NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta є7

Svztagw myčenika k0nwna.

Stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE:

Q nelestnыz i3 bžctvennыz zari2, zapovэdeй b9іihъ svэtlon0snoe njsіsnіe, i3 myčenikwvъ preizsщnый strastoterpče prisnopamztne! Tы2 tmы2 mglY tgnalъ, ćkw svэton0sica ѕvэzdA, blaženne. Q d0broe prinošenіe i3 žertva nepor0čnaz! Tёmže hrtY, spasti2 dyšы našz, neprestannw moli1sz.

Q i4stinы propovёdniče! Nečestіz pokazavsz mečen0snый suprotivobori1telю, vragHvъ tsёklъ є3si2 stradanіemъ glavы6, premydre, i3 b9estvennoe velёnіe ćsnw propovёdalъ є3si2, lю1demъ nenak†zannыmъ glag0lz l{čšaz. Q k0nwne, soži1telьniče myčenikwvъ! Moli1sz i3zbavitelю, i3zbaviti rabы6 tvo‰ t strasteй poю1щыz tS.

Q d0bragw i3zmэnenіz, desni1ceю vhšnzgw, ±že na tebЁ sodёz nc7є1vъ gDь, strastoterpče vseslavne, t nevёrnagw k0rene pl0dъ blagocvэtyщь, k0nwne vseblaženne i3 prehvalьne tы2 kvi1lsz є3si2, i3 demwnwvъ polki2, i3mёz hrtA i3zrsdnэйša činonačalьnika, pobэdi1lъ є3si2 deržavnw.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Raduйsz, svёta b9estvennagw nosi1lo, svэtlёйšaz ѕvэzdo2, i3 sёnь svzщenіz. Svёtъ namъ vozsіS i3zъ prečctыhъ čreslъ tvoi1hъ, prosvэщaz mjra koncы2, i3 njsvэщaz svoeю blagodatію: raduйsz, načalo spasenіz, prečctaz: raduйsz, ўžasnoe slhšanіe i3 glag0lanіe, nadёющыmsz na tS.

KrtobGor0dičenъ, pod0benъ t0йže:

TS vi1dzщi prigvoždaema na krtЁ, ї}se i3 strti prіemlющa v0leю, dv7a i3 m™i tvoS, vLko, ўvы2 mnЁ, vopіsše, čado sladkoe, r†nы nepravednw kakw terpi1ši, vračY, i3scэli1vый čelovёčeskoe nemoženіe, i3 t tli2 vs‰ i3zbavivый miloserdіemъ tvoi1mъ;

KanHnъ, glasъ ѕ7, є3gHže kraegranesіe:

Poю2 k0nwna, myčenika vэncen0snago.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

PэsnoslHvіi tS bžctvennыmi hrt0va pohvali1ti myčenika i3 tverdago podvi1žnika, moE pomыšlenіe svёtomъ, i4že vъ tebЁ presvstvennw, myčeniče, njzari2.

Naučenъ bžctvennыmъ, ѓgGlьskimъ, blaženne, nakazanіemъ, ćkože ѓgGlъ na zemli2 voi1stinnu preizsщestvovavъ pl0tію, p0hwti njbuzdovaz i3 ўdobrszsz.

Zak0nы bžctvєnnыz soblю1dъ, є4llinskagw bezzak0nіz, prepod0bne, vozgnušalsz є3si2 prozvlennw: i3 mnHgi privelъ є3si2 kъ bGu ўčenьmi, i3 svzщennыmi ўvёrivъ čudesы2.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1všisz dobr0toю dobrodёteleй, krasnago rodilA є3si2 pače vsёhъ čelovёkwvъ, svoi1mi, vsenepor0čnaz, nasъ krasotami mydrэ ўkrašaющago.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Ўkrasi1vъ bžctvennыmi dobrodёtelьmi, prepod0bne, dyšu tvoю2, žili1щe sію2 nc7A i3 sn7a, i3 d¦a voi1stinnu s™agw, myčeniče, soverši1lъ є3si2.

I%že drevle prelesti vo glubinY vpadšіi nkasnnэ, vъ kvlennuю vыsotY, vыs0kimi tvoi1mi ўčє1nіi vozv0dztsz dalečesіstelьnw, myčeniče k0nwne, vospэvaющe tS.

Hramъ bhvъ b9ій, prizыv†nіi bžctvennыmi nizloži1lъ є3si2, vseblaženne, predstavъ vo hramэ i3stukannagw, nastavlsz zablyždšыz kъ bžctvennomu razumёnію.

BGor0dičenъ: E#di1nъ s™hй i3zъ tebє2 raždaetsz, pres™az, pače ўma že i3 sl0va, njsvzщaz zemn†z skvernыmъ vragA sovёtomъ, strastemъ rab0taющыz.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Hrt0vыmъ vseoryžіemъ vowruži1vsz, demwnwvъ kvi1lsz є3si2 vsegubi1telь, i3 bhlъ є3si2 žertva vёrnыhъ nerazryšna, nepristypenъ i3mёz st0lpъ vёrы, kъ vыsotЁ vzimaeši nasъ čudesъ tvoi1hъ. Tnю1duže i3 pobёdы t bGa vэncы2 dost0йnw prіslъ є3si2, myčeniče k0nwne, mnogostradalьne. Segw2 radi vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, pregrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ napasti mnogopletє1nnыz vpadъ, t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ byreю njderži1mь bezči1slennыhъ sogrэšenій moi1hъ, i3 ćkw kъ teplomu zastuplenію i3 pokr0vu moemY, čctaz, ko pristaniщu pritekaю tvoeS blagosti. Tёmže, prečctaz, i3zъ tebє2 voploщennomu bezsёmennw moli1sz prilёžnw nj vsёhъ rabёhъ tvoi1hъ, neprestannw molsщihtisz, bcde prečctaz, molsщi є3go2 pri1snw sogrэšenій njstavlenіe darovati vospэvaющыmъ dost0йnw slavu tvoю2.

KrtobGor0dičenъ: Ѓgnca i3 pastыrz, i3 i3zbavitelz ѓgnica zrsщi na krtЁ, vosklicaše plačuщi i3 g0rьkw rыdaющi, vopіsše: mjrъ ќbw raduetsz, prіemlzй tob0ю i3zbavlenіe: ўtr0ba že moS gori1tъ, zrsщi tvoE raspstіe, є4že terpi1ši za miloserdіe mi1losti, dolgoterpэli1ve gDi, mi1losti bezdno, i3 i3st0čniče neisčerpaemый, ўmiloserdisz i3 daruй sogrэšenій njstavlenіe vёroю poю1щыmъ bžctvєnnыz strti tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi, t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Hramы nizloži1lъ є3si2 bezb0žnыhъ, s™e, i3 b0gi pogi1beli konečnэй, myčeniče, predalъ є3si2, čudodёйstvuz i3 soveršaz dostoč{dnaz znamєnіz.

S™w, prepod0bne, šestvuющu tebЁ, demwnskій r0dъ b9іe sl0vo pokori2 tebЁ, i3 tS čudesъ mn0gimi pokazanьmi proslavi.

Velьmi2 lюbs tz preblagjй, mіhai1la tebЁ veli1kago nakazatelz dadE, naučaющa tS, veličaйšій k0nwne, ćvэ preveli6kimъ taйnamъ.

BGor0dičenъ: S™az vLčce, vses™0e voploti1všaz sl0vo, njsvzщenіe duši2 moeй daruй, rukovodsщi m0й ќmъ, bezpytіzmi porэvaemый.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Tečenіemъ kroveй tvoi1hъ sщ7ennыhъ, hlamĐdu tebЁ samomY myčeničeskuю presvstvennw njbagri1vъ, myčeniče doblemydrenne: i3 živeši raduzsz vъ vhšnihъ žili1щahъ i3 svёtlostehъ.

Prosterъ tS, blaženne, ѕloymnый, vesь prostertъ kъ bGu ќmъ, prisnopamztne, i3myщago, ranami ssэcaetъ, prizыvaющago i4mz veli1koe vsederži1telz.

Blagodatію vžili1vsz, terpёlъ є3si2 k†pli ćzvєnnыz, myčeničeski ўkrašazsz, i3 bezb0žіe, k0nwne, pobэždaz, i3 bezsmertіz spodoblsemь.

BGor0dičenъ: I#zbavlьšesz vsskіz prarodi1telьnыz, prečctaz, klstvы, tob0ю blagoslovenіe poluči1homъ. Tёmže blagoslovi1mъ i3 veličaemъ, i3 lюb0vію tS čti1mъ, i3 ўblažaemъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re, vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

NJblistavъ, ćkw s0lnce svэtolyčnыmi dobrodёtelьmi, i3 preslavnыmi čudesы2, terpёnіemъ že stradanій velьmi2 ўkrašazsz, prosvэщaeši koncы2, velikoimeni1tый myčeniče, hvalzщыz tS.

Ranъ dobr0tami krasnёйšій pokazavsz, čudodёйstvueši i3zr‰dnaz: i3 ќmerъ, paki po pogrebenіi progonsz nedygi, i3 tgonS prelesti, blaženne, dyhi.

Str†sti ўvračyй dyšъ našihъ, mydre, i3 pl0ti tženi2 nemožє1nіz, i3zrsdnэйšій vračь namъ čtyщыmъ tS t bGa danъ є3si2, k0nwne slavne.

BGor0dičenъ: PrizrЁ gDь na tS, i3 tob0ю posэщenіe sodёla ўdalьšыmsz, prečctaz, t negw2. Tёmže, ćkože reklA є3si2, r0di spasaemыhъ ўblažaюtъ tS.

Kondakъ, glasъ G:

Čistot0ю ćkw ѓgGlъ na zemli2 poži1vъ, tonyduže sobesёdnikъ ѓgGlwmъ bhti spod0bilsz є3si2, i3 rodi1teli ko hrt0vu poznanію privelъ є3si2, i3 є3di1nago bGa vъ trbcэ i3spovёdavъ, postradalъ є3si2 do kr0ve, myčeniče k0nwne, moli2 є3go2 neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prepodHbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blagoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Svёtъ tebЁ nezahodi1mый vozsіS voznenavi1dэvšemu strasteй tmY, prepod0bne: veselіe že prіstъ tS, d0brый p0dvigъ skončavša tщanіemъ. Tёmže pominaй nasъ, predstoS hrtY.

Serdce tvoE kr0tko, i3 mudrovanіe smirenію kvi1sz, prepod0bne, i4mže pogubi1lъ є3si2 voznošє1nіz vs‰ vragA, vozvыšaemь bžctvennыmi dobrodёtelьmi, i3 čudesы2 strašnыmi, k0nwne, myčenikwvъ njsnovanіe.

Strašenъ vsBmъ demwnwmъ bhlъ є3si2, si6mъ povelэvaz povinovatisz tvoi6mъ svzщє1nnыmъ, bGomydre, velёnієmъ, bGu tS proslavlьšu, togo2 dёlы d0brыmi na zemli2, k0nwne, proslavlьšago.

BGor0dičenъ: V0leю vs‰ sodёlovazй, vo tvoю2 voshotёvъ vseli1tisz prenepor0čnuю, bcde, ўtr0bu voi1stinnu, є3di1nъ vo s™hhъ sovёtэhъ proslavlsemый bGъ, ćkw veli1kій i3 strašnый.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Tverdw soproti1vilsz є3si2 suemydrennomu, mnsщu tebE povinyti, čє1sti čuždi6mъ prinesti2, stradalьče, džnэmъ merzwstnыmъ. Tёmъ ćkw zak0nnw postradavъ, proslavilsz є3si2.

Demwnskimi ўzzvi1všіisz pril0gi, ўčє1nіi bžctvennыmi tvoi1mi i3scэlэvaюtsz, i3 sk0rbnыhъ i3zbavlenіe prіemlюtъ, vospэvaющe blagodatь tvoю2, bGomydre.

Nedygwvъ vsskihъ zdravіe počerpi1te, kъ racэ prepod0bnagw vёroю pristupaющіi: i3stočaetъ bo ćvэ d¦a blagodatію, i3 pot0ki strasteй i3zsušaetъ.

BGor0dičenъ: MolьbY ziždi1telю bGu prinesi2, dyšы našz spasti2, bGoradovannaz, i3 strasteй njderžanіz nasъ i3zbaviti, i3 ѕlodёйstvennыhъ čelovBkъ i3skušenіz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi, tS ўblažaemъ.

Ćkw korablь vi1dэnъ bhlъ є3si2, preplavaющь mіrskyю nem0krennw, bGon0se, byrю, d0brыhъ bremz spasaющь kъ kr†snыmъ pristaniщєmъ pok0z i3 crtvіz b9іz, i3 svёtlosti.

Krest0mъ ćkw bronsmi njdёzvsz, vr†žіz, vseblaženne, njbnaži1lъ є3si2 polki2, i3 nogamъ tvoi6mъ kr†snыmъ porab0tilъ є3si2, rabъ že vLcэ i4skrennій bhvъ, poraboщє1nnыz vrag0mъ i3zbavlsz.

NJ nasъ lюb0vію voshvalsющihъ tS, pamztь sotvori2, hrtY vэncen0secъ predstoS sъ vhšnimi bezči1slennыmi si1lami, ćkw da moli1tvami tvoi1mi njbrsщemъ mi1lostь, i3 ѕlolю1tыhъ i3zmэnenіe, k0nwne vsehvalьne.

BGor0dičenъ: Svёtomъ tvoi1mъ mS, dv7o, prosvэti2, n0щію pri1snw ўnhnіz njderži1ma i3 kъ zemli2 pogorblena, i3 dёющa vsskъ grёhъ, razuma razvraщenіemъ: ćkw da tob0ю spasaemь, poю1 tz, mnogopёtuю.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.