NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ґprjllіa є7i

S™hhъ ґpclъ, ґrіstarha, pyda i3 trofjma.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi m§nicы:

Sl0vomъ bžctvennagw razuma lю1di nerazymіz, premydrіi, vsekonečnэ i3zbaviste, i3 prived0ste spasaєmы sі‰ sl0vu, vozsіsvšemu i3zъ neroždenna nc7A, ґpcli. Togo2 moli1te, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mlctь.

Pyda i3 ґrіstarha ćvэ i3 bžctvennago trofjma, i4stinnыz hrtopropovёdniki, voshvalimъ: prelesti bo zi1mu teplot0ю bžctvennыz blgodati razori1ša, i3 nhnэ kъ nezahodi1momu sіsnію vseli1šasz, vozda‰nіz trudHvъ prіemše, i3 pričastіemъ neizrečennыmъ njbožaemi.

Pavlu poslёduющe slavnomu ўči1telю, slavnіi, mnHgi bэdы6 pod8sste, vъ ю3zi1liщahъ zaklюčaemi, priwbщaющesz bolёznemъ, mečemъ že na konecъ vo glavы6 ўsэkaemi postradaste. HrtY moli1tesz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўvы2 mnЁ! Čto2 bydu; ќmъ i3 dyšu, i3 tёlo njskverni1hъ pregrэšenьmi. Čto2 sotvorю2; kakw že i3zbэžY plamene nesterpi1magw, nerэši1mыhъ ќzъ i3 vёčnыhъ; no, q vsenepor0čnaz! Prežde koncA moli2 sn7a tvoego2, podati mi2 njstavlenіe.

KrtobGor0dičenъ: Dv7a neskvernaz, i3nogdA na drevэ vi1dэvši, є3g0že rodi2 i3zъ bezsёmennыz ўtr0bы, ne terpsщi ўtr0bnagw ўzzvlenіz, vlasы2 terzaющi, glg0laše, manіemъ soderžaй tvarь vsю2, kakw, ćkw njsuždennый, na krtъ voznesenъ є3si2, vsskw hotsй spasti2 čelovёčestvo;

KanHnъ, tvorenіe їHsifovo, glasъ ѕ7, є3gHže kraegranesіe:

B9іimъ ўčn7kwmъ bžctvennuю vospэvaю pёsnь.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Prest0lu b9ію predstosщe, ćkw slugi6, ćkw hrtHvы služi1teli, ćkw svэti1lьnicы mhslennіi, prosvэщenіe prosi1te namъ, čtyщыmъ vašu pamztь, ґpcli.

Na zemli2 za miloserdіe ćvlьsz, ў§niki2 i3zbrA, i3 služi1teli vasъ, so i3nhmi mn0žaйšimi є3gw2 vozvэщaющыz vsю1du bžctvennoe hotёnіe.

Svzщennэйšій li1kъ svzщennыhъ hrt0vыhъ sedmьdesztъ sočtavšesz ўčeni6kъ, sъ pavlomъ vsю2 zemlю ўčenьmi bžctvennagw svёta prosvэti1ste.

Svzщennэйšій pydъ i3 slavnый, mydrый ґrіstarhъ sъ trofjmomъ, ćkw ѕvёzdы svэtoz†rnыz vozsіsša na zemli2, prelesti njmračenіe tgonsše.

BGor0dičenъ: Da ni6žnіz sъ vhšnimi premn0žestvomъ miloserdіz, prečctaz, sovokupi1tъ, bGъ pl0tь prіstъ t tebє2, i3 prebhstь є4že bЁ i3 po voploщenіi.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Syщe sъ pavlomъ slavnыmъ, sъ ni1mъ vesь mjrъ ćkw ѕvёzdы sъ s0lncemъ proid0ste, svёtomъ propovёdanіz svzщennagw, nevёdэnіz tmY tgonsщe.

Veli1kimi bolёznьmi plotski1mi bolёznennый tsša grёhъ t sredы2, sl0va ўčn7cы2, bezbolёznennый vBrnыmъ vъ vhšnihъ pok0й njbruči1vše.

PHdvigi bžctvennыmi voi1stinnu vražію ѕl0bu razori1ste vsю2: i3 hramы jdwlьskіz nizlagaющe, bGu čelovёki hramы sotvori1ste.

BGor0dičenъ: Pitaeši mlek0mъ vsёhъ pitatelz, dv7o, roždennago bezъ tli2 i3zъ prečctagw tvoegw2 čreva, i3 sokrušє1nnыz tleю čelovёki paki nazidaющa.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Ćkw ќtro bGolёpnw vozsіsvše mjru, tmY glub0kuю tgnaste vёroю prelesti, ґpcli, i3 dyšы prosvэti1ste. Tёmže vsS svэtozarnaz cRkovь poetъ dnesь svэton0snuю vašu pamztь, hrtA veličaющi.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe hrtіanъ, pres™az dv7o, є3g0že rodilA є3si2 bGa, pače ўma že i3 sl0va, neprestannw moli2 sъ vhšnimi si1lami, podati njstavlenіe grэhHvъ našihъ vsёhъ, i3 i3spravlenіz žitіS, vёroю i3 lюb0vію pri1snw tS slavzщыmъ.

KrtobGor0dičenъ: Neskvernaz ѓgnica, ѓgnca i3 pastыrz povёšena na drevэ mertva zrsщi, plačuщi vэщaše, m™rski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE, є4že pače sl0va, sn7e m0й, sni1tіe, i3 vHlьnыz strti, b9e preblgjй;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi, t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Presyщnaz trbca, ćkw trisvёtluю vozžžE svэщY, svzщє1nnыz pyda že i3 trofjma, i3 ґrіstarha, zemlю bžctvennыmъ sl0vomъ njzarsющыz.

Pavlu kvi1stesz mydrіi sp{tnicы, gonє1nіz sъ ni1mъ mnogovi6dna, i3 bэdы6, slavnіi, byduщіz radi ži1zni, veselsщesz preterpёste.

Kr0vnыmi tečє1nіi njsvzti1ste vsю2 tvarь stražduщe, skvє1rnыz krHvi, demwnwmъ prinosi6mыz, hrt0voю si1loю ўprazdni1ste, ґpcli.

BGor0dičenъ: Krёpostь moS, prečctaz, i3 pribёžiщe, i3 newbori1maz stэnA, i3 kъ bGu moli1tvennica syщi, vёčnagw mS plamene i3 geennы svobodi2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

I#stuk†nnыz nizloži1ša, i3 hramы jdwlьskіz, slavnіi, sozidaющe blagodatію, ćkože ski1nію padšuю prestuplenьmi, serdcA čelovёkwvъ, ćkw bGopropovBdnicы.

M0re, koni2 preslavnіi voi1stinnu syщe b9іi, bezb0žіz vozmuti1vše, potoplsєmыz vъ nemъ pervэe propovёdanіemъ bžctvennыmъ njživi1ste.

Posэщaemi t bGa bžctvennыmi posэщє1nіi vašimi, vъ bolёzni syщыz їdwlonei1stovstva, i3 potoplsющыzsz spas0ste, spasi1teli namъ bhvše.

BGor0dičenъ: Svzщennw svzщennый drevle i3saіa, prosvёщsz d¦omъ bžctvennыmъ, vozopi2: sE dv7a prіi1metъ voploщaema bGa, za miloserdіe newb8stago.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re, vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Premydrый trofjmъ i3 ґrіstarhъ vkypэ, i3 pydъ čydnый, ćkw ў§nicы2 sl0va, i3 svzщennіi pavlu sp{tnicы, svzщennыmi pёsnьmi da voshvalztsz.

V0dъ i3sp0lnєnы d¦a, premydrіi, ćkw voi1stinnu syщe, vssku dyšu napoi1ste ўčenіz, t sredы2 i3z8emše plamene prelestnagw, bžctvennoю blgodatію.

Soedineni dyhomъ, razlučenіz nikoegHže i3mёste tэlesє1mъ: vkypэ bo vo glavы6 sъ pavlomъ propovёdnikomъ ўsёčeni bhste, sъ ni1mъ i3 proslavlsemi.

BGor0dičenъ: Stranno tvoE začatіe, stranno, ntrokovi1ce, i3 strašno, є4že pače ўmA, tvoE ržctvo2, ўstranšыzsz drevle t bGa tomY primirsющi, i3 dobr0tu pervuю vozdaю1щi:

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Kvi1sz ґpclьskій čestnhй seй prazdnikъ prosvэщaz nasъ, i3 grэh0vnuю mglY progonsz, zovyщыmъ: kvi1sz svёtъ, i3 prіi1de i3zbavlenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prepodHbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Nečestіz ўgasi1ste peщь tyčami čestnagw propovёdanіz, ćkw ґpcli i3 ćkw bžctvennіi syщi stradalьcы, kroveй t0kami jdwlьskuю veщь popali1ste, mydrіi: tёmže slavimi є3stE

Dvunadeszti ў§nikHvъ kvi1stesz vtorji ў§nicы2 hrtHvы, slavnіi: sъ pavlomъ bo prošedše vsю2 zemlю, bэdы6 pod8sste mnHgi, i3 sъ ni1mъ svzщennuю konči1nu prіsste.

Ўkrasi1stesz krasnыmi vašimi ranami, ґrіstarhe i3 trofjme, prosvэti1stesz pače vsskagw, slavnіi, zlata sъ pydomъ svzщennыmъ voi1stinnu, nj nasъ vsegdA molsщe hrtA.

BGor0dičenъ: Blženna t s™agw kvi1lasz є3si2 d¦a, sovёta veli1kagw ѓgGla vopl0щši, segw2 bžctvєnnыz ў§niki2 vъ mjrъ, ćkw bžctvєnnыz mHlnіz, poslavša, čctaz, prosvэti1ti vBrnыz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Posэkaющe korє1nіz bezb0žіz serp0mъ bžctvennыmъ, nasadi1ste vёru i4stinnuю, i3 soveršenъ razumъ vo blgočesti1vыhъ serdcahъ, bGoglasnіi.

Sl0vomъ bžctvennыmъ serdcA njbnovi1ste, i3 razuma sёmz sёzvše, klasъ, mydrіi, mnogopl0denъ požaste, spasennыhъ, ґpcli, mn0žestvo.

Neprekl0nnіi stolpi2 cRkve hrt0vы, vіnograda bžctvennagw bžctvennoe gr0zdіe, sladostь ži1zni i3skapaющe, ґrіstarhъ i3 pydъ, i3 trofjmъ da počtytsz.

BGor0dičenъ: Sokryššeesz, dv7o, čelovёčestvo njbnovi1la є3si2 vsE n0vыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, є3stestvA soyzы pače є3stestvA njbn0vlьši, njbradovannaz, bGa živagw m™i.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi, tS ўblažaemъ.

Krёpostь tsta bhstь g0rdagw, pade že voznosi1moe є3gw2 šatanіe, nemoщію bo plotsk0ю svztji semY spletšesz, pobэdi1ša i3 pogubi1ša, i3 muči1telьstva є3gw2 vBrnыz i3zbaviša.

Ćkože perstь prelesti i3stni1vše, i3 nelestni čelovёkwmъ nast†vnicы kvi1stesz, i3 ѓgGlwmъ sograždane bhste, vospэvaющe sъ ni1mi: s™ъ, s™ъ, s™ъ, nc7ъ i3 sn7ъ, i3 d¦ъ s™hй.

Plwtskjz i3scэlsющe nedygi, i3 dušє1vnыz, ґpcli gDni, bolBzni, i3 tvorsщe di6vnaz čudesA, vs‰ i5že vъ nerazymіi privlek0ste kъ razumu svёta i4stinnagw: tёmže blaži1mi є3stE.

ЎmA neveщestvennagw nhnэ naslaždaetesz na nb7sёhъ prazdnuющagw, ґpcli, blžennoe ўpovanіe prіemše, trofjme bGopropovёdniče, pyde vseizrsdne, slavnый ґrіstarhe, nj nasъ vospominanіe tvori1te.

BGor0dičenъ: Plamene geenskagw mS svobodi2, ćže pače ўmA džgnь r0ždši nesterpi1mый, i3 dyšu moю2 kъ lюbvi2 vozžzi2, prečctaz, prišedšagw džgnь razuma, ntrokovi1ce, na zemlю vovreщi2, bGoradovannaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.