NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa k7g

Prpdbnagw mіhai1la i3spovёdnika, є3pckpa smnadskagw.

Stіhi6rы prpdbnagw mіhai1la, glasъ }:

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e mіhai1le bGodohnovenne, blagi1hъ i3st0čniče, želanій že konečnыhъ želanіz i3spolnenіe, i3 i4stinnoe blaženstvo, є4že vssko є3stestvo2 voi1stinnu želaetъ, vi1dэti, blaženne, dost0йnw spod0bilsz є3si2. Q krasnagw tvoegw2 ўdobrenіz, slavne! Si1mъ že hrtY raduzsz nhnэ predstoi1ši, ćkw svzti1telь svёtelъ.

§e mіhai1le bGoprіstne, vъ svzщenіz njdeždu njbleksz, poteklъ є3si2 na myčeničeskoe sudi1щe, i3 hrtY privelsz є3si2, sugybыmi vэncы2, blaženne, ўkrašenъ, s™i1tєlьskіz či1nы zrS. Q neskazannagw tvoegw2 veselіz, premydre! E#gHže priwbщi1tisz voi1stinnu spod0bilsz є3si2, bGoblaženne.

§e mіhai1le bGomydre, i3skušenій tebE džgnь, njrošaemь svhše, bGolёpnw pogasi1lъ є3si2, i3 preminylъ є3si2 neiskušenъ, priloži1lsz є3si2 raduzsz, blženne, kъ prє1žnimъ s™i1telєmъ, svzщennomyčeniče svёtlw. Q neizrečennagw tvoegw2 i3 svёtlagw selenіz! Vъ džnьže tS hrt0sъ nhnэ vseli2, ćkw s™i1telz čestna.

Stіhi6rы bcdы, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Raduйsz, dyšъ prosvэщenіe, sogrэšaющihъ proщenіe, neradi1vыhъ i3spravlenіe: raduйsz, ўtэšenіe i3 radostь, skorbsщihъ pom0щnice: raduйsz, blgaz, nemoщnhhъ dyšъ i3scэlenіe: raduйsz, primirenіe kъ bGu i3 hodataice, seraf‡mъ vsёhъ ćkw syщi s™ёйši, čctaz.

Pl0tь t kroveй tvoi1hъ prіemъ prevёčnый bGъ, tS predstatelьnicu pokazA čelovёkwmъ, čctaz. Tёmže i3zbavi rabы6 tvo‰ t vsskіz bэdы2 i3 njbstosnіz, i3 sёteй lukavagw vragA, i3 sіsnіz pričasti1tisz spod0bi i3zbr†nnыz, vs‰ slavzщыz i3 poklansющыzsz tebЁ.

Spasi1 mz, vLčce prečctaz, ćže sp7sa hrtA neizrečennw r0ždšaz: ts bo є3di1nu stzžahъ predstatelьnicu, i3 newbori1muю stёnu, i3 pokr0vъ i3 radovanіe, i3 duši2 moeS bžctvennoe ўtэšenіe. Tы2 ќbw mS i3zbavi neusыpaющagw červіz, i3 ngnS vёčnuющagw, m™i hrtA bGa.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Da glasы veličaю tS radostnыmi, čctaz,, i3 slavlю puči1nu člvэkolю1bіz tvoegw2, t bёdъ spasi2, i3 i3zmi1 mz dušetlёnnыhъ strёlъ nevi1dimagw i3 vselukavagw vragA: ts bo predlagaю nanь, bGonevёsto, nryžіe tverdo i3 nepobэdi1mo, m™i hrtA bGa.

KrtobGor0dičenъ: TS vi1dzщi prigvoždaema na krtЁ, ї}se, i3 strti prіemlющa v0leю, dv7a i3 m™i tvoS, vLko, ўvы2 mnЁ, vopіsše, čado sladkoe. R†nы nepravednw kakw terpi1ši, vračY, i3scэli1vый čelovёčeskoe nemoženіe, i3 t tli2 vsёhъ i3zbavivый miloserdіemъ tvoi1mъ;

KanHnъ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Neizglag0lannыmъ vozsіS prosvэщenіemъ, dž§e vozderžanіz, s™i1telь b9ій bhlъ є3si2, mіhai1le čydne, carskoe nosS svzщenіe, i3 hrt0vu pashй tы2 cRkovь, preblaženne.

Vitjйstvuz ўstы2 svёtlыmi, vsBmъ skazalъ є3si2 blagočestnw bGovэщ†nnaz ўčє1nіz, mіhai1le prebogate, є3reseй njbličaz hulы6, i3 blagočestіz pob0rnikъ bhlъ є3si2, preblaženne.

Darovanій bžctvennыhъ bhvъ, blženne, sosydъ, vsBmъ vBrnыmъ prozvlennw tы2 predalъ є3si2, mіhai1le vsehvalьne, bGopod0bno žitіE stzžavъ, i3 pravdoю njdёznъ, ćkw ri1zoю.

Svzщennomu džbrazu hrt0vu, i3 b9іz m™re, čestnэ poklanszsz prebhlъ є3si2, mіhai1le vsewsvzщenne, i3 hylьnoe ljzыkob0lіe nizloži1lъ є3si2 є3retjčestvuющihъ, slovesы2 i3 strad†nіi pobэždaz.

BGor0dičenъ: I#zъ čreva tvoegw2, pres™az čctaz, vozsіsvъ namъ slnce, bGodёlьnыmi blist†nіi ўzsni2, tgnavъ vssku demwnskuю temnoobraznuю molvY, preproslavlennый gDь: slavnw bo proslavisz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Tekyщimi pritzžalъ є3si2, bGoglag0live, neprehodi6maz i3 prebыv†ющaz vo vёki, razli1čnw bo poži1lъ є3si2, vzыvaz: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

I#zlіssz vo ўstnahъ tvoi1hъ bžctvennaz blagodatь, razširi1vъ ўstA tvo‰, i3 prіslъ є3si2 premydrosti darov†nіz, i3 vopіslъ є3si2: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Pokori1lъ є3si2 str†sti vozderžanіemъ, prosvэti1lъ є3si2 ќmъ tv0й vidёnіemъ, bhlъ є3si2 dёtelenъ, vzыvaz: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

BGor0dičenъ: Marjю prečctuю bcdu vospoemъ, ćkw hodataicu spasenіz ćvlьšuюsz, bGomydrіi vopіemъ: nёstь nepor0čnы, ćkože tы2, vsenepor0čnaz, i3 nёstь prečctы, pače tebє2, vLčce.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

NJsvzti1vъ sebE žitіemъ soveršennыmъ, kvi1lsz є3si2 svzщennikъ bGa vhšnzgw, t negHže ўkrэplsemь, є3retjčestvuющihъ ўstA zagradi1lъ є3si2, na hrt0vu їkHnu tverz†emaz, i3 goni1mь, dž§e, tečenіe skončalъ є3si2.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz čctaz bcde dv7o, є3di1na vёrnыhъ predstatelьnice i3 pokr0ve, bёdъ i3 skorbeй i3 lю1tыhъ njbstosnій vsёhъ i3zbavi, na tS ўpovanіe, ntrokovi1ce, i3myщihъ, i3 dyšы našz spasi2 bžctvennыmi moli1tvami tvoi1mi.

KrtobGor0dičenъ: Zrsщi tS, hrtE, vsenepor0čnaz m™i, mertva na krtЁ prosterta, vopіsše: sn7e m0й sobeznačalьne nc7Y i3 d¦u, čto2 neizrečennoe tvoE sіE smotrenіe, i4mže spaslъ є3si2 prečctыhъ rykъ tvoi1hъ, щedre, sozdanіe;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Želaz vэncA slavы, njstavilъ є3si2 pl0ti ўgoždenіe, svzщennotai1nniče preizrsdne: vse že žitіE tvoE, ćkw blagov0nnu žertvu bGu prineslъ є3si2.

NJhr0mše t pervыz stezi2, vpad0ša, vъ r0vъ є4resi, i5že nhnэ ćvlьšesz tčuždeni, i5hže njbliči1lъ є3si2, hrt0vъ počitaz džbrazъ, preblaženne.

Vosprіslъ є3si2 tvoi1hъ stradanій bogatnw vozda‰nіz, mіhai1le vsečestne, sъ nbcnыmi si1lami nhnэ veselssz, i3 likyz so ѓgGlы, dostočydne.

LJzhkъ tv0й pokazasz d¦a tr0stь, mіhai1le preslavne, smotrenіe plotsk0e pisati pouči1vsz vsederži1telz sl0va, vsehvalьne.

Sіsz svzщennoю i3 čestn0ю ndeždeю svzщenіz tvoegw2, i3spovёdanіemъ ўkrašsz, poz0rъ bhvъ ѓgGlwvъ i3 čelovёkwvъ, vsečestne.

BGor0dičenъ: Napravi, bcde, ži1znь moю2, povelBnіi bžctvennыmi ўpravlsющi vopl0щšagwsz sl0va i3zъ tebє2: i3 kъ svёtu nastavi, dv7o m™i marje bGonevёsto.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й: kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo razvэ tebє2 bGa ne znaю.

T ю4nosti vozloži1vsz sl0vu, svzщennozvlenne: bžctvenno bo vozloženіe ćvlьsz, ўkrasi1lsz є3si2 dёйstvennыmъ vidёnіemъ, i3 premydrosti pl0dъ sobravъ, bhlъ є3si2 pastыrь, mіhai1le dostoprіstenъ.

Glag0lъ b9ій bogatnw vseli1vыйsz vъ tS, bGomydre, rёki i3stoči2 ўčenій, i4miže pitaющesz veseli1msz, blaženne, tS hodataz ćvэ i3myщe, mi1lostiva namъ hrtA sodэvaющa.

I$že bžctvennoю si1loю vs‰ ўkrasi1vъ, tS nhnэ, bGozvlenne, svzщenіz taйnagw ўkrasi2 mĐromъ, provёdый tvoю2 svёtlostь: kvi1lsz bo є3si2 svzщennikъ b9ій velemydrъ.

BGor0dičenъ: Ravenъ namъ po vsemY bhti spod0bivыйsz, vъ tS vseli1sz, bGomati, prevёčnw t nc7A vozsіsvый, i3 rodi1sz i3zъ tebє2, vsenepor0čnaz, člvёkъ vkypэ i3 bGъ vsesi1lenъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Vъ spasi1telьnuю ndeždu, prehvalьne, bžctvennagw veselіz njdёzvsz, i3spovёdanіz vэnecъ t bGa prіslъ є3si2 dost0йnw.

Preterpёvъ gHrьkaz zatočє1nіz, mydre, vъ prostrannuю širotY dosti1glъ є3si2 raS, sъ m§niki likyz, bGomydre prebogate.

Ўčeni1kъ bhvъ hrtA bGa, segw2 strtemъ, blženne, porevnovalъ є3si2, bэdы6 prіemlz d0blestvennэ za cRkovь є3gw2, bGoduhnovenne.

BGor0dičenъ: Ќmnw nauči1všesz neskazannomu vsi2 prbr0cы tvoemY, prečctaz, ržctvY, duh0vnw vowbražaющe, i3 predglag0lющe vsBmъ b{duщaz.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Ćkw načatki:

Ćkw ґrhіereй vsečestenъ, i3 blagočestіz svzщennostradalecъ, preщenіz ѕloimeni1tagw ne ўbosvsz, є3retjčeskoe togw2 protivlenіe pobэdi1lъ є3si2, svob0dnыmъ glasomъ veleglasnw vopіS: їkHnэ poklansюsz hrt0vэ, i3 prečctыz togw2 m™re: segw2 radi tS počitaemъ, mіhai1le.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Ne terpsše ljzhka tvoegw2 bžctvennagw vэщanіz, ѕvёrь ѕloimeni1tый, mіhai1le svzщenne, no vъ zatočenіihъ tS njsuždaetъ dalьnыhъ: nbače stыdsšesz, tvoю2 svzщennopropovёdniče, zrS tverdostь.

Napravlsetsz, premydre, ўčє1nіi tvoi1mi, hrt0vъ vsesvzщennый pravoslavnый s0nmъ: bhlъ bo є3si2 nrganъ, svzщennodёйstvenniče mіhai1le, dyhomъ brzcaz, vopіS veli6čіz vsederži1telz.

Mydrэ njbliči1lъ є3si2 ѕloimeni1tыhъ pitateleй, manenta hylьnoe nečestіe, hrt0vu prečctuю, dž§e, їkHnu ćsnw, i3 bGom™re propovёduz, i3 s™hhъ, mіhai1le prpdbne.

BGor0dičenъ: Voploщenіz bыlA є3si2 b9іz sl0va, dv7o vsenepor0čnaz, krasenъ sosydъ: i3zъ tebє1 bo vosprіstъ za miloserdіe mn0goe, vseg0 mz čelovёka, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Na sudi1щi stavъ, bGopropovёdniče mіhai1le, ne ўstraši1lsz є3si2 preщenіz bezzak0nnыhъ, no svob0dnыmъ glasomъ vopіslъ є3si2: їkHnu prečctuю čtY sp7sa hrtA, i3 s™hhъ vsёhъ.

Nravomъ tverdыmъ i3 krёpkimъ spletsz, mydre, sъ bGob0rcы, pobэdi1telь kvi1lsz є3si2, dёlomъ i3 sl0vomъ ćvlь, ćkože bsše lёpo, їkHnu prečctuю čti1ti sp7sa hrtA, i3 s™hhъ vsёhъ.

Na pervoobraznuю vёdый їkHnnuю čestь, svzщennozvlenne, prehodsщu, dž§e, bGoduhnovє1nnыmъ pisanієmъ poslёduz, vs‰ ўči1lъ є3si2 čti1ti їkHnu hrt0vu, i3 vsёhъ s™hhъ.

BGor0dičenъ: Struю2 i3scэlenій namъ neprestannw vBrnыmъ, čctaz, i3stočaeši: є3sže nbi1lьnuю blagodatь počerpaющe, tvoE poemъ ržctvo2 prečctoe, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Bezmёrnыmъ sіsz nhnэ prosvэщenіemъ, prebogate, svёtu veli1komu ćkw predstoS, želannый tebЁ konecъ poluči1ti, dž§e, spod0bilsz є3si2: kъ nemyže tщasz teklъ є3si2, blagočestnw poži1vъ, preblženne.

Vi1dэti spod0bilsz є3si2 pače ўmA svёtlostь, ю4že na zemli2 prozvlennw, dž§e, stzžalъ є3si2, no hodataйstvuz i3zbaviti tvo‰ ўčeniki2, hrtA ўmoli2, tS nhnэ hvalzщыz i3 čtyщыz, dostočydne.

Ўkrёplьsz bžctvennoю blagodatію, mydrosti tvoeS sі‰nіi, bGob0rnыhъ naglostь, mydre, pogasi1lъ є3si2, zarsmi tonydnыmi, ćkw i3st0čnikъ vnytrь stzžavъ, mіhai1le čydne, hrtopropovёdniče svzщenne.

BGor0dičenъ: Ćkože runo2, prenepor0čnaz, d0ždь nebesnый vo ўtr0bэ prіemši, namъ rodilA є3si2 bezsmertіe daю1щago, blagočestnw togo2 vospэvaющыmъ, i3 tS vsepёtuю bcdu propovёdaющыmъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.