NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta d7

Prepod0bnagw i3 blgovёrnagw veli1kagw knszz danіi1la ґlexandroviča mosk0vskagw.

Na malэй večerni, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Zvannый svhše t g0rnzgw žili1щa, svёtlыmъ ўmA džkomъ vozzrёlъ є3si2, i3 vrє1mennaz segw2 mjra kr†snaz tvergъ, predpočetъ že vёčnw b{duщaz, i3 džgnь b9estvennыz lюbvi2 vъ serdce prіemъ, ўgot0vilsz є3si2 kъ žitію2 ѓgGlьskomu, ќmъ tv0й či1stый ko hrtY vperi1vъ: є3myže dnesь predstoS, blženne kn7že danіi1le, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Crtva, slavы, i3 samъ sebE trekšisь, sъ radostію hrtY poslёdovalъ є3si2, i3 krtъ vzslъ є3si2 na ramena svo‰, i3 po nemъ vozšelъ є3si2 vъ vэčnonetlёnnuю slavu crtva є3gw2: є3myže dnesь predstoS, ўg0dniče hrt0vъ danіi1le, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

TvoE serdce razžžE želanіe tezoimennoe tvoemY i4meni, kъ puti2 vedyщemu vo gradъ nbcnый, i4mže šestvuz, vedyщeй tS kr0tosti i3 smirenію, dosti1glъ є3si2 po želanію svoemY nbcnыhъ nbi1teleй: i3dёže dnesь so ѓgGlы likyz, preblaženne kn7že danіi1le, m0li spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7:

Traslь blagopl0dnэйšaz ґlexandrova k0rene bhlъ є3si2, pl0dъ prinosS dobrodёteleй: vъ prepod0bіi bo i3 pravdэ i3 smirenіi, mlctыnzhъ že i3 čistotЁ revnosti podražatelь bhlъ є3si2 tvoemY rodi1telю: i3 tёmi svёtlw ўkrašenъ, prostrannoe selenіe s™hz trbcы bhlъ є3si2: є4йže kypnw nhnэ sъ rodi1telemъ tvoi1mъ predstoS, moli2 mi1rnu bhti gradu i3 nbi1teli tvoeй, i3 vsBmъ rwss‡йskimъ sn7ovHmъ spasti1sz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Nikt0že pritekazй kъ tebЁ, posramlenъ t tebE i3sh0ditъ, prečctaz bcde dv7o: no pr0sitъ blgdti, i3 prіemletъ darovanіe kъ poleznomu prošenію.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

D0mъ s™hz trbcы kvi1lsz є3si2, danіi1le blaženne, tёmže vospэvaz tS, raduйsz, vsi2 tebЁ zovemъ.

Stjhъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

CRіe i3 knszi, i3 sщ7ennыhъ sob0ri, starёйšinы i3 velmHži, svёtlw dnesь vzыgraйte, i3 pamztь blžennagw vъ pёsnehъ vozveli1čimъ.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Voshvalimъ dnesь vsi2 knzzeй rwssjйskihъ pohvalY, blžennago knszz danіi1la, hransщa ntečestvo svoE nenavёtnw mltvami svoi1mi.

Slava, glasъ }:

Dnesь veselіz i3spolnsetsz hramъ bGa našegw, vъ nemže blgovёrnый knszь danіi1lъ, veli1kій našъ zastypnikъ, moщmi2 s™w počivaetъ, i3 vsёhъ vёrnw pritekaющihъ kъ čestnёй є3gw2 racэ njsщ7aetъ, i3 i3scэlenіe daruz, m0litsz nj dušahъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

VLčce prіimi2 moli6tvы rabHvъ tvoi1hъ, i3 i3zbavi nasъ t vsskіz nyždы i3 pečali.

Troparь, glasъ d7:

Kn7ženіz tvoegw2 slavu tloži1vъ, njzarsemый b9estvennoю blgodatію, bGomydre knsže danіi1le, vesь razumъ vъ s®ce t syetnagw mjra segw2 kъ ziždi1telю neukl0nnw vozloži1lъ є3si2, i3 ćkw ѕvэzdA na vost0cэ rwssjйskagw gosudarstva prosіslъ є3si2: cэlomydrіemъ že i3 ravnoagGlьnыmъ tvoi1mъ žitіemъ tečenіe d0brэ soveršaz, vёru soblю1lъ є3si2 nepor0čnu: tёmъ i3 po smerti proslavi tS bGъ vъ čudesёhъ, ćkw i3stočaeši i3scэlє1nіz vёrnw pritekaющыmъ kъ čctnёй racэ tvoeй: segw2 radi dnesь prazdnuemъ ўspenіe tvoE lю1dіe tvoi2. Th že, ćkw i4maši derznovenіe ko hrtY: moli2 spasti2 ntečestvo tvoE, i3 mi1rnэй bhti deržavэ naslёdіz tvoegw2.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaennoe:

Na veli1cэй večerni. Blženъ myžъ: № ґntіfHnъ.

Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы, na }, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

Vsю2 tloži1vъ vremennuю slavu mjra, sіsnіemъ d¦a s™agw prosvёщsz, danіi1le bGomydre, str†stnaz vzыgr†nіz vozderžanіemъ i3zsuši1lъ є3si2: i3 legkoe є3đlьskoe bremz vosprіslъ є3si2, krtъ tv0й, i3 poslёduz vLcэ hrtY, njbrёlъ є3si2 lёstvicu nbcnuю: po neйže vosšedъ, dosti1glъ є3si2 g0rnzgw їerli1ma, i3 hrt0va carstvіz sonaslёdnikъ kvi1lsz є3si2: i3 so ѓgGlы raduzsz b9estvennagw licezrёnіz є3gw2 naslaždaešisz: є3g0že moli2 dušamъ našыmъ darovati mi1rъ i3 velію mi1lostь.

VsE tloži1vъ načalьstvo knzženіz deržavы kr0tostію nrava ўtverždazsz i3 teplэйšimъ želanіemъ kъ bGu gorS, monašeskoe žitіE vosprіslъ є3si2, bGopodražatelьne kn7že danіi1le: vs‰ plotsk†z ўvzdi1lъ є3si2 mudrov†nіz, i3 cэlomydrіz st0lpъ pokazalsz є3si2, i3 smirennomydrstvuz vozvhsilsz є3si2 kъ g0rnemu žili1щu: i3dёže vhnu hrtY bGu predstoS, moli2 dušamъ našыmъ darovati mi1rъ i3 velію mi1lostь.

VsE tloži1vъ naslaždenіe zemnhhъ veщeй, vhšnzgw radi naslaždenіz, vozderžanію porevnovalъ є3si2, i3 strasteй plamenь potщalsz є3si2 ўgasi1ti sleznыmi pot0ki mltvъ tvoi1hъ: vozderžanіemъ že i3 poщenіemъ, ćkw blgov0nnoю pi1щeю napitalъ є3si2 dyšu tvoю2: tёmže i3 nepor0čnoe i3 pravednoe žitіE prohodS, dosti1glъ є3si2 vLčnz prt0la: tonyduže svёtlostьmi njzarszsz, moli2 cRS hrtA dušamъ našыmъ darovati mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Vsю2 vozloži1vъ na podvigopol0žnika nadeždu, prostrannый mjra pytь njstavivъ, ќzkій že i3 prisk0rbnый monašeskagw žitіS šestvovalъ є3si2, bGoblaženne kn7že danіi1le: porfĐru, i3 vmss0nъ, i3 carskuю bagrzni1cu, slavu že i3 bogatstvo mimotekyщee vъ ničt0že vmэni1vъ, nbcnoe bogatstvo i3 slavu vёčnuю vosprіsti ўdost0ilsz є3si2: i3 nhnэ vъ netlёnnoй ži1zni prebыvaz, moli2, є3myže predstoi1ši, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I$nы stіhi6rы, glasъ v7.

Kjimi b9estvennыmi pёsnьmi voshvalimъ veli1kago kn7zz danіi1la, vъ p0stnicэhъ vozderžanіz rači1telz: vъ kn7ženіi mlcrda načalnika: vdHvъ i3 sirHtъ predstatelz: ni1щihъ pitatelz, strannыhъ i3 sk0rbnыhъ ўtёšitelz: pravoslavnыhъ pob0rnika: vraždы2 progoni1telz: njbi1dimыhъ zastypnika: є3g0že radi hrt0sъ zemli2 rwssjйstэй daruetъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Kjimi vseprazdnstvennыmi hvalami, ўblaži1mъ danіi1la blžennago, trudolю1bnago hrt0va sada dёlatelz: smirennomydrіz či1stoe zercalo: i4nokwvъ ўdobrenіe, prpdbnыhъ radovanіe: ѓgGlwvъ sobesёdnika: nbcnыhъ ži1teleй sonaslёdnika. Slavu rwssjйskіz zemli2: vi1dimыhъ vr†gъ pobэdi1telz: є3gHže radi hrt0sъ rwss‡йskimъ lю1demъ daruetъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Kjimi pohvalьnыmi vэncы2 vэnčaemъ danіi1la premydrago: kn7zeй rwssjйskihъ pohvalY, i3st0čnika b9estvennыhъ i3scэlenій neoskydnago: či1stoe i3 neskvernoe s™hz trbcы žili1щe: rёku čudesъ neisčerpaemu: dobrodёteleй pravilo: bezpl0dnыhъ žitіS podražatelz: nbcnago graždani1na: є3gHže radi hrt0sъ v†rvarskіz pHlčiщa nizloži2, i3mёzй velію mi1lostь.

Kjimi radostotv0rnыmi ўstami vozveli1čimъ danіi1la, svёtluю ѕvэzdY, na mhslennэй tverdi rwssjйskoй prosіsvšuю, teplago zastypnika gradu našemu: syщыmъ vъ bэdahъ sk0rago pospёšnika: i3 vsёhъ pritekaющihъ kъ nemY i3zbavitelz: vъ branэhъ myža nepobэdi1ma: є3gHže radi hrt0sъ vr†žіz šat†nіz nizloži1vъ, lю1demъ svoi1mъ darovA mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7.

Prіidi1te prazdnolю1bnыhъ sob0ri, bGomъ vэnčannіi carіe so knszi, s™i1teli so їerє1i, monahi so vsemъ hrtolюbi1vыmъ mn0žestvomъ svёtlый li1kъ sostavlše, davjdskuю vospoemъ pёsnь dobropl0dnoй w\t’rasli ґlexandrovoй bGoblažennomu knszю danіi1lu: seй bo nasaždenъ vъ blžennomъ domY nc7A svoegw2, ćkw fjnіxъ vыsokoverhій vъ dobrodёtelehъ procvёlъ, i3 daže do prestavlenіz vёrenъ bhstь podražatelь vsёhъ dёlъ rodi1telz svoegw2: i3 nhnэ sъ ni1mъ vъ nb7sёhъ kypnw likovstvyz, m0litsz neprestannw sohrani1tisz ntečestvu svoemY i3 deržavэ našeй, pobёdu na supostatы daruzй moli1tvami svoi1mi.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ pres™az dv7o; kt0 li ne vospoetъ tvoegw2 prečctago ržctvA; bezlёtnw bo t nc7A vozsіsvый sn7ъ є3dinor0dnый: t0йže t tebE čctыz pr0йde, neizrečennw vopl0щsz, є3stestv0mъ bGъ shй i3 є3stestv0mъ bhvъ čelovёkъ nasъ radi, ne po dvoю2 licY razdэlsemый, no vo dvoю2 є3stestvY nesli1tnw poznavaemый. Togo2 moli2 čctaz, vseblžennaz, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

Pri1tčeй čtenіe.

Pamztь pravednagw sъ pohvalami, i3 blgoslovenіe gDne na glavЁ є3gw2. Blženъ člvёkъ, i4že njbrёte premydrostь: i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata, i3 srebrA sokrHviщa. Čestnёйšaz že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: vse že čctn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo dneй, i3 lёta životA vъ desni1cэ є3S: vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava. T ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mi1lostь na ljzhcэ n0sitъ. Poslyšaйte u5bo menE, q č†da, čestn†z bo rekY i3 blženъ čelovёkъ, i4že puti2 mo‰ sohrani1tъ: i3sh0di bo moi2, i3sh0di životA, i3 ўgotovlsetsz hotёnіe t gDa. Segw2 radi molю2 vasъ, i3 predlagaю m0й glasъ sыnovHmъ člvёčєskimъ, ćkw ѓzъ premydrostь ўstr0ihъ, sovёtъ i3 razumъ i3 smhslъ ѓzъ prizvahъ, m0й sovёtъ i3 ўtverždenіe, m0й razumъ, mos že krёpostь. Ѓzъ menE lюbsщыz lюblю2, i4щuщіi že menE njbrsщutъ blgodatь. Razumёйte u5bo neѕl0bivіi kovarstvo, nenakazannіi že prilagaйte serdcA. Poslyšaйte menE i3 paki, čestn†z bo rekY: i3 tverzu t ўstenъ pr†vaz, ćkw i4stinэ pouči1tsz gortanь m0й, merzski že predo mn0ю ўstnы2 lži6vыz. Sъ pravdoю vsi2 glag0lы ќstъ moi1hъ: ničt0že vъ ni1hъ str0potno, nižE razvraщenno. Vs‰ pr†va sytь razumэvaющыmъ, i3 prHsta njbrэtaющыmъ razumъ. Naučaю bo vasъ i4stinэ, da bydetъ nj gDэ nadežda vaša, i3 i3sp0lnitesz d¦a.

Pri1tčeй čtenіe.

ЎstA pravednagw kaplюtъ premydrostь, ljzhkъ že nepravednagw pogi1bnetъ. ЎstnЁ mužeй prvdnыhъ kaplюtъ blgdti, ўsta že nečesti1vыhъ razvraщaюtsz. Mёrila lьsti6vaz merzostь pred8 gDemъ: vёsъ že pravednый prіstenъ є3mY I#dёže ѓщe vni1detъ dosaždenіe, tamw i3 bezčestіe: ўsta že smirennыhъ poučaюtsz premydrosti. Soveršenіe pravыhъ nastavitъ i5hъ, i3 popolznovenіe tricaющihsz ўpasetъ i5hъ. Ne p0lьzuюtъ i3mёnіz vъ denь ćrosti, pravda že i3zbavitъ t smerti. Ќmerъ pravednый, njstavi raskaznіe: naryčna že bыvaetъ i3 posmэstelьna nečesti1vыhъ paguba. Pravda nepor0čnagw i3spravlsetъ puti2, vъ nečestіe že padaetъ nepravda. Pravda mužeй pravыhъ i3zbavitъ i5hъ: bezsovёtіemъ že plэnsюtsz bezzak0nnіi. Skončavšusz myžu pravednu, ne pogi1bnetъ nadežda: pohvala že nečesti1vыhъ pogi1bnetъ. Pravednikъ t l0va ўbёgnetъ, vъ negHže mёsto predaetsz nečesti1vый. Vo ўstёhъ nečesti1vыhъ sёtь graždanwmъ, čyvstvo že pravednыhъ blgopospёšnoe. Vo blgi1hъ prvdnыhъ i3spravitsz gradъ, i3 vъ pogi1beli nečesti1vыhъ radovanіe. Vo blgoslovenіi pravыhъ vozvhsitsz gradъ, ўsth že nečesti1vыhъ raskopaetsz. Rugaetsz graždanwmъ lišennый razuma, myžъ že mydrый bezm0lvіe v0ditъ.

Premydrosti solomHni čtenіe.

Prvdnыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo pred8 licemъ člvёčeskimъ, ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno. I# vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blgodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 | i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ, i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe, prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ: i3 ćkw i4skrы po steblію, potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY. Ćkw blgdtь i3 mlctь vъ prpdbnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ G: samoglasnы.

BGoizbrannaz stepennorwssjйskaz traslь i3 naslёdnikъ deržavnagw prt0la bhlъ є3si2, bGomydre kn7že danіi1le: na zemli1 bo živS, ќmnaz nčesA tvo‰ vozvodi1lъ є3si2 kъ živyщemu na nb7sёhъ bGu, i3 nhnэ vselšisz sъ veselіemъ vo dv0rъ nb7snый, blžennыz duši2 tvoeS ќmnuю zёnicu njbraщaй na stranY rwssjйskuю, i3 priziraй na deržavu naslёdіz tvoegw2 i3 na gradъ tv0й i3 na nbi1telь tvoю2 s™yю: vъ neйže mnogocэlє1bnыz m0щi tvo‰ s™ы6z hrt0voю blgostію sytь hrani1mы.

Blžennыz duši2 tvoeS bGozdannый hramъ mnogocёnnыmi blgolёpnыhъ dobrodёteleй bi1serы ўkrasi1vъ, i3 pokori1vъ hyždšee tэlomudrovanіe lyčšeй bGoobraznэй duši2 tvoeй, vъ g0rnій gradъ їerli1mъ vseli1lsz є3si2: vъ nemže svэtozarnagw vёčnagw blaženstva lučeй njblistaemый, so ѓgGlьskimi toržestvyeši li1ki: moli2 s™e b9estvennuю trbcu spasti2 vsёhъ pravovёrnыhъ čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2, i3 selenій pravednыhъ spod0biti.

Kr0tkago i3 smirennago serdcemъ vozlюbi1vъ hrtA, kičenіe voznenavi1dэlъ є3si2, i3 dš7epoleznыmъ smirenіz putemъ šestvovavъ, njstavz kn7žeskuю vlastь i3 mnogosyetnoe mіrsk0e žitіE, vseli1lsz є3si2 vъ mncthrь bGoug0dnagw monašeskagw p0dviga, preslavne čudotv0rče kn7že danіi1le, vъ nemže blgjй poslyšnikъ bhvъ, bGopospёšnw smirennomydrіemъ vъ nbcnыz všelъ є3si2 njbi1teli: i4hže i3 namъ spod0bitisz hrtY gDu ї}su pomoli1sz.

Slava, glasъ d7:

Veseli1sz i3 raduйsz crtvuющій grade Moskvo2, i3 da i3graюtъ shnы tvo‰ vъ tebЁ svёtlw toržestvyющe, vъ pamztь blgovёrnagw kn7zz danіi1la, t k0rene ґlexandrova proizrastša, vdHvъ, sirHtъ i3 ni1щihъ pitatelz, skorbsщihъ ўtёšitelz, i3 pribэgaющihъ sk0ra pom0щnika i3 zastypnika: є3gHže dnesь čestnёй racэ predstosщe, blgogovёйnw poklansющesz vozopіemъ: bGoblaženne kn7že danіi1le, moli1tvami tvoi1mi daruй lю1demъ tvoi6mъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Pri1zri na molє1nіz tvoi1hъ r†bъ vsenepor0čnaz, ўtolsющi lю6taz na nы2 vwstanіz, vsskіz sk0rbi nasъ i3zmэnsющi. Ts bo є3di1nu, tverdoe i3 i3zvёstnoe ўtverženіe i4mamы, i3 tvoE predstatelьstvo stzžahomъ, da ne postыdi1msz vLčce, tS prizыvaющіi. Potщi1sz na ўmolenіe, tebЁ vёrnw vopію1щihъ: raduйsz vLčce, vsёhъ p0moщe, radoste i3 pokr0ve, i3 spasenіe dyšъ našihъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Zvanію vLki tvoegw2 hrtA, i4že rečE: grzdi2 vъ slёdъ menE, ўserdnw poslёdovalъ є3si2, bGomydre kn7že danіi1le, vzemъ bo krtъ nepobэdi1moe nryžіe, na str†sti p†gubnыz myžeski ўkrэpi1vsz, pobэdi1lъ є3si2 vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vragHvъ pHlčiщa, i3 zdЁ poži1vъ bGoug0dnw, nhnэ na nb7sёhъ počivaeši sъ mi1romъ.

Stjhъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Terpёnіe mn0goe stzžavъ t zavi1stvuющihъ na tvoE ntečestvennoe naslёdіe, prem0glъ є3si2 vs‰ priklюči1všыzsz nap†sti, blgovёrnый kn7že danіi1le, blagom0щnыmъ post0mъ i3 bGoprіstnoю moli1tvoю, nbcnaz darwvanіz t hrtA prіemъ vračevati vs‰kіz bwlёzni: daruй ќbw i3 namъ vsskihъ bёdъ svoboždenіe.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

BGomydrennыmъ smhslomъ vъ zapovэdehъ b9іihъ prebыlъ є3si2 tverdъ, pravoslavnoю ўkrэplsemь vёroю: krёpcэ njpravd†nіz gDnz soveršaz, bGoblaženne kn7že danіi1le, žitіS cэlomydrіemъ vъ p0stničestvэ poži1lъ є3si2: bGoprіstnыmi moli1tvami ўdivi1lъ є3si2 lю1di svo‰, i4mže i3sprosi2 ў hrtA bGa velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

VozsіS dnesь radostnaz pamztь vsBmъ blagočєsti1vыmъ lю1demъ, pače že gradu moskvЁ, vъ nemže ležatъ s™ы6z m0щi vseblažennagw knszz danіi1la, i4že kъ čestnёй є3gw2 racэ vёrnw prihodsщihъ t bёdъ i3zbavlsetъ, i3 vr†žіz navёtы razorsetъ, ntečestvu ўstrosetъ mi1rъ, i3 nj vsёmъ r0dэ rwssjйskomъ neprestannw m0litъ vseblgago bGa, da t vsskihъ bёdъ i3 napasteй i3zbavlšesz, polyčimъ vsi2 moli1tvami є3gw2 carstvo nbcnoe.

I# nhnэ: bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь m0й prečctaz, hrt0sъ gDь, i3z8 tvoi1hъ ložesnъ prošedъ, vъ mS njbolkjйsz, pervыz klstvы ґdama svobodi2. Tёmže ti2 vsečctaz, ćkw b9іi m™ri že i3 dv7э, voi1stinnu, vopіemъ nem0lčnw, raduйsz ѓgGlьski, raduйsz vLčce, predstatelьstvo i3 pokr0ve, i3 spasenіe dyšъ našihъ.

Na blgoslovenіi hlёbwvъ, troparь glasъ d7:

Kn7ženіz tvoegw2 slavu tloži1vъ, njzarsemый b9estvennoю blgodatію, bGomydre knsže danіi1le, vesь razumъ vъ s®ce t syetnagw mjra segw2 kъ ziždi1telю neukl0nnw vozloži1lъ є3si2, i3 ćkw ѕvэzdA na vost0cэ rwssjйskagw gosudarstva prosіslъ є3si2: cэlomydrіemъ že i3 ravnoagGlьnыmъ tvoi1mъ žitіemъ tečenіe d0brэ soveršaz, vёru soblю1lъ є3si2 nepor0čnu: tёmъ i3 po smerti proslavi tS bGъ vъ čudesёhъ, ćkw i3stočaeši i3scэlє1nіz vёrnw pritekaющыmъ kъ čctnёй racэ tvoeй: segw2 radi dnesь prazdnuemъ ўspenіe tvoE lю1dіe tvoi2. Th že, ćkw i4maši derznovenіe ko hrtY: moli2 spasti2 ntečestvo tvoE, i3 mi1rnэй bhti deržavэ naslёdіz tvoegw2. Dvaždы.

Bcde dv7o:

I# čtenіe.

Na ќtreni na BGъ gDь, troparь s™agw, dvaždы:

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E$že t vёka ўtaenoe:

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ є7,

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Blgjй kremъ i3 legkoe є3đlіz zapovэdeй b9іihъ bremz, bGomydrenne, vozželalъ є3si2 nosi1ti, dostočydne knsže danіi1le, i3 vъ takov0mъ trudЁ i3 p0dvizэ velіarwva ѕlokHznstva popravъ, ne njbremeni1lsz є3si2 grэhami, dobrodёtelьmi že blagoukrasilsz є3si2: tёmъ i3 legkw prešelъ є3si2 vъ nbcnыz nbi1tєli. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

TebE nbcnuю cRcu, dv7u i3 bcdu vsi2 r0di blaži1mъ: th bo є3di1na krёpkaz i3 teplaz predstatelьnica r0du čelovёčeskomu: neprestannw ќbw moli2, є3g0že rodilA є3si2 pače є3stestvA bGa sl0va, da grэh0vnagw tsžka bremene svobodi1tъ nы2, i3 crtvіz svoegw2 naslёdniki pokažetъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Po džbrazu b9ію blagor0dіe bGotv0rnыz duši2 i3mёz, dž§e prpdbne i3 čudotv0rče danіi1le, neprestannw vo vsemъ tvoemъ žitіi2, bGotvorsщeй vsёhъ syщihъ vinЁ, trbčeskomu vъ b9estvЁ є3di1nstvu vosperenъ bGomhslennэ bhlъ є3si2: tёmže i3 po pod0bію vsskimъ dostod0lžnstvomъ blgočestіz blagoukrasi1lsz є3si2 soveršenne: moli2 tvorcA našego gDa, da nasъ sogrёššihъ spasetъ, i3 po pod0bію blagočesti1vы sotvori1tъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўdivi1šasz vs‰ nbcnaz činwnačalіz, i3 na zemli2 živyщіi čelovёcы nj tebЁ, bGomati vLčce, ćkw spod0bilasz є3si2 preestestvennw rodi1ti pl0tію v3postasnoe bGa nc7A sl0vo, i3 ćkw mhslennый kіvHtъ, soderžavšій vъ sebЁ, ne mwmseovы bGwpi1sannыz skrыž†li, no samuю v3postasь trbčnыz zari2, zakonodatelz vethagw i3 n0vagw zavёta ї}sa hrtA gDa našegw: i4mže prešlA є3si2 pl0tію vъ gHrnzz žili6щa: є3g0že, prečctaz dv7o, moli2 spasti2 dyšы našz.

Posemъ polmeleй: taže pripёvъ, so stіhami:

Ўblažaemъ tS, blgovёrnый knsže danіi1le, i3 čtemъ s™yю pamztь tvoю2: th bo m0liši nj nasъ hrtA bGa našego.

Pal0mъ so stіhi2 prpdbničeskій. Po polmelei, sэdalenъ glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Blgočestnw i3 s™w žitіE tvoE soverši1vъ, bGoug0denъ pokazalsz є3si2 vlasti1telь i3meni1tagw grada moskvы2: prest0lъ i3mёz, i3 deržavu vlasti tvoeS ўpravlsz bGozak0nnэ, i3 vъ bGa i4stinnago vёruz, t vsёhъ vragHvъ cRkovь s™yю i3 vs‰ lю1di zaщiщaz, nepobэdi1mь kvi1lsz є3si2, danіi1le prisnopamztnэ dž§e našъ: bGoudobri1vsz že monašeskimъ žitіemъ, i3 ѓgGlьski vo nbi1teli smirennomydrstvuz, na verhъ dobrodёteleй vozšelъ є3si2, prekrasnagw raS naslёdіe priemь: moli2 hrtA gDa pregrэšenій njstavlenіe darovati čtyщыmъ s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz bcde dv7o m™i vsečctaz, nepor0čnoe vёčnыz ži1zni zercalo: bGa nc7A blgovolenіe: bGa sn7a žili1щe: bGa d¦a s™agw dёйstvo: є3di1nagw trіmpostasnagw b9estvA blgoukrašennaz i3 soveršennaz čistotы2 nbi1telь: raduйsz klюčY crtva nbcnagw, tverzaющій vh0dъ vsBmъ kъ tebЁ pritekaющыmъ, i3 zovyщыmъ tebЁ: raduйsz vLčce, podaždь vsBmъ zdravoe, i3 blgovremennoe prebыvanіe, i3 vёčna raS so s™hmi vsёmi naslёdіe.

Stepenna, №-й ґntіfHnъ, d7-gw glasa.

Prokjmenъ, glasъ d7:

ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prіidi1te dnesь deržavnagw grada moskvы2 nar0di, vo nbi1telь veli1kagw i3 čydnagw knszz danіi1la, vъ denь prazdnika є3gw2 veselsщesz, i3 vъ hramъ bGa našegw vni1demъ, i3 kъ racэ moщeй ўg0dnika є3gw2 pritekše, d¦0vnый sostavimъ li1kъ, pёsnennыmi pohvalami vospoemъ, glющe: raduйsz zemnhй ѓgGle, i4že ѓgGlьskomu žitію2 podražavый či1stыmъ žitіemъ svoi1mъ: raduйsz graždani1ne nbcnый, i3 vёčnыz radosti naslёdniče, i4že prіemый blgjй kremъ vLki svoegw2 hrtA, i3 legkw2 poneshй: i3 nhnэ preblaženne kn7že danіi1le, vosprіemый mzdY trudHvъ svoi1hъ, i3 všedый vъ radostь gDa tvoegw2, i3 ćkw i3mёz derznovenіe kъ nemY, moli2 vъ mi1rэ prebыvati vsBmъ, pravoslavnw čtyщыmъ s™yю pamztь tvoю2 poluči1ti t hrtA bGa velію mi1lostь.

KanHnъ bcdы so їrmos0mъ na ѕ7: i3 s™agw dvA kanHna na }.

KanHnъ s™agw, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe si1ce:

Posli2 mnЁ blagodatь tvoю2 hrtE, da proslavlю tvoego2 ўg0dnika.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtoobraznыmi mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni, pobэdi1lъ є4stь.

Prosvэti1 mi ќmъ, i3 njzari2 mo‰ č{vstva, sogrэšenій mrakъ duši2 moeS tgnavъ, hrtE b9e, da či1stoю s0vэstію vozmogY pёsnь sostaviti, i3 vozveli1čiti tvoego2 ўg0dnika blžennago kn7zz danіi1la.

Svэtolyčnыmi blistanіi d¦a s™agw njsіzvaemый kvi1lsz є3si2 presvёtlый svэti1lьnikъ rwssjйskіz zemli2 bGomydre kn7že danіi1le: tёmъ nhnэ svэtozarnomu trbčeskomu svёtu predstoS, moli2 nj naslёdіi deržavы tvoeS.

I#z8 mlada sebE samago2 bGu njsvzti1lъ є3si2, i3 črezъ vsю2 ži1znь tvoю2 bhlъ є3si2 i4stinnый hrt0va є3đlіa podražatelь: tёmъ i3 naslёdnikъ b9estvennagw crtvіz poznalsz є3si2, prisnopamztne kn7že danіi1le.

BGor0dičenъ: Sэdsщago na heruvjmэhъ tvorcA tы2 є3di1na bGonevёsto na njb8stіzhъ nosi1ti spod0bilasz є3si2, i3 kvi1lasz є3si2 t vsёhъ rodHvъ bGa sl0va prіsteliщe dost0йnoe.

Drugjй kanHnъ, glasъ }. Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDvi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

NJ carstvэ nbcnэmъ vhnu pomыšlsz, zemnyю njstavilъ є3si2 vlastь, є3di1nago vsёhъ cRS bGa vozlюbi1vъ: sъ ni1mže nhnэ vodvorszsz vъ nbcnыhъ nbi1telehъ, moli2 є3go2 nj čtyщihъ tS, dostočydne danіi1le.

T samыhъ pelenъ maternihъ i3zbra tz vLka, i3 ćkw hramъ čctый i3 nepor0čnый dyšu tvoю2 njs™i2, i3 pred8ugot0va vъ žili1щe sebЁ, i3 proslavi tS vъ čudesёhъ bGoblaženne ўg0dniče hrt0vъ danіi1le.

Mladenecъ po b9estvennomъ rodi1telэ tvoemъ njstavlšisz, bGomъ vospi1tanъ, i3 nastavlenъ є3si2, vsёhъ rodi1telьskihъ dёlъ i4stinnoe zercalo pokazalsz є3si2 blženne.

BGor0dičenъ: Ćkw dv7u є3di1nu vъ ženahъ tS bez8 sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: i3 nadeždu na tS vozloži1vše, spasaemsz: i3 kъ tebЁ pribэgaющe, t vsskihъ bёdъ svoboždaemsz.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Zak0nu sp7sovu pokarsющesz vseslavne danіi1le, sladostrastіe plotsk0e tri1nulъ є3si2: dobrodёtelьnoю že dušeю svёtlw prosvэщazsz, nebesnagw carstvіz dosti1glъ є3si2.

Veli1koe cRkvi bhlъ є3si2 ўkrašenіe, vъ neйže hrtY cRю2 slavы naslёdnikъ nbcnagw hrama pokazalsz є3si2 blženne: i3dёže so ѓgGlы ўžE pёti tvorcY ўdost0ilsz є3si2.

TerpS poterpёlъ є3si2 gDa, i3 ўslhša tS, i3 vnstъ glasu neprestannagw molenіz tvoegw2, i3 vozzva tz kъ vёčnomu veselію, raйskago sotvori1vъ naslёdnika.

BGor0dičenъ: VLčce blagaz, vsёhъ tvorcA vo ўtr0bэ tvoeй začenšaz, i3 r0ždšaz mjru sp7sa i3 gDa: є3g0že moli2, da i3zbavitъ nasъ t vsskihъ i3skušenій, i3 vъ či1stomъ žitіi2 soblюdetъ nasъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS d¦ъ m0й.

Pl0dnыmi dobrodёtelьmi ўkrašaemь, vssku tlёemuю sladostь žiteйskuю ćvэ trazi1lъ є3si2, kъ b9іeй dobr0tэ neprestannw vziraющi.

Ćkw ўkrašenіemъ čudesъ njdёznъ vsegdA čudotv0recъ kvi1lsz є3si2: mіrskagw ќbw vreda i3 nasъ i3zbavi blženne, da poemъ vhnu bGa, proslavlьšago tS.

Cэlomydrіe soblю1dši, i3 є3đlьskimъ ўkrašenъ razumomъ, smirennomydrstvovalъ є3si2 nj hrtЁ: i3 nhnэ sъ ni1mъ vёčnw raduešisz.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2 m™i dv7o či1staz svёtъ nepristypnый, i4že vesь mjrъ prosvэщaetъ ksnosіstelьnыmi zarsmi svoegw2 b9estvA.

Sэdalenъ, glasъ d7:

T k0rene blagagw prekrasnaz vёtvь i3zraslъ є3si2, ѓki blgouhannый krjnъ dobrodёtelьmi ўkrašenъ bhlъ є3si2, priziraz mi1lostію na ni1щa i3 ўb0ga, i3 na vs‰ podvl†stnыz tebЁ lю1di, blženne i3 prisnopamztne knsže danіi1le, ѕlwvёrnыz že i3 vraždє1bnыz vъ lюb0vь i3 smirenіe prikloni1vъ, vъ bdёnіzhъ i3 trudёhъ bGoug0dnw poži1lъ є3si2, i3 dost0йnuю mzdY t gDa tvoegw2 prіslъ є3si2: togo2 u5bo moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, i3 nhnэ: bGor0dičenъ:

B9estvennaz ski1nіa bыlA є3si2 є3di1na prečctaz dv7o m™i, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, i3 začenšaz vo ўtr0bэ tvoeй prebeznačalьnago sl0va, sobeznačalьna že nc7Y, i3 sego2 vsemY mjru i3zbavitelz r0ždšaz, menE pače vsёhъ njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ b9estvennыmi vodami, podaю1щi duši2 moeй mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, s0lnce prvdnoe stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй gDi.

Ćkože zlato ngnemъ, sщ7ennэйše, vozderžanіemъ čctn0e tёlo tvoE njči1stivъ krasno pokazalъ є3si2 tvorcY: segw2 radi tebЁ porfĐru netlёnnu vёčnagw blženstva darovA.

R0dъ i3 bogatstvo i3 deržavu hrtA radi njstavivъ, i3 vzemъ krtъ sv0й, podvizalsz є3si2 bGolёpnw: tёmъ nhnэ sъ prpdbnыhъ li1ki raduešisz.

Revnovavъ vъ dobrodёtelehъ bGwmydrыmъ nc7є1mъ, є3đlьskoe sёmz b9іz slovesE vъ s®cэ tvoemъ nasadi1lъ є3si2, i3 pl0dъ prineslъ є3si2 vLcэ: tёmъ i3 mzdY t negw2 prіslъ є3si2 dost0йnuю.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2 vъ lёto bezlёtnago, prečctaz, bhvša bGočelovёka: togo2 u5bo prilёžnw moli2, da svobodi1tъ vёčnagw mučenіz, i3 spasetъ po džbrazu svoemY sozdannago čelovёka.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prbr0kъ ґvvakymъ ќmnыma nči1ma provi1dэ gDi, prišestvіe tvoE. Tёmъ i3 vopіsše: t ю4ga prіi1detъ bGъ, slava si1lэ tvoeй, slava snishoždenію tvoemY.

Ўmertvi1lъ є3si2 vs‰ pl0ti smerton0snыz str†sti blgdtію hrt0voю: tёmъ životv0rnыmi tvoi1hъ čudesъ priloženьmi stražduщыz njživi2 i3 vratъ smertnыhъ i3zbavi.

Щit0mъ njgradi1všisь blgočestіz, bhlъ є3si2, blženne, džbrazъ lю1demъ gDnimъ vъ načalstvэ knzženіz, i3 vъ prebыvanіi monašestva: tёmъ vsi2 tebE ўblažaemъ.

I#st0čnikъ čudesъ kvi1sz gr0bъ tv0й, bGoblaženne knsže danіi1le: kъ nemyže vёroю prihodsщіi, i3 klanzющіisz čctnёй tvoeй racэ, želaєmaz prіemlюtъ i3scэlє1nіz.

BGor0dičenъ: M™rь tS b9ію vёmы vsi2, i3 po ržctvЁ ćvlьšuюsz netlёnnu dv7u: tёmъ moli2 i3z8 tebE r0ždšagosz, da i3zbavitъ vёčnagw tlёnіz vsёhъ vёroю vospэvaющihъ tS.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2 gDi m0й svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3z8 mračna nevэdёnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Ngnemъ lюbvE b9іz neprestannw raspalszsz, njstavivъ mjrъ, vo nbi1teli monašestvovati i3zv0lilъ є3si2, vsečctne: tёmъ darovanьmi d¦a s™agw njbogaщenъ, čudodёйstvomъ lю1di spasaeši.

SE hramъ tv0й čudesы2, vseblgolёpnw, ćkw ѕvэzdami svёtlыmi ўkrašaetsz, i3 veselssz vsegdA blaži1tsz, i3 vsečctnyю tvoю2 pamztь prazdnuetъ blagočctnw, veli1kій čudotv0rče danіi1le.

Razli1čnыhъ napasteй i3 bёdъ nahoždenіe tvoi1mi mltvami trazi2, bGoblaženne kn7že danіi1le, i3 vsBmъ ўserdnw soveršaющыmъ vseprazdnstvennuю pamztь tvoю2, grэhHvъ njstavlenіe i3sprosi2.

BGor0dičenъ: TebE є3di1nu po bz7э i4mamы predstatelьnicu r0da našegw: tebE ќbw pr0simъ, ćkw i4maši derznovenіe kъ sn7u tvoemY i3 bGu našemu, pomoli1sz kъ nemY, vo є4že spasti1sz namъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebE i3n0gw ne vёmы.

Tэk{щaz i3 tlBnnaz prezrёvъ, netlBnnaz spod0bilsz є3si2 zrёti: i3dёže vhnu hrtA proslavlsz, moli2 є3go2, da nasъ vёčnыz svoeS slavы naslёdnikwvъ pokažetъ.

Blgonravnw i3 dobrodёtelьnw vъ knsžestve poži1lъ є3si2, i3 ѓgGlьskomu podražavъ žitію2, vo nbi1telь vseli1lsz є3si2, ю4že samъ є3si2 sozdalъ, i3 vъ neй či1stыmъ poži1vъ žitіemъ, nhnэ vъ nbcnыhъ vodvorsešisz nbi1telэhъ.

Ćkw predstatelz tS i3 zastypnika gradu tvoemY, i3 nbi1teli tvoeй, i3 vsBmъ lю1demъ rwss‡йskimъ pokazA bGъ: zaщiщaй u5bo gradъ tv0й: mi1rnu že i3 vo vsemъ dov0lьnu sodёlaй nbi1telь, i3 lю1demъ tvoi1mъ spasenіe i3shodataйstvuй.

BGor0dičenъ: Prenepor0čnaz netlёnnaz ntrokovi1ce bGomati vLčce, pri1zri na rabы6 tvo‰ vёrnw pribэgaющыz pod8 kr0vъ tv0й, i3 moli2 sn7a svoego2, t vsskihъ bёdъ i3zbaviti nasъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mlcti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

PredstoS prnw prt0lu trbčnыz blgodati, so vsёmi raduzsz ѓgGlы i3 mjru i3scэlenій bogatstvo podavaz, spasi2 vsёhъ nasъ moli1tvami tvoi1mi.

Tverz0šasz tebЁ dvє1ri є3dє1mskіz, i3 ži1teli nbcnыz sъ veli1kimъ veselіemъ i3 radostію tS prіsša: i3dёže sъ ni1mi raduzsz, vhnu vsёhъ mi1lostivnw posэщaй, i3 vёrnw čtyщihъ tS pominaй.

Kvi1lsz є3si2 lю1demъ tvoi6mъ predstatelь teplый: vdHvъ i3 sirHtъ zastypnikъ: ni1щihъ pitatelь: skorbsщihъ ўtэšenіe: gradu, i3 nbi1teli tvoeй ўtverždenіe.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2 i3zbavitelьnica r0da člvёčeskagw m™i bGa našegw: tёmъ ti2 vёrnw pripadaemъ, sn7a tvoego2, ćkw blga, moli2 vsenepor0čnaz t vsskihъ bёdъ i3 i3skušenій i3zbaviti nы2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ri1zu mnЁ podaždь svёtlu, njdэsйsz svёtomъ ćkw ri1zoю, mnogomi1lostive hrtE b9e našъ.

Darъ b9ій želaemый dalsz є3si2 rwssji, bogatыmi čudesъ darami sіsющъ: tёmъ vhnu trbčnыmi njzarє1nіi njsіzvaemь, mn0žestvu s™hhъ li6kъ slikostvovati spod0bilsz є3si2.

Raka, i3dёže ležatъ čctnы6z tvo‰ i3 s™ы6z m0щi, bGoblaženne kn7že danіi1le, i3st0čnikъ čudesъ i3zlivaetъ sъ vёroю prihodsщыmъ i3 poklansющыmsz tebЁ.

Blženъ gradъ, blženna i3 nbi1telь, vъ neйže vъ žitіi2 tvoemъ podvizatisz i3zv0lilъ є3si2, i3 po smerti tvoeй, ćkw mnogocёnnый darъ, m0щi tvoi2 njstavivъ, priziraeši na vsёhъ živyщihъ vъ neй.

BGor0dičenъ: Vo mnHgіz bэdы2 i3 napasti vpadъ, byreю njderži1mъ bezči1slennыhъ sogrэšenій: segw2 radi kъ tebЁ, ćkw kъ teplomu predstatelьstvu pribэgaю dv7o, moli2 i3z8 tebE voploщennago bGa, da pregrэšenій njstavlenіe podastъ rabY tvoemY.

Kondakъ, glasъ d7:

I#zbrannый bGomъ t čreslъ rodi1telьskihъ, i3 vospi1tannый t mladenčestva vъ zak0nэ gDni vъ myža soveršenna, i3 pr0mыslomъ vhšnzgw, i3meni1tagw grada moskvы2 naslёdіe knsžestva prіemъ, vёrenъ stroi1telь blgočєsti1vыmъ lю1demъ tvoi6mъ pokazalsz є3si2, bGoblaženne danіi1le: i4hže džbrazomъ svoi1mъ nastavlsz, i3 poučaz zapovэdemъ gDnimъ vhnu, putemъ vedyщimъ vъ živ0tъ vёčnый prnw šestvuz, nbcnagw crtva dosti1glъ є3si2: i3dёže so ѓgGlьskimi vodvorszsz li1ki, poeši bGu: ґllilyіa.

Jkosъ: ЃgGlъ vo pl0ti na zemli2 pokazalsz є3si2, bGomydre knsže danіi1le, slavz neprestannw tvorcA nb7a i3 zemli2: vsskimъ bo džbrazomъ v0lю є3gw2 črezъ vsю2 tvoю2 ži1znь i3sp0lniti potщalsz є3si2, vsBmъ blgotvorS, prіslъ є3si2 t hrtA darъ čudotvorenіz: tёmže zovemъ ti2: raduйsz, ćkw t mladenstva bGomъ i3zbrannый: raduйsz, ćkw tёmže vъ graždanstvo nbcnoe zvannый: raduйsz, ćkw deržavu vlasti tvoeй blgočestіemъ i3 pravdoю ўkrasi1lъ є3si2: raduйsz, ćkw na vragi2 ѕlovёrcы i3 vraždotv0rcы t bGa poluči1vый pobёdы: raduйsz, ćkw njstavivъ mjrъ prelestnый, kъ ti1homu pristaniщu ravnoagGlьskagw žitіS priteklъ є3si2, vъ nemže pokazalъ є3si2 vsBmъ džbrazъ vozderžanіz: raduйsz, ćkw za toli1kіi p0dvigi tvoS spod0bivыйsz t hrtA blgodati, i3 čudesъ darovanіz: raduйsz, ćkw vъ nb7э so vsёmi s™hmi bGonačalьnuю trbcu zri1ši, i3 t0й vhnu poeši: ґllilyіa.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы, persjdstэй, lюb0vію blgočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Ќtrennevavъ kъ bGu t mladenstva, vsebogate, tьmы2 i3zbёglъ є3si2 tэlesnыhъ strasteй, vozderžanіemъ i3 daromъ čudesъ njbogati1lsz є3si2, prpdbne: i3 nhnэ sъ g0rnimi vodvorszsz li1ki, poeši tvorcY blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Vo vsю2 rwssjю pr0йde slava čudesъ tvoi1hъ, blženne, i4miže prosvэti1lъ є3si2 lю1di tvo‰, i5že tvoi1mъ čudodёйstvomъ t vsskihъ bёdъ i3 napasteй i3zbavlsemi, poю1tъ tvorcY blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Pёsnьmi i3 pёnьmi d¦0vnыmi hvalimъ tS, blženne, i3 čctnyю tvoю2 i3 mnogocэlebnuю njbstosщe raku, si1ce vopіemъ proslavlьšemu tS tvorcY: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

BGor0dičenъ: Dv7a prebыlA є3si2 po ržctvЁ: ćkože bыlA є3si2 prežde ržctvA: bGa bo sl0va rodilA є3si2, i3zbavlsющago nы2 hodataйstvomъ svoi1mъ: є3myže vёrnіi neprestannw poemъ: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2 gDi, b9e vo vёki.

Stopami poslёduz ćvэ vseblažennagw rodi1telz tvoegw2 ґlexandra, bGomydre prisnopamztne kn7že danіi1le, naslёdіe knsžestva mosk0vskagw vosprіslъ є3si2: poslэdi1 že i4nočeskimъ žitіemъ prešelъ є3si2 vъ gHrnzz njbi1teli: i3dёže vhnu poeši nc7є1vъ bGa blgoslovennago.

Vъ p0stničestvэ i3 bdёnnыhъ mltvahъ bGomydrennw poži1lъ є3si2, i3 neprestannw slavilъ tvorcA tvoego2, vospэvaz є3mY nc7є1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Ćkw krasnaz krasnago rodilA є3si2, bez8obrazіe naše njbrati1všago vъ pervый džbrazъ, ntrokovi1ce vsenepor0čnaz: є3myže poemъ: nc7є1vъ b9e blgcvenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blgočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Dost0йnw dnesь vъ prestavlenіi tvoemъ toržestvyetъ carstvuющій gradъ moskvA, dost0йnw i3 nbi1telь tvoS čestnaz, ю4že sozdalъ є3si2: i3 vъ neйže s™ы6z tvo‰ počivaюtъ m0щi, ўblažaz tS tvorcY vzыvaetъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Mlctivnыmi tvoi1mi щedr0tami ni1щihъ i3 ўb0gihъ napitalъ є3si2, i3 samъ t hrtA vёčnuю poluči1lъ є3si2 mi1lostь: є3myže vhnu predstoS, so ѓgGlы poeši: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Veli1koe tvoE zastuplenіe i3 predstatelьstvo vospominaemъ, bGoblaženne kn7že danіi1le, i3 segw2 radi sobravšesz vъ denь pamzti tvoeй, ćkw džbщemu vsёhъ nasъ zastypniku hvalY vozdaemъ ti2, vospэvaющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

BGor0dičenъ: Vsederži1telьnoю si1loю nossй vssčєskaz, vъ čelovёčeskuю pl0tь i3z8 tebE njdёzsz, dv7o vsenepor0čnaz, na blgodэsnіe poю1щыmъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: BGoglag0livіi džtrocы vъ peщi2, so ngnemъ plamenь popiraющe poshu: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Dnesь carstvuющagw grada moskvы2 nar0di stekšesz tvsю1du vъ čctnyю nbi1telь blgovёrnagw knszz danіi1la vъ denь prazdnstvennый pamztь є3gw2 tvorcY vospoemъ: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Prіidi1te vsi2 s™i1teli i3 vsi2 sщ7ennыhъ sob0ri vъ hramъ bGa našegw: i3dёže lэžatъ m0щi veli1kagw knszz danіi1la: i5hže njblobыzaющe, tvorcY vopіemъ: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Dnesь cRkovь hrt0va prazdnuющi danіi1lovo toržestvo2 syщee nj bz7э, vsёhъ sozыvaetъ vёrnыhъ kъ pohvalЁ ўg0dnika hrt0va, i4že i3scэlenіe i3stočaetъ vёroю prihodsщыmъ kъ nemY i3 poю1щыmъ tvorcY: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

BGor0dičenъ: Glwmъ i3saіi prbr0ka poslёduющe, bcdu tS i3spovёduemъ: rodila bo є3si2 ntročA vsёhъ drevnэйšee, naricaemoe є3mmanyilъ, є3myže zovemъ: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebE dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ sovokupi1vый razstosщazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS bcde veličaemъ.

Dnesь stekšesz vo nbi1telь tvoю2 i3 vъ hramъ bGa našegw, blgovёrnый knsže danіi1le, prilёžnw m0limtisz: podaždь lю1demъ mi1rnoe zdravіe, i3 vъ sk0rbehъ radostnoe ўtэšenіe, da tS sk0rago zaщi1tnika našego vёroю ўblažaemъ.

NJsnovatelz i3 pervonačalьnika kn7zz grada moskvы2, bGoblaženne knsže danіi1le, pokaza tz gDь: kъ nemyže neprestannw molssz, gradъ i3 nbi1telь tvoю2 t vsskihъ bёdъ sp7saй i3 mi1lostivnw posэщaй.

Pamztь prazdnika tvoegw2 hvalzщe, vsi2 lю1dіe tvoi2 so mn0žestvomъ i4nočestvuющihъ pHstnikъ poklansюtsz tebЁ, i3 vi1dzщe t bGa d†nnaz ti2 presl†vnaz čudesA, pr0sztъ t tebE mi1losti: i4hže molє1nіz ne prezri.

BGor0dičenъ: Svёtъ r0ždšaz ї}sa gDa, prosvэщazй vsskago čelovёka, dv7o bGomati: tёmъ tS m0limъ t vsskihъ bёdъ i3 napasteй lю1di tvo‰ i3zbavi: da tS zastypnicu r0da našegw pri1snw veličaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: ČCtuю slavnw počti1mъ lю1dіe bcdu, džgnь bžctvA prіi1mšuю vo črevэ neopalьnw, pёsnьmi veličaemъ.

E#di1no b9estvo2 vъ trіehъ v3postasэhъ, bGonačalьnuю i3 vsetvorsщuю vinY vъ žitіi2 tvoemъ prnw veličalъ є3si2: predstoS є3mY moli2 nj lю1dehъ tvoi1hъ, vo є4že t vsskihъ bёdъ i3 napasteй spasti1sz i5mъ.

Revnostь veli1kuю pokazalъ є3si2 kъ blgočestію, danіi1le blženne, preizrsdenъ džbrazъ bhvъ vsBmъ lю1demъ tvoi6mъ: tёmъ nhnэ predstoS vsёhъ tvorcY moli1sz, da t vsёhъ bёdъ i3 i3skušenій i3zbavitъ, i3 naslёdniki carstvіz svoegw2 pokažetъ nы2.

E#li1kw veli1kъ vъ pravoslavnomъ knzženіi tvoemъ, bGomydre kn7že danіi1le, bhlъ є3si2, toli1kw smiri1lъ є3si2 sebE: tёmže vseblagjй bGъ tS prevoznesE, i3 darovA tebЁ nbcnoe naslёdіe, i3 čudesъ blgodatь, ю4že vBrnыmъ lю1demъ tvoi1mъ mi1lostivnw podavaz ko gDu nj nasъ pomoli1sz.

BGor0dičenъ: I#zbavitelz i3 sp7sa našego rodilA є3si2, vsenepor0čnaz dv7o: sego2 ќbw moli2 i3zbaviti nasъ t pregrэšenій našihъ, i3 naslёdniki carstvіz svoegw2 sotvori2, da tS predstatelьnicu našu prnw veličaemъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

BGonačalьnыz i3 vseb9estvennыz trbcы svёtomъ njzari1vsz, svёtъ dobrosіsющій blgodatію ї}sъ hrt0voю vseй rwssji kvi1lsz є3si2 blgor0dnый knsže danіi1le: njzari1tisz ќbw i3 namъ preb9estvennыmъ svёtomъ, živonačalьnuю trbcu moli2, da sъ tob0ю vёčnыz radosti naslaždaющesz, vospoemъ bGa proslavlьšago tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vsю2 nadeždu spasenіz našegw na tS vozlagaemъ, bGomati neiskusobračnaz, i3 na p0moщь prnw tS prizыvaemъ, t napasti i3 pečali vragA spasi2 nasъ, grэh0vnuю plэni1cu ѕHlъ našihъ razrэšaz, vёčnagw ngnS i3shiti2, da tS predstatelьnicu r0da našegw pri1snw veličaemъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Dalъ є3si2, hrtE b9e, rwssjйstэй zemli2 čudotv0rca preslavna danіi1la blžennago, vsBmъ vъ bэdahъ sk0rago pom0щnika: vdHvъ i3 sirHtъ zastypnika, plёnnыhъ svobodi1telz, i3 ni1щihъ pitatelz: svэti1lьnika vsesvёtlago, vs‰ rwss‡йskіz stranы6 prosvэщaющago, i3 lю1di svo‰ t vsskihъ bёdъ i3zbavlsющago: є3gHže moli1tvami daruй gradu i3 nbi1teli našeй ўtverždenіe, i3 lю1demъ tvoi1mъ velію mi1lostь.

Dalъ є3si2, hrtE b9e, cRkve nepokolebi1mago stolpA, ўg0dnika tvoego2 danіi1la blažennago: blagočestіz kvi1telz: nečestіz i3 vraždы2 progoni1telz, vёrы pravoslavnoй ўtverždenіe: krёpkoe cэlomydrіz zabralo, i3 ravnoagGlьnagw žitіS či1stoe zercalo: bezpl0tnыhъ čistotы2 podražatelz: vozderžanіz nastavnika: p0stnikwvъ i3 prepod0bnыhъ soži1telz: є3g0že moli1tvami gradъ i3 nbi1telь našu nevredi1mu sohrani2, i3 lю1demъ tvoi1mъ daruй velію mi1lostь.

Dalъ є3si2, hrtE b9e, velikoimeni1tomu tvoemY gradu moskvЁ krёpkago zaщi1tnika, danіi1la vseblžennago, i3 knzzє1mъ pohvalY i3 ўtverždenіe, vragHvъ preslavnago pobэdi1telz, hrtіanwmъ ratnika nepobэdi1mago, ntečestvo svoE netstypnw hransщa, džbщago vsёhъ predstatelz i3 pom0щnika: є3gHže moli1tvami daruй na vragi2 pobёdu, i3 lю1demъ tvoi1mъ nizposli2 velію mi1lostь.

Dalъ є3si2 hrtE b9e, vsBmъ pravosl†vnыmъ lю1demъ tvoi1mъ čudesъ neisčerpaemuю puči1nu, vsehvalьnago knszz danіi1la, i3 vsBmъ prihodsщыmъ kъ nemY i3scэlenій i3st0čnika, skHrbnыmъ vsBmъ predstatelz, bolsщыmъ vračA predi1vnago, vъ sk0rbehъ i3 pečalehъ syщu i5mъ ўtёhu, i3 tč†znnыmъ neposthdnuю nadeždu: є3gHže moli1tvami vs‰ vražіz razruši2 šat†nіz, i3 lю1demъ tvoi1mъ daruй velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

Prіidi1te dnesь mosk0vstіi nar0di, voshvalimъ pervonačalьnago gradu našemu njsnovatelz, i3 pervago vъ gradэ svoemъ načalьnika, dostočydnago knszz danіi1la: prіidi1te pal0mski vospleщemъ rukami d¦0vnoe є3gw2 toržestvo2, dnesь prazdnuющe, i3 ćkw di1vnago zastypnika našego slavzщe: prіidi1te, kъ čctnёй є3gw2 racэ pripademъ, mnogocёlєbnыz є3gw2 m0щi njblobыzaющe, i3 blgogovёйnw počitaющe, vozopіemъ є3mY glag0lющe: raduйsz velikoimeni1tagw grada tvoegw2 zastypniče: raduйsz vsёhъ lюdeй tvoi1hъ krёpkoe ўtverždenіe, i3 vsёhъ hrtіanъ pob0rniče: nj ni1hъ hrtY neprestannw moli1sz, darovati mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, BGor0dičenъ:

Bcde tы2 є3si2 lozA i4stinnaz, vozrasti1všaz namъ pl0dъ životA, tebЁ m0limsz, moli1sz vLčce so s™hmi ґpclы, pomi1lovati dyšы našz.

Slavosl0vіe veli1koe: I# tpystъ.

Na lіturgji: Blaženna, pervagw kanHna, pёsnь G, i3 vtoragw, pёsnь ѕ7.

Prokjmenъ, glasъ z7:

ČestnA pred8 gDemъ smertь prpdbnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Ґpclъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2. Si1lьno na zemlЁ bydetъ sёmz є3gw2.

E#đlіe matfea, začalo m7z.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.