NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta v7

Prestavlenіe s™agw blažennagw vasjlіa, hrtA radi ю3r0divagw, mosk0vskagw čudotv0rca.

Na malэй večerni, na GDi, vozzvahъ: Stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Preblženne vasjlіe, t ю4nosti tщalsz є3si2 stati vъ denь sydnый kromЁ straha i3 boszni, i3 prіslъ є3si2 derznovenіe, tri1nuvъ vssčєskіz sladwsti tэlє1snыz, hrtY poslёdovalъ є3si2, sobiraz bogatstvo duh0vnoe: trudы2 i3 terpёnіemъ got0vu vsegdA i3mёz svэщY tvoю2, i3 raduzsz vozšelъ є3si2 na nb7sA. Moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

BGoblaženne vasjlіe, voznenavi1dэvъ vremєnnaz mjra segw2, ўmertvi1lъ є3si2 vs‰ plotsk‡z sladwsti: bGoug0dnw podvizazsz, na vыsotY vosteklъ є3si2 dobrodёteleй, i3 vr†žіz kHzni popravъ, pobёdы vэnecъ vosprіslъ є3si2, t zemli2 prestavivsz. I# nhnэ na nb7si2 sъ li1ki pravednыhъ veselssz, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

BGodohnovenne vasjlіe, potщalsz є3si2 pobэdi1ti sBti lukavagw, i3sp0lnєnnыz nevёrіz i3 slabosti, i3 vsёhъ prelestnыhъ mjra segw2: darovanій s™agw d¦a spod0bivsz, pokazalsz є3si2 ю3r0dъ mjru, no hrtY mydrъ: podvizalsz є3si2 crtva radi nbcnagw, є4že i3 dosti1glъ є3si2. I# nhnэ so ѓgGlы likovstvyz, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ t0йže, samoglasenъ:

Vozlюbi1lъ є3si2 nbcnaz, i3 voznenavi1dэvъ zєmnaz, merzska sotvori1lъ є3si2 |: tёsnыmъ i3 sk0rbnыmъ putemъ šestvuz, pobэdi1lъ є3si2 str†sti mjra segw2. Vъ terpёnіi i3 stradanіi hrabrъ kvi1vsz, razori1lъ є3si2 vs‰ kHzni vr†žіz, i3 počerplъ є3si2 želanіemъ i3st0čnika blagodatnago, i3 bhstь blagodatь b9іz vъ serdcы tvoemъ, i3 vъ soveršє1nnaz predložє1nіz v0li b9іi sebE predloži1lъ є3si2. Preblaženne vasjlіe, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

D0mъ čistotы2, čydne vasjlіe, bhlъ є3si2, pi1щi mn0gіz i3 dobrolю1bіz tэlesnagw, i3 ri1znagw njdэsnіz ne voshotёlъ є3si2, strahomъ b9іimъ stzžavъ bezm0lvіe.

Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i5že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

D0mъ d¦a s™agw, s™e vasjlіe, bhlъ є3si2, d0mъ rodi1teleй i3 vsёhъ zemnhhъ veщeй, t mladenčestva voznenavi1dэvъ, byduщіz radi ži1zni.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

D0mъ hrt0va blagodarenіz, bGodohnovenne, bhlъ є3si2, bogatstvo sokrovenno vъ duši2 i3mёlъ є3si2, vozsіS lučA svэtlA blagodati vъ mhsli tvoeй.

Slava, glasъ є7:

Prikloni1lъ є3si2 vhю tvoю2 t ю4nosti, kъ bžctvennomu zvanію, preblaženne vasjlіe, i3 vzemъ kremъ spasi1telьnagw slovesE hrtA bGa našegw, rast0rgnulъ є3si2 sBti vražіz, i3 popralъ є3si2 vsю2 gordhnю є3gw2. Razumъ neprelestenъ stzžavъ, posredЁ m0lvъ sohrani1lъ є3si2 sebE: živhй sъ d0lьnimi, i3 hodsй pl0tію i3 stupazй dyhomъ, vi1dэlъ є3si2 gHrnzz, i3 sk0rw vosteklъ є3si2 kъ vэncY vhšnzgw zvanіz: moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Troparь, glasъ }:

ŽitіE tvoE, vasjlіe, nel0žnoe, i3 čistotA neskverna, hrtA radi tёlo tvoE i3znuri1lъ є3si2 post0mъ i3 bdёnіemъ, i3 mrazomъ i3 teplot0ю s0lnečnoю, i3 slot0ю i3 doždevnыmъ džblakomъ, i3 prosvэti1sz licE tvoE ćkw s0lnce: i3 nhnэ prih0dztъ kъ tebЁ rwssjйstіi nar0di i3 vsi2 lю1dіe, proslavlsющe s™0e tvoE ўspenіe. Tёmъ hrtA bGa moli2, da i3zbavitъ nы2 t varvarskagw plэnenіz, i3 meždous0bnыz brani, i3 mi1rъ mjrovi podastъ, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Na veli1cэй večerni, Blaženъ myžъ, ґntіfHnъ №.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

E#gdA naйde na tS bžctvennoe račenіe, vasjlіe čydne, togdA mіrskjй mztežъ ttrsslъ є3si2, ўserdnw poslёdovalъ є3si2 hrtY, sk0rbnыmъ i3 tёsnыmъ putemъ šestvuz, i3 bhlъ є3si2 zemnhй ѓgGlъ, i3 kvi1lsz є3si2 nbcnый čelovёkъ. Prestavivsz kъ vёčnыmъ nbi1telemъ, predstoi1ši vъ radosti s™hhъ hrtY bGu našemu: є3g0že so derznovenіemъ moli2 nj dušahъ našihъ.

E#gdA njzari1lsz є3si2 d¦omъ bžctvennыmъ, togdA mjra vs‰ kr†snaz tverglъ є3si2: ničt0že na tёlэ tvoemъ nosi1lъ є3si2 t tlёnnыhъ njdэsnій, nagot0ю tэlesnoю hrtY rab0taz: želaz blaženstva vёčnagw, prezrёlъ є3si2 dHlьnzz, i3 nhnэ predstoi1ši hrtY bGu našemu, vo slavэ so s™hmi ѓgGlы. E#g0že so derznovenіemъ moli2 nj dušahъ našihъ.

E#gdA, preblženne vasjlіe, sovleklsz є3si2 tlёnnыhъ njdэsnій, togdA njbleklsz є3si2 vъ n0vago čelovёka, njbnovlena hrt0voю kr0vію, tlagaz vє1thaz mudrov†nіz, z†dnzz zabыvaz, na prє1dnzz prostirazsz: i3 sobralъ є3si2 bogatstvo duh0vnoe, i3 prineslъ є3si2 načatki trudHvъ tvoi1hъ hrtY bGu našemu. E#g0že so derznovenіemъ moli2 nj dušahъ našihъ.

I$nы stіhi6rы, glasъ є7.

Pod0benъ: Raduйsz:

Raduйsz, bGomydre vasjlіe, s™agw d¦a darovanіe vni1de vъ pomыšlenіe tvoE, i3 vesь svob0denъ bhlъ є3si2 nj gDэ, vsёhъ zemnhhъ veщeй žitіS segw2 syetnagw. Predspёzй dobrodёtelьnыmъ p0dvigomъ i3 terpёnіemъ, ю3r0dstvennoe ži1telьstvo i3zbralъ є3si2, i3zmэni1vъ tlBnnaz ўpovanіemъ na bGa, želaz spod0bitisz crtva nbcnagw, hranenіe položi1lъ є3si2 ўstHmъ tvoi6mъ, i3 hodS putemъ zapovэdeй gDnihъ, pobэdi1lъ є3si2 branь neprіsznennu, či1stъ p0mыslъ vsegdA i3mёlъ є3si2, vёrы radi i3 lюbvE b9іz, i3 prіemъ vozmezdіe, so ѓgGlы selenіe, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Raduйsz, preblaženne vasjlіe, i4že vo mladenstvэ blgočestіz dosti1gnuvъ, pogasi1lъ є3si2 plamenь p0hotnый, i3 svёtomъ razymnыmъ t bGa prosvёщsz, tщanіe prilёžno vo ўmЁ i3mёlъ є3si2 dnE hotsщagw bhti: i3 premэni1vъ tlBnnaz nadeždeю byduщihъ bl†gъ, d0mъ i3 žili1щe d¦a s™agw, bGomydre, bhlъ є3si2, sadS sadы2 dobrы2 vъ duši2, dёtєli žitіS s™hhъ nc7ъ soveršaz, i3 sadove tvoi2 blagoug0dnы gDevi, i4že i3 po smerti kvi2 tS namъ i3st0čnika i3scэlenій. I# nhnэ so ѓgGlы na nb7si2 likovstvyz, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Raduйsz, bGoblaženne vasjlіe, voznenavi1dэvъ žitіE mjra segw2, razžegsz lюb0vію gDneю ćkw ngnemъ, popali1lъ є3si2 p0mыslы gnysnыz, i3 vs‰ ќzы nhnэšnzgw žitіS prelє1stnыz rast0rgnulъ є3si2, i3 blagi1mi i3skušenіi dara hrt0va dyšu njči1stilъ є3si2, ćkw zlato vъ gorni1lэ. I# na zemli2 ćkw ѓgGlъ bhlъ є3si2, pod0benъ serafjmu, njbrёtъ bi1sera dobrA i3 i3zbranna nbcnago, i3 prodavъ i3mBnіz tvo‰ vs‰, togo2 є3di1nago stzžalъ є3si2 vъ mhsli tvoeй: i3 blagodatь prіemь prosvэti1telьnuю, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ }:

Čelovёče b9ій, myže želanій duh0vnыhъ, crtvіz naslёdniče, ne premolči2 za nы2 vopi1ti ko gDu, preblaženne vasjlіe: i3 kъ racэ moщeй tvoi1hъ pritekaющihъ dara i3scэlenіz spod0bi, i3 moli2 v0instvu našemu darovati na vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe, i3 namъ tvorsщыmъ pamztь tvoю2 grэhHvъ proщenіe, i3 dušamъ spasenіe, i3 mjrovi mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (Glavы6 є7 i3 ѕ7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: Ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ №:

I$že po blagodati b9іi dannэй ti2, preblženne vasjlіe, ćkw premydrый hud0žnikъ, njsnovanіe položi1vъ vёru, dobrodёtelьmi na g0ru bezstrastіz vozšelъ є3si2, mrakъ i3 mglY i3 byrю trazi1vъ, premydrostію vhšneю vesь njbleklsz є3si2, na vыsotY vozšedъ, kъ svёtu preloži1lsz є3si2. I# vъ nar0dэ živhй ćkw vъ stolpЁ prebыvaz, i3 ničt0že voshotёvъ mjra segw2, nižE na tёlэ tvoemъ čto2 t tlёnnыhъ nosi1vъ, ѓgGlы ўdivi1lъ є3si2, i3 čelovёki ўžasi1lъ є3si2, bёsы posrami1lъ є3si2. I# nhnэ vo svёtэ prebыvaz so s™hmi ѓgGlы, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Ўstrani1vsz gDa radi t vsёhъ zemnhhъ, tluči1lsz є3si2 rodi1teleй i3 srHdnikъ ćkw neznaemь, t s™agw d¦a ўtэšenіe vosprіi1mъ, i3 beztэlє1snыmъ vъ tэlesi2 revnovavъ, njčiщeno tёlo i3 prosvэщenъ ќmъ i3mёz, vъ bGolю1bіe čistotы2 prišelъ є3si2, i3 bezlёnostnw hrtY poslёdovalъ є3si2, є3myže vъ vhšnihъ, preblaženne, so ѓgGlьskimi či1nmi predstoS, moli2 i3zbavitisz namъ t lukavstva vražіz, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

D¦omъ b9іimъ nastavlsemь, bGoblaženne vasjlіe, mіrsk†z trevolnє1nіz ttrsslъ є3si2, i3 voznenavi1dэlъ є3si2 lюbvE radi b9іz. Vs‰ žitє1йskaz ўserdnw njstavivъ, i3 napravivъ n0gu tvoю2 na bGoug0dnuю stezю2, priteklъ є3si2 ko blažennomu bezstrastію. St0lpъ krёposti t licA vražіz bhlъ є3si2, i3 ćkw nbcnый čelovёkъ i3 zemnhй ѓgGlъ, svэti1lьniče neugasaemый, temleši nedygi strasteй, i3 bolBzni i3scэlseši prihodsщыmъ ti2 sъ vёroю: moli2 nj spasenіi dyšъ našihъ.

Slava, glasъ є7:

Prіidi1te, rwssjйstіi sob0ri hrtіanstіi, pripademъ kъ racэ vasjlіa čydnagw, i3 vozopіemъ є3mY sъ veselіemъ: raduйsz, ćkw t mladenstva dobrY lёstvicu njbrёlъ є3si2, t vsegw2 zemnagw i3 temnыhъ strasteй pril0ga, bezъ pretknovenіz kъ bžctvennomu svёtu prilagazsz, sk0rbnыmъ i3 tёsnыmъ putemъ hrt0vi šestvuz: raduйsz, preblaženne vasjlіe, si1loю hrt0voю di1venъ kvi1lsz є3si2 vъ žitіi2 tvoemъ, ćkože t čreva maternz i3zšelъ є3si2, takw i3 vъ nar0dэ nagъ hodS ne sramlszsz, mraza i3 žženіz s0lnečnagw nikogdaže ўklonszsz, mudrёйšimъ ю3r0dstvomъ i3 terpёnіemъ i3 stradanіemъ hrtY poslёdovalъ є3si2: raduйsz, bGodohnovenne vasjlіe, njbrэthй bGovidёnіz vosh0dъ, pobэdi1lъ є3si2 polki2 bэsHvskіz, ćkw ѓgGlъ kvi1lsz є3si2 vъ žitіi2 tvoemъ. I# kto2 m0žetъ i3zčesti2 čudesA tvo‰; vъ dalьnihъ bo stranahъ po m0rю ćkw po syhu hodsщa vi1dzhu tS: raduйsz, dostočydne vasjlіe, vs‰ hrt0va ўčє1nіz dёlы i3sp0lnilъ є3si2, i3 po prestavlenіi prosіS svёtlostь žitіS tvoegw2 i3 vosprіslъ є3si2 bogatstvo blagodatnoe, mjrъ prosvэщaz čudesы2. Moli1sz prilёžnw hrtY bGu našemu, darovati cerkvi našeй mi1rъ, vo ўtverždenіe vёrы hrtіanskіz, i3 ntečestvu na soproti6vnыz pobBdы, i3 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Hramъ i3 dverь є3si2:

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Čto2 vasъ narečemъ:

Čt0 tz narečemъ, vasjlіe čydne; ѓgGla li; tёla bo tvrati1lsz є3si2. Heruvjma li; ćkw na tebЁ poči1lъ є4stь hrt0sъ. Serafjma li; ćkw neprestannw proslavilъ є3si2 hrtA. Si6lы li; dёйstvueši bo i3scэlє1nіz. MnHga ti2 i3menA, i3 bHlьša darov†nіz, neprestannw moli2, spasti2 dyšы našz.

Stjhъ: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Čt0 tz narečemъ, vasjlіe preblaženne; nagot0ю tёla poslёdovalъ є3si2 hrtY, mudrёйšimъ ю3r0dstvomъ prehi1trilъ є3si2 dіavola, sego2 svzzaz pleni1cami slezъ tvoi1hъ, i3 bogatstvo nosS vъ duši2 nekradomo, vs‰ hrt0va ўčє1nіz dёlomъ i3sp0lnilъ є3si2, i3 nhnэ na nb7sёhъ likyz, neprestannw moli2 hrtA bGa, spasti2 dyšы našz.

Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ bGa našegw procvэtytъ.

Čt0 tz i3menyemъ, vasjlіe preblaženne; ѓgGlьski bo na zemli2 poži1lъ є3si2 bezveщestvennw, ničt0že i3mёzй, vs‰ soderžalъ є3si2. Kvi1lsz є3si2 znaemь vъ dalьnыhъ stranahъ čudodёйstvuz, i3 rwssjйskuю zemlю čudesъ zarsmi prosvэti1lъ є3si2. Neprestannw moli2 hrtA bGa, spasti2 dyšы našz.

Slava, glasъ ѕ7.

Samoglasenъ: Prіidi1te, svzti1telіi i3 svzщennicы, i3 mosk0vstіi lю1dіe pravoslavnіi, i3 vsi2 rwssjйstіi sob0ri hrіstіanstіi, pritecemъ kъ racэ vasjlіa čydnagw, i3 vozopіemъ lюb0vію: q preblaženne vasjlіe! Neprestannw vozdэži2 rycэ za nы2 ko gDu, molssz, za cRkovь našu, i3 za vs‰ pravoslavnыz hrtіanы, i3 za lю1di rwssjйskіz stranы2, i3zbavitisz gradu našemu i3 vsBmъ stranamъ pravoslavіz, t glada i3 gubi1telьstva, i3 t našestvіz i3noplemє1nikъ, i3 meždous0bnыz brani, i3 darovati v0instvu našemu na vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe, i3 cRkvamъ soedinenіe, i3 mjru ўstroenіe, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Troparь, glasъ }:

ŽitіE tvoE, vasjlіe, nel0žnoe, i3 čistotA neskverna, hrtA radi tёlo tvoE i3znuri1lъ є3si2 post0mъ i3 bdёnіemъ, i3 mrazomъ i3 teplot0ю s0lnečnoю, i3 slot0ю i3 doždevnыmъ džblakomъ, i3 prosvэti1sz licE tvoE ćkw s0lnce: i3 nhnэ prih0dztъ kъ tebЁ rwssjйstіi nar0di i3 vsi2 lю1dіe, proslavlsющe s™0e tvoE ўspenіe. Tёmъ hrtA bGa moli2, da i3zbavitъ nы2 t varvarskagw plэnenіz, i3 meždous0bnыz brani, i3 mi1rъ mjrovi podastъ, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь dvaždы, Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ }:

Kvi1vsz čydenъ vъ terpёnіi tvoemъ, vssčeski hrtY ўgodi1lъ є3si2, preblženne vasjlіe, mydroю mhslію ўtverdi1lъ є3si2 dyšu tvoю2, porab0tivъ plotsk†z mudrov†nіz dyhu, i3zbravъ dHbraz bGa radi truždatisz, myžeski glag0lalъ є3si2: ѓщe ćra zimA, no sladokъ raй, bolёznennw truždatisz, no blaženno vosprіstіe. Tёmže, preblaženne vasjlіe, moli2 hrtA bGa, spasti2 dyšы našz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcde cRi1ce, pravoslavnыhъ pohvalo2, є3retjčєskaz šat†nіz razori2, i3 li1ca i4hъ posrami2, ne poklansющыzsz, prečctaz, džbrazu tvoemY potrebi2: mh že vёrnіi rabi2, bGomati, sn7a tvoegw2, poklansemsz džbrazu tvoemY, i3 m0limъ tS, vъ denь sydnый i3zbaviti nasъ mučenіz, i3 spod0biti crtvіz nbcnagw, m™i hrtA bGa.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ v7:

Slavы i3 bogatstva ne voshotёvъ, vs‰ nivočt0že vmэni1lъ є3si2, preblaženne vasjlіe, da hrtA priwbrsщeši, є3g0že i3 poluči1lъ є3si2 mn0gimi trudы6 i3 terpёnіemъ. I# nhnэ zri1ši, i4hže džko ne vi1dэ, i3 ќho ne slhša, i3 na serdce čelovёku ne vzhde, ±že tebЁ ўgot0va bGъ vozlюbi1všemu є3go2. Tёmže, mydre, m0limъ tS, moli2 hrtA bGa, spasti2 dyšы našz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Čydnaz cRi1ce bcde, prečctaz dv7o blgoslovennaz, i3 t rodHvъ i3zbrannaz, zemnhhъ na spasenіe, dyšu moю2 vo grэsёhъ vssčeskihъ lю1tэ njburevaemu, nastavi na stezю2 pokasnіz, da vospoю1 tz raduzsz: blgoslovena tы2 vъ ženahъ, vsenepor0čnaz vLčce.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ є7:

Duh0vnw toržestvyemъ vъ pamztь čydnagw vasjlіa: seй bo ѓgGlы ўdivi2, i3 čelovёki prazdnovati ўstr0i, hrtA slaviti proslavlsющagw s™ы6z svo‰: proslavi bo є3go2 gDь slavoю, ю4že zrstъ vsi2 s™ji, seS slavы spod0bisz poluči1ti. Tёmъ molsщesz є3mY glag0lemъ: ne zabydi nasъ tvorsщihъ svztyю pamztь tvoю2, da zovemъ ti2: raduйsz, premydre vasjlіe, pokrhvый tvo‰ dobrodёtєli mudrёйšimъ ю3r0dstvomъ hrtA radi: raduйsz, ćkw terpэli1vnw hrtY rab0taz, sosydomъ pl0ti tvoeS nagъ shй, prіslъ є3si2 vэnecъ netlёnnый: raduйsz, vasjlіe, hvalamъ dost0йnый. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bcdэ vozopіemъ vёrnіi lюb0vію: raduйsz, b9іe selenіe: raduйsz, padšihъ vostanіe: raduйsz, mertvыhъ voskresenіe: raduйsz, vёrnыhъ spasenіe: raduйsz, nenadežnыhъ nadeždo i3zvёstnaz: raduйsz, s™hhъ slava i3 veselіe: raduйsz, ѓgGlwvъ toržestvo2 neprem0lčnoe: raduйsz, njbradovannaz, gDь sъ tob0ю, i3 tebє2 radi sъ nami.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

T ю4nosti, preblženne, sosydъ i3zbranъ kvi1lsz є3si2, i3 žili1щe s™agw d¦a bhlъ є3si2, krёpostію ўmA nepokolebi1mь prebhlъ є3si2, i3 nadъ strastьmi2 vocari1lsz є3si2, velikodyšne vasjlіe. Prezrёvъ plotsk†z njdэ‰nіz, procvёlъ є3si2 ćkw krjnъ selьnый, njdёzvsz dobrodёtelьmi ćkw ri1zoю svёta, kvi1lsz є3si2 krэpkostostelenъ proti1vu zi1mnыz ćrosti, i3 s0lnečnagw njpalenіz, i3 nagot0ю tёla tvoegw2 poslёdovalъ є3si2 hrtY bGu našemu: є3gHže i3 krtъ na ramu poneslъ є3si2, bezprestani sraspinazsz є3mY. Togo2 moli2, mi1rъ vselennэй darovati, i3 dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

KanHnъ bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7. I# s™agw dvA na }. Pervый. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Posёčennый nesэk0mago presэčE, i3 vi1dэ s0lnce zemlю, ю4že ne vi1dэ, lю1tago vragA vodA potopi2, i3 neprohodi1moe pr0йde ї}lь, pёsnь že vospэvašesz: gDevi poi1mъ, slavnw bo proslavisz.

NJdэsйsz svёtomъ ćkw ri1zoю, njdёz tS, vasjlіe čydne, ri1zoю bezstrastіz. Tёmže vzimazsz dyhomъ kъ bžctvennomu vidёnію, i3 njzari1vsz blgodatію b9іz pr0mыsla, stranenъ pokazalsz є3si2 t vsёhъ srHdnikъ i3 znaemыhъ, i3 preseli1lsz є3si2 kъ sr0dstvu nbcnomu, i3 nhnэ živeši ži1znь bezkonečnuю.

Pokazalsz є3si2 rwssjйskoй zemli2 svэti1lo veli1koe, prosvэщaz nasъ svёtomъ tvoi1hъ dobrodёteleй. I# kto2 m0žetъ i3zčesti2 mnHgіz p0dvigi i3 trudы2 tvo‰, i3 vsenHщnaz sto‰nіz, i3 i3nhhъ mn0žєstva kъ si1mъ dobrodёteleй, i5mže vozmezdіe t bGa prіslъ є3si2;

ЎmA čelovёča prevzhde či1nъ, di1vnoe na zemli2 žitіE poži1lъ є3si2, bdS i3 molssz i3 truždazsz, i3 nagъ na zemli2 skitazsz, ne i3mёz gdЁ glavы2 podkloni1ti, vo vsemъ životЁ tvoemъ. I# segw2 radi vseli1lsz є3si2 vo nbi1tєli nbcnыz: mn0gi bo, rečE gDь, nbi1tєli vъ domY nc7A moegw2, po mёrэ dobrodёteleй.

BGor0dičenъ: K0e spasenіe i4no takovo2, ćkože tы2, prečctaz bcde, krёpkoe pomoženіe, i3 teploe zastuplenіe; i3zbavi dyšu moю2 t sёti dіavoli: th bo є3si2 vsёhъ zemnhhъ spasenіe, spasi2 i3 menE lю1tэ potoplsema volnami grэh0vnыmi, moli1tvami ўg0dnika tvoegw2 vasjlіa.

Drugjй kanHnъ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь: preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Vozlюbi1vый ўserdnw gDa, i3 želatelьnw podvizazsz dosti1gnuti crtva nbcnagw, prosvэti1lsz є3si2 bžctvennoю blagodatію: temnыz džblaki duši2 moeS razgoni2, i3 ќmъ mi2 njzari2, i3 tverzi mi2 ўstnЁ kъ pёnію, voshvali1ti tS, preblženne vasjlіe.

ҐntHnій veli1kій rečE, i3mёющыmъ zdravъ ќmъ ne trebovati pisanіz: na tebё že sbhstsz, premydre vasjlіe. GlavY tvoю2 vsegdA i3mёz kъ nb7si2 vozvedenu, nči1ma že gHrnzz zrS, ўmA čistot0ю tщalsz є3si2 ko ґdamu, i3 kъ vёrnomu ґvraamu.

Stranenъ srHdnikъ tvoi1hъ bhlъ є3si2, i3 bli1žnihъ lюbvE čyždь, i3 vo tvoemъ kzhcэ ćkw i3nozzhčenъ, vo i3n0mъ že vъ razumэ sэdsй. I# ničt0že t zemnhhъ njdэsnій na tёlэ tvoemъ nosi1lъ є3si2 ćkože ґdamъ, d0ndeže ne vi1dэlъ є3si2 njbnaženіz duši2 tvoeS, nižE bez8obrazіe pl0ti tvoeS poznalъ є3si2.

I$že sebE poznavый, posti1glъ є3si2 strahъ gDenь. Razžženіe plotsk0e hladomъ s™agw d¦a ўgasi1vъ, vsegdA duševnыma nči1ma na ќmnыz si6lы vzirati i3zv0lilъ є3si2, i3 preplhlъ є3si2 veli1kuю sію2 žiteйskuю puči1nu žest0kimъ putemъ, bGoblaženne.

BGor0dičenъ: VLčce m™i b9іz prečctaz, blgoslovennaz i3 prenepor0čnaz, duši2 moeS strypы i3scэli2, i3 str†sti plotsk‡z ўmertvi2, ќmъ m0й t vsskagw vreda vražіz i3 napasteй i3zmi2, bcde.

Katavasіa: Krtъ načertavъ mwmseй:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Dhmъ i3 prahъ i3 sёnь vmэni1lъ є3si2 kr†snaz vёka segw2, i3 ničt0že t lюbvE hrt0vы pače i3zv0lilъ є3si2, segw2 želaz nashtitisz slavы i3 veselіz prisnosyщnagw, vъ nsže želaюtъ ѓgGli prini1knuti. I# si1hъ radwsti poluči1vъ, predstoi1ši vo svёtэ s™ёй trbcэ raduzsz: є4йže moli1sz za nы2, preblaženne vasjlіe.

VocRi1vsz nadъ strastьmi2, velikodyšne vasjlіe, njdolёlъ є3si2 plotsk0e želanіe, i3 kvi1lsz є3si2 čistotы2 sokr0viщe duh0vnoe: i3 segw2 radi prіslъ є3si2 tavlu bэlY, na neйže napi1sano i4mz n0vo, di1vno, nevёdomo. I# ne bhstь na duši2 tvoeй skvernы ni vraski: ўbэli1lъ bo є3si2 ю5 tHki slezъ tvoi1hъ, i3 nhnэ neprestannw raduešisz.

Vёru newskydnu vъ duši2 i3mёz, preblženne, dannый tebЁ talantъ trudolю1bnw vozdёlalъ є3si2, i3 prіslъ є3si2 vlastь nadъ desztію2 gradHvъ dobrodёteleй, bёsы progonsti, prokažє1nnыz njčiщati, razslablєnnыz bhstrw hodi1ti, slэpы6z prosvэщati, i3 ўsugybi darъ vsBmъ i3scэlenіz tvorsщыmъ svztyю pamztь tvoю2.

BGor0dičenъ: Ѓzъ, dv7o s™az bcde, nadeždu i3mёz na tS, spasaюsz. Razgoni2, vLčce, vragi2 duši2 moeS, i3 napravi mS na pytь ži1znennый, da spassz vopію1 ti: raduйsz, pom0щnice mjra, nadežda hrtіanskaz: raduйsz, gDь sъ tob0ю, blgoslovennaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Lюb0vію b9іeю ўgasi1lъ є3si2 lюb0vь rodi1teleй, mečь že duh0vnый vsegdA vozdvizaz, i4mže v0lю hotёnіz tvoegw2 tsэcaz, ўtverdi1lъ є3si2 stopы6 razuma tvoegw2 na kameni lюbvE hrt0vы.

I$že nj tvoeй pl0ti ne peksz, ži1znь mjra segw2 voznenavi1dэlъ є3si2, i3 nj plotski1hъ nebreglъ є3si2, vsegdA podvizazsz, ќmъ či1stъ kъ bGu predstaviti. I# prineslъ є3si2 sebE, ćkw nepor0čnu i3 blagoprіstnu veli1komu ґrhіereю žertvu.

E$že stzžalъ є3si2 t mladenstva vёroю nesumnёnnoю smirenomydrіe i3 soveršennuю kъ bGu lюb0vь: i3 vs‰ č{vstva porab0tivъ, ćkw bezstrastenъ bhlъ є3si2, ќmъ t tvari vozvhsivъ, licy že gDnю dyšu predstavilъ є3si2.

BGor0dičenъ: Spasi1 mz, m™i b9іz, spasenіz načalo mjru ćvlьšisz, i3 i3zbavi molvы2, i3 neči1stыhъ strasteй, i3 vsskіz proti1vnыz sk0rbi, da slavlю tS, bcde.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Ćkw vsenepor0čnaz:

T zemnhhъ na nbcnaz pomhslivъ, i3 dёlomъ soverši1vъ, kr†snaz mjra segw2 vo ўmetы vmэni1lъ є3si2, hrtA radi ю3r0dъ bhvъ na zemli2, terpёnіemъ i3 žest0kimъ podvizanіemъ sn7ъ svёta pokazalsz є3si2: i3 vъ crtvіi nbcnэmъ svёtlw zri1ši s™yю trbcu, preblaženne vasjlіe. ю4že moli2, sogrэšenій njstavlenіe darovati, prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, drugjй sэdalenъ, glasъ d7:

Bhvъ d0mъ b9ій, i3 žili1щe s™agw d¦a, blaženne vasjlіe, cRkovь tёla tvoegw2 nepor0čnu soblю1lъ є3si2. I# prišedъ vseli1sz vъ tS nc7ъ, i3 sn7ъ, i3 s™hй d¦ъ, i3 darovA tebЁ terpёnіe i3 myžestvo, i3 hrabrostь duh0vnuю, i3 nesmytnoю mhslію po bžctvennomu puti2 šestvovati. I# prіemъ darъ i3scэlenій, moli2 hrtA bGa spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

KrasotЁ tvoeй, bGoradovannaz, ґrhagGlъ gavrіi1lъ predstoS divlsšesz, i3 vopіsše ti2: q nevёsto neiskusobračnaz, ntrokovi1ce neblaznenaz! Kakw ti2 i3zrekY prežde vBkъ sokrovennuю taйnu; th bo є3si2 nbcnыmъ i3 zєmnhmъ soedinenіe: raduйsz, njbradovannaz, gDь sъ tob0ю.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prbr0kъ ґvvakymъ ќmnыma nči1ma provi1dэ, gDi, prišestvіe tvoE, tёmъ i3 vopіsše: t ю4ga prіi1detъ bGъ. Slava si1lэ tvoeй, slava snizhoždenію tvoemY.

Bhlъ є3si2 podъ vladhkoю ўčinenъ hrt0va povelёnіz, i3 povelэvaz rabY svoemY tёlu, sotvori1ti slyžbu svoю2, hrtY rab0taz, i3 pokori2 ўmY vladhcэ strastnы6z p0mыslы, i3 bhlъ є3si2 shnъ poslušanіz, vopіS hrtY: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

I#mёющыmъ cёlъ ќmъ ne trebovati pisanіz, rečE veli1kій ґntHnій. Na tebЁ sіE sbhstsz, premydre vasjlіe, ne ўči1vsz kni1gamъ, vs‰ razumёlъ є3si2 bžctvєnnaz pis†nіz, neprestannw poS hrtY: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Vo gradэ ćkw vъ pusthni živhй, preblženne vasjlіe: i3 ni t čegHže smuщazsz, no vэnčalsz є3si2 radi trudHvъ tvoi1hъ, posэщaz vdovi1cu, ćkože i3lіA prbr0kъ sareftznыnю, i3 poS pёsnь nem0lčnuю: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: I$že nc7Y i3 d¦u sobeznačalьnый, t tebє2 i3zv0li rodi1tisz našegw radi spasenіz, i3 darova tz r0du hrtіanskomu tepluю zastypnicu, i3 vъ bэdahъ sk0ruю pom0щnicu. Tёmže, m™i bezmyžnaz, poklansemsz vёrnw ržctvY tvoemY.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Mjra segw2 vs‰ voznenavi1dэlъ є3si2, pl0tь dyhu porab0tivъ, i3 ўdali1všusz tebЁ tэlesnыz lюbvE, vъ ю3r0dstvo pretvori1lsz є3si2, d0brэ razsmotri1vъ preiti2 tsžkuю puči1nu, ўspёhъ prіsti spod0bilsz є3si2, čydne vasjlіe.

NJmračenіe voznenavi1dэvъ grэh0vnoe, i3 plamenemъ čistotы2 presёkъ plamenь, terpёnіemъ i3 mudrёйšimъ ю3r0dstvomъ, ćkw zlathmi krilami na nb7sA vozletёlъ є3si2, i3 ravnoagGlьnuю dosti1glъ є3si2 stepenь.

Lюb0vію hrt0voю sr0dnikwvъ treklsz є3si2, i3 nadъ strastьmi2 carь pokazalsz є3si2, sk0rbnыmъ putemъ šestvuz, i3 dosti1gnuvъ prostrannagw žili1щa, nasъ plэnenыhъ grэh0vnыmi strastьmi2 svobodi2, preblaženne.

BGor0dičenъ: Kr0vъ i3 zastuplenіe i3 pribёžiщe bydi mi2, dv7o, rabY tvoemY, i3 i3scэli1 mz t bezmёrnыhъ ѕHlъ, da poю2, prečctaz: slava ržctvY tvoemY.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Mrakъ duši2 moeS razženi2, svэtodavče hrtE b9e, načalor0dnuю tmY i3zgnavъ bezdnы, i3 daruй mi2 svёtъ povelёnій tvoi1hъ, sl0ve, da ќtrenюz slavlю tS.

Procvёtъ ćkw kmparjsъ posredЁ zemli2 rwssjйskіz, ўg0dniče hrt0vъ vasjlіe, prineslъ є3si2 plodы2 dyha vo mn0zэ terpёnіi, bez8imenstvo i3 tэlesnoe ўdručenіe, i3 t bэsHvъ i3 ѕlhhъ čelovBkъ njѕloblenіe. Segw2 radi prіslъ є3si2 nhnэ vёčnoe ўtэšenіe.

Si1la bo moS, rečE gDь, vъ nemoщi soveršaetsz: se bo na tebЁ soverši1sz b9іe smotrenіe, čydne vasjlіe, si1loю hrt0voю di1venъ kvi1lsz є3si2 vъ žitіi2 tvoemъ, ѕlo2 straždA nikakože bolBzni njщuщalъ є3si2. NJblegčevaše tS želanіe byduщihъ bl†gъ, ±že poluči1lъ є3si2.

Zvanіe tvoE ne t čelovBkъ bhstь, no t bGa, premydre vasjlіe. I# ćkw є3lenь žaždS na i3st0čniki vodы2 živhz poteklъ є3si2, napitavaz dyšu hrt0voю lюb0vію, i3 ktomY nikakože t zn0z grэh0vnagw vžaždalsz є3si2: ўkrэpi1 bo tS na sE cRь mi1ra.

BGor0dičenъ: ЃgGli i3 ґrhagGli, heruvjmi i3 serafjmi mnogooči1tіi, nač†la i3 vl†sti i3 gDьstvіz rabolёpnw poklansюtsz ržctvY tvoemY, bcde, slavzщe tS, vLčce. Tёmže i3 mы2, m™i preblgoslovennaz, poklansemsz so strahomъ, i3 m0limъ tS, spasi2 dyšы našz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo, razvэ tebє2, b0ga ne znaю.

I$že do tretіzgw nb7sE vozšedый rečE: mы2 ю3r0di hrtA radi, th že, preblženne, po blgodati vъ takov0e ю3r0dstvo preloži1lsz є3si2, dosaždenіe nerazymnыhъ lюdeй preterpёvъ. I# kHzni bэsHvskіz popralъ є3si2, i3 ćkw ѓgGlъ na zemli2 kvi1lsz є3si2 namъ.

BGa radi žitіE slavы mjra segw2 t mladenstva voznenavi1dэlъ є3si2, vozlюbi1vъ niщetY i3 terpёnіe: ngnemъ pečali nčnы6z slezы i3zsuši1lъ є3si2, i3 vs‰ skHrbnaz preterpёlъ є3si2, preblaženne vasjlіe.

Premydrostію b9іeю prosvэщenъ є3si2, džgnь veщestvennый neveщestvennыmъ ўgasi1vъ, i3 čistot0ю žitіS tvoegw2 beztэlesnagw v0instva ўsvoenію spod0bilsz є3si2.

BGor0dičenъ: I#stočaeši i3scэlenій strui6 bolsщыmъ, dv7o, vsю1du: ts bo i3st0čnika pokazA miloserdіz, vLčce, mi1losti gDi, i3zъ tebє2 roždeйsz pače ўmA.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćkože prbr0ka i3zbavilъ є3si2 i3zъ glubinы2 preisp0dnіz, hrtE b9e, i3 menE t grэhHvъ moi1hъ i3zbavi, ćkw člvэkolю1becъ, i3 ўpravi živ0tъ m0й, molю1sz.

Kto2 m0žetъ i3zčesti2 čudesA premydragw vasjlіa, є3g0že vi1dzhu po m0rю šestvuющa nem0krennw, ćkw po syhu; i3 vi1dzhu nevёrnіi kzhcы divlshusz, i3 prišedše vъ rwssjю povёdahu: mы2, rek0ša, vi1dэhomъ takovA čelovёka po m0rю šestvuющa: i4stinno bo svidёtelьstvo i3 t vr†gъ prin0sitsz. Mh že glag0lemъ: slava bGu tvorsщemu čudesA di6vnaz.

Ўpod0bilsz є3si2, premydre vasjlіe, vsёmi nravы i3 nbhčaemъ smmeHnu, ю3r0divomu hrtA radi, i3 ґndreю caregradskomu, i3 veli1komu ntcY makarію, i3 nnyfrію, i3 pavlu fiveйskomu, i3 maxjmu čydnomu, i3 prok0pію veli1komu: sъ ni1miže soži1telь kvi1lsz є3si2 vo crtvіi hrtA bGa našegw.

Q premydre vasjlіe, čydnый žitіemъ i3 razumomъ! M0limъ tS, blženne: moli2 hrtA bGa našego za lю1di pravosl†vnыz, i3 vsBmъ vBrnыmъ spasenіe i3sprosi2, i3 mjru mi1rъ, i3 t grBhъ svoboždenіe, i3 ўmoli2 crtvію bhti naslёdnikwmъ.

BGor0dičenъ: Kto2 nasъ i3zbavitъ t myki vёčnыz i3 t smerti duševnыz; ѓщe ne tы2 vozdёžeši prečctэi rycэ, bcde, sn7u tvoemY i3 bGu našemu: da spasetъ nы2 ni tkyduže i3myщыz p0moщi, tvoi1mъ pokr0vomъ, preblgoslovennaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

strъ ќmъ vsegdA kъ bGu i3mёvъ, ćkw nečyvstvenъ ko vsBmъ žitє1йskimъ bhlъ є3si2: vs‰ že kov†rstva lukavagw, ćkw sёtь rast0rgnulъ є3si2, i3 presvёtloe svэti1lo mjrovi pokazalsz є3si2, bGoblaženne vasjlіe.

D¦omъ b9іimъ nastavlsemь, blagoюr0dive, čistotY є3stestvA tvoegw2 preestestvennu, nb7sopodražatelьnoe žitіE i3mёlъ є3si2, i3 ґgGlolёpnoe vidёnіe. Tёmže moli2 spasti1sz namъ t vr†gъ našihъ.

ЃgGlъ žitіemъ na zemli2 pokazalsz є3si2, i3 na g0ru bezsmertіz vozšedъ dobrodёtelьmi, ѓgGlьskіz polki2 ўdivi1lъ є3si2, i3 na vragi2 hrab0rnikъ čydenъ pokazalsz є3si2: i3 nhnэ pos0bstvuй v0instvu našemu, preblaženne, da tvoi1mi moli1tvami proti1vnіi pobэždaюtsz.

BGor0dičenъ: Ryki tvoS preči1stыz, dv7o m™i, prosterši, pokrhй na tS nadёющыzsz, i3 sn7u tvoemY zovyщыz: vsBmъ podaždь, hrtE, mi1lwsti tvo‰.

Kondakъ, glasъ d7:

D¦omъ b9іimъ vodi1mь, preblženne vasjlіe, ttrsslъ є3si2 mіrskjй mztežъ, i3 žitіS trevolnenіz vozgnušalsz є3si2, i3 sovleksz njdэsnій tlёnnыhъ, i3 njbleksz vъ ri1zu bezstrastіz, ўbэžalъ є3si2 lovlenіz lьsti1vagw mіroderžca, i3 bhlъ є3si2 stranenъ vo tvoemъ kzhcэ, i3 pače zemnagw bogatstva i3zbravъ bogatstvo nebesnoe, ўvszlsz є3si2 vэncemъ terpёnіz. I# nhnэ, preblženne vasjlіe, moli2 hrtA bGa nj tvorsщihъ svztyю pamztь tvoю2, da zovemъ ti2: raduйsz, preblženne vasjlіe.

Jkosъ: Trudolю1bnomu žitію2 tvoemY ѓgGli ўdivi1šasz: myžeski bo vostalъ є3si2 na є3stestvo2, razumёvъ nepostosnnoe žitіS segw2, sovleklsz є3si2 njdэsnій, i3 nagъ shй stalъ є3si2 proti1vu k0znemъ dіavwlьskimъ, ćkože hrabrый ratob0recъ, po slovesi2, preblaženne, ґpclovu: nёstь naša branь kъ kr0vi i3 pl0ti, no kъ načalwmъ i3 ko vlastemъ, i3 kъ mіroderži1telєmъ tmы2 vёka segw2. I# semY nagot0ю tэlesnoю spletsz d0blestvennэ, ni t k0ezže strasti pobэdi1lsz є3si2, no vsёhъ sэteй ўbэžalъ є3si2 g0rdagw velіara, preskoči1vъ pr0pastь ѓdovu, ю4že i3zrы2 vragъ meždY lazaremъ i3 bogatыmъ. I# nhnэ ў ґvraama na l0nэ počivaeši, tnesenъ s™hmi ѓgGlы: moli1sz, preblženne, hrtY bGu našemu nj tvorsщihъ s™yю pamztь tvoю2, da zovemъ ti2: raduйsz, preblaženne vasjlіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Na p0lэ dei1rэ i3nogdA muči1telь peщь postavi na mučenіe bGon0snыhъ, vъ neйže tri2 džtroki pэsnosl0vzhu є3di1nago bGa, tr0ičnw vospэvahu glag0lющe: ntє1cъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Denь gDnь vsegdA predъ nči1ma zrS, premydre, vasjlіe, predstoslъ є3si2 nagъ ćkože sudi1щu nelicemёrnomu sn7a b9іz. I# posluži1lъ є3si2 vLcэ tvoemY vo mn0zэ terpёnіi, vospэvaz: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Razumёvъ, blženne vasjlіe, ćkw ničt0že nyždnэe duši2, za nю1že hrt0sъ ќmre i3 voskrese, ne njskverni1lъ є3si2 ri1zы duševnыz, ю4že prіslъ є3si2 t s™agw kreщenіz. I# nhnэ predstoS hrtY vzыvaeši: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ničt0že razluči1tъ mS t lюbvE hrt0vы, sі‰ preblžennый vasjlій glag0laše, ni vыsotA, ni glubinA, ni ѓgGli, ni si6lы, ni slava, ni bogatstvo: ničt0že bo hoщY krasnыhъ mjra segw2 pače ї}sa sladkagw, є3myže vopію2: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Prežde ržctvA prebhstь dv7oю m™i sn7a b9іz, i3 po ržctvЁ kvi1sz paki dv7a: bGъ bo bЁ, i3dёže h0щetъ, pobэždaюtsz є3stestvA či1ni. Th bo kvi1lasz є3si2 selo2 prostranno1 sn7a dž§a, blgoslovennaz, є3myže vopіemъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Tverdый dušeю ґdamantъ pokazalsz є3si2, blženne, voi1stinnu žitіE tvoE pače є3stestvA, ćkože vъ kaющihsz nbi1teli: i3 njszzanіemъ i3 slastьmi2 mjra segw2, bezstrastenъ prebыvaz, velій že t vidёnіz prebhlъ є3si2 bezъ vreda.

I#sp0lnilsz є3si2 s™agw d¦a blgodati, razumёvъ gDne blagovёstvіe, šir0kій i3 prostrannый pytь vvodsй vъ pagubu voznenavi1dэlъ є3si2, i3 vozlюbi1lъ є3si2 bezm0lvіe: tёsnыmъ i3 prisk0rbnыmъ putemъ hrtY poslёduz, t zemnhhъ kъ nbcnыmъ nbi1telemъ preslavnw vozšelъ є3si2.

Blagodarnoe sіE pёnіe, prinosi1moe tebЁ ne prezri, preblženne, no mi1lostivnw prіimi2, i3 radosti duh0vnыz i3sp0lni nasъ: ўmoli2 gDa, podati cerkvi našeй ўtverždenіe i3 mjru ўstroenіe.

BGor0dičenъ: Blgoutr0bіz mi1lwsti i3myщi, smirennыz moeS duši2 ne prezri, vёrnw molю1 tz, ntrokovi1ce: no ўщedri vsk0rэ, i3 spasi1 mz t puči1nы sogrэšenій moi1hъ: i3 njbn0vlьši blgodatь tvoю2 na mnЁ, prosvэti2, dv7o čctaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pobэdi1teli muči1telz i3 plamene blagodatію tvoeю bhvše, zapovэdemъ tvoi6mъ ѕэlw2 prilэžaщe, džtrocы vopіshu: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vi1dz gDь trudы2 tvo‰ i3 mnHgіz p0dvigi, čudesъ daromъ njbogati2 tS: prosіslъ bo є3si2 na svёщnicэ hrt0va sіsnіz, i3 kvi1 tz vselennэй znaema radi čudesъ i3scэlenіz, i3 vsi2 vopію1tъ sъ tob0ю, preblženne: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDi, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Slhšalъ є3si2, premydre vasjlіe, sp7sovu zapovэdь: ѓщe, rečE, čelovёkъ vesь mjrъ priwbrsщetъ, i3 ttщeti1tъ dyšu svoю2, čto2 dastъ i3zmёnu na duši2 svoeй; th že sіE vъ serdcы tvoemъ skrhlъ є3si2, i3 peklsz є3si2, kakw ўgodi1ti bGu, є3myže vzыvaeši: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Niči1mže menьši prežnihъ s™hhъ, čydne vasjlіe, kvi1lsz є3si2 i3zrsdenъ mn0gimi trudы2 i3 p0dvigi, i3 taйnыmi kъ bGu moli1tvami, ѓщe čelovёkwmъ i3 nevёdomы, no bGomъ vs‰ zri1mы i3 vёdomы, є3myže vopіeši: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa, r0ždšagosz t dv7ы marji, i3 spasšago vser0dnago ґdama t padenіz, i3 voznesšago paki čelovёčestvo na vыsotY nbcnuю, i3 sэdsщago njdesnyю nc7A, є3myže vopію1tъ vsi2 ѓgGli: da blagoslovi1tъ vsS tvarь gDa, i3 prevozn0sitъ є3go2 vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

gnь strašnый razumэvaz, zemnhhъ ničt0že vozlюbi1lъ є3si2. Pečalію duševnoю i3 glub0kimъ sёtovanіemъ ќmъ vo glubinY smirenіz pogruzi1lъ є3si2, želaz vseli1tisz vъ nbcnoe crtvo: є4že i3 poluči1vъ, nhnэ raduešisz radostію bezkonečnoю.

RavnoagGlьnuю čestь dost0йnw poluči1lъ є3si2, preblženne vasjlіe, i3 so bezpl0tnыmi bGu predstoS, priziraй na nы2 sъ nebesnagw kryga, radosti podatelю, i3 vozsіsй svёtъ tv0й namъ, ćkw da vi1dimъ tvo‰ čudesA.

I$mže džbrazomъ želaetъ є3lenь pali1mь na i3st0čniki, si1ce i3 tы2, preblženne, vsegdA podvizazsz, želalъ є3si2 bžctvennagw hotёnіz, i3 vs‰ blagoug0dnw gDevi soverši1lъ є3si2. I# nhnэ so s™hmi poeši neprestannw: p0йte vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Lukavo vremz životA moegw2 i3 vsskіz ѕl0bы i3sp0lneno, satanЁ lukavomu lю1tэ mS smuщaющu, th mz i3st0rgni togw2, bGorodi1telьnice, pakosti: na ts bo vsE vozloži1hъ čaznіe moE, spasi1 mz tvoi1mi b0drыmi moli1tvami.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Blagoslovenъ gDь bGъ ї}levъ, vozdvi1gnuvый r0gъ spasenіz namъ, vъ domY dv7dovэ džtroka svoegw2: vъ ni1hže posэti2 nasъ vost0kъ sъ vыsotы2, i3 napravilъ nы2 є4stь na pytь mi1ra.

Ćkože rečE hrt0sъ, samaz i4stina, vnytrь vasъ є4stь crtvo nbcnoe. Th bo, vasjlіe čydne, bhlъ є3si2 shnъ i3 naslёdnikъ crtvіz b9іz, є4že skrhlъ є3si2 vnytrь sebє2 dobrodёtelьmi. Segw2 radi tS vsi2 ўblažaemъ, hrtA veličaющe.

Bdi1te, rečE gDь, i3 moli1tesz, ne vёste bo dnE i3 časA, kakw prіi1detъ sn7ъ b9ій. Th že, pravedne vasjlіe, vsegdA got0vъ shй, njžidalъ є3si2 prišestvіz hrtA cRS nebesnagw: є3g0že i3 radostnw ўsrёlъ є3si2, i3 prіslъ є3si2 blženstvo vёčnoe, hrtA veličaz.

E#gdA prestavilsz є3si2, preblženne vasjlіe, togdA stek0šasz carіe i3 knszi, i3 vsi2 sob0ri rwssjйstіi, ю4nošы i3 dBvы, starcы sъ ю4notami, tvoi6mъ čestnы6mъ moщemъ pokloni1tisz, i3 voskli1knuša kypnw vsi2 pamztь vёčnuю, hrtA veličaющe.

BGor0dičenъ: Vozveli1čimъ m™rь bGa našegw, ю4že poю1tъ vsi2 ѓgGli i3 ґrhagGli, i3 vsi2 r0di i3 kolBna poklansюtsz, i3 blažatъ t nhnэ i3 do vёka, vopію1щe: raduйsz, q blgodatnaz! GDь sъ tob0ю.

I$nъ.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

S™hmъ d¦omъ ўtэšenіe stzžavъ, ќmnыhъ si1lъ i3mёlъ є3si2 ži1telьstvo, preblženne. Tёmъ svэton0snuю tvoю2 pamztь pohvalsющe m0limъ: i3sp0lni nasъ radosti, i3 veselіz duh0vnagw.

Ўm0mъ, i3 dušeю ўkrašenъ, preblženne, i3 mnogostradalьnыmъ žitіemъ svёtlw prosіS pamztь tvoS, i3 blgodatnыmi tvoi1mi lučami prosvэщaющesz, bёdъ i3 ned{gъ i3zbavlsemsz.

Blag†z vosprіslъ є3si2 na nb7sёhъ, i3 njbrёlъ є3si2 radostь neizrečennuю, i3 nasъ prosvэti1lъ є3si2 čudesы2, i3 nhnэ prebыvaeši so s™hmi ѓgGlы vo svёtэ s™hz trbcы preblženne vasjlіe: segw2 radi tS veličaemъ.

BGor0dičenъ: ЃgGlьstіi sob0ri tS, bGorodi1telьnice, slavztъ, i3 čelovёčestіi r0di pёsnьmi tS počitaюtъ neprestannw: th bo bžctvennыmъ ržctv0mъ zemnы6z sъ nbcnыmi sovokupi1la є3si2: tёmъ tS počitaemъ.

Svэti1lenъ.

Svёtъ hrt0vъ vseli1sz vъ serdce tvoE, vasjlіe čydne, sovleklsz є3si1 bo vethagw čelovёka, i3 kvi1lsz є3si2 n0vъ, gorS dyhomъ po hrt0vэ zapovэdi. I# ўmn0živъ talantъ trudHvъ tvoi1hъ, kvi1lsz є3si2 čydenъ vъ dalьnыhъ stranahъ, i3 rwssjйskuю zemlю prosvэti1lъ є3si2, čudesъ zarю2 i3spuщaz. I# nhnэ predstoi1ši vo svёtэ s™hz trbcы raduzsz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Svёtъ r0ždši dyšъ našihъ, bcde, hrtA t nc7A vozsіsvšago, i3 tgnavšago tmY їdwlobёsіz, prosvэti1všago vs‰ vBrnыz, i3 darovavšago namъ bhti blgodatію čadwmъ b9іimъ, vo svёtэ prisnosyщnэmъ vodvorstisz i3 d¦omъ b9іimъ njsvzщatisz, tS vospэvaющыmъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

VsE tl0žь mіrsk0e mudrovanіe, poteklъ є3si2 raduzsz vъ slёdъ hrtA bGa našegw. E#myže vo vsemъ životЁ tvoemъ nel0žnw rab0taz, pokazalъ є3si2 trudы2 i3 p0dvigi, i3 p0lьzu mnHgimъ sotvori1lъ є3si2, i3 ўbэli1lъ є3si2 ri1zu duševnuю, snёga bэlёйši: da vo vsemъ poslušli1vъ bhvъ hrtY, so derznovenіemъ moli1sz nj dušahъ našihъ. Dvaždы.

Vs‰ njstavilъ є3si2 hrtA radi, ntcA i3 materь,. ŽenY i3 č†da i3 srHdstvіz, sela i3 i3mBnіz, prezrёvъ plotsk†z mudrov†nіz, kypnw svergъ i3 tэlє1snaz njdэ‰nіz, bhlъ є3si2 hrt0vъ ўčeni1kъ i3zbrannый, i3 vo vsemъ poslušli1vъ tomY kvi1lsz є3si2. E#g0že so derznovenіemъ moli2 nj dušahъ našihъ.

Vesь vozloži1lsz є3si2, mydre vasjlіe, na щedr0tы bGa našegw, ўpovaz poluči1ti crtvo nbcnoe, є4že i3 poluči1lъ є3si2, proti1vw trudHvъ tvoi1hъ. I# nhnэ ne zabydi gradъ i3 lю1di pravosl†vnыz, i3zbavi t glada tэlesnagw, vkypэ že i3 duševnagw, vo vsemъ bo ўgodi1lъ є3si2 hrtY: є3g0že so derznovenіemъ moli2 nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ }. Samoglasenъ:

Strahъ gDenь vseli1sz vъ serdce tvoE, i3 t segw2 razumёlъ є3si2 l{čšaz, є4že po bžctvennomu puti2 šestvovati. I# kvi1lsz є3si2 ravenъ s™ы6mъ ntcє1mъ, makarію i3 ntcY nnyfrію, i3 pavlu fiveйskomu, i3 maxjmu čydnomu, i3 prok0pію: si1hъ podražatelь i3zrsdenъ bhlъ є3si2 ѓgGlьskagw i3 bezveщestvennagw žitіS. I# ćkože ѓgGlъ svёta neizmёnnw rab0taz tvoemY vLcэ, preblaženne vasjlіe, moli2 spasti2 dyšы našz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ. Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji blžє1nna, t №-gw kanHna pёsnь G-z: i3 t v7-gw kanHna pёsnь ѕ7-z.

Prokjmenъ: Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й.

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.