NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa k7f

S™agw myčenika kallіnjka.

Stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Myčeniče bGomydre kallіnjče, pače є4že ži1ti, ўmreti blagočestnw želaz, hrt0vu smertь voi1stinnu i3z8wbrazi1lъ є3si2, tonyduže bezsmertіe poluči1lъ є3si2, i3 nevečernee blaženstvo, i3dёže či1nove ѓgGlwvъ sytь, i3 stradalєcъ vsёhъ, raduzsz vseli1lsz є3si2, slavne.

Cvёtъ i3scэlenіz i3spuщaetъ, i3 rэkA nel0žnыhъ darovanій i3sp0lnena, vračevanіe bezmezdno, kovčegъ svzщenіz, tvoi1hъ moщeй raka kvi1sz: i3zъ nesže počerpaemъ zdravіe prisnoživ0tno, prihodsщіi vёrnw, myčeniče slavne, tebЁ radi voi1stinnu, čydnago bGa slavimъ.

M§niče preblženne kallіnjče, kъ nevi1dimыmъ vragHmъ, nevi1dimagw bGa p0moщь nepobэdi1mu i3mёz, vozstavilъ є3si2 bezsmertіz pobBdы, na i4že pogubi1ti zemlю i3 m0re hvalzщagosz, borenіemъ stradanій tvoi1hъ nizl0žь, i3 kroveй tvoi1hъ potopi1lъ є3si2 tečenіemъ.

Slava, glasъ t0йže:

Blagočestіz pob0rnika, i3 gubi1telz vražіz, i3 myčenikwvъ sobesёdnika, i3 hramъ d¦a s™agw bhvšago, v0ina cRS hrtA, i3scэlenій neiždivaemoe voi1stinnu sokr0viщe, vёrnыhъ ўtverždenіe, čydnago dnesь kallіnjka pёsnьmi počti1mъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Pl0tь t kroveй tvoi1hъ prіemъ, pervovёčnый bGъ tS predstatelьnicu pokazA čelovёkwmъ, čctaz. Tёmže i3zbavi rabы6 tvo‰ t vsskіz bэdы2 i3 njbstosnіz, i3 sёteй lukavagw vragA: i3 sіsnіz pričasti1tisz spod0bi i3zbrannыhъ vs‰ slavzщыz i3 poklansющыzsz tebЁ.

KrtobGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Čto2 zri1moe vidёnіe, є4že moi1ma nči1ma vi1ditsz, q vLko! Soderžaй vsю2 tvarь, na drevo vozdvi1ženъ bhvъ, i3 ўmiraeši vsBmъ dasй ži1znь; bcda plačuщisz glag0laše, є3gdA ўzrЁ na krtЁ voznosi1ma, i3zъ neS neizrečennw vozsіsvšago, bGa i3 člvёka.

Troparь, glasъ d7:

Myčenikъ tv0й, gDi, kallіnjkъ vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti. Togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

KanHnъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolєsni1cы faraHnovы, i3 si1lu є3gw2 vverže vъ m0re krёpkій vo branehъ: vospoemъ pёsnь n0vuю, ćkw proslavisz.

Na kolesni1cu mhslennuю vsёdъ, ćkw voi1stinnu trіstatы potopi1lъ є3si2 mhslennagw є3gĐpta vo strushъ kr0vi tvoeS, myčenikwvъ pohvalo2 kallіnjče.

Bžctvennoю ndeždeю njdёzvsz, mydre, ndeždы zemnhz sovleklsz є3si2, preblaženne, i3 kъ p0dvigu poteklъ є3si2, i3 vragA posrami1lъ є3si2.

Razori1vъ vr†žіz mnogopletє1nnыz kHzni, ќzami stradanій tvoi1hъ, i3 nedёйstvenna sego2 poverglъ є3si2 na zemlю, kallіnjče, i3 nogami tvoi1mi popralъ є3si2.

BGor0dičenъ: E$že prbr0českій provi1dэ li1kъ, ćkw dverь nbcnuю, i3 newpali1muю kupinY, tS, dv7o m™i čctaz, bGa r0ždšuю poznahomъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverždazй gr0mъ, i3 sozidazй dyhъ, ўtverdi2 menE, gDi, da tS poю2 i4stinnw, i3 tvorю2 v0lю tvoю2, ćkw nёstь svstъ, ćkw tы2, b9e našъ.

Hrt0voю lюb0vію ўzzvlsemь, myčenikъ vzыvaše, vъ p0dvizэhъ preterpэvaz: vo blagov0nіe tekY mĐra, poslёduz strti tvoeй, stradanіemъ kr0ve.

Bezъ navёta soblю1lsz є3si2 t strёlъ ѕmіi1nыhъ: tvoю1 bo pstu mudrecъ vъ ranahъ preterъ, glavy že svoю2 sokruši2, kallіnjče, vo stradanіihъ tvoi1hъ.

Posёkъ prelesti ternіe mečemъ duh0vnыmъ, hrt0vы vёrы nelestnw pl0dъ prineslъ є3si2, vseblaženne, stori1čnый bolёzneй tvoi1hъ vLcэ tvoemY.

BGor0dičenъ: Neskazanna ržctvA roždenіz tы2 є3di1na m™i bыlA є3si2, vo ўtr0bэ tvoeй začenši, i4že prežde tebє2 bGa sl0va, i3 mlek0mъ pitala є3si2, prečctaz, ćkw mLnca beznačalьnago.

Sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: Bžctvennыz vёrы:

Revnostь bžctvennuю vъ duši2 tvoeй i3mёz, slavne, bezzak0nnuющыz vsye terpэli1vnw njbliči1lъ є3si2, i3 pribli1živsz mykamъ, prošelъ є3si2 tv0й p0dvigъ d0blimъ ўm0mъ, myčeniče kallіnjče, hrtA bGa moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennagw є3stestvA ne tlyčsz, pl0tь bhvъ vo črevэ tvoemъ: no bGъ vočlvёčsz i3 prebhstь, i4že po ržctvЁ m™rь tS dv7u, ćkw prežde ržctvA sohrani1vъ vsenepor0čnu, є3di1nъ gDь: togo2 prilёžnw moli2, darovati namъ velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Nesvernaz ѓgnica sl0va, netlёnnaz dv7a m™i, na krtЁ zrsщi povёšena, i3zъ neS bezъ bolёzni prozsbšago, m™rski pod0bnw rыdaющi, vopіsše: ўvы2 mnЁ, čado moE, kakw straždeši v0leю, hotS i3zbaviti t strasteй bezčestіz čelovёka;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, b9e, slyhъ tv0й, i3 ўboshsz: razumёhъ dэlA tvo‰, i3 ўžas0hsz, gDi: ćkw tvoegw2 hvalenіz i3sp0lnь zemlS.

NJmыvazsz vъ strushъ tvoi1hъ kroveй, preblaženne, kvi1lsz є3si2 čistёйšій dyhomъ, i3 vъ naslaždenіe dosti1glъ є3si2 bezpl0tnыhъ, myčeniče kallіnjče.

Kamenь čestenъ voi1stinnu nazdalsz є3si2 cRkvi, i3 hramы jdwlьskіz strsslъ є3si2, i3 na zemlю nizloži1lъ є3si2, neukl0nnыmъ soprotivlenіemъ stradanій tvoi1hъ.

SmertonHsnaz vragHvъ lask†nіz, voi1stinnu tri1nulъ є3si2, myčeniče, slovesы2 duh0vnыmi: i3 dušeю ўkrэplsemь, na prelestь postavilъ є3si2 pobёdu.

BGor0dičenъ: Nhnэ tS kupinY, ю4že vъ sіnai, propisyz mwmseй veli1kій, newpalьnu vi1dzše, džgnь vo ўtr0bэ nossщu, čctaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vozsіsй mi2, gDi, svёtъ povelёnій tvoi1hъ, ćkw kъ tebЁ dyhъ m0й ќtrenюetъ i3 poetъ tS: th bo є3si2 bGъ našъ, i3 kъ tebЁ pribэgaю, cRю2 mi1ra.

Vъ ti1nu pop0lzsz nepostosnnuю, gDi, i3 vo glubinY grэhHvъ moi1hъ, i3 vъ byrю lю1tыhъ moi1hъ dэsnій vpadъ, zovy ti: tы2 bydi mi2 pom0щnikъ.

Stopami prigvoždenъ n0gъ, myčeniče, pёlъ є3si2: vъ puti2 svidёnій tvoi1hъ bogatnw nasladi1hsz, vLko, terpS r†nы, strastopol0žniče, nadeždeю vozdasnій.

Mi1lostію tы2 є3lea, d0brэ kyplю sodёlavъ mučenіz, svэщY tvoю2 ўzsni1lъ є3si2, preblžene: tёmže vesь bhlъ є3si2 žertva nepor0čnaz, vsesožženіe prіstno.

BGor0dičenъ: Prbr0kwvъ propovёdanіe, i3 ґpclwvъ pohvalo2, i3 myčenikwvъ ўdobrenіe, tы2 є3si2, bcde, bžctvennoe sl0vo nossщi, pače sl0va, prečctaz, є4že prežde vBkъ i3zъ nc7A.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Byreю grэh0vnoю pogružaemь, ćkw vo črevэ ki1tovэ soderži1mь, sъ prbr0komъ zovy ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, gDi, i3 spasi1 mz.

Stada tvoegw2 njgrada nevredna t ѕvэreй soblюdesz є3reseй: tvoi1hъ bo stradanій deržaщi, slavne, tverdu palicu, volkHvъ kvi1sz tgoni1telьnica.

N0щь tbэžE prelesti stradanіemъ tvoi1mъ, i3 vёrы dobr0ta vozsіS, vo i3spovёdanіi tvoemъ, preslavne, trbcы pob0rniče, ćkw s0lnce vъ koncёhъ.

Ćkw vёrы propovёdnikъ i3zvёstenъ, bezzak0nnuющemu vopіsše got0vw: čto2 preti1ši i3myщemu ne ўmzgčenu duševnuю tverdostь; strёlы bo bezb0žnыhъ legki2.

BGor0dičenъ: Prebыvaeši po ržctvЁ neiskusobračnaz, ćkw prežde ržctvA dv7a, i3 netlёnnaz: i4bo є4že vъ tebЁ tainstvo, bGonevёsto, pače ўmA vsskagw, i3 vsegw2 sl0va poznavaetsz.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

GHrnzz kr†snaz dost0йnw nhnэ naslёdovalъ є3si2: hrt0voю bo ѕэlw2 lюb0vію razžegsz na džgnь, kallіnjče. Tёmъ myžestvennw derznylъ є3si2: є3myže i3 nhnэ predstoS, ne prestaй molS nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽgnь palS vъ peщi2, i3strzsašesz, džtrocы njrošahusz, i3 poю1щe glag0lahu: blgoslovenъ є3si2, є3di1nъ shй b9e nc7ъ našihъ.

Sl†sti mnЁ hodataйstvenna mykamъ, sytь straši6liщa: ni bo2 džgnь, ni r†nы, i4stinnagw rači1telz moegw2, m§nikъ vopіsše, razlučatъ mS.

Vžilsemь, slavne, pos0bіemъ hrt0vыmъ, na zemlю soprotivoborcA pobori1vъ nizverglъ є3si2, i3 tezoimeni1tъ kvi1lsz є3si2, na muči1telz dobropobёdnikъ.

Dіavola posrami1lъ є3si2, i3 ѓgGlы vozveseli1lъ є3si2, strad†nіi tvoi1mi, slavne, i3 hrtY vzыvalъ є3si2: blgoslovenъ є3si2, є3di1nъ shй b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Razrэši1la є3si2 ržctv0mъ tvoi1mъ, dv7o prečctaz, є4vы pramatere klstvu: m™i bo є3si2 vsёhъ vLki, ćže vsBmъ radostь i3shodataivši.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vssčєskaz, vLko, premydrostію tvoeю sostavilъ є3si2, zemli1 že paki ўtverdi1lъ є3si2, ćkože vёsi, dno2, njsnovanіemъ vodruzi1vый na vodahъ bezmёrnыhъ. Tёmъ vsi2 vopіemъ, vospэvaющe: blagoslovi1te dэlA gDnz neprestannw gDa.

Raduйsz, naslaždenіe stradalьcєvъ i4stinnыhъ: raduйsz, ўdobrenіe vёrы i3 ўkrašenіe. Raduйsz, presvёtlый myčenikwvъ svэton0secъ, i4že lestь razori1vъ stradanіemъ tvoi1mъ, i3 svёtъ prosіsvый mjru, kallіni1če premydre.

Muči1telь posrami1sz pHdvigi tvoegw2 protivlenіz, pobэždeni bhša ѕlodёi ranami tvoi1mi, blaženne, gvozdьmi2 pstы tvo‰ ўzzvi1šasz: prelestь že popali1sz vs‰, i3 potrebi1šasz jdwlьstіi hrami, bGomydre, ngnemъ stradanіz tvoegw2.

NJ čtyщihъ tS kъ bGu tvoi1mъ derznovenіemъ, kallіnjče, prekl0nsz, moli2 neprestannw: stadu tvoemY predstani, i3zimaz sіE t razli1čnыhъ sёteй lьsti1vagw, i3 ўtverdi2 vёroю: tob0ю bo rastetъ i3 krэpi1tsz.

BGor0dičenъ: D¦omъ prbr0cы tS dv7u prowbrazi1ša, sёnь že i3 trapezu i3 ryčku i3 svёщnikъ, i3 g0ru pres™yю, i3 džblakъ i3 skriž†li, kovčegъ že i3 žezlъ, i3 dverь bžctvennu, є4юže vsBmъ čelovёkwmъ tverzesz drevnій raй.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Bezsёmennoe ržctvo2 tvoE, bcde či1staz, hrtA bGa našegw pёsnьmi nem0lčnыmi veličaemъ.

I#stkasz tebЁ svhše ri1za vёrы, є4юže njbnaži1lъ є3si2 vragA na sudi1щi, myčeniče slavne.

Nepщevaše muči1telь prelьsti1ti laskanьmi myčenika, no t0й vъ vёrэ ўtverždašesz.

Či1sto vsesožženіe i3 prіstna žertva, kallіnjče slavne, ngnemъ p0dvigwvъ prineslsz є3si2 bGu.

Krasnы2 n0gi tvoi2, stradalьče kallіnjče, gvozdьmi2 prigvoždenы, i3 kъ propovёdanію bžctvennomu i3dyщi.

BGor0dičenъ: Pokr0vъ tS stzžahomъ, i3 pristaniщe, čctaz, i3 nryžіe i3 zabralo, i3 tverdu nadeždu vъ bэdahъ pri1snw.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.