NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Їannuarіa }i

Pamztь i4že vo s™hhъ ntcA našegw ґrhіepckpa maxjma n0vagw bhvšagw despota serbwmъ.

Na malэй večerni, stіhi6rы maxjmu. Glasъ №:

Pod0benъ: Nebesnыhъ činHvъ:

N0vъ sadъ kvi1lsz є3si2 namъ, džtče, nasaždenъ vo dvorёhъ d0mu bGa našegw, veselsщъ č†da tvo‰ ѓki novoraslьmi maslinnagw dreva: mh že ti2 prin0simъ džtče vэncы2 mnogopletє1nnыz vo i4mz ўserdіz kъ čadolюbi1vomu ntcY. Dvaždы.

Blagočesti1vagw k0rene blagaz traslь, t nes že prozzbE cvёtъ blagouhannый: mHщi bo tvo‰ prozvlsюtъ dobrodBteli, i5hъ že mы2 njblagouhaющe, voshvalsemъ bGa, tebE proslavlьšago, maxjme dostoblaženne.

Vъ ю3d0li ćkw krjnъ procvёlъ є3si2, svzti1telю, i3 ćkw šip0kъ blagouhaeši, serdca vёrnыhъ njblagouhaz, i3 radostію i3spolnsz. I%že vo veselіi vospэvaющe glag0lюtъ: di1venъ bGъ vъ svzthhъ svoi1hъ.

Slava, glasъ ѕ7.

Hrt0va їerarha vospoi1mъ vsi2 maxjma, tr0icы bo svzthz deržavu vo svoemъ r0dэ ćsnw vozvэщaetъ, є3di1nago bGa vъ trіehъ li1cэhъ nerazdёlьna: є3g0že i3 m0litъ nj nasъ, vёroю soveršaющihъ pamztь є3gw2.

I# nn7э, bGor0dičenъ.

ҐrhagGlьskoe sl0vo prіsla є3si2, i3 heruvjmskій prest0lъ pokazalsz є3si2, i3 na njb8stіzhъ svoi1hъ nosi1la є3si2, bcde, nadeždu dyšъ našihъ.

Na stіh0vnэ stіhi1rы: glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

NJstavivъ d0mъ zemnagw carstvіz, preblaženne maxjme, d0mъ svzthz tr0icы bhlъ є3si2.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2:

Voi1stinnu, džtče, kvi1lsz є3si2 kupecъ pred0blій, є4že stzžavъ hrtA, bi1serъ mnogocёnnый, i3 togo2 položi1vъ vo ўmЁ, dyšu prosvэti1lъ є3si2.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Svёtlagw i3 svztagw k0rene, cvёtъ soveršenіz i3 svёtlosti tы2 bhlъ є3si2, novozvlenne maxjme, preblaženne.

Slava, glasъ i3 pod0benъ t0йže.

Maxjma proslavimъ, ćkw služi1telz svzthz tr0icы.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Dv7o preblažennaz, ўblažaemъ tS r0di čelovёčestіi, ćkw rodi1la є3si2 sp7si1telz dyšъ našihъ.

Troparь, glasъ G.

Strannoe roždenіe i3 vospitanіe bhlъ є3si2 džtče, no paki vodvori1sz vo vlasti ў svoegw2 nar0da: nebesnagw carstvіz želaz, zemn0e carstvіe njstavilъ є3si2 i3 smirenіemъ vhšnee sokr0viщe poluči1lъ є3si2, preblaženne maxjme: moli2, m0limsz, t dušahъ našihъ.

I# nn7э, bGor0dičenъ, po glasu.

Na veli1cэй večerni, Poemъ: Blaženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ.

Na GDi vozzvahъ, stіhi1rы na ѕ7, glasъ №.

T mladenstva cэlomydrіe vozlюbi1vъ džtče, vozrastE cerkvi svэtozarenъ cvёtъ, їHsifu podražaz prekrasne. Živhй že vo i3noplemennыhъ, soblю1lъ є3si2 vёru cёlu ćkw g0lubь, kvi1lsz premydrъ i3 bGoug0denъ. Tёmže i3 ўdivlsemь bhlъ є3si2 t vsёhъ, maxjme dostoblaženne. Dvaždы.

Svёtъ licA tvoegw2 džtče, prozvlsetъ tvoю2 duh0vnuю blagodatь, krasenъ bhvъ ko vidёnію, krasnэйšій že dušeю: tvo‰ bo m0щi njblagouhaюtъ č{vstva i3 ўdivlsюtъ, vsskъ razumъ, i3 proslavlsюtъ bGa proslavlьšago tS, džtče našъ maxjme: Dvaždы.

BGolюbi1voe tvoE stado i3 vёrnыhъ sob0ri, voshvalsemъ tS, svzti1telю, zanE premydrыmъ svoi1mъ ўčenіemъ nboS ўdivi1lъ є3si2, po smerti že toči1ši i3scэlє1nіz. Tёmže i3scэli2 dyšы i3 tэlesA n†ša hrt0vъ služi1telю, maxjme preblaženne.

Slava, glasъ ѕ7:

Vo i3sh0dэ di1vnagw tvoegw2 predstavlenіz i3 preselenіz či1stыz dyši tvoeS čestnёйšій džtče, ўzrёlъ є3si2 blagolBpna dvA m{ža, sіsющa krasot0ю ndeždъ svoi1hъ, tёmže licemъ svёtlыmъ i3 nči1ma radostnыma glag0lalъ є3si2 kъ materi i3 ўčenikHmъ svoi6mъ: tkydu prіid0ša kъ namъ krasnіi sji myžіe; nni1 že razumёvše, bhvšee posэщenіe b9іe, vozradovašasz, ćkw poslA bGъ ѓgGlы vo džbrazэ ґfanasіa i3 kmrjlla, ti1hw vzsti dyšu tvoS t či1stagw tёla tvoegw2, s™e svzti1telю preblženne maxjme dostočydne.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ, pres™az dv7o: kt0 li ne vospoetъ tvoegw2 preči1stagw roždestvA, bezlёtnw bo t nc7A vozsіsvый sn7ъ є3dinor0dnый, t0йže t tebE či1stыz pr0йde neizrečennw vopl0щsz, є3stestv0mъ bGъ shй, i3 є3stestv0mъ bhvъ, čelovёkъ nasъ radi, ne vo dvoю2 licY razdэlsemый, no vo dvoю2 є3stєstvY nesli1tnw poznavaemый. Togo2 moli2 či1staz, vseblažennaz, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Vh0dъ, prokjmenъ dnE, i3 čtenіz G.

Pri1tčeй čtenіe.

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blženъ člvёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lBta životA vъ desni1ce є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava. T ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zakHnъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menE, nj č†da, čestn†z bo rekY: i3 blženъ člvёkъ, i4že puti6 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ čelovёčєskimъ: ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ. M0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lю1bzщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgdtь. Razumёйte ќbw neѕl0bivіi kovarstvo, nenakazannіi že, prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menE i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, mє1rzki že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glagHlы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe.

ЎstA pravednagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že nepravednagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blagod†ti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. MBrila lьsti6vaz, merzostь pred8 gospodє1mъ, vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY. I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamo i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrwsti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mBnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smє1rti. Ќmerъ pravednый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti6, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Prvdnikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёsto predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že prvdnыhъ blgospёšnoe. Vo blgi1hъ prvdnыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blagoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrwsti solomHni čtenіe.

Pravednikъ ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: Sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 ži1vый posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь: Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ: Skončavsz vmalэ i3sp0lni lёta dHlga: ЎgHdna bo bЁ gDevi dušA є3gw2, segw2 radi potщasz t sredы lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlє1nіi takov0e, ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi1rы samoglasnы, glasъ №.

Vъ čestnёmъ prestavlenіi tvoemъ, džtče našъ maxjme sobiraetsz mn0žestvo nar0da, stekaюtsz i4nocы i3 vsi2 t cerk0vnagw li1ka takožde i3 vъ mіrski1hъ tebЁ posluži1vši i3 sovoinstvovavšіi sъ tob0ю: džbщій bo plačь gromoglasenъ sotvori1ša nj tebЁ, prepod0bne.

Tvoi2 lю1dіe prepod0bne maxjme, slezы točaщe nadgr0bnaz tebЁ glag0lahu: t premydragw tvoegw2 razuma, džtče našъ preblaženne. Pominaz seй časъ, njstavilъ є3si2 nasъ, i3 ni vo čto2 vmэni1vъ slavu i3 krasotY žitіS segw2 prilэpi1lsz є3si2 hrtY B0gu, i3 tomY poslёdovavъ, t negw2 proslavlenъ bhlъ є3si2.

Ćkw lunA zašedъ vъ podzє1mnaz, prepod0bne i3 ćkw bi1serъ krhemь vъ zemli2 vlažnoй, kvi1lsz є3si2 svzti1telю svёtomъ blagodati d¦a svztagw prosvэщenъ, i3scэlsz i3 njsvzщaz dyšы i3 tэlesA našz, novosvlenne maxjme, dostoslavne.

Slava, glasъ v7.

K0lь krasnoe vidёnіe i3mёlъ є3si2 predъ i3sh0domъ duši2 tvoeS, q preblaženne maxjme, predstaša bo tebЁ presvёtlіi svzti1teli i3 bogomydrіi ntcы2 ґfanasій i3 kmrjllъ, i4mže vidёnіemъ ўžasi1lъ є3si2 materь i3 ўčeniki2 tvo‰, lю1demъ že tvoi6mъ vsenekonečnuю žalostь njstavilъ є3si2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi1rы samoglasnы, glasъ №.

Vo vsemъ podražalъ є3si2 prarodi1telєmъ tvoi6mъ, svzti1telю: smmeHnu prepod0bnomu i3 savvэ svzщennomu. Nni2 bo carstvo njstavlьše, bogatstvo vъ rycэ ni1щihъ daša, i3 stranstvovati i3zv0livše, mi1lostiva bGa sebЁ njbrэt0ša: tёmže i3 t hrtA bGa slavu i3 vёčnый pok0й poluči1ša, tebE, prepod0bne maxjme sovselьnika i3myщe, i4že sъ ni1mi i3 socarstvueši vъ carstvіi nebesnэmъ.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Vesь njsvzщenъ bGovi, bhlъ є3si2 džtče, trud0mъ i3 post0mъ sebE ўkrašaz. Milosthnzmi že vžegъ i3 ўzsni1vъ svэщY predvari1lъ є3si2 ženihA hrtA: sъ ni1mže vъ čert0zэ veselssz, vsehvalьne svzti1telю maxjme, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

Svste svzti1telю maxjme, posэщaй stado svoE, i3 soblюdaй є5 nevredi1mo t volkHvъ napadaющihъ, zagraždaz i4hъ ѕlokovarnaz ўstA, ćkw da vъ mi1rэ vospэvaemъ slavu tvoю2.

Slava, glasъ G.

Paki namъ zlatotečnый njlъ, lёtnoю pamztію prišedъ, d0brыmi voshoždenьmi navodnsetъ zlatostryйnaz bezsmertіz lіsnіz, plododaS sladkuю pi1щu vыs0kimъ blagovэщanіemъ, trbcы nerazdёlьnэй deržavэ ўči1tъ poklanstisz, i3stočaetъ b9estvennaz ўčenіz, vёrnыhъ napasetъ pomыšlenіz, i3 m0litsz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Bezъ sёmene t božestvennagw.

Na ќtreni, Na BGъ gDь, troparь svzt0mu maxjmu, dvaždы: Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ glasa.

Po №-й kafjsmэ: sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ.

Cэlomydrіe їHsifovo stzžalъ є3si2, svzti1telю, i3 kr0tostь dv7dovu. ЇHsifъ soblю1dъ dёvstva cvёtъ, carstva spod0bisz, davjdъ že golіafa ўbi1vъ, pomazannikъ svёtelъ kvi1sz. Th že prepod0bne, vo vsemъ i3skušenъ bhvъ, krёpostію tverdagw tvoegw2 razuma nevreždenъ prebhlъ є3si2, i3 potopi1vъ mhslennago faraHna, sebE či1sta bGu predstavilъ є3si2. Tёmže i3 bGъ, vi1dэvъ čistotY duši2 tvoeS, preblaženne maxjme, na svёщnikъ svzti1telьstva vozvedE tS, prosvэщati i3 njsvzщati dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўdivi1sz їHsifъ, є4že pače є3stestvA zrS, i3 vnimaše mhslію i4že na runo2 d0ždь, vъ bezsёmennomъ začatіi tvoemъ bcde, kupinY ngnemъ newpali1muю, žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i3 svidёtelьstvuz njbryčnikъ tv0й i3 hrani1telь svzщennikwmъ vzыvaše: dv7a raždaetъ, i3 po roždestvЁ paki dv7oю prebыvaetъ.

Po v7-й kafjsmэ, sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Ćkože pred8wpredэli2 predvozzvavый tS, bezsmertіz tы2 pred8wbraženіe bhlъ є3si2, nizloži1vъ blagočestію proti6vnaz mudrov†nіz, džtče maxjme, pravoslavnыhъ pohvalo2: tёmže tS d0lgu poю1щe, soveršaemъ božestvennuю pamztь tvoю2.

Slava i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

KrasotЁ dёvstva tvoegw2 i3 presvёtloй čistotЁ tvoeй gavrіi1lъ ўdivi1vsz, vopіsše ti2 bcde: kyю ti2 pohvalY prinesY dost0йnuю; čt0 že voz8imenyю tS, nedoumэvaю i3 ўžasaюsz. Tёmže ćkw povelёnъ bhhъ, vopію1 ti: raduйsz blgodatnaz.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti sl0va.

Premydrosti rači1telz, maxjma voshvalimъ, slavu zemnyю tl0žša i3 hrtY cRю2 poslёdovavša, vhšnihъ vozželavša, ni6žnzz že njstavivša, mnHgіz sk0rbi i3 bёdы pod8svša, i3zgnanіz že i3 čužestranstvіz vsegdA lюb0vь ko hrtY soblю1dša i3 tomY ўpod0bivšasz, vo dvorh že є3gw2 vselьšasz, m0limsz, džtče prepod0bne, moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ vёroю i3 lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pomыšlsю sydъ i3 boю1sz i3stzzanіz, trepeщY myki i3 ўžasaюsz džgnennыz bolёzni, tmh že i3 tartara: ўvы2 čto2 sotvorю2. Stydъ kakw preterplю2; є3gdA kni6gi tverzutsz i3 dэ‰nіz njbličatsz. Segw2 radi pripadaю ti2 bcde preči1staz, togdA predstani mi2, nyždы džnыz i3z8imaющi: tebE bo i4mamы pribёžiщe vladhčice.

Taže stepenna pervый ґntіfHnъ d7 glasa. Prokjmenъ, glasъ d7: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz. Stjhъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь, i3 poučenіe serdca moegw2 razumъ. Vsskoe dыhanіe: E#đelіe t їwanna, začalo lѕ.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra glasъ ѕ7.

Dnesь veseli1tsz hrt0va cerkovь, vъ pamzti blažennagw ntcA našegw maxjma. DŽnъ bo slavu njstavivъ i3 krestъ vzemь, poslёdova hrtY.

KanHnъ svzt0mu maxjmu, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe sіE:

Voshvalimъ svzti1telz, horygvu cerkve.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь krestowbraznыma mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Vospoю2 tebE gDi b9e m0й, ćkw proslavilъ є3si2 tebE proslavlьšago, maxjma vsёmi hvali1mago, samъ bo sebE t mladenstva, ćkw maslinnuю vёtvь tebЁ hrtE prinesE, i3 tebЁ ćkw B0gu: njsanna vopіetъ.

Vospoю2 tS, blaženne maxjme, ćkw є3leemъ mi1lostыni i3 p0tomъ trudHvъ svoi1hъ ўmastilъ є3si2 sebE, džtče, i3 svэti1lьnikъ vžegъ sъ mydrыmi dёvami, vъ srёtenіe hrtY ženihY vo veselіe vёčnoe vosteklъ є3si2.

SmmeHna prepod0bnagw i3 svzti1telz savvы tы2 kvi1lsz є3si2, džtče lozA i4stinnaz, i3stočaz vіno2, spasenіz, vsёhъ vёrnыhъ dyšы veselsющee, svzti1telю džtče našъ, preblaženne maxjme dostočydne.

BGor0dičenъ: Sovёta prevёčnagw hramъ vozdvi1glъ є3si2 svzti1telю, ґrhіstrati1ga gavrіi1la radostnoe provэщanіe bcdэ vsednevnw vospэvaz: raduйsz nevёsto nenevёstnaz.

Katavasіz: Syšu gluborodi1telьnuю zemlю s0lnce našestvova i3nogdA, ćkw stэna bo njgustЁ nbap0lы vodA: lю1demъ pэšemorehodsщыmъ i3 bGoug0dnw poю1щыmъ, poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cerkovь tvoS hrtE zovyщi: tы2 moS krёpostь gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Hvalami da počti1mъ preblažennago ntcA, i4že nebesnaz želaz njstavi zemn†z. I# ćkože є3lenь tečetъ želaz vodnagw i3st0čnika: si1ce ўserdnw poslёdovalъ є3si2, džtče, stopamъ, prarodi1teleй svoi1hъ.

Vesь ќmъ vperi1vъ kъ vыsotЁ, zemn†z ni vo čt0 že vmэni1lъ є3si2, i3 smirenіemъ dostoblaženne maxjme, vыsHkaz vosprіslъ є3si2.

Ѓщe i3 i3zgnanъ bhlъ є3si2 maxjme prepod0bne, nbi1teli tvoegw2 ntečestva: no preslavnый ќbw radulъ voev0da, lюbeznw tebE džtče, prіemletъ, raduzsz dušeю i3 krasssz veli1čіemъ, ćkw dadE є3mY bGъ ntcA i3 ўči1telz, i3 spasi1telz duševnago.

BGor0dičenъ: Kaz sіS ćže voi1stinnu bli1zъ bGa, ćkw prevozšedši vsS ѓgGlьskіz či1nы, є3di1na dobr0toю dёvstva sіsющi, ćkw m™i vsederži1telz.

Katavasіa: Ўtverždenіe na tS nadёющihsz, ўtverdi2 gDi cerkovь, ю4že stzžalъ є3si2 čestnoю tvoeю kr0vію.

Sэdalenъ glasъ }:

Premydrosti sl0va.

Rodi1telz i3 sr0dniki, slavu že i3 i4že vъ slavэ tebЁ služaщihъ njstavilъ є3si2, žertvu ži1vu bGovi sebE predstavivъ, i3 mn0gihъ vrazumi1lъ є3si2, pytь pokasnіz pokazavый, maxjme vseblaženne: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava i3 nn7э, bGor0dičenъ.

Nedomhslenno i3 neposti1žimo є4stь vladhčice bGoradovannaz, є4že sodёlannoe nj tebЁ strašnoe b9іe tainstvo, i4bo newb8imennago začenši rodilA є3si2 pl0tію njbloženna t prečctыhъ kroveй tvoi1hъ є3g0že vsegdA čctaz ćkw sn7a svoegw2 moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesenna tS vi1dэvši cerkovь na krestЁ, s0lnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Lю1di b9іz vozmuщaetъ nenavi1dzй dobro2 i3 nboю2 stratilatu radula i3 b0gdana bli1zъ bhvšu kъ sraženію, tы2 prepod0bne džtče maxjme, ćkw krilatъ predstavъ nboi1mъ polkHmъ mi1rъ dalъ є3si2. Nni1 že vozvraщaюtsz vo svo‰ si, slavzщa bGa i3 ўg0dnika є3gw2.

I#dёže bo dyhъ h0щetъ dhšetъ, ćkože rečE hrt0sъ vo є3đlіi i3 ґpclъ: i3dёže lюb0vь, tamw pobэždaetsz mn0žestvo grэhHvъ: d¦omъ džtče provozvэsti1lъ є3si2 b9estvennaz tvo‰ slovesA.

Maxjme vsehvalьne, kto2 po dostosnію vozm0žetъ voshvali1ti kr0tkій tv0й vz0rъ i3 medotHčnыz tvo‰ glag0lы; ljzhkъ tv0й bhstь tr0stь kni1žnika, d¦omъ s™hmъ podvizaemь. Mn0gihъ bo privlečE kъ vёrэ, mn0žaйšihъ že kъ pokasnію.

BGor0dičenъ: I$že t ne syщihъ vssčeskaz božestv0mъ sodэvaz, rodi1sz i3zъ tebE bGm™i, mjrъ prosvэщaz svёtlыmi zarsmi božestvennыmi, i3 bGorazymіz svёtlostmi.

Katavasіa: Pokrhla є4stь nebesA dobrodёtelь tvoS hrtE, i3zъ kіvHta bo prošedъ svzthni tvoeS netlёnnыz matere. Vъ hramэ slavы tvoeS kvi1lsz є3si2 ćkw mladenecъ rukonosi1mь i3 i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2 gDi m0й svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ svzthй, njbraщaz i3zъ mračna nevэdёnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Sam0volьnэ njstavivъ džtče našъ maxjme, vs‰ sl†vnaz i3 srHdnaz, i3 podryžnaz, po glag0lu є3đlьskomu, hrtY bGu poslёdovalъ є3si2 i3 stranstvovati i3zvoli1lъ є3si2.

Tlёnnaz njstavlь, treblaženne, netlёnnaz vosprіslъ є3si2, nasыщazsz svёtomъ božestvennыz svёtlosti, vъ dvorёhъ gDa tvoegw2 maxjme premydre.

Lю1dіe tvoi2, q džtče, i3 čada d¦omъ s™hmъ poroždenna, plačevnaz tvergše, radwstnaz tebЁ vospэvaюtъ pBnіz, vopію1щe: ne njstavi nasъ svste vъ radosti gDa tvoegw2, molS є3go2 nj dušahъ našihъ.

BGor0dičenъ: Svhše tebЁ glasъ radostenъ vozopi2 ѓgGlъ bcde: neizrečennoe vladhki vozvэщaz tebЁ začatіe.

Katavasіa: Ćkw vi1dэ i3saіa njbraznw na prt0lэ prevoznesenna bGa, t ѓgGlъ slavы dormnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše, ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz gDi, cerkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Ćkw šip0kъ vъ ternіi, prepod0bne maxjme, vo i3noplemennыhъ vozraslъ є3si2, vёru že i3 čistotY tverdw soblю1lъ є3si2: po vёrэ či1stagw serdca tvoegw2 vsedom0vnw preselsetъ tebE bGъ vъ zemlю2 lюdeй tvoi1hъ, ćkože i3nogdA ґvraama vъ zemlю njbэtovanіz.

Horygvь hrt0va, hrtіanwmъ pohvalA, džtče našъ maxjme, ю4že nosS, niči1mže po ґp0stolu hvali1lsz є3si2, t0čію krest0mъ gDa našegw їisysa hrtA.

Q premydragw tvoegw2 razuma, vsehvalьne svzti1telю, є3gdA ўtai1vsz vsёhъ svoi1hъ si, i3 posredЁ mzteža i3 molvы2 krestъ vzemь, poslёdovalъ є3si2 hrtY.

BGor0dičenъ: TS є3di1nu posredЁ ternіz njbrёtъ, ćkw prečestnhй krjnъ i3 ўd0lіz cvёtъ, q bGm™i, ženihъ sl0vo i3zъ ўtr0bы tvoeS pr0йde.

Katavasіa: Vozopi2 kъ tebЁ, vi1dэvъ starecъ nči1ma spasenіe, є4že lю1demъ prіi1de t bGa, hrtE, tы2 bGъ m0й.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щA:

Krestъ vzemь mnHgіz sk0rbi i3 i3zgnanіz pod8slъ є3si2 svzti1telю, maxjme vsewsvzщenne, ntečestva tvoegw2 i3 bGomъ vryčennagw stada lišaemъ: vs‰ bo d0blestvennэ terpёlъ є3si2, duševnagw radi tvoegw2 prosvэщenіz.

Їk0sъ: Q, kto2 t zemnhhъ pohvali1ti vozm0žetъ bGomъ proslavlennagw, mh že radostnыmi glasы ѓki vёtvmi sіS tebЁ džtče sыn0vnэ glag0lemъ: raduйsz, blagočesti1vagw k0rene trasli. Raduйsz, blagouhannый, cvёte, prozsbšій na ni1vэ či1stagw žitіS tvoegw2, raduйsz, d0blestvennagw vozderžanіz sokr0viщe. Raduйsz, ćkw carstvo zemn0e njstavivъ voev0da carS hrtA bhlъ є3si2, raduйsz, ćkw mn0gіz trudы2 i3 bэdы2 pod8slъ є3si2: raduйsz, ćkw slezami tvoi1mi mn0gihъ ўdivi1lъ є3si2, pytь pokasnіz pokazavый: raduйsz. Ćkw mnHgaz č†da d¦omъ s™hmъ porodi1lъ є3si2. Raduйsz ćkw krjnъ vъ ю3d0li procvёlъ є3si2, raduйsz maxjme preblženne, duševnoe prosvэщenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы, persjdstэй, lюb0vію pače neže li plamenemъ njpalsemi vzыvahu: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Radulъ voev0da, blagočestіz i3sp0lnь, radostnw bGa pohvalsše, ćkw prіstъ traslь blagočesti1vagw k0rene, pače že b9іe nbi1teliщe i3 cvёtъ čistotы2. Tёmže i3 vopіsše: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

GDь dadE, gDь tstъ, po їHvu bGa blgodarS, glag0lalъ є3si2, svzщenne maxjme, hvalьnago vospэvaz bGa i3 preproslavlennago.

Vozdyhъ ќbw njsvzti1sz blagov0nіemъ moщeй tvoi1hъ maxjme, hrt0vъ svzti1telю: cerkovь že veselsщisz vopіetъ: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: I$stinnuю bcdu i3spovёdaющe tS ćkw ѓgGlъ, raduйsz, vёroю vopіemъ ti2: є3di1na bo radostь rodilA є3si2 njbradovannaz i3 pri1snw blagoslovennaz.

Katavasіz: TebE vo ngni2 njrosi1všago džtroki bGosl0vivšыz, i3 vъ dv7u netlёnnu vselьšagosz bGa sl0va poemъ, blagočestnw poю1щe: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli, džtrocы vzыvaющe: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Ўserdnw vzemь krestъ i3 hrtY poslёdovavъ maxjme preblaženne, skHrbi mn0gi i3 i3zgn†nіz preterpёlъ є3si2, vopіS: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Trёšsz soю1za mіrskagw, svzzalъ є3si2 sebE lюb0vію b9іeю: i4go bo vzemь, kremъ hrt0vъ, i3 t0й nosS vzыvalъ є3si2, blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

BGor0dičenъ: Neist0vstva ѕlotvorsщihъ tS ne ўstraši1lsz є3si2, b9estvennый maxjme: vhšnzgw bo i3zъ dv7ы vozsіsvšagw vseoryžіemъ krestnыmъ tS njdёz, vopi1ti: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Katavasіa: Nesterpi1momu ngnю2 soedini1všesz blagočestіz predstosщe ю4noši. Plamenemъ že nevreždeni božestvennuю pёsnь poshu: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebE, dёvo, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazszsz є3stestvA, tёmъ veselsщesz tS bcde veličaemъ.

Krasnw u5bo cerkovь veseli1tsz vъ pamzti, tvoeй, nj svzti1telю preblaženne maxjme. Serbstіi že lю1dіe stekaюtsz, prazdnstvєnnaz tebЁ prinossщe voshvalsющe hrtA, tebE proslavlьšago.

Vъ pečali džtče njstavilъ є3si2 bGolюbє1znaz tvo‰ č†da, vъ radostь že duševnuю pretvori1lъ є3si2 vёrnыhъ mnHžestva kvlenіemъ blagov0nnыhъ moщeй tvoi1hъ. Tёmže i3 pohv†lьnaz tebЁ prin0sztъ nar0da tvoegw2 swbranіz.

I$hže džko ne vi1dэ i3 ќho ne slhša, i3 ±že na serdce čelovёku ne vzыd0ša, takwvaz ntčE t bGa poluči1lъ є3si2 blag†z: si1hъ naslaždazsz, moli2 nj stadэ tvoemъ, є4že kъ bGu sobralъ є3si2, i3 nj lю1dehъ tvoi1hъ voshvalsющihъ tS, grэhA i3zbavitisz i3 spod0bitisz radosti i3 veselіz vёčnagw.

BGor0dičenъ: Vъ radostь bcdы vodruzi1lъ є3si2 nbi1telь krasnuю, vъ neйže č†da tvo‰ bGolюbi6vaz, njbstosщe raku tvoю2 čestnyю, svzti1telю maxjme preblaženne, vospэvaюtъ gDa, dv7u ўblažaющe.

Katavasіa: Vъ zak0nэ sёni, i3 pisanій džbrazъ vi1dimъ vёrnіi, vsskъ myžeskій p0lъ, ložesnA razverzaz, svstъ B0gu: tёmъ pervoroždennoe sl0vo nc7A beznačalьna, sn7a pervorodsщasz, materію neiskusomyžnw, veličaemъ.

Svэti1lenъ:

Pod0benъ: Dyhomъ vo svzti1liщi.

Dyhomъ prosvэщaemъ svzti1telю treblaženne, njzarseši serdcA i3 dyši nasъ, vospэvaющihъ tvoю2 svёtluю pamztь, maxjme dostočydne.

Slava.

Tr0icы propovёdnika, pastыrz d0blestvennago, premydrago maxjma voshvalimъ soglasnw.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

So derznovenіemъ glag0lati bcdu, i3 seй poklanstisz voi1stinnu vёrnыhъ nauči1lъ є3si2, maxjme vseblaženne.

Na hvali1tehъ stіhi1rы samoglasnы, glasъ №.

Stefanъ vэnecъ dobr0tы i3 krasotA cerkve: prepod0bnaz že ґngeli1na lozA čestnaz, porodi1sta r0ždіe vіnograda spasennagw, maxjma svzщennago: t ni1hže i3stočaetsz namъ veselіe duševnoe. I$hže moli1tvami b9e, spasi2 dyšы našz, ćkw miloserdъ. Dvaždы.

Vozvedъ džko duševnoe kъ nebesi2, i3 ќmъ vperi1vъ kъ B0gu, prenebreglъ є3si2 vs‰ syєtnaz; lice že svoE slezami ўmыvaz, prepod0bne džtče našъ maxjme, dyšu svoю2 či1stu predstavilъ є3si2 hrtY bGu.

Dnesь krasyetsz hrt0va cerkovь, vъ pamzti treblažennagw ntcA maxjma. Dnesь njbstosщe raku tvoю2 bGolюbi6vaz tvo‰ č†da, d¦omъ s™hmъ poroždennoe tvoE stado, i3 hvalzщe tS vopію1tъ: di1venъ bGъ vo svzthhъ svoi1hъ, vъ cerkvahъ blagoslovi1mъ tS gDi.

Slava glasъ G.

Veli1kіz i4stinы trubY mnogostradalьnago maxjma, voshvali1ti stecemsz vsi2 vёrnіi, є3dinoplemennіi. DŽnъ bo nasъ sozыvaetъ kъ trapezэ duh0vnэй, vzhdemъ u5bo na sіE svёtloe toržestvo2 cerk0vnoe i3 počti1mъ d0brago pastыrz pёsnьmi, voshvalimъ є3gw2 svzщennыz trudы2, ćkw da moli1tvami є3gw2 prіi1memъ t hrtA bGa proщenіe grэhHvъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Nevёstnica svэton0snaz i3 čctaz, dv7o bhvši bGu, vospэvaemъ tS lюb0vію i3 blaži1mъ ćkw da svzti1telz maxjma moli1tvami spaseši dyšы našz.

Slavosl0vіe veli1koe i3 tpystъ.

Na lіturgji, Blaženna, t kanHna pёsnь G, i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ }:

Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Stjhъ: Vosp0йte gDevi pёsnь n0vu, hvalenіe є3gw2 vъ cerkvi prepod0bnыhъ:

Ґpclъ ko є3vreєmъ, začalo tld.

Ґllilyіa, glasъ v7: Svzщennicы tvoi2 njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

E#đlіe t matfea, začalo №i.

Pričastenъ: Raduйtesz pravednіi nj gDэ, pr†vыmъ podobaetъ pohvalA.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.