Минеји

Мaрта д7

Препод0бнагw и3 бlговёрнагw вели1кагw кнsзz даніи1ла ґлеxaндровича моск0вскагw.

На мaлэй вечeрни, на ГDи воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Звaнный свhше t г0рнzгw жили1ща, свётлымъ ўмA џкомъ воззрёлъ є3си2, и3 врє1меннаz сегw2 мjра кр†снаz tвeргъ, предпочeтъ же вёчнw б{дущаz, и3 џгнь б9eственныz любви2 въ сeрдце пріeмъ, ўгот0вилсz є3си2 къ житію2 ѓгGльскому, ќмъ тв0й чи1стый ко хrтY впери1въ: є3мyже днeсь предстоS, бlжeнне кн7же даніи1ле, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Цrтва, слaвы, и3 сaмъ себE tрeкшись, съ рaдостію хrтY послёдовалъ є3си2, и3 кrтъ взsлъ є3си2 на рaмена сво‰, и3 по нeмъ возшeлъ є3си2 въ вэчнонетлённую слaву цrтва є3гw2: є3мyже днeсь предстоS, ўг0дниче хrт0въ даніи1ле, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

ТвоE сeрдце разжжE желaніе тезоимeнное твоемY и4мени, къ пути2 ведyщему во грaдъ нбcный, и4мже шeствуz, ведyщей тS кр0тости и3 смирeнію, дости1глъ є3си2 по желaнію своемY нбcныхъ nби1телей: и3дёже днeсь со ѓгGлы ликyz, преблажeнне кн7же даніи1ле, м0ли спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Tрасль благопл0днэйшаz ґлеxaндрова к0рене бhлъ є3си2, пл0дъ приносS добродётелей: въ препод0біи бо и3 прaвдэ и3 смирeніи, млcтынzхъ же и3 чистотЁ рeвности подражaтель бhлъ є3си2 твоемY роди1телю: и3 тёми свётлw ўкрaшенъ, прострaнное селeніе с™hz трbцы бhлъ є3си2: є4йже кyпнw нhнэ съ роди1телемъ твои1мъ предстоS, моли2 ми1рну бhти грaду и3 nби1тели твоeй, и3 всBмъ рwсс‡йскимъ сн7овHмъ спасти1сz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Никт0же притекazй къ тебЁ, посрaмленъ t тебE и3сх0дитъ, пречcтаz бцdе дв7о: но пр0ситъ блгdти, и3 пріeмлетъ даровaніе къ полeзному прошeнію.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Д0мъ с™hz трbцы kви1лсz є3си2, даніи1ле блажeнне, тёмже воспэвaz тS, рaдуйсz, вси2 тебЁ зовeмъ.

Стjхъ: ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

ЦRіе и3 кнsзи, и3 сщ7eнныхъ соб0ри, старёйшины и3 велмHжи, свётлw днeсь взыгрaйте, и3 пaмzть бlжeннагw въ пёснехъ возвели1чимъ.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Восхвaлимъ днeсь вси2 кнzзeй рwссjйскихъ похвалY, бlжeннаго кнsзz даніи1ла, хранsща nтeчество своE ненавётнw мlтвами свои1ми.

Слaва, глaсъ }:

Днeсь весeліz и3сполнsетсz хрaмъ бGа нaшегw, въ нeмже бlговёрный кнsзь даніи1лъ, вели1кій нaшъ застyпникъ, мощми2 с™w почивaетъ, и3 всёхъ вёрнw притекaющихъ къ честнёй є3гw2 рaцэ њсщ7aетъ, и3 и3сцэлeніе дaруz, м0литсz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВLчце пріими2 моли6твы рабHвъ твои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz нyжды и3 печaли.

Тропaрь, глaсъ д7:

Кн7жeніz твоегw2 слaву tложи1въ, њзарsемый б9eственною бlгодaтію, бGомyдре кнsже даніи1ле, вeсь рaзумъ въ с®це t сyетнагw мjра сегw2 къ зижди1телю неукл0ннw возложи1лъ є3си2, и3 ћкw ѕвэздA на вост0цэ рwссjйскагw госудaрства просіsлъ є3си2: цэломyдріемъ же и3 равноaгGльнымъ твои1мъ житіeмъ течeніе д0брэ совершaz, вёру соблю1лъ є3си2 непор0чну: тёмъ и3 по смeрти прослaви тS бGъ въ чудесёхъ, ћкw и3сточaеши и3сцэлє1ніz вёрнw притекaющымъ къ чcтнёй рaцэ твоeй: сегw2 рaди днeсь прaзднуемъ ўспeніе твоE лю1діе твои2. Тh же, ћкw и4маши дерзновeніе ко хrтY: моли2 спасти2 nтeчество твоE, и3 ми1рнэй бhти держaвэ наслёдіz твоегw2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

На вели1цэй вечeрни. Бlжeнъ мyжъ: № ґнтіфHнъ.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, на }, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Всю2 tложи1въ врeменную слaву мjра, сіsніемъ д¦а с™aгw просвёщсz, даніи1ле бGомyдре, стр†стнаz взыгр†ніz воздержaніемъ и3зсуши1лъ є3си2: и3 лeгкое є3ђльское брeмz воспріsлъ є3си2, кrтъ тв0й, и3 послёдуz вLцэ хrтY, њбрёлъ є3си2 лёствицу нбcную: по нeйже восшeдъ, дости1глъ є3си2 г0рнzгw їеrли1ма, и3 хrт0ва цaрствіz сонаслёдникъ kви1лсz є3си2: и3 со ѓгGлы рaдуzсz б9eственнагw лицезрёніz є3гw2 наслаждaешисz: є3г0же моли2 душaмъ нaшымъ даровaти ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

ВсE tложи1въ начaльство кнzжeніz держaвы кр0тостію нрaва ўтверждazсz и3 тeплэйшимъ желaніемъ къ бGу горS, монaшеское житіE воспріsлъ є3си2, бGоподражaтельне кн7же даніи1ле: вс‰ плотск†z ўвzди1лъ є3си2 мудров†ніz, и3 цэломyдріz ст0лпъ показaлсz є3си2, и3 смиренномyдрствуz возвhсилсz є3си2 къ г0рнему жили1щу: и3дёже вhну хrтY бGу предстоS, моли2 душaмъ нaшымъ даровaти ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

ВсE tложи1въ наслаждeніе земнhхъ вещeй, вhшнzгw рaди наслаждeніz, воздержaнію поревновaлъ є3си2, и3 страстeй плaмень потщaлсz є3си2 ўгаси1ти слeзными пот0ки мlтвъ твои1хъ: воздержaніемъ же и3 пощeніемъ, ћкw бlгов0нною пи1щею напитaлъ є3си2 дyшу твою2: тёмже и3 непор0чное и3 прaведное житіE проходS, дости1глъ є3си2 вLчнz пrт0ла: toнyдуже свётлостьми њзарszсz, моли2 цRS хrтA душaмъ нaшымъ даровaти ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Всю2 возложи1въ на подвигопол0жника надeжду, прострaнный мjра пyть њстaвивъ, ќзкій же и3 приск0рбный монaшескагw житіS шeствовалъ є3си2, бGоблажeнне кн7же даніи1ле: порфЂру, и3 вmсс0нъ, и3 цaрскую багрzни1цу, слaву же и3 богaтство мимотекyщее въ ничт0же вмэни1въ, нбcное богaтство и3 слaву вёчную воспріsти ўдост0илсz є3си2: и3 нhнэ въ нетлённой жи1зни пребывaz, моли2, є3мyже предстои1ши, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И$ны стіхи6ры, глaсъ в7.

Кjими б9eственными пёсньми восхвaлимъ вели1каго кн7зz даніи1ла, въ п0стницэхъ воздержaніz рачи1телz: въ кн7жeніи млcрда начaлника: вдHвъ и3 сирHтъ предстaтелz: ни1щихъ питaтелz, стрaнныхъ и3 ск0рбныхъ ўтёшителz: правослaвныхъ поб0рника: вражды2 прогони1телz: њби1димыхъ застyпника: є3г0же рaди хrт0съ земли2 рwссjйстэй дaруетъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Кjими всепрaзднственными хвалaми, ўблажи1мъ даніи1ла бlжeннаго, трудолю1бнаго хrт0ва сaда дёлателz: смиренномyдріz чи1стое зерцaло: и4нокwвъ ўдобрeніе, прпdбныхъ рaдованіе: ѓгGлwвъ собесёдника: нбcныхъ жи1телей сонаслёдника. Слaву рwссjйскіz земли2: ви1димыхъ вр†гъ побэди1телz: є3гHже рaди хrт0съ рwсс‡йскимъ лю1демъ дaруетъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Кjими похвaльными вэнцы2 вэнчaемъ даніи1ла премyдраго: кн7зeй рwссjйскихъ похвалY, и3ст0чника б9eственныхъ и3сцэлeній неoскyднаго: чи1стое и3 несквeрное с™hz трbцы жили1ще: рёку чудeсъ неисчерпaему: добродётелей прaвило: безпл0дныхъ житіS подражaтелz: нбcнаго граждани1на: є3гHже рaди хrт0съ в†рварскіz пHлчища низложи2, и3мёzй вeлію ми1лость.

Кjими радостотв0рными ўстaми возвели1чимъ даніи1ла, свётлую ѕвэздY, на мhсленнэй твeрди рwссjйской просіsвшую, тeплаго застyпника грaду нaшему: сyщымъ въ бэдaхъ ск0раго поспёшника: и3 всёхъ притекaющихъ къ немY и3збaвителz: въ брaнэхъ мyжа непобэди1ма: є3гHже рaди хrт0съ вр†жіz шат†ніz низложи1въ, лю1демъ свои1мъ даровA ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Пріиди1те празднолю1бныхъ соб0ри, бGомъ вэнчaнніи цaріе со кнsзи, с™и1тели со їерє1и, монaхи со всeмъ хrтолюби1вымъ мн0жествомъ свётлый ли1къ состaвлше, давjдскую воспоeмъ пёснь добропл0дной w\т’расли ґлеxaндровой бGоблажeнному кнsзю даніи1лу: сeй бо насаждeнъ въ бlжeнномъ домY nц7A своегw2, ћкw фjніxъ высоковeрхій въ добродётелехъ процвёлъ, и3 дaже до преставлeніz вёренъ бhсть подражaтель всёхъ дёлъ роди1телz своегw2: и3 нhнэ съ ни1мъ въ нб7сёхъ кyпнw ликовствyz, м0литсz непрестaннw сохрани1тисz nтeчеству своемY и3 держaвэ нaшей, побёду на супостaты дaруzй моли1твами свои1ми.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Кто2 тебE не ўблажи1тъ прес™az дв7о; кт0 ли не воспоeтъ твоегw2 пречcтаго ржcтвA; безлётнw бо t nц7A возсіsвый сн7ъ є3динор0дный: т0йже t тебE чcтыz пр0йде, неизречeннw вопл0щсz, є3стеств0мъ бGъ сhй и3 є3стеств0мъ бhвъ человёкъ нaсъ рaди, не по двою2 лицY раздэлsемый, но во двою2 є3стествY несли1тнw познавaемый. Того2 моли2 чcтаz, всебlжeннаz, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz три2.

При1тчей чтeніе.

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 бlгословeніе гDне на главЁ є3гw2. Бlжeнъ чlвёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта, и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же чcтн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лёта животA въ десни1цэ є3S: въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва. T ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менE, q ч†да, честн†z бо рекY и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути2 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ чlвёчєскимъ, ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ, совётъ и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ, м0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE любsщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте u5бо неѕл0бивіи ковaрство, ненакaзанніи же прилагaйте сердцA. Послyшайте менE и3 пaки, честн†z бо рекY: и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz, ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мeрзски же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научaю бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

При1тчей чтeніе.

ЎстA прaведнагw кaплютъ премyдрость, љзhкъ же непрaведнагw поги1бнетъ. ЎстнЁ мужeй првdныхъ кaплютъ блгdти, ўстa же нечести1выхъ развращaютсz. Мёрила льсти6ваz мeрзость пред8 гDемъ: вёсъ же прaведный пріsтенъ є3мY И#дёже ѓще вни1детъ досаждeніе, тaмw и3 безчeстіе: ўстa же смирeнныхъ поучaютсz премyдрости. Совершeніе прaвыхъ настaвитъ и5хъ, и3 поползновeніе tрицaющихсz ўпасeтъ и5хъ. Не п0льзуютъ и3мёніz въ дeнь ћрости, прaвда же и3збaвитъ t смeрти. Ќмеръ прaведный, њстaви раскazніе: нарyчна же бывaетъ и3 посмэsтельна нечести1выхъ пaгуба. Прaвда непор0чнагw и3справлsетъ пути2, въ нечeстіе же пaдаетъ непрaвда. Прaвда мужeй прaвыхъ и3збaвитъ и5хъ: безсовётіемъ же плэнsютсz беззак0нніи. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда: похвалa же нечести1выхъ поги1бнетъ. Прaведникъ t л0ва ўбёгнетъ, въ негHже мёсто предаeтсz нечести1вый. Во ўстёхъ нечести1выхъ сёть грaжданwмъ, чyвство же прaведныхъ бlгопоспёшное. Во бlги1хъ првdныхъ и3спрaвитсz грaдъ, и3 въ поги1бели нечести1выхъ рaдованіе. Во бlгословeніи прaвыхъ возвhситсz грaдъ, ўстh же нечести1выхъ раскопaетсz. Ругaетсz грaжданwмъ лишeнный рaзума, мyжъ же мyдрый безм0лвіе в0дитъ.

Премyдрости соломHни чтeніе.

Првdныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ: и3 є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо пред8 лицeмъ чlвёческимъ, ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими бlгодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 | и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ, и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное, пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ: и3 ћкw и4скры по стeблію, потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY. Ћкw блгdть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи6ры, глaсъ G: самоглaсны.

БGоизбрaннаz степеннорwссjйскаz tрасль и3 наслёдникъ держaвнагw пrт0ла бhлъ є3си2, бGомyдре кн7же даніи1ле: на земли1 бо живS, ќмнаz nчесA тво‰ возводи1лъ є3си2 къ живyщему на нб7сёхъ бGу, и3 нhнэ всeлшисz съ весeліемъ во дв0ръ нб7сный, бlжeнныz души2 твоеS ќмную зёницу њбращaй на странY рwссjйскую, и3 призирaй на держaву наслёдіz твоегw2 и3 на грaдъ тв0й и3 на nби1тель твою2 с™yю: въ нeйже многоцэлє1бныz м0щи тво‰ с™ы6z хrт0вою бlгостію сyть храни1мы.

Бlжeнныz души2 твоеS бGоздaнный хрaмъ многоцёнными бlголёпныхъ добродётелей би1серы ўкраси1въ, и3 покори1въ хyждшее тэломудровaніе лyчшей бGоoбрaзнэй души2 твоeй, въ г0рній грaдъ їеrли1мъ всели1лсz є3си2: въ нeмже свэтозaрнагw вёчнагw блажeнства лучeй њблистaемый, со ѓгGльскими торжествyеши ли1ки: моли2 с™е б9eственную трbцу спасти2 всёхъ правовёрныхъ чтyщихъ с™yю пaмzть твою2, и3 селeній прaведныхъ спод0бити.

Кр0ткаго и3 смирeннаго сeрдцемъ возлюби1въ хrтA, кичeніе возненави1дэлъ є3си2, и3 дш7еполeзнымъ смирeніz путeмъ шeствовавъ, њстaвz кн7жескую влaсть и3 многосyетное мірск0е житіE, всели1лсz є3си2 въ мнcтhрь бGоуг0днагw монaшескагw п0двига, преслaвне чудотв0рче кн7же даніи1ле, въ нeмже бlгjй послyшникъ бhвъ, бGопоспёшнw смиренномyдріемъ въ нбcныz вшeлъ є3си2 њби1тели: и4хже и3 нaмъ спод0битисz хrтY гDу ї}су помоли1сz.

Слaва, глaсъ д7:

Весели1сz и3 рaдуйсz цrтвующій грaде Москво2, и3 да и3грaютъ сhны тво‰ въ тебЁ свётлw торжествyюще, въ пaмzть бlговёрнагw кн7зz даніи1ла, t к0рене ґлеxaндрова произрaстша, вдHвъ, сирHтъ и3 ни1щихъ питaтелz, скорбsщихъ ўтёшителz, и3 прибэгaющихъ ск0ра пом0щника и3 застyпника: є3гHже днeсь честнёй рaцэ предстоsще, бlгоговёйнw покланsющесz возопіeмъ: бGоблажeнне кн7же даніи1ле, моли1твами твои1ми дaруй лю1демъ твои6мъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

При1зри на молє1ніz твои1хъ р†бъ всенепор0чнаz, ўтолsющи лю6таz на ны2 вwстaніz, всsкіz ск0рби нaсъ и3змэнsющи. Тs бо є3ди1ну, твeрдое и3 и3звёстное ўтвержeніе и4мамы, и3 твоE предстaтельство стzжaхомъ, да не постыди1мсz вLчце, тS призывaющіи. Потщи1сz на ўмолeніе, тебЁ вёрнw вопію1щихъ: рaдуйсz вLчце, всёхъ п0моще, рaдосте и3 покр0ве, и3 спасeніе дyшъ нaшихъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Звaнію вLки твоегw2 хrтA, и4же речE: грzди2 въ слёдъ менE, ўсeрднw послёдовалъ є3си2, бGомyдре кн7же даніи1ле, взeмъ бо кrтъ непобэди1мое nрyжіе, на стр†сти п†губныz мyжески ўкрэпи1всz, побэди1лъ є3си2 ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ пHлчища, и3 здЁ пожи1въ бGоуг0днw, нhнэ на нб7сёхъ почивaеши съ ми1ромъ.

Стjхъ: ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Терпёніе мн0гое стzжaвъ t зави1ствующихъ на твоE nтeчественное наслёдіе, прем0глъ є3си2 вс‰ приключи1вшыzсz нап†сти, бlговёрный кн7же даніи1ле, благом0щнымъ пост0мъ и3 бGопріsтною моли1твою, нбcнаz дарwвaніz t хrтA пріeмъ врачевaти вс‰кіz бwлёзни: дaруй ќбw и3 нaмъ всsкихъ бёдъ свобождeніе.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

БGомyдреннымъ смhсломъ въ зaповэдехъ б9іихъ прeбылъ є3си2 твeрдъ, правослaвною ўкрэплsемь вёрою: крёпцэ њправд†ніz гDнz совершaz, бGоблажeнне кн7же даніи1ле, житіS цэломyдріемъ въ п0стничествэ пожи1лъ є3си2: бGопріsтными моли1твами ўдиви1лъ є3си2 лю1ди сво‰, и4мже и3спроси2 ў хrтA бGа вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

ВозсіS днeсь рaдостнаz пaмzть всBмъ благочєсти1вымъ лю1демъ, пaче же грaду москвЁ, въ нeмже лежaтъ с™ы6z м0щи всеблажeннагw кнsзz даніи1ла, и4же къ честнёй є3гw2 рaцэ вёрнw приходsщихъ t бёдъ и3збавлsетъ, и3 вр†жіz навёты разорsетъ, nтeчеству ўстроsетъ ми1ръ, и3 њ всёмъ р0дэ рwссjйскомъ непрестaннw м0литъ всебlгaго бGа, да t всsкихъ бёдъ и3 напaстей и3збaвлшесz, полyчимъ вси2 моли1твами є3гw2 цaрство нбcное.

И# нhнэ: бGор0диченъ:

Творeцъ и3 и3збaвитель м0й пречcтаz, хrт0съ гDь, и3з8 твои1хъ ложeснъ прошeдъ, въ мS њболкjйсz, пeрвыz клsтвы ґдaма свободи2. Тёмже ти2 всечcтаz, ћкw б9іи м™ри же и3 дв7э, вои1стинну, вопіeмъ нем0лчнw, рaдуйсz ѓгGльски, рaдуйсz вLчце, предстaтельство и3 покр0ве, и3 спасeніе дyшъ нaшихъ.

На бlгословeніи хлёбwвъ, тропaрь глaсъ д7:

Кн7жeніz твоегw2 слaву tложи1въ, њзарsемый б9eственною бlгодaтію, бGомyдре кнsже даніи1ле, вeсь рaзумъ въ с®це t сyетнагw мjра сегw2 къ зижди1телю неукл0ннw возложи1лъ є3си2, и3 ћкw ѕвэздA на вост0цэ рwссjйскагw госудaрства просіsлъ є3си2: цэломyдріемъ же и3 равноaгGльнымъ твои1мъ житіeмъ течeніе д0брэ совершaz, вёру соблю1лъ є3си2 непор0чну: тёмъ и3 по смeрти прослaви тS бGъ въ чудесёхъ, ћкw и3сточaеши и3сцэлє1ніz вёрнw притекaющымъ къ чcтнёй рaцэ твоeй: сегw2 рaди днeсь прaзднуемъ ўспeніе твоE лю1діе твои2. Тh же, ћкw и4маши дерзновeніе ко хrтY: моли2 спасти2 nтeчество твоE, и3 ми1рнэй бhти держaвэ наслёдіz твоегw2. Двaжды.

Бцdе дв7о:

И# чтeніе.

На ќтрени на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды:

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeное:

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ є7,

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Бlгjй kрeмъ и3 лeгкое є3ђліz зaповэдей б9іихъ брeмz, бGомyдренне, возжелaлъ є3си2 носи1ти, досточyдне кнsже даніи1ле, и3 въ таков0мъ трудЁ и3 п0двизэ веліaрwва ѕлокHзнства попрaвъ, не њбремени1лсz є3си2 грэхaми, добродётельми же благоукрaсилсz є3си2: тёмъ и3 лeгкw прешeлъ є3си2 въ нбcныz nби1тєли. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

ТебE нбcную цRцу, дв7у и3 бцdу вси2 р0ди блажи1мъ: тh бо є3ди1на крёпкаz и3 тeплаz предстaтельница р0ду человёческому: непрестaннw ќбw моли2, є3г0же родилA є3си2 пaче є3стествA бGа сл0ва, да грэх0внагw тsжка брeмене свободи1тъ ны2, и3 цrтвіz своегw2 наслёдники покaжетъ.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

По џбразу б9ію благор0діе бGотв0рныz души2 и3мёz, џ§е прпdбне и3 чудотв0рче даніи1ле, непрестaннw во всeмъ твоeмъ житіи2, бGотворsщей всёхъ сyщихъ винЁ, трbческому въ б9ествЁ є3ди1нству восперeнъ бGомhсленнэ бhлъ є3си2: тёмже и3 по под0бію всsкимъ достод0лжнствомъ бlгочeстіz благоукраси1лсz є3си2 совершeнне: моли2 творцA нaшего гDа, да нaсъ согрёшшихъ спасeтъ, и3 по под0бію благочести1вы сотвори1тъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ўдиви1шасz вс‰ нбcнаz чинwначaліz, и3 на земли2 живyщіи человёцы њ тебЁ, бGомaти вLчце, ћкw спод0биласz є3си2 преестeственнw роди1ти пл0тію v3постaсное бGа nц7A сл0во, и3 ћкw мhсленный ківHтъ, содержaвшій въ себЁ, не мwmсeовы бGwпи1санныz скрыж†ли, но сaмую v3постaсь трbчныz зари2, законодaтелz вeтхагw и3 н0вагw завёта ї}са хrтA гDа нaшегw: и4мже прешлA є3си2 пл0тію въ гHрнzz жили6ща: є3г0же, пречcтаz дв7о, моли2 спасти2 дyшы нaшz.

Посeмъ полmелeй: тaже припёвъ, со стіхaми:

Ўблажaемъ тS, бlговёрный кнsже даніи1ле, и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2: тh бо м0лиши њ нaсъ хrтA бGа нaшего.

Pал0мъ со стіхи2 прпdбническій. По полmелeи, сэдaленъ глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Бlгочeстнw и3 с™w житіE твоE соверши1въ, бGоуг0денъ показaлсz є3си2 власти1тель и3мени1тагw грaда москвы2: прест0лъ и3мёz, и3 держaву влaсти твоеS ўправлsz бGозак0ннэ, и3 въ бGа и4стиннаго вёруz, t всёхъ врагHвъ цRковь с™yю и3 вс‰ лю1ди защищaz, непобэди1мь kви1лсz є3си2, даніи1ле приснопaмzтнэ џ§е нaшъ: бGоудобри1всz же монaшескимъ житіeмъ, и3 ѓгGльски во nби1тели смиренномyдрствуz, на вeрхъ добродётелей возшeлъ є3си2, прекрaснагw раS наслёдіе приeмь: моли2 хrтA гDа прегрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Рaдуйсz бцdе дв7о м™и всечcтаz, непор0чное вёчныz жи1зни зерцaло: бGа nц7A бlговолeніе: бGа сн7а жили1ще: бGа д¦а с™aгw дёйство: є3ди1нагw тріmпостaснагw б9ествA бlгоукрашeннаz и3 совершeннаz чистоты2 nби1тель: рaдуйсz ключY цrтва нбcнагw, tверзaющій вх0дъ всBмъ къ тебЁ притекaющымъ, и3 зовyщымъ тебЁ: рaдуйсz вLчце, подaждь всBмъ здрaвое, и3 бlговрeменное пребывaніе, и3 вёчна раS со с™hми всёми наслёдіе.

Степeнна, №-й ґнтіфHнъ, д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те днeсь держaвнагw грaда москвы2 нар0ди, во nби1тель вели1кагw и3 чyднагw кнsзz даніи1ла, въ дeнь прaздника є3гw2 веселsщесz, и3 въ хрaмъ бGа нaшегw вни1демъ, и3 къ рaцэ мощeй ўг0дника є3гw2 притeкше, д¦0вный состaвимъ ли1къ, пёсненными похвалaми воспоeмъ, гlюще: рaдуйсz земнhй ѓгGле, и4же ѓгGльскому житію2 подражaвый чи1стымъ житіeмъ свои1мъ: рaдуйсz граждани1не нбcный, и3 вёчныz рaдости наслёдниче, и4же пріeмый бlгjй kрeмъ вLки своегw2 хrтA, и3 легкw2 понесhй: и3 нhнэ преблажeнне кн7же даніи1ле, воспріeмый мздY трудHвъ свои1хъ, и3 вшeдый въ рaдость гDа твоегw2, и3 ћкw и3мёz дерзновeніе къ немY, моли2 въ ми1рэ пребывaти всBмъ, правослaвнw чтyщымъ с™yю пaмzть твою2 получи1ти t хrтA бGа вeлію ми1лость.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7: и3 с™aгw двA канHна на }.

КанHнъ с™aгw, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе си1це:

Посли2 мнЁ благодaть твою2 хrтE, да прослaвлю твоего2 ўг0дника.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни, побэди1лъ є4сть.

Просвэти1 ми ќмъ, и3 њзари2 мо‰ ч{вства, согрэшeній мрaкъ души2 моеS tгнaвъ, хrтE б9е, да чи1стою с0вэстію возмогY пёснь состaвити, и3 возвели1чити твоего2 ўг0дника бlжeннаго кн7зz даніи1ла.

Свэтолyчными блистaніи д¦а с™aгw њсіzвaемый kви1лсz є3си2 пресвётлый свэти1льникъ рwссjйскіz земли2 бGомyдре кн7же даніи1ле: тёмъ нhнэ свэтозaрному трbческому свёту предстоS, моли2 њ наслёдіи держaвы твоеS.

И#з8 млaда себE самаго2 бGу њсвzти1лъ є3си2, и3 чрeзъ всю2 жи1знь твою2 бhлъ є3си2 и4стинный хrт0ва є3ђліа подражaтель: тёмъ и3 наслёдникъ б9eственнагw цrтвіz познaлсz є3си2, приснопaмzтне кн7же даніи1ле.

БGор0диченъ: Сэдsщаго на херувjмэхъ творцA ты2 є3ди1на бGоневёсто на њб8sтіzхъ носи1ти спод0биласz є3си2, и3 kви1ласz є3си2 t всёхъ родHвъ бGа сл0ва пріsтелище дост0йное.

Другjй канHнъ, глaсъ }. Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.

Њ цaрствэ нбcнэмъ вhну помышлsz, земнyю њстaвилъ є3си2 влaсть, є3ди1наго всёхъ цRS бGа возлюби1въ: съ ни1мже нhнэ водворszсz въ нбcныхъ nби1телехъ, моли2 є3го2 њ чтyщихъ тS, досточyдне даніи1ле.

T сaмыхъ пелeнъ мaтернихъ и3збрa тz вLка, и3 ћкw хрaмъ чcтый и3 непор0чный дyшу твою2 њс™и2, и3 пред8угот0ва въ жили1ще себЁ, и3 прослaви тS въ чудесёхъ бGоблажeнне ўг0дниче хrт0въ даніи1ле.

Младeнецъ по б9eственномъ роди1телэ твоeмъ њстaвлшисz, бGомъ воспи1танъ, и3 настaвленъ є3си2, всёхъ роди1тельскихъ дёлъ и4стинное зерцaло показaлсz є3си2 бlжeнне.

БGор0диченъ: Ћкw дв7у є3ди1ну въ женaхъ тS без8 сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: и3 надeжду на тS возложи1вше, спасaемсz: и3 къ тебЁ прибэгaюще, t всsкихъ бёдъ свобождaемсz.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость гDи, и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.

Зак0ну сп7сову покарsющесz всеслaвне даніи1ле, сладострaстіе плотск0е tри1нулъ є3си2: добродётельною же душeю свётлw просвэщazсz, небeснагw цaрствіz дости1глъ є3си2.

Вели1кое цRкви бhлъ є3си2 ўкрашeніе, въ нeйже хrтY цRю2 слaвы наслёдникъ нбcнагw хрaма показaлсz є3си2 бlжeнне: и3дёже со ѓгGлы ўжE пёти творцY ўдост0илсz є3си2.

ТерпS потерпёлъ є3си2 гDа, и3 ўслhша тS, и3 внsтъ глaсу непрестaннагw молeніz твоегw2, и3 воззвa тz къ вёчному весeлію, рaйскаго сотвори1въ наслёдника.

БGор0диченъ: ВLчце благaz, всёхъ творцA во ўтр0бэ твоeй зачeншаz, и3 р0ждшаz мjру сп7са и3 гDа: є3г0же моли2, да и3збaвитъ нaсъ t всsкихъ и3скушeній, и3 въ чи1стомъ житіи2 соблюдeтъ нaсъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS д¦ъ м0й.

Пл0дными добродётельми ўкрашaемь, всsку тлёемую слaдость житeйскую ћвэ tрази1лъ є3си2, къ б9іей добр0тэ непрестaннw взирaющи.

Ћкw ўкрашeніемъ чудeсъ њдёzнъ всегдA чудотв0рецъ kви1лсz є3си2: мірскaгw ќбw врeда и3 нaсъ и3збaви бlжeнне, да поeмъ вhну бGа, прослaвльшаго тS.

Цэломyдріе соблю1дши, и3 є3ђльскимъ ўкрaшенъ рaзумомъ, смиренномyдрствовалъ є3си2 њ хrтЁ: и3 нhнэ съ ни1мъ вёчнw рaдуешисz.

БGор0диченъ: РодилA є3си2 м™и дв7о чи1стаz свётъ непристyпный, и4же вeсь мjръ просвэщaетъ kсносіsтельными зарsми своегw2 б9ествA.

Сэдaленъ, глaсъ д7:

T к0рене благaгw прекрaснаz вётвь и3зрaслъ є3си2, ѓки бlгоухaнный крjнъ добродётельми ўкрaшенъ бhлъ є3си2, призирaz ми1лостію на ни1ща и3 ўб0га, и3 на вс‰ подвл†стныz тебЁ лю1ди, бlжeнне и3 приснопaмzтне кнsже даніи1ле, ѕлwвёрныz же и3 враждє1бныz въ люб0вь и3 смирeніе приклони1въ, въ бдёніzхъ и3 трудёхъ бGоуг0днw пожи1лъ є3си2, и3 дост0йную мздY t гDа твоегw2 пріsлъ є3си2: того2 u5бо моли2, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ: бGор0диченъ:

Б9eственнаz ски1ніа былA є3си2 є3ди1на пречcтаz дв7о м™и, чистот0ю ѓгGлы превозшeдшаz, и3 зачeншаz во ўтр0бэ твоeй пребезначaльнаго сл0ва, собезначaльна же nц7Y, и3 сего2 всемY мjру и3збaвителz р0ждшаz, менE пaче всёхъ њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми њчи1сти моли1твъ твои1хъ б9eственными водaми, подаю1щи души2 моeй ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, с0лнце првdное стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй гDи.

Ћкоже злaто nгнeмъ, сщ7eннэйше, воздержaніемъ чcтн0е тёло твоE њчи1стивъ крaсно показaлъ є3си2 творцY: сегw2 рaди тебЁ порфЂру нетлённу вёчнагw бlжeнства даровA.

Р0дъ и3 богaтство и3 держaву хrтA рaди њстaвивъ, и3 взeмъ кrтъ св0й, подвизaлсz є3си2 бGолёпнw: тёмъ нhнэ съ прпdбныхъ ли1ки рaдуешисz.

Ревновaвъ въ добродётелехъ бGwмyдрымъ nц7є1мъ, є3ђльское сёмz б9іz словесE въ с®цэ твоeмъ насади1лъ є3си2, и3 пл0дъ принeслъ є3си2 вLцэ: тёмъ и3 мздY t негw2 пріsлъ є3си2 дост0йную.

БGор0диченъ: РодилA є3си2 въ лёто безлётнаго, пречcтаz, бhвша бGочеловёка: того2 u5бо прилёжнw моли2, да свободи1тъ вёчнагw мучeніz, и3 спасeтъ по џбразу своемY создaннаго человёка.

И$нъ.

Їрм0съ: Прbр0къ ґввакyмъ ќмныма nчи1ма прови1дэ гDи, пришeствіе твоE. Тёмъ и3 вопіsше: t ю4га пріи1детъ бGъ, слaва си1лэ твоeй, слaва снисхождeнію твоемY.

Ўмертви1лъ є3си2 вс‰ пл0ти смертон0сныz стр†сти блгdтію хrт0вою: тёмъ животв0рными твои1хъ чудeсъ приложeньми стрaждущыz њживи2 и3 врaтъ смeртныхъ и3збaви.

Щит0мъ њгради1вшись бlгочeстіz, бhлъ є3си2, бlжeнне, џбразъ лю1демъ гDнимъ въ начaлствэ кнzжeніz, и3 въ пребывaніи монaшества: тёмъ вси2 тебE ўблажaемъ.

И#ст0чникъ чудeсъ kви1сz гр0бъ тв0й, бGоблажeнне кнsже даніи1ле: къ немyже вёрою приходsщіи, и3 клaнzющіисz чcтнёй твоeй рaцэ, желaємаz пріeмлютъ и3сцэлє1ніz.

БGор0диченъ: М™рь тS б9ію вёмы вси2, и3 по ржcтвЁ ћвльшуюсz нетлённу дв7у: тёмъ моли2 и3з8 тебE р0ждшагосz, да и3збaвитъ вёчнагw тлёніz всёхъ вёрою воспэвaющихъ тS.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2 гDи м0й свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3з8 мрaчна невэдёніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Nгнeмъ любвE б9іz непрестaннw распалszсz, њстaвивъ мjръ, во nби1тели монaшествовати и3зв0лилъ є3си2, всечcтне: тёмъ даровaньми д¦а с™aгw њбогащeнъ, чудодёйствомъ лю1ди спасaеши.

СE хрaмъ тв0й чудесы2, всебlголёпнw, ћкw ѕвэздaми свётлыми ўкрашaетсz, и3 веселsсz всегдA блажи1тсz, и3 всечcтнyю твою2 пaмzть прaзднуетъ благочcтнw, вели1кій чудотв0рче даніи1ле.

Разли1чныхъ напaстей и3 бёдъ нахождeніе твои1ми мlтвами tрази2, бGоблажeнне кн7же даніи1ле, и3 всBмъ ўсeрднw совершaющымъ всепрaзднственную пaмzть твою2, грэхHвъ њставлeніе и3спроси2.

БGор0диченъ: ТебE є3ди1ну по бз7э и4мамы предстaтельницу р0да нaшегw: тебE ќбw пр0симъ, ћкw и4маши дерзновeніе къ сн7у твоемY и3 бGу нaшему, помоли1сz къ немY, во є4же спасти1сz нaмъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2, гDи спаси1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебE и3н0гw не вёмы.

Тэк{щаz и3 тлBннаz презрёвъ, нетлBннаz спод0билсz є3си2 зрёти: и3дёже вhну хrтA прославлsz, моли2 є3го2, да нaсъ вёчныz своеS слaвы наслёдникwвъ покaжетъ.

Бlгонрaвнw и3 добродётельнw въ кнsжестве пожи1лъ є3си2, и3 ѓгGльскому подражaвъ житію2, во nби1тель всели1лсz є3си2, ю4же сaмъ є3си2 создaлъ, и3 въ нeй чи1стымъ пожи1въ житіeмъ, нhнэ въ нбcныхъ водворsешисz nби1телэхъ.

Ћкw предстaтелz тS и3 застyпника грaду твоемY, и3 nби1тели твоeй, и3 всBмъ лю1демъ рwсс‡йскимъ показA бGъ: защищaй u5бо грaдъ тв0й: ми1рну же и3 во всeмъ дов0льну содёлай nби1тель, и3 лю1демъ твои1мъ спасeніе и3сходaтайствуй.

БGор0диченъ: Пренепор0чнаz нетлённаz nтрокови1це бGомaти вLчце, при1зри на рабы6 тво‰ вёрнw прибэгaющыz под8 кр0въ тв0й, и3 моли2 сн7а своего2, t всsкихъ бёдъ и3збaвити нaсъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди млcти t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

ПредстоS пrнw пrт0лу трbчныz бlгодaти, со всёми рaдуzсz ѓгGлы и3 мjру и3сцэлeній богaтство подавaz, спаси2 всёхъ нaсъ моли1твами твои1ми.

Tверз0шасz тебЁ двє1ри є3дє1мскіz, и3 жи1тели нбcныz съ вели1кимъ весeліемъ и3 рaдостію тS пріsша: и3дёже съ ни1ми рaдуzсz, вhну всёхъ ми1лостивнw посэщaй, и3 вёрнw чтyщихъ тS поминaй.

Kви1лсz є3си2 лю1демъ твои6мъ предстaтель тeплый: вдHвъ и3 сирHтъ застyпникъ: ни1щихъ питaтель: скорбsщихъ ўтэшeніе: грaду, и3 nби1тели твоeй ўтверждeніе.

БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 и3збaвительница р0да чlвёческагw м™и бGа нaшегw: тёмъ ти2 вёрнw припaдаемъ, сн7а твоего2, ћкw бlга, моли2 всенепор0чнаz t всsкихъ бёдъ и3 и3скушeній и3збaвити ны2.

И$нъ.

Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, многоми1лостиве хrтE б9е нaшъ.

Дaръ б9ій желaемый дaлсz є3си2 рwссjи, богaтыми чудeсъ дарaми сіsющъ: тёмъ вhну трbчными њзарє1ніи њсіzвaемь, мн0жеству с™hхъ ли6къ сликоствовaти спод0билсz є3си2.

Рaка, и3дёже лежaтъ чcтны6z тво‰ и3 с™ы6z м0щи, бGоблажeнне кн7же даніи1ле, и3ст0чникъ чудeсъ и3зливaетъ съ вёрою приходsщымъ и3 покланsющымсz тебЁ.

Бlжeнъ грaдъ, бlжeнна и3 nби1тель, въ нeйже въ житіи2 твоeмъ подвизaтисz и3зв0лилъ є3си2, и3 по смeрти твоeй, ћкw многоцённый дaръ, м0щи твои2 њстaвивъ, призирaеши на всёхъ живyщихъ въ нeй.

БGор0диченъ: Во мнHгіz бэды2 и3 напaсти впaдъ, бyрею њдержи1мъ безчи1сленныхъ согрэшeній: сегw2 рaди къ тебЁ, ћкw къ тeплому предстaтельству прибэгaю дв7о, моли2 и3з8 тебE воплощeннаго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ рабY твоемY.

Кондaкъ, глaсъ д7:

И#збрaнный бGомъ t чрeслъ роди1тельскихъ, и3 воспи1танный t младeнчества въ зак0нэ гDни въ мyжа совершeнна, и3 пр0мысломъ вhшнzгw, и3мени1тагw грaда москвы2 наслёдіе кнsжества пріeмъ, вёренъ строи1тель бlгочєсти1вымъ лю1демъ твои6мъ показaлсz є3си2, бGоблажeнне даніи1ле: и4хже џбразомъ свои1мъ наставлsz, и3 поучaz зaповэдемъ гDнимъ вhну, путeмъ ведyщимъ въ жив0тъ вёчный пrнw шeствуz, нбcнагw цrтва дости1глъ є3си2: и3дёже со ѓгGльскими водворszсz ли1ки, поeши бGу: ґллилyіа.

Јкосъ: ЃгGлъ во пл0ти на земли2 показaлсz є3си2, бGомyдре кнsже даніи1ле, слaвz непрестaннw творцA нб7а и3 земли2: всsкимъ бо џбразомъ в0лю є3гw2 чрeзъ всю2 твою2 жи1знь и3сп0лнити потщaлсz є3си2, всBмъ бlготворS, пріsлъ є3си2 t хrтA дaръ чудотворeніz: тёмже зовeмъ ти2: рaдуйсz, ћкw t младeнства бGомъ и3збрaнный: рaдуйсz, ћкw тёмже въ граждaнство нбcное звaнный: рaдуйсz, ћкw держaву влaсти твоeй бlгочeстіемъ и3 прaвдою ўкраси1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw на враги2 ѕловёрцы и3 враждотв0рцы t бGа получи1вый побёды: рaдуйсz, ћкw њстaвивъ мjръ прелeстный, къ ти1хому пристaнищу равноaгGльскагw житіS притeклъ є3си2, въ нeмже показaлъ є3си2 всBмъ џбразъ воздержaніz: рaдуйсz, ћкw за толи1кіи п0двиги твоS спод0бивыйсz t хrтA бlгодaти, и3 чудeсъ даровaніz: рaдуйсz, ћкw въ нб7э со всёми с™hми бGоначaльную трbцу зри1ши, и3 т0й вhну поeши: ґллилyіа.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы, персjдстэй, люб0вію бlгочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Ќтренневавъ къ бGу t младeнства, всебогaте, тьмы2 и3збёглъ є3си2 тэлeсныхъ страстeй, воздержaніемъ и3 дaромъ чудeсъ њбогати1лсz є3си2, прпdбне: и3 нhнэ съ г0рними водворszсz ли1ки, поeши творцY бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Во всю2 рwссjю пр0йде слaва чудeсъ твои1хъ, бlжeнне, и4миже просвэти1лъ є3си2 лю1ди тво‰, и5же твои1мъ чудодёйствомъ t всsкихъ бёдъ и3 напaстей и3збавлsеми, пою1тъ творцY бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

Пёсньми и3 пёньми д¦0вными хвaлимъ тS, бlжeнне, и3 чcтнyю твою2 и3 многоцэлeбную њбстоsще рaку, си1це вопіeмъ прослaвльшему тS творцY: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

БGор0диченъ: Дв7а пребылA є3си2 по ржcтвЁ: ћкоже былA є3си2 прeжде ржcтвA: бGа бо сл0ва родилA є3си2, и3збавлsющаго ны2 ходaтайствомъ свои1мъ: є3мyже вёрніи непрестaннw поeмъ: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS гDи.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи, б9е во вёки.

Стопaми послёдуz ћвэ всеблажeннагw роди1телz твоегw2 ґлеxaндра, бGомyдре приснопaмzтне кн7же даніи1ле, наслёдіе кнsжества моск0вскагw воспріsлъ є3си2: послэди1 же и4ноческимъ житіeмъ прешeлъ є3си2 въ гHрнzz њби1тели: и3дёже вhну поeши nц7є1въ бGа бlгословeннаго.

Въ п0стничествэ и3 бдённыхъ мlтвахъ бGомyдреннw пожи1лъ є3си2, и3 непрестaннw слaвилъ творцA твоего2, воспэвaz є3мY nц7є1въ б9е бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Ћкw крaснаz крaснаго родилA є3си2, без8oбрaзіе нaше њбрати1вшаго въ пeрвый џбразъ, nтрокови1це всенепор0чнаz: є3мyже поeмъ: nц7є1въ б9е блгcвeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Дост0йнw днeсь въ преставлeніи твоeмъ торжествyетъ цaрствующій грaдъ москвA, дост0йнw и3 nби1тель твоS честнaz, ю4же создaлъ є3си2: и3 въ нeйже с™ы6z тво‰ почивaютъ м0щи, ўблажaz тS творцY взывaетъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Млcтивными твои1ми щедр0тами ни1щихъ и3 ўб0гихъ напитaлъ є3си2, и3 сaмъ t хrтA вёчную получи1лъ є3си2 ми1лость: є3мyже вhну предстоS, со ѓгGлы поeши: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Вели1кое твоE заступлeніе и3 предстaтельство воспоминаeмъ, бGоблажeнне кн7же даніи1ле, и3 сегw2 рaди собрaвшесz въ дeнь пaмzти твоeй, ћкw џбщему всёхъ нaсъ застyпнику хвалY воздаeмъ ти2, воспэвaюще: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

БGор0диченъ: Вседержи1тельною си1лою носsй всsчєскаz, въ человёческую пл0ть и3з8 тебE њдёzсz, дв7о всенепор0чнаz, на бlгодэsніе пою1щымъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

И$нъ.

Їрм0съ: БGоглаг0ливіи џтроцы въ пещи2, со nгнeмъ плaмень попирaюще поsху: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Днeсь цaрствующагw грaда москвы2 нар0ди стeкшесz tвсю1ду въ чcтнyю nби1тель бlговёрнагw кнsзz даніи1ла въ дeнь прaзднственный пaмzть є3гw2 творцY воспоeмъ: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Пріиди1те вси2 с™и1тели и3 вси2 сщ7eнныхъ соб0ри въ хрaмъ бGа нaшегw: и3дёже лэжaтъ м0щи вели1кагw кнsзz даніи1ла: и5хже њблобызaюще, творцY вопіeмъ: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Днeсь цRковь хrт0ва прaзднующи даніи1лово торжество2 сyщее њ бз7э, всёхъ созывaетъ вёрныхъ къ похвалЁ ўг0дника хrт0ва, и4же и3сцэлeніе и3сточaетъ вёрою приходsщымъ къ немY и3 пою1щымъ творцY: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

БGор0диченъ: Гlwмъ и3сaіи прbр0ка послёдующе, бцdу тS и3сповёдуемъ: родилa бо є3си2 nтрочA всёхъ дрeвнэйшее, нарицaемое є3мманyилъ, є3мyже зовeмъ: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебE дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ совокупи1вый разстоsщаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS бцdе величaемъ.

Днeсь стeкшесz во nби1тель твою2 и3 въ хрaмъ бGа нaшегw, бlговёрный кнsже даніи1ле, прилёжнw м0лимтисz: подaждь лю1демъ ми1рное здрaвіе, и3 въ ск0рбехъ рaдостное ўтэшeніе, да тS ск0раго защи1тника нaшего вёрою ўблажaемъ.

Њсновaтелz и3 первоначaльника кн7зz грaда москвы2, бGоблажeнне кнsже даніи1ле, показa тz гDь: къ немyже непрестaннw молsсz, грaдъ и3 nби1тель твою2 t всsкихъ бёдъ сп7сaй и3 ми1лостивнw посэщaй.

Пaмzть прaздника твоегw2 хвaлzще, вси2 лю1діе твои2 со мн0жествомъ и4ночествующихъ пHстникъ покланsютсz тебЁ, и3 ви1дzще t бGа д†ннаz ти2 пресл†внаz чудесA, пр0сzтъ t тебE ми1лости: и4хже молє1ніz не прeзри.

БGор0диченъ: Свётъ р0ждшаz ї}са гDа, просвэщazй всsкаго человёка, дв7о бGомaти: тёмъ тS м0лимъ t всsкихъ бёдъ и3 напaстей лю1ди тво‰ и3збaви: да тS застyпницу р0да нaшегw при1снw величaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: ЧCтую слaвнw почти1мъ лю1діе бцdу, џгнь бжcтвA пріи1мшую во чрeвэ неoпaльнw, пёсньми величaемъ.

Е#ди1но б9ество2 въ тріeхъ v3постaсэхъ, бGоначaльную и3 всетворsщую винY въ житіи2 твоeмъ пrнw величaлъ є3си2: предстоS є3мY моли2 њ лю1дехъ твои1хъ, во є4же t всsкихъ бёдъ и3 напaстей спасти1сz и5мъ.

Рeвность вели1кую показaлъ є3си2 къ бlгочeстію, даніи1ле бlжeнне, преизрsденъ џбразъ бhвъ всBмъ лю1демъ твои6мъ: тёмъ нhнэ предстоS всёхъ творцY моли1сz, да t всёхъ бёдъ и3 и3скушeній и3збaвитъ, и3 наслёдники цaрствіz своегw2 покaжетъ ны2.

Е#ли1кw вели1къ въ правослaвномъ кнzжeніи твоeмъ, бGомyдре кн7же даніи1ле, бhлъ є3си2, толи1кw смири1лъ є3си2 себE: тёмже всеблагjй бGъ тS превознесE, и3 даровA тебЁ нбcное наслёдіе, и3 чудeсъ бlгодaть, ю4же вBрнымъ лю1демъ твои1мъ ми1лостивнw подавaz ко гDу њ нaсъ помоли1сz.

БGор0диченъ: И#збaвителz и3 сп7са нaшего родилA є3си2, всенепор0чнаz дв7о: сего2 ќбw моли2 и3збaвити нaсъ t прегрэшeній нaшихъ, и3 наслёдники цaрствіz своегw2 сотвори2, да тS предстaтельницу нaшу пrнw величaемъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

БGоначaльныz и3 всеб9eственныz трbцы свётомъ њзари1всz, свётъ добросіsющій бlгодaтію ї}съ хrт0вою всeй рwссjи kви1лсz є3си2 бlгор0дный кнsже даніи1ле: њзари1тисz ќбw и3 нaмъ преб9eственнымъ свётомъ, живоначaльную трbцу моли2, да съ тоб0ю вёчныz рaдости наслаждaющесz, воспоeмъ бGа прослaвльшаго тS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Всю2 надeжду спасeніz нaшегw на тS возлагaемъ, бGомaти неискусобрaчнаz, и3 на п0мощь пrнw тS призывaемъ, t напaсти и3 печaли врагA спаси2 нaсъ, грэх0вную плэни1цу ѕHлъ нaшихъ разрэшaz, вёчнагw nгнS и3схити2, да тS предстaтельницу р0да нaшегw при1снw величaемъ.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Дaлъ є3си2, хrтE б9е, рwссjйстэй земли2 чудотв0рца преслaвна даніи1ла бlжeннаго, всBмъ въ бэдaхъ ск0раго пом0щника: вдHвъ и3 сирHтъ застyпника, плённыхъ свободи1телz, и3 ни1щихъ питaтелz: свэти1льника всесвётлаго, вс‰ рwсс‡йскіz страны6 просвэщaющаго, и3 лю1ди сво‰ t всsкихъ бёдъ и3збавлsющаго: є3гHже моли1твами дaруй грaду и3 nби1тели нaшей ўтверждeніе, и3 лю1демъ твои1мъ вeлію ми1лость.

Дaлъ є3си2, хrтE б9е, цRкве непоколеби1маго столпA, ўг0дника твоего2 даніи1ла блажeннаго: благочeстіz kви1телz: нечeстіz и3 вражды2 прогони1телz, вёры правослaвной ўтверждeніе: крёпкое цэломyдріz забрaло, и3 равноaгGльнагw житіS чи1стое зерцaло: безпл0тныхъ чистоты2 подражaтелz: воздержaніz настaвника: п0стникwвъ и3 препод0бныхъ сожи1телz: є3г0же моли1твами грaдъ и3 nби1тель нaшу невреди1му сохрани2, и3 лю1демъ твои1мъ дaруй вeлію ми1лость.

Дaлъ є3си2, хrтE б9е, великоимени1тому твоемY грaду москвЁ крёпкаго защи1тника, даніи1ла всебlжeннаго, и3 кнzзє1мъ похвалY и3 ўтверждeніе, врагHвъ преслaвнаго побэди1телz, хrтіaнwмъ рaтника непобэди1маго, nтeчество своE неtстyпнw хранsща, џбщаго всёхъ предстaтелz и3 пом0щника: є3гHже моли1твами дaруй на враги2 побёду, и3 лю1демъ твои1мъ низпосли2 вeлію ми1лость.

Дaлъ є3си2 хrтE б9е, всBмъ правосл†внымъ лю1демъ твои1мъ чудeсъ неисчерпaемую пучи1ну, всехвaльнаго кнsзz даніи1ла, и3 всBмъ приходsщымъ къ немY и3сцэлeній и3ст0чника, скHрбнымъ всBмъ предстaтелz, болsщымъ врачA преди1внаго, въ ск0рбехъ и3 печaлехъ сyщу и5мъ ўтёху, и3 tч†zннымъ непостhдную надeжду: є3гHже моли1твами вс‰ врaжіz разруши2 шат†ніz, и3 лю1демъ твои1мъ дaруй вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те днeсь моск0встіи нар0ди, восхвaлимъ первоначaльнаго грaду нaшему њсновaтелz, и3 пeрваго въ грaдэ своeмъ начaльника, досточyднаго кнsзz даніи1ла: пріиди1те pал0мски восплeщемъ рукaми д¦0вное є3гw2 торжество2, днeсь прaзднующе, и3 ћкw ди1внаго застyпника нaшего слaвzще: пріиди1те, къ чcтнёй є3гw2 рaцэ припадeмъ, многоцёлєбныz є3гw2 м0щи њблобызaюще, и3 бlгоговёйнw почитaюще, возопіeмъ є3мY глаг0люще: рaдуйсz великоимени1тагw грaда твоегw2 застyпниче: рaдуйсz всёхъ людeй твои1хъ крёпкое ўтверждeніе, и3 всёхъ хrтіaнъ поб0рниче: њ ни1хъ хrтY непрестaннw моли1сz, даровaти ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, БGор0диченъ:

Бцdе ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA, тебЁ м0лимсz, моли1сz вLчце со с™hми ґпcлы, поми1ловати дyшы нaшz.

Славосл0віе вели1кое: И# tпyстъ.

На літургjи: Блажeнна, пeрвагw канHна, пёснь G, и3 вторaгw, пёснь ѕ7.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. Си1льно на землЁ бyдетъ сёмz є3гw2.

Е#ђліе матfeа, зачaло м7з.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.