NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Maіa є7i

Prpdbnagw nc7A našegw pahHmіa veli1kagw.

Stіhi6rы prazdnika G: i3 prepod0bnagw, G. Glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

VsE tvoE želanіe kъ bGu prosterъ, mіrskyю krasotY, ćkw ne prebыvaющuю, njstavilъ є3si2, i3 hrtY, vsemydre, sebE vozloži1lъ є3si2, vseobraznw vozderžanіemъ njčiщazsz, i3 terpэli1voe pokazyz protivlenіe, pahHmіe, ko str†stnыmъ razgorёnієmъ, i3 s0vэsti mučenіe, bGomydre, pod8emый, i3 ćkw pobэdon0secъ prіslъ є3si2 vэnecъ neuvzdaemый.

TebЁ nhnэ pribhstь t dёztelьnagw vidёnіz, tloženіemъ tёla, debelagw pokrыvala, i3 pristrastіe plotsk0e tvergšu, bGu srastvori1tisz, tonydnыmi njblistaemь zarsmi i3 blagodatьmi, i3 bGodёtelьnыmi sі‰nіi, i3 manovenіemъ njbožaemь, i3 i4že kъ lyčšemu voshoždenію. I# nhnэ, bGon0se, blaženъ bhvъ, hrtA so derznovenіemъ moli2 nj dušahъ našihъ.

VsE čyvstvo prevozšedъ, vLcэ či1stw besёdovalъ є3si2, pl0ti bhvъ vnЁ, vsečestne, p0mыslomъ lyčšimъ str†sti ўderžavъ, i3 dє1mwnskaz šat†nіz razori1vъ, popralъ є3si2, pahHmіe. I# nhnэ živhй vъ nbcnыhъ selэhъ, vs‰ čtyщыz pamztь tvoю2 pominaй, hrtY so derznovenіemъ molssz nj dušahъ našihъ.

Slava, glasъ ѕ7:

E$že po džbrazu soblю1dъ nevredi1mw, ќmъ vLku na str†sti p†gubnыz p0stničeski postavivъ, vo є4že po pod0bію ćkw m0щnw vozšelъ є3si2: myžeski bo є3stestvo2 ponydivъ, potщalsz є3si2 hyždšee pokori1ti lyčšemu, i3 pl0tь porab0titi dyhu. Tёmže monašestvuющihъ kvi1lsz є3si2 verhъ, ži1telь pusthnnый, blagotekyщihъ njbuči1telь, pravilo dobrodёteli i3zvёstnэйšee: i3 nhnэ na nb7sёhъ zercalwmъ razrёššыmsz, dž§e našъ pahHmіe, či1stэ zri1ši s™yю trbcu, molssz nesredstvennэ nj vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS.

I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ prazdnika, Slava, glasъ ѕ7.

Prpdbne dž§e, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ: tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, dє1mwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 bezъ por0ka porevnovalъ є3si2. Derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Troparь, glasъ }:

Slezъ tvoi1hъ tečenьmi pusthni bezpl0dnoe vozdёlalъ є3si2, i3 i5že i3zъ glubinы2 vozdыhanьmi, vo sto2 trudHvъ ўplodonosi1lъ є3si2, i3 bhlъ є3si2 svэti1lьnikъ vselennэй, sіsz čudesы2, pahHmіe dž§e našъ, moli2 hrtA bGa, spasti1sz dušamъ našыmъ.

KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7: i3 s™agw na ѕ7, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

PahHmію pohvalY lюbeznw pletY.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь slavnw bo proslavisz.

Nadёzvsz blagosti tvoi1hъ nravwvъ, ўserdnw tebЁ pёsnь rabski vozglašaю: no m0й, bGoglase, ќmъ svэtolyčnыmi sіsnьmi, tvoi1mi molьbami prosvэti2, pahHmіe preizrsdne.

Bezstrastіz želanіemъ teplыmъ, dž§e, njderži1mь, vє1щnыz ўvzdi1lъ є3si2 strasteй v0lnы, pahHmіe, i3 dosti1glъ є3si2, lюb0vію vpersemь, segw2 tekyщagw sіsnіz, preblženne, bžctvA.

Radosti i3sp0lnilъ є3si2, mydre, nbcnыz či1nы, tvorcA poznavъ vseS tvari: vo hrani1liщi bo navhklъ є3si2 i3myщagw neizrečennuю si1lu, segw2, bGon0se, vёrnw ўčenьmi nakazyemь.

BGor0dičenъ: Prevhšši bыlA є3si2, čctaz, vseS nevi1dimыz i3 vi1dimыz, prisnodv7o, tvari, ziždi1telz bo rodilA є3si2, ćkože blagoizv0li voploti1tisz vo ўtr0bэ tvoeй: є3g0že so derznovenіemъ moli2, spasti2 dyšы našz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz, ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cRkovь, prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

Ćkože є3lenь priteklъ є3si2 kъ vodЁ, prepod0bne, i3 njkroplenъ bhvъ kreщenіemъ s™hmъ, r0su prіslъ є3si2, є4юže ўsladi1sz serdce tvoE.

Ne terpsщe tverdosti zrёti tvoeS, prepod0bne, demwnstіi polcы2, bGon0se, vozderžatelьnыz, i3skušє1nіz tebЁ razli6čnaz prostr0ša.

Ćkw svzщennoe stzžavъ žitіE, bhlъ є3si2 p0stnikwmъ, pahHmіe, zakonopol0žnikъ, i3 pervый v0ždь, hrtY sі‰ privelъ є3si2, slavne, vъ nemže ўtverdi1sz tvoE serdce.

BGor0dičenъ: Či1ni ўdivi1šasz ѓgGlьstіi, prečctaz, i3 čelovёčєskaz ўstraši1šasz serdcA: nj ržctvЁ tvoemъ: tёmže tS, bcde, vёroю počitaemъ.

Kondakъ prazdnika i3 jkosъ.

Taže sэdalenъ, glasъ }:

Pod0benъ: Premydrosti:

Slezъ tyčami tvoю2 dyšu napoi1vъ bogatnw, dž§e mydre, mnogopl0dnый dobrodёteleй tvoi1hъ požalъ є3si2 klasъ: i3 pastыrь nvcamъ prepodHbnыmъ bhvъ, na ѕlacэ sі‰ vozderžanіz vospitalъ є3si2. Tёmže razrёšsz t žitіS slavnw, ntečєskimъ, pahHmіe, likHmъ sočetalsz є3si2. Segw2 radi vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Slnca džblače razymnagw, bžctvennagw svёta svэti1lьniče zlatokovannый, neskvernaz, neblaznaz, vsenepor0čnaz vLčce, njmračennuю dyšu moю2 njslэplenіemъ strasteй, bezstrastіz zareю prosvэti2, molю1sz, i3 njskvernennoe moE serdce njmhй, potHki ўmilenіz, pokasnіz že slezami, i3 t timёnіz mS njči1sti dёlъ moi1hъ, da lюb0vію zovy ti: bcde prisnodv7o, moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe podati mi2, tebe bo i3mёю nadeždu rabъ tv0й.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz, i3 i3zbavitelz, ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše plačuщi, i3 g0rьkw rыdaющi, vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlz tob0ю i3zbavlenіe, ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti. Dolgoterpэli1ve gDi, mi1losti bezdno, i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz, i3 daruй sogrэšenій njstavlenіe vёroю poю1щыmъ bžctvєnnыz strti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ćkw i3zrsdenъ pravi1telь bhlъ є3si2, pahHmіe, monašeskihъ sob0rwvъ: vidёnіemъ bo, premydre dž§e, i3zvэsti1lsz є3si2, dobrodёteli vozdvi1gnuti popečenіe.

D¦a s™agw zarю2 prіemъ, ѕvэzdA presvёtlaz, sіsющaz blagodatію bhlъ є3si2 vsBmъ, i5hže nastavilъ є3si2 ko spasenіz pristaniщu tvoi1mi ўčenьmi.

ŽitіE tvoE, bGon0se, preblženne pahHmіe, pravilo i3zvёstno monašestvuющihъ bhstь, i4mže nhnэ živytъ, tvoi1mъ poslёduющіi, dž§e, bžctvєnnыmъ ўčenієmъ.

Ўzzvlsemь vLčneю lюb0vію, pogasi1lъ є3si2 pl0ti pristrastіe vozderžanіemъ, pahHmіe: vsE žitіE tvoE, ćkw blagov0nnu žertvu njsvzti1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: TS pristaniщe spasenіz, i3 stёnu nedvi1žimu, bcde vLčce, vsi2 vёmы vёrnіi: th bo moli1tvami tvoi1mi t bёdъ i3zbavlseši dyšы našz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Hodataй bGu i3 čelovёkwmъ bhlъ є3si2, hrtE b9e: tob0ю bo, vLko, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY, t n0щi nevёdэnіz privedenіe i4mamы.

Lюb0vію b9іeю, ўčenіemъ besёdovalъ є3si2 d¦a: i3zъ ni1hže prosvэщaemь, dobrodёteli soveršenіe prіslъ є3si2, t strasteй i3zmэni1vъ duševnoe ўstroenіe.

Moli1tvennika tvoego2 p0stnika priv0dimъ tebЁ, vLko, togw2 radi prossщe, prosvэщenіemъ blgodati prosvэti1tisz, i3 tvoi1mъ vseoryžіemъ vsegdA sohrani1tisz.

Ўkrэpi1vъ ќmъ zapovэdeй soblюdenьmi, pahHmіe, pl0ti vzыgranіe tvoi1mъ vozderžanіemъ ўvzdi1lъ є3si2, i3 pastыrь pokazalsz є3si2 bGolюbeznagw s0nma.

BGor0dičenъ: Moli2 tvoego2 sn7a i3 gDa, dv7o čctaz, plBnnыmъ i3zbavlenіe t proti1vnagw njbstosnіz, i3 na tS ўpovaющыmъ ўmirenіe darovati.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Vsegubi1tєlьnaz dє1mwnskaz popralъ є3si2, dž§e, kov†rstva, vLki tvoegw2 njdёznъ si1loю, i3 krt0mъ čestnhmъ njgraždaemь.

Ќmnw pače vremennыhъ prorazsudi1vъ vBčnuющaz, bolBzni vozderžanіz preterpёlъ є3si2, prepod0bne, i3 dušamъ stroi1telь bhlъ є3si2.

V0lьnэ njbniщavъ dyhomъ, dž§e, bezsmertnoe i3 nepreemnoe na nb7sёhъ naslaždenіe, i3 neskazannoe bogatstvo vosprіslъ є3si2.

BGor0dičenъ: Neiskusomyžnw, dv7o, rodilA є3si2, i3 vёčnueši dv7a, kvlsющi i4stinnagw bžctvA, sn7a i3 bGa tvoegw2 džbrazы.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Svэti1lьnikъ svёtelъ pokazalsz є3si2 vъ koncёhъ, pusthnю že gradы sotvori1lъ є3si2 mn0žestvы monašeskimi: samъ sebE raspenъ, krestъ tv0й na ramo vzemъ, i3 vozderžanіemъ tёlo i3znuri1lъ є3si2, molS neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Presvёtlaz blažennagw pamztь, drugjй kvi1sz denь spasenіz namъ, svёtlostію vozderžanіz, n0щь glubokY strasteй tgonsщi, i3 vsedobrodёtelьnыmъ dэsnіemъ svёtlw njblistaющi, vъ neйže ksnA ѕvэzdA i3 svэtlA kvi1sz. Vёrnw pBsni sъ veselіemъ pahHmію bžctvennomu prinesemъ: sъ vыsoth bo zrS prosvэщaetъ nasъ, i3 daetъ mi1rъ newskydenъ, molS neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su duh0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Krёpostію njdёzsz vLčneю, ćkw prahъ sladostr†stіz žitіS popralъ є3si2, lюb0vію pobэždaemь netlёnnыz ži1zni, є4йže nhnэ i3 pričasti1lsz є3si2, sъ li6ki ѓgGlъ, dž§e, vodvorszsz.

Serdce stzžavъ či1sto, vi1dэti spod0bilsz є3si2 vsёmi nevi1dimago: tsю1du ćkože blaženъ služi1telь, dž§e, bhlъ є3si2, poS blgodёtelz i3 preproslavlennago.

Pravoslavnuю mydrostь tы2 stzžavъ, є3di1nicu triči1slennuю, trbcu є3dinosyщnuю, preblženne, propovёdalъ є3si2, i3 sl0va strašnoe voploщenіe, nauči1lъ є3si2 pёti blgodёtelz, ćkw preproslavlenna vo vёki.

BGor0dičenъ: S™hhъ s™ёйšuю tS razumёemъ, ćkw є3di1nu r0ždšuю bGa nepremёnnago, dv7o neskvernaz, m™i beznevёstnaz: vsBmъ bo i3stoči1la є3si2 vBrnыmъ netlёnіe bžctvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz, vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

P0stnыhъ ćvэ vowbraženіz, t ѓgGla nauči1vsz, mydre, t bžctvennagw povelёnіz, i4miže nhnэ pitaemi blagočestіz pit0mcы, pёsnьmi zovyщe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ćkože m0lnіz veli1kimi blist†nіi, žitіE sіsющee vsBmъ vozsіS, vozderžanіz tvoegw2, vsemydre, blagočestnw ziždi1telю zovyщыmъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

TS pače ўmA i3zъ neroždenna nc7A, prežde vBkъ roždenna, hrtE, slavz propovёda pahHmій slavnый, i3 d¦a vses™ago, є3di1no trbcы є3stestvo2 vёdый i3 bžctvo2.

BGor0dičenъ: Dverь tS svёta, dv7o bGomati, blagočestvuющe i3menyemъ, dž§ee bo sіsnіe, soedi1nšeesz pl0ti debelьstvY, pače є3stestvA rodilA є3si2, prečctaz: є3g0že poemъ vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Lučami blagodati njzari1vsz, pahHmіe, ćkw vёrenъ služi1telь bGu predstoi1ši, i3 nasladi1tisz slavы spod0blьsz nerazruši1mыz. Tёmže čestnhй prazdnikъ tv0й veličaemъ.

I#spletesz tebЁ vэnecъ, ćkw pobэdi1telю, pahHmіe, desni1ceю živon0snoю i3 vsederži1telьnoю: i3 nhnэ poю1щыz tvoю2 pamztь slavnuю, spod0bi, blaženne, ўluči1ti njstavlenіe sogrэšenій, vseprisnopamztne.

Plodы2 nhnэ njb8emъ bolёzneй tvoi1hъ, pahHmіe, radosti naslaždaešisz, ćže pače ўmA: no hodataйstvuz i3zbaviti tvo‰ ўčeniki2, hrtA ўmoli2, tS nhnэ slavzщыz i3 čtyщыz, dostoslavne.

BGor0dičenъ: Ćkw runo2, prenepor0čnaz, d0ždь nbcnый vo ўtr0bэ prіemši, namъ rodilA є3si2 pi1щu daю1щago, blagočestnw togo2 vospэvaющыmъ, i3 tS vsepёtuю bcdu i3spovёdaющыmъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

ЃgGlьskagw žitіS želaz, ўdali1lъ є3si2 sebE vъ pusthnzhъ, i3 str†sti pokori1lъ є3si2 plotsk‡z, ravnoagGlenъ pokazavsz, pahHmіe bGon0se. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ, Slava, glasъ }:

Monahwvъ mn0žestva nastavnika tS počitaemъ, dž§e našъ pahHmіe: tvoeю bo stezeю voi1stinnu pravw hodi1ti poznahomъ. Blženъ є3si2 hrtY rab0tavъ, i3 vražію njbliči1lъ є3si2 si1lu, ѓgGlwvъ sobesёdniče, prpdbnыhъ sopričastniče i3 pravednыhъ: sъ ni1miže moli1sz gDevi, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, prazdnika.

Na lіturgji blažє1nna prazdnika, pёsnь rzdovaz: i3 s™agw, pёsnь G.

Prokjmenъ glasъ z7:

ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo ro7ѕ.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ, bosйsz gDa:

Stjhъ: Si1lьno na zemli2 bydetъ sёmz є3gw2.

E#đlіe luki2, začalo o7z.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.