NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa k7a

S™agw sщ7ennomyčenika їannuarіa, i3 druži1nы є3gw2.

I# s™agw sщ7ennomyčenika fe0dwra, i4že vъ pergji.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы їannuarіa, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Svzщennikъ svzщennэйšій, stradalecъ zak0nenъ, q їannuarіe! Tы2 bhlъ є3si2, ne čuždi1mi krovьmi2, no tvoi1mi pače, vъ samoe to2 nb7o všedъ, i3dёže p®teča vsёhъ є4stь ї}sъ, pri1snw sego2, dž§e, zrS i3 vi1dz, є3g0že ѓgGli vi1dztъ.

I# mečemъ ўsэkaemь, i3 na džgnь pometaemь, i3 ѕvэrє1mъ daemь, dostočydne, i3 vъ temni1cэ zatvorsemь na dni6 mnHgi, neprekl0nenъ ўm0mъ, si1loю bžctvennoю prebыlъ є3si2, i3 skončalъ є3si2 p0dvigъ, zak0nnw postradavъ, svzщenne čudon0sne, bezpl0tnыhъ sobesёdniče.

Disіderіa i3 prokyla, sHsa, favsta, є3vtmhja, їannuarіa slavnago, i3 mydrago ґkutіHna, soglasnw počti1mъ: ćkw m{drыz sщ7ennodёйstvenniki, ćkw vэncen0scы myčeniki, ćkw grada s™agw graždanы, moli1tvenniki že tёhъ blažaщihъ i4stinы syщz.

I$nы stіhi6rы, s™agw fe0dwra, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Predъ nepravednыmъ sudi1щemъ, velikom§niče fe0dwre, predstoS, njbliči1lъ є3si2 jdwlьskoe bezb0žіe, i3 bіenъ bhvъ nepravednw, prostrenъ, preblženne, na skovradЁ razžžennэ, lю1tэ pek0mь i3 polivaemь ros0ю d¦a, i4že tS tverdw ўkrёplьšago, razori1ti svirёpstvo lю1tagw borcA.

Kolesni1ca bGa našegw ćvstvenna bhlъ є3si2, čctыmъ serdcemъ tvoi1mъ sego2 nosi1ma i3mёz, blženne, kolesni1cэ že privszanъ, rэši1ši t ќzъ, i3 hrt0vэ privzzaz lюbvi2, i5že tS svzzavšыz: sъ ni1miže vverženъ bhvъ vъ peщь, ne njpali1lsz є3si2, fe0dwre, vozveličaz gDa sъ tёmi, dostočydne.

Na krtЁ prosteršemu rycэ pod0bzsz, blženne, raspstsz, fe0dwre, prebыlъ že є3si2 vi1sz na tri2 dni6, d0ndeže vъ rycэ bGu predalъ є3si2 dyšu, tečenіe skončalъ є3si2 stradanіz, m§nikwvъ verhъ, cerkve prednій st0lpe, vёrnыhъ ўdobrenіe, ѓgGlwvъ sobesёdniče.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

NJdoždi1 mi, vLčce, tvoeS mi1losti bezdnu, i3 njpalьšeesz zn0emъ strasteй serdce moE, ćkw mi1lostiva, nap0й, ntrokovi1ce, i3 ўmilenіz k†pli toči1ti neprestannw sotvori2, molю1sz, i4miže ўtэšenіz spod0blюsz, čctaz: є4že poluči1ti i4mutъ, i5že i4skrennw plakavšіisz.

KrtobGor0dičenъ: Raspinaema hrtA člvэkolю1bca vi1dzщi prečctaz, i3 rebra i3skopavaєma kopіemъ, plačuщi vopіsše: čto2 sіE, sn7e m0й; čt0 ti bezblagodatnіi lю1dіe vozdaša, za ±že sotvori1lъ є3si2 dHbraz i5mъ; i3 tщi1šisz bezčadstvovati mS, vselюbeznэйšій: ўdivlsюsz, blgoutr0bne, tvoemY v0lьnomu raspstію.

KanHnъ s™agw їannuarіa. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ, duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz, da tebЁ ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlenіi tэlesE pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

Shй sъ v0instvы neveщestvennыhъ ѓgGlъ, i3 pričastіemъ svёta nezahodi1magw dyšu svzщennw prosvэщaz, prosvэti1 mi serdce, svэton0snый tv0й dnesь prazdnikъ voshvalsющu, blženne.

V0instvo svэtovi1dno, svzщennый sob0rъ postradA sъ tob0ю terpэli1vnw, mydre svzщennodёйstvenne, sъ ni1miže vssko razori1lъ є3si2 ѕmjevo kovarstvo, preterpёvъ mnogopletє1nnыz smhslomъ m{ki.

Stopamъ hrtA, veli1kagw i3 pervagw pastыrz, mydre, poslёduz, njbagrє1nіi mučenіz ўzsni1lъ є3si2 tvoegw2 s™i1telьstva ndeždu: segw2 radi tS počitaemъ ўmA pravostію.

BGor0dičenъ: Blaženi sytь lю1dіe, bcde, slavzщіi tS m™rь b9ію nel0žnuю, i3 pri1snw blažaщіi tS, čctaz, ćkože proreklA є3si2, svzщennw proricaющi, є3gdA hrtA vnytrь nosi1la є3si2.

I$nъ kanHnъ s™agw fe0dwra. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz dyha, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Darъ blgoprіstenъ, i3 vLcэ vozlю1blenъ, m§nikwmъ ўkrašenіe kvi1lsz є3si2, fe0dwre: segw2 radi tebЁ ćkw darъ prinošY pёnіe, podaždь mi2 tvoю2 p0moщь.

Krasenъ tёlomъ, ўdobrenъ že d¦omъ shй, tluči1lsz є3si2 kъ borenієmъ lьsti1vagw: i3 sego2 razrazi1vъ, pobёdы vэnecъ prіslъ є3si2.

Glag0lы prewbi1dэlъ є3si2 ѕločesti1vago, fe0dwre: sebe že ўg0dnika gDnz i4skrennz i3 v0ina hrtA cRS, i3 soveršenna m§nika ćvэ pokazalъ є3si2.

BGor0dičenъ: Vseli1sz vo črevo tvoE є3stestv0mъ nepristypnый, ži1teli pokazA nasъ, prenepor0čnaz, raS, neizrečennыmъ miloserdіemъ: t negHže i3zgnani bhhomъ zavistію ѕmіi1noю.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossavšesz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Zareю s™agw d¦a njgraždenъ, posredЁ peщi likovalъ є3si2, ю4nošamъ i5že pervэe prpdbnыmъ, preblženne, pod0bzsz.

Či1ni svzщennыhъ si1lъ posredЁ peщi sъ tob0ю, bGomydre, likovahu: sъ ni1miže poeši blgodёtelz, prebыvaz newpali1mь.

RэkA medvena ўčenій medot0čnыhъ tvoi1hъ, їannuarіe premydre, voi1stinnu ljzhkъ tv0й bhstь, mы6sli zrsщihъ tS naslaždaющi.

BGor0dičenъ: Rast0rgni pleni6cы, bGonevёsto, grэhHvъ moi1hъ, ±že ќzы rast0rgši ѓdwvы ržctv0mъ tvoi1mъ, i3 radosti vs‰ i3sp0lnši.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

Hramъ bhvъ d¦a bžctvennagw, hramы že i3stuk†nnыz, mydre, p†gubnыz potrebi1lъ є3si2, i3 slovesы2 njbliči1lъ є3si2 mє1rzskaz prinošє1nіz bezzak0nnuющihъ, fe0dwre.

Ćrostію i3 gnёvnыmъ proizvolenіemъ bіsše tS bezzak0nnый sudіS, zak0nы bGa našegw ўtverždaющa, fe0dwre: є3g0že zrS predъ sob0ю, nepokolebi1mь prebыlъ є3si2.

Položi1lsz є3si2 ўserdnw na skovradЁ razžžennэ, stradalьče, revnostію razgaraemь bGa vsederži1telz, i3 togw2 raspalsemь bžctvennoю lюb0vію, fe0dwre.

BGor0dičenъ: Bezlёtnый є3stestv0mъ, podъ lёtomъ i3zъ tebє2 vi1dэnъ bhstь, rodi1sz pod0bіemъ pl0ti, lBtnzz mo‰ pregrэšє1nіz, za miloserdіe neizrečennoe prezrS, vsenepor0čnaz.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Svzщenіz ndeždu njbagri1vъ kroveй tvoi1hъ njmočє1nіi, svэtlёйšu ćvэ pokazalъ є3si2, ўg0dniče hrt0vъ. Tёmže všelъ є3si2 vo nbi1tєli vBčnыz, i3stočaz čtyщыmъ tS i3scэlenій puči1nu, i3 molS vsegdA bGa, vsBmъ dati pregrэšenій prošenіe.

Slava, glasъ t0йže. Myčeničenъ:

Spasi1telьnыhъ darHvъ tezoimeni1tago, i3 naslёdnika togw2 blaženstva, ćkw pod0bnika i3 m§nika hrtA bGa, prіidi1te, voshvalimъ, čestnyю є3gw2 pamztь nhnэ toržestvyющe i3 kъ nemY vopію1щe: velikom§niče, moli1sz, sogrэšenій darovati namъ njstavlenіe.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Po bz7э vo tv0й, bcde, pribэgaю smirennый, pokr0vъ bžctvennый, pripadaz molю1sz: pomi1luй, prečctaz, ćkw prevzыd0ša glavY moю2 grэsi2, i3 boю1sz, vLčce, myki, i3 trepeщu. Molenіe sotvori2, čctaz, kъ sn7u tvoemY, nj si1hъ i3zbaviti mS.

KrtobGor0dičenъ: I$že t beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщi, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю1 tz, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: LюbvE radi, щedre, tvoegw2 džbraza, na krtЁ tvoemъ stalъ є3si2, i3 rastazšasz kzhcы: th bo є3si2, člvэkolю1bče, krёpostь moS i3 hvalenіe.

Vsi2 sHsa dіakona i3 stradalьca, i3 svzщennago favsta, prokyla že veli1kago, i3 disіderіa že soglasnw počti1mъ.

Dremanіemъ nečestіz, prokyle m§niče, tы2 nikakože vozdremalsz є3si2: b0drostьmi bžctvennыmi vsE ўspi1lъ є3si2 bezb0žnыhъ ѕlomhslіe.

N0va ćkw danіi1la tS, ѕvэreй posredЁ so stradalьcы spasaetъ nevredna i3zvodi1ma, q їannuarіe! Hrt0sъ bGъ našъ.

BGor0dičenъ: Vozveli1čimъ є3di1nu blgoslovennuю, є3sže radi velьmi2 vsёhъ blgoslovi2 voi1stinnu vsepreblgjй, t seS voploщaemь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Vozlёzša na skovradY, nbcnый ѓgGlъ predstavъ njrošaetъ, newpalьnw soblюdaz tS, fe0dwre, rёčnыhъ v0dъ potečє1nіi, i3 trysomъ i3 šymomъ, strašnыmi pokaz†nіi.

TebЁ vёrnw čudodёйstvuющu, prelesti prilэžaй, kъ vёrэ vnezapu, m§niče, ćkože kamenь valsetsz, i3 kъ li1ku m§nikъ ўstrosetsz dіosk0rъ, ngnemъ skončavaemь.

Vo blюsti1telьnicэ pol0žsz, ćkw hrani1telь ziždi1telz povelёnіemъ, ю4že t mladenstva i3mёlъ є3si2 vёru, bGu sohrani1lъ є3si2, i3 sію2 neblюdyщihъ, ćkw bezymnыhъ gnušalsz є3si2 soveršennыmъ razumomъ, preslavne.

Mnogobolёznennыhъ mykъ i3skušє1nіz preterpёlъ є3si2, i3 mn0gihъ bolёzneй, m§niče, cэli1ti spod0bilsz є3si2, nebolёznennыhъ žili1щъ naslёdnikъ bhvъ, i3 bezpečalьnыz voi1stinnu ži1zni i3 naslaždenіz.

BGor0dičenъ: Bezъ bolёzni rodilA є3si2 bGa bezpl0tnago, bolBzni, ntrokovi1ce, є4vы pramatere rэšaщa, i3 bolёzni ѓdovы i3zbavlsющa, bolёznennu i3myщihъ ži1znь sogrэšaющihъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Kr0vію svzщennoю ndeždu tvoю2, prebogate, soverši1lъ є3si2 svэtlёйšu, i3 kъ cRkvi vhšnэй ćkw svzщennikъ prišelъ є3si2.

I#stekši na zemli2 mnogočestnёй kr0vi tvoeй, bhlъ є3si2 i3scэlenій rэkA, strasteй i3zsušaz pot0ki.

Nepravednago sudію2 njslэplena moli1tvoю tvoeю prosvэti1lъ є3si2, miloserdію vLki vsёhъ pod0bzsz, prebogate.

BGor0dičenъ: Poemъ tS, є3sže radi syщыmъ vo tmЁ svёtъ nezahodi1mый vozsіS, bcde, vsёhъ vLka, i3 lюb0vію ўblažaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Velьmi2 bezb0žnuю prelestь njbliči1lъ є3si2: tёmže kъ kolesni1cэ privzzalsz є3si2, prebыvaeši že cёlъ, k0nєmъ džgnєnnыmъ tS pod8emšыmъ plamennыz kolesni1cы, fe0dwre, ćkože i3lію2 slavnago.

Razgnёvavsz bezzak0nnый, vъ peщь gorsщuю tS vkypэ sъ swkratomъ i3 bžctvennыmъ dіonĐsіemъ vverže: sъ ni1miže prbr0českuю svzщennuю pёlъ є3si2 pёsnь, doblemydrenne fe0dwre.

Da pohvalitsz vъ pёsnehъ bžctvennый dіonĐsій, vkypэ sъ swkratomъ d0blimъ, posredЁ peщi kopіemъ ўszveni bhvše: m§nicы bhša krёpcы, bžctvennыmъ nakazanієmъ fe0dwra povinyvšesz.

BGor0dičenъ: Voi1stinnu syщi i3 vrэsnotY prenepor0čnaz є3di1na bcde, njbladati mnЁ porab0щšimi mS strastьmi2 ўkrэpi2: ćkw da svob0dnыmъ p0mыslomъ raduzsz ўblažaю tS, vёrnыhъ spasenіe.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы6 morsk‡z, i3 potopi1la mS є4stь byrz mn0gihъ grэhHvъ: no ćkw bGъ i3zъ glubinы2 vozvedi2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Glag0lы znamenіz vi1dz tS, sob0rъ bezzak0nnыhъ, dёющa, sщ7ennotai1nniče, ko tvorcY t duši2 prih0ditъ, preslavnw prosvэщaemь.

Kvi1lsz є3si2 prežde koncA, s™i1telю, i3 po bžctvennэй konči1nэ, tvorS mn0žestvo čudesъ, darъ s™agw d¦a t mladenstva prіemъ.

Nhnэ svzщennыmъ soglasіemъ, favsta, i3 sHsa vsi2, disіderіa sъ є3vtĐhіemъ, i3 mydrago ґkutіHna vospoemъ, i3 sъ prokylomъ bGon0snыmъ.

BGor0dičenъ: Vo blgodэsnіe čelovёkwmъ t tvoi1hъ či1stыhъ kroveй voploщaetsz bGъ sl0vo: є3g0že prilёžnw, bGomati, moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečctn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

ЃgGla bžctvennыmъ prišestvіemъ džgnь ќbw peщi ўgasaše: serdce že tvoE, preblženne, derznovenіz i3spolnsšesz, є4že kъ ziždi1telю manovenіemъ prohlaždaющesz.

Glag0lы s™ы6z ćkw ўslhša tebE r0ždšіz muči1telь, m§niče fe0dwre, sію2 mečY predadE, m§ničeski bžctvennэ tečenіe skončavšu.

Voždelёvši ćkw ю4nica fіljppa sъ shnomъ ўmreti sъ spёhomъ prіi1de, posredЁ sudi1liщa samozvanna, myčєnikъ slavu prіemlющi.

BGor0dičenъ: SE gorA s™az, sE mmropol0žnica d¦a, m0stъ kъ bGu vsёhъ prevodsй, bcda dv7a, ю4že ўblažaemъ.

Kondakъ, glasъ G:

Svzщenіz pomazanіemъ, i3 mučenіz kr0vію ўkrasi1stesz, slavne їannuarіe i3 fe0dwre: i3 sіsete vsю1du vъ vhšnihъ likyющe, i3 nasъ naziraйte vъ hramъ vašъ prišedšыz, i3 vъ nemъ neprestannw zovyщыz: vsёhъ nasъ soblюdi1te, molsщe člvэkolю1bca bGa.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ю$nwši tri2 vъ vavmlHnэ, velёnіe muči1televo na byйstvo prel0žše, posredЁ plamene vopіshu: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

NtrokHmъ bžctvєnnыmъ ўpod0bilsz є3si2 posredЁ plamene, q їannuarіe! Sošestvіemъ ѓgGla, likyz džkrestъ, i3 pёsnьmi taйnыmi sp7sa poS: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Bezbolёznenъ p0mыslъ tv0й blgodatію bžctvennoю soblюdaz, i3 prežde stradanіz nedygi i3scэli1lъ є3si2 vs‰kіz, pastыrь i3 m§nikъ i3 veli1kъ čudotv0recъ poznavaemь.

Stoslъ є3si2 predъ sudi1щemъ, myčeniče, muči1teleй, straždA terpэli1vnw, i3 ѕločestvi6vыz posramlsz, i3 prelьщє1nnыmъ vsBmъ pokazyz i4stinu.

BGor0dičenъ: Ўmertvi2 mo‰ dvižє1nіz, prečctaz, plotsk†z, ćže živ0tъ r0ždšaz, njživi2, čctaz, dyšu moю2 ўmerщvlennuю strastьmi2 i3 mn0gimi grэhi2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi, pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz, poю1щe: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ, blgoslovenъ є3si2.

Soblюdaemь ros0ю d¦a, ćkože džtrocы trіE, newpali1mь posredi2 ngnS, bGomydre fe0dwre, sъ si1mi pёlъ є3si2: prepёtый ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

E$llinskuю prelestь njbliči1lъ є3si2, myčeniče fe0dwre, sl0vomъ blgodati, bogatnw i3stekaющimъ t ўstenъ tvoi1hъ, i3 vzыvalъ є3si2: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Ўvёda tvoE prozvanіe i3 stradanіe tebE r0ždšaz, i3 prežde začatіz, fe0dwre veli1kій m§niče mnogostradalьne, vopію1щi: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: NJčiщenіe mi2 bydi, vsenepor0čnaz, kъ r0ždšemusz i3zъ tebє2, tsэčenіz lю1tыhъ dolgHvъ hodataйstvuющi mi2, i3 crtvіz b9іz bžctvennый vh0dъ, i3 pi1щi naslaždenіe, i3 svёta pričastіe.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne, posredЁ plamene blagočestvovavšыz snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA blgoslovi1te, p0йte gDa.

Da voshvalitsz veli1kій prokylъ, so ґkytіemъ i3 є3vtĐhій, i3 bžctvennый disіderій, favstъ že i3 sHsъ doblemydrennіi, sp7sa slavnіi m§nicы.

TS li1kъ stradalєcъ blžennый verh0vnika pritzžA, poprA, svzщennotai1nniče slavne, verhъ demwnwvъ, i3 bezb0žіz voznesennuю gordhnю potrebi2.

Ćkože džtrocы džgnь popralъ є3si2, i3 ѕvэreй stremlє1nіz njbuzdalъ є3si2, ćkože danіi1lъ, vseizrsdne, i3 ćkw pavelъ vo glavY ўsёklsz є3si2, blagočestnw skončavъ tečenіe tvoE.

BGor0dičenъ: Vseli1vыйsz neskazannw vo črevo tvoE, sebЁ žili1щe pokaza tz, prečctaz bGonevёsto, є3myže neprestannw vopіemъ: vs‰ dэlA, blgoslovi1te, gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Na krestъ voznesenъ bhvъ, tri2 dni6 sotvori1lъ є3si2, na semъ povёšenъ bhvъ, fe0dwre, strtь vLki tvoegw2 pri1snw p0mnimuю, tremi2 časы2 bhvšuю, i3z8wbražaz ćvэ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Položenъ bhlъ є3si2 na drevo, bolBznenы prіemlz ćzvы, ўzzvi1lъ є3si2 ѕmjz borcA, vkušenіemъ dreva smertь bolёznennu, fe0dwre, sodёlavša ґdamu, i3 togw2 vnykwmъ: tёmže tS čti1mъ vo vs‰ vёki.

Vopіetъ pergjz tvo‰ p0dvigi, bolBzni, stradanіe, r†nы, strastь blžennuю, smertь čestnyю, є3sže radi kъ bezsmertnэй ži1zni, fe0dwre, prešelъ є3si2, blgoslovi1te, zovhй, vs‰ dэlA, gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Q glubinA neizrečennagw tainstva!. Sozdavый ruk0ю drevle čelovёka, zi1ždetsz voploщaemь, vo ўtr0bu prisnodv7ы všedъ, i3 spasaetъ mS, so strahomъ zovyщa: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь, th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2: tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Їannuarіa čestn†z borє1nіz, p0dvigi i3 bіє1nіz, є4že do kr0ve myžestvo, bolBzni i3 nyždnuю smertь, čudesъ že neizmёrnuю puči1nu, sъ veselіemъ vozveli1čimъ.

Vi1dэnъ bhlъ є3si2 na vыsotЁ čestnagw, slavne, mučenіz, ćkože nezahodi1moe s0lnce: ćkw bžctvєnnыz ѕvёzdы, myčєnikъ mn0žestvo vedhй, i3 nhnэ prosvэщaetъ koncы2, stradanій veli1kihъ svёtlostію.

Pamztь tvoS svэton0snaz vozsіS, lučы2 bžctvennagw d¦a vesь mjrъ njzarsющi, njmračenіe ѕHlъ tgonsщi: vъ neйže tS m0limъ, bGoduhnovenne, prosvэti2 vs‰ poю1щыz tS.

BGor0dičenъ: Svёta i4že vъ tebЁ sі‰nіi, njslэplennuю dyšu moю2 prosvэti2, i3 ruk0ю nastavi, ntrokovi1ce, vъ puti2 spasennыhъ hodi1ti, i3 prelestna tbёgnuti pretknovenіz, ćkw da vёroю ўblažaю tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Stopamъ hrtHvыmъ poslёduz, premydre, pervagw myčenika raspstіe preterpёlъ є3si2, ќzы i3 ćzvы gvozdi6nnыz prіemъ: i3 t zemli2 vosteklъ є3si2 kъ nebє1snыmъ, vэncen0scєvъ p0čestь prіemъ, crtvo b9іe nepreemnoe.

Kvi1lsz є3si2 ćkw zlato, fe0dwre, svэtlosіsnno, posredЁ stoS ngnS, sošestvіemъ čestnagw ѓgGla, raspalaemь vLki želanіemъ, newpali1mь prebhlъ є3si2: sъ ni1mže pёsnь spasennuю poS, svzщennw raduzsz.

Stanemъ blagočestnw vъ domY bGa našegw, stradalьca є3gw2 vёroю blažaщe, myžeskimъ ўm0mъ podvi1gšagosz, i3 vražіe šatanіe pobэdi1vša, i3 pobёdы svhše vэnecъ i3zъ ruki2 hrt0vы prіemšago.

Vzstsz ko nbi1telєmъ vы6šnimъ raduzsz, myčeniče fe0dwre, dosti1glъ є3si2 bezpl0tnыhъ či1nы, sъ tёlomъ bezplHtnыz demwnы krёpkw pobёždь: i3 m0lišisz vёroю nj čtyщihъ tS, dolgHvъ prіsti i3zbavlenіe.

BGor0dičenъ: Prosvэti2, čctaz, duši2 moeS džči, bGorodi1telьnice, da ne posti1gnetъ menE grэh0vnaz tmA tsžkaz, nižE glubinA pokrhetъ mS tčaznіz: no sama mz spasi2 i3 ўpravi, predstatelьnice vёrnыhъ neposthdnaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.