NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa k7z

S™agw velikom§nika i3 cэli1telz pantelei1mona.

Stіhi6rы na ѕ7, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

I$že po dostosnію zvanъ bhvъ pantelei1monъ, є3gdA člvэkolю1bnoe vsBmъ prosterlъ є3si2 dyšъ popečenіe, i3 tэlesъ i3scэlenіe pokazyz. TogdA tezoimennыmъ zvanіemъ njbogati1lsz є3si2, dobrodёteli vozdasnіe, i3 blagočestіz vozmezdіe, m§niče, njbrёtъ, vэncen0secъ i3 nepobэdi1mь v0inъ ćvlьsz hrtA bGa našegw. E#g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

I$že t neveщestvennыhъ i3stHčnikъ sp7si1telz, bžctvennыhъ i3scэlenій pri1snw blgodatь počerpaz, i3 bogatnw i3zlivaz, i3 podavaz pristupaющыmъ kъ tebЁ, vseblaženne, vsёhъ slavnoe tvoE i3 vsesvzщennoe i3 svэton0snoe toržestvo2 vёrnw soveršaющihъ, blgodatію bžctvennoю si1hъ njzari2, bGopod0bnыmъ pomazanъ i3menovanіemъ, ćvэ i3 blagostію: є4йže moli2, vsBmъ darovatisz poю1щыmъ tS.

Mykami mn0gimi i3skusi1sz, tvoS nhnэ ngnepalьnaz lюb0vь, ko є4že syщemu želanію, m0remъ i3 ngnemъ zavi1stnw bori1mь. Tёmže ѕlonačalьnago i3sprovergъ, živon0snoe dёйstvo ўtёšitelz ćvэ prіstъ bogatodatelьnoe. E$юže i3 ži1va preslavnw ўmeršago, bGomydre, pokazalъ є3si2, i3 razli6čnaz i3scэlє1nіz sodёlalъ є3si2, preblženne.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7. Samoglasnы.

Ґnat0lіevo: Bezmezdnw blgodatь daeši čelovёkwmъ, pantelei1mone m§niče slavne, i3 dyhi tg0niši prizыvanіemъ hrt0vыmъ, i3 slэpы6mъ vi1dэti darueši, ćkw togw2 ўg0dnikъ i4skrennій. No moli2 vračY, vseblženne, darovati mjru mi1rъ tverdъ, i3 tS lю1bzщыmъ velію mi1lostь.

Matere blagočesti1vыz vozželalъ є3si2 vёru, dž§ee i3spravilъ є3si2 nečestіe: є3rmolaa bo ўtverždsz ўčenіi, si1mъ i3 kreщenіe soverši1lъ є3si2, pantelei1mone myčeniče slavne, mi1lostivagw bGa, nedyguющihъ vračY, i3 strasteй tgoni1telю, moli2 i3zbavitisz t napasteй vёroю tvorsщыmъ prečestnyю pamztь tvoю2.

Tri1nulъ є3si2 prelestь ntcA, vseslavne, i3 slovesA maternz smhslennw prіemь, pače zlata pl0dъ prineslъ є3si2, po gDnю glasu: i3 vračь i3zrsdenъ kvi1lsz є3si2, pantelei1mone myčeniče slavne. Šestvuz že blgodati putemъ, njbrёlъ є3si2 ležaщa ni1zu mladenca, є3hjdnoю ўgrыzena: i3 kъ bGu moli1tvu sotvori1vъ i3 prilёžnw pomoli1vsz, ѓbіe džtroka voskresi1lъ є3si2, i3 ѕvёrz rasterzalъ є3si2. Tёmže pominaй nasъ, vёroю tvorsщihъ tvoю2 pamztь, ćkw da njbrsщemъ mi1lostь vъ denь sydnый.

Slava, glasъ ѕ7:

Vmzantjevo: VozsіS dnesь čestnaz pamztь bezsrebrenika, vBrnыz sozыvaющi na trapezu taйnuю, i3 kъ toržestvY prazdnestvennomu vodsщi prazdnolю1bnыhъ sostavlє1nіz: nasta bo nhnэ namъ čudodёйstvennый vračь, nedygi vsBmъ i3scэlszй, pantelei1monъ tverdый stradalecъ, i3 m0litsz prilёžnw gDevi, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Nryžіe, ćkože rečE smmeHnъ, serdce tvoE pr0йde, prečctaz vLčce, є3gdA ўzrёla є3si2 i3zъ tebє2 vozsіsvšago neizrečennыmъ sl0vomъ, t bezzak0nnыhъ ćkw njsuždenna voznosi1ma na krtъ, džctomъ i3 želčію napasemago, rebra že probodaema, i3 rycэ i3 n0zэ prigvoždaemы, i3 rыdaющi vosklicaše, m™rski vopію1щi: čto2 sіE, čado sladčaйšee, n0voe tainstvo;

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ }.

Vmzantjevo: Maternee vozlюbi1vъ blagočestіe, džtčimъ že bezb0žіemъ vozgnušavsz, vračY dyšъ v0inъ bhvъ, vračebnэ sebE nakazalъ є3si2: i3 bžctvennoю blgodatію vo nboi1hъ blagoiskysenъ, strasteй vsegubi1telь, i3 dyšъ vračь pokazalsz є3si2: no ćkože vo stradanіihъ tverdoe, i3 vъ moli1tvahъ prisnoprebыvatelьnoe stzžavъ, pantelei1mone myčeniče hrt0vъ, prilёžnw moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Ю$nica neskvernaz, ю3ncA vi1dzщi na drevэ prigvoždaema v0leю, rыdaющi žalostnэ, ўvы2 mnЁ, vopіsše, lюbi1mэйšee čado: čt0 ti s0nmъ vozdadE bezblagodarnый є3vreйskій, hots mz njbezčadstvovati t tebє2, vselюbezne;

Troparь, glasъ G:

Strastoterpče s™hй i3 cэlebniče pantelei1mone, moli2 mi1lostivago bGa, da pregrэšenій njstavlenіe podastъ dušamъ našыmъ.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha bezъ myčeničnwvъ: i3 s™agw na ѕ7. Tvorenіe Feofanovo, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

Pantelei1mona vseizrsdnago myčenika poю2.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь: preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Pristyplь ўserdnw ko hrtY, prežde skončanіz є4že nj hrtЁ, mertvecA pervэe vozdvi1glъ є3si2, nhnэ že mS, prebogate, ўmerщvlena grэh0vnыmъ ўgrыzenіemъ, tvoi1mi moli1tvami, q pantelei1mone, njživotvori2.

VozsіS ćkože ѕvэzdA, nosS vo ю4nosti starostnый i3 bGomydrый razumъ: dobr0toю že tёla blagolёpіe duši2 stzžavъ, preproslavlennomu sl0vu kvi1lsz є3si2 prekrasenъ.

Ўmertvi1vsz mjru, i3 vo hrtA, blaženne, njdёzvsz baneю kreщenіz, bhlъ є3si2 bGon0senъ nrganъ, i3 prіsteliщe dёйstva d¦u, vsBmъ ўgoždaz, vsёhъ ўvračyz nedygi.

Premydrostь sestrY sebЁ pritvori1vъ, i3 pričastnikъ ži1zni ved0mь, t neS počti1lsz є3si2, i3 vэncemъ darovanій ўkrasi1lsz є3si2, bžctvennыz zari2, blaženne, njblistaz svёtlostію.

BGor0dičenъ: Blagoslovenmi, pres™az čctaz, є3stestvo2 ўdaleno preslušanіemъ bhvšee t ziždi1telz, hrtA r0ždši vэnčala є3si2, i3 tlёnіz svobodi1la є3si2. Tёmže raduющisz, vsi2 vёrnіi tS ўblažaemъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz, ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cRkovь, prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

SlovesA d¦a ўslhšavъ, bhlъ є3si2 ćkw zemlS d0braz i3 blagopl0dnaz, prіemый sёmz mnogocёnno, i3 rodi1vый, treblaženne, spasenіe dušamъ.

Ўmertvi1lъ є3si2 mudrovanіe ѕmіi1na ўgrыzenіz, i3 dyšu njživi1lъ є3si2, bGodohnovennw vozrodi1vsz, i3 cRю2 vsёhъ predstoS.

Posrami1lъ є3si2 bezb0žnoe muči1teleй povelёnіe, i3 ko hrtY priteklъ є3si2: vmёstw vsёhъ sego2 stzžavъ, i3 bhlъ є3si2, bGomydre, veli1kій kupecъ.

Matere tvoeS blagočestіe vozlю1blь, slavne, dž§ee že voznenavi1dэlъ є3si2 bezb0žіe mnogomztežnoe, ćkw i3mёz razumъ, lyčšee i3zbralъ є3si2.

BGor0dičenъ: Nossй bžctvennыmъ manovenіemъ vsю2 tvarь gDь, na rukY n0sitsz tvoє1ю, dv7o. E#g0že nhnэ moli2, i3zbaviti t bёdъ poю1щыz tS.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

D0blzgo stradalьca blagočestіz hrt0va voshvalimъ svёtlw, pantelei1mona vёrnіi, palmы6 i3 pёnьmi i3 pёsnьmi duh0vnыmi, i4mže muči1telьstvo nevi1dimagw vragA si1loю bžctvennoю poprasz, i3 nedygwvъ i3scэlenіe bogatnw t gDa darovasz tvorsщыmъ vёrnw bžctvennый i3 čestnhй prazdnikъ є3gw2.

Slava, drugjй, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

E#rmolaa mydragw, myčeniče, slovesъ poslyšalъ є3si2, i3 njstavilъ є3si2 ѓbіe hud0žestvo zemn0e, ćkw merzsko, ćkw nekrёpko, ćkw gubi1telьno, i3mёz hrt0vы str†sti, ўčє1nіz ži1zni vъ serdcы tvoemъ, neiscёlьnw stražduщыmъ zdravіe, pantelei1mone, daruz. Tёmže moli1sz nj tvorsщihъ lюb0vію pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Trevolnenіi strastnhmi, bezs0vэstnый ѓzъ njburevaemь, čctaz, prizыvaю tS teplэ: da ne prezriši menE nkasnnago pogi1bnuti, bezdnu miloserdіz r0ždši: razvэ bo tebє2 nadeždы ne i4mamъ. Da ne vragHmъ ќbw njbradovanіe i3 smёhъ, nadёzvsz na tS, kvlю1sz, i4bo m0žeši, є3li1kw h0щeši, ćkw m™i syщi vsёhъ bGa.

KrtobGor0dičenъ: Dv7a i3 ѓgnica vi1dэvši na krtЁ bezъ sёmene i3zъ neS ѓgnca r0ždšagosz, i3 kopіemъ probodena, pečali ўszvena strэlami, vopіsše bolёznennw vosklicaющi: čto2 n0voe tainstvo; kakw ўmiraeši, i4že životA є3di1nъ gDь; tёmže voskresni2, padšago vozdvizaz praotca.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Poslёduz vLcэ lюb0vію, rastoči1lъ є3si2 bogatstvo ni1щыmъ, sebE njbnažaz kъ stradanію, є4že i3 prošelъ є3si2, vBčnыz nadє1ždы provi1dэvъ.

Hvalenіz bGu žertvu prineslъ є3si2, ćvэ vozgnušavsz jdwlьskihъ trebъ: vse že šatanіe nečesti1vыhъ, strastoterpče, popralъ є3si2.

Snэdaєmыmъ zavistію, i3 gnёvomъ bori6mыmъ, nepobori1muю si1lu si6mъ predstavilъ є3si2, myčeniče, i3 pobэdi1lъ є3si2 ѕločesti1voe tomlenіe vowruži1vsz.

I$že starca smmeHna rukami derži1mый, starca tS glagHlы, pantelei1mone, ўlovi2 kъ bžctvennomu razumёnію, i3 ko mn0gihъ spasenію, i3 i3zbavlenію.

BGor0dičenъ: Ю$nыz i3 dBvы vo slёdъ tebє2 potek0ša, dv7u i3 ntrokovi1cu tS i3 m™rь zrsщe: є3di1na bo nbo‰ vo є3di1no sobralA є3si2 neskazannw, bGonevёsto.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й: kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo razvэ tebє2 bGa ne znaю.

Radostnw p0dvigi pod8slъ є3si2 mučenіz, njgraždenъ si1loю bžctvennoю, i3 terpёnіemъ tverdw mučє1nіz pod8emlz, raduzsz vopіslъ є3si2: i3n0gw bo razvэ tebє2 bGa ne znaemъ.

Ю$nošesko tы2 protivlenіe i3mёz, i3 tverdostію duši2 vozstavlenіe stzžavъ, vssku ćzvu d0blestvennэ preterpёlъ є3si2, i3 myžeskimъ, blaženne, ўm0mъ, blagodatію bžctvennagw krestA ўkrэplsemь.

Nesoglasnoe tri1nu vэщanіe zablyždšihъ, nebesnыmъ ўčenіemъ stradalecъ, i3 mnHgimъ spasenію preslavnu bhstь vin0vnikъ, tvoi1mъ dёйstvomъ, hrtE, ўkrэplsemь.

BGor0dičenъ: Rečє1nіz premydrыhъ, i3 gad†nіz vs‰ preproslavlєnaz, i3 prbr0kwvъ prorečє1nіz, tS prowbražahu prozvlennw naposlёdokъ bhti b9ію rodi1telьnicu: i3nhz bo razvэ tebє2 čctыz ne znaemъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Jdwlы lє1stnыz njplevalъ є3si2, i3 voznosi1muю prelestь ўprazdni1lъ є3si2, čudodёйstvuz di6vnaz, i3 tvorS i3scэlє1nіz, bGomydre.

Vэnečnikъ pokazalsz є3si2, vseizrsdne, skvozё bo džgnь tы2 prošelъ є3si2 i3 v0du: i3 na kolesi2 protzzaemь, preslavnw pogubi1lъ є3si2 bez{mnыz.

Muči1teleй surovstvo2 nizloži1vъ, neud0bь nosi6maz bіє1nіz tэlє1snaz duševnoю krёpostію postradalъ є3si2, bGomydre, blagodatію.

BGor0dičenъ: Soderžaй koncы2 zemli2 ćkw bGъ, tvoi1mi rukami, čctaz, derži1tsz, njpisanіemъ tёla, i4že bžctvennыmъ zrakomъ newpi1sannый.

Kondakъ, glasъ є7:

Podražatelь shй mi1lostivagw, i3 i3scэlenій blagodatь t negw2 prіemъ, strastoterpče i3 m§niče hrtA bGa, moli1tvami tvoi1mi dušє1vnыz našz nedygi i3scэli2, tgonS pri1snw borcA soblaznы t vopію1щihъ vёrnw: spasi1 nы, gDi.

Jkosъ: Bezsrebrenika pamztь, d0blzgw stradalьca, vёrnagw cэlebnika, blagočestnw vospoemъ hrtolю1bcы, da prіi1memъ mi1lostь, pače že njskvernši, ćkože i3 ѓzъ svo‰ hramы: dušamъ bo i3 tёlwmъ vozlю1blennіi i3scэlє1nіz podavaetъ. Potщi1msz u5bo, vBrnaz bratіz, vъ serdcahъ našihъ i3mёti є3gw2 krёpostь, i3zbavlsющa t lesti vopію1щыz: spasi1 nы, gDi.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Tёlu zlat0mu prem{drыz dёti ne posluži1ša, i3 vъ plamenь sami poid0ša, i3 b0gi i4hъ njbrugaša, sredi2 plamene vozopi1ša, i3 njrosi2 | ѓgGlъ: ўslhšasz ќže ќstъ vašihъ moli1tva.

Zak0nnw straždA, i3 pobэdi1vъ vragA, pristaniщe blagouti1šno syщыmъ vъ m0ri, slavne, njburevaєmыmъ bhlъ є3si2, svёtъ že syщыmъ vo tmЁ žitіS, i3 pёti nauči1lъ є3si2: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Blaženъ є3si2 i3 dobro2 tebЁ є4stь nhnэ, preblaženne, vosprіi1mšemu prebogatnuю i3 blžennuю nadeždu tvoю2, ўgot0vannuю vёroю gDevi zovyщыmъ: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

S™hhъ dyšы, i3 pravednыhъ li1cы, i3 bezpl0tnыhъ či1ni ѓgGlьstіi prіsša, slik0vnika tS, blženne. Mečemъ bo ўsёčenъ bhvъ vo glavY, poeši raduzsz: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Nryžіe є4že prežde dreva živ0tnagw nasъ tluči1všee, nhnэ njbraщaemo prіemletъ, znamenavšыzsz kr0vію, i3zъ rebrъ sn7a tvoegw2 i3zšedšeю, prenepor0čnaz: blgoslovena є3si2 bGa pl0tію r0ždšaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Blagoprіstnoe tvoeS hi1trosti, duševnoe njslэplenіe džtčee i3scэlsetъ, podaю1щee svёtъ vёroю, preblaženne, pritekaющыmъ, i3 ko sp7su hrtY nastavlsющi.

Za hrtA zaklanъ bhvъ, kъ vёčnэй ži1zni preminylъ є3si2, i3 bGozvanenъ kvi1lsz є3si2 i3menovanіemъ b9іimъ, bGomydre. Tёmъ počitaemъ tS, i3 prevozn0simъ hrtA vo vёki.

Vitjйskoe tloži1vъ lю1toe mydrыhъ glumlenіe, hrt0vыmъ prizыvanіemъ, bolёznennыhъ strasteй korє1nіz posэkaeši, i3scэlsz prevoznossщыz hrtA vo vёki.

BGor0dičenъ: Bezsmertіz zarю2 vёmы i3st0čnika tS, bcde, ćkw r0ždšuю sl0va bezsmertnagw nc7A, vsёhъ smerti i3zbavlsющago, prevoznossщihъ є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Prestavilsz є3si2 raduzsz kъ želanію konečnomu, i3dёže vselьsz, preblaženne, blažennый konecъ prіsti voi1stinnu spod0bilsz є3si2, shй so vLkoю tvoi1mъ vo vёki bezkonє1čnыz.

Želanіe poluči1lъ є3si2, i3 lюbvE tvoeS i3spolnenіe, kaplющeй є3щE teplэй kr0vi, za hrtA i3zlіsvšeйsz: t negHže raduzsz prіslъ є3si2 vэncы2 p0dvigwvъ tvoi1hъ.

LьvHvъ ўstA, i3 ѕvэreй zі‰nіz, ćkože danіi1lъ drevle tы2 njbuzdalъ є3si2: vёstь bo stыdёtisz, myčeniče, dobrodёteli i3 bezslovesnoe є3stestvo2. Tёmže tS, preslavne, sošedšesz ўblažaemъ.

Bogatnuю blagostь tebЁ hrt0sъ daruetъ, sokr0viщe i3scэlenій namъ daruz, i3 vsemi1lostiva i3zvolenіemъ, tS podavъ vsskomu skorbsщemu i3 pristaniщe ti1hoe, i3 predstatelz i3 zaщi1titelz.

BGor0dičenъ: Ćkw runo2, vsenepor0čnaz, d0ždь nbcnый vo ўtr0bэ začenši namъ rodilA є3si2, tišinY daю1щago, ćkw bGa togo2 poю1щыmъ, i3 tS vsepёtuю bcdu propovёdaющыmъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: ЎčenikHmъ:

Mi1lostivnuю tvoю2 dyšu provi1dэ bGъ, pantelei1mona tS propovёda: bezsrebrennw bo trebuющыmъ i3scэlenіe i3stočaeši, svste, muči1teleй svirёpstvo terpёpіemъ tvoi1mъ pobэdi1vый.

BGor0dičenъ: Bcdu pёsnьmi nem0lčnыmi blagočestnw poemъ, vopію1щe: raduйsz, goro2 s™az: raduйsz, prest0le ngnen0snый vsёhъ cRS: raduйsz, pohvalo2 ѓgGlwvъ, i3 s™hhъ slavo.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Dёlo promыšlenіz vhšnzgw, є4že na tebЁ bhvšee, svёtlw pokazasz: tэlє1snыz bo str†sti cэli1ti ćvstvennw, pantelei1mone, naučaemь, dyšъ njbrёlsz є3si2 vračь i3zrsdenъ, sl0vomъ blagodati ўvračyz vs‰, i3 mračnыz lesti i3zbavlsz, kъ tebЁ pritekaющыz.

Mi1losti b9іi pod0bzsz, pantelei1monъ ćvэ i3menovasz, sugybo prіemъ i4mz, i3 pod0bnoe veщi. Ćkw sostradatelenъ bo mi1lueši vsёhъ, sugybo podaS si6mъ i3scэlenіe, pitaz i3 cэlS i3 kъ razumu, slavne, nastavlsz bžctvennomu, i3 presvёtlomu hrt0vu, prebogate.

Dobr0toю, bGomydre, tэlesnoю duševnuю dobr0tu blagodyšnw premэni1lъ є3si2, i3 ќmnoe blagolёpіe plotsk0ю krasot0ю, i3 zrsщыz, m§niče, ўdivi1lъ є3si2, znamenьmi sіsz i3 čudesы2, cvёtomъ ю4nosti sostarёvšihsz razumъ prіemъ, vёroю že i3 blagodatію prosvэщaemь.

Glasъ є7. Samoglasenъ.

Germanovo: Vsesvёtlaz m§nika pamztь sіsetъ ćkw s0lnce koncє1mъ, i3 neprestannw podavaetъ vBrnыmъ i3scэlє1nіz, nedygi tgonsющi, i3 str†sti i3scэlsющi: m0litsz bo pri1snw pantelei1monъ hrtY, darovati dušamъ našыmъ velію mi1lostь.

Slava, glasъ d7.

Vmzantjevo: Dnesь prosіS straston0sca pamztь, prіidi1te vёrnіi, duh0vnw vozveseli1msz, i3 pёsnьmi sego2 vэnčaemъ: i4bo nevi1dimago vragA si1loю krtnoю myžeski pobэdi1lъ є4stь, i3 muči1teleй bezmёrnыhъ mykъ ne ўbosvsz, zak0nnw p0čestь prіstъ vhšnzgw zvanіz: i3 nhnэ so ѓgGlы vёčnw počivaetъ. No, q myčeniče hrt0vъ pantelei1mone, vračY nedyguющihъ i3 pristaniщe njburevaemыhъ, ne prestaй molssz mi1lostivomu bGu, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Raspinaema hrtA člvэkolю1bca vi1dzщi prečctaz, i3 rebra i3skopovaema kopіemъ, plačuщi vopіsše: čto2 sіE, sn7e m0й; čt0 ti bezblagodatnіi lю1dіe vozdaša, za ±že sotvori1lъ є3si2 dHbraz i5mъ, i3 tщi1šisz bezčadstvovati mS, vselюbeznэйšій; ўdivlsюsz blgoutr0bne, tvoemY v0lьnomu raspstію.

Na stіh0vnэ nktHiha, i3 stіhi1ra s™agw, glasъ №.

Stjhъ: Prvdnikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

Vmzantjevo: P0dvigomъ d0brыmъ podvizalsz є3si2, i3 tečenіe skončalъ є3si2 mučenіz tvoegw2, myčeniče pantelei1mone: tёmže vъ vhšnihъ so ѓgGlы likyeši, dost0йnw bolёzneй tvoi1hъ prіemъ vhšnee crtvo. No moli2, vračY vseblaženne, darovati namъ velію mi1lostь.

Slava, glasъ є7.

Vmzantjevo: Prіidi1te mučenikolю1bcы, є3dinomydrennw vsi2 voshvalimъ strastoterpca hrt0va, po blagočestіi d0brэ podvi1gšasz, i3 p0čestію pobёdnoю njdёzvšasz, svэti1lьnika vselennыz, i3 prisnosіsющuю ѕvэzdY cRkve. Tёmže i3 kъ nemY vopію1щe rcemъ: pantelei1mone, myčeniče slavne, bydi namъ dušamъ že i3 tёlwmъ spasenіe, i3 pokr0vъ nedvi1žimь, molssz ko gDu nj nasъ neprestannw, vo є4že spasti2 nasъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: Raduйsz:

Ѓgnca svoego2 ѓgnica i3nogdA zrsщi, kъ zakolenію tщaщasz, ўserdnw poslёdovaše, sі‰ vopію1щi є3mY: kamw i4deši, čado moE sladčaйšee, hrtE; česw2 radi sk0roe tečenіe sіE, dolgoterpэli1ve, tečeši nelёnostnw; ї}se vozželёnnэйšій bezgrёšne, mnogomi1lostive gDi, daždь mi2 sl0vo rabЁ tvoeй: sn7e m0й vselюbeznэйšій, ne prezri, щedre, molčA, tS strannw r0ždšuю, b9e vseщedre, daruzй mjrovi velію mi1lostь.

Na lіturgji, blžє1nna nktHiha na d7: I# s™agw pёsnь G: na d7.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa:

Ґpclъ kъ tіmofeю, začalo s§v.

Ґllilyіa, glasъ v7: Pravednikъ ćkw fjnіxъ procvэtetъ, ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz.

E#đlіe їwanna, začalo n7v:

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.