadaю ti2, bcde prečctaz: togdA predstani mi2, nyždы džnыz i3z8imaющi, tebe bo i4mamы pribёžiщe vladhčice.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: G0ru tS blagodatію b9іeю priwsэnennuю, prozorli1vыma ґvvakymъ ўsmotri1vъ nči1ma, i3zъ tebE i3zhti ї}levu provozglašaše svzt0mu, vo spasenіe naše i3 njbnovlenіe.

Člkъ ќbw stefanъ po є3stestvY, no pače člka revnostію, ćkože drugjй i3lіA, kaznS nečesti6vыz, i3 snabdэvaz pravosl†vnыz: є3retіkHvъ že č†da, ćkw dš7eg{bnыz v0lki, t svoi1hъ predBlъ tgonsetъ.

E$že ќbw po džbrazu d0brэ soblюdE stefanъ voi1stinnu, no i3 є4že po pod0bію vъ takovёmъ plavanіi žitіS našegw m0ri: ќmъ bo vladhku strastemъ ўstr0i, zovhй sъ veselіemъ dš7i: slava si1lэ tvoeй gDi.

NižE sk0rbь, ni tэsnotA, nižE zatočenіe mnogolёtnoe, ni i3zbodenіe nčesъ tvoE vozmog0ša pokolebati nj vladhcэ želanіe, no prebhlъ є3si2 neizmэnenъ, zovhй sъ veselіemъ: slava si1lэ tvoeй gDi.

I#mёz ko vladhcэ tvoemъ velikom§niče derznovenіe, vselennэй mi1rъ i3sprosi2, tvoegw2 n§estva horygvi ўkrэpi2 na varvarы bezbHžnыz, i3 tišinY daruй tvoi6mъ lю1demъ: i4bo i3 sъ nami є3gdA bhlъ є3si2, mi1rno ўstroenіe naše i3mёzše ži1telьstvo.

BGor0dičenъ: I#z8wbrazovaše i3nogdA drevnzgw ї}lz vъ čermnёmъ prošestvіe tvoE nepostiži1moe roždestvo2. Ćkože bo džnъ nem0krennыmi stopami pr0йde bezdnu morskyю: takw i3 hrt0sъ dv7o bezъ sёmene t prečctыhъ tvoi1hъ kroveй proizhde.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2 hrtE, i3 njsvэti1vый krt0mъ tvoi1mъ mjra koncы2. SerdcA prosvэti2 svёtomъ tvoegw2 bGorazymіz, pravoslavnw poю1щihъ tS.

Kъ crtvію džblastь, i3 ўči1telьstva darъ priloži1sz tebЁ: vэщaz bo poleznaz, vsёhъ serdcA privleklъ є3si2 kъ vёrэ i4stinnэй, plodon0snыhъ pokazavъ, i3 ćkw sotvori1vъ i3 nauči1vъ, veli1kъ njbrёlsz є3si2 vo crtvіi nebesnэmъ.

Ќžasъ njb8emletъ mS slhšaщa, nepravednыhъ ti2 smerti džbrazы: no radostь prіemletъ mS, čtcnы6z tvo‰ m0щi zrsщa. Voi1stinnu bo po veli1komu ґpclu, nedost0йna stradanіz nhnэšnzgw vremene, ko tkrhvšeйsz slavэ na tebЁ.

Ne bhlъ є3si2 menšій vёroю i3 želanіemъ b9estvennыmъ smmeHna i3 savvы, svzщennыhъ i3 bGon0snыhъ tvoi1hъ nc7ъ: no si1mi ќbw i3 i4nэmi dobrodёtelьmi pod0benъ i5mъ bhlъ є3si2: prevozšelъ že є3si2 tёhъ i4menemъ i3 vэncemъ m§ničeskimъ.

či vsёhъ ni1щihъ na tS ўpovahu, ćkože kъ bGu, rečE dv7dъ, i3 tы2 daslъ є3si2 pi1щu i5mъ, ćkw b9ій služi1telь predъ nči1ma gDnima. Tёmže i3 naslёdovalъ є3si2 blženne, ўgot0vannoe mlctivыmъ crtvіe.

BGor0dičenъ: GorA sіnaйskaz drevle džbrazъ pokazA nepostiži1magw tvoegw2 ržctvA, zakonodavcu vъ kupinЁ. I$bo džgnь tamw newpali2 kupinY, nižE zdЁ bGorodi1telьnice, džgnь bžctvA tvoю2 bGovmэsti1muю ўtr0bu.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJbhde nasъ poslёdnzz bezdna, nёstь i3zbavlszй: vmэni1homsz ćkw nvcы2 zakolenіz: sp7si2 lю1di tvo‰ b9e našъ: th bo krёpostь nemoщstvyющihъ i3 i3spravlenіe.

Vo branehъ d0blestvenъ bhlъ є3si2, soproti1vnыhъ pobэždaz, ne щi1tomъ ni kopіemъ: ne na lykъ bo tv0й ўpovalъ є3si2 kogdA, no čtcnhhъ rykъ vozdэsnіemъ, ćkože mwmseй ґmali1ka vъ pusthni, i3 mltvoю g0rdыhъ nizlagalъ є3si2.

Ўblaži1ša tS cRіe, blgcvi1ša s™i1telіe, slhšaщe presl†vnaz tvo‰ i3spravlє1nіz: džbrazъ bo i3 nadpisanіe kъ dobrodёteli stzžaša tS, i3 nn7э vёroю prihodsщe, čtcnы6mъ stopamъ poklansюtsz.

Prineslsz є3si2 žertva nepor0čnaz, nasъ radi požeršemusz, s®čnoю čistot0ю i3 neѕl0bіemъ: i3 vsesožženіe i4stinnoe, s™o i3 njdš7evlenno, m§ničeskimъ i3sh0domъ zakolenіe soveršenno bGovi.

Razžženіe strэlы2 nevi1dimagw strэlьcA, tebЁ prirazi1všeesz stefane, pogasi1lъ є3si2 blgodarstvennыmъ terpёnіemъ, i3 nedёйstvenna pokazalъ є3si2: dёlы nasъ naučaz, terpёnіemъ togo2 k0zni pobэždati.

BGor0dičenъ: DŽbrazы podobaše pervэe prečctomu tvoemY propisatisz ržctvY, є4že i3 predvozvэsti2 i4že pri nHi kovčegъ: ćkože bo džnъ bGorodi1telьnice t pot0pa sohrani2 njstanokъ r0da, si1ce i3 sіE t pot0pa grэh0vnagw sp7sE člčestvo.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Drugagw kwnstantjna stzžA tS cRkovь blgočestіemъ blaženne, kr0tostію, pravdoю i3 mlctыnzmi: no i3 velikom§nika i3 stradalьca i4stinna. Tёmže i3 tob0ю krassщisz vopіetъ: stefanъ mnЁ pohvalA i3 ўtverždenіe.

Jkosъ: D0brый vLka, bGъ i3 sozdatelь, ćkože vъ pri1tči є3đlьskoй rečE nj dёlatelehъ vіnograda, togw2 zapovэdeй sp7si1telьnыhъ koeg0ždo vo svoE vremz dёlavša, i3 mzdY prіemša: i3znesE nn7э vo є3dinonadesstый časъ kъ koncY lёtwmъ, i3 vъ samoe soveršenіe thszщamъ veli1kago sego2 m§nika i3 cRS: svoemY ntečestvu nepokolebi1moe zabralo, i3 svoeй nbi1teli neruši1muю stэnY, i3 gri1vnu vsezlatyю cRkvi. ю4že i3 nossщi, sъ nami zovetъ є3dinoglasnw: stefanъ mnЁ pohvalA i3 ўtverždenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE ќmnuю bcde peщь, razsmotrsemъ vёrnіi: ćkože bo džtroki spasE tri2 prevoznosi1mый, mjrъ njbnovi1 bo črevэ tvoemъ vsecёlъ, hvalьnый nc7є1vъ bGъ i3 preproslavlenъ.

Ї}sъ navi1nъ i3nogdA ѓgGla vi1dэ, povelэvaющa є3mY i3zyti sap0gъ n0gu svoeю, mёstu bo glaše, s™u bhti: th že vseblaženne, nіkolaa vi1dэlъ є3si2 veli1kago, pl0ti sovleщi1sz povelэvaющa, i3 vъ zemli2 s™ёй priseli1tisz.

Noщn†z tvo‰ hoždє1nіz, i3 ±že nj kamenь č†staz pretыkanіz, ±že pod8slъ є3si2 ni1щыz posэщaz, lёstvicы tebЁ ўstr0išasz, i3 stepenь kъ nbcnыmъ, i4miže kъ samomY bGu dosti1glъ є3si2: togw2 desni1ceю vэnčavaemь.

Nboi2 ќbw na tebЁ vэncы2 blaženne stek0šasz, crtvіz kypnw i3 m§ničestva: nboi1hъ bo či1nъ soblю1lъ є3si2. Tёmže careй є3si2 pohvalA, i3 m§nikwvъ krasotA: svoes že nbi1teli ѕvэzdA mnogosvёtlaz.

ŠirotA zemli2 i3 dolgotA so mn0gihъ kzhkъ r0dы, tebЁ vvёrisz t bGa, t zatočenіz prizvavšagw tS. ю4že i3 soblю1lъ є3si2 d0brэ vo blagočestіi i3 vъ zak0nэhъ pravednыhъ. Tёmže i3 mzdY prіslъ є3si2 dost0йnuю.

BGor0dičenъ: Rodi1vыйsz soprisnosyщenъ bGu i3 nc7Y, bGъ sl0vo, bcde, i3 sъ nami bGъ člkъ, tob0ю sni1de kъ našemu smirenію, t klstvы pradэdnіz: tebe bo vi1dэ їakwvъ lёstvicu do nbcъ dossžuщu.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtrocы ї}levы, ćkože vъ gorni1lэ dobr0toю blagočestіz, či1stэe zlata bleщahusz, glющe: blgcvi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

ЎstnЁ ќbw dvi1ža i3 rycэ vъ mltvahъ vozdэvaz,džči že gDni prizirahu, i3 togw2 ќši mltvu poslyšahu: i3 hotBnіz tvo‰ blg†z preslavnw soveršahusz.

Darъ čestenъ voi1stinnu, prinese tz gDvi, blagor0dnoe tvoE ntečestvo, pače darHvъ ѓvelevыhъ, i3 žertvъ nHevыhъ: na vsskъ bo denь sokrušenіemъ d¦a, žertva bhlъ є3si2 sozdatelю.

Ґgarznskaz č†da blaženne podъ n0gi gDamъ našыmъ podloži2: se bo častь dostosnіz tvoegw2 bezvёstnu tщavsz sotvori1ti, no predvari1vъ, dost0йnoю nakaži2 kaznію.

Razširi1ša ўstA svo‰ ćkw ѕvёrіe, spэšaщe tvoE pogloti1ti ntečestvo їsmaili1te bezb0žnіi: si1loю ќbw tvoeю si1hъ nizloži2.

BGor0dičenъ: I#saіa vi1dэ tS kleщY ќglz bžctvennagw, pror0českima ntrokovi1ce nči1ma, togw2 ўstnamъ kasaющasz, i3 grэhi2 njstavlsющa: i4bo i3zъ tebE bGъ vočlvёčisz, mjra grэhHvъ njstavlenіe.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: DŽbrazъ čctagw ržctvA tvoegw2, ngnepali1maz kupinA pokazA newpalьnaz, i3 nhnэ na nasъ svirёpэющuю ўgasi1ti m0limsz peщь: da tS bcde neprestannw veličaemъ.

Ѓщe i3 t nasъ prestavlenъ bhlъ є3si2 ćkože i3lіA, no namъ njstavilъ є3si2 s™hz tvoS m0щi, ćkože mi1lwtь čtcnёйšuю: i4miže nasъ stradalьče pokrыvaй, t vsskagw vredA dušetlёnnagw.

Pače zlata i3 topazіa, raka moщeй tvoi1hъ namъ kvi1sz: pamztь že tvoS slavnaz, pače s0ta med0vnagw, gortanemъ našimъ ўsladi1sz, vъ neйže nasъ njsіzvaюtъ ѓgGli sъ tob0ю shodsщe.

Ю$že želahomъ pamztь svэton0snuю tvoю2, i3 sladčaйšuю prіshomъ i3 njblobыzahomъ, i3 m0limsz blženne tvoi1mъ ko hrtY derznovenіemъ, sohransй i3 sp7saй stado tvoE.

Sію2 ю4že stzžalъ є3si2 nbi1telь, ю4že vozlюbi1lъ є3si2, i3 ю4že mnogouserdnэ ўkrasi1lъ є3si2 stefane: i3 nn7э moщmi2 tvoi1mi proslavilъ є3si2, i3 stado є4že vъ neй, mltvami tvoi1mi njkormlseši.

Ne i4mamы i4nagw kъ bGu hodataz, i5že tvoeS nbi1teli i4nocы, t0kmw tebE stefane, nasъ sobravšagw. I# m0limъ tS prilёžnw: i3 tamw nasъ nerazluči2, t darovannыz ti2 slavы t bGa.

BGor0dičenъ: E#g0že vsi2 pror0cы, rečenіzmi kypnw, i3 gadanьmi predvozvэsti1ša, vsecRce hotsщa rodi1tisz, i3 spasti2 člvёčestvo: sego2 tы2 začenši neskazannw, neizrečennw porodi1la є3si2 bcde: pror0kwvъ bhvši sbыtіE.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Pl0tію ўsnyvъ:

Pozlaщennыma krыl0ma dobrodёteleй, kъ bGu vozletёvъ stefanъ nasъ naziraetъ. I$že pamztь є3gw2 tvorsщihъ: i3 svёta i3spolnsetъ neveщestvennagw.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2:

Dalъ є3si2 ўtverždenіe lю1bzщыmъ tS gDi, stradalьca tvoego2 d0blzgo, i4mže podvi1glъ nasъ kъ terpёnію napastemъ, i3 si1mъ nizloži1lъ є3si2 tvoegw2 sozdanіz ratnika, tёmže tvoE b9estvennoe smotrenіe slavimъ: ї}se vsesi1lьne, sp7se dš7ъ našihъ. Dvaždы.

Dalъ є3si2 ўkrašenіe dečanskoй cRkvi gDi, stefana tvoego2 ўg0dnika, čudesA sodэvaющa, i3 i3scэlenіz točaщa, vo slavu tvoi1hъ darovanій, tёmže tvoE b9estvennoe smotrenіe slavimъ, i5že t negw2 s0brannіi: ї}se vsesi1lьne, sp7se dyšъ našihъ.

Dalъ є3si2 ўdobrenіe sє1rbskimъ caremъ gDi, stefana premydrago, togw2 revnovati dёlanіemъ, ćže kъ tebЁ lюbvi2 sozdavšemu, i3 i4že kъ stražduщыmъ mlcti, tёmže tvoE b9estvennoe smotrenіe slavimъ: ї}se vsesi1lьne, sp7se dyšъ našihъ.

Slava, glasъ v7.

Prіi1dite i4nočestіi li1cы, d¦0vnw vozveseli1msz, i3 kіvHtъ džkrestъ njbstyplьše. Pёsnmi vospoi1mъ pohvalьnыmi, blagogovёйnw ўstnami, s™hmъ prikasaющesz moщemъ, i3 kъ slezamъ molьbY smэsi1vše, kъ nemY vozopіi1mъ: hrt0vъ ўg0dniče stefane, i3 čudotv0rče voi1stinnu, nasъ, i4hže sobralъ є3si2 zdЁ, i3 tamw soberi2 vъ časti spasaemыhъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Dv7o bcde, pomi1luй rabы6 tvo‰, i3 i3zbavi ngnS i3 vsskіz myki, vъ noщi2 i3 vo dni2 vopію1щihъ, shnu tvoemY prečctaz: ne prezri stado tvoE, mltvami hrtE r0ždšіz tS.

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Stіhi1ra ќtrennzz po slavosl0vіi.

Slava, glasъ є7. Samoglasenъ.

Svztji serbstіi prosvэti1telіe i3 ўči1teli, prepod0bnіi kralьi, carіe i3 knszi, smmeHne mmrotoči1vый, savvo ravnoap0stolьnый: ґrsenіe čudotv0rče, stefane pervovэnčannый, vladislave i3 savvo vtorhй, so feoktjstomъ vsehvalьnыmъ i3 є3vstratіemъ: preslavnый miluti1ne, nіkodi1me, danіi1le, їwannjkіe, є3freme: vo premydrosti predi1vnый, i3 vo stradanіihъ ґdamantnый svёtlый i3 veli1kій čudotv0rče carю2 stefane dečanskій i3 є3leno. Slava i3 ќrošu mlad0mu, traslь є3gw2 čestna i3 svsta. Preslavnый i3 veli1kій knsže lazare, i4že prolіS kr0vь svoю2 za vёru i3 ntečestvo i3 dostosnіe tvoE. Slava tebЁ vsehvalьna cari1ce i3 veli1kaz knzgi1ne desp0tice gpcžE ѓnno, ґnastasіe, є3leno i3 ґggeli1no. Svztji slavnіi desp0tы geHrgіe, stefane, maxjme, їwanne, sirmjйskіz i3 krušed0lskіz nbi1teli: slava vo branehъ v0ine stefane щilsnoviču, veli1kій cэlebniče prihodsщыmъ kъ tebЁ sъ vёroю, svzthй petre kori1žkій, їwannjkіe dэvi1čkій, pr0hwre pši1nskій, їwanne rhlьskій, gavrіi1le desn0vskій, їlarіHne nsog0vskій, їlarіHne mіgai1nskій, є3vfĐmіe, nestore, i4že vo dečanstэй pusthni posti1všіisz: svzthй vasjlіe n0vый čudotv0rče zaholmjйskй, petre černog0rskій ґrhіereю prewsvzщennый, i5že vsёhъ vasъ proslavlsemъ i3 slavimъ, ćkw veli6kіz stolpы2 i3 predstateli r0da serbskagw kreston0snagw, moli1te bGa nj dušahъ našihъ, spasti1sz namъ.

I# nhnэ hrama.

Na lіturgji, Blženna t kanHna s™agw pёsnь G i3 ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Vozveseli1tsz prvdnikъ nj gDэ i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši b9e glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Ґpclъ dэsnій, začalo k7f:

Vozloži2 i4rodъ carь rycэ:

Ґllilyіa, glasъ d7: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, i3 ćkw kedrъ i4že vъ lіvanэ ўmn0žitsz.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

E#đlіe t їwanna, začalo n7v:

SіS zapovёdaю vamъ:

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.