NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їylіa Gi

Sob0rъ s™agw ґrhagGla gavrіi1la.

I# prpdbnagw ntcA našegw stefana savvajta.

Stіhi6rы ґrhagGla, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Ќmъ predvёčnый, svёtъ sostavivый vtorhй, gavrіi1la tebE pričastіzmi bžctvennыmi, prosvэщaющago vsю2 vselennuю: i3 ю4že t vёka tkrыvaющago namъ bžctvennuю i3 veli1kuю voi1stinnu taйnu, vo ўtr0bэ voploщaemagw dv7i1čestэй, syщa beztэlesnagw, i3 bhvša člvёka, vo є4že spasti2 čelovёka.

Prest0lu predstoS tris0lnečnagw b9estvA, i3 bogatnw prosіzvaz bžctvennыmi svэtlostьmi2, i3spuщaemыmi neprestannw ttydu, syщыz na zemli2 radostnw likyющыz, i3 voshvalsющыz tS, strasteй mglы2 i3zbavi, i3 prosvэщenіemъ ўzsni2, gavrіi1le ґrhіstrati1že, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

Nizloži2 šat†nіz ґg†rznskaz, na stado tvoE častw nahod‰щaz: ўstavi razd0rы cRkve: ўkroti2 byrю bezmёrnыhъ i3skušenій: i3zbavi bёdъ i3 njbstosnій lюb0vію čtyщыz tS, i3 podъ kr0vъ tv0й pribэgaющыz, gavrіi1le ґrhіstrati1že, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ.

I$nы stіhi6rы prpdbnagw, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e bGon0se stefane, bžctvennoю mydrostію ќmъ ўkrёplь svёtlw, ćrostь ќbw myžestvomъ, cэlomydrіemъ že želanіe, pravdoю že vsю2 si1lu duševnuю ўpravilъ є3si2 lюbomydrennw, kolesni1cu krasnY dobrodёteleй sostavilъ є3si2, na nю1že vsёdъ, raduzsz vozšelъ є3si2 kъ vыsotЁ, slavne.

§e bGoglase stefane, bGosl0vіemъ ќmъ prosvэti1lъ є3si2, prpdbne, ćkože kopіE nosS ćrostь, prostertu na h{lьnыz, blženne, є3retіki2, želanіemъ pi1щi g0rnіz: є3sže spod0bilsz є3si2 pričasti1tisz, čydne, predstoS prt0lu vsёhъ cRS i3 vsederži1telz.

§e bGoglag0live stefane, vozderžanіemъ ќmъ njgradi1vъ vsю1du, kъ pervovin0vnomu vosteщi2 sotvori1lъ є3si2, i3 ўti1šilъ є3si2 mіrskjй mztežъ, i3 molvY ttrssъ, ўmA čistot0ю ўderžanъ bhlъ є3si2, premydre, želanіemъ voi1stinnu kraйnimъ, bGomydre prpdbne.

Slava, glasъ ѕ7.

Vmzantjevo: Sraduйtesz sъ nami vs‰ ѓgGlьskaz činonač†lіz: predstatelь bo vašъ i3 našъ zastypnikъ, veli1kій ґrhіstrati1gъ vъ dnešnій denь, vъ čestnёmъ є3gw2 hramэ, preslavnw kvlszsz njsvzщaetъ. Tёmže po d0lgu vospэvaющe, tomY vozopіi1mъ: pokrhй nasъ kr0vomъ kril{ tvoє1ю, veli1kій gavrіi1le ґrhagGle.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Vsečctaz ćkw vi1dэ tebE na krtЁ povёšena, plačuщi vopіsše m™rski: sn7e m0й i3 b9e m0й, sladčaйšee moE čado, kakw terpi1ši strtь pon0snuю;

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, i3 nhnэ, glasъ }.

Їwanna monaha: Ćkw činonačalьnikъ i3 pob0rnikъ, i3 ѓgGlwvъ pervый v0ždь, ґrhіstrati1že, t vsskіz nyždы i3 sk0rbi, ned{gъ i3 lю1tыhъ sogrэšenій svobodi2 vёrnw poю1щihъ i3 molsщihъ tS, slavne, ćvэ ćkw neveщestvenъ neveщestvennago zrS, i3 nepristypnыmъ svёtomъ vLčnіz slavы njsіzvaemь. T0й bo člvэkolю1bnэ pl0tь nasъ radi t dv7ы prіstъ, spasti2 voshotёvъ čelovёčestvo.

Troparь, glasъ d7:

Nbcnыhъ v0instvъ ґrhіstrati1že, m0limъ tS pri1snw mы2 nedost0йnіi, da tvoi1mi moli1tvami njgradi1ši nasъ kr0vomъ kril{ neveщestvennыz tvoeS slavы, sohransz nasъ pripadaющihъ prilёžnw, i3 vopію1щihъ: t bёdъ i3zbavi nasъ, ćkw činonačalьnikъ vhšnihъ si1lъ.

Na ќtreni є3di1nъ kanHnъ nktHiha so їrmos0mъ na d7: i3 ґrhagGla na ѕ7. Glasъ d7, tvorenіe їHsifovo, є3gHže kraegranesіe:

Ćkw vsečestna gavrіi1la hvalю2.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz toS čudesA.

Ćkw svёta syщa, kъ svёtu kraйnemu neveщestvennыmi pričaщє1nіi, bžctvennagw i3 neveщestvennagw, molю1 tz ґrhagGle gDenь: ќmъ m0й prosvэti2 moli1tvami tvoi1mi, ćkw da vospэvaю tS.

Sostavimъ dnesь li1kъ bžctvennый veselsщesz, pervago počitaющe bezpl0tnыhъ ўmHvъ, neizrečennuю radostь vozvэsti1všago, vъ mjrъ prišedšuю za blagostь.

Predstatelz tS veli1ka i3 kъ bGu zastypnika, i3 stёnu i3 ўtverždenіe, gavrіi1le, i3myщe, lю1bzщіi tS i3zbavlsemsz t bёdъ i3 vreda ѕmіi1na voshvalsющіi tS.

BGor0dičenъ: Či1stu tS vsenepor0čnuю gavrіi1lъ ćkw ўzrЁ: raduйsz, tebЁ, vLčce, svёtlw vozopi2, neiskusobračnaz, čelovёkwvъ spasenіe, ѓgGlwvъ pohvalA i3 čestnosl0vіe.

I$nъ kanHnъ prpdbnagw na d7. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь: preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

TebЁ tvoegw2, preblaženne, ўčenіz d0lgъ prinossщe, vozda‰nіz prostiraemъ, vэnecъ pohvalъ pletyщe: th že mi1lostivъ kvi1sz, prebogate, tvoi1mi molьbami blgodatь mi2 podaždь duh0vnuю.

Vsegubi1telьnoe stremlenіe strasteй, dž§e, ўvzdi1lъ є3si2, slovesnыmъ njb8stъ bGomydrіemъ: blagoprebhtenъ bo bhlъ є3si2, blagoglasenъ, kr0tokъ že i3 smirenъ, sl0vomъ že premydrosti, stefane, i3 razuma vэnčaemь.

Svzщennw ўkrasi1lъ є3si2 sebE, dž§e, razumomъ i3 dёtelьnыmъ dёйstvomъ blagodati, bGoglag0live stefane, želaz vэncA slavы hrt0vы, i3 tvoeS nadeždi i3zrsdnw, preblaženne ne pogrэši1lъ є3si2.

Cэlomydrіe ўderžalъ є3si2 ćvэ, kraйnюю že kr0tostь, i3 vыs0koe, bGon0se, smirenіe: i4miže vozvыšaemь, trudHvъ tvoi1hъ dёйstvomъ i3 vidёnіemъ, raduzsz prineslsz є3si2, vэnecъ neuvzdaemый prіemъ.

BGor0dičenъ: Tvareй kvi1lasz є3si2, čctaz, vsёhъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ prevhšši, vsenepor0čnaz: ziždi1telz bo rodilA є3si2, ćkože i3zv0li voploti1tisz vo ўtr0bэ tvoeй: є3g0že so derznovenіemъ moli2, spasti2 poю1щыz tS.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz, duh0vnw ўtverdi2, vъ b9estvennэй tvoeй slavэ, vэncє1vъ slavы spod0bi.

Pričastіemъ svёta neveщestvennagw, ćkw neveщestvenъ voi1stinnu, gavrіi1le, neveщestvennw prosvэщaemь, svёtъ vi1dэnъ bhlъ є3si2 vtorhй, veщestvennыz vsegdA čelovёki prosvэщaz poю1щыz tS.

Veli1kagw blagozvanіz spod0bilsz є3si2, veli1koe tainstvo namъ tkrhvъ, veli1kій ѓgGlwvъ, i4mže vzsti bhhomъ t zemli2 kъ veličaйšeй vыsotЁ, velьmi2 čtyщіi tS.

Kvi1sz vsBmъ sъ nb7sE, lюb0vію i4щuщыmъ tS pri1snw, i3 ўstavi byrю na nы2 dvi1žimuю, napasteй že i3 skorbeй, q gavrіi1le ґrhіstrati1že!

BGor0dičenъ: Skazyz є4že drevle sokrovennoe tainstvo, ntrokovi1ce, tebЁ i3nogdA gavrіi1lъ vzыvaše: raduйsz, b9іz palato, vъ nю1že vseli1vsz, vs‰ čelovёki njboži1lъ є4stь, ćkw miloserdъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz, ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cRkovь, prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

ProsіS žitіE tvoE, bGon0se stefane, vsesvёtlo ćkw s0lnce vъ mjrэ: i3 prosvэti2 kъ tebЁ vёroю i3 lюb0vію prihodsщыz.

Prosvэщaюtsz koncы2 ўčє1nіi tvoi1mi, prpdbne: ćkože bo svэti1lьnikъ prosіslъ є3si2, bGon0se, cRkvi hrt0vэ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

Neporaboщennu soblю1lъ є3si2 dyšu tvoю2 strastьmi2 i3 slastьmi2 tэlesnыmi, bGon0se stefane čestne. Tёmže nhnэ po dostosnію voshvalsemъ tS.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2 čistot0ю ćkw krjnъ, vLčce, posredЁ ternіz prosіsvši lučami dёvstva tvoegw2, bcde prečctaz.

Kondakъ, glasъ v7:

Na nb7sёhъ zrS b9ію slavu, i3 na zemli2 sъ vыsotы2 podaS blagodatь, načalьniče ѓgGlwvъ, mydre gavrіi1le, b9іz slavы služi1telю, i3 mjra bžctvennый pob0rniče, spasaй, soblюdaй vopію1щыz ti2: samъ bydi pom0щnikъ, i3 nikt0že na nы2.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vkozneshйsz:

Bezpl0tnыhъ služi1teleй tы2 pervenstvuzй, pervovёčnoe povelёnnoe strašnoe tainstvo tebЁ є3di1nomu, gavrіi1le slavne, vvэrsetsz, ržctvo2 neizrečennoe s™hz dv7ы: raduйsz, provozglašaz є4й, njbradovannaz: tёmže tS d0lžnw vёrnіi sъ veselіemъ pri1snw ўblažaemъ.

Slava, prpdbnagw, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

I#spravlenіe žitіS tvoegw2 vsёhъ prosvэщaetъ stwpы2, stefane dž§e voi1stinnu, vёroю pod0bzщihsz tebЁ. Tёmže lюb0vію tS blažaщыz vsegdA spasaй moli1tvami tvoi1mi t vsskіz tэsnotы2, hrtA blgago molS, prpdbne blaženne dostočydne.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw nevozdёlannaz, dv7o, lozA, krasnёйšій gr0zdъ prozzblA є3si2, i3stočaющъ namъ vіno2 spasenіz, vsёhъ veselsщee dyšы že i3 tэlesA. Tёmže ćkw viny tz d0brыhъ blažaщe pri1snw, so ѓgGlomъ vopіemъ ti2: raduйsz, blgodatnaz.

KrtobGor0dičenъ: Neiskusobračnaz čctaz i3 m™i tvoS, hrtE, vi1dzщi tS mertva vi1szщa na krtЁ, m™rski plačuщi glg0laše: čto2 tebЁ vozdadE є3vreйskій bezzak0nnый sob0rъ i3 neblagodarnый, i4že mn0gihъ i3 veli1kihъ tvoi1hъ, sn7e m0й, darHvъ nasladi1vыйsz; poю2 tvoE bžctvennoe snizhoždenіe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Stoslъ є3si2 pričastіemъ bGonačalьnыmъ, drevle gavrіi1le dostočydne, prosvэщaz prbr0ka danіi1la, i3 i3zloži1vъ kvlenіe nedovёdomыhъ d¦omъ.

Ўstы2 brennыmi tS radostnw, džgnennoe є3stestvo2 syщa voshvalsemъ: i3zmi2 nasъ ngnS vsegdA palsщagw, bžctvennыmi, gavrіi1le, hodataйstvы tvoi1mi.

Pače s0lnca vъ bžctvennuю ndeždu, slavoю nepristypnoю blistaющusz njdэvaemь, ґrhіstrati1že služi1teleй, cRю2 predstoi1ši nbcnomu veselssz.

BGor0dičenъ: Vsю1 tz d¦omъ gavrіi1lъ, prewčiщenu, vsenepor0čnaz, razumёvъ, vopіetъ tebЁ ćvstvennw: raduйsz, klstvы i3zbavlenіe, i3 praotcєvъ vozzvanіe.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Tы2, stefane, monašestvuющihъ bhlъ є3si2 vэnecъ, ćkw kamenіemъ mnogocёnnыmъ, dobrodёtelьmi njbloženъ: kvi1lsz bo є3si2, blaženne, bGoradovanno voi1stinnu ўkrašenіe.

Bžctvennuю, bGon0se, premydrostь počelъ є3si2: tёmže darovanій tS sіS vэncы2 ўzsni2, slavu vёčnuю tebЁ hodataйstvovavši, dž§e vsečestne.

Svёtlostію nravwvъ tvoi1hъ, i3 džbrazы blagosti, prpdbne stefane, pod0bnэ poži1lъ є3si2: tёmže pristypenъ vsBmъ bhlъ є3si2, vseblženne prečydne.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlenіz pl0dъ mnЁ є4va prinesE, ži1znь že r0ždšaz v3postasnuю, prečctaz, ѓbіe i3spravila є3si2. Tёmže zovy ti: raduйsz, prisnodv7o.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

ЎmA pričastіemъ pervagw prosvэщaemь, vtorhй vi1dэnъ bhlъ є3si2 svёtъ, zovhй so bezči1slennыmi ѓgGlъ či1nmi: s™ъ nc7ъ vsedёtelь, sn7ъ sobeznačalenъ, i3 d¦ъ soprest0lenъ.

Vi1dъ tv0й džgnenъ, dobr0ta prečydna, vssku mhslь ўdivlsz, velіz slava, gavrіi1le, veli1kій bžctvennыhъ bezpl0tnыhъ načalьniče, vsёhъ ўdobrenіe vёrnw vospэvaющihъ tS.

Bžctvennый ćkw vi1dэ tS, vo vremz každenіz drevle stosщa, zaharіa bыvaetъ nёmъ: ne vёrova bo tvoemY vozvэщenію strašnomu, є3g0že vozglasi1lъ є3si2, gavrіi1le ґrhіstrati1že.

BGor0dičenъ: Hramъ svzщenіz syщi, prenepor0čnaz, glasomъ gavrіi1la ґrhagGla, vo s™hhъ počivaющago rodilA є3si2 pres™ago bGa, vs‰ njsvzщaющago, i3 lю1tыhъ i3z8imaющago.

I$nъ.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2, hrtE b9e: tob0ю bo, vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY, t n0щi nevёdэnіz privedenіe i4mamы.

Stremlenіe strasteй bezstrastіz želanіemъ ўgasi1lъ є3si2, bGon0se stefane: i3 vidBnіi i3 dэ‰nіi prosvэti1lъ є3si2, dž§e, duševnoe ўstroenіe.

Ўm0mъ či1stыmъ pis†nіi besёdovalъ є3si2 duh0vnыmi, bGoglag0live stefane; i3 vidёnіz i3 dэsnіz sobralъ є3si2 bogatstvo bžctvenno, dž§e prepdbne.

Premydrosti glubinY i3spыtavъ, stefane, dosti1glъ є3si2 njbrэsti2 є3li1kw blagopotrebno: i3 bi1serъ mnogocёnnый bolёznьmi stzžalъ є3si2, preblaženne, razuma.

BGor0dičenъ: SE vo črevэ, bcde prečctaz, hrtA bGa pače sl0va i3mёla є3si2, ćkože i3saіa provozglasi2: vhše є3stestvA sego2, bGorodi1telьnice, rodilA є3si2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Zemnji ljzhcы počesti1 tz ўmA svэtozarnago i3 nbcnago ne vozm0gutъ, presvёtlw prosvэщaema, pače ўmA i3 sl0va, bžctvennыmi svэtlostьmi2.

ZarS slnca mnogosvёtlaz, džgnennыhъ slygъ načalьniče, svэton0snыmi tvoi1mi ko vLcэ molьbami poю1щыz tS tmы2 strasteй i3shi1ti.

Sovёtы kzhkwvъ razori2, vёru pravoslavnuю ўtverdi2, ўstavi razdir†nіz cRkHvnaz, ґrhagGle, ko vsёhъ tvorcY tvoi1mi moli1tvami.

BGor0dičenъ: Glag0lwvъ bžctvennыhъ poslušli1va, čctaz, gavrіi1lovыhъ bыlA є3si2, i3 prebeznačalьnago sl0va pl0tію rodilA є3si2, bezslovesіz mjrъ i3zbavlьšago.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Vselennэй svэti1lo presvёtloe, dž§e, kvi1lsz є3si2, slovesъ svёtlostію prosvэщaz, stefane, vёroю i3 lюb0vію kъ tebЁ pritekaющыz.

Blženno žitіE prošelъ є3si2, ўspi1vъ ќbw č{vstva, vnЁ bhvъ mіrskagw mzteža, i3 bGu pribli1žilsz є3si2 stefane.

Ćkw d0brъ, ćkw krasenъ vэnecъ, i4mže nhnэ vэnčalsz є3si2, premydre stefane, dobrodёtelьmi vэnčaemь, i3 nadъ strastьmi2 carstvovalъ є3si2, preizrsdne.

BGor0dičenъ: Vhše є3stestvA, dv7o, rodilA є3si2, i3 vёčnueši dv7oю, ćvlьši i4stinnagw bžctvA, sn7a i3 bGa tvoegw2 džbrazы.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Tvє1rdыz:

Ґrhіstrati1že b9ій, služi1telю b9estvennыz slavы, ѓgGlwvъ načalьniče, i3 čelovёkwvъ nastavniče, poleznoe namъ prosi2, i3 velію mi1lostь, ćkw bezpl0tnыhъ ґrhіstrati1gъ.

Jkosъ: Reklъ є3si2, čelovэkolю1bče, vъ pisanіihъ tvoi1hъ, mn0žestvu radovatisz ѓgGlъ na nb7si2 nj čelovёcэ є3di1nomъ kaющemsz, bezsmertne. Tёmže mы2, i5že vъ bezzak0nіihъ, bezgrёšne є3di1ne serdcevёdče, tS moli1ti vsegdA derzaemъ, ćkw blgoutr0bnago, ўщedriti, i3 nizposlati nedostHйnыmъ ўmilenіe, vLko, podasй namъ proщenіe, nj vsёhъ bo nasъ m0litsz tebЁ bezpl0tnыhъ ґrhіstrati1gъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Їwannovo ržctvo2, slavne, vozvэsti1lъ є3si2 zaharіi, i3nogdA vnytrь bžctvennagw hrama predstosщu, i3 poю1щu i3zbavitelю i3 bGu: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Preslavnoe hrama tvoegw2 blagolёpіe, presvёtlw, gavrіi1le, njsvzщaetъ dyšы vёrnыhъ, i3 povelэvaetъ veleglasnw vopi1ti: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Prosvэщaemь pričastіemъ, ґrhіstrati1že, pervagw svёta taйnw, vtorhй svёtъ voi1stinnu vi1dэnъ bhlъ є3si2, poю1щыz prosvэщaeši vsegdA: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: P0slanъ bhstь gavrіi1lъ ґrhіstrati1gъ, radostь vozvэщaz tebЁ, dv7o m™i čctaz, є3sže radi pečalь prestA, i3 klstva voi1stinnu nepl0dna bhstь, i3 blagoslovenіe procvэtE vBrnыmъ vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Blagov0nstvuюtъ, prpdbne, tvoi1hъ ўčenій slovesA, blgodatію d¦a sіsющe: bžctv0 bo є3di1no čestvyz vъ trehъ li1cahъ, sl0va že voploщenіe poS, blagov0nstvueši nasъ, prebogate.

ЎmA čistot0ю, i3 razuma, bGomydre, svёtlostію žitіE prešelъ є3si2, čistot0ю že tэlesE, i3 dёvstva sіsnіemъ, i3zrsdno vozloženіe ćvlьsz vsevi1dcu, i3 vsederži1telю.

Sl0vo tvoE s0lію rastvoreno, žitіE tvoE blgodatію, preblaženne, sіsz kvi1sz, prečydne: tёmže vъ vы6šnіz nbi1tєli vseli1lsz є3si2 raduzsz hrtY, so derznovenіemъ nhnэ predstoS.

BGor0dičenъ: Ўpravlsющi, prečctaz, moE žitіE, kъ tvoemY vseti1homu pristaniщu napravi, bGa r0ždšaz blagi1hъ i3st0čnika, vsBmъ podaю1щago vBrnыmъ i3z8obi1lіe blagosti.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

SvzщennoslHvіi svzщennыmi tS lю1dіe svzщennіi poю1tъ veselsщesz: th bo vsevin0vnoe sl0vo voploщaemo, є4že po namъ, ґrhagGle, i3 є4že t nasъ provozglašaeši dv7э, pače ўma že i3 sl0va. Tёmže tS počitaemъ vo vs‰ vёki.

ЎmY veli1komu že i3 pervomu, neveщestvennw, ґrhagGle, soedinszsz, ўstы2 džgnennыmi tvoi1mi poeši pёnіe strašnoe, є4že poю1tъ vsi2 ѓgGlьstіi li1cы: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Blagolёpіemъ ćvэ i3speщrenъ bžctvennыmъ, proh0diši nbcnaz, taže i3 zemn†z, soveršaz svzщє1nnaz hotBnіz hrtA vsёhъ bGa, ѓgGlwvъ načalьniče gavrіi1le, krasotA vёroю pri1snw tS hvalzщihъ.

Pl0tію po v3postasi sl0vo čelovёkwmъ primэsi1tisz hotS, i3mё tz predtekyщa i3 prougotovlsющa svzщennuю palatu, q svzщennый gavrіi1le! GDa p0йte, vopію1щa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Ćkw prest0lъ krasenъ cRevъ, ćkw vsёhъ tvareй preimyщuю, ćkw presyщnago є3di1nu njsuщestvovavšuю, čelovёki njboži1všago, soedinenіemъ lyčšimъ ržctvA neizrečennagw i3 strannagw, blgoslovennuю vospoemъ dv7u.

I$nъ.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vэnecъ blagolёpenъ hrt0sъ žiznodavecъ na verhъ tv0й položi2, tezoimeni1te stefane, i4bo dэsnьmi prosіslъ є3si2, i3 vidBnіi, kvi1lsz є3si2 zovhй: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

VsE prešedъ čyvstvo, preblaženne, ўmY pervomu pribli1žilsz є3si2 duši2 čistot0ю, žitіs že svёtlostію vэnecъ n0siši, stefane, zovhй: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Želanіemъ ѕёlьnыmъ, preblaženne, i3zslёdilъ є3si2 bGon0snagw savvы, stefane, žitіE bžctvennoe, ži1zni že svёtlostію porevnovalъ є3si2, prehvalьne, bhvъ ќbw ўčeni1kъ segw2 voi1stinnu i3zrsdenъ.

BGor0dičenъ: Ќmъ bezstrastnый, vo ўtr0bэ tvoeй, soedinsetsz čelovёčeskomu ўmY, prečctaz, pl0ti že debelьstv0mъ podъ lёtomъ bhvъ, lёtъ prevhššій: tёmъ tS, bcde, vёroю i3 lюb0vію slavimъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Predstoi1ši strašnw prest0lu blagodati služS, i3 njblistaemь svэtoli6tіi є4že pače ўmA, i3 svzщennw njbožaemь, i3 svёtъ zri1mь, i3 prosvэщazй vёroю čtyщыz tS, svzщenne gavrіi1le ґrhіstrati1že.

Ćkože nebo zri1šisz ѕvэzdami ўkrašeno, bžctvennыmi svэtlostьmi2, i3 ćkože voev0da rukami derži1ši ski1ptrъ presvёtlый, i3 preh0diši vsю2 zemlю, v0lю vLčnю vsegdA soveršaz, i3 lю1tыhъ vBrnыz i3zimaz.

Ўti1ši lю1tuю varvarskuю byrю, vozdvi1žemuю vsegdA na rabы6 tvo‰, cRkHvnыz ўstavi razd0rы: poю1щыmъ tS podaždь pregrэšenій i3zbavlenіe: v0instvu že daruй pobэdi1tєlьnaz, gavrіi1le, teplыmъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ.

Pred0braz dv0ice i3 preslavnaz, mіhai1le i3 gavrіi1le, prest0lu predstosщe bžctvennыz slavы, vsBmъ prosi1te grэhHvъ proщenіz, i3 ѕlhhъ premэnenіz, ćkw predstatelіe, i3 ćkw blagosti vLčnэй vo vsemъ pod0bzщesz.

BGor0dičenъ: Svёtъ blagodati ržctv0mъ tvoi1mъ vozsіS, i3 prosvэti2 vsю2 pods0lnečnuю, i3 predstatelz tmы2 pogubi2, bGorodi1telьnice prečctaz, ѓgGlwvъ pohvalo2, i3 čelovёkwvъ vsёhъ spasenіe, neprestannыmi glasы voshvalsющihъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Prečestnhй stefane, nhnэ či1stw ўslaždazsz, i3 pi1щu prіemlz pače ќmnыz, i3dёže s™hhъ sob0ri nj bz7э likyюtъ, blaženne, tS nhnэ čtyщыz, hodataйstvuz kъ sebЁ privlecы2.

Preйde raduzsz kъ želanію kraйnemu, ko є3di1nomu syщemu ćvэ blaženstvu, kъ preb0lьšeй dobr0tэ, kъ ži1zni voi1stinnu nestarёemэй, kъ svёtu nevečernemu, bGon0se dž§e stefane.

Ćkw s0lnce prosіslъ є3si2 vъ monašeskihъ sob0rэhъ, t msgkihъ nogteй njsvzщenъ, ćkože zarю2 i3spuщaz, dobrodёtєli tvoegw2 žitіS, presladkій stefane, bGon0se dž§e prpdbne.

BGor0dičenъ: Razumёvše i3zdaleča prozorli1vыma nči1ma, pror0cы tS ćvэ provozvэsti1ša, hotsщu m™rь bhti vsedёtelz i3 vsёhъ vLki: tёmže tS, vsepёtaz, bcdu i3spovёdaemъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

Ґrhіstrati1že b9ій, vъ kr0vэ kril{ tvoє1ю njpolči1vsz, njgradi1 mz pribэgaющago kъ tebЁ, i3 vo i3sh0dэ i3zbavi mS g0rьkihъ i3stzzateleй, i3 spasi1 mz molьbami tvoi1mi.

BGor0dičenъ: BGъ namъ, čctaz, pribёžiщe i3 si1lu, i3 p0moщь tS podadE, vъ sk0rbehъ našihъ i3 vo njbstosnіihъ: vsёhъ u5bo nasъ i3zbavi t bёdъ našihъ.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, glasъ є7:

I#dёže njsэnsetъ blagodatь tvoS, ґrhagGle, ttydu dіavolz prog0nitsz si1la: ne terpi1tъ bo svёta tvoegw2 vi1dэti, spadhй denni1ca. Tёmъ m0limъ tS: džgnєnnыz є3gw2 strёlы, ±že na nы2 dvi6žimыz ўgasi2 hodataйstvomъ tvoi1mъ, i3zbavlsz nasъ t sobl†znъ є3gw2, dostohvalьnый gavrіi1le ґrhіstrati1že.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Zrsщi drevle ѓgnca i3 sn7a svoegw2 dv7a m™i i3 vseblažennaz ntrokovi1ca, na krtъ vozdvi1žena, vopіsše slezsщi: ўvы2 mnЁ, sn7e m0й, kakw ўmiraeši, bGъ є3stestv0mъ shй bezsmertenъ;

Na lіturgji, Blžє1nna nktHiha, na d7: I# ґrhagGla pёsnь G, na d7.

Prokjmenъ, glasъ d7:

Tvorsй ѓgGlы svo‰ dyhi:

Stjhъ: Blagoslovi2, dušE moS, gDa:

Ґpclъ kъ є3vreєmъ, začalo ™є.

Ґllilyіa, glasъ є7: Hvali1te gDa vsi2 ѓgGli є3gw2:

Stjhъ: Ćkw t0й rečE, i3 bhša:

E#đlіe luki2, začalo n7a.

Pričastenъ: Tvorsй ѓgGlы svo‰ dyhi:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.