НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ѓvгуста к7а

Преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw ґвраaміа ґрхімандрjта, смолeнскагw чудотв0рца.

Стіхи6ры на }: прaздника G, и3 с™aгw є7. Глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Kви1сz горA ќмнаz нaмъ ты2, прпdбне џ§е ґврaміе, на ню1же возшeдъ, бGон0се, ћкw на нб7о, слaвне, ћкw н0вый мwmсeй, скриж†ли t бGа, свsте, хrт0во є3ђліе пріeмъ, kви1сz ћкw трубA нар0чита, всBмъ возвэщaющи концє1мъ, ўтверждaz и3 просвэщaz всёхъ дyшы къ бGоразyмію, глаг0лz: покaйтесz и3 њбрати1тесz: ўжe бо прибли1жисz дeнь гDень сyдный и3 гр0зный, хrтY бGу безпрестaни моли1тесz, даровaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Kви1сz, препод0бне џ§е, лёствица выс0каz добродётели дух0вныz, бlгодaти восх0дъ: по нeйже возшeдъ, свsте, зри1ши бжcтвенную добр0ту, и3 слaву б9ію, и3 с™hхъ ѓгGлъ нбcныхъ ликостоsніz свётлости, и3 глaсъ бGолёпныхъ пёній наслаждazсz, бlжeнне: съ ни1миже поeши веселsсz рaдостнw, бGон0се ґврaміе, хrтY бGу моли1сz, даровaти душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Kви1лсz є3си2, прпdбне џ§е, вои1стинну б9іе возлюблeніе, и3 њсщ7eнъ t ўтр0бы мaтерни, и3 с™и1тель t бGа п0сланный къ нaмъ, наставлsz на пyть блгdти хrт0ва смирeніz. По немyже возшeдъ, свsте, водворsешисz въ свётлости бlжeннагw раS, и3дёже всёхъ с™hхъ дyшы рaдующесz веселsтсz. Съ ни1миже нaсъ поминaй, бGон0се ґврaміе, хrтY бGу молsсz, даровaти душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Рaдуйсz, п0стническихъ вои1стинну подвигHвъ благов0нный сосyде, кrтъ на рaму ќбw взeмъ, и3 вLцэ хrтY себE, пребlжeнне, возложи1въ, пл0ти попрaлъ є3си2 д0лу влекyщее мудровaніе, добродётельми же дyшу просвэти1лъ є3си2, и3 къ бжcтвенному впери1лсz є3си2 желaнію. Тёмже всес™yю твою2 њкружи1вше рaку, прехвaльне ґврaміе, бжcтвеннагw чlвэколю1біz пр0симъ, получи1ти твои1ми моли1твами, и3 мjру даровaти вeлію ми1лость.

Ќгль бGосіsненъ, nгню2 прибли1живсz, бGон0се, д¦а, показaлсz є3си2 въ мjрэ, ґврaміе, просвэщaz дyшы нaшz, вёрнw, бGомyдре, приступaющихъ къ тебЁ къ свёту наставлsz тёхъ невечeрнему, препод0бне, њрошaему свhше бжcтвенною благодaтію. Тёмже и3 побёды тебЁ проzвлeннw даровA вэнeцъ, бlжeнне, прaвды смотри1тель хrт0съ: є3г0же моли2, душaмъ нaшымъ даровaти вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ }:

Монaхwвъ мн0жества настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ ґврaміе: твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи1ти познaхомъ. Блажeнъ є3си2 хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи1лъ є3си2 си1лу, ѓгGлwвъ собесёдниче, прпdбныхъ сопричaстниче и3 прaведныхъ: съ ни1миже моли1сz гDеви, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ. Прокjменъ днE. Тaже парєміи2, сегw2 мёсzца въ G дeнь.

На стіх0внэ стіхи6ры, прaздника. Тaже с™aгw самоглaсенъ, глaсъ №.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Лёствица нб7си2 под0бна, ћвэ житіE твоE, бGомyдре, бhсть, є4юже на высотY возвhсивсz днeсь, вLцэ хrтY бесёдовати, бlжeнне, спод0билсz є3си2. ќмъ просвёщь тaмw сyщими сіsньми, лучaми же тогw2 просвэщaемь, рaвнw ѓгGлwмъ пріsлъ є3си2 свётлость. Е#мyже нhнэ предстоS, моли1сz, прпdбне, творsщымъ бжcтвенную и3 свzщeнную пaмzть твою2 съ тоб0ю предстaти, и3 мjру дaти вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ }:

Пріиди1те, всеусeрднw вси2 бGолюби1віи лю1діе, сошeдшесz похвaлимъ честн0е прпdбнагw nтцA ўспeніе: сeй бо t ю4ности возлю1бленъ, и3 t ўтр0бы мaтерни њс™и1сz бGу, и3 тогw2 стопaмъ послёдовати и3зв0лилъ є4сть, тёмже м0лимъ того2, хrтA бGа моли1ти непрестaннw њ стaдэ своeмъ, и3 ўмири1ти мjръ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Тропaрь, глaсъ }:

Днeсь возсіS нaмъ пaмzть твоS, слaвне, ћкw с0лнце, свэтозaрнw лучaми њзарsющаz мjръ, и3 тмY н0щи ѕлhхъ духHвъ t нaсъ tгонsющаz. Днeсь нбcныz си6лы с™hхъ ѓгGлъ и3 дyшы прaведныхъ мhсленнw торжествyютъ, рaдующесz. Днeсь и3 мы2 грёшніи припaдающе м0лимсz: џ§е прпdбне ґврaміе, хrтA бGа моли2 непрестaннw, спасти2 грaдъ и3 лю1ди, любeзнw тебE почитaющыz.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На ќтрени, по №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

ЖитіE на земли2 благочeстнw скончaвъ, пріsтелище чистоты2 и3 д¦а kви1лсz є3си2, просвэщaz къ тебЁ вёрою притекaющыz, бlжeнне. Тёмже моли2 твоего2 вLку хrтA бGа, просвэти1ти дyшы нaшz, воспэвaющихъ тS, ґврaміе бGомyдре џ§е нaшъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Всёхъ творцA и3 гDа и3 зижди1телz, всенепор0чнаz, чcтаz, д¦омъ бжcтвеннымъ въ ложеснaхъ зачeнши, безъ и3стлёніz родилA є3си2, є3г0же слaвzще, тS воспэвaемъ, дв7о, ћкw палaту всёхъ цRS и3 мjрови спасeніе.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Возсіsвъ ћкw с0лнце, зари6 њблистaеши, прпdбне, всемY мjру и3здалeча ўчeній твои1хъ, чyдный ґврaміе свэтон0сче, прпdбныхъ похвало2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ кр0въ тв0й, пречcтаz дв7о, прибэгaющихъ нaсъ мольбY пріeмши, не престaй молsщи чlвэколю1бца, спасти2 рабы6 тво‰.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

T ўтр0бы њсвzти1лсz є3си2 ћкw вои1стинну, свzщeнне ґврaміе, и3 на земли2 ћкw ѓгGлъ пожи1лъ є3си2: пл0ть бо ўмертви1въ воздержaніемъ, трbцы ўг0дникъ показaлсz є3си2, бlжeнне. Тёмже и3 къ рeвности бжcтвеннагw твоегw2 житіS, ли1ки совокупи1лъ є3си2 монaшествующихъ, слaвне, бGон0се џ§е нaшъ, моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нбcную двeрь и3 ківHтъ, прес™yю г0ру, свётлый џблакъ воспои1мъ неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vы воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, ћкw спасeніе въ нeй содёласz мjрови, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. Сегw2 рaди вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у твоемY, прегрэшeній њставлeніе даровaти благочeстнw покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.

Степє1нна, № ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Прпdбне џ§е, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ: тёмъ на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дє1мwнскіz погуби1лъ є3си2 полки2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи1ны, и4хже житію2 безъ пор0ка поревновaлъ є3си2: дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: и3 прпdбнагw на }. Глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Ћкw возсіsвъ всBмъ концє1мъ, хrтE, прaведное сlнце, пречcтыz твоеS м™ре мольбaми, покаsніе и3 ўмилeніе и3 слeзы дaждь ми2, б9е, и3 молeніемъ прпdбнагw спаси1 мz.

ЃгGльскіz безплHтныz чи1ны прив0димъ ти2, хrтE, на молeніе, си1хъ мольбaми и3збaви и3 сохрани2 стaдо твоE, бlже, t всёхъ бёдъ: и3 моли1твами прпdбнагw спаси1 мz.

Съ ли1ки прbрHкъ и3 ґпcлъ, и3 мyчєникъ, и3 с™и1телей и3 прпdбныхъ, и3 со всёми с™hми моли2, свsте џ§е, молsщымсz тебЁ прилёжнw, и3збaвитисz t всsкіz бэды2, и3 спасти1 ны.

БGор0диченъ: Вси2 м0лимъ тS прилёжнw, гпcжE дв7о м™и с™az, и3збавлeніе t всёхъ бёдъ подaждь нaмъ, молsщисz прилёжнw сн7у и3 бGу, поми1ловати же и3 спасти1 ны.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Молeніz послyшавъ, гDи, и3ногдA ѓнны, подaлъ є3си2 прbр0ка, и3 тебЁ tдадE служи1телz: тaкw и3 нaше ўслhши молeніе, моли1твами прпdбнагw, и3 спаси1 ны.

Пріими2 t души2 молsщыzсz тебЁ, хrтE, и3 дaждь нaмъ п0мощь твою2 свhше, ћкw и3ногдA ў§никHмъ твои6мъ, хrтE, на м0ри, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ молeніемъ прпdбнагw.

Моли1сz прилёжнw за ны2, и3збавлeніе подaти, џ§е ґврaміе, t всёхъ бёдъ, ±же на ны2 прих0дzтъ, ўскори2, свsте, на п0мощь нaшу.

БGор0диченъ: Б9іz рождествA твоегw2, чcтаz, всsка существA чи1нъ прех0дитъ чудесы2: бGа бо пaче є3стествA зачалA є3си2 во чрeвэ, и3 р0ждши пребывaеши приснодв7а.

Кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 сэдaленъ с™aгw, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Ўдиви1сz, прпdбне и3 бGон0се ґврaміе, во всeмъ мjрэ житіE твоE, ћкw t ўтр0бы мaтерни воззвaнъ бhлъ є3си2, свsте, ћкw самуи1лъ слaвне. Веселsтсz цRкви хrт0вы, и3 рaдуютсz монaхwвъ стадA и3 вeсь мjръ прaзднуетъ, хrтY бGу молsщесz прилёжнw: гDи, спаси2 грaдъ и3 лю1ди, моли1твами вLчцы, и3 прпdбнагw рaди поми1луй нaсъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Хrт0въ слугA вои1стинну kви1лсz є3си2, свsте, ћкw t ўтр0бы мaтерни њсвzти1всz бGу, ћкw жeртва принeслсz є3си2 честнA гDеви, t с0вэсти чи1сты молsсz є3мY.

Вои1стинну хrт0въ слугA бhлъ є3си2, џ§е ґврaміе, ћкw прbрHкъ и3 ґпcтwлъ, с™и1телей и3 прпdбныхъ всёхъ подражaтель бhвъ, напоsz бlгодaти ўмилeніz сердцA н†ша.

Вои1стинну хrт0съ бGъ нaшъ показa тz въ напaстехъ ти1хое пристaнище, свsте, и3 забрaло, сиротaмъ же всBмъ ўтэшeніе.

БGор0диченъ: Неизглаг0ланно и3 непостижи1мо є4сть твоегw2, бцdе, бGолёпнагw вои1стинну ржcтвA тaинство, нбcнымъ и3 земны6мъ: и4мже вси2 вёрніи спaсшесz, тS хвaлимъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Ќтреневалъ є3си2 къ бGу t ю4ности, блажeнне џ§е ґврaміе, ћкw славjй мyдре сладкоглаг0ливъ, ћкw лaстовица многоглaсна, свsте, приносS моли1тву бGу.

Ўкраси1лсz є3си2 свzщеннолёпнw, бGон0се џ§е ґврaміе, їерeйскою лёпотою, ћкw и3 ґарHнъ и3 самуи1лъ, бGолёпнw по вс‰ дни6 служS бGу, и3 молsсz є3мY.

Вои1стинну t ўтр0бы познaнъ бhлъ є3си2, џ§е, t бGа вёренъ служи1тель: при1званъ же бhвъ, ћкw другjй прор0къ, свsте, д¦омъ б9іимъ, ўчи1лъ є3си2 лю1ди бGоразyмію.

БGор0диченъ: Бцdу тS t души2, вLчце мjру бlгaz, и3сповёдающыz спасaй: тs бо заступлeніе и4мамы вои1стинну, всечcтаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Житeйскагw, бlжeнне, ўбэжaвъ ѕлaгw волнeніz, въ тишинY дошeдъ б9іz пок0z и3 наслаждeніz, моли1сz подaти и3 нaмъ њ хrтЁ тогw2 наслаждeніz.

Бyрно пристaнище потоплsетъ мS, подaждь ми2 рyку твою2, вLко гDи, ћкw и3ногдA петрY ўтопaющу, и3 спаси1 мz во њти1шіе твоE прпdбнагw ґврaміа молeніемъ.

Помоли1сz прилёжнw за ны2, џ§е прпdбне ґврaміе, къ бGу, и3збaвитисz вск0рэ t всёхъ бёдъ же и3 скорбeй, и3 подaти ми1ръ и3 спасeніе.

БGор0диченъ: Пречcтаz вLчце, р0ждши зємнhмъ прави1телz и3 гDа, похотeй ми2 ѕлолю1тое ўкроти2 смущeніе, и3 тишинY подaждь сeрдцу моемY.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

ВозсіS, гDи, грaду твоемY, пaмzть твоегw2 ўг0дника, ћкw свётлое с0лнце, рaдостнw всёхъ ћкw лучaми њзарsющи, пaче же моли6твы пречcтыz твоеS м™ре, t всёхъ бёдъ и3збавлsютъ нaсъ, и3 ўпражднsютъ в†рварскаz шат†ніz. Тёмъ мы2, лю1діе твои2, и3 грaдъ нaшъ, вельми2 хвaлимсz, и3 спасaемсz моли1твами твоегw2 ўг0дника ґврaміа, прпdбнагw nтцA.

Јкосъ: Ўzсни1 ми љзhкъ, и3 ўкрэпи1 ми ќмъ, хrтE б9е, моли1твами пречcтыz твоеS м™ре. љзhкъ ми2 блaгъ глаг0лати подaждь на похвалY, и3 на ўмолeніе твоегw2 ўг0дника. СвэщY души2 моеS ўнhлую, ю4же воздремaвсz ўгаси1хъ, моли1твами прпdбнагw ґврaміа возжзи2, и3 не tлучи2 менE, хrтE, многосогрёшша, ли1ка прпdбныхъ твои1хъ. ВсE ќбw ўповaніе къ тебЁ возлагaю: тh бо и3 грaдъ сохранsеши моли1твами прпdбнагw.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Халдeйскую њроси1въ nтрокHвъ пeщь, и3 прел0жъ на хлaдъ, на ны2 и3ноплемє1нникъ нападeніе, хrтE, погуби2, молeніемъ прпdбнагw ґврaміа, пою1ща: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Прbр0ку даніи1лу, вLко хrтE, и3ногдA ди1віz ѕвёри ўкроти1лъ є3си2, њбуздaвъ: тaкоже и3 нhнэ всёхъ проти1вныхъ на ны2 стремлє1ніz ўкроти2, и3 њбуздaй молeніемъ, б9е, прпdбнагw ґврaміа.

Е#гдA пріи1деши, б9е, суди1ти на зeмлю, хrтE цRю2, со ѓгGльскими си1лами, тогдA, ми1лостиве, пощади1 ны пою1щыz, моли1твами прпdбнагw ґврaміа: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Тоб0ю нaмъ, дв7о, свётъ возсіS тє1мнымъ и3 tпущeніе, тh бо родилA є3си2 зижди1телz всёхъ бGа: є3г0же моли2, пречcтаz приснодв7о, послaти вBрнымъ вeлію ми1лость.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Kви1сz ћкw рэкA ќмнаz, t ќстъ бжcтвеннагw раS и3сходsщи, прпdбне џ§е ґврaміе, и3 всёхъ вёрныхъ напаsz дyшы ўмилeніz, и3 њмывaz всёхъ сквeрну, превозносsщихъ хrтA во вёки.

Ћкw небесA ќмнаz, kви1шасz ўстA тво‰, свsте, љзhкъ же тв0й, џ§е, ћкw с0тъ мeдвенный сладS, и3 всёхъ научaz вопи1ти: гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Воздэжи2 рyцэ твои2 ко вLцэ бGу, свsте, моли2 за ны2 прилёжнw, поми1ловати грaдъ и3 лю1ди, и3збaвитисz глaда же и3 трyса, и3 нашeствіz и3ноплемeнныхъ, є3г0же превозн0симъ во вёки.

БGор0диченъ: ҐрхaгGла глaсомъ зовeмъ ти2, пречcтаz дв7о м™и: рaдуйсz, њбрaдованнаz, гDь съ тоб0ю, ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ зачeнши и3 р0ждши гDа. Е#г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно, є3г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўблажaемъ.

Нhнэ, бlжeнне, водворsешисz, и3 весели1шисz со ѓгGльскими си1лами, пріeмлz пок0й проти1ву трудHвъ, џ§е свsте ґврaміе, и3 нaсъ молsщихсz помzни2, бGон0се, чeстнw прaзднующихъ пaмzть твою2, и3 хrтA величaющихъ.

Нhнэ соб0ръ с™hхъ ѓгGлъ, и3 ли1ки с™hхъ ґпcлъ, прbрHкъ и3 мyчєникъ, с™и1телей и3 прпdбныхъ: свётлw торжествyютъ рaдующесz, въ пaмzти твоeй, свsте џ§е ґврaміе. Съ ни1миже моли1сz, бGон0се, хrтY бGу, всёхъ и3збaвити бёдъ, вёрою тS блажaщихъ.

Пріими2, вLко хrтE цRю2, молeніе р†бъ твои1хъ, и3 њбрати2 на рaдость воздыхaніе нaше: м0литъ тS соб0ръ ґрхaгGлъ, прbрHкъ и3 мyчєникъ, ґпcлъ и3 с™и1тєль, и3 прпdбный ґврaмій, є3гдA пріи1деши суди1ти всемY мjру, тогдA спаси2 и3 поми1луй величaющыz тS.

БGор0диченъ: Дост0йнw тS ўблажaемъ вои1стинну и3 величaемъ, пречcтаz дв7о, м™и хrтA бGа. Тh бо є3си2 небeсныхъ си1лъ рaдость, и3 всёхъ с™hхъ добр0та и3 ўкрашeніе, хrтіaнъ прибёжище и3 стэнA, грёшныхъ пyть, и3 порyчница тебE величaющихъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Мірск0е пристрaстіе њстaвль, и3 богaтство мимотекyщее, и3 кrтъ тв0й взeмь, џ§е, хrт0ви, ґврaміе, ўсeрднw послёдовалъ є3си2: п0стнически же ўмертви1лъ є3си2 стр†сти, и3 къ безстрaстію притeклъ є3си2, и3 м0лишисz њ нaсъ, бGон0се. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7, прaздника G. И# с™aгw G, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

ВсE ўповaніе ко гDу возл0жь, всёмъ сердeчнымъ желaніемъ горS къ бGу, прпdбне, ћкw ѕвэздA свётлаz на вост0цэ, всBмъ возсіsлъ є3си2, свsте. Возрaдуйтесz и3 возвесели1тесz монaхwмъ с0нмы, торжествyюще воспоeмъ свётлw въ пaмzть є3гw2: хrтY є3ди1ному бGу, со дерзновeніемъ моли1сz њ душaхъ нaшихъ. Двaжды.

Вeсь t ю4ности прибли1жилсz є3си2 гDеви, прпdбне џ§е ґврaміе, всeю душeю г0рнихъ желaz, ви6димаz и3 земн†z, свsте, возненави1дэвъ, хrтA є3ди1наго возлюби1лъ є3си2, прехвaльне, и3 тогw2 кrтъ ўсeрднw тщaсz воспріsти, возслёдовалъ є3си2 є3мY, не ўбоsсz врaжіихъ стрэлsній, ћкw всёхъ п0мощь и3мёz бGа. Е#мyже со дерзновeніемъ моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ є7:

Прпdбне џ§е, глaсъ є3ђліа гDнz ўслhшавъ, мjръ њстaвилъ є3си2, богaтство и3 слaву нивочт0же вмэни1въ. Тёмъ всBмъ возопи1лъ є3си2: возлюби1те бGа, и3 њбрsщете бlгодaть вёчную: ничт0же предпочти1те пaче любвE є3гw2, да є3гдA пріи1детъ въ слaвэ своeй, њбрsщете пок0й со всёми с™hми, є3гHже моли1твами, хrтE, сохрани2 и3 спаси2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, прaздника.

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ и3 чaсъ №.

На №-мъ часЁ тропaрь прaздника. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По трис™0мъ, кондaкъ прaздника, и3 с™aгw, премэнsюще глаг0лемъ.

На літургjи блажє1нна прaздника, пёснь з7-z, на д7: и3 с™aгw, пёснь ѕ7-z, на д7.

Прокjменъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа:

Е#ђліе, луки2, зачaло к7д.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.