NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa k7

Prpdbnagw nc7A našegw fe0dwra trіhi1nы.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Prpdbne dž§e fe0dwre, darъ bGu i3zbranъ samъ sebE prineslъ є3si2, bdёnіe vsen0щnoe, i3 ўmilenіe stzžavъ, poučenіe bžctvenno, konečnoe smirenіe, nadeždu, vёru, lюb0vь nerastvorenu, trezvёnіe i3 miloserdіe, i4stinnoe bezstrastіe i3 moli1tvu, st0lpъ tS pokazaša svэtovi1dnэйšій.

Prpdbne dž§e fe0dwre, vo njdэsnіe i4stinnoe i3 spasenіz ndeždu, blagočesti1vыmъ razumomъ i3щaй njdёztisz, vlasznhmi rybы vsegdA tvoE tёlo pokrыvati ne prestalъ є3si2, i3 njbnaži1lъ є3si2 nasъ njbnaži1všagw kHzni, si1loю ўkrэplsemь bžctvennagw d¦a.

Vopl0щšemusz bGu našemu, t dv7ы m™re nasъ radi, i3 njbniщavšemu, ćkw ni1щъ dyhomъ, tebE samago prineslъ є3si2, žertvu ži1vu i3 vsesožženіe prіstno, vseblženne, i3 darъ čestenъ. Tёmže i3 prіslъ є3si2 nbcnoe naslaždenіe: kъ nemyže pri1snw moli1sz, m0limsz, pomi1lovati nasъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Pl0tь t kroveй tvoi1hъ prіemь, pervovёčnый bGъ, tS predstatelьnicu pokazA čelovёkwmъ, čctaz. Tёmže i3zbavi rabы6 tvo‰ t vsskіz bэdы2 i3 njbstosnіz, i3 sёteй lukavagw vragA, i3 sіsnіz pričasti1tisz spod0bi i3zbrannыhъ, tS slavzщыz, i3 poklansющыzsz tebЁ.

KrtobGor0dičenъ: TS vi1dzщi prigvoždaema na krtЁ, ї}se, i3 strti prіemlющa v0leю, dv7a i3 m™i tvoS, vLko, ўvы2 mnЁ, vopіsše, čado sladkoe: r†nы nepravednw kakw terpi1ši, vračY, i3scэli1vый čelovёčeskoe nemoženіe, i3 t tli2 vsёhъ i3zbavivый miloserdіemъ tvoi1mъ;

KanHnъ. Glasъ v7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Darov†nіi bžctvennыmi njbogaщsz, darъ ćkw mnogocёnenъ tvorcY, dž§e, sebE privelъ є3si2. Tёmže m0й njblagodati2 p0mыslъ, voshvalsющu tvoю2 dnesь pamztь svэton0snuю, i3 žitіE ravnoagGlьnoe.

Ćkw napitavsz bžctvennыmi dobr0tami, vzslъ є3si2 na ramo tvoE p0stničeski krtъ, fe0dwre, i3 poslёdovalъ є3si2, v0lьnoe tebє2 radi preterpёvšemu raspstіe, blženne, str†sti ўmertvi1vъ tэlє1snыz.

Krёpkw, dž§e, proti1vu vragA njpolči1vsz, i3 krtnыmъ nryžіemъ njgraždenъ, sego2 smiri1lъ є3si2 smiri1vsz, i3 mydrэ voznošaemь: tёmže pobэdon0secъ kvi1lsz є3si2, i3 prpdbnыhъ ravnostostelь.

BGor0dičenъ: Spasšіisz, dv7o, tebє2 radi, prenepor0čnuю vъ ženahъ, i3 b9ію rodi1telьnicu pёsnьmi ўblažaemъ i3 počitaemъ, i3 soglasnw zovemъ: raduйsz, vin0vnaz pradэdnzgw nazdanіz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: ProcvэlA є4stь pusthnz, ćkw krjnъ, gDi, kzhčeskaz neplodsщaz cRkovь prišestvіemъ tvoi1mъ, vъ neйže ўtverdi1sz moE serdce.

Procvёlъ є3si2 vъ por0dэ vozderžanіz, prpdbne, ćkw ši1pokъ blagov0nenъ, serdcA blagouhaz namъ bžctvennыmъ tvoi1mъ žitіemъ, preslavne.

Krёpostію vozmogaemь sp7sovoю, šestvovalъ є3si2 tёsnыmъ, slavne, žest0kimъ i3 sk0rbnыmъ putemъ, i3 kъ širotЁ vhšnzgw sіHna dosti1glъ є3si2.

Vi1ditsz tv0й gr0bъ, blagov0nno mĐro blagodatію i3stočaz, prpdbne, i3 propovёduetъ bGu, bhvša tS blagov0nіe, dž§e svzщenne.

BGor0dičenъ: Čert0gъ bezsmertіz tvoE črevo bhstь, i3zъ negHže ženi1hъ gDь vozsіsvъ, dv7o prečctaz, prpdbnыhъ li1kъ sebЁ sobrA.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Ćkw či1stъ kъ čctomu pristyplь častыmi moli1tvami i3 čistot0ю, njs™i1lsz є3si2 d¦omъ, fe0dwre: tonyduže so ѓgGlы nhnэ vodvorszsz, poeši pёsnь tris™yю vsёhъ vLcэ. Tёmže moli2, prpdbne, hrtA, pomi1lovati lюb0vію čtyщihъ tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po bz7э vo tv0й, bcde, pribэgaю smirennый, pokr0vъ bžctvennый, pripadaz molю1sz: pomi1luй, prečctaz, ćkw prevzыd0ša glavY moю2 grэsi2, i3 boю1sz, vLčce, myki, i3 trepeщu: molenіe sotvori2, čctaz, kъ sn7u tvoemY, t si1hъ i3zbaviti mS.

KrtobGor0dičenъ: I$že t beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщe, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю1 tz, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ, gDi, vopl0щsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vozderžanіz častыmi ćzvami ўranilъ є3si2 str†sti є3gĐpta, i3 nastavilъ є3si2, fe0dwre, kъ zemli2 nebesnэй, blagočestnw i3 prepod0bnw poslёduющыz tebЁ.

I#stk†nіi dobrodёtelьnыmi sodёlalъ є3si2, fe0dwre, sebЁ ўg0dnu i3 čistёйšuю ndeždu, vъ nю1že njdёzvsz, vъ čert0gъ vhšnій všelъ є3si2.

I#zsušenіemъ sёtuz soveršalъ є3si2, fe0dwre, vlasznhmi i3stkanьmi tvoю2 pl0tь pokrыvaz: tonyduže ti2 vozsіS mhslennoe veselіe bžctvennыmъ d¦omъ.

BGor0dičenъ: Vъ časъ mS strašnый, prečctaz, sudi1ma spasi2 i3 i3zbavi, geennы i3shiti2, ćkw da ўblažaю tS, i3 po d0lgu čestvyю, nepor0čnaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

ŽitіE ravnoagGlьnoe vosprіemъ na zemli2, prepod0bne, p0stničeski vsskimъ njѕloblenіemъ ўmertvi1lъ є3si2 strasteй vost†nіz, bGomydre fe0dwre.

Časъ sudA pomыšlsz vsegdA, tri1nulъ є3si2 t duši2 s0nъ ўnhnіz, ќtrenюz kъ bGu, i3 bžctvennoю lюb0vію ўdobrsemь.

LюbS vы6šnіz nbi1tєli, ćkw monahъ i4stinenъ, vozdvi1glъ є3si2 na zemli2 nbi1tєli monašestvuющыmъ: vъ ni1hže tob0ю nasaždeni bhvše, počitaюtъ tS, prpdbne.

BGor0dičenъ: E#di1na rodilA є3si2 v3postasnuю ži1znь, prečctaz, tvorcA vsёhъ i3 vLku: є3g0že lю1bzщe, mn0žestvo ntє1cъ prepod0bnыhъ prepod0bnw poži1ša.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Prosvёщsz vidBnіi lyčšimi, t vsёhъ zemnhhъ dyšu njbnaži1lъ є3si2, i3 nj bz7э ўprazdni1lsz є3si2, neprestannыmi poučє1nіi, fe0dwre.

Svёtlagw tvoegw2 žitіS svёtlostію podnebє1snaz njsvэti1šasz, blženne, vost0čnagw s0lnca svэtosіsnnuю tS ѕvэzdY propovёdaющe.

Mrazomъ i3 stydenію ўtэsnsemь, i4že kъ bGu njgrэvalsz є3si2 manovє1nіi, i3 zi1mu tgnalъ є3si2 strasteй b9estvennoю teplot0ю, fe0dwre.

BGor0dičenъ: Ćkw dobrY, ćkw krasnY ćvlьšuюsz, sl0vo krasnoe vozlюbi2, čctaz, i3 vъ tvoю2 ўtr0bu vseli1sz, vъ naše vёrnыhъ i3zbavlenіe.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Kvi1lsz є3si2 predi1venъ žitіemъ, fe0dwre mydre dž§e, vlasznhmi rybы i3zmэni1vъ, pače carskihъ sokr0viщъ ±že na zemli2, segw2 radi nbcnuю ndeždu vosprіslъ є3si2, pri1snw moli2 nj nasъ, prpdbne.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su duh0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Mmroduhnovenъ bhlъ є3si2 dobrodёtelьnыmi tvoi1mi njbBtы, fe0dwre, i3 mĐro blagov0nno t čestnhhъ tvoi1hъ moщeй i3stočaeši namъ vёrnw čtyщыmъ tS, dyšы i3 serdcA blagouhaz, prepod0bne.

Ćkw ѓgnecъ neѕl0bivъ, vospitanъ na ѕlacэ vozderžanіz, prepod0bne, vseli1lsz є3si2 vo njgradu nbcnuю, veseli1tisz sъ načalьnыmъ pastыremъ: tёmže tvo‰ džvcы pri1snw pominaй.

Kaplzmi slezъ tvoi1hъ pogasi1lъ є3si2 vrsщuю tэlesE peщь, svzщenne, ngnemъ bžctvennagw d¦a raspalaemь svэti1lьnikъ d0blesti: i3 svёtъ syщыmъ vo tmЁ, dž§e, bhlъ є3si2.

BGor0dičenъ: PokazA kupina tz povivaema ngnemъ, prenepor0čnaz, nikakože njpalsema ќbw: džgnь bo nosi1la є3si2 bžctvA, i4že newpalьnu tS soblю1dъ, čctaz, i3 po ržctvЁ dv7u netlёnnu.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte, dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Skvernu tmhlъ є3si2 duši2 sleznыmi tečє1nіi, i3 pot0kъ pi1щnый naslёdovalъ є3si2, i3 kr0tkihъ zemlю, ćkw kr0tokъ, prpdbne, i3 neѕl0bivъ, i3 pravdoю ćvэ ўkrašenъ.

Sv0йstvennыmi kъ bGu vzir†nіi pri1snw prosvэщaemь, nepretknovennw preminylъ є3si2 strastnы6z p0mыslы, i3 vsE njmračenіe tэlesnoe, i3 kъ svёtu prešelъ є3si2 bezstrastіz, dž§e.

Da i4stinnomu želanію pristypiši, vozderžnikъ i3 smirenomydrъ, i3 dolgoterpэli1vъ kvi1lsz є3si2, i3 mi1lostivъ voi1stinnu, vlasznhmi rybы pokrыvazsz, i3 demwnskuю njbnažaz prelestь.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1všisz dobr0tami dobrodёteleй, i3 rssnы preispeщrenna zlathmi, dv7o, ćže pače vsёhъ čelovBkъ krasnёйšago sl0va porodilA є3si2: є3g0že poetъ prpdbnыhъ mn0žestvo vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щsz t dv7ы namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz: tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Raspenъ pl0tь tvoю2 strahomъ vLki tvoegw2, ўmertvi1lsz є3si2 mjru, dž§e fe0dwre: i3 nhnэ prešelъ є3si2 raduzsz kъ ži1zni živhhъ, treblženne, pričastіemъ njboženъ i3 svёta pri1snw i3spolnsemь.

Denь prazdnestvennый i3 i3sp0lnenъ svzщenіz, tvoю2 bžctvennuю pamztь soveršaemъ dnesь: th bo svёta i3 dnE ćkw voi1stinnu shnъ pokazalsz є3si2, i3 vo svёtэ nevečernэmъ živeši raduzsz.

Svэti1lьniče svэtozarne, b9іz dara tezoimeni1te, bGosіsnnoe svэti1lo, nevečernzz zarS, dobrodёteleй mmropol0žniče i3 neprekl0nenъ st0lpъ monašestvuющihъ, stado tvoE i3zbavi moli1tvami tvoi1mi t vsskіz sk0rbi.

BGor0dičenъ: Svёta žili1щe črevo tvoE bhstь, dv7o, prosvёщšagw mjrъ zarsmi bžctvA, dvere slnca slavы, vъ ženahъ preradovannaz, prpdbnыhъ pohvalo2, vses™az i3 preblgoslovennaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.