NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji dodatni

Mineji dodatni

Dekemvrіa v7

Prepod0bnagw ntcA našegw їwannjkіa dэvi1čkagw.

Stіhi6rы na malэй večerni, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Svёtlw ćkože s0lnce, prosіS tvoS pamztь, prepod0bne, lučeю njblistaющaz tvo‰ dobrodBtelьnaz dBlanіz vseblaženne, i3 svёtomъ čudesъ tvoi1hъ njzarsющaz vёrnыhъ č{vstva: tёmže prazdnuemъ radostnw i3 ўblažaemъ vёrnw vseprazdnstvennuю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Mjrъ voznenavi1dэvъ prepod0bne, post0mъ i3 moli1tvami kъ nebesnoй vыsotЁ vozletёlъ є3si2: svэti1lomъ svoi1mъ čelovёki na zemli2 prosіzvaeši, so ѓgGlы na nebesi2 likyz: tёmъ tS m0limъ, prepod0bne, sъ vёroю prihodsщіi kъ tvoi1mъ moщemъ, hrtA ўmoli2, grэhHvъ njstavlenіe namъ podati.

Str†sti tэlє1snыz vozderžanіemъ ўmertvi1lъ є3si2, i3 prilёžnыmi moli1tvami i3 sleznыmi t0ki ўdavi1lъ є3si2 lьsti1vago ѕmjz, džtče: bGu že ўgodi1lъ є3si2 pače mn0gihъ dostočydne, їwannjkіe prepod0bne. Tёmže tS svoeю blagodatію ўkrasi2 tvorecъ mjra i3 spasъ dyšъ našihъ.

Slava, glasъ }.

Prepod0bne i3 blaženne džtče їwannjkіe, vo dni2 i3 vъ noщi2 poučalsz є3si2 zapovэdemъ b9estvennыmъ, i5hže soblю1dь kvi1lsz є3si2 d0mъ svzthz tr0icы, ю4že moli2 neprestannw, prepod0bne džtče, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Vladhčice prіimi2 mwlbы2 rabHvъ tvoi1hъ, i3 i3zbavi nasъ t vsskіz sk0rbi i3 pečali.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Kvi1lsz є3si2 t maternihъ pelenъ njsvzщenъ bGon0se їwannjkіe, i3 bhlъ є3si2 sosydъ presvstagw dyha.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Lestь lukavыhъ bэsHvъ posrami1lъ є3si2, džtče їwannjkіe: krestnoю si1loю ўzsni1lъ є3si2 slavu hrt0vu.

Stjhъ: Blaženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

NosS vъ rycэ svoeй krestъ gDenь, bэsHvskaz mečt†nіz sъ ni1mъ pogubi1lъ є3si2: segw2 radi i3 mы2 soglasnw vopіemъ ti2: raduйsz džtče našъ їwannjkіe.

Slava i3 nhnэ, glasъ t0йže.

Vladhčice blagaz, preblagoslovennaz i3 prenepor0čnaz, či1staz dэvi1ce, zaщi1tnice r0da hrtіanskagw, prilёžnw vsi2 kъ tebЁ zovemъ: ryki tvoS svzthz rasprostri2 mi1lostivnw kъ shnu svoemY, i3 vsegdA moli2 є3go2, spasti2 dyšы našz.

Troparь, glasъ №.

Poщenіemъ, moli1tvami i3 blagodatію b9estvennoю prosvэti1vsz, zemnы6z koncы2 svёtlw njzarseši blagočestnw, čudesъ blagodatь t bGa prіemь, i3scэlseši nedygi, dyhi že luk†vыz t čelovёkwvъ tgonseši, i5že sъ vёroю pritekaюtъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ svzthhъ, prepod0bne džtče našъ їwannjkіe: slava davšemu ti2 blagodatь, slava ўkrэpi1všemu tS, slava dёйstvuющemu tob0ю vsёmъ i3scэlenіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Na veli1cэй večerni, Blaženъ myžъ, №-й ґntіfHnъ. Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ }, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE:

tče їwannjkіe prepod0bne, voi1stinnu vhnu nosi1lъ є3si2 vъ gortani b9іz voznošenіz, poučazsz vsemydre dёtelьnэйšыmъ slovesemъ bGoduhnovє1nnыmъ, i3 ttydu njbogaщenъ bhvъ i3stekaющeю blagodatію blaženne, vsёhъ nečesti1vыhъ sovёtovanіz nizvraщaeši.

tče їwannjkіe preslavne, i3st0čnikami slezъ dyšu svoю2 njči1stivъ, i3 vsenoщnhmi stosnіi bGa ўmi1lostivivъ, vosperi1lsz є3si2 kъ lюblenію i3 krasotЁ segw2, blaženne, є3sže nhnэ dost0йnw naslaždazsz, raduešisz neprestannw, so stradalьcы tvoi1mi, bGomydre prepod0bne.

tče їwannjkіe prepod0bne, vosperi1vъ ќmъ kъ B0gu vёroю, njmerzi1lъ є3si2 nepostosnnoe mіrskagw smэšenіz, i3 krestъ sv0й vosprіi1mъ vsevi1dcu poslёdovalъ є3si2, porab0tivъ p0mыslu newbuzdannoe tёlo p0dvigami njbučenіz, krёpostію b9estvennagw dyha.

tče їwannjkіe, tvoE neprel0žnoe žitіE vёra voi1stinnu pravoslavnaz: i4bo t dэsnіz kъ ѕэlw2 veli1komu vidёnію dosti1glъ є3si2, premydrosti bhvъ žili1щe, vo dvoю2 є3stestv{ čthй t tr0icы hrtA є3g0že moli2 nj dušahъ našihъ.

Pod0benъ: glasъ є7.

Raduйsz prepod0bnый p0stniče, svzthй džtče našъ, svzti1telю bGomydre, bGomъ vozlю1blenne! Vъ mjrэ ži1znь svoю2 svstw ўstr0ivъ, dyhomъ b9estvennыmъ njživi1lъ є3si2, є4že njblagouhati naša č{vstva i3 dyšы, i4miže vosh0dimъ na nebesA, i3 zemnы6z strasti progonsemъ, hrtA zrsщe, i4mže spasaemsz.

Raduйsz džtče, mіrsk†z voznenavi1dэvъ, i3 i4nočeskoe žitіE vozlюbi1vъ, ѓgGlwmъ sobesёdnikъ pokazalsz є3si2, i3 kvlsešisz svoi1mi čudesami ѓki ѕvэzdA sіsющaz na nebesi2: moli1sz gDu nj vsёhъ nasъ, soveršaющihъ svztyю pamztь tvoю2.

Raduйsz svzti1telю slavnый, tstupi1vъ t mіrskjz i3 mztežnыz molvы2, priteklъ є3si2 ko hrt0voй tišinЁ, bGomydre, i3 vidёnіemъ b9estvennыhъ dэsnій ćkw vsebogatыmi svёtlostьmi njbogati1vsz voi1stinnu, i4miže vёrnыz naziraeši, blagolёpnыmъ sіsz žitіemъ.

Čyvstvennыz str†sti pobэdi1lъ є3si2 brozdami vozderžanіz čudodёйstvenniče, i3 revnosti bezpl0tnыhъ na zemli2 pokazavъ, vs‰ žel†nіz plotsk†z dyhovi pokori1lъ є3si2. Tёmъ nhnэ vъ nebesnыhъ selenіihъ vodvorszsz, moli2 nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ є7.

Prepod0bne džtče, glasa є3đlіa gDnz poslušavъ, mjrъ njstavilъ є3si2, ni vo čto2 že vmэni1vъ bogatstvo i3 slavu, i3 živhй vъ ўedinenіi, vsBmъ vzыvalъ є3si2 ttydu: vozlю1bite bGa i3 njbrsщete blagodatь i3 ničt0 že predpočti1te lюbvi2 є3gw2, da є3gdA prіi1detъ vo slavэ svoeй, njbrsщete ўpokoenіe so vsёmi svzthmi: i4hъ že moli1tvami hrtE, sohrani2 i3 spasi2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ є7 glasa:

Vъ čermnёmъ m0ri.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE, i3 čtenіz.

Na lіtji stіhi6rы svztagw, glasъ v7.

Kjimi pohvalьnыmi pёsnmi ўblaži1mъ svzti1telz їwannjkіa, p0stnikwvъ ўkrasi1telz, prepod0bnыhъ pob0rnika, svэti1lo svzщennikwmъ i3 pohvalA i4nokwmъ, cerkvi svoeй ўtverždenіe nepokolebi1moe, nedygwmъ vračA, є3gw2 že moli1tvami gDi spasi2 dyšы našz.

Kjimi slovesnыmi vэncы2 vэnčaemъ їwannjkіa, svzщennagw tečenіz želatelz, nebesnago ўčenikA, b9estvennыma kril0ma prevzstago bGovi1dca, st0lpъ smirenіz newbori1mый, stэnY razsuždenіz nepokolebi1muю, nravwmъ ўkrašenіe, čestn0e blagolёpіe, moli1tvennika hrtY neprestannw molsщagosz nj čadэhъ svoi1hъ.

Kjimi pёsnennыmi pёnіi vospoi1mъ їwannjkіa, preispeщrenna dэsnmi i3 i3z8wbi1lьna blagodatію, ravnoagGlьna žitіemъ, vёrы ўtverždenіe, nedygwvъ cэli1telz, bэsHvъ progoni1telz, i3 vsёmъ pravovёrnыmъ sk0rago pom0щnika:

Slava, glasъ d7.

Prіidi1te vsi2 prazdnolю1bcы ўblaži1mъ pamztь svzti1telz hrt0va їwannjkіa: ѓщe bo i3 vozletЁ t nasъ, no nevi1dimw sъ nami stoi1tъ i3 prepod0bnыz ryki svoS prostiraetъ nj nasъ ko gDu: pritecemъ u5bo i3 pripademъ kъ racэ svzthhъ moщeй є3gw2 i3 pokloni1msz prossщe, ćkw da svzthmi svoi1mi moli1tvami i3spr0sitъ čadwmъ svoi1mъ mi1rъ i3 dušamъ i4hъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Ćkw vsenepor0čnaz nevёsta tvorcY, ćkw neiskusomyžnaz mati, prіsteliщe i3zbavitelz i3 ўtёšitelz potщi1sz i3zbaviti mS bэs0vskagw ѕlodёйstva, preloži1vši skvernoe tёlo moE vъ svёtloe žili1щe dobrodёteleй: razženi2 džblakъ strasteй moi1hъ tvoi1mi moli1tvami i3 spod0bi mS vhšnzgw pričastіz vъ nevečernэmъ svёtэ.

Na stіh0vnэ stіhi1rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nebesnыhъ činHvъ:

Nebesnыz krygi prevozletёvъ b9estvennoю dobrodёtelію, preblaženne džtče, zašelъ є3si2 vъ mrakъ, i3dёže njsіsnіe prіi1mъ t blagodati b9іz, voi1stinnu svэtlёešisz prepod0bne.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Dobrodёtelmi prosvэti1vъ dyšu i3 ќmъ, kъ nebesi2 predstavilsz є3si2 vъ carstvіi hrt0vэ, їwannjkіe blaženne, prinosS є3mY rukosti trudHvъ svoi1hъ, vъ p0stnicэhъ bo tы kvi1sz svэti1lьnikъ, naslaždazsz nestarёemыz pi1щi.

Stjhъ: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Prepod0bne džtče, ne dalъ є3si2 snA nči1ma svoi1ma, nižE vёždoma svoi1ma dremanіz, d0ndeže dyšu i3 tёlo t strasteй svobodi1lъ є3si2, ўgot0vavъ sebE vъ žili1щe dyhovi: prišedъ bo hrt0sъ so ntcemъ, nbi1telь sotvori2 ў tebE: tёmže є3dinosyщnыz tr0icы služi1telь bhlъ є3si2, velikopropovёdniče їwannjkіe, moli1sz nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ v7.

Na zemli2 ѓgGla i3 na nebesёhъ čelovёka b9іz, blagoukrašenіe mjra, naslaždenіe blagi1hъ, dobrodёteleй p0stničeskihъ pohvalY, їwannjkіa počti1mъ: nasaždenъ bo vъ domY b9іi procvэtE pravednw, i3 ćkw kedrъ vъ pusthni ўmn0ži stado hrt0vo slovesnыmi nvcami vъ prepod0bіi i3 pravdэ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь svzt0mu dvaždы, glasъ №.

Poщenіemъ, moli1tvami i3 blagodatію b9estvennoю prosvэti1vsz, zemnы6z koncы2 svёtlw njzarseši blagočestnw, čudesъ blagodatь t bGa prіemь, i3scэlseši nedygi, dyhi že luk†vыz t čelovёkwvъ tgonseši, i5že sъ vёroю pritekaюtъ kъ racэ moщeй tvoi1hъ svzthhъ, prepod0bne džtče našъ їwannjkіe: slava davšemu ti2 blagodatь, slava ўkrэpi1všemu tS, slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

I# Bcdэ: E#di1noždы.

PrHčaz do koncA po rsdu.

Na ќtreni, Po pervomъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Mnogosvёtlaz ѕvэzdA i4nočestvuющыmъ pokazasz, i3 stepenь i3zvёstenъ, i3 predёlъ vozderžanіz, presvёtloe zercalo razsuždenіz prepod0bne bGovi predstoS, prosi2 proщenіz pregrэšenіi radostnw soveršaющыmъ tvoю2 pamztь, preblaženne.

Slava, i3 nhnэ:

Nastavi nasъ na pytь pokasnіz, ўklonsющыzsz pri1snw kъ ѕlы6mъ bezpytіzmъ, i3 preblagago prognёvaющыz gDa, i3 moli2, neiskusobračnaz, blagoslovennaz marje, spasti1sz vsBmъ, čaющыmъ ўtэšenіz.

Po vtor0mъ stіhosl0vіi, sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

B9estvennыmъ želanіemъ bezsmertіz njderži1mъ, džtče їwannjkіe, i3 krestъ, na ramo vzemь, vъ pusthnzhъ vseli1lsz є3si2, i3dёže gDevi ўserdnw porab0ta: tёmže tS i3 stzžahomъ tepla moli1tvennika ko gDu.

Slava: B9estvennoe selenіe bыlA є3si2 sl0vu, є3di1na vseči1staz, dёvo, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, njči1sti mS, njskvernenna plotski1mi pregrэšenmi, moli1tvami tvoi1mi.

Po polmelei, veličanіe:

Veličaemъ tS, prepod0bne džtče їwannjkіe, i3 čtemъ svztyю pamztь tvoю2, nastavniče monahwvъ, i3 sobesёdniče ѓgGlwvъ.

Pal0mъ i3zbrannый:

TerpS poterpёhъ gDa:

Po polmelei, sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Na zemli2 ѓgGla i3 na nebesёhъ čelovёka b9іz, mjra blagoukrašenіe, naslaždenіe blagi1hъ, p0stničeskihъ dobrodёteleй pohvalY, їwannjkіa vsi2 počti1mъ: nasaždenъ bo vъ d0mu b9іi procvэtE pravednw, i3 ćkw kedrъ vъ pusthni, ўmn0ži stado slovesnoe hrt0vыhъ nvecъ vъ prepod0bіi i3 pravdэ, є3myže vsi2 voskli1knemъ: prepod0bne, pominaй nasъ, lюb0vію tvorsщihъ svztyю pamztь tvoю2.

Slava i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Ўdivi1sz їHsifъ є4že pače є3stestvA zrS i3 vnimaše mhslію, i4že na runo2 d0ždь, vъ bezsёmennomъ začatіi tvoemъ bcde, kupinY ngnemъ newpali1muю, žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i3 svidёtelьstvuz njbryčnikъ tv0й i3 hrani1telь, svzщennikwmъ vzыvaše: dёva raždaetъ, i3 po roždestvЁ paki dv7oю prebыvaetъ.

Taže: ґntіfHnъ pervый četvertagw glasa.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi.

E#đlіe t matfea, začalo m7g.

Po n7-omъ palmЁ, stіhi1ra samoglasna, glasъ ѕ7.

GorA nebesi2 pod0bzšesz, prіemlющi svэti1lьnikъ, vъ pusthni gorsщь, ntcA їwannjkіa: th že, prepod0bne džtče, svzthmъ dyhomъ ćkw nrelъ preletёvъ gorы2 i3 vertepы dэvi1čkіz, q krasnodyšne, prosvэщaeši vBrnыz, pritekaющыz kъ racэ moщeй tvoi1hъ, i3 sъ veselіemъ vzыvaющыz ti2: moli1sz sъ bcdeю nj spasenіi dyšъ našihъ.

KanHnъ vovedenіz, so їrmos0mъ na ѕ7, glasъ d7, i3 prepod0bnomu ntcY na }, glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA, farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Prisnosyщnыmъ svёtomъ trimpostasnagw nhnэ njzarsemь, predstoi1ši vesь svёtelъ, ćkože ѓgGli: no molю2 tS, džtče їwannjkіe, tženi2 t serdca moegw2 njmračenіe, prepodaS svёtъ žitіS tvoegw2.

Želanіe hrt0vы krasotы2 stzžavъ, zatvori1lъ є3si2 čyvstva svoS t vsegw2 tlёnnagw i3 mimotekyщagw, i3 p0dvigami duši2 svoeS vozšelъ є3si2 na vыsotY blaženne.

Veli1koe smotrenіe b9іe njsvzti2 tS t ўtr0bы, i3 pokaza tz sosydъ prіstenъ svzt0mu dyhu: tёmže kvi1lsz є3si2 t ю4nosti njgraždaemь strahomъ b9іimъ.

Slava: Lюb0vію vladhčneю razžegsz, njstavilъ є3si2 vsS zemnaz, i3 vosprіsvъ krestъ sv0й na ramo, tomY poslёdovalъ є3si2, proslavlьsz znamenmi i3 čudesы2, prepod0bne.

I# nhnэ: SlovesA gavrіi1la ґrhіstrati1ga slhšavši nepor0čnaz, i3 našedšu na tS dyhu svzt0mu začenši rodilA є3si2 shna, ntcY sobeznačalьna.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰. Vozveseli1 bo sz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь s™ъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Vi1dэvši b0drennaz dušA tvoS razymnыma nči1ma, ćkw vsS syetna sytь, tverglъ є3si2 vsю2 mіrskyю krasotY, i3 razdavъ i3mёnіe svoE ni1щыmъ, stzžalъ є3si2 nekradomoe.

Božestvennыz poslyšavъ zapovэdi, vъ molčanіi prebhlъ є3si2 črezъ vsE žitіE svoE, i3 bhvъ vъ ponošenіe vo ntečestvіi svoemъ, pitalsz є3si2 želanіemъ i4stinnыz slavы.

Tvrati1lъ є3si2 pleщi2 svoS t mіrskjz krasotы2, i3 vozvelъ є3si2 džči svoi2 na g0ru, čaz ttydu b9estvennыz p0moщi: tёmže t gorы2 svzthz ўslhša tebE gDь, i3 svoi1mi proslavi čudesы2.

Krёpkuю sъ vыsotы2 p0moщь i3 njzarenіe razuma poluči1vъ, poži1lъ є3si2 na zemli2 ravnoagGlьski. Tёmže bhlъ є3si2 i3st0čnikъ čudesъ, džtče їwannjkіe.

BGor0dičenъ: Ўmы2 nbcnіi, taйnw їakwvlю voshodsщuю lёstvicu, takwžde i3 nizhodsщuю, tvoE dёvice strannoe roždestvo2 prozvlsющe, doszzaющaz do nebesъ, so strahomъ ўzsnsюtъ.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Monahwvъ sverstnikъ kvi1lsz є3si2 mydre, pod0bnikъ bhvъ ґntHnію vъ poslёdokъ lёtъ, blženne, prosvэщaz vBrnыz svёtlostію čudesъ, prepod0bne: tёmže sobravšesz vъ pamztь tvoю2 vsi2 vёrnіi, pr0simъ blagodati ko i3scэlenію strasteй našihъ, i3 vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Raduйsz, ćže ѓgGlomъ radostь mi1ra prіemšaz. Raduйsz r0ždšaz tvorcA tvoego2 i3 gDa. Raduйsz spod0blьšazsz bhti m™i b9іz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGelъ, no samъ, gDi vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz, čelovёka, tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй gDi.

Vozzvalъ tS є4stь gDь t sіHna, ćkwže drevle praotca ґvraama, povelёvъ ti2 i3zhti t zemli2 ntečestvіz: tы2 že poslёdovalъ є3si2 togw2 slovesi2, džtče їwannjkіe, so ўserdіemъ.

Svэti1lьnikъ nogama tvoi1ma zak0nъ blagodati, i3 segw2 zak0na prideržavsz, velъ є3si2 tvoS i3spravlenіz: tёmže i3 prosіslъ є3si2, džtče, ćkw vъ polydni.

Ndežda pl0ti tvoeS ri1za k0žna, vъ nю1 že njbleksz, ўmertvi1lъ є3si2, džtče strastn†z vzыgr†nіz. Tёmže i3 i3stni1lъ є3si2 debelьstvo k0žnoe.

Ўmertvi1lъ є3si2 poh0tь plotskyю, bhvъ čado bGa našegw, ne rodi1vsz t p0hoti plotskjz, no shnъ bhvъ blagodatію. Tёmže i3 prіslъ є3si2 žrebій ntečeskій vo vёčnomъ carstvэ.

BGor0dičenъ: Napisasz perstomъ b9іe sl0vo vъ tebЁ prepёtaz, beznačalьnoe, ćkwže vъ glavi1znэ kni1žnэ: tёmže pripadaz ti2, molю2 tS, d0lgoe rukopisanіe mn0gihъ moi1hъ strasteй i3zgladi i3zъ kni1gi živ0tnыz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2, hrtE b9e, tob0ю bo vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY t n0щi nevёdэnіz privedenіe i4mamы.

Soblaznъ gotovlsetъ tebЁ dіavolъ, polagaz pretыkanіz duši2 tvoeй, i3 poslA razb0йniki tgnati tS t malыz hraminы: th že, preblaženne džtče, ćkw za hrtA goni1mъ, radovašesz.

Zavэщalъ є3si2 duši2 svoeй po goramъ previtati, ćkw ptenecъ g0rličiщь, džtče їwannjkіe, i3 tY nauči1lsz є3si2 vi1dэti b0ga.

Naučenъ zak0nomъ hrt0vыmъ nepeщi1sz nj pi1щi i3 nj ndeždi i3sp0lnilъ є3si2 dёlanіe pti1cъ nebesnыhъ, tёmže vseli1vsz vъ dyplenno drevo2, vъ mnHgіz dni2 prebhlъ є3si2 bezъ kr0va i3 pi1щi.

Ne dalъ є3si2 snA svoi1ma nči1ma, prepod0bne, ni1že vёždoma svoi1ma dremanіz, d0ndeže plotsk†z ўstavilъ є3si2 stremlє1nіz i3 kъ svёtu zaйde nezahodi1momu; vladhku vsёhъ vospэvaz.

BGor0dičenъ: Ryčku zlatyю, i3 svёщnikъ dэvi1ce, i3 trapezu drevle prowbrazovahu nel0žnw pror0českaz prorečenіz, bыvaющaz po b9ію smotrenію; vo є4že bы tы2 bыlA bGorodi1telьnica roždestv0mъ svoi1mъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz:

Puti2 mhslennagw lukavstva i3zbёglъ є3si2 vozderžanіemъ i3 moli1tvoю, lюb0vію že i3 i4stinnoю. Tёmže krёplimъ želanіemъ i3 i4stinnыmъ smirenіemъ vosh0dъ ko hrtY stzžalъ є3si2, džtče.

Ne dalъ є3si2 snA svoi1mъ nčesє1mъ, d0ndeže pokazalsz d0mъ svzthz tr0icы, i3 premydrosti sokr0viщe, mjrъ njbogaщaz b9estvennыmi i3scэlenьmi.

Blagogovёnіemъ že kъ tvorcY ćvstvennэ pribli1živsz kъ veli1komu svёtu, sodёlalsz є3si2 zemnhй ѓgGlъ i3 nebesnый čelovёkъ.

T nebesъ prіemъ nbi1lьno darovanіe dyha presvztagw, džtče їwannjkіe, daruй mi2 sl0vo vo tverzenіe ќstъ moi1hъ, da vospoю2 ravnoagGlьskoe žitіE tvoE.

BGor0dičenъ: Marje presvztaz, či1stoe dёvstva sokr0viщe, njči1sti ќmъ m0й, strastію njmračennый, i3 i3sp0lni serdce moE b9estvennoю blagodatію, vsenepor0čnaz.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vozbrannoй voev0dэ:

T ю4nosti bGomydre vozlюbi1vъ ѓgGlьskoe žitіE, vsS krasnaz njstavilъ є3si2: zaйde bo ćkwže ѕvэzdA t mjra, vostekъ kъ razymnomu i3 pravednomu s0lncu, hrtY, t negw2 že prіemь blagodatь i3scэlenіz, razli1čnыz nedygi vračyeši pritekaющihъ kъ svzщennэй racэ tvoeй. Tёmže i3 mы2 soveršaющe lюb0vію vsečestnyю tvoю2 pamztь, vopіemъ ti2: raduйsz džtče їwannjkіe.

Jkosъ: Hrt0vъ ўslhšavъ glasъ, prepod0bne, šestvovalъ є3si2 vslёdъ zapovэdeй є3gw2, nagъ ži1telь bhvъ, zanE trečesz popečenіz t stzžanіi, pače že tveržesz pri1snыhъ i3 sr0dnыhъ svoi1hъ, є3di1nъ vъ pusthni besёduz sъ bGomъ, sъ ni1mže soedinszsz bdёnіemъ, post0mъ i3 moli1tvami, razuma darovanіe vosprіslъ є3si2: t0й že darъ i3 namъ nisposli2, poю1щыmъ ti2 si1ce: raduйsz džtče їwannjkіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su duh0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Vzslsz є3si2 kъ vыsotЁ bezstrastіz, ўpod0bivsz ѓgGlwmъ, vъ pl0ti shй, i3 bhvъ pričastnikъ prisnosyщnэй pi1щi, vzыvalъ є3si2 blaženne: blagoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Sіsz lučami bGovi1dnыmi, razgnalъ є3si2 bэs0vskіz nah0dы, i3 vBrnыz t njѕloblenій mn0gihъ i3zbavilъ є3si2, vopію1щihъ, prepod0bne: blagoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Ćkw drevo, džtče, nasaždennoe pri i3sh0diщihъ v0dъ, procvёlъ є3si2 b9estvennыmi dobrodёtelьmi ćkw kedrъ vъ lіvanэ, tёmže njsэnseši ned{žnыz.

Svzthz svёtlosti, i3 ži1zni bezkonečnыz, i3 radosti neizrečennыz, i3 carstvіz nebesnagw spod0bivsz vseblaženne, posыlaeši njsvzщenіe i3 i3zbavlenіe vsBmъ vёroю vzыvaющыmъ: blagoslovenъ є3si2 gDi b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: SE dёva, ю4že dyhomъ provi1dэ i3saіa, začenši r0di spasa i3 i3zbavitelz namъ poю1щыmъ: blagoslovenъ є3si2 gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz poю1щыz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Nedremannu duševnuю svэщY maslomъ p0dvigwvъ tvoi1hъ sohrani1vъ, radostnw všelъ є3si2 kъ netlёnnomu ženihY, i3dёže vёčnw živeši, vopіS: vs‰ dэlA blagoslovi1te, p0йte gDa.

NJkormlenіemъ svztagw dyha preplhvъ m0re i3skušenій nem0krennw, prepod0bne, dosti1glъ є3si2 tišinY carstvіz nebesnagw, potopi1vъ nevi1dimыz vragi2 sleznыmi strusmi, tonyduže i3stočaeši cэlьbы6 prihodsщыmъ i3 vopію1щыmъ: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Nhnэ derznovenіe i3mёz, ćkw bGu predstoS i3 ѕlok0znєnnыz bёsы pobэdi1vъ, sotvori2 moli1tvu nj nasъ ko gDu, ćkw da i3zbavimsz soblaznwvъ dіavolьskihъ i3 vёčnыhъ i3zbydemъ mykъ, vёroю zovyщe: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Razumъ i3 ќmъ sv0й ўkrasi1lъ є3si2 t ю4nosti, stzžavъ starostь solomHnovu: nbače vsю2 sladostrastnuю pi1щu tmetalъ є3si2, potщavsz stzžati nestarёющuю pi1щu trud0mъ i3 bolёznmi svoi1hъ p0dvigwvъ, vopіS: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlennuю dyšu moю2 njživi2, padšuю vozstavi, ўzzvlennuю i3scэli2, ќmъ m0й ўmiri2, volnenіz i3skušenій dёvo ўkroti2, i3 spasi2 vopію1щыz: blagoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щьsz t dv7ы namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz; tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Napoi1lъ є3si2 zemlю duši2 tvoeS slezami, blaženne, tёmže i3 nenasёznnaz zemlS prepitA tS, daю1щi tёlu tvoemY maloe ўtэšenіe.

Hrt0vi socarstvovati vhnu spod0bilsz є3si2 na nebesёhъ, ravnoagGlьnoe žitіE na zemli2 poži1vъ, moli1sz tvorcY i3 vladhcэ so derznovenіemъ nj vsёhъ, vёroю soveršaющihъ vsečestnyю pamztь tvoю2.

Vъ zemli2 položє1nnыz tvo‰ svzщє1nnыz m0щi njsvzщaюtsz, stzžavši b9estvennuю blagodatь, є4юže točatъ i3scэlє1nіz, str†sti dušє1vnыz i3scэlsюtъ i3 t vredon0snыhъ ćzvъ bэs0vskihъ svoboždaюtъ.

B9estvennыmi dobr0tami džtče njbloženъ, svzthmъ žitіemъ njboži1lsz є3si2, i3 prosvэщenъ predstoS veli1komu svёtu, pominaй približaющihsz tebЁ, čtyщihъ tS vёrnw, i3 pamztь tvoю2 vёrnw soveršaющihъ.

BGor0dičenъ: Preči1staz bcde, ćže bGa neskazannw začenši i3 r0ždši pl0tію na spasenіe vsemY mjru. Togo2 moli2, preblagaz, ўmiri1ti mjrъ i3 spasti2 dyšы našz.

Svэti1lenъ: Dobrodёteli kril0ma na nebesA vozletёvъ, pribli1živsz že tris0lnečnomu svёtu, so ѓgGlы vospэvaeši trisvztyю pёsnь, sъ ni1miže vsёhъ nasъ pominaй, počitaющihъ pamztь tvoю2.

BGor0dičenъ: Ю$že drevle propovёdaša pror0česki li1cы, ґp0stoli nauči1ša dv7u po roždestvЁ, myčenicы i3spovёdaša i4stinnuю bcdu, tyюžde i3 mы2 soglasnw vospoi1mъ i3 veličaemъ ćkw materь b9ію, i3 sъ gavrіi1lomъ zovemъ kъ neй: raduйsz mati gDnz, hrtіanwmъ zastypnice.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nebesnыhъ činHvъ:

Preziratelь d0lnihъ i3 preselьnikъ, rači1telь vhšnihъ i3 pusthnnый graždani1nъ їwannjkій bGomydrый, vsBmъ namъ prazdnovati povelэvaetъ є4že kъ bGu tšestvіe є3gw2, tёmže i3 tvori1mъ sіE naučaemіi t dyha svztagw. Dvaždы.

Mjrъ dobrodёteleй bhvъ vo pl0ti, džtče bGomydre, žitіemъ svoi1mъ na zemli2 proslavilъ є3si2 gDa slavы, i4že tS po dostosnію proslavi. E#si2 bo i3st0čnikъ cэlebnый si1loю є3gw2, їwannjkіe prepod0bne.

Vёdzщe tS smirenna, neѕlobi1va, kr0tka, pr0sta, molčali1va, proslavlsemъ ćkw voi1stinnu pače čelovёka, džtče, ćkw neveщestvenna ćkw hramъ b9ій, t negHže pribhvšaz ti2 darov†nіz mi1lostivnw podavaй namъ.

Slava, glasъ ѕ7.

Prepod0bne džtče, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ, tёmže na nebesi2 njbrёlъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 nepor0čnw porevnovavъ, i4maši derznovenіe moli1tisz vladhcэ, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Bogor0dice, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz, vozrasti1všaz namъ pl0dъ životA, tebЁ m0limsz, moli1sz vladhčice so svzthmi ґp0stolы, pomi1lovatisz dušamъ našimъ.

Taže slavosl0vіe veli1koe i3 tpystъ.

Na lіturgji, Blaženna t kanHna svzt0mu, pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Voshvalztsz prepod0bnіi vo slavэ i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Ґp0stolъ ko є3vreєmъ, začalo tlє.

Ґllilyіa, glasъ v7: Svzщennicы tvoi2, gDi, njblekytsz vъ pravdu, i3 prepod0bnіi tvoi2 vozraduюtsz.

E#đlіe t luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.