NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa z7i

S™hz velikomyčenicы marjnы.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ѕ7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE! Prevoznesennuю gordhnю, zemlю i3 m0re potrebi1ti rekšago, kъ zemli2 smiri1la є4stь, mladA ntrokovi1ca i3 vsenepor0čnaz, kov†rstvіz є3gw2 pobэdi1vši. Q si1lы krtA i3 blagodati! Ćže namъ vsю2 ўtverdi2 ćvэ nemoщь.

Myčenice marjno prehvalьnaz, ni mučenіz tS džgnь, ni pi1щi naslaždenіe, ni mіrskjz radwsti, ni krasotA ю4nosti, ćže ko hrtY lюbvE tluči2, želaющuю krasotы2, ю4že pače ўmA, čestnagw ženihA tvoegw2 poluči1ti, є3sže spod0bilasz є3si2, bGoblažennaz.

Myčenice marjno vseslavnaz, vъ nbcnыhъ nbi1telehъ vseli1všisz dost0йnw, sъ dэvi1českimi či1nmi, i3 m§nikъ v0instvы, tvorsщihъ vёroю pamztь tvoю2, i3 pristupaющihъ vёrnw pokr0vu tvoemY, spasaй moli1tvami tvoi1mi: i3 sogrэšenій njstavlenіe ў bGa i3sprosi2, i3 i3zbavlenіe, i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ v7:

Vo gradэ bGa našegw, vъ gorЁ s™ёй є3gw2, tY vseli1sz s™az, svэщY neugasi1mu soblю1dši, ўslhšimъ dёvыz pohvalY. Q dёvstvo, cRkvi b9іz, q dёvstvo, m§nikwmъ slava! Q dёvstvo, ѓgGlwmъ sopričastniče!

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Drevu krtnomu tS, ї}se, prigvoždena zrsщi neiskusobračnaz, plačuщi glg0laše: čado sladkoe, počto2 njstavilъ є3si2 menE r0ždšuю tS є3di1nu, svёte nepristypnый prebeznačalьnagw nc7A; potщi1sz i3 proslavisz, ćkw da slavu polučatъ bžctvennuю, i5že bžctvєnnыz str†sti tvo‰ slavzщыz.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ v7:

Vo glasэ radovanіz, i3 vo palmёhъ vosklicanіz, vospoi1mъ marjnu myčenicu: ćkw nizloži2 na zemlю jdwlьskuю prelestь, i3 soproti1vnago vragA myžeski podъ n0zэ svoi2 podloži2. Tёmže i3 skončavšisz na nb7sA vozletЁ, na glavЁ vэnecъ nossщi i3 vzыvaющi: tebE, ženišE m0й, želaю, i3 želanіz lюb0vь i3myщi, za tS pl0tь moю2 ngnю2 predahъ, da vselю1sz ќbw vъ vBčnыz tvo‰ nbi1tєli, i3dёže є4stь veselsщihsz žili1щe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

E#gdA neskvernaz ѓgnica vi1dэ svoego2 ѓgnca, na zakolenіe ćkw člvёka v0leю vlek0ma, plačuщi glg0laše: bezčadstvovati mS nhnэ tщi1šisz, hrtE, r0ždšuю tS, čto2 sіE sotvori1lъ є3si2, i3zbavitelю vssčeskihъ; nbače vospэvaю i3 slavlю tvoю2, ю4že pače ўmA i3 sl0va, kraйnюю blgostь, člvэkolю1bče.

Troparь, glasъ d7:

Ѓgnica tvoS, ї}se, marjna zovetъ velіimъ glasomъ: tebE, ženišE m0й, lюblю2, i3 tebE i4щuщi stradalьčestvuю, i3 sraspinaюsz i3 spogrebaюsz kreщenію tvoemY, i3 straždY tebє2 radi, ćkw da crtvuю vъ tebЁ, i3 ўmiraю za tS, da i3 živY sъ tob0ю: no ćkw žertvu nepor0čnuю prіimi1 mz, sъ lюb0vію požeršuюsz tebЁ: toS moli1tvami, ćkw mi1lostivъ spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni kanHna džba nktHiha bezъ m§nikwvъ, i3 s™hz na ѕ7, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Hrt0vu dёvu myčenicu nevёstu pёsnьmi poю2:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Likyющi, m§nice, nj bz7э, i3 lučami i3spolnsema t negw2, zarю2 mnЁ podaždь svэton0snu tvoi1mi moli1tvami, d0braz dёvo.

Tekyщihъ i3 nestostelьnoe i3 tlёnnoe, mydrыmъ ўm0mъ njbložena, myčenice hrt0va, prezrёla є3si2 razymnw: i3 pravednыhъ spod0bilasz є3si2 vhšnіz svёtlosti.

Rabski prihoždY kъ tebЁ, čestnaz, tvoi1mi molьbami žiteйskihъ mS bёdъ spasi2, myčenice straston0sice, i3 strasteй moi1hъ ўtiši2 smuщenіe.

Mydrostію i3 blgodatію prosvёщsz ќmъ tv0й, marjno, muči1teleй preщenіz ne ўstraši1lasz є3si2, m§nice sp7sova, bžctvennoю si1loю ўkrэpsema.

BGor0dičenъ: Stezю2 pokazala є3si2 ži1zni, ži1znь syщuю začenši, i3 pl0tski r0ždši sію2, bGomati, i3 ќzы smє1rtnыz rast0rgla є3si2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkw gDь, i3 nёstь pravedenъ ćkw bGъ našъ, є3g0že poetъ vsS tvarь: nёstь pravedenъ pače tebє2, gDi.

Ni džgnь, nižE r†nы, ni mečnoe sэčenіe, ni muči1teleй surovstvo2, ni smertь že, ni ѕvэreй svirёpstvo, bžctvennыz tluči1 tz lюbvE, prehvalьnaz.

BыlA є3si2 nepokolebi1mь i3 neprekloni1mь, vo vremz njbstosnіz, st0lpъ, vseslavnaz: blagočestіz njsnovanіe položeno vёrы na kameni, preblažennaz.

Dёva vъ myčenicahъ bыlA є3si2, vъ dёvahъ nepobэdi1ma myčenica bыlA є3si2 tы2, hrtY ўnevёstivšisz, sugybъ tebЁ podaю1щu vэnecъ, vsenepor0čnaz.

S™hhъ kroveй tvoi1hъ, d0braz dёvo, t0ki i3zlivaemы vsю2 ўgasi1ša jdwlьskuю lestь: i3 sob0rъ privelA є3si2 myčєnikъ ženihY tvoemY.

BGor0dičenъ: Ўkrёplьšesz blgodatію, bcdu tS є3dinomydrennw slavimъ, pl0tь bhvšago, є4že bhti vsBmъ daю1щago rodilA є3si2, i3 mjrъ njbnovi1la є3si2.

Sэdalenъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

NastA prazdnolю1bcы svёtlo toržestvo2, pamztь slavnыz straston0sicы hrt0vы, veselsщi vssčєskaz, sіsющi zarsmi čudesъ vъ mjrэ, nossщi čelovёkwmъ neprestannuю blgodatь: toS moli1tvami, hrtE, spasi2 dyšы našz. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Dv7o vsenepor0čnaz, ćže presyщnago bGa r0ždšaz, so bezpl0tnыmi togo2 neprestannw moli2, njstavlenіe pregrэšenій, i3 i3spravlenіe žitіS dati namъ prežde koncA, vёroю i3 lюb0vію poю1щыmъ tS po d0lgu, є3di1na vsepёtaz.

KrtobGor0dičenъ: Na krtё tz vozvhšena ćkw ўzrЁ prečctaz m™i tvoS, sl0ve b9ій, m™rski rыdaющi vэщaše: čto2 n0voe i3 strannoe sіE čydo, sn7e m0й; kakw ži1znь vsёhъ vkušaeši smerti, njživi1ti mє1rtvыz hotS, ćkw miloserdъ;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

BGolёpno bhstь voi1stinnu žitіE tvoE, ѓgGlwmъ kvi1sz lюbezno, demwnskomu že v0instvu, i3 slugamъ i4hъ svirёpstvu nepristypno pokazasz. Hrty bo vopіsla є3si2: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Na zemli2 podvizavšisz, vsebogataz, i3 vremennыz bolBzni preterpёvši, na nb7sёhъ nhnэ vozda‰nіz t vLki prіemleši, myčenice nepobэdi1maz, vo vёki bezkonє1čnыz, so ѓgGlы vopію1щi: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Nhnэ nj tebЁ raduetsz dэvi1českій li1kъ, nhnэ myčєnikъ sob0rъ veseli1tsz, nhnэ i3 mn0žestvo blagočesti1vыhъ sobravšesz likyюtъ raduющesz, vLcэ vopію1щe glasы nem0lčnыmi: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

VsS dobrA є3si2, dёvo i3 neskvernaz, kvi1lasz є3si2 nevёsta vsenepor0čnaz, dušamъ dobr0tы rači1telьna, muči1telьnыmi razžženіi, vseblažennaz, kvi1lasz є3si2 svэtlёйši, hrtY poю1щi: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: E#di1na čistA i3 po ržctvЁ prebыlA є3si2: th bo є3di1na, sl0vo v3postasnoe nc7Y soprest0lьna sn7a, i3zъ tebє2 voploщenna rodilA є3si2, bGonevёsto, i3 n0siši na rukY nevmэsti1mago vsёmi, i3 vs‰ koncы2 soderžaщago.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw, no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ, puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Na sudi1щi stradalєcъ tečenіe krёpkw, ntrokovi1ce, prešlA є3si2. Bžctvennoe bo želanіe ženskuю nemoщь ўkrэpi2, prozvlennw pokazyz, promыšlenіemъ stradanіz, samoderžavna1 myčenica syщi.

K†pli tvoi1hъ kroveй, myčenice, i3skapaющe, bagrzni1cu mnogocёnnu, i3 netlёnnagw veselіz ri1zu i3stkaša: є4юže nhnэ bGomydraz na nb7sёhъ njdёzna, ќmnw ženihY predstoi1ši.

Ќzami moli1tvъ tvoi1hъ, ntrokovi1ce, velehvalьnago ѕmjz svzzavši, gordhnю pervэe prevoznesennuю kъ zemli2 smiri1la є3si2: i3sp0lniti bo vёstь ćkw blgъ vsevёdecъ, togw2 bosщihsz v0lю.

Prevoznosi1mыz tS slavы bžctvennыmi vэncы2 voi1stinnu ўkrasi2 ženi1hъ–sl0vo, є3gw2 radi stradavšuю njbožaz, i3 ngnS plamenь, i3 bіenіz ranъ terpэli1vnw preterpёvšuю, slavnaz.

BGor0dičenъ: NJčiщaemo zrsщe dёvstva tvoegw2 ržctv0mъ, vsenepor0čnaz, zemnhhъ є3stestvo2 t pervыz klstvы, slavimъ i3zъ tebє2 roždennago, є3dinočadago za miloserdіe. E#g0že moli2, dv7o, spasti2 nasъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Vozložena hrtY kvi1lasz є3si2 dobrA i3 neskverna, i3 ćkw i3st0čnikъ či1stъ i3 vertogradъ mnogopl0denъ, marjno vseslavnaz, i3 bli1žnzz nevёsto, i3 raй newkradomъ.

Ntrokovi1ca vseblagolёpna vъ slёdъ tebє2 poslёdova, tekyщi ko blagov0nію mĐra tvoegw2, vLko, prečctэй strti tvoeй terpёnіemъ pod0bzщisz i3 prečestnёй.

Preterpёla є3si2 myžeski p0dvigi, myčenice mnogostradalьnaz, i3 pervэe ўmovrednw velьmi2 hvalzщagosz sъ šymomъ pogubi1la є3si2 krtnoю si1loю, q marjno gospodoimeni1taz!

BGor0dičenъ: Marje, čctый i3 prečctый sosyde vsёhъ sodёtelz, duši2 njčisti1liщe podaždь mi2 slezы, i3 ўslhši molьbY moю2, vsenepor0čnaz.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Dёvstva dobr0tami preispeщrena, dёvo, netlёnnыmi vэncы6 vэnčalasz є3si2, marjno: krovьmi1 že myčeničestva njbagrena, čudesы2 prosvэti1všisz i3scэlenій, blagočestnw, myčenice, prіsla є3si2 p0čestь pobёdы tvoegw2 stradanіz.

Jkosъ: ŽenihY hrtY račenіemъ serdca tvoegw2 t mladenstva čestnaz razžegšisz poteklA є3si2, ćkw є3lenь žažduщi i3st0čnikwmъ prisnotekyщыmъ, dэvomyčenica, stradanіemъ že tebE samyю soblю1dši, vъ netlёnnomъ syщnw ziždi1telz tvoegw2, nevёsto blagoslavnaz, vъ čert0zэ dosti1gla є3si2, ўkrašena i3 ўpeщrena: vэncen0sica pobэdi1telьnaz, svэщen0sica blagocvэtyщaz, netlёnnago nevёstnika poluči1vši i3 prіemši ćkw zlato, p0čestь pobёdы tvoegw2 stradanіz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Svёtъ nepristypnый, marjno, prosvэti2 dost0йnw dyšu tvoю2, i3 svэщami svёtlыmi njzari2 poю1щыz: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e vo vёki.

Vzstsz kъ bžctvennэй voi1stinnu vыsotЁ, vыs0kъ bo tы2 stzžala є3si2 razumъ, i3 vъ čert0gъ svёtelъ vseli1lasz є3si2, vopію1щi: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e vo vёki.

Nevёsta bli1žnzz vLcэ pokazalasz є3si2, marjno bGon0snaz, i3 ćkw myčenica nepobэdi1ma tomY zoveši: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e vo vёki.

BGor0dičenъ: Knszь ne ktomY t їydы njskudЁ, i3zъ tebє1 bo vLka, kzhkwvъ nadežda, vozsіS neskazannw: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Musіk‡йskimъ nrganwmъ soglasyющыmъ, i3 lю1demъ bezči1slєnnыmъ poklansющыmsz džbrazu vъ dei1rэ, tri2 džtrocы ne povinyvšesz, gDa vospэvahu, i3 slavosl0vzhu vo vs‰ vёki.

Tverdъ nravъ stzžavši, tverdw strad†nіz terpsše, i3 vэncы6 pobёdnыmi vэnčasz poю1щi: gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Taйnый, marjno, tebЁ čert0gъ, dyšъ ženi1hъ bGъ sl0vo, ўgot0va na nb7sёhъ, є3g0že vi1dzщi zoveši: gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Dobrodёtelьmi razli1čnыmi ўkrašena, darHvъ mn0žaйšihъ spod0bisz, kraйnee želanій zrsщi, i3 vopію1щi: gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Spasenіz kvi1lasz є3si2, strastoterpice, mnHgimъ vinA, i3 myčєnikъ sob0rы hrtY privelA є3si2, soglasnw vopію1щi: gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: NJčiщenіe namъ, bGorodi1telьnice, tob0ю dadesz: th bo є3di1na tdalA є3si2 d0lgъ, vsёhъ začenši gDa, dv7o: є3g0že prevozn0simъ vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže preči1stuю bcdu vёrnіi veličaemъ.

Marjno myčenice hrt0va, ži1znь vёčnuю i3 negi1bnuщuю vъ raйstэй pi1щi prilёžnw voi1stinnu njb8sla є3si2: njbraщaющeesz bo bezъ vreda nryžіe preminyla є3si2, myčeničeskimi krovьmi2 sіsющi i3zdaleča, d0braz dv7o.

Popali2 vseveщnuю i3 lюbomіrskyю, dv7o, mhslь, želanіe bžctvennoe, i3 tverdёйšu pokazA myčenicu, dёvstvennыmi sіsnьmi, pervэe sіsющuю, marjno vsemydraz. Tёmže vsi1 tz vёrnіi ўblažaemъ.

Razrэši1 mi, nevёsto i3zbrannaz, sogrэšenій pleni6cы moli1tvami tvoi1mi, i3 rukopisanіe grэh0vnoe rast0rgni, myčenice, predstosщi blagolёpnw hrtY ženihY tvoemY vseщedromu, i3 strasteй moi1hъ mglY razori2.

PrestA šatanіe lю1toe lьsti1vagw, se bo ntrokovi1ca zabыvaющi ženskoe є3stestvo2 postradA, i3 na nego2 svёtlw pobёdu vzemši, i3 nhnэ pramaternee nazdA ćvэ padenіe.

BGor0dičenъ: Zrёlu požinaю ži1znь, nevredi1mь drevomъ razuma: th bo, pres™az, ži1zni drevo hrtA prozzblA є3si2, vh0dы ži1zni vsBmъ pokazavšago. Tёmže tS, vsečctaz, blagočestnw bcdu propovёdaemъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Ўkrёplьšisz, d0braz dёvo, krt0mъ gDa tvoegw2, muči1teleй pogubi1la є3si2 gordhnю, postradavši, m§nice, myžeski, i3 t hrtA prіsla є3si2 p0čєsti pobёdы, vsemydraz marjno, gospodoimeni1taz, nj nasъ molsщi, tS počitaющihъ lюb0vію.

BGor0dičenъ: Stosщe džkrestъ tebє2 dBvы bGomydrыz, bGorodi1telьnice marje, ćkw cRi1cэ r0da, tvoemY sn7u prived0šasz, ženiholёpnw, prečctaz, ćkw cRю2 vssčeskihъ: є3g0že, m™i dv7o ntrokovi1ce, nj nasъ ўmoli2.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ №:

Ćkw na kameni tverdэ i3spovёdanіz b9іz ўtverždšisz, marjno prehvalьnaz, ўbjйcu vragA vъ pr0pastь potopi1la є3si2, i3 vэnecъ pobёdnый dost0йnw prіsla є3si2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi myčєnicы:

Svoego2 ѓgnca, ѓgnica i3 nepor0čnaz vLčca, na krtЁ ćkw vi1dэ zraka ne i3myщa, nižE dobr0tы, ўvы2 mnЁ, rыdaющi glg0laše: gdЁ dobr0ta tvoS zaйde, sladčaйšій; gdЁ blagolёpіe; gdЁ blagodatь blistaющaz džbraza tvoegw2, sn7e m0й lюbeznэйšій;

Na lіturgji: Blžє1nna nktHiha, na d7: I# s™hz pёsnь G, na d7.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Di1venъ bGъ vo s™hhъ svoi1hъ, bGъ ї}levъ.

Stjhъ: Vъ cRkvahъ blagoslovi1te bGa, gDa t i3stHčnikъ ї}levыhъ.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ začalo rp7a.

Ґllilyіa, glasъ №: TerpS poterpёhъ gDa, i3 vnstъ mi2.

E#đlіe luki2, začalo lg.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.