NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa №

S™agw myčenika їustjna fіlos0fa.

I# drugagw myčenika їustjna, i3 i5že sъ ni1mi.

Na GDi, vozzvahъ, ѓщe p0stъ, poemъ stіhi6rы bcdы G, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

I# s™agw G, glasъ i3 pod0benъ t0йže.

E#gdA nerazymіz ledъ vsю2 njbderžaše tvarь navBtы vražіimi, i3 služi1mo bsše jdwlьskoe mn0žestvo: togdA, slavnіi myčєnicы, ўserdnыmъ serdcemъ i3 teplot0ю bžctvennыz vёrы, sіE ўstaviste, lюb0vію prolivaющe kr0vь, za i3zlіsvšago svoю2 kr0vь na krestЁ ćvэ.

E#gdA manovenіemъ bžctvennыmъ, kъ vыšeestestvєnnыmъ podvigHmъ tluči1stesz, tэlesE tlёющagw tvergšesz, togdA si1loю ўkrэplsemi vsesi1lьnagw, ngnS ne ўžas0stesz, ni mečA posэkaющagw. Tёmže bGu vы6i prekl0nše, blažennіi, konči1nu sъ radostію prіsste.

PeHnъ d0blій stradalecъ, valerіanъ i3 harіtHnъ, i3 harjta sъ ni1mъ, i3 bžctvennый їustjnъ, є3velpіstъ i3 їeraxъ slavnый, ndeždu t kroveй bžctvennыhъ njbagri1všіi, i3 njdёzvšesz vkypэ, vLcэ vsёhъ na nebesёhъ, so ѓgGlы cRю2 hrtY predstostъ.

I$nы stіhi6rы bcdы, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Raduйsz, solncezračnaz ѕvэzdo2, raduйsz, vin0vnaz vsёhъ d0brыhъ, prenepor0čnaz: raduйsz, vmэsti1všaz bGa nevmэsti1mago, ćže klasъ prozsbšaz bezsmertіz. Raduйsz, bžctvennoe nosi1lo i3 dvere vsesvёtlaz: raduйsz, klstvы ўbіenіe prarodi1telьnыz našez, ntrokovi1ce, blagi1hъ hodataica syщi.

Vsёhъ skorbsщihъ radoste, i3 njbi1dimыhъ predstatelьnice, i3 ўb0gihъ pitatelьnice, strannыhъ že ўtэšenіe, i3 žezle slэphhъ, nemoщnhhъ posэщenіe, truždaющihsz pokr0ve i3 zastypnice, i3 si1rыhъ pom0щnice, m™i bGa vhšnzgw, tы2 є3si2 prečctaz: potщi1sz, m0limsz, spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

Pokr0vъ i3 zastuplenіe namъ hrtіanwmъ tы2 є3si2, i3 pribёžiщe deržavno, m™i bGa vhšnzgw. No i3 nhnэ ćkw pri1snw, b0drennoю tvoeю moli1tvoю, ne prestaй molS spasti2 rabы6 tvo‰ t njbstosnій vsёhъ. Ćkw tS sъ bGomъ i4mamы zastuplenіe vsi2 hrtіane i3 pribёžiщe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

I#n0gw deržavnagw pribёžiщa, i3 krёposti stolpA, i3 stэnы2 newbori1mыz, voi1stinnu ne stzžahomъ, razvэ tebє2, prečctaz, kъ tebЁ pribэgaemъ, i3 tebЁ vopіemъ: vLčce, pomozi2, da ne pogi1bnemъ, pokaži2 tvoю2 blgodatь na nы2, i3 krёposti slavu, i3 miloserdіz tvoegw2 veli1čestvo.

KrtobGor0dičenъ: Drevu krestnomu tS, ї}se, prigvoždena zrsщi neiskusobračnaz, plačuщi glag0laše: čado sladkoe, počto2 njstavilъ є3si2 menE, r0ždšuю tS є3di1nu, svёte nepristypnый prebeznačalьnagw nc7A; potщi1sz i3 proslavisz, ćkw da slavu polučatъ bžctvennuю, i5že bžctvєnnыz str†sti tvo‰ slavzщіi.

Na stіh0vnэ nktHiha. Troparь, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti: tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

KanHnъ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Myčeničeskimi ўkrašeni svэtlostьmi2, či1stomu predstoitE, myčєnicы, prest0lu vLki vsёhъ, našihъ sogrэšenій razrэšenіe podaю1щe.

Blagočesti1vіi i4stinы pobHrnicы, predъ muči1telьskimъ sudi1щemъ podvi1gšesz є3dinomydrennw, nizloži1ša prelestь dіavolю si1loю duh0vnoю.

Ranami, i3 ćzvami, i3 skorbьmi2, blagozvannіi i3skupi1ša velikomyčєnicы hrt0vo crtvo, vъ nemže vэncen0scы nhnэ živytъ.

BGor0dičenъ: Ўщedrsz tvoi1hъ rykъ sozdanіe, vъ mi1losti bogatый, vo ўtr0bu vseli1lsz є3si2 neiskusomyžnыz dv7ы, i3 sію2 predstatelьnicu namъ pokazalъ є3si2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tv0й vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

Ўtverždenіe hrtA vъ serdcы tvoemъ nosS, myžeski soproti1vilsz є3si2, їustjne, i3stzzaющemu, bezzak0nnovati prebezzak0nnw tebЁ velsщemu.

Li1kъ bGosіsnenъ, v0instvo bGoizbrannoe s™hhъ myčєnikъ, s™hй sob0rъ sobravsz nhnэ, pobэdi2 vragi2 bezplHtnыz sъ tёlomъ.

Tёlo ranamъ, veledyšnіi, predavše, radovahusz, prozrsщe vёčnoe naslaždenіe, i3 byduщuю slavu, i3 svёtlostь.

BGor0dičenъ: DŽblaki duši2 moeS razori2, s0lnce slavы legkій džblače, i3 ќmъ m0й svёtomъ nastavi, počernenіemъ ѕl0bы njmračennый.

Sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Їustjnъ i3 harіtHnъ, peHnъ, є3velpіstъ, harjta i3 їeraxъ, i3 valerіanъ, svэti1lьnicы svёtlіi, njzarsющіi koncы2 zemnы6z lučami podvigHvъ svoi1hъ, veleglasnw da voshvalztsz vёroю, hrtY molsщesz, spasti1sz namъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Teplaz predstatelьnice i3 nepobэdi1maz, ўpovanіe i3zvёstnoe i3 neposthdnoe, stэno2, i3 pokr0ve, i3 pristaniщe, pribэgaющыmъ kъ tebЁ, prisnodv7o čctaz, sn7a tvoego2 i3 bGa moli2 so ѓgGlы, ўmirenіe dati mjrovi i3 spasenіe, i3 velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Na krtЁ zrsщi tS, hrtE, m™i tvoS, v0leю posredЁ razbHйniku vi1szщa, rasterzaющisz ўtr0boю materski, glag0laše: bezgrёšnый sn7e, kakw nepravednw na krtЁ, ćkože ѕlodёй progvoždenъ є3si2, čelovёčeskій r0dъ hotS njživi1ti, ćkw blagoutr0benъ;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, slyhъ tvoegw2 smotrenіz, i3 proslavihъ tS, є3di1ne člvэkolю1bče.

Їustjna, i3 harіtHna, i3 harjtы, i3 peHna, stradanієmъ ѓgGlьstіi či1nove ўdivi1šasz.

Sokrušaema tэlesA ranami, bžctvennoe i3shodataйstvovaša dHblimъ blaženstvo.

Ćkože mhslennoe ќglіe, bžctvennыmъ ngnemъ popali1ste lestь, i3 svэti6la mjra, myčєnicы kvi1stesz.

E#velpіsta, їeraxa, neprekl0nnыhъ myčєnikъ myžestvu, tmы2 knszi ўbosšasz.

BGor0dičenъ: I$že džgnь bžctvA vo ўtr0bэ, dv7o, prіemšaz, ngnS mS i3zbavi i3 myki.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

D¦a bžctvennagw i3sp0lnivsz, lukavstvіz lю6tыz dyhi tečє1nіi kroveй tvoi1hъ, myčeniče їustjne, ўdavi1lъ є3si2, blaženne, postradavъ krёpkw.

Blagodati tezoimeni1taz, blagodati b9іz i3sp0lьna bhstь: i3 ženskuю zabhvši ćvэ nemoщь, postradA zak0nnw, i3 slavu poluči2.

NJblagodativъ dyšu i3spovBdanіi svzщennыmi, pritupi1lъ є3si2 vethagw vragA ѕl0bu, harіtHne stradalьne, bžctvennыhъ strastoterpcєvъ čestn0e ўdobrenіe.

BGor0dičenъ: Ćže sp7sa hrtA ўpod0blьšasz zemnы6mъ r0ždšaz premn0žestvomъ bogatstva miloserdіz: togo2 ćkw bGa, čctaz, moli2 spasti2 rabы6 tvo‰.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Їustjna i3 harіtHna, peHna i3 valerіana, harjtы že i3 їeraxa, i3 є3velpіsta, vsi2 presvёtluю pamztь proslavimъ.

Bezv0lnennw mučenій puči1nu bžctvennыmъ pravlenіemъ proid0ste, myčєnicы, i3 ko pristaniщu blagouti1šnomu hrt0va crtva doid0ste.

Ćkože nelє1stnыz ѕvёzdы sіsющe, cerkvi čestnhmъ ўtverždenіemъ, vselennuю vsю2 svэtosіsnіemъ stradanіz prosvэщaete.

BGor0dičenъ: Bezmёrnagw njkamenenіz i3zbavi mS, njderži1mago mn0gimi sogrэšє1nіi, bGorodi1telьnice vLčce, i3 geenskomu ngnю2 podležaщago.

Kondakъ, glasъ v7:

Premydrostію bžctvennыhъ tvoi1hъ slovesъ, їustjne, cRkovь b9іz vsS ўkrasivšisz, žitіS tvoegw2 svёtlostію mjrъ njsvэщaetъ: i3zlіsnіz že radi kr0ve vэnecъ prіemъ, i3 so ѓgGlы predstoS hrtY, moli2 neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Tёlu zlat0mu prem{drыz dёti ne posluži1ša, i3 vъ plamenь sami poid0ša, i3 b0gi i4hъ njbrugaša, sredi2 plamene vozopi1ša, i3 njrosi2 | ѓgGlъ: ўslhšasz ўžE ќstъ vašihъ moli1tva.

Prelesti glubinY kroveй rэk0ю i3zsuši1ste, t0ki čudesъ i3stoči1ste, ўgašaющe ќglіe, myčєnicы, lю1tыhъ strasteй vopію1щыmъ vsegdA: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BžctvA ngnemъ lюbvE, mydrіi, veщь ѕl0bы doblemydrennw popali1ste, i3 ćkw ngnesіsnni vozsіsvše, vsёhъ vopію1щihъ serdcA blagočestnw prosvэti1ste: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Mydrostію b9іeю їustjnъ mydrый ўkrašenъ, є4llinskoe njbui2 mudrovanіe blagodatію, ўvёrivъ poklanstisz trbcэ, i3 pravoslavnw zvati: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Dv7o čctnaz, neiskusobračnaz, čctaz, blagoslovennaz, nizpadaющihъ i3spravlenіe, sogrэšaющihъ proщenіe, spasi1 mz blydnago, spasi2 sn7u tvoemY zovyщa: blagoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkože vъ peщi2 džgnennэй, vъ mykahъ terpэli1vnw i3skusi1všesz, strastoterpcы gDni, pače zlata voi1stinnu bžctvennw, vopію1щe, njblistaste: hrtA prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

So їustjnomъ mydrыmъ da vospoetsz harjta, i3 harіtHnъ, i3 peHnъ, i3 їeraxъ veli1kій sъ valerіanomъ, stradanіemъ lestь tgnavšіi, i3 ѓgGlьskimъ likHmъ sovokyplьšіisz.

Kъ vёčnэй ži1zni ved0mi, mydrіi, doblemydrennw vы6i mečY, є3dinomhslіemъ duši2, vsi2 prekloni1ste, myčєnicы, ćkw žє1rtvы bGu privedšesz.

BGor0dičenъ: ŽivotA syщi i3st0čnikъ, ćkw v0du ži1zni por0ždši dyšu moю2 i3stazvšuю grэh0vnыmъ plamenemъ, dv7o bcde, nap0й, da tS slavlю vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Bžctvennoю sіsющi slavoю stydenь prelesti razruši1ste, d0blіi stradalьcы, i3 džbщnicы bhste svzщennыhъ strasteй pl0tь prіi1mšagw nasъ radi, sъ ni1mъ vёčnw na nb7sёhъ raduetesz.

Їustjnovэ mydrosti i3 harjtы myžestvu, i3 harіtHnovэ derzosti voi1stinnu, peHnы že i3 їeraxa dHblimъ podvigHmъ, i3 valerіana kъ lю6tыmъ mn0gomu terpёnію, i3 ѓgGli čudi1šasz.

Ćkože na kolesni1cu bžctvennuю vsёdše slavnw, kr0vію vašeю kъ nb7si2 radostnw vostek0ste, i3 ruk0ю živon0snoю pobBdnыz prіsste, mydrіi, vэncы2, neprestannw nj nasъ molsщesz.

BGor0dičenъ: Neiskusomyžnw sl0vo pače sl0va r0ždšaz, dv7o neiskusobračnaz, čctaz, napasteй i3zmi2 nasъ i3 vsskihъ bёdъ, i3 vreda dušetlёnna, i3 strasteй, i3 vёčnuющagw plamene, i3 njsuždenіz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.