NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta v7

Prenesenіe moщeй s™agw pervomyčenika i3 ґrhіdіakona stefana.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы pervomyčenika, na ѕ7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Stefane, myčenikwvъ pervostradalьne, služi1teleй njsnovanіe, ґpctolwvъ i3zbrannый, svёtlw tvorsщыz tvoE svэton0snoe toržestvo2, svёtomъ nezahodi1mыmъ, myčeniče, njzari2, grэh0vnuю razorsz tmY, blagodatь i3 mi1lostь podaS rabHmъ tvoi6mъ, i3 kъ životY vёčnuющemu nastavlsz tvoi1mi moli1tvami.

Vэnecъ blagodateй, tv0й verhъ, stefane myčeniče hrt0vъ, tezoimeni1tnw prіemъ, i3 gri1vnu ćkw zlato dobrodёteleй njbloži1vъ tvoeй vhi, mydrosti bhlъ є3si2 premydrostnoe žili1щe, ю4že počelъ є3si2 pretvori1vъ lюbeznu sebЁ, є3sže radi počti1lsz є3si2 slavoю i3 blgodatію.

Vэnecъ syщemu čestenъ: cRю2 i3 bGu prineslsz є3si2, ґpcle, kamennыmъ bіenіemъ, slovesenъ i3 mnogočestenъ, pače zlata i3 kamene čestnagw, vэnčanъ slavoю i3 blgodatію, stefane vsečestne, myčenikwvъ pervostradalьne, sladkoe dёlo že i3 i4mz, pomzni2 vsёhъ nasъ.

I$nы stіhi6rы, samoglasnы, glasъ v7.

Ґnat0lіevo: Pervый vъ dіakonэhъ, pervый i3 vъ myčenicэhъ pokazalsz є3si2, vses™hй stefane: pytь bo bhlъ є3si2 s™ы6mъ, i3 mn0gi gDu privelъ є3si2 myčeniki. Tёmъ nb7o tebЁ tverzesz, i3 bGъ tebЁ kvi1sz: togo2 moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

Vo s™hnю njbleklsz є3si2, stefane blženne, pervomyčeniče i3 pervodіakone, ѓgGlwvъ sopričastniče, hodataйstvuй i3 moli1sz nj nasъ sp7su gDu bezgrёšnomu.

Pervomyčenika i3 d0blzgo hrt0va ўg0dnika, stefana pervodіakona dost0йnw počti1mъ: t0й bo stoS posredi2 bezzak0nnikwvъ, njdesnyю nc7A sn7a vi1dэ.

Slava, glasъ ѕ7.

Ґnat0lіevo: Pervый vъ myčenicэhъ pokazalsz є3si2, i3 vъ dіakonэhъ, stefane ґpcle, stradalьcєvъ ўdobrenіe, vёrnыhъ ўtverždenіe, slava pravednыhъ, čestnyю tvoю2 pamztь prazdnuющыmъ, prosi2, ćkw predstoS prt0lu hrtA vsёhъ cRS, pregrэšenій njčiщenіz, i3 crtvіz nbcnagw spod0bitisz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Vi1dzщi tS raspinaema, hrtE, tebE r0ždšaz, vopіsše: čto2 strannoe, є4že vi1žu, tainstvo, sn7e m0й; kakw na drevэ ўmiraeši pl0tію povёšenъ, ži1zni podatelю;

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ }.

Kmprіanovo: Raduйsz nj gDэ, vэnčen0sče stefane, pod0bnikъ vLki: zaneže i3 pervomyčenikъ bhlъ є3si2 hrtA cRS našegw, i3 lestь bezzak0nnыhъ їudє1й ўprazdni1lъ є3si2, molssz nj nasъ ko gDu.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

TS vi1dzщi prigvoždaema na krtЁ, ї}se, i3 strti prіemlющa v0leю, dv7a i3 m™i tvoS, vLko, ўvы2 mnЁ, vopіsše: čado sladkoe, r†nы nepravednw kakw terpi1ši, vračY, i3scэli1vый čelovёčeskoe nemoženіe, i3 t tli2 vsёhъ i3zbavivый miloserdіemъ tvoi1mъ;

Troparь, glasъ d7:

Carskimъ vэncemъ vэnčasz tv0й verhъ t stradanій, ±že preterpёlъ є3si2 po hrtЁ bz7э, m§nikwvъ pervostradalьče stefane: th bo їudeйskoe njbliči1vый nei1stovstvo, vi1dэlъ є3si2 tvoego2 sp7sa njdesnyю nc7A: togo2 ќbw moli2 nj dušahъ našihъ.

(Zri2) Po tpuщenіi večerni vn0sitsz čestnhй krtъ, їereю njbolčenu vъ felHnь, i3 dіakonu vъ stіharь, so svэщami i3 kadi1lomъ, poю1щe troparь: Spasi2, gDi, lю1di tvo‰: i3 kondakъ, i3 polagaetsz na prest0lъ.

Na ќtreni džba kanHna, nktHiha na }, bezъ myčeničnwvъ, i3 s™agw na ѕ7, feofanъ, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Pёsnьmi pervom§nika vэnčaю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2 čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca spasi2, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Svэtolyčnыmi blistanіi d¦a prosvэщaemь, preestestvennыmi stradanіi i3 tverdagw terpёnіz tS poю1щыz prosvэti2, predstoS vLcэ, vэncen0sče prebogate stefane, myčenikwvъ vэnčanіe.

Podvigotekyщыmъ načatokъ bhvъ, i3 verh0vnikъ myčeničeskagw sob0ra, zrёti spod0bilsz є3si2 strastopol0žnika, slavne, desni1ceю živon0snoю bGopletennый tebЁ prostiraющa vэnecъ, čydnый stefane.

E#di1nъ shй sokr0viщe blgosti, sp7se, pokazalъ є3si2 t zemnhhъ nёdrъ sokr0viщe mnogocёnnoe, bogatstvo neiždivaemoe, netemlemo i3mёnіe, korhstь negi1blemu, stefana tvoego2 pervomyčenika.

ҐgGlozračnoю ćvэ svёtlostію njzarsemь, ѓgGlьskimi pёsnьmi, pervom§niče stefane, i3 dіakonwvъ pervolyčšій, sokrovenъ ćkw kvi1lsz є3si2, dost0йnw voi1stinnu počti1lsz є3si2, i3sp0lnenъ blagov0nіz duh0vnagw.

BGor0dičenъ: Voploщennago nasъ radi, prenepor0čnaz, prežde bezpl0tnago, bGonačalьnago sl0va dž§a rodilA є3si2. Q dёvstva selenіe, i3 prіsteliщe čistotы2, i3 hramъ svzщenіz, vLčce mjra bGonevёsto!

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždeй vъ načalэ nb7sA razumomъ, i3 zemlю na vodahъ njsnovavый, na kameni mS, hrtE, zapovэdeй tvoi1hъ ўtverdi2: ćkw nёstь svstъ, pače tebє2, є3di1ne člvэkolю1bče.

Svzщennosl0vъ svzщennый, i3 bGosl0vъ pokazalsz є3si2, spletazsz sъ є3vreйskimi sobHrы, njbličaz krёpkw si1hъ bezb0žіe, i3 bGob0rnый nravъ, stefane myčeniče vseizrsdne.

Pervomyčenika hrt0va, i3 služi1teleй pervago, myčenikwmъ tečenіz stepenь pokazavša svёtlw, ѓgGlwvъ sobesёdnika, prіidi1te soglasnw vsi2, pёsnьmi b9estvennыmi počti1mъ.

Sokrovennoe sokr0viщe vъ zemli2 kvlsetsz, i3 mjrъ blagov0nіz bžctvennagw, i3 bogatыhъ darHvъ cRkovь i3sp0lni, m§nikwvъ pervый, i3 služi1teleй pervoizbrannый.

Ўmerщvlennый m0й ќmъ ži1zni dёйstvomъ, tob0ю propovёdavšimsz, mydre, vozstavi pёti tvoE čestn0e toržestvo2, i3 tvoi6mъ stopamъ poslёdovati, stefane blženne, spod0bi.

BGor0dičenъ: Dverь kvi1lasz є3si2 mhslenna vost0ka vhšnzgw, na zemli2 ćvlьšagwsz, dv7o: tob0ю bo kъ namъ sl0vo privni1de, spasti2 vsёhъ t bezslovesіz, prečctaz.

Sэdalenъ, glasъ №:

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Ґpcle hrt0vъ, dіakonwvъ pervый, pervomyčeniče mydre, m§nikwvъ verhъ, mіrskjz koncы2 njsvzti1vъ stradanіi tvoi1mi, i3 čudesы2 dyši čelovёkwvъ prosvэti1lъ є3si2: čtyщыz tS i3zbavi vssčeskihъ bёdъ, vsehvalьne stefane. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўma že i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ vhšnimi si1lami, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіe žitіS, vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavzщыmъ.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica, ѓgnca i3 pastыrz povёšena na drevэ mertva zrsщi, plačuщi vэщaše materski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE є4že pače sl0va, sn7e m0й, sni1tіe, i3 vHlьnыz strti, b9e preblgjй;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Strui6 namъ dnesь mĐra i3stoči2 blagov0nіz, i3st0čnikъ i3sh0ditъ, i3 rэkA bžctvennыhъ bl†gъ, i3 pi1щnый pot0kъ tverze slavnый, pervый myčenikwvъ, i4že vёrы i3sp0lnenъ, i3 si1lы bžctvennыz i3 blagodati.

Ćkw svzщenъ i3 svёtelъ, i3 blagonar0čitъ denь pervomyčenika, i3sp0lnenъ svёta i3 duh0vnagw voi1stinnu veselіz, carskomu gradu kvi1sz, sohransz deržavu čestnhz cRkve, i3 varvarskuю derzostь tgonsz.

Blg0e naslёdіe vosprіslъ є3si2 dost0йnw, stefane blženne, i3dёže hrt0sъ cRь vsёhъ, tы2 vseli1lsz є3si2: togH bo kvi1lsz є3si2 služi1telь, znamenій i3 čudesъ tvorS si6lы, i3 podaS bolsщыmъ i3scэlє1nіz.

Neprekl0nenъ cRkve i3 nepokolebi1mь i3 vodruženъ st0lpъ, prostresz t zemli2 daže do nb7sъ, zareю blagočestіz prosvэщaz vs‰ koncы2 stefanъ veli1kій, i4stinы propovёdnikъ, stradanіz i4stinnый pob0rnikъ.

BGor0dičenъ: N0vъ ґdamъ za pervago tы2 bhlъ є3si2, t dv7ы za pramaterь, i3zbavitelь vsёhъ i3 sp7sъ, za smertь i4stinna ži1znь bezsmertnaz. Tёmže tS r0ždšuю bcdu vёduщe, po dostosnію vsi2 vёrnіi ўblažaemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Bezzak0nnыhъ є3vreєvъ syetnый voi1stinnu sob0rъ terpэli1vnw njbliči1lъ є3si2: t tёhъ, bGoglase, pokrыvaemь metanіi kamennыmi, na nb7sA ćkw pobэdon0secъ vozneslsz є3si2 dyhomъ, stefane.

Ćkw krasenъ, ćkw ќtro mjru kvi1lsz є3si2, slavne stefane, mglY tgonS, i3 demwnwvъ progonS mečt†nіz, i3 nedyguющihъ str†sti, i3 duševnыhъ nemoщeй cэlS gnoє1nіz, bGodohnovenne.

Mhslennw so ѓgGlы, blženne, raduzsz, mjra koncы2 njsvzщaeši voi1stinnu tvoi1mъ prišestvіemъ i3 blgodatію, blagov0nіz mĐrы duh0vnыmi blagouhaz, i3 bёdъ i3 byri i3zbavlsz.

BGor0dičenъ: M™rnee derznovenіe, є4že kъ sn7u tvoemY i3myщi, vsečctaz, sr0dnagw promыšlenіz є4že nj nasъ, ne prezri, m0limsz: ćkw tebE i3 є3di1nu hrtіane ko vLcэ, njčiщenіe mi1lostivno predlagaemъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

ЃgGlwmъ ćkw pod0bnikъ proizvolenіemъ bhvъ, vi1dъ ѓgGlьskій stzžalъ є3si2, blženne, sъ ni1miže raduzsz i3 njbhodS, poю1щыz tS spasaй.

GlagHlъ, blženne, tvoi1hъ bGodohnovennыhъ si1la, ćkw šymъ gr0mnый, vo ќši bGoprіstne, ćvэ vozgremЁ bezzak0nnыhъ i3 li1ca i4hъ pomrači2.

Slavu n§eskuю ўzrёti spod0bilsz є3si2, i3 seS soestestvennoe sіsnіe, stefane, stradanіi vozvэщaz tebЁ svёtlыz vэncы2, bGoglasіe vsečestne.

BGor0dičenъ: Sn7ъ є3dinor0dnый, i3 prežde vBkъ nevi1dimый, na poslёdokъ dneй pervenecъ bhstь vi1dimь pl0tію i3zъ tebє2, bGomati, bGъ spasenіz moegw2.

Kondakъ, glasъ ѕ7:

Pervый sёzlsz є3si2 na zemli2 nbcnыmъ dёlatelemъ, vsehvalьne stefane, pervый na zemli2 za hrtA kr0vъ i3zlіslъ є3si2, blženne: pervый t negw2 pobёdы vэncemъ ўvszlsz є3si2 na nb7sёhъ, stradalьcєvъ načalo, vэnečniče m§nikwvъ pervostradalьne.

Jkosъ: Raйskіz cvёtы zrS, blagov0nіemъ svoi1mъ krasnыmъ i3spolnsющыz vsю2 vselennuю, strannomu i4hъ divlю1sz zrёnію: vъ ledэ zi1mnэmъ mn0žae cvэtytъ pače, є4že stranno vo cvёtэhъ. I# myčenikъ hrt0vъ procvэthй pervэe, i3 dverь bhvъ stražduщыmъ zak0nnw, i3 cvэtyщыmъ zim0ю mučenіz, pytь pokazA vsBmъ nelestnый, hotsщыmъ stradati, d0brый podvigonačalьnikъ, i4že bolёzni prosіsvъ, vэnečniče myčenikwvъ pervostradalьne.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: B9іz snishoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Tečenіe kroveй tvoi1hъ, nbcnыz dvє1ri tverze, i3 podvigopol0žnika predstosщa i3 prostiraющa tebЁ vэnecъ, pokazA zovyщu: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Ćkw ѕvёrіe, pohi1tivše bGoub‡йcы bGozvlennago, skvernoubjйstvennыmi dlanmi sego2 ўbivahu, molsщasz nj ўbivaющihъ prilёžnw i3 poю1щa: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Zak0nnw njbliči1lъ є3si2 bezzakHnnыz, zak0nnый pod0bnikъ sp7sovъ, i3 bGob0rnы si1hъ pokazalъ є3si2. T ni1hže kamenіemъ pobivaemь pёlъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Vъ lёto bezlёtnago neiskusobračnw, čctaz, začenši, i4že pervэe bezpl0tnoe sl0vo, pl0ti prіstіemъ, dv7o, rodilA є3si2. E#myže poemъ soglasnw zovyщe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы, blgoslovi1te, svzщennicы, vosp0йte, lю1dіe, prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Preestestvennыmъ sіsz svэtozarenіemъ, preizrsdne, i3 licA tvoegw2 zrakъ ravnoagGlenъ pokazovalъ є3si2, blgodati i3zdavšisz, stefane, ćže vъ duši2 tvoeй sokrovennэ bogatnw. Tёmže vopіslъ є3si2: džtrocы blagoslovi1te, sщ7ennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vэnčen0sče stefane, duši2 moeS ćzvы, i3 grэhHvnыz strypы njči1sti kroplenіemъ kroveй tvoi1hъ. Kъ tvoemy bo zastuplenію, i3 mi1lostivnomu i3 hrtopod0bnomu nravu pribэg0hъ zovhй: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Blgodati, slavne, tebЁ tezoimeni1tый vэnecъ, tvoemY čestn0mu verhY položi2 sudіS nelicemёrnый, є3g0že blagočestnw propovёdalъ є3si2 ziždi1telz i3 bGa, i3 cRS vsёhъ, vopіS neprestannw: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Vъ ryku sodёtelz predalъ є3si2 dyhъ tv0й, i3 nbcnaz vHinstva sobesёdnika prіsša raduющesz, pervэe na zemli2 ravnoagGlьna, nhnэ že tёhъ pričtena likHmъ, neprestannw poю1щa: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Svёta nezahodi1magw bыlA є3si2 sosydъ, vsečctaz, svёtъ bo syщыmъ vo tmЁ i3 sёni rodilA є3si2, prosvэщaющъ vssčєskaz bGorazymіz blagodatію. E#myže neprestannw vёrnіi poemъ: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nebo, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

Stradanіz myčenikwvъ načalo, svёtlw pokazavый mučenіz nelestnuю stezю2, nastavlsющu kъ nb7si2, pervomyčenikъ stefanъ, vs‰ prizыvaetъ duh0vnэ kъ bžctvennomu veselію, i3 kъ pričastію svёta, ko nbщenію s™hni.

Vžilsemь lюb0vію hrt0voю, i3 segw2 porevnovavъ kr0tosti i3 glasu, glag0laše: ne postavi ўbjйcamъ grэhA, gDi, prіimi1 že dyhъ m0й, blže, i3 bžctvennagw crtvіz, pi1щi že neizrečennыz syщіz ў tebє2 spod0bi mS.

Krasenъ, i3 vi1da ѓgGlьskagw, i3 premydrosti i3 vёrы i3sp0lnenъ, i3 bžctvennыz zari2 sіsz lučami, i3 bGoglasnыmi ўstы2 bGoglag0lalъ є3si2 ćkw rэkA, bžctvennэ vэtjйstvuz, vhšnee naslёdіe, bGoblaženne, ўluči1lъ є3si2.

Vэncemъ blagodateй vэnčalsz є3si2 i3 li1ki myčeničeskimi njkruženъ, i3 hrtY podvigopol0žniku predstoS, nj nasъ moli1sz tvorsщihъ svёtlw voi1stinnu svэton0snoe tvoE toržestvo2, blženne, i3 t bёdъ nasъ i3zbavi.

BGor0dičenъ: Ćkw vsёhъ predstatelьnice hrtіanъ, bGomati vsenepor0čnaz vLčce, ćkw mi1lostiva, i3zbavi t bёdъ i3 i3skušenій stražduщыz rabы6 tvo‰, i3 nedyguющыz lю1tыhъ pregrэšenій ranami, i3 bolёznьmi tsžkimi njderži6mыz i3zvračyй.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

Kamennaz met†nіz premjrnый i3splet0ša tebЁ netlёnіz vэnecъ, i3 krHvnыz k†pli bagrzni1cu carsku, načalьniče myčenikwvъ i3zrsdnый, stefane.

BGor0dičenъ: S™az vLčce prečctaz, i3 є3di1na neiskusobračnaz, spasenіe i3 ўpovanіe, tы2 ўmoli2 i3zъ tebє2 roždennago i3zbavitelz našego, spasti2 mjrъ t lesti i3 bёdъ i3 skorbeй.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Sošedšesz prazdnolю1bcы taйnw, molebnuю i3 čestnyю prazdnuemъ pervomyčenika dnesь pamztь, vъ seй prіemlющe i3scэlє1nіz čestnhhъ darovanій є3gw2, i3 vozopіemъ: dostoйnopёtый myčeniče, moli2 i3zbavitisz t bёdъ tvorsщыmъ pamztь tvoю2. Dvaždы.

Ćkože stepє1ni i3 lёstvica na nbcnый vosh0dъ kamєnnaz met†nіz bhša tebЁ: na nю1že vozšedъ, vi1dэlъ є3si2 stosщa gDa njdesnyю nc7A, tebЁ tezoimeni1tъ vэnecъ prostiraющa desni1ceю živon0snoю. E#g0že bli1zъ ćkw dobropobёdnikъ predstoi1ši, i3 stradalьcєvъ verh0vnый.

Duh0vnoю blagodatію prosvэti1vъ pomыšlenіe, zrakomъ ćkw ѓgGlъ kvi1lsz є3si2, stefane, njblistavšu tэlesi2 vnytrenneю svёtlostію, i3 zarю2 duševnuю kvlsющu vi1dzщыmъ, є3sže radi poluči1lъ є3si2 i3 svёta zrёnіe, nb7sє1mъ tebЁ preslavnw tverzєnnыmъ, načalo myčenikwvъ i3 pohvalo2.

Slava, glasъ t0йže, samoglasenъ:

Stefanъ d0broe načalo myčenikwvъ, i3sp0lnenъ blgodati i3 si1lы, tvorsй znamєnіz i3 čudesA vє1lіz vъ lю1dehъ, t bezzak0nnыhъ kamenіemъ pobіenъ bыvaše: po prosvэti1sz ćkw ѓgGlъ, i3 zri1tъ slavu tebE raspenšagwsz nasъ radi, njdesnyю si1lы, i3 d¦omъ blagodati na nb7sA vzimašesz. I# segw2 radi sъ likostosnіi ѓgGlьskimi vodvorszsz, m0litsz spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ѓgnca i3 pastыrz tS na drevэ ćkw vi1dэ, ѓgnica r0ždšaz rыdaše, i3 m™rski ti2 vэщaše: sn7e vozželёnne, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2, dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2, sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, vLko;

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ є7.

Kmprіanovo: Pervomyčeniče ґpcle i3 pervodіakone, dverь myčenikwvъ i3 slava pravednыhъ, ґpclwvъ pohvalo2: tы2 nb7sA vi1dэlъ є3si2 tversta na sudi1щi stoS, i3 sn7a b9іz njdesnyю stosщa nevi1dimagw nc7A. Tёmže ćkw ѓgGlъ vozsіsvъ licemъ, vъ radosti vzыvalъ є3si2 nj pobivaющihъ tS kamenіemъ: ne postavi i5mъ grэhA segw2. I# nhnэ i3sprosi2 t lюbvE hvalzщыmъ tS njčiщenіe grэhHvъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Raduйsz:

I#zbavlenіe nasъ radi, i3 cёnu veli1kuю, prečctuю kr0vь tvoю2 i3zv0lilъ є3si2 dati, bezgrёšne hrtE m0й, vsBmъ hotS spasenіe poluči1ti. Tёmže tS zrsщi prigvoždena m™i tvoS, rыdaющi vlasы2 terzaše si2, glag0lющi: čado, ѓgnče vsenepor0čnый, mjrъ hotS i3zbaviti čestn0ю tvoeю kr0vію, t džčію moє1ю kakw zaйde, sp7se, nezahodi1moe slnce, i4že vsBmъ podasй prosvэщenіe, i3 mi1rъ, i3 velію mi1lostь;

Na lіturgji blžє1nna nktHiha, i3 ґpcla, pёsnь G, na d7.

Prokjmenъ, glasъ }:

Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ, i3 vъ koncы2 vselennыz glag0lы i4hъ.

Stjhъ: Nb7sA povёdaюtъ slavu b9ію, tvorenіe že rukY є3gw2 vozvэщaetъ tverdь.

Ґpclъ dэsnій, začalo z7i.

Ґllilyіa, glasъ №: I#spovёdztъ nb7sA čudesA tvo‰, gDi, i4bo i4stinu tvoю2 vъ cRkvi s™hhъ.

E#đlіe matfea, začalo p7z.

Pričastenъ: Vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i4hъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.