НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ѓvгуста к7д

Пренесeніе честнhхъ мощeй, и4же во с™hхъ nц7A нaшегw петрA, митрополjта кjевскагw и3 всеS рwссjи чудотв0рца.

Вeчеръ, Блажeнъ мyжъ: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Q ди1внагw чудесE!

Q ди1внагw чудесE! И#ст0чникъ чудeсъ подъ землeю сокровeнный днeсь преслaвнw всBмъ kвлsетсz: и3 самодeржца кyпнw, со ґрхіерeйскими свzщeнными рукaми преслaвнw въ цRковь н0ситсz, и4же t нaсъ дyхомъ не разлучazсz, и3 свои1мъ пренесeніемъ всёхъ њсвzщaетъ. Е#мyже вёрніи возопіeмъ: с™и1телю пeтре, рaдуйсz, и3 хrтY моли1сz, даровaти моли1твами твои1ми мjрови вeлію ми1лость.

Q ди1внагw чудесE! И$же и3ногдA землeю покровeнный, днeсь преслaвнw, ћкw на херувjмскомъ носи1лэ, на плещY ґрхіерeйску, и3 самодeржца н0ситсz, всенар0дное же мн0жество, сщ7eнники и3 лю1діе чeстнw послёдствующе, рaдwстнаz глаг0лютъ: ґрхіерeю пeтре, рaдуйсz, и3 моли2 даровaти твои1мъ пренесeніемъ мjрови вeлію ми1лость.

ТвоE преслaвное пренесeніе слaвzтъ ґрхіерeи, кyпнw со сщ7eнныхъ соб0ры и3 всенар0днымъ мн0жествомъ, въ преслaвнэмъ твоeмъ пренесeніи красsщесz, прaзднствєннаz ликов†ніz тебЁ воспэвaюще, гlг0лютъ: преслaвне пeтре, рaдуйсz, и3 моли2 даровaти моли1твами твои1ми мjрови вeлію ми1лость.

И$ны стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Кjими похвaльными:

Кjими похвaльными пёсньми нhнэ состaвимъ ликовaніе въ честнёмъ прaздницэ твоегw2 пренесeніz, с™и1телю; дух0внw прaзднующе м0лимсz: моли2 в0инству нaшему побэди1тєльнаz на враги2 даровaти: тебe бо тeпла моли1твенника ко вLцэ стzжaхомъ, подаю1щему мjрови вeлію ми1лость.

Кjими похвaльними добр0тами воспоeмъ во ґрхіерeехъ слaвнаго, и3 въ вёрэ вели1каго, и3 въ повелёніихъ доброразсyднаго, и3 во ўчeніи љзhка слaдостнаго, ўчeніемъ цeрковь њбогащaюща; є3г0же вэнцы2 вэнчaетъ хrт0съ бGъ нaшъ, и3мёzй вeлію ми1лость.

Кjими д¦0вными пёсньми воспоeмъ свzти1телz, ўчeніемъ къ бGоразyмію всёхъ настaвльшаго, и3ст0чника чудeсъ пречyднаго, и3 пресвётлаго цRкви свэти1льника, и3 ўчи1телz премyдра, рwссjйскіz земли2 прекрaсное ўдобрeніе; є3гHже рaди хrт0съ врагHвъ шатaніе низложи2, и3мёzй вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Ґрхіерewвъ похвалY, и3 свzщeнныхъ всёхъ ўкрашeніе, и3 къ бGу моли1твенника непрестаeма, и3 и3ст0чника чудeсъ преизoби1льна, днeсь люб0вію сошeдшесz, с™и1телz петрA восхвaлимъ, и3 честны6z є3гw2 м0щи њбстоsще, бlгод†рнаz томY прин0симъ, глаг0люще: рaдуйсz, с™и1телю пeтре, свэти1льниче пресвётлый, њзарsz и3зрsднw твоE достоsніе, nтeчество же и3 лю1ди: њ ни1хже непрестaннw хrтY моли1сz, ми1рно житіE даровaти, да вси2 честн0е твоE пренесeніе люб0вію ўблажaемъ, и3 м0лимсz: моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Кто2 тебE не ўблажи1тъ:

Вх0дъ. Прокjменъ днE.

При1тчей чтeніе. (Главы6 G и3 }.)

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 благословeніе гDне на главЁ є3гw2. Блажeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ шyицэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менє2, q ч†да! Честн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ, совётъ и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте ќбw, неѕл0бивіи, ковaрство, ненакaзанніи же, прилагaйте сердцA. Послyшайте менє2 и3 пaки, честн†z бо рекY: и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz, ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мє1рзски же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научaю бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

Премyдрости соломHни чтeніе. (Главы6 д7 и3 є7.)

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Њсyдитъ же првdникъ ўмирazй живyщыz нечєсти1выz. Ќзрzтъ бо кончи1ну прaведнагw, и3 не разумёютъ, что2 совэщaша њ нeмъ: ћкw повeржетъ гDь нечєсти1выz безглaсны ни1цъ, и3 поколeблетъ и5хъ t њсновaній, и3 до послёднzгw и3счeзнутъ въ болёзни, и3 пaмzть и4хъ поги1бнетъ. Пріи1дутъ бо въ помышлeніе согрэшeній свои1хъ ўжaсни, и3 њбличи1тъ и5хъ сопроти1въ беззак0ніz и4хъ. ТогдA стaнетъ въ дерзновeніи мн0зэ првdникъ предъ лицeмъ њскорби1вшихъ є3го2, и3 tметaющихъ труды2 є3гw2. Ви1дэвше же є3го2, смzтyтсz стрaхомъ мн0гимъ, и3 ўжaснутсz њ преслaвномъ спасeніи є3гw2. Рекyтъ бо въ себЁ кaющесz, и3 въ тэснотЁ дyха возд0хнутъ, и3 рекyтъ: сeй бЁ, є3г0же и3мёхомъ нёкогда въ посмёхъ и3 въ при1тчу поношeніz безyмніи. ЖитіE є3гw2 вмэни1хомъ неи1стово, и3 кончи1ну є3гw2 безчeстну. Кaкw вмэни1сz въ сынёхъ б9іихъ, и3 во с™hхъ жрeбій є3гw2 є4сть; U5бо заблуди1хомъ t пути2 и4стиннагw, и3 прaвды свётъ не њблистA нaмъ, и3 с0лнце не возсіS нaмъ. Беззак0нныхъ и3сп0лнихомсz стє1зь, и3 поги1бели, и3 ходи1хомъ стєзи2 непрох0дны, пути1 же гDнz не разумёхомъ.

Премyдрости соломHни чтeніе. (Главы6 ‹, ѕ7 и3 }.)

ЎстA првdнагw кaплютъ премyдрость: ўстнё же мужeй мyдрыхъ вёдzтъ бlгодaть. ЎстA мyдрыхъ поучaтсz премyдрости, прaвда же и3збавлsетъ и5хъ t смeрти. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда. Сhнъ бо прaведенъ раждaетсz въ жив0тъ, и3 во бlги1хъ свои1хъ пл0дъ прaвды њб8и1метъ. Свётъ прaвєднымъ всегдA, и3 t гDа њбрsщутъ бlгодaть и3 слaву. Љзhкъ мyдрыхъ дHбраz свёсть, и3 въ сeрдцэ и4хъ почjетъ мyдрость. Лю1битъ гDь прпdбныz сердцA, пріsтни же є3мY вси2 непор0чніи въ пути2. Мyдрость гDнz просвэщaетъ лицE разyмнагw. Постигaетъ бо желaющыz ю5, прeжде дaже разумёти ю5: и3 ўд0бь ќзритсz t лю1бzщихъ ю5. Ќтреневавый къ нeй не ўтруди1тсz: и3 бдsй є3S рaди вск0рэ безъ печaли бyдетъ. Ћкw дост0йныхъ є3S самA њбх0дитъ и4щущи, и3 во стезsхъ є3S kвлsетсz и5мъ благопріeмнэ. Мyдрости никогдaже њдолёетъ ѕл0ба. Си1хъ рaди и3 рачи1тель бhхъ добр0ты є3S: и3 возлюби1хъ и3 ю5, и3 поискaхъ t ю4ности моеS: И# взыскaхъ невёсту привести2 себЁ, ћкw всёхъ вLка возлюби2 ю5: Таи1нница бо є4сть б9іz хи1трости, и3 њбрэтaтельница дёлъ є3гw2. Труды2 є3S сyть добродётєли: цэломyдрію же и3 рaзуму тA ўчи1тъ, прaвдэ и3 мyжеству, и4хже потрeбнэе ничт0же є4сть въ житіи2 человёкwмъ. Ѓще же и3 мн0гагw и3скyсства желaетъ кто2, вёсть дрє1внzz, и3 бhти хот‰щаz разсм0тритъ: свёсть и3зви6тіz словeсъ, и3 разрэшє1ніz гадaній: знaмєніz и3 чудесA проразумёетъ, и3 сбыті‰ времeнъ и3 лётъ: и3 всBмъ совётникъ є4сть бlгъ, ћкw безсмeртіе є4сть въ нeй, и3 бlгослaвіе во nбщeніи словeсъ є3S. Сегw2 рaди бесёдовахъ ко гDу, и3 помоли1хсz є3мY, и3 рёхъ t всегw2 сeрдца моегw2: Б9е nтцє1въ и3 гDи ми1лости, сотвори1вый вс‰ сл0вомъ твои1мъ, и3 мyдростію твоeю ўстр0ивый человёка, да владёетъ бhвшими t тебє2 тварьми2, и3 да ўправлsетъ мjръ въ прпdбіи и3 прaвдэ, дaждь ми2 твои1хъ прест0лwвъ присэдsщую премyдрость, и3 не tлучи2 менє2 t џтрwкъ твои1хъ, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS. Посли2 ю5 съ нб7съ t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 t прест0ла слaвы твоеS, да сyщи со мн0ю научи1тъ мS, что2 бlгоуг0дно є4сть предъ тоб0ю: и3 настaвитъ мS въ рaзумъ, и3 сохрани1тъ мS въ слaвэ своeй. Помышлє1ніz бо смeртныхъ вс‰ боzзли6ва, и3 погрэши1тєльна ўмышлє1ніz и4хъ.

На літjи стіхи6ры, глaсъ в7. Самоглaсны:

Хrт0во стaдо словeсныхъ nвeцъ на ѕлaцэ благочeстіz д0брэ ўпaслъ є3си2, с™и1телю: тёмже и3 по преставлeніи цRкHвнаz тво‰ ч†да не њстaви посэщaz, и3 ћкw трbцэ со с™и1тєли предстоS, моли1сz спасти2 всёхъ, твоE честн0е пренесeніе люб0вію почитaющихъ, пeтре всехвaльне.

Тезоимени1тагw рaди твоегw2 житіS, и3 слaдости љзhка, и3 разсуждeніz доброразсyднагw, пaстырz тS лю1демъ хrт0съ вручaетъ. Е#г0же моли2 спасти2 и3 ўщeдрити всёхъ, пресвётлую пaмzть твою2 прaзднующихъ, и3 честн0е пренесeніе мощeй твои1хъ люб0вію почитaющихъ, пeтре преслaвне, моли1твенниче тeплый њ душaхъ нaшихъ.

Днeсь преслaвнw, с™и1телю, t твои1хъ и3 къ твои6мъ чeстнw прех0диши, да твои1мъ шeствіемъ всёхъ њсвzти1ши, и3 рaдости нап0лниши пaмzть твою2 люб0вію прaзднующихъ, и3 честн0е прехождeніе твоE вёрнw слaвzщихъ, и3 прилёжнw вопію1щихъ: моли2, м0лимсz, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ }:

Грaдъ њсвzти1сz, и3 нар0ди бlгослови1шасz, и3 цRковь первор0дныхъ дyхомъ ликовствyетъ въ пренесeніи честнhхъ мощeй твои1хъ, с™и1телю пeтре, съ людьми2 зовyщи: ты2 моS крёпость и3 ўтверждeніе, ты2 моS добр0та, и3 тоб0ю хвалю1сz. Моли2 спасти1сz всBмъ, люб0вію всемjрное твоE пренесeніе при1снw слaвzщымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

T вhшнzгw пр0мысла премyдрости навhкъ, лю1ди тво‰ твои1мъ ўчeніемъ просвэти1лъ є3си2. Њ ни1хже не престaй, с™и1телю, молsсz.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Д0мъ д¦а прес™aгw t ю4ности, с™и1телю, бhлъ є3си2. Тёмже и3 нaсъ томY жили1ще моли1твами твои1ми покажи2, да вси2 честн0е твоE пренесeніе почитaемъ.

Стjхъ: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

Всёхъ ґрхіерewвъ рwссjйскихъ похвалy тz свёмы, с™и1телю, и3 свzщeнникwвъ благолёпіе: спасaй всёхъ честн0е твоE пренесeніе пёсньми слaвzщихъ.

Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ:

Ви1дэнъ бhсть, такwвaz могyщымъ ви1дэти, на ўгот0ваннэмъ тебЁ, џ§е, мёстэ, преслaвнw г0лубь парsщь. Ћвэ бо всBмъ назнaменавъ показA, ћкw и3 по честнёмъ преставлeніи твоeмъ д¦ъ прес™hй дёйствуетъ всегдA тоб0ю. Е#г0же моли2 спребывaти лю1бzщымъ тS, и3 честн0е твоE пренесeніе дух0внэ прaзднующымъ, да вси2 тебE дерзновeннw, ћкw чадолюби1ва nтцA, пёсньми почитaемъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ. Тропaрь глaсъ д7:

НастA днeсь всечестнhй прaздникъ пренесeніz честнhхъ мощeй твои1хъ, с™и1телю пeтре, веселS и3зрsднw твоE стaдо, и3 вёрное nтeчество, и3 лю1ди: њ ни1хже не њскудэвaй молsсz хrтY бGу, є4же t негw2 даровaннэй ти2 пaствэ сохрани1тисz t вр†гъ ненавётованнэй, и3 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

На ќтрени по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Грaдъ и3 лю1ди, честн0е твоE пренесeніе со свzщeнными прaзднующыz, невечeрнимъ свётомъ просвэти2, и3 свhше тёмъ бжcтвенную благодaть низпосли2, да вси2 тебE ўблажaемъ при1снw, и3 люб0вію вопіeмъ: пeтре прехвaльне, моли2 хrтA бGа спасти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz м™и дв7о, чистот0ю ѓгGлы превозшeдшаz: пaче всёхъ менE пeрстъ бhвша, њсквернeнна плотски1ми прегрэшeнми. Њчи1сти моли1твъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи, чcтаz, вeлію ми1лость.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое:

Возлюби1лъ є3си2 џный вёкъ при1снw пребывaющій, и3змэни1въ тлёнными вBчнующаz. Тёмже къ гHрнимъ шeствіе невозбрaннw и3мёлъ є3си2, с™и1телю пeтре премyдре, хrтA бGа моли2 спасти2 всёхъ, честн0е твоE пренесeніе пёсньми слaвzщихъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћже непремённаго бGа пор0ждшаz, премэнsемое при1снw сeрдце моE грэх0мъ и3 лёностію, прил0гми льсти1вагw, ўтверди2, бlгaz, моли1твами м™рними твои1ми. Ћкw да и3 ѓзъ благодaрнw слaвлю тS, бGороди1тельнице марjе: поми1луй стaдо твоE, є4же стzжaла є3си2, всенепор0чнаz.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Ўкрашaемь житіS свётлостію, благи1ми нрaвы њбогати1лсz є3си2: тёмже и3 по преставлeніи чудодёйствуеши, с™и1телю пeтре прехвaльне. Моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти люб0вію почитaющымъ честн0е твои1хъ мощeй пренесeніе. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцY, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителю, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, препётаz, беззак0нію мS сyща сквeрное nби1телище, и3 бэсHмъ и3грaлище въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t тёхъ ѕлодёйства мS и3збaвити, и3 свётлое жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz нетлённаz: tжени2 џблакъ страстeй, и3 вhшнzгw причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzгw, моли1твами твои1ми.

Тaже, Степє1нна, № ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе їwaнна, зачaло lє, t полY.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Е#гдA пренесeніе честнhхъ твои1хъ мощeй, џ§е, бsше, тогдA кнsзь вели1кій со кн‰зи и3 со с™и1тєли под8eмше м0щи, чeстнw ношaху тебE: нар0ди же зрsще тS свётлw носи1ма, люб0вію њдержи1ми бsху. Кнsзь же вели1кій їwaннъ со слезaми вопіsше ти2: q вLко, к0е благохвалeніе твоемY пренесeнію сотвори1мъ; недоумёю и3 ўдивлsюсz твоемY милосeрдію, є4же на нaсъ показaлъ є3си2. Но u5бо, с™и1телю пeтре, моли1сz прилёжнw хrтY бGу нaшему, сохрани1ти лю1ди и3 грaдъ тв0й, пренесeніе твоE вёрнw слaвzщыz.

КанHна двA пренесeніz, и4маже краегранeсіе внимaй ў червлeнныхъ словeсъ. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Повелёніємъ вLки твоегw2, с™и1телю, под0бzсz, кр0токъ и3 смирeнъ бhлъ є3си2: и3 tсю1ду ўблажaемыхъ чи1ну бhти спод0билсz є3си2: тёмже днeсь преслaвное твоE пренесeніе почитaемъ.

Благочести1вагw к0рене пресвётлаz џтрасль, преслaвнw прозsблъ є3си2, ґрхіерeю пeтре, въ добродётели совершeннэ пожи1въ, и3 сосyдъ чи1стъ д¦а прес™aгw, џ§е, бhлъ є3си2.

Сопрест0льникъ и3 ўчи1тель всеS земли2 рwссjйскіz, џ§е, бhлъ є3си2: тёмъ нhнэ сошeдшесz въ пречестнhй хрaмъ, на пренесeніе честнhхъ мощeй твои1хъ, с™и1телю пeтре пречyдне, пр0симъ грэхHвъ прощeніz.

БGор0диченъ: Ты2, є3ди1на бGоневёсто, въ вhшнихъ сэдsщаго на рукY пл0тію носи1ла є3си2: тебE и3збрA t всёхъ родHвъ пріsтелище дост0йно вседержи1тель.

И$нъ канHнъ. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Вели1кагw кнsзz рукaма чeстнw, ґрхіерeю, шeствіе твори1ши, да вс‰ твои1мъ прикосновeніемъ њсвzти1ши, пренесeніе твоE слaвzщыz.

Їwaнна ми1лостивагw нрaвомъ под0бzсz, и3 сегw2 рaди ми1лостивъ къ трeбующымъ, с™и1телю, бhлъ є3си2: тёмже днeсь твоE пренесeніе чeстнw прославлsемъ.

ВсеS рwссjи ґрхіерeй, џ§е, бhлъ є3си2, и3 всёхъ научи1лъ є3си2 слaвити въ трbцэ є3ди1но бжcтво2, при1снw пребывaющее. Тёмже тS вси2 пёсньми ўблажaемъ.

БGор0диченъ: Застyпнице скорбsщихъ, и3 спасeніе ненадёющихсz, бцdе всепётаz, моли2 прилёжнw, и3збaвитисz нaмъ t бёдъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz дух0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Благословeніемъ твои1мъ вс‰ возм0глъ є3си2, њ ўкрэплsющемъ тS хrтЁ, и3 њлzденёвшыz и3ногдA лю1демъ бразды6 душє1вныz, премyдрыми твои1ми ўчeньми, с™и1телю, њчи1стилъ є3си2, и3 плодон0сны сотвори1лъ є3си2.

Фарісeйское кичeніе t ю4ности, џ§е, возненави1дэвъ, и3 мытарeву смирeнію поревновaвъ, кр0токъ и3 смирeнъ ко всBмъ бhлъ є3си2: сегw2 рaди вси1 тz ћкw винY и3 џбразъ благи1хъ почитaемъ.

И#сп0лни рaдости и3 весeліz, тебE при1снw, с™и1телю пeтре, лю1бzщыz, и3 торжeствєннаz твоемY честн0му пренесeнію въ пёснехъ всегдA пою1щыz.

БGор0диченъ: ТS заступлeніе неблaзнено, бGомaти, стzжaвше, и3 ўповaніе на тS возлагaюще спасaемсz и3 къ тебЁ прибэгaюще сохранsемсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Лицeмъ къ лицY, зерцaлwмъ разрёшшымсz, зри1ши с™yю трbцу: є4йже со с™и1тєли њ нaсъ, пeтре, моли1сz, вёрою твоE пренесeніе слaвzщихъ.

И#сп0лненъ рaдости днeсь дeнь пренесeніемъ твои1мъ, с™и1телю, и3 всёхъ къ торжествY воздвизaеши, хrт0ви съ весeліемъ вопи1ти: нёсть свsта пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Пaки нaсъ честнhмъ твои1мъ kвлeніемъ, свzти1телю пeтре, весели1ши, пaки твои1мъ прикосновeніемъ всёхъ њсвzщaеши, и3 ўчи1ши хrт0ви вопи1ти: нёсть свsта пaче тебє2, гDи.

БGор0диченъ: ЖивотA нетлённагw б9іz ски1ніz былA є3си2 є3ди1на њ вёка ћвльшисz дв7а м™и чcтаz, въ сёни мS сyща смeртнэй къ животY настaви моли1твами твои1ми.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Моли1твамъ и3 ми1лостынzмъ, с™и1телю пeтре, при1снw прилэжS, ми1лостивъ къ трeбующымъ, џ§е, незави1стнw бhлъ є3си2: тёмже тS почитaющихъ t сопроти1вныхъ ѕHлъ и3збавлsй, да вси2 твоE пренесeніе люб0вію почитaемъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Свёта р0ждшаz пречcтаго, t nц7A возсіsвшаго прeжде вBкъ, просвэти2, nтрокови1це, дyшу мою2 и3 ќмъ, далeче t менє2 tгонsщи тмY страстeй: да тS ўблажaю приснобlжeнную, вBрнымъ ўповaніе.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Митрополjта тS рwссjйскаz странA преслaвнw, с™и1телю пeтре, стzжaвши, тоб0ю красyетсz, съ монaси и3 ґрхіерє1и, и3 со всенар0днымъ мн0жествомъ хrтA воспэвaющими, си6мъ тебE при1снw даровaвшаго.

ВсеS рwссjи первопрест0льникъ и3 ґрхіерeй, с™и1телю пeтре, бhлъ є3си2, и3 всёхъ твои1мъ ўчeніемъ просвэти1лъ є3си2. Тёмже пaмzть твою2 почитaемъ, и3 пренесeніе твоE слaвzще вопіeмъ: моли2 њ всёхъ пою1щихъ тS.

БGор0диченъ: Крёпкое тS nрyжіе на враги2 предлагaемъ, и3 ск0рби вс‰кіz лю1тыхъ њбстоsній tрэвaемъ врeдъ, и3 є3ретjческихъ возмущeній, м™и б9іz, и3збэгaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Благодaрное сіE пёніе приносsщихъ ти2 ч†дъ не прeзри, с™и1телю: но пріими2 сіE, и3 доношaй творцY и3 бGу, да вси2 честн0е твоE пренесeніе люб0вію почитaемъ.

Принесeсz дaръ бGу, тоб0ю мн0жество спасaемыхъ, твоемY ўчeнію при1снw послёдующихъ, и3 хrтA во хвалeніи воспэвaющихъ, тебE си6мъ даровaвшаго.

Рyкъ твои1хъ къ бGу воздэsніемъ, с™и1телю, пресл†внаz чудодёйствуеши, вёрою приходsщымъ и3сцэлє1ніz подаS: тёмже вси2 твоE пренесeніе чeстнw почитaемъ.

БGор0диченъ: Съ бGомъ тS застyпницу стzжaхомъ: тh бо м™и б9іz былA є3си2 творцA и3 содётелz, нaше воwбражeніе пріeмша, всенепор0чнаz, всёхъ t смeрти и3 тли2 спaсшагw.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Многогрёшнагw, нерадёніемъ и3зжи1вша житіE, не возгнушaйсz, с™и1телю, но твои1ми моли1твами њчи1сти, твоE пренесeніе пёсньми, при1снw трудолю1бнw слaвzщаго.

ПахHміа ѓгGльскому видёнію спод0бившасz, сегw2 прaвилу навhкъ, мн0гажды безъ снA въ моли1твэ всю2 н0щь, с™и1телю, пребhлъ є3си2: toнyдуже спод0билсz є3си2 г0рнzгw звaніz.

Смирeнъ нрaвъ, и3 высоко2 є4же по бз7э житіE стzжaлъ є3си2, с™и1телю. Тёмже и3 всеви1дzщее џко, ви1дэвъ д0брое твоE произволeніе, слaвна тS всBмъ концє1мъ показA, хrт0съ сп7съ дyшъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Е#ди1ну тебE, всенепор0чнаz, t родHвъ и3збрaвъ пречcтую, всели1сz въ тS, и3 человёки њбожи2. Тёмже ћкw м™рне дерзновeніе къ немY стzжaвши, моли2 њ и5же бцdу тS и3менyющихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Рыдaютъ попремн0гу г0рцэ бёсове, моли1твами твои1ми t человBкъ tгони1ми: и3зр‰днаz же ч†да тво‰, нhнэ тебE чeстнw, с™и1телю пeтре, преноси1ма ви1дzще, рaдуемсz.

Бжcтвенную бlгодaть въ честнёмъ твоeмъ пренесeніи зрsще, попремн0гу свzщє1ннаz тво‰ ч†да рaдуютсz: зрaкомъ бо голуби1нымъ и3звэщaетъ всBмъ лю1бzщымъ тS д¦а с™aгw спребывaніе.

Къ бGу моли1твами твои1ми, џ§е, ми1рно житіE даровaти моли1сz, и3 ўкрэпи2 nтeчество и3 всE правослaвіе: да тоб0ю t ѕлhхъ и3збавлsеми, почитaемъ честн0е твоE пренесeніе, пeтре прехвaльне.

БGор0диченъ: Наслаждaющесz, пречcтаz, твои1хъ даровaній, благодaрственное воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGомaтерь.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

На смирeніе нaше свhше ми1лостивнw назирaй, вёрнw тебE при1снw слaвzщихъ, и3 моли1сz, всsкіz ск0рби и3збaвити, тебE тeпла предстaтелz къ бGу, с™и1телю, стzжaвшыz.

Селeніе kви1лсz є3си2 прекрaсно д¦а с™aгw, бGодохновeнными ўчє1ніи твои1ми nби1льнw питaz словє1снаz тво‰ ч†да. Tню1дуже и3 по преставлeніи спребывaеши лю1бzщымъ тS, с™и1телю.

БGор0диченъ: Поeмъ, дв7о бGомaти, пaче є3стествA ржcтво2 твоE, и3 твою2 нетлённую чистотY: и4бо и3зъ тебє2 ди1внw сочтaсz дёвство и3 ржcтво2 нетлённо, бGоневёсто.

И$нъ.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Ѓще и3 престaвилсz є3си2 t земнhхъ, с™и1телю, но жи1въ въ вhшнихъ со ѓгGлы бGу предстои1ши. Поминaй нaсъ, честн0е твоE пренесeніе при1снw слaвzщихъ.

Бlжeни роди1теліе, и5же тебE роди1вшіи, блажeнно же и3 мёсто, є4же тебE воспитaвшее: блажeнъ же и3 преблажeнъ и3 грaдъ, и4же тебE таковA ўчи1телz стzжaвый, пeтре преслaвне.

Не терпи1ши, с™и1телю, пр0чее врeмz подъ землeю сокровeнъ бhти: тёмже и3 всBмъ себE kвлsеши, ћкw да всёхъ твои1мъ kвлeніемъ њсвzти1ши, блажeнне.

БGор0диченъ: Вседержи1тельною си1лою носsй всsчєскаz, нeмощною пл0тію и3зъ тебє2 њдёzсz, дв7о пренепор0чнаz, на бlгодэsніе человёкwвъ, чlвэколю1бецъ.

Кондaкъ, глaсъ }:

Ћкw врачA преизрsдна, и3 и3ст0чника чудесє1мъ nби1льна, днeсь сошeдшесz люб0вію духHвнаz тво‰ ч†да, въ пренесeніе честнhхъ мощeй твои1хъ, ґрхіерeю пeтре м0лимъ тS: моли2 хrтA бGа, даровaти честнhмъ твои1мъ пренесeніемъ, вёрному в0инству нaшему на враги2 побэди1тєльнаz: да твои1ми къ бGу моли1твами находsщихъ ѕHлъ и3збaвльшесz, рaдостною душeю и3 весeліемъ сeрдца, благод†рнаz ти2 воспоeмъ, глаг0люще: рaдуйсz, џ§е пeтре, ґрхіерeєвъ и3 всеS рwссjйскіz земли2 ўдобрeніе.

Јкосъ: T ю4ности бжcтвенное твоE житіE, с™и1телю, д0брэ и3спрaвль, внимaтельнымъ џкомъ всегдA къ вы6шнимъ зрS, и3 тaмошнихъ непрестaннw желaz: tню1дуже вели1кіz рaди добродётели и3 премyдрости љзhка, ґрхіерeйства сaномъ ўкрaшенъ бhвъ, цRковь и3 лю1ди твои1ми ўчє1ніи њбогати1лъ є3си2. Тёмже и3 течeніе благочeстнw соверши1въ, къ бGу преслaвнw дyхомъ прешeлъ є3си2, нaмъ честны6z м0щи въ пaмzть њстaвль, и4хже нhнэ честн0е и3 преслaвное пренесeніе прaзднующе м0лимсz, побэди1тєльнаz на враги2 вёрному в0инству даровaти, ћкw да въ тишинЁ бGоуг0днw пожи1вше, тебЁ рaдостною душeю благод†рнаz воспоeмъ, глаг0люще: рaдуйсz, џ§е пeтре, ґрхіерeєвъ и3 всеS рwссjйскіz земли2 ўдобрeніе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи, пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz, пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Свhше t бGа дaръ тезоимени1тому грaду, и3 всeй земли2 дaнъ бhлъ є3си2, с™и1телю пeтре, ўдивлsz ўчeніемъ вс‰, хrтY вопію1щыz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ґрхіерewвъ пресвётлаz добр0та, џ§е пeтре, бhлъ є3си2, и3 хrт0вы цRкве ст0лпъ и3 ўтверждeніе. Тёмже поминaй честн0е твоE пренесeніе слaвzщыz, преслaвне.

БGор0диченъ: ВсBмъ человёкwмъ ходaтаица є3ди1на kви1сz бжcтвеннагw и3збавлeніz, и3збaвителz всёхъ р0ждши, всенепор0чнаz, є3мyже поeмъ: препётый nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше, џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

ТвоE пренесeніе чтyщихъ, с™и1телю, ґрхіерeа же и3 лю1ди, и3 свzщeнныхъ соб0ры, моли1твами твои1ми џгненнагw родствA и3збaви, хrтY вопію1щыz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Всеви1дzще џко, прови1дэвъ твоегw2 рaзума доброразсyдное, пaстырz тS свои6мъ лю1демъ поставлsетъ, да всёхъ научи1ши хrтY воспэвaти: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Во всeмъ житіи2 твоeмъ, с™и1телю, наказaтель и3 ўчи1тель всBмъ бhлъ є3си2, и3 свэти1льникъ многосвётлый, просвэщaz во мрaцэ невёдэніz лежaщыz, и3 хrтY вопіS: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: ЗачалA є3си2, пречcтаz, надъ всёми бGа и3 гDа, благоволи1вшаго спасти2 человёческій р0дъ t тлёніz и3 смeрти, є3мyже по достоsнію пою1ще зовeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Бжcтвенное пребывaніе с™aгw д¦а, џ§е, бhлъ є3си2, тёмже и3 въ житіи2 сeмъ ћкw внЁ мjра бhвъ, къ тaмwшнимъ всегдA рачeніе и3мhй. Тёмже и3 всёхъ научи1лъ є3си2 хrт0ви пёти: гDа воспэвaйте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

По бз7э застyпника тS превели1ка, с™и1телю, духHвнаz тво‰ ч†да стzжaвше, всsкіz сопроти1вныz вeщи тоб0ю да и3збaвимсz, и3 въ тишинЁ поживeмъ, хrт0ви пою1ще: гDа воспэвaйте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: Глаг0лwмъ прbр0чєскимь послёдующе, дв7о, бцdу тS возвэщaемъ: родилa бо є3си2 nтрочA всёхъ дрeвнэйшее, є3мманyилъ нарицaемо. Е#мyже нhнэ зовeмъ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

ВLку всёхъ за ны2 моли2, с™и1телю, пресвётлый хрaмъ тебЁ воздви1гшаго, вёдzще, ћкw и4маши дерзновeніе: тебe бо ко хrтY предлагaемъ ходaтаz и3 неусhпна моли1твенника, пeтре прехвaльне.

Преслaвнымъ твои1мъ kвлeніемъ, с™и1телю всsко сомнёніе тв0й хрaмъ здaти хотsщымъ tг0ниши, и3 на дёло возставлsеши, творцY вопи1ти: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

По бжcтвеннэмъ твоeмъ преставлeніи, с™и1телю, ю4ношу разслaбленнэ рyцэ и3мyща t рождeніz и3сцэли1лъ є3си2, и3 ћкw ничт0же ѕлA пострадaвша сотвори1лъ є3си2, хrт0ви вопію1ща: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDа, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: Помышлє1ніz мо‰, чcтаz, њкорми2 къ твоемY ти1хому пристaнищу, твоегw2 безстрaстіz и3 чистоты2, да твоемY сн7у воспэвaю: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Свётелъ честнhй прaздникъ преставлeніz твоегw2, ґрхіерeю пeтре: свэтлёйше же пренесeніе твоE. Е#г0же вси2 слaвzще, тебE величaемъ.

И#ст0чникъ благочeстіz kви1лсz є3си2, с™и1телю, церкHвнаz тво‰ ч†да напоsz: тёмже сошeдшесz, благочeстнw свzщeнное твоE пренесeніе люб0вію почитaемъ.

Словeсъ твои1хъ, џ§е, слaдкое вэщaніе, вёрныхъ сердцA къ любви2 б9іи привлечE: чудeсъ же свётлостію вс‰ человёки ўдиви1лъ є3си2. Тёмже тS вси2 благочeстнw величaемъ.

БGор0диченъ: Въ пл0ть и3з8 тебє2, всенепор0чнаz, њдёzвсz, въ мjрэ ћкw чlвёкъ поживE, и3 дрeвле всёхъ мyчащаго, бжcтвенною своeю си1лою низложи2.

И$нъ.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли6ки тS величaюще.

Премyдрости сокр0вище бhвъ, с™и1телю, сердцA вёрныхъ людeй њзарsz ўчeніемъ твои1мъ. Тёмже ћкw ўчи1телz тS премyдра ўблажaемъ, и3 свzщeнное твоE пренесeніе почитaемъ.

Бжcтвеннымъ ўчeніемъ твои1мъ, с™и1телю, є3ретікA чужд†z t цRкве ўчє1ніz и3мyща, tрази1лъ є3си2, и3 не хотsща повинyтисz, сего2 ґнafемэ прeдалъ є3си2.

Пэвцє1мъ тебЁ, с™и1телю пeтре, похв†льнаz пою1щымъ, свhше п0мwщи низпосли2, да тебE всегдA въ пёснехъ величaемъ.

БGор0диченъ: МЂро тaйно и3менyемъ тS, пречcтаz, ћкw р0ждши бGа пл0тію, благоухaніz и3сточaюща даровaніе.

Свэти1ленъ: Ґрхіерeю пeтре, вои1стинну тезоимени1те верх0вному, дост0йнw звaніе t дёлъ пріeмъ, дaнный ти2 талaнтъ д0брэ ўмн0живъ, внyтрь черт0га бhвъ, и3дёже со с™hми живeши, поминaй твоE пренесeніе слaвzщихъ. Двaжды.

БGор0диченъ: Держaвнымъ твои1мъ покр0вомъ t вр†гъ навёта нaсъ, чcтаz, тво‰ рабы6 сохрани2 вс‰ неврeдны: тs бо стzжaхомъ є3ди1ну прибёжище въ ск0рбехъ.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Џ§е с™и1телю пeтре, всёмъ благи1мъ џбразъ дов0ленъ бhлъ є3си2, къ г0рнему житію2 ведyщь, смирeніемъ и3 кр0тостію. Тёмже tсю1ду хrт0съ пaстырz тS лю1демъ свои6мъ ўстроsетъ: є3г0же моли2, спасти2 и3 ўщeдрити всёхъ, вёрою и3 люб0вію честн0е пренесeніе твоE при1снw слaвzщихъ. Двaжды.

Џ§е с™и1телю пeтре, ты2 ћкw ґрхіерeй свzщeнъ, пресвётлw внyтрь нбcнагw черт0га бhвъ, сцaрствуеши всёми цrтвующему вLцэ хrтY, є3мyже съ вhшними ликосто‰ніи преслaвнw предстои1ши. Моли1сz спасти2 и3 ўщeдрити вс‰, вёрнw бжcтвенное твоE и3 честн0е пренесeніе пёсньми слaвzщыz.

Џ§е бGон0се пeтре, днeсь преслaвнw въ цRкви тэлeснэ, свzщeнныхъ рукaми свётлw н0сишисz, и4же всегдA дyхомъ живhй на нб7сёхъ, и3 со с™hми водворszсz, не забyди молsсz, спасти2 и3 ўщeдрити вс‰, пресвётлое ўспeніе твоE пёсньми при1снw слaвzщыz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Е#щE t ю4нагw в0зраста бGу њсвzщeнъ бhвъ, с™и1телю, и3 премyдрости рачи1тель бhлъ є3си2. Сегw2 рaди и3 потщaлсz є3си2 тлёнными вBчнующаz стzжaти, воздержaніz броздaми себE њбложи1въ, пл0ть дyху повинyлъ є3си2. Тёмже и3 по честнёмъ твоeмъ преставлeніи съ небeсными совокуплsешисz ликосто‰ніи, и4хже и3 житію2 во пл0ти поревновaлъ є3си2. ХrтY, є3мyже t ю4ности послужи1лъ є3си2, моли1сz спасти1сz всBмъ, честн0е пренесeніе твоE пёсньми при1снw слaвzщымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Славосл0віе вели1кое.

На літургjи, слyжба с™и1тельскаz.

 

Коментарисање није више омогућено.