NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Їannuarіa d7

I$že vo svzthhъ ntcA našegw є3vstafіa ґrhіepjskopa serbskagw.

Na veli1cэй večerni, stіhologisyemъ, Blaženъ myžъ: №-й ґntіfHnъ.

Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhi1rъ ѕ7, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Vsego2 sebE samago prinesši bGu, nebesnoe sokr0viщe sebЁ njbrёlъ є3si2: zemn†z njstavivъ, nebesnый svёtъ vozželёlъ є3si2, є3myže i3 ўgot0vasz nbi1telь vъ tebЁ džtče є3vstafіe, sotvori1vsz hrtY so nc7emъ i3 d¦omъ s™hmъ žili1щe: tёmže so ѓgGlы predstoS trbcэ, є4й že so derznovenіemъ moli1sz nj dušahъ našihъ. Dvaždы.

Vsёhъ mіrski1hъ treksz blaženne, duh0vnыmъ prilэpi1lsz є3si2, plotsk†z bo i3gr†nіz i3 zemnы6z p0hwti post0mъ i3 vsen0щnыmъ bdёnіemъ pokori1vъ: moli1tvami že i3 slezami ±že posёzvъ, sъ veselіemъ požalъ є3si2: tёmže proslavlьšago svztyю pamztь tvoю2, hrtA bGa so derznovenіemъ moli2 nj dušahъ našihъ. Dvaždы.

VsS vosprіslъ є3si2 prewsvzщenne ўg0dniče gDenь: vsю1du bo razdalъ є3si2 stadu tvoemY b9estvennaz sladosti ўčenіz, i4miže naslaždaešisz, ўtverždaemь i3 njgraždaemь t vražіz soblazni i3 molvы2: tёmže hrtA proslavlsemъ, davšago tebЁ takovyю blagodatь, є3g0že so derznovenіemъ moli2 nj dušahъ našihъ. Dvaždы.

Slava, glasъ ѕ7.

Na vыsotY dobrodёteleй nebesnыhъ vosteklъ є3si2, veleglasnw vsёhъ pritekaющihъ kъ tebЁ nauči1lъ є3si2 nebesnaz mydrostvovati, zemnhhъ že popečenій i3 plotski1hъ pohoteй daleče ўklonstisz: tёmže ćkw fjnіxъ procvёlъ є3si2 vъ d0mu gDni i3 ćkw krjnъ blagouhaeši, nebesnыz krasotы2 naslaždazsz: segw2 radi, nj vsečestne є3vstafіe, neprestannw moli2 hrtA da spasetъ dyši našz.

I# nhnэ, predprazdnstva.

Vh0dъ, prokjmenъ dnE i3 čtenіz tri2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi myčєnicы:

tče є3vstafіe, tvoi2 ўstnЁ bhsta rёki duh0vnыz točaщi, napasющыz vёroю i3zs0hšaz serdca: i3zыmaz i3 na pytь i4stinы nastavlsz zablyždšihъ b9estvennыmъ ўčenіemъ, vsёhъ privelъ є3si2 vъ poznanіe є3dinosyщnыz trbcы, є4й že moli1sz nj dušahъ našihъ.

Stjhъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь:

tče є3vstafіe, ne dalъ є3si2 snA nčesє1mъ, ni vёždoma svoi1ma dremanіz, d0ndeže dyšu i3 tёlo svoE t p0hoti svobodi1lъ є3si2, slezami njblivazsz: tёmže moli1sz hrtY bGu, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Stjhъ: ЎstA pravednagw poučatsz:

tče є3vstafіe, načalьnikъ svzti1telєmъ spod0bilsz є3si2 bhti, i3 ćkw pervoprest0lьnikъ neѕlobi1vъ, samago sebE vъ nepor0čnu žertvu prineslъ є3si2 hrtY, є3g0že moli2 darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ d7.

Pamztь tvoS є3vstafіe їerarše gDenь, pače s0lnečnagw sіsnіz, njzarsющi stadu tvoemY serdcA i3 prosvэщaющi mhsli: i4bo voi1stinnu raka božestvennыhъ moщeй tvoi1hъ, ćkw trubA veleglasna svidёtelьstvuetъ sіE, njblagouhaющi nы2 darovanіemъ b9estvennagw d¦a, progonsetъ grэh0vnuю tmY i3 naučaetъ nasъ blagodari1ti i3 slaviti hrtA gDa, tS proslavlьšago vёčnoю slavoю.

I# nhnэ, predprazdnstva.

Troparь, glasъ d7.

I#zbranъ t bGa, vozlю1blenъ t lюdeй, ґrhіerewvъ b9estvennaz krasoto2, džtče є3vstafіe, ѓgGlwvъ sosluži1telю, tainъ že b9estvennыhъ propovёdatelь bhlъ є3si2: tёmže moli2 hrtA bGa so vsёmi svzthmi, i3zbavitisz t vsskihъ ѕHlъ, moli1tvami tvoi1mi blaženne, i3 spasti1sz namъ čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva.

Na ќtreni, Na BGъ gDь, troparь predprazdnstva, dvaždы.

Slava, svztagw, i3 nhnэ, predprazdnstva.

Po pervoй stіhol0gіi, sэdalenъ glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0ro predvari2:

SE prispЁ svёtlaz pamztь i3 toržestvo2 svzti1telz hrt0va є3vstafіa: segw2 radi prіidi1te sošedšesz da prazdnuemъ svёtlw, i3 sostavlьše li1ki pohvali1mъ є3go2 vopіS: raduйsz čestnhй svэti1lьniče zemli2 serbskіz, krasoto2 є3S i3 slavo: t0čiši bo čudesA i3 i3zlivaeši i3scэlenіz, molssz neprestannw nj dušahъ našihъ.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva.

Po vtor0й stіhol0gіi, sэdalenъ glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

KrasotЁ dёvstvennыz i3 presvёtlыz dobr0tы tvoeS, či1nы ѓgGlьstіi zrsщe ўdivi1šasz i3 glag0laša: kakw vo pl0ti shй bezpl0tnago vragA pobэdi1lъ є3si2, čt0 že narečemъ i3 mы2 č†da tvo‰; ѓщe i3 nedoumёemъ, nbače vopіemъ ti2: raduйsz є3vstafіe džtče prewsvzщenne, svzti1telemъ pohvalo2.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva.

Po polmelei, sэdalenъ, glasъ }.

Premydrostь vhšnюю vёdaz, ѓgGlьskomu žitію2 podražatelь bhlъ є3si2, vsёhъ poslyšaющihъ tS privedъ kъ spasenію blaženne є3vstafіe. Terpёnію bo či1nъ є3si2 i3 kr0tosti ўdivlenіe, i4nokwmъ džbrazъ i3 ю4nыmъ nastavnikъ, st†rыmъ že krёpostь: tёmže i3 mы2 sošedšesz, svztyю pamztь tvoю2 po d0lgu voshvalsemъ i3 soglasnw vopіemъ ti2 glag0lющe: moli2 hrtA bGa spasti1sz vsBmъ namъ.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva.

Stepenna, №-й ґntіfHnъ, d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь i3 poučenіe serdcA moegw2 razumъ.

Stjhъ: ЎstA pravednagw poučatsz premydrosti i3 ljzhkъ є3gw2 vozglag0letъ sydъ.

E#đlіe t їwanna, začalo lє.

Po n7 palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7.

I#zlіssz blagodatь vo ўstnahъ tvoi1hъ prepod0bne džtče, i3 bhlъ є3si2 pastыrь hrt0vы cerkve, ўčA slovesnыz džvcы, vёrovati vъ trbcu є3dinosyщnuю vo є3di1nomъ b9estvЁ.

KanHnъ predprazdnstvu so їrmos0mъ na ѕ7, i3 svztagw na }, glasъ G, є3g0že kraegranesіe:

Blagostosnію tezoimeni1tagw є3vstafіa pёsnmi počtY.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Syšu gluborodi1telьnuю zemlю s0lnce našestvova i3nogdA, ćkw stэna bo njgustЁ nbap0lы vodA: lю1demъ pэšemorehodsщыmъ i3 bGoug0dnw poю1щыmъ, poi1mъ gDevi, slavnw bo proslavisz.

Premydrostь b9іz vsem0щnaz, vselšisz vъ tS džtče, t pelenъ naznamena tS blagodatію duh0vnoю i3 nastavlsz: tёmže vsёhъ i3spravlseši i3 naučaeši pёti si1ce: poi1mъ gDevi, slavno bo proslavisz.

Krэpi1tesz i3 mužaйtesz proti1vu nevi1dimыhъ braneй vražіihъ, gDneю p0moщію ўtverždazsz i3 glag0lz: gDevi poi1mъ slavno bo2 proslavisz.

Razumъ vosprіemše nebesnый, veseli1tesz zemnor0dnіi, procvэte bo cvёtъ t zemnagw k0rene, svэtsщu bGosіsnnomu svёtu i3 bGoug0dno vzыvaющe, rcemъ: poi1mъ gDevi, slavno bo proslavisz.

BGor0dičenъ: I#zъ čreva prežde denni1cы roždennoe t džtca prevёčnoe sl0vo b9іe, vozsіS namъ i3zъ tebE brakoneiskysnaz i3 rodi1sz bcde, naučaz s™ы6z svo‰ vospэvati: gDa p0йte dэlA i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Katavasіa po ўstavu.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždenіe na tS nadёющihsz, ўtverdi2, gDi, cRkovь, ю4že stzžalъ є3si2 čctn0ю tvoeю kr0vію.

Pervenca pokazA tS gDь stadu svoemY pervenstvovati, prewsvzщenna ґrhіerea, є4že stzžA svoeю kr0vію.

Maloymnыmъ paki vozvraщaz ѕёlnыz p0mыsli, ko i3spravlenію kvi1 tz gDь prewsvzщenne džtče є3vstafіe.

Zemli2 vёrnыhъ svoi1hъ kvi1 tz bGъ sl0vo ko i3spravlenію blagočestnыhъ dэsnій, svzti1telю preblaženne.

BGor0dičenъ: I#zъ dv7i1českagw čreva, kvi1lsz є3si2 s0lnce pravednoe, njzarszй zemnhhъ čyvstvіz i3 nastavlszй voi1stinnu kъ poznanію svoegw2 b9estvA.

Sэdalenъ, glasъ }.

Povelёnnoe taйnэ, b9estvennaz prіemь vъ razumэ svoemъ, pokr0vъ vozždelёlъ є3si2 nebesnagw žitіS, sk0ro prіi1de vzemый krestъ na ramo glag0lalъ є3si2 neprestannw vsBmъ: prekloni1vый shoždenіemъ nebesA i3 pl0tь vzemь t dv7ы, vsёhъ veleglasnw zovetъ spasti1sz, vopi1ti že i3 glag0lati: slava neizrečennэй tvoeй mi1losti, є3di1ne premi1lostive.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Pokrhla є4stь nebesA dobrodёtelь tvoS hrtE, i3zъ kіvHta bo prošedъ svzthni tvoeS netlёnnыz matere. Vъ hramэ slavы tvoeS kvi1lsz є3si2 ćkw mladenecъ rukonosi1mь i3 i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Ćkw svzщennый neizrečennыhъ bl†gъ spasenіz služi1telь, veselw vo svztёй cerkvi služi1lъ є3si2, moli1tvami i3 slezami prilёžnw prosіslъ є3si2, vsBmъ prosS njstavlenіe grэhHvъ i3 d¦odvi1žnw radostію vopіslъ є3si2: gDi i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Na neg0 že ўpovalъ є3si2 svzti1telю, i3z8 mlada bo v0zrasta raduzsz že ćkw є3lenь vosteklъ є3si2, na g0ru svztyю, zemn†z vs‰ vъ mjrэ njstavilъ є3si2, prilэpi1vsz zak0nu tvorcA i3 vladhki i3spolnenіemъ zapovэdi b9estvenagw hotёnіz, є3myže svzti1telю radostnw vopіeši: i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

Vi1dэlъ є3si2 svzti1telю sl0vo beznačalьnoe, pl0tію kъ namъ prišedšee i3 vs‰ čelovёki spasšee, samъ bo vs‰ mіrsk†z ni vo čt0 že vmэni1lъ є3si2, ўserdnw vopіS ko gDu, i3sp0lnišasz vs‰ tvoegw2 hvalenіz.

BGor0dičenъ: Vi1dэti heruvjmwmъ i3 serafjmwmъ ne vozm0žnw t dv7i1českіz kr0ve pl0tь zai1mstvovavšago i3 kъ namъ prišedšagw nauči1ti vsёhъ sъ lюb0vію vopi1ti є3mY: s™ъ є3si2 gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ćkw vi1dэ i3saіa njbraznw na prt0lэ prevoznesenna bGa, t ѓgGlъ slavы dormnosi1ma, q nkasnnый, vopіsše, ѓzъ: provi1dэhъ bo voploщaema bGa, svёta nevečernz, i3 mi1romъ vladhčestvuющa.

Svzщennый smhslъ i3zučaz, pl0ti ўg0dіz i3 pohotёnіz ўdalilъ є3si2 neprestannыmъ rykъ tvoi1hъ vozdэsnіemъ i3 častыmъ kolёnъ preklonenіemъ džtče bogomydre, sъ radostію vospэvaeši si1ce: tebE lюblю2 ї}se b9e m0й svёta nevečernzgo i3 mjromъ vladhčestvuющago.

Premydrostь b9іz, i3zbravšaz goni1telz pavla vъ sosydъ sebЁ, i3zыmaющaz t zemli2 ўb0ga i3 posaždaz na prest0lэ bogatэmъ, provi1dz i3 tebE s™hй ґrhіereю b9ій є3vstafіe i3zbralъ є4stь vъ pastыrz i3 nastavnika vsBmъ lю1bzщыmъ hrtA, svёta nevečernz i3 mjromъ vladhčestvuющa.

NJči1stivъ dyšu i3 tёlo t skverni, prepod0bna, pravedna i3 neѕl0biva ўči1telz sebE pokazalъ є3si2 džtče blaženne: si1rыhъ pitatelь, njbi1dimыhъ pom0щnikъ i3 strannoprіi1mecъ bhlъ є3si2: tёmže so derznovenіemъ vopіeši, tebE lюblю2 ї}se b9e m0й, svёta nevečernzgo i3 mjromъ vladhčestvuющa.

BGor0dičenъ: Bezlёtnago vъ lёto rodilA є3si2 brakoneiskysnaz, dёvstvo i3 roždestvo2 soprsgši pače ўmA, da čelovёka njboži1ši, pače є3stestvA i3 razuma, svёta nevečernzgo i3 mjromъ vladhčestvuющa.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2 kъ tebЁ vi1dэvъ starecъ nči1ma sp7senіe, є4že lю1demъ prіi1de t bGa: hrtE, tы2 bGъ m0й.

SіHna došelъ є3si2 blaženne, i3 gr0bъ gDenь ўserdnoю lюb0vію njblobыzavъ, nj kamenь pretыkanіz nikakože potknylsz є3si2, blagodatію b9іeю sohransemь.

Shnы čelovёčeskіz sotvorsz sыnami b9іimi, potщalsz є3si2 blaženne poklanstisz s™ёй trbcэ, vo є3di1nomъ suщestvЁ.

Branь i3 byrz t vselukavagw vragA vozdvizaetsz na nы2 čadъ tvoi1hъ, no ćkw i3mёz ko hrtY derznovenіe, podaždь stadu tvoemY blagostosnіe ćkw tezoimeni1tъ.

BGor0dičenъ: Bezlёtnago vo črevэ prіemši bcde, neizrečennw sn7a є3mmanyila čydnw vozdoi1la є3si2 t sosє1cъ tvoi1hъ vo spasenіe vsBmъ vBrnыmъ.

Kondakъ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: E$že nj nasъ:

Svhše blagodatь prіemь t bGa, vo svzti1telьskoe pod0bіe njbleklsz є3si2 i3 t ќstъ tvoi1hъ blagočestnw vsёhъ nauči1lъ є3si2, poklanstisz trbcэ є3dinosyщnэй: tёmže pamztь tvoю2 čtyщe, proslavlsemъ bGa proslavlьšago tS.

Jkosъ: Na prest0lэ slavы sэdsщago bGa vozželёvъ vseuserdnw, kъ nemY privelъ є3si2 vёrnoe stado tvoE i3 procvёlъ є3si2 vъ domY gDni ćkw fjnіxъ, ўmnožaz i3 vozvыšaz ćkože kedrъ č†da tvo‰, kr0tostію i3 smirenіemъ nauči1vъ i5hъ vospэvati i3 slaviti bGa proslavlьšago tS.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: TebE vo ngni2 njrosi1všago, džtroki bGosl0vivšыz, i3 vъ dv7u netlёnnu vselьšagosz, bGa sl0va poi1mъ, blgočestnw poю1щe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ґvraamli žertvы podražavъ džtče є3vstafіe, ćkože džnъ їsaaka, takw tы2 tvoю2 dyšu prineslъ є3si2 hrtY, vъ žertvu či1stu i3 nepor0čnu blagočestnw vospэvaz: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

R0da zemna i3zbaviti, grэhi2 slastolюbi1vыhъ njčiщaz vozdэsnіemъ rykъ, vsen0щnыmъ bdёnіemъ, slezami mn0gimi, cerk0vnoю slyžboю i3 častыmъ vozdыhanіemъ prosS nj ni1hъ gDa, є3myže blagočestnw vospэvaeši: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Gr0bъ tv0й netlёnna tS soblю1lъ є4stь b9іimъ manovenіemъ, radi ўtverždenіz vъ vёrэ stada tvoegw2: tёmže raku tvoю2 cэlyющe zovemъ: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: DŽtčeю v0leю, njsэnenіemъ dyha svztagw, prіsla є3si2 shna b9іz preči1staz, neizrečennw ponesši є3go2 rodilA є3si2, є3myže vёrnw vopіemъ: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Nesterpi1momu ngnю2 soedini1všesz, bGočestіz predstosщe ю4nwši, plamenemъ že nevreždeni, b9estvennuю pёsnь poshu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Lю1dіe tvoi2 predzrsщe tS svzщenna, vozlюbi1ša tvoegw2 ўstava smirenіe i3 kr0tostь i3sp0lnennuю božestvennagw ўčenіz, t medot0čnыhъ ўstenъ pёsnennw vopію1tъ: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

SE ži1znь i3 svёtъ vsBmъ hrt0sъ pribli1žisz, vozdaS komyždo po dэlHmъ: nečesti6vыmъ njsuždenіe, blagočesti6vыmъ blagodatь i3 slavu, veleglasnw vopіS є3mY: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Po ўspenіi tvoemъ svzщenne džtče є3vstafіe, preseli1lsz є3si2 vъ g0rnій їerli1mъ, namъ že njstavlь m0щi svo‰, tёmže vopіemъ: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDa.

BGor0dičenъ: SE dv7a ćkože pror0kъ glag0laše vo črevэ prіS i3 rodi2 sn7a є3mmanyila, є4že є4stь sъ nami bGъ, na zemli2 kvi1sz i3 sъ čelovёki poživE, є3my že vёrnіi vopіemъ: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vъ zak0nэ sёni i3 pisanій, w4brazъ vi1dimъ vёrnіi: vsskъ myžeskій p0lъ ložesnA razverzaz, s™ъ bGu. Tёmъ pervoroždennoe sl0vo nc7A beznačalьna, sn7a pervorodsщasz m™rію neiskusomyžnw, veličaemъ.

Drevle razumэvaemэй žertvэ zak0nomъ prinossщeйsz, ю4že b9ій ґrhіereй prin0sitъ, gDnz predanіz pamztstvuz, vozn0sitъ hlёbъ i3 vіno2 vo njstavlenіe grэhHvъ, vsBmъ ćsnw skazyetъ i3spovёdanіe vёrы vo hrtA gDa.

Vozdaždь mi2, bGu vopіsše svzti1telь pričastіz dara, є4že vopi1ti tebЁ vo carstvіi tvoemъ i3 i3sp0lnitisz mi2 tvoegw2 veselіz i3 vъ tebЁ prebыvati: tёmže hvalzщe veličaemъ gDa.

Svzщennago propovёdatelz voi1stinnu i3 b9іz rači1telz, grzdi1te njbstosщe čestnyю raku našegw ўči1telz ўserdnw vospoi1mъ blagodatь b9ію, ćže vъ nemъ prebыvaetъ, veličaющe gDa.

BGor0dičenъ: Prevhše nbhčaz neizrečennw dv7o bcde hrtA rodilA є3si2, є3g0že nhnэ ўmoli2 i3zbavitisz namъ t nahoždenіz pogannыhъ ґgarznъ i3 t vsskagw vreda i3 meždous0bnыz brani, da tS neprestannw i4stinnuю bGomaterь veličaemъ.

Svэti1lenъ.

Svzщennaz i3 svэton0snaz, pače ўmA svэtlёйšaz, džtče є3vstafіe pamztь tvoegw2 ўspenіz, ю4že svёtlw prazdnuemъ, vozsіS namъ dnesь: segw2 radi slavimъ proslavlьšago tS gDa davšago ti2 blagodatь takovyю, є4юže njgraždaeši stado tvoE.

Slava, i3 nhnэ, predprazdnstva.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, glasъ }, na d7.

tče bGomydre є3vstafіe, mhslennoe džko na vыsotY razuma vperi1vъ nebesnoю mydrostію nasladi1lsz є3si2, sъ neю že pitaeši duhHvnaz č†da tvo‰, soblюdaz i5hъ t vsskіz sёti: tёmže neprestaй molssz svztёй trbcэ spasti1sz namъ. Dvaždы.

tče bogomydre є3vstafіe, ўpod0bilsz є3si2 kupcY i4щuщemu d0bragw bi1sera, nebesnый že darъ vъ serdcэ tvoemъ stzžalъ є3si2, i3 nelёnostnw trudi1vыйsz ѕёlьnoю revnostію nj stadэ tvoemъ, є4že nevredi1mw soblю1lъ є3si2: tёmže m0limsz ti2, ne prestaй moli1tisz hrtY da spasetъ dyši našz.

tče bogomydre є3vstafіe, sladkoglag0livэй lastovicэ ўpodoblszsz, neprestannw stado tvoE naučalъ є3si2 b9estvennыmъ ўčenіzmъ hrt0vыmъ, є3my že ćkw podvigopol0žniku pod0bzsz položi1lъ є3si2 dyšu za džvcы svo‰: tёmže č†da tvo‰ ўserdnw njbstosщe raku m0щeй tvoi1hъ m0lztsz ti2, neprestaй moli1tisz nj nasъ ko gDu.

Slava, glasъ ѕ7.

SE prіi1de veseloe toržestvo2 i3 presvёtlaz pamztь bGon0snagw ntcA! Raduйsz i3 krasyйsz serbskaz mitrop0lіe, veselw sъ nami vzыgraй vzыvaz: ўzsni1sz dobr0ta tvoS pače lunы2 p0lnыz, sE bo svzti1teleй verhъ, preslavnый čudotv0recъ i3 ґrhіpastыrь є3vstafій, nbi1lьnuю čašu duh0vnagw pitіS razdaetъ vsBmъ. Tёmže u5bo q prazdnolю1bcы, vkypэ sošedšesz pёsnennыmi pohvalami ўvzzemъ є3go2, glag0lющe: raduйsz, ўči1telю blagjй, položi1vый dyšu za džvcы svo‰: raduйsz, ґpclьskihъ predanій i3 pravoslavnыz vёrы i3zvёstnый hrani1telю i3 pob0rniče: raduйsz, st0lpe nepokolebavыйsz ѕlhmъ bogohylьnыhъ є3retіkHvъ lžeučenіemъ. Raduйsz, si1rыhъ i3 vd0vъ pitatelю, radostotvorsй i3 namъ ži1znь vёčnuю, čtyщыmъ lюb0vію svztyю i3 vsečestnyю pamztь tvoю2.

I# nhnэ, predprazdnstva.

Slavosl0vіe veli1koe. Po trisvzt0mъ, troparь svztagw, i3 predprazdnstva. E#ktenіA, i3 tpystъ.

Na lіturgji, Blaženna pёsnь G-z, i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ: ЎstA mo‰ vozglag0lюtъ premydrostь:

Stjhъ: ЎstA pravednagw poučatsz:

Ґp0stolъ ko є3vreє1mъ začalo t}i.

E#đlіe t їwanna, začalo lѕ.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.